Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud, Bofællesskabet Marie Vestergade 114 A 8550 Ryomgård Side 1 af 56

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: til 85 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse) 18 til 85 år (udviklingshæmning, omsorgssvigt) 18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 85 år (udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder) 18 til 85 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Gunner Gaarn Simonsen (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 56

3 *Samlet vurdering: Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter driver ved Marie et tilbud med seks afdelinger, hvor tre afdelinger er for borgere på de laveste udviklingstrin og med et stor støttebehov: Vestergade 114B, stuen, 114B, 1.sal, samt Kahytten, og tre afdelinger hvor borgerne er mobile og har et verbalt sprog og et højere funktionsniveau: Broen, Lanternen og Vestergade 114A. Det er socialtilsynets vurdering: - at tilbuddet ved Marie med udgangspunkt i de mål, der er for den enkelte borger, og under hensyn til borgerens behov og forudsætninger understøtter borgerens deltagelse i beskæftigelses- og aktivitetstilbud, og der er forpligtende samarbejdsrelationer mellem bofællesskaberne og dagtilbuddene. - at tilbuddet understøtter, at borgerne deltager i sociale aktiviteter og fællesskaber og indgår i sociale relationer og samtidigt understøtter at borgerne lever et så selvstændigt liv som muligt i overensstemmelse med borgernes egne ønsker og behov. - at tilbuddet har en veldefineret målgruppebeskrivelse, og arbejder systematisk med handleplaner, delmål og dokumentation af indsatsen. De visiterende kommuner er tilfredse med de resultater, der opnås ved tilbuddet. - at borgene med udgangspunkt i deres forudsætninger medinddrages og har indflydelse på aktiviteter og dagligdagen ved tilbuddet. - at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der har gennem længere tid ikke været episoder med magtanvendelse ved tilbuddet, og der er udarbejdet risikovurderinger i forhold til ikke at komme i uhensigtsmæssige konflikter med borgere. - at der ved Marie er en hensigtsmæssig organisering i forhold til driften af seks afdelinger, og det er vurderingen, at tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse. Ledelsen har valgt at sætte rammerne for de næste års udvikling ved at tage udgangspunkt i, at kerneopgaven ved tilbuddet er, at give borgeren mulighed for at udfolde sit potentiale og mestre eget liv i videst muligt omfang. - at medarbejdere samlet set har de uddannelsesmæssige kompetencer, og den erfaring og viden, der er nødvendig i forhold til at arbejde med tilbuddets metoder, og i forhold til målgruppens behov for hjælp og støtte, pleje og omsorg. - at det ved tilbuddet prioriteres, at medarbejderne deltager i kvalificerende kompetenceudvikling, som understøtter, at det faglige niveau ved tilbuddet kan fastholdes og udvikles. - at tilbuddets fysiske indretning, faciliteter og omgivelser er velegnede og hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets Side 3 af 56

4 målgruppe, og understøtter indsatsens formål og indhold. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: August 2014: Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende sociale tilbud. Oplysninger om tilbuddet på tilbudsportalen. Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Vestergade 114B Stuen, 1. sal og Kahytten, december 2013, Syddjurs Kommune. Borgeroversigt med angivelse af problemstilling, indflytningstidspunkt, kontaktinformationer til handlekommune. 141 handleplan samt beboer information udskrevet fra Bosted for en beboer ved hver af de 6 afdelinger. CV angående 2 afdelingsledere. Oversigt over medarbejdere, afdelingsopdelt. Kompetenceskemaer for 27 medarbejdere Kopi af orientering til forældre og pårørende om muligheden for dialog med tilsynet. Juni 2015: Opdateret beboeroversigt opgjort for de enkelte afdelinger, 8 beboere ved Broen, 8 beboere ved Vestergade 114A, 7 beboere ved Lanternen, 7 ved Kahytten, 7 ved Vestergade 114B, Stuen, samt data for 3 personer som på skift benytter aflastningsboligen. 7 beboere ved Vestergade 114B, 1. sal, og ligeledes data for de 3 personer som på skift benytter denne aflastningsbolig. I alt 44 pladser samt 2 aflastningspladser. Opdateret oversigt over medarbejderne med beskrivelse af deres formelle kompetencer, 8 medarbejdere ved Vestergade Side 4 af 56

5 Observation 114B, Stuen, 3 ved Vestergade 114A, 8 ved Vestergade 114B, 1. sal, 6 medarbejdere ved Broen, 6 ved Kahytten, og 3 medarbejdere ved Lanternen, samt én nattevagt. I alt 35 medarbejdere. Sygefraværsstatistik opgjort for hver af de seks afdelinger. Tilsynet ser ved besøgene afdelingernes fysiske rammer, og møder beboere og medarbejdere Deltager i kaffebord ved en afdeling, og besøger en beboer i sin lejlighed. Interview 26. august 2014: Leder, souschef, og 3 afdelingsledere.. Gruppeinterview med 3 pædagoger fra henholdsvis Lanternen, Broen og 114 Gruppeinterview med 2 beboere fra Broen, 3 beboere fra Lanternen og 4 beboere fra 114A. Gruppeinterview med 3 borgere, 2 fra Vestergade 114 st., hvoraf den ene er i 107 tilbud 2 uger om måneden, og beboer fra Vestergade 114B, 1.sal. Gruppeinterview med 14 pårørende repræsenterende 11 borgere. Interviewkilder 16. juni 2015: Interview med forstander, stedfortræder og afdelingsleder Broen, Lanternen og 114A. Gruppeinterview med 4 medarbejdere og en praktikant fra Broen, Lanternen og 114A. Gruppeinterview med 3 beboere fra Lanternen og 114A. 18. juni 2015: Interview med leder og afdelingsleder for 114B Stuen, 114B 1. Sal og Kahytten. Gruppeinterview med medarbejdere samt en praktikant ved 114B Stuen, 114B 1. Sal og Kahytten. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 56

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Side 6 af 56

7 Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Vestergade 114 A, 8550 Ryomgård : Vestergade 114 A, 8550 Ryomgård Brian Nygaard Gunner Gaarn Simonsen Afdelinger Broen Kahytten Vestergade 114 B st. Lanternen Vestergade 114 A Vestergade 114 B 1.sal Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Datagrundlaget ved denne regodkendelse er sammensat af modtaget materiale, interviews og observationer ved tilsyn 26. august 2014 og ved tilsyn 16. og 18. juni Side 7 af 56

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 56

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ved Marie med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger understøtter borgernes deltagelse i beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at der er forpligtende samarbejdsrelationer mellem bofællesskaberne og aktivitetscentrene, og lagt vægt på, at indsatsen har fokus på, hvad der giver mening og er relevante udfordringer for den enkelte borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne ved tilbuddet støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Ved bedømmelsen er lagt vægt på, at tilbuddet i samarbejde med dagtilbuddene opstiller mål for borgernes udbytte af deltagelse. Der er lagt vægt på, at alle borgere er i et dagtilbud, og at der er et meget stort fremmøde hertil. Side 9 af 56

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Tilbuddet i samarbejde med borgerne og med udgangspunkt i deres forudsætninger opstiller konkrete mål for borgernes,aktiviteter og eller beskæftigelse, og at der følges op herpå. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at de sete pædagogiske handleplaner tager udgangspunkt i 141 handleplanen, hvor dagbeskæftigelse er medskrevet. Af handleplanerne fremgår, at der ved tilbuddet opstilles såvel kortsigtede som langsigtede pædagogiske mål for borgernes udbytte af deltagelse i dagtilbud. lige som den pædagogiske indsat for at nå målet er medskrevet. Det fremgår ligeledes af handleplanerne, at indsatsen systematisk evalueres. Ved bedømmelse er ligeledes lagt vægt på, at afdelingsleder for beskæftigelsestilbuddene fortæller, hvorledes der som en del af visitationen til tilbuddet er besøg på de to adresser, Skovly ved Mørke og ved Marie i Ryomgaard, og hvor der efterfølgende kreeres et tilbud, som vurderes at matche den enkelte borgers egne interesser og ønsker, og medarbejdernes vurdering af borgerens forudsætninger for at kunne indgå i forskellige sammenhænge. Der er lagt vægt på, at systematikken i arbejdet med at opstille mål for borgernes deltagelse i og udbytte af dagtilbud sker ved handleplansmøder og evaluering og statusmøder i tæt samarbejde med boenhedernes medarbejdere, at der fortælles om et dynamisk samspil, hvor det ses som en fælles opgave at skabe meningsfulde dagtilbud, hvor borgerne trives. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 5 Lanternen: 5 Vestergade 114A: 5 Vestergade 114B, stuen: 5 Vestergade 114B, 1.sal: 5 Kahytten: 5 Side 10 af 56

11 Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne i høj eller meget høj grad er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder fortæller, at alle borgere ved tilbuddet er i beskæftigelses- eller aktivitetstilbud ved Aktivitetscenter Marie eller ved Aktivitetscenter Skovly ved Mørke, som samlet er en del af Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter. Der er lagt vægt på, at leder fortæller, at denne konstruktion gør, at man kan sammensætte et individuelt program, hvor man kan deltage i forskellige deltilbud på forskellige dage. Leder fortæller, at det er få beboere, som ikke kommer af sted hver eneste dag. Vestergade 114A: 5: Her er der lagt vægt på, at medarbejdere fortæller, at ved Afdeling 114A er der alene en enkelt borger, som ind i mellem har lidt modstand i forhold til at skulle af sted. Broen: 5 Medarbejdere fortæller, at ved Afdeling Broen er alle af sted hverdag. Lanternen: 4: Medarbejdere fortæller, at ved Afdeling Lanternen er 6 ud af 8 beboere af sted hver dag; en har lavet sin egen seniorordning som 63 årig, og en har så store vanskeligheder, at det ikke giver mening at komme af sted til et dagtilbud. Ved de øvrige afdelinger, hvor der er borgere på de laveste udviklingstrin og med det største støttebehov, fortæller afdelingsleder, at alle modtager aktivitets- og samværstilbud ved Marie, hvor indikatoren vurderes ens og i høj grad opfyldt ved disse afdelinger: Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 11 af 56

12 *Selvstændighed og relationer 4 Det er Socialtilsynets vurdering, at bofællesskaberne ved Marie understøtter, at borgerne i stor omfang indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Det er tillige tilsynets vurdering, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne, ud fra deres individuelle behov og forudsætninger, støttes i at udvikle de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Ved bedømmelsen er lagt vægt på, at det fremgår af handleplaner, at udvikling og vedligeholdelse af sociale kompetencer og selvstændighed er medskrevet i den pædagogiske indsats. Ved bedømmelse er der lagt vægt på, at der er et tæt og forpligtende samarbejde om indsatsen i mellem bofællesskaberne og de aktivitetstilbud, som borgerne kommer i. Der er ligeledes lagt vægt på, at der ved tilbuddet er mulighed for et samspil med det omgivende samfund ved deltagelse i beskæftigelsesaktiviteter. Der er lagt vægt på, at pårørende fortæller, at de generelt er godt tilfredse med samspillet med medarbejderne ved tilbuddet og med medarbejdernes indsats i forhold til at understøtte den enkelte borgers kompetencer og selvstændighed. Side 12 af 56

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber 5 (i meget høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i samarbejde med borgerne i meget høj grad opstiller konkrete, individuelle mål for udvikling og vedligeholdelse af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder fortæller, at der tages udgangspunkt i 141 handleplanen, og formålet her omsættes i en pædagogisk handleplan, som tager udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger. I handleplanen er der beskrevet mål og indsatsområder for at opfylde målene. Medarbejder ved Vestergade 114A giver eksempler på, at målet kan være, at en beboer selv kan gå ned at handle, og medarbejder ved Lanternen fortæller om, hvordan en beboer øver selvstændighed som kunde i Randers Storcenter. En medarbejder ved Broen fortæller om beboer, som helst vil være hjemme hos mor og far, som hjælper med tøjvalg og vælger maden for ham, hvor tilbuddet søger at understøtte beboeren i mere selvstændige valg. Af handleplaner fremgår, at udvikling og vedligeholdelse af sociale kompetencer, og initiativer der kan understøtte så stor selvstændighed som muligt, er medskrevet ved fastsættelse at mål og ved beskrivelse af den pædagogiske indsats. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 5 Lanternen: 5 Vestergade 114A: 5 Vestergade 114B, stuen: 5 Vestergade 114B, 1.sal: 5 Kahytten: 5 Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne i middel grad indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Side 13 af 56

14 og netværk i det omgivende samfund Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder fortæller, at netop det at indgå i sociale relationer og netværk og deltagelse i fællesskaber i det omgivende samfund er en målgruppens store udfordringer. Tilbuddet er opdelt i seks afdelinger med hver sin levegruppe, og det er her, samt ved deltagelse i dagtilbud på tværs af afdelingerne, at beboerne primært indgår i sociale relationer og fællesskaber. Der er lagt vægt på, at der ved dagtilbuddene er mulighed for et samspil med det omgivende samfund. Her er eksempelvis aftaler om at komme hos private og slå græs, ligesom Marie er involveret i afviklingen af Rosenholm Festivalen, hvor tilbuddet er lager for festivaludstyret, og hvor borgerne er aktive i forhold til etablering og nedtagning af telte med videre. Der er lagt vægt på, at medarbejder fortæller, at en bane til fodboldgolf og udendørs fitnessfaciliteter på Marie s arealer anvendes til omvendt integration, hvor forskellige brugere efter aftale kan anvende faciliteterne. En medarbejder fortæller, at der er en kultur ved tilbuddet, hvor medarbejdernes egne børn er mere end velkomne ved tilbuddet. Der er endvidere lagt vægt på, at såvel medarbejdere som pårørende fortæller, at en udmelding fra ankestyrelsen som indebærer, at beboere ikke længere kan finansiere medarbejdernes deltagelse ved ture og arrangementer ud af huset, fylder rigtig meget, da dette i praksis betyder, at borgerne ikke kommer så meget ud til aktiviteter og oplevelser i det omgivende samfund, og i højere grad isoleres sammen med ligestillede. Det er netop ved sådanne aktiviteter, eksempelvis musikfestival, at beboerne kan få et samspil med andre, og have mulighed for at indgå i nye relationer. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ved alle afdelinger er en ens og fælles tilgang og praksis i forhold til at understøtte, at borgerne, hvor dette er muligt, indgår i relationer og netværk og deltagelse i fællesskaber i det omgivende samfund, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 3 Lanternen: 3 Vestergade 114A: 3 Vestergade 114B, stuen: 3 Side 14 af 56

15 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og Gns. bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) Vestergade 114B, 1.sal: 3 Kahytten: 3 Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor i høj grad har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejder fortæller, at samarbejde med pårørende tilrettelægges individuelt efter den enkeltes muligheder, ønsker og behov Det er forskelligt hvorledes samarbejdet med de pårørende er organiseret ved de forskellige levegrupper. Det fortælles, at der eksempelvis ved Vestergade 114A er oprettet en lukket gruppe på Facebook, hvor de pårørende kan deltage, at der er forskellige traditioner ved årets gang, hvor de pårørende inviteres med. Der er lagt vægt på, at pårørende fortæller, at de generelt er godt tilfredse med tilbuddet og med medarbejdernes indsats i forhold til den enkelte borger. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der ved alle afdelinger er en ens og fælles tilgang og praksis i forhold til at understøtte, at borgerne med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor har kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 4 Lanternen: 4 Vestergade 114A: 4 Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en veldefineret målgruppebeskrivelse, og det er Side 15 af 56

16 resultater vurderingen, at tilbuddet med udgangspunkt i de overordnede mål i myndighedsområdets handleplaner, arbejder systematisk med at opsætte delmål for indsatsen, som samtidigt bliver forudsætningen for at kunne beskrive og vurdere resultaterne af indsatsen. Det er Tilsynets vurdering at der sammenhæng i mellem delmål og indsats, og vurderingen at de visiterende kommuner er tilfredse med de resultater, der opnås ved tilbuddet. Det er vurderingen, at borgene med udgangspunkt i deres forudsætninger medinddrages og har indflydelse på aktiviteter og dagligdagen ved tilbuddet, og at medarbejderne kan tolke de kommunikationssvage borgeres signaler og motiver, således at disse føler sig hørt og anerkendt. Det er vurderingen lagt vægt på, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne ved tilbuddet har med støtte adgang til relevante sundhedsydelser, og der er et godt samarbejde med de specialister, som yder sundhedsydelserne. Der er lagt vægt på, at der gennem længere tid ikke har været episoder med magtanvendelse ved tilbuddet, at der foreligger procedure for, hvorledes eventuelle episoder med magtanvendelse skal håndteres. Der er vurderingen, at tilbuddet forebygger overgreb. Der er udarbejdet risikovurderinger i forhold til ikke at komme i uhensigtsmæssige konflikter med borgere. Side 16 af 56

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har veldefinerede målgrupper ved de enkelte afdelinger, og lagt vægt på, at tilbuddet med udgangspunkt i borgernes individuelle vanskeligheder søger mod at skabe et trygt og spændende hjem, og hvor der med en annerkendende og medinddragende tilgang og med udgangspunkt i borgerens livsverden er fokus på at stimulere relevant og på at understøtte en forudsigelig og genkendelig hverdag. Der er ved bedømmelsen desuden lagt vægt på, at tilbuddet arbejder systematisk med at opsætte delmål, som er retningsgivende i forhold til indsatsen for den enkelte borger, og samtidig skaber forudsætning for at kunne vurdere og dokumentere resultaterne af indsatsen. Der er lagt vægt på, at der er sammenhæng i mellem de overordnede mål i myndighedsområdets handleplaner, og de temaer, som tilbuddet opstiller i delmålene ved indsatsen for den enkelte borger, og der er lagt vægt på, at tilbuddet fortæller om et samarbejde med myndighedsområdet, hvor der deltages aktivt ved handleplansmøder, og hvor de visiterende kommuner her udtrykker stor tilfredshed med de resultater, som opnås ved tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at det af Tilbudsportalen fremgår, at tilbuddets målgruppe er udviklingshæmmede i alderen 18 til 85, og med individuelle og forskellige vanskeligheder og udfordringer; autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, og anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, herunder erhvervet hjerneskade. Sansemotorisk udviklingsforstyrrelse, kommunikations-, mobilitets- og synsnedsættelse samt omsorgssvigt. Der er lagt vægt på, at det fremgår af materiale, at borgerne er samlet i grupper ved de enkelte afdelinger ud fra deres vanskeligheder og støttebehov, og hvor der tages udgangspunkt i borgerens udviklingsalder. Ved afdelingerne Broen, Lanternen og Vestergade 114A er målgruppen karakteriseret Side 17 af 56

18 ved at alle er mobile og flere har et talesprog, og udviklingsaldre fra to til tre år op til fem til syv år. Ved Broen er borgere med et "mellem" funktionsniveau. Ved Lanternen og Vestergade 114A er målgruppen borgere med et forholdsvist højt funktionsniveau. Ved afdelingerne Vestergade 114B, stuen, Vestergade 114B, 1.sal og Kahytten er målgruppen karakteriseret ved at være på de tidligste udviklingstrin fra to til tre måneder op til to til tre år. Ved Vestergade 114B, stuen og Kahytten er målgruppen borgere med et stort behov for pleje og omsorg, og ved Vestergade 114B, 1.sal er målgruppen borgere med et moderat behov for pleje og omsorg. Der er endvidere lagt vægt på, at det af tilbuddets hjemmeside fremgår, at målet for botilbuddene er med respekt for Syddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, Respekt, Udvikling og Kvalitet, at sikre beboerne et trygt og spændende hjem. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at det af Tilbudsportalen fremgår, at tilbuddet har valgt en anerkendende relationspædagogisk tilgang, hvor struktur og en forudsigelig og genkendelig hverdag tillægges stor betydning for borgernes trivsel. Metodisk medskrives her; Tegn til tale, og "Det Der Virker". Der er lagt vægt på, at det at tilbuddets hjemmeside fremgår, at: "Der tages udgangspunkt i beboerens individuelle behov og resurser. Der arbejdes ud fra den anderkendende tilgang, hvor man stimulere og inddrager beboeren ud fra den enkeltes oplevelsesverden og den nærmeste udviklingszone." Der er ligeledes lagt vægt på, at såvel ledelse som medarbejdere fortæller nuanceret og reflekteret om hvorledes tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Broen: Score 4 Lanternen: Score 4 Vestergade 114A: Score 4 Der er lagt vægt på, at såvel afdelingsleder som medarbejdere ved afdelingerne Broen, Lanternen og Vestergade 114A fortæller om en respektfuld tilgang, hvor der er fokus på at tolke selv små Side 18 af 56

19 ændringer i borgernes signaler, og løbende drøfte i medarbejdernes kontaktteams, hvorledes man kan forholde sig til dette, Medarbejdere fortæller om Ø -tid, hvor man er en-til-en med borgeren, og fortæller om hvorledes man formulerer delmål, således at de overordnede mål kan gøre operationelle og målbare i dagligdagen; der er her positive forventninger til hvad en mere systematisk anvendelse af et elektronisk dagbogsprogram kan bidrage med i forhold til dokumentation af indsatsen. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Vestergade 114B, stuen: Score 4 Vestergade 114B, 1.sal: Score 4 Kahytten: Score 4 Ved bedømmelse er der lagt vægt på, at ledere fortæller, at arbejdet med målgruppen tager udgangspunkt i handleplaner, og at det ud fra den enkeltes vanskeligheder og støttebehov anvendes de metoder, som giver mening og som virker i horhold til den enkelte. Der er lagt vægt på, at afdelingsleder fortæller, at tilbuddet arbejder med at udvikle og præcisere, hvad der er den fælles tilgang, hvor her nævnes en anerkendende, ressourcefokuseret kognitiv tilgang. Der tages udgangspunkt i nærmeste udviklingszone, og i forhold til målgruppen prioriteres sansestimulation og -integration, og der er ved afdelingerne borgere med behov for omfattende personlig pleje. Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejdere fortæller, hvorledes der er formuleret delmål i forhold til den enkelte borger, og at disse fremgår af dagbogsprogrammet, hvor man skal skrive om indsatsen i forhold til at nå målene. Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen fortæller og medarbejderne bekræfter, at der ved alle afdelinger ved opsætning af mål tages udgangspunkt i handleplanen fra myndigheds rådgiveren ved handlekommunen, og ud fra denne opstilles der delmål for indsatsen. Side 19 af 56

20 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opfyldt) Der er lagt vægt på, at ledere og medarbejdere fortæller, at det er de medarbejdere, som har den tætte kontakt til borgerne, som er med til at opstille delmål og omsætte disse i den daglige praksis. Der er ligeledes lagt vægt på, at der ved alle afdelinger benyttes det samme elektronisk dagbogssystem, hvor det er en integreret del af metodikken af have fokus få en enkelte borgers delmål og være forpligtet til fortløbende at notere det, som har relevans i forhold til at dokumentere indsatsen. Der er endvidere lagt vægt på, at der ved alle afdelinger afholdes personalemøder og teammøder, hvor ledelse og medarbejder fortæller, at koordinering og drøftelse af justering og forbedring af indsatsen foregår. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet ved alle afdelinger har en ensartet praksis i forhold til at dokumentere resultater til brug for læring og forbedring af indsatsen, hvorfor alle afdelinger scores ens: Broen: 5 Lanternen: 5 Vestergade 114A: 5 Vestergade 114B, stuen: 5 Vestergade 114B, 1.sal: 5 Kahytten: 5 Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget høj grad kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål for borgernes ophold, som de visiterende kommuner opstiller. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel ledelse som medarbejdere fortæller, at tilbuddet ved alle afdelinger tager initiativ til at koordinere årlige handleplansmøder, hvor der optil udarbejdes en statusrapport, som ligger til grund for drøftelse af indsatsen mellem myndighedsrådgiveren, de pårørende og ledelse og kontaktpersoner fra den afdeling, hvor borgeren har ophold. Der er lagt vægt på, at leder fortæller, at kommunerne kommer til handleplansmøderne, og her tilkendegives generelt tilfredshed med alle afdelingers ydelser. Side 20 af 56

21 Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet ved alle afdelinger kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold, hvorfor der scores ens. Broen: 5 Lanternen: 5 Vestergade 114A: 5 Vestergade 114B, stuen: 5 Vestergade 114B, 1.sal: 5 Kahytten: 5 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne i det omfang de kan deltage, bliver hørt ved eksempelvis husmøder, og inddrages i udarbejdelse af handleplan og pædagogiske målsætninger, hvor det giver mening for vedkommende at deltage. Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejdere, som har en indgående kendskab til de enkelte beboeres udfordringer, kan tolke motiver og reaktioner, således at beboerne føler sig hørt i forhold af vigtighed for egen trivsel. Side 21 af 56

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det er Socialtilsynets bedømmelse, at beboerne ved alle bofællesskaber ved Marie i meget høj grad bliver hørt, respekteret og anerkendt, hvorfor alle afdelinger scores ens: Broen: 5 Lanternen: 5 Vestergade 114A: 5 Vestergade 114B, stuen: 5 Vestergade 114B, 1.sal: 5 Kahytten: 5 Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at beboerne i det omfang de kan deltage, bliver hørt ved eksempelvis husmøder ved Vestergade 114A og Lanternen, og ligeledes inddrages i udarbejdelse af handleplan og pædagogiske målsætninger, hvor det giver mening for vedkommende at deltage. Pårørende bidrager på statusmøder til omsætning af mål og til indholdet af handleplaner. Der er lagt vægt på, at den valgte teamorganisering med kontaktpersonordning understøtter, at medarbejdere, som har en indgående kendskab til de enkelte beboeres udfordringer, kan tolke motiver og reaktioner, således at beboerne føler sig hørt i forhold til egen trivsel. Observationer ved besøgene efterlader indtryk af, at beboerne i samspillet med medarbejderen bliver hørt og respekteret med en anerkendende dialog. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at en leder fortæller, at man er lyttende og respektfulde, og eksempelvis respektere, at borgeren ikke ønsker at have besøg i sin lejlighed. Men der bliver også stillet forventninger, eksempelvis skal borgerne som udgangspunkt på dagtilbud. Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne ved alle seks afdelinger ved tilbuddet i høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov, hvor alle afdelinger scores ens. Broen: 4 Lanternen: 4 Side 22 af 56

23 Vestergade 114A: 4 Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at en leder fortæller, at borgerne ud fra deres individuelle forudsætninger inddrages i det som der kan give mening at være med i. Der gives forskellige eksempler på, hvorledes man som borger ved Marie kan have indflydelse. Nogle deltager i handleplansmøder og kan bidrage til indholdet, hvor andre ikke kan. Ved alle afdelinger bliver borgerne inddraget i beslutninger om de nære ting, madplan i weekenden, hvilke aktiviteter og ture, som ønskes realiseret. Dette foregår ved nogle afdelinger ved fælles husmøder, ved andre gennem individuel dialog og planlægning. Der er lagt vægt på, at en medarbejder ved Vestergade 114 b, 1. sal problematiserer, at nogle borgere har ledsagere, andre har ikke Det kan opleves urimeligt, at man som udviklingshæmmet skal kunne give udtryk for, hvad man gerne vil bruge en ledsager til, for at få bevilget en ledsagerordning. Konsekvensen af dette er, at meget kommunikativt svage borgere uden verbalt sprog ikke kan komme i betragtning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Marie understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgere fortæller med glæde og tilfredshed om at bo ved tilbuddet. Der er lagt vægt på, at såvel ledere som medarbejdere fortæller om at være tæt på borgerne i dagligdagen og følge med i om de trives, og reagerer, hvis der opleves mistrivsel, hvor medarbejdere fortæller, at de ud fra et indgående kendskabet til borgernes reaktioner og signaler ikke er i tvivl om, om de trives eller ej. Der er endvidere lagt vægt på, at borgerne ved tilbuddet med støtte har adgang til relevante sundhedsydelser, og at medarbejdere giver udtryk for, at der er et godt samarbejde med de specialister, som yder sundhedsydelserne. Der er også ved bedømmelsen lagt vægt på, at der ved indsatsen er fokus på forhold, som har betydning for Side 23 af 56

24 borgernes fysiske og mentale sundhed, at det er en udfordring ved tilbuddet, at sikre sund kost og relevant motion til de borgere, som har brug for dette. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne i høj grad trives ved tilbuddet. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at de borgere fra afdelingerne Broen, Lanternen og 114A, som deltager i gruppeinterviews med Tilsynet, alle med tilfredshed fortæller, at de er glade for at bo ved Marie. Flere fortæller om deres dagligdag og dagtilbud, og hvad de i øvrigt er optaget af. Nogle fortæller om deres interesser, og hvilke aktiviteter de deltager i. En borger fortæller, at medarbejderne er søde, og man får hjælp til det, som man har brug for hjælp til. Der er lagt vægt på, at en leder fortæller, at ved en vurdering af om borgerne trives ved tilbuddet, ses der på, om der er glæde, og når de rykker sig positivt udviklingsmæssigt, så trives de. En leder fortæller, at det er en integreret del af indsatsen dagligt at forholde sig til om borgeren trives, og at reagere, hvis der opleves mistrivsel. Der beskrives eksempel fra Vestergade 114 b, stuen, hvor en borger ikke vil spise, hvor der bliver handlet hurtigt på, at vedkommende kommer til læge, som konstaterer at det har fysiske årsager. En medarbejder fra Vestergade 114 b, 1. sal fortæller, at de daglige notater i dagbogssystemet dokumenterer hvorledes borgerens trivsel udvikler sig, og en medarbejder fra Kahytten fortæller, at medarbejderne ser, hvis der er ændringer i en borgers adfærd og signaler, og er opsøgende i forhold til om der er forhold som der skal reageres på. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at en medarbejder ved Broen fortæller, at det forhold at borgerne kommer ud af deres lejligheder, og selv er opsøgende i forhold til deltagelse i fællesskabet er udtryk for god trivsel. Der har i en periode været en borger som ikke trivedes, og det har også påvirket de øvrige borgeres trivsel. En medarbejder ved Lanternen fortæller, at når borgerne vil fællesskabet og er glade, så er man ikke i tvivl om at de trives godt, og modsat, så kan miljøet ved afdelingen blive udfordret, når enkelte borgere med psykiatriske problemstillinger skal skærmes. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle Side 24 af 56

25 Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) afdelinger opnår den samme score: Broen: 4 Lanternen: 4 Vestergade 114A: 4 Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 Det er Socialtilsynets bedømmelse, at borgerne ved tilbuddet med støtte fra tilbuddet i meget høj grad har adgang til relevante sundhedsydelser. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at en leder fortæller, at alle borgerne ved tilbuddets seks afdelinger har læge ved det lokale lægehus. Der er lagt vægt på, at afdelingsleder fortæller, at mange af borgerne har brug for specialister, og der er generelt her et godt samarbejde. Der er i forhold til afdelingerne Vestergade 114 b, stuen og kahytten et stort samarbejde med sundhedsplejen, da en har en stomi, og flere skal have mad med sonde. Der er lagt vægt på, at afdelingslederen fortæller om at følge de svage borgere tæt, at reagere på små signaler om forandringer, og tage ansvar for at trække på specialister, når egne kompetencer kommer til kort. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 5 Lanternen: 5 Vestergade 114A: 5 Vestergade 114B, stuen: 5 Vestergade 114B, 1.sal: 5 Kahytten: 5 Side 25 af 56

26 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats i høj grad har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at såvel ledere som medarbejdere ved tilbuddet fortæller om vigtigheden af sund kost og relevant motion for den enkelte borger. Der er lagt vægt på at en medarbejder fortæller, at der kan være store udfordringer ved at skulle påvirke og ændre spisevaner hos flere borgere. Tilbuddet får i hverdagene mad fra Djursmad, og i weekenderne tilbereder man det selv. Flere medarbejdere fortæller, at de til hverdag er nødt til at supplere den færdiglavede mad med mere grønt, for at højne sundhedsniveauet ved måltidet. Der er lagt vægt på, at en afdelingsleder fortæller, at borgerne ved deres dagtilbud også mødes med sunde kostvaner, og ud fra deres fysiske udfordringer tilbydes forskellige muligheder for at bevæge sig og få noget motion. Ved Marie er der et motionsrum i kælderen til fri afbenyttelse for borgerne. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 4 Lanternen: 4 Vestergade 114A: 4 Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forebygger og håndterer eventuelle magtanvendelser. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der gennem længere tid ikke har været episoder med magtanvendelse ved tilbuddet. Der er desuden lagt vægt på, at leder fortæller, at der foreligger procedure for hvorledes eventuelle episoder med magtanvendelse skal registreres og indberettes, og efterfølgende drøftes på personalemøder, og at denne Side 26 af 56

27 procedure er kendt af medarbejderne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets pædagogiske indsats i meget høj grad sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at afdelingsleder for afdelingerne hvor borgerne har et stort støttebehov fortæller, at de valgte pædagogiske tilgange, hvor det vægtes at være anerkendende med fokus på en god relation til borgeren og en forudsigelig og genkendelig hverdag tillægges stor betydning i forhold til at der ikke er magtanvendelser ved tilbuddet. Det handler om at få kortlagt og forstå borgernes signaler, og medarbejderne har til opgave at frigive borgerens ressourcer, ikke at tilpasse borgeren tilbuddets krav. Afdelingsleder fortæller om et eksempel, hvor den almindelige tilgang bliver udfordret af, at en borger har brug for at få en iltmaske på fem gange om dagen, hvor borgeren ikke synes at dette er behageligt, og derfor afviser den nødvendige hjælp. Myndighedsområdet, lægen og de pårørende er hørt i forhold til, hvordan det forventes at tilbuddet tackler denne udfordring, og der er her enighed om, at man skal sætte sig i gennem og genneføre behandlingen, selvom borgeren ikke ønsker dette. Afdelingsleder fortæller, at man søger at gøre det med fokus på, hvad der skaber størst mulig tryghed for borgeren. Det er primært den medarbejder, som har den bedste relationel, som udfører det eller den medarbejder, som er mest tryghed ved at gøre det, og således kan gennemføre det med ro. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at afdelingsleder ved afdelingerne, hvor borgerne er mobile og har et verbalt sprog fortæller, at der ikke i meget lang tid har været magtanvendelser ved tilbuddet. Der er lagt vægt på at medarbejdere fortæller, at der ikke forekommer magtanvendelser ved tilbuddet. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 5 Side 27 af 56

28 Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) Lanternen: 5 Vestergade 114A: 5 Vestergade 114B, stuen: 5 Vestergade 114B, 1.sal: 5 Kahytten: 5 Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på at der igennem længere tid ikke er indberettet episoder med magtanvendelse, og derfor ikke er en praksis på opfølgning, som kan bedømmes. Det er tillagt værdi, at en leder giver fortæller, at medarbejderne er vidende om hvad de må og ikke må i forhold til magtanvendelse, at skemaer er tilgængelige i det elektroniske dagbogssystem, og at eventuelle episoder vil blive taget op på personalemøde med henblik på drøftelse med et læringsperspektiv. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 4 Lanternen: 4 Vestergade 114A: 4 Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet forebygger overgreb. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at den pædagogiske tilgang ved Marie i stort omfang understøtter, at der ikke forekommer. Der er fokus på at være forudseende, og der er udarbejdet risikovurderinger i forhold til ikke at komme i uhensigtsmæssige konflikter med borgerne. Der er lagt vægt på, at medarbejderen kan fortælle om praksiseksempler, hvor tilbuddet ud fra kendskab til Side 28 af 56

29 borgerne forebygger, at overgreb mod medarbejdere eller mod andre borgere finder sted. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 29 af 56

30 Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets pædagogiske indsats i høj grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Der er ved bedømmelse lagt vægt på, at en leder fortæller, at episoder med trusler og vold registreres og opfølgning herpå er en del af dagsordenen ved møder i arbejdsmiljøgruppen, hvor der er ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Der registreres ligeledes, hvis der er episoder borgerne i mellem. Der er lagt vægt på, at afdelingsleder fortæller om kulturen, at der er opmærksomhed på at medarbejdere ikke skal stå mål til fysiske belastninger, hvorfor alle episoder registres. Der er i forhold til at kunne være forudseende lavet risikovurderinger i forhold til, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre - eller ikke gøre i forhold til potentielle konfliktflader med den enkelte borger. Der er lagt vægt på, at en medarbejder fortæller, at episoder registreres i elektronisk dagbogssystem på særligt skema, og at kendskabet til de enkelte borgere gør at medarbejderne kan være forudseende, således at episoder undgås. Her gives eksempel på, at en borger fra anden afdeling ikke er velkommen at hensyn til at skærme de øvrige borgere. Der er endvidere lagt vægt på, at et praktikant fortæller, hvorledes der konkret er fulgt op på en konflikt med en borger sammen med borgeren, og hvorledes der har været sparring på personalemøde efter episoden. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis i forhold til at understøtte, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 4 Lanternen: 4 Vestergade 114A: 4 Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 Indikator 07.b: Tilbuddets 4 (i høj grad Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb i høj Side 30 af 56

31 beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse opfyldt) grad er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at afdelingsleder fortæller, at der foreligger en mappe, som introducerer nye medarbejdere, vikarer og praktikanter i forhold til beredskabet, hvis man som medarbejder er udsat for belastende oplevelser. Der er lagt vægt på at en medarbejder fortæller, at nye medarbejdere orienteres om risikovurderinger i forhold til konflikt med borgene som en del af den samlede introduktion til tilgangen til borgeren, og hvad der er det særlige i forhold til samspillet med den enkelte. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at der her er en ens og fælles tilgang og praksis, hvorfor alle afdelinger opnår den samme score: Broen: 4 Lanternen: 4 Vestergade 114A: 4 Vestergade 114B, stuen: 4 Vestergade 114B, 1.sal: 4 Kahytten: 4 * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Det er Socialtilsynets vurdering, at der ved Marie er en hensigtsmæssig organisering i forhold til driften af de seks afdelinger, og det er vurderingen, at tilbuddet har en kompetent og ansvarlig ledelse. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at ledelsen driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt. Alle ledere har relevante erfaringer og kompetencer i forhold til at vedligeholde og udvikle fagligheden, og personaleressourcernes anvendes ved de enkelte Side 31 af 56

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere