AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år"

Transkript

1 AKTIVITETER Megasatsning Energi og Miljø - det første år Vækstforum Maj 2008

2 Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion Vækstforum Midtjylland igangsatte i juni 2007 en megasatsning på energi og miljø. Vision og mål for indsatsen er beskrevet i pjecen Region Midtjylland som Energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Her kan man også læse om de seks overordnede indsatsområder. Målene er ambitiøse og kan kun nås, hvis en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, forskning, kommuner og regionsrådet bidrager. Vækstforum bidrager selv ved at gå foran med et politisk lederskab. Derudover bidrager Vækstforum ved at indstille konkrete erhvervsrettede aktiviteter til medfinansiering. Nærværende pjece er en oversigt over aktiviteter, som er igangsat i det første år. Der er dels tale om aktiviteter, som Vækstforum selv har taget initiativet til at igangsætte, og dels demonstrationsprojekter, som er blevet igangsat på grundlag af projektidéer fra eksterne aktører. Bagerst i pjecen findes yderlige oplysninger om processen for igangsætning af projekter. Bent Hansen Formand for Vækstforum Midtjylland 2 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år Layout: story2media Fotos: Flemming Nielsen, Vestas, Linde, DAKA-Biodiesel, Grundfos, Ny Vraa Bioenergi

3 Indhold Energiregnskaber og lokale handlingsplaner generations biodiesel til danske biler og busser... 6 Teknologiudvikling i SMVer... 8 Test og afprøvning vind og biomasse Netværk for virksomheder på biomasseområdet Netværk for underleverandører til vindmølleindustrien Navitas Park Fremtidens fjernvarme Fremtidens svømmehal Naturvidenskabernes Hus Brint og brændselsceller H2 Hub Vestjylland Biogasproduktion på basis af engafgrøder Pil som energiafgrøde på miljøfølsomme arealer Klimatopmødet Energikonference Proces for igangsætning af projekter Råd for energi og miljøteknologi udgave, revision 2, nov Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 3

4 Energiregnskaber og lokale handlingsplaner 50% VE i 2025 Det samlede energiforbrug i Region Midtjylland er i dag 154 PJ. Heraf udgør vedvarende energi 37 PJ. I 2025 skal den vedvarende energi udgøre 50% = 77 PJ. Regionens kommuner og Region Midtjylland ønsker et fakta-grundlag for indsatsen inden for vedvarende energi og reduktion af CO 2. Derfor skal der udarbejdes energiregnskaber for den regionale og kommunale energiproduktion og det samlede slutforbrug af energi. Regnskabs-opgørelsen sker ud fra Energistyrelsens standarder, så resultaterne kan sammenlignes både nationalt og regionalt på tværs af kommuner. Regnskaberne er det første skridt på vejen til lokale handlingsplaner. De giver et detaljeret overblik over, hvordan udgangspunktet er med hensyn til VE-forsyning og CO 2 -udslip, og hvad der skal til for at nå de politiske mål, som er sat i gang i regionen og i de enkelte kommuner. I tilknytning til energiregnskaberne udarbejdes der vurderinger af de konkrete muligheder for at øge andelen af vedvarende energi. Det sker ved at opstille en handlingsplan med bud på, hvor langt man kan komme med de forskellige VE-kilder, hvilke teknologier der fx kan benyttes, hvilken tilbagebetalingstid der må påregnes, og hvilke aktører som kan medvirke til at virkeliggøre planen. 4 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

5 Erhvervsmæssige perspektiver Energiregnskaberne er værktøjer, som man kan navigere ud fra med henblik på at stimulere udviklingen inden for de områder, som de lokale handlingsplaner anviser. Erhvervslivet inddrages, når planerne skal virkeliggøres. Der vil ofte blive tale om nye typer erhvervssamarbejde med inddragelse af flere lokale virksomheder. De lokale virksomheder har ofte stærke kompetencer i at udnytte naturressourcer og vedvarende energikilder i nærområdet. Aktører Projektet er et samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Energiregnskaber og kursusforløb udføres af et konsortium bestående af PlanEnergi og Samsø Energiakademi. Status Indsamling af data til energiregnskaber påbegyndes i maj Udarbejdelsen af energiregnskaberne færdiggøres i løbet af sommeren Efter færdiggørelse af regnskaberne afholdes en række kursusforløb for kommunerne, hvor der arbejdes med individuelle energistrategier og handlingsplaner for hver kommune. Projektmål Regionale og kommunale handlingsplaner skal vise vejen for at øge andelen af vedvarende energi Energiregnskaber er første skridt på vejen for at kunne lave en handlingsplan, der medvirker til at nå målsætningerner på energi- og miljøområdet Kursusforløbet i udarbejdelse af lokale handlingsplaner skaber overblik over de lokale potentialer i forskellige VE-kilder, giver konkrete bud på finansiering og giver oplæg til inddragelse af befolkning og erhvervsliv Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 5

6 2. generations biodiesel til danske biler og busser 1. GENERATION 1. generations biobrændstoffer er produceret på basis af fx korn og kritiseres således for at belaste udbudet af fødevarer 2. GENERATION 2. generations biobrændstoffer er produceret på basis af affaldsprodukter Daka Biodiesel A.m.b.a. har som den første danske virksomhed etableret et fabriksanlæg til produktion af 2. generations biodiesel. Produktet er baseret på animalsk fedt, som er et affaldsprodukt fra slagterierne og primærlandbruget. Anlægget har en produktionskapacitet på 55 mio. liter biodiesel årligt. Der er animalsk fedt nok i Danmark til, at produktionen kan fordobles, hvilket svarer til ca. fem procent af det danske dieselforbrug. Et storskala demonstrationsprojekt skal nu sikre, at den producerede biodiesel ikke bare eksporteres til udlandet, men bliver brugt i Danmark. Projektet skal i første omgang forsyne samtlige 65 tankstationer i Århus-området med biodiesel. Derudover skal også et antal busselskaber i Region Midtjylland køre på biodiesel, blandt andre De Grønne Busser og Århus Sporveje. Den mængde diesel, som omsættes i projektet, svarer til en tredjedel af det samlede dieselforbrug til transport i Region Midtjylland. 6 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

7 Erhvervsmæssige perspektiver Andelshaverne bag Daka Biodiesel har taget en fremsynet beslutning ved selv at investere 180 mio. kr. i et fabriksanlæg, som kan omdanne affald til et højværdigt brændstof. Med demonstrationsprojektet går Region Midtjylland foran for at understøtte, at der også skabes et marked for det miljøvenlige brændstof i Danmark. For de virksomheder, som producerer biobrændstoffer, har det stor betydning at kunne vise, at produktet anvendes på hjemmemarkedet. Samtidig opnås vigtige erfaringer med lagring, blanding, distribution og anvendelse i stor skala, som vil gøre det mere problemfrit, når der senere skal opskaleres til hele landet. Det er et krav fra EU, at 5,75% af brændstofforbruget senest i 2010 skal være baseret på biobrændstoffer GOD MILJØPROFIL Et biobrændstofs miljøprofil påvirkes blandt andet af hvor meget energi der bruges i produktionsprocessen. En uvildig livscyklusanalyse viser, at biodiesel produceret på basis af slagteriaffald har en rigtig god miljøprofil Aktører Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Daka Biodiesel a.m.b.a., samtlige olieselskaber i Danmark og Region Midtjylland. Projektet bakkes op af Landbrugsrådet og FDM. Status Projektet startes op hen over sommeren 2008 og løber til og med Projektmål Frem til 2009 skal følgende implementeres og testes: Tilpasning og udbygning af olieselskabernes distributionsanlæg på Århus Havn, så de kan håndtere opbevaring og iblanding af biodiesel I en forsøgsperiode på ca. 18 måneder erstattes den almindelige dieselolie i et geografisk forsøgsområde med en forsøgsblanding tilsat 5% biodiesel fra Daka Biodiesel Det geografiske forsøgsområde omfatter i projektets første fase ca. 65 tankstationer i Århus Kommune. I projektets anden fase forventes forsøgsområdet udvidet til at omfatte tankstationer i flere kommuner i den østlige del af Region Midtjylland Projektet omfatter ligeledes levering af biodiesel til et antal afgrænsede bilflåder i regionen, fx busselskaber tilknyttet Midttrafik Der gennemføres erfaringsindsamling, test, forbrugerundersøgelser og formidlingsaktiviteter Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 7

8 Teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder Eksempler på teknologiudvikling Teknologiudvikling kan eksempelvis være inden for fremstilling af energiproduktionsudstyr, forarbejdning med henblik på forbedret tilgængelighed, konvertering til andre energimedier samt systemer og processer til lagring af energi Teknologiudviklingsprogrammet er et tilbud til små og mellemstore virksomheder inden for energiområdet samt miljøteknologi i tilknytning til energi. Konsulenter fra Væksthus Midtjylland bistår interesserede virksomheder med afdækning af mulighederne for færdigudvikling af teknologi. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der tilknyttes en konsulent med den nødvendige specialviden inden for det aktuelle fagområde. Følgende teknologiområder er omfattet af programmet: Energiproduktion ved vedvarende energikilder Energiforbrug/-besparelser generelt Afledte miljøteknologier Ved teknologi forstås metoder, systemer, produkter, processer, maskinel, udstyr, styring, regulering, måling, overvågning mv. Bistanden fra Væksthus Midtjylland er gratis for virksomheden, mens programmet giver 50% i tilskud til den specialiserede rådgivning. 8 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

9 Erhvervsmæssige perspektiver Programmet er rettet mod virksomheder inden for energiområdet. Miljøteknologi er også omfattet i det omfang teknologien er relateret til energiområdet. Med programmet støttes de overordnede mål for megasatsningen inden for energi og miljø gennem mulighed for øget beskæftigelse, øget salg og eksport, øget produkt- og procesinnovation samt udvikling af erhvervsklynger. Målet er, at virksomheder, som deltager i teknologiudviklingsprogrammet opnår bedre økonomiske præstationer i form af eksempelvis større omsætning og eksport, end sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Aktører Væksthus Midtjylland administrerer ordningen, herunder den økonomiske styring i forhold til de givne bevillinger til programmet. Status Projektet løber foreløbigt i perioden og har som mål, at der udvikles mindst 50 nye teknologiske produkter inden for energi og miljø. Projektmål Tre overordnede teknologiområder fremmes med teknologiudviklingsprogrammet: Eksempler på besparende teknologi Besparende teknologier kan eksempevis være inden for: byggematerialer, varmegenindvinding samt energiudnyttelse inden for industrielle processer og transport Eksempler på afledte miljøteknologier Ny teknologi kan fx begrænse de direkte miljøpåvirkninger, mindske ressourceforbrug, mindske negative påvirkninger af det globale miljø samt nedsætte udledning af næringsstoffer Energiproduktion ved vedvarende energikilder, såsom sol, vind, bølge, jord, luft, geotermisk energi, biomasse, restprodukter, affald mv. Energiforbrug/-besparelser dækker over teknologi til mindskelse af forbruget af energi, hvor energien anvendes dvs. i virksomheder, institutioner, husholdninger og inden for transport Afledte miljøteknologier er afgrænset til miljøteknologi i forbindelse med energiproduktion, hvor vedvarende energikilder kan danne basis Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 9

10 Test og afprøvning - vind og biomasse Det har stor betydning for industrien at kunne teste og afprøve nye produkter. Dette gælder ikke mindst inden for vindkraft og biomasseområdet, hvor regionen har en særlig styrkeposition. De to områder har dog meget forskellige behov. For de etablerede vindmølleproducenter handler testbehovet primært om at få adgang til egnede testområder til afprøvning af nye prototyper, mens der på biomasseområdet er behov for at etablere en organisation, som kan stå for test og certificering. Erhvervsmæssige perspektiver Vindmølleindustrien udgør den største erhvervsklynge i Region Midtjylland. Industriens adgang til testområder for store vindmøller er en væsentlig forudsætning for, at industriens udviklingsaktiviteter kan bibeholdes i regionen. På biomasseområdet har det stor betydning for virksomhederne at få testet og certificeret deres produkter af et uvildigt organ. Både i forhold til virksomhedernes interne produktudvikling, men i særdeleshed fordi dokumentation er afgørende for myndighedsbehandlingen samt for den landbrugsvirksomhed, som investerer i ny energi og miljøteknologi. 10 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

11 Aktører/status Kommunerne i Regionen Midtjylland har i samarbejde med vindmølleindustrien påtaget sig opgaven med at finde egnede testområder for store vindmøller. På biomasseområdet er Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, AgroTech og Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) gået sammen om at etablere et nationalt test- og certificeringscenter for biomasseteknologi i Region Midtjylland. Konsortiet afventer i øjeblikket det nationale udbud af opgaven. Nye områder for testvindmøller Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner har i samarbejde med vindmølleproducenter identificeret to lokaliteter, der nu undersøges nærmere. Norddjurs Kommune arbejder aktivt med at finde egnede områder til testvindmøller og har udpeget to mulige placeringer. Samsø Kommune arbejder aktivt for opstilling af testvindmøller til havs. Holstebro og Randers kommuner er i gang med generel vindmølleplanlægning og undersøger i den forbindelse, om der også findes egnede områder til opstilling af testvindmøller. Testcenter for biomasseteknologi Teknologisk Institut og AgroTech har begge centrale kompetencer vedrørende test og certificering på biomasseområdet. Dertil kommer de forskningsfaglige miljøer på Aarhus Universitet, og at universitet netop har etableret verdens største forsøgsanlæg til biogas og gyllebehandling. Anlægget er designet, så det blandt andet kan bruges til test og afprøvning af udstyr og produkter. Kombinationen betyder, at Region Midtjylland har et særligt potentiale for at huse et nationalt og internationalt testcenter. Indsatsen koordineres af CBMI. Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 11

12 Netværk for virksomheder på biomasseområdet CBMI CBMI er et regionalt teknologicenter for biomasse og miljøteknologi. CBMI er hjemmehørende i forskerparken Agro Business Park Et internationalt innovativt netværk mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner er under etablering. Netværket har som omdrejningspunkt biomasse til energiudnyttelse. Formålet med netværket er at styrke de deltagende virksomheders innovation og udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, muligheder for samarbejder mellem virksomheder samt mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværket skal desuden skabe nye forretningsområder og eksportmuligheder for virksomhederne. Erhvervsmæssige perspektiver Netværket skal styrke vidensformidlingen til virksomhederne og samarbejdet mellem virksomhederne. Netværket skal bistå virksomhederne med kontakt til forsknings- og uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt med henblik på at fremme innovation og udvikling af nye processer, produkter og services. Deltagende virksomheder i netværket vil også få hjælp til udredning af finansieringsmuligheder for forsknings- og udviklingsprojekter. 12 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

13 AGRO BUSINESS PARK Agro Business Park rummer mere end 20 vidensbaserede virksomheder med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet som nærmeste nabo og samarbejdspartner Aktører Det regionale teknologicenter Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) er den centrale aktør i projektet sammen med konsortiepartnerne i centret: Agro Business Park, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, AgroTech A/S samt Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Status Projektet løber fra og er en udbygning af det nationale netværk, som CBMI er ved at opbygge. Styrkeposition i Region Midtjylland Landbrug og landbrugsrelaterede erhverv spiller fortsat en central rolle, når det gælder beskæftigelse, omsætning og eksport. I Region Midtjylland er 22% af arbejdsstyrken beskæftiget inden for fødevarer, energi og miljø. Teknologier til produktion af vedvarende energi ud fra biomasser samt håndteringen og udnyttelsen af husdyrgødning har et verdensmarked på mia. kr. Den danske eksport af energirådgivning og miljøteknologi er ca. 50 mia. kr. BIOMASSE OG AFFALD Biomassenetværket fokuserer på : teknologier til håndtering af biomasse, herunder husdyrgødning, afgrøder samt landbrugets og industriens affaldsprodukter konvertering til vedvarende energi miljøhensyn og udnyttelse af næringsstoffer Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 13

14 Netværk for underleverandører i vindmølleindustrien ØGET VINDFOKUS Der er særlige, regionale forudsætninger på området, idet Region Midtjylland erhvervsmæssigt står stærkt på vindmølleområdet med både verdensførende vindmølleproducenter - herunder Vestas og Siemens - samt et stort antal underleverandører i regionen Region Midtjylland støtter et nyt initiativ inden for vindmøllebranchen, der samler et innovativt netværk af underleverandører til vindmølleproduktion. Netværket har til formål at styrke samarbejdet mellem underleverandørerne samt mellem underleverandører og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vindmølleindustrien vil ansætte en koordinator til at stå for den praktiske gennemførelse af netværkssamarbejdet og konkrete aktiviteter. Konkrete tiltag kan for eksempel være: samarbejdsaftaler vedrørende forskning, udvikling og studiepraktik udvikling af uddannelsestilbud sommercamps eller lignende aktiviteter for studerende 14 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

15 SAMARBEJDE MELLEM UNDERLEVERANDØRER Erhvervsmæssige perspektiver Netværket for underleverandører skal bidrage til styrket innovation hos underleverandørerne, reducere rekrutteringsproblemer i forhold til kvalificeret arbejdskraft og øge kompetenceudviklingen internt i virksomhederne. Endvidere skal netværket understøtte virksomhedernes bestræbelser på at kunne påtage sig større systemleverancer til danske og udenlandske vindmølleproducenter. Samlet set vil netværket stille virksomhederne stærkere i den globale konkurrence. Aktører Fra Vindmølleindustriens brancheforening er ca. 10 virksomheder med fra start, og det antal forventes udvidet løbende. Alene i Region Midtjylland er der 65 virksomheder, som er medlemmer af Vindmølleindustrien, og som er potentielle medlemskandidater. Der forventes et samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Århus, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, herunder RISØ. Der skal iværksættes aktiviteter, som sætter fokus på de udfordringer, som underleverandørerne står overfor, og som ruster disse til at håndtere de fremtidige udfordringer FORSKNING & UDDANNELSE Indsatsen skal medvirke til opklassificering af medarbejderne i underleverandørvirksomhederne, forbedre rekrutteringsmulighederne for nye medarbejdere samt styrke forsknings- og udviklingsaktiviteterne på området Status Projektet løber i perioden 2008 til og med Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 15

16 Navitas Park PARK FOR ENERGI- SEKTOREN Navitas Park bliver en forskerpark på m2 forbeholdt virksomheder inden for eller med stærke relationer til energisektoren En bred kreds af aktører på tværs af industri, uddannelse, forskning og udvikling samt offentlige myndigheder med base i det midtjyske har som ambition at få etableret et nyt innovationscenter kaldet Navitas Park. Det er målet at skabe et åbent og levende innovationsmiljø, hvor erhvervsfolk, forskere, undervisere og studerende samarbejder. Et miljø, hvor grænserne mellem privat innovation, offentlig forskning og fremtidsorienteret uddannelse brydes ned i et åbent, kreativt og dynamisk campus-miljø. Erhvervsmæssige perspektiver Det er en klar målsætning, at Navitas Park formår at blive en national platform og dynamo inden for udvikling og anvendelse af energiteknologi. 16 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

17 De foreløbige indsatsområder for Navitas Park er: 1. Uddannelse og forskning. Nye fag om vindenergi på ingeniøruddannelserne. Flere forskere til Aarhus Universitet. Højt specialiseret efteruddannelse af ingeniører til vindmølleindustrien mv. 2. Energiforskerpark med tilhørende projekthotel, studentervæksthus og test- og afprøvningsfaciliteter. Etablering af en forskerpark forbeholdt virksomheder inden for/ med stærke relationer til energisektoren. 3. Matchmaking mellem industrien og de offentlige videninstitutioner. Etablering af en matchmakingorganisation på energiområdet med det formål at sikre en effektfuld brobygning mellem erhvervslivet og forskningen og udviklingen i offentligt regi. 4. Opførelse af et større sammenhængende byggeri med henblik på udlejning af lejemål til virksomheder inden for energisektoren. ÅRHUS HAVN Navitas Park vil fysisk blive lokaliseret i Århus på Århus Havn med udspring på den Nordlige Bastion og Pier 2 Aktører Århus Kommune er den primære aktør i etableringen af Navitas Park. Status Navitas Park indgår som et element i hele udviklingen af havneområdet i Århus. Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 17

18 Fremtidens fjernvarme BÆREDYGTIGT BOLIGOMRÅDE Det nye boligområde, som skal forsynes med bæredygtig fjernvarme, hedder Ring Søpark og vil, når det er færdigudviklet, rumme huse Brædstrup Fjernvarme vil etablere et bæredygtigt fjernvarmesystem i et nyt boligkvarter det første i verden af sin art. Ved at integrere det nuværende kraftvarmeværk med forskellige vedvarende energikilder, bliver det nye fjernvarmesystem i stand til at håndtere de svingende energimængder fra eksempelvis vind og sol m2 solfangere supplerer allerede i dag det nuværende fjernvarmesystem i Brædstrup. Det betyder, at omkring 10% af fjernvarmebehovet dækkes af solvarme. Den andel øges med yderligere solvarme fra fællesanlæg og fra anlæg på nye huse, hvor hele tagbelægningen er solvarmefanger. Når projektet er fuldt gennemført, vil op til huse have en bæredygtig fjernvarmeforsyning. 18 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

19 Erhvervsmæssige perspektiver Fjernvarmen har været en stor succes i Danmark og er den væsentligste årsag til, at det danske energisystem hører til blandt de mest energieffektive i verden. Udviklingen af nye standarder for boligbyggeri betyder dog, at der skal tænkes nyt, hvis den danske succeshistorie på fjernvarmeområdet skal fortsætte, og den betydelige eksport til udlandet bibeholdes. Projektet vil være med til at udvikle effektive solvarme-, varmepumpe- og fjernvarmeløsninger. Udfordringerne berører mange felter. Der skal blandt andet skabes integrering af forskellige varmekilder ind i fjernvarmesystemet, systemkomponenter skal optimeres, og solvarmeanlæg skal indpasses i arkitektur i huse og i landskabet. PÅSKEINDFLYTNING 2009 Brædstrup Fjernvarme planlægger, at de første energibevidste beboere i Ring SøPark kan flytte ind ved påsketid 2009 Aktører Andelsselskabet Brædstrup Fjernvarme samarbejder med rådgivningsvirksomhederne PlanEnergi og Rambøll samt produktionsvirksomhederne Solarcap, Arcon Solvarme, Danfoss og Advansor. Horsens Kommune er også inddraget i projektet. Status Brædstrup har verdens 3. største solvarmeanlæg med m2 solfangere. Erfaringerne fra opbygningen af dette anlæg er fundament for projektet, der i første omgang vil omfatte 300 boliger og en række institutioner. Brædstrup Fjernvarme forventer at have påbegyndt implementeringen af projektet i forbindelse med klimatopmødet i november Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 19

20 Fremtidens svømmehal FLERE TYPER VEDVARENDE ENERGI Projektet kombinerer forskellige energiteknologier såsom solceller, varmepumper, solfangere, fjernvarmeproduktion og luftvarme En ny svømmehal på Egmonthøjskolen i Hou skal opvarmes ved hjælp af havvand og bruge havvand i bassinerne. Projektet skal afklare mulighederne for at sammensætte forskellige energikilder så effektivt som muligt. Udover varmepumper, der skal trække varme ud af havvandet, kan det være solfangere og solceller, der skal kombineres med det eksisterende el- og fjernvarmenet. For eksempel kan man bruge overskuds-el fra vindmøller til at drive varmepumperne, fordi de i princippet kan køre, når det er mest fordelagtigt - på alle tider af døgnet og året. Projektet har også som et selvstændigt formål at dokumentere den opnåede energireduktion, reducere miljøbelastning i det færdige byggeri og skabe sammenhæng med det øvrige energiforsyningssystem. 20 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

21 Erhvervsmæssige perspektiver Projektets erfaringer vil kunne bruges i en række andre svømmehaller herhjemme og i udlandet. Idéen med at opvarme havvand er ny i dansk sammenhæng, og projektet rummer gode muligheder for at kombinere energiteknologier på en ny måde gennem blandt andet afprøvning af styringsmekanismer dels i forhold til at styre det indkomne havvand og dels i forhold til at styre samspillet med det lokale el- og fjernvarmenet. SALTVANDSBASSINER Svømmehaller med havvand er kendt fra Tyskland og Sverige, men der findes p.t. ingen i Danmark. Dog findes der nogle få saltvandsbassiner Aktører Egmonthøjskolens projekt inddrager en række af regionens virksomheder, deriblandt Dantherm Air Handling i Skive og Grundfos i Bjerringbro. Herudover deltager Teknologisk Institut, Johnson Controls Denmark, Arcon Solvarme, Jysk Svømmebads Teknik, Boulstrup- Hou Kraftvarmeværk samt KK-Electronic. Status På baggrund af en afholdt arkitektkonkurrence projekteres byggeriet i 2009 med påbegyndt opførelse 1. marts Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 21

22 Naturvidenskabernes Hus SYNLIGE INSTALLATIONER Bygningen Naturvidenskabernes Hus skal have synlige installationer det vil sige, at installationer til el, vand, ventilation, fjernvarmeinstallationer med videre vil være fuldt synlig Naturvidenskaberne Hus i Bjerringbro er et demonstrationsprojekt for energi og miljø, der har særlig fokus på teknologier til energioptimering. Huset bliver en rund bygning på m2 i fire etager og skal være et laboratorium for eksperimenter med naturfagsundervisning fra 0. klasse til og med sidste gymnasiale udddannelsesår 3.g. Det planlagte Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro kommer til at synliggøre sin energiforsyning for de besøgende og på den måde bidrage til at skærpe offentlighedens interesse for naturvidenskab. Normalt er lys, varme og ventilation ikke noget, som man spekulerer synderligt over, når man er gæst et nyt sted. Det kommer gæster og studerende i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro dog til, for både teknikrum og de tekniske installationer i forbindelse med husets energiforsyning vil blive udstillet og være en del af oplevelsen for de besøgende. 22 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

23 Erhvervsmæssige perspektiver Naturvidenskabernes Hus har som mål at udvikle nye redskaber og koncepter for undervisning og efteruddannelse i naturvidenskabelige fag og skal samarbejde med undervisningsinstitutioner og virksomheder om at udvikle, planlægge og gennemføre undervisning og efteruddannelse. Naturvidenskabernes Hus skal styrke lærernes kompetencer i de naturvidenskabelige fag og gøre børn og unge bevidste om og interesserede i disse fag. Huset skal gennem sin virksomhed gøre det in at beskæftige sig med naturvidenskabelige fag i grundskolen, på de gymnasiale ungdomsuddannelser og senere ved valg af karriere-vej. Aktører Fonden Naturvidenskabernes Hus samarbejder med virksomhederne Danfoss Varmepumper, Dantherm, Grundfos, HS Hansen, Lauritz Knudsen, Window Master samt Center for Interactive Spaces, ISIS Katrinebjerg om projektet. BÆREDYGTIG ENERGI Temaet i undervisningen i Naturvidenskabenes Hus vil være energi og bæredygtighed et godt samspil med selve bygningen, som er bæredygtig i sin opbygning med flere forskellige energiforsyninger Status Opførelsen af Naturvidenskabernes Hus er i gang. Byggeriet forventes afsluttet foråret 2009 med endelig implementering af projektet i efteråret Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 23

24 Brint og brændselsceller HIRC Hydrogen Innovation & Research Centre er et videncenter for brint, der arbejder for at generere forskellige brintaktiviteter i Danmark. Formålet er at fremme udviklingsmulighederne for brint- og brændselscelleteknologi, herunder samspillet med andre vedvarende energiteknologier Region Midtjylland understøtter en række aktiviteter på brint og brændselscelleområdet. Flere af disse aktiviteter tager udgangspunkt i videnscentret HIRC i Herning. HIRC driver blandt andet et demonstratorium til fremvisning af brintteknologi, hvor man som gæst kan få et indblik i teknologiens muligheder. Herudover afholder HIRC en række netværksaktiviteter for virksomheder og vidensinstitutioner og fungerer som igangsætter i konkrete demonstrationsprojekter. Senest har Region Midtjylland understøttet HIRCs arbejde med at få etableret en national konference for brint og brændselsceller. Region Midtjylland understøtter også HIRCs arbejde med at igangsætte et større internationalt projekt vedrørende udviklingen af brinttog. Som en del af projektet vil Lemvigbanen blive den første togstrækning i verden, der fungerer som teststrækning for brinttog. Strækningen mellem Vemb og Thyborøn er optimal til afprøvning af et brintteknologisk tog, fordi den ligger i den yderste ende af jernbanenettet. Hermed vil driftsmæssig forstyrrelse 24 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej

Læs mere

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen 1 Resultat: 1. Aktiv vindmølleplanlægning Vi når vores mål med 750 møller og tre gange så meget el vindkraft som i dag. Hvad gør vi: Kommuner angiver lokale

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 7 Ansøgning om støtte fra Vækstforum for Region Midtjylland til Ringkøbing den 10-11-2009 - med hav- eller fjordvand som varmekilde - Indhold: 1. Ansøger...1 1.1 Øvrige projektdeltagere... 1 2. Baggrund

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune

25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune 25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune Henning Donslund, projekt- og sekretariatsleder, Energisekretariatet Strategisk Energiplanlægning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere