Køge havn fra luften 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge havn fra luften 2013"

Transkript

1

2 Køge havn fra luften 2013 Knæk & Bræk, Bjarne side 2

3 Klubmesterskab afdeling af klubmesterskabet lørdag den 1. februar. Torsketur (Småbåd) fra Helsingør Nordhavn Torsketur hvor det kun handler om torsk. Der indvejes 1 torsk pr. deltager, største (tungeste) Torsk vinder konkurrencen. Fiskeri mellem og Reservedag søndag 2. februar Konkurrencen afholdes efter regler og pointsystem for klubmesterskabet. Se på Både pilk-, mede- og trollingfiskeri er tilladt. Husk: Mindstemål på torsk 45 cm. Ændringer: Alle ændringer og evt. aflysning annonceres på hjemmesiden senest fredagen før kl vel mødt Mikkel & Nils side 3

4 Debataften Mandag den 17. februar klokken Denne aften er det klubben der er til debat. Kom og giv din mening til kende. Giv ris eller ros. Skal vi bare køre derudaf eller hvad skal vi i fremtiden Du kan også bare komme og være med til en kop kaffe. side 4

5 side 5

6 Udtrækning af fangstrapporter i december Navn medlem antal Freddi Hansen Tore Svendsen Hans Elgaard Jørgen Mortensen Tonny Soltau Mathias Pedersen Jørgen Kloster Dan Larsen Per Motsch Andersen Henrik Ole Ganderup Bob Aagesen Linda Pedersen Peter Skovlund Henning Nielsen side 6

7 Der er udtrukket 45 lodder som i sidste måned og man kan frit vælge i de 2 skabe side 7

8 Indkaldelse til ordinær Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 kl Vi mødes i Klublokalet Roskildevej 414, Baldersbrønde, 2640 Hedehusene Efter generalforsamlingen ca. kl Serverer Lillian og Per deres sædvanlige overdådige kolde bord Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for år Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter 8. Eventuelt På Valg: Formand Bjarne Lehné Modtager valg Næstformand Bo Andersen Modtager genvalg Sekretær Allan Nielsen Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Kenneth Orlander Modtager genvalg 2. Suppleant Mikkel Westergaard Modtager genvalg Suppleant John Rasmussen Modtager valg Forslag: der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest den. 31. januar side 8

9 Under generalforsamlingen uddeles gavekort til årets Storfangere, venligst sponsoreret af VESTSJÆLLANDS MARINE SERVICE Storfanger (106 poit) Jesper Johannesen (1940) kr 2.500,00 2. pladsen (93 point) Freddi Hansen (450) kr 1.500,00 3. pladsen (91 point) Gorm Siiger (752) kr 1.000,00 Største fisk i sin art: Aborre Freddi Hansen (450) kr 250,00 Sandart Thoke Wistoft (1955) kr 250,00 Gedde Gorm Siiger (752) kr 250,00 Laks Per Motsch Andersen (1328) kr 250,00 Sej Gorm Siiger (752) kr 250,00 Torsk Kim Jæger (1778) kr 250,00 Hornfisk Brian Bonde (1199) kr 250,00 Havørred Michael Kvistholm (495) kr 250,00 Slethvar Jesper Johannesen (1940) kr 250,00 Skrubbe Flemming Jørgensen (1016) kr 250,00 Ising Freddi Hansen (450) kr 250,00 Rødspætte Gorm Siiger (752) kr 250,00 Pighvar Jesper Johannesen (1940) kr 250,00 Makrel Allan Wodstrup (1875) kr 250,00 Regnbueørred Gorm Siiger (752) kr 250,00 Lange Gorm Siiger (752) kr 250,00 Hvilling Jesper Johannesen (1940) kr 250,00 Lubbe Jesper Johannesen (1940) kr 250,00 Til lykke til Jesper Johannesen der er årets vinder i storfangerkonkurrencen 2013 og tillykke til alle de øvrige dygtige fiskere på præmielisten. Bemærk venligst at gavekortene overrækkes til vinderne ved årets generalforsamling. Præmiemodtagerne skal møde personligt op på generalforsamlingen eller give et andet medlem en skriftlig fuldmagt til at modtage gavekortet på pgl.s vegne. Uafhentede gavekort vil blive benyttet som præmier ved klubbens øvrige arrangementer. Mvh. Bent Hytholm Jensen, Bestyrelsesmedlem. side 9

10 Vedtægter for Sjællands Småbådsfiskeklub 1 Klubbens navn: Sjællands Småbådsfiskeklub. 2 Klubbens formål: At fremme småbådsfiskeriet. At øge sikkerheden til søs. At dyrke småbådsfiskeriet på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led. At arrangere landsdækkende konkurrencer. 3 Generalforsamling: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning 4. Kasserens aflæggelse af revideret regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant 8. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt - med angivelse af begrundelse og dagsorden - begærer det over for formanden. Herefter sendes begæringen til urafstemning hos samtlige medlemmer. Mindst 1/3 af de indsendte stemmer, skal stemme for den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt. Indvarsling af såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, enten gennem klubbladet eller ved særskilt, skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indvarslingen skal angive dagsorden. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Ved klubbens opløsning skal der ud over en godkendelse på en såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes side 10

11 senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt. 4 Valg til bestyrelsen: På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer og 3 suppleanter for 2 år ad gangen. Der vælges 2 bilagskontrollanter. Bilagskontrollanterne vælges for 2 år ad gangen. På hver generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 suppleant og 1 bilagskontrollant på valg. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Fabrikanter og forhandlere af fiskegrej, fiskeudstyr, både, bådmotorer, bådtilbehør eller andre, der har væsentlige kommercielle interesser i klubbens arbejde, kan ikke vælges til bestyrelsen. 5 Bestyrelsens arbejde: Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, derudover er bestyrelsen selvkonstituerende. Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. På bestyrelsesmøderne tages referat, der på næstkommende bestyrelsesmøde godkendes, evt. med kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at afholde minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. Der skal føres referat, fra afholdte bestyrelsesmøder, i protokol. Protokollen, der opbevares af formanden, er klubbens ejendom og skal ved formandsskifte overdrages til den nye formand. Generalforsamlingen kan beslutte om klubben skal være medlem af en hovedorganisation. Bestyrelsen kan ligeledes i perioden mellem to generalforsamlinger beslutte at melde foreningen ud af en sådan, såfremt den finder, at hovedorganisationen ikke arbejder for klubbens interesser. side 11

12 5.1 Underskrift forhold: Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Bestyrelsen har bemyndigelse til, efter fremlæggelse af budget og godkendelse på generalforsamlingen, eller på en ekstraordinær generalforsamling, at optage lån til investeringer. 6 Regnskaber: Kalenderåret er regnskabsåret. Kassereren har ansvar for, at regnskaber føres i henhold til gældende regnskabslovgivning. Kassereren skal holde den øvrige bestyrelse orienteret om klubbens økonomi ved aflæggelse af kvartalsregnskaber. Bilagskontrollanterne har ansvaret for at gennemgå regnskaberne 2 gange årligt. Den ene gang uanmeldt, den anden lige før den ordinære generalforsamling. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget på den ordinære generalforsamling. 7 Kontingent: Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar. Der fastsættes særskilt kontingent for husstandsmedlemskaber og foreningsmedlemskaber. Ved overskridelse af betalingsfristen ophører medlemskabet automatisk. Ved genindmeldelse opkræves almindeligt indmeldelsesgebyr. 8 Medlemskab: Medlemskab kan tegnes uanset om man har båd eller ej. Husstandmedlemskab giver mulighed for at forsikre husstandens både gennem klubbens kollektive forsikringsaftale. Der kan max forsikres 2 både pr. husstandsmedlemskab. Det er en forudsætning, at båden(e) er husstandens ejendom, at båden(e) er egnet til og indrettet til fiskeri, og at den max. er 25 fod (7.62 meter). I tvivlstilfælde kan bestyrelsen afgøre om en båd / bådtype, kan indgå i forsikringsordningen. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes. Et husstandsmedlemskab dækker hele husstanden. En husstand består i nærværende sammenhæng af ægtefæller/samlevere og hjemmeboende børn. Et husstandsmedlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et voksent medlem af husstanden (18 år). side 12

13 Foreningsmedlemskab giver mulighed for, at en forening kan forsikre foreningens både, dog max 3. Her gælder samme regler for bådens størrelse og indretning som for husstandsmedlemskab. Det er en forudsætning, at bådene er foreningens ejendom. Et foreningsmedlemskab har 3 stemmer på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et medlem af bestyrelsen for medlemsforeningen. Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom. Udmeldelse skal ske skriftligt. Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet mandat til, at give et klubmedlem, der ved dårlig opførsel, provokerende adfærd eller på anden måde sætter Sjællands Småbådsfiskeklub i miskredit i havne, virksomheder eller andre steder, en skriftlig advarsel og i særligt grove tilfælde, at ekskludere et medlem. Advarsel og eksklusion kan effektueres uanset om medlemmet har ageret i eller uden for klubregi. Eksklusionen skal begrundes over for medlemmet og over for generalforsamlingen, men Bestyrelsens beslutning kan ikke ankes, og medlemmet kan først efter 2 års karenstid genoptages i klubben. 9 Klubbens opløsning: I tilfælde af klubbens opløsning anvendes klubbens midler til udsætning af fisk i danske farvande. side 13

14 Bornholmeraften i klubbens lokaler Mandag den 10. marts kl Denne aften står i Klippeøens tegn, ja der bliver info om turene i uge 15 & 17 og vi skal have udleveret færgebilletter til deltagerne. Samme aften kommer ham i Den Gule Jakke du ved, alias Jan Jørgensen fra Hvis der stadig er plads og du ikke er med på en af klubbens ture kunne det måske friste at deltage i Trolling Master Bornholm 2014 Og mon ikke Jan har et par fiduser og nogle friske fangstrapporter fra solskinsøen, der er under alle omstændigheder kun en måned fra denne aften til tilmeldingsfristen til dette jubilæumsår udløber. side 14

15 Klubmesterskab afdeling af klubmesterskabet Lørdag den 22. marts. fra Skovshoved Havn. (Trolling) Fiskeri efter forårets Torsk og Ørred, og skulle der komme en Laks på land er der også artspoint til den. Der kan indvejes 2 fisk af hver art pr. deltager. Fiskeri mellem og Reservedag søndag 23. marts Konkurrencen afholdes efter regler og pointsystem for klubmesterskabet. Se dem på Fiskeriet skal forgå som Trollingfiskeri, og båden skal gøre fart gennem vandet. OBS: Trailere parkeres på P-pladsen nord for havnen, eller efter anvisning. Husk: Mindstemål på torsk 45 cm. Ørred 50 cm. Laks 75 cm. Ændringer: Alle ændringer og evt. aflysning annonceres på hjemmesiden senest fredagen før kl Vel mødt Mikkel og Nils side 15

16 Fangster siden sidst Her Freddi Hansen med en flot Julelaks på 14,20 kg. side 16

17 Bob Aagesen var også ude 2. juledag og Øresund gav Nytårstorsk op til 5½ kg. Ole Ganderup satsede også 2. Juledag, men på søen, hvor det blev til 4 Sandarter op til 3,15 kg. som var nok til 2. pladsen på storfangerlisten. side 17

18 [ Åbent Hus mandag d. 31. marts kl. 1700] Søhesten 8, 2635 Ishøj I lighed med tidligere år holder Tempo Trolling Center åbent hus for alle lidelsesfæller, og denne dag vil der foruden en grillpølse eller to være drikkevarer og ikke mindst 20 % rabat på ikke nedsat fiskeudstyr. Så hvad enten du skal til Møn, Simris eller med på en af de 2 uger til Bornholm, så mød op og lav en god handel, ja se blot alle de nye farver af de Stive eller blot en snak med folk med samme interesse. side 18

19 Program til Trollingtræf 2014 Bornholm Start lørdag den 12. april 2014 kl Afslutning lørdag den 19. april 2014 kl , med præmie overrækkelse kl Der vil være opvejning hver dag mellem kl og OBS: Lørdag den 19. april er der indvejning senest kl ! OBS: Hver båd må max. indveje 32 laks/havørred under TrollingTræffet. Det vil sige 4 laks/havørred i gennemsnit om dagen. Mindstemål: for laks 75 cm. og for havørres 40 cm. Laks/havørred over 10 kg. skal indvejes personligt af storfangeren! Fisk der indvejes efter kl , vil blive taget med i næste dags status. Bemærk sidste indvejning er kl , Dvs. at indvejningen er lukket mellem kl og kl Der vil som sædvanlig hver dag være fælles hygge med forfriskninger til ganen. Der kan fiskes frit i Østersøen i dansk farvand med udgangspunkt fra de bornholmske havne (rampe-/havnegebyr betales særskilt). Mindstemål skal overholdes. Vi minder om reglerne for trollingfiskeri ved Bornholm. Vi henstiller meget kraftigt til, at der holdes lovlig afstand til erhvervsfiskernes redskaber! Tilmelding senest den 22. marts til: Allan Beyer, Sannes Familiecamping, Tlf.: Fax: eller online tilmelding. side 19

20 Tilmeldingsgebyr er på 400 kr. pr. båd inkl. max. 2 deltagere. Pris for ekstra deltagere er på 200 kr. pr. person. Eks.: pris for en båd med 3 deltagere er 600 kr.). Deltagere kan kun tilmelde sig én båd. Alle personer som fisker med i båden skal betale tilmeldingsgebyr. Tilmelding kan ske ved at udfylde vores tilmeldingsblanket og sende den til os, eller ved personlig eller telefonisk henvendelse til os. Ved betaling af tilmeldingsgebyr, kan du enten komme forbi og betale på startdagen eller du kan overføre pengene til: Melsted Trollingklubs konto: Nordea i Rønne: reg.nr.: 0650 kontonr.: HUSK ved indbetaling på vores konto at opgive: 1) BÅDFØRERS MOBILNUMMER 2) BÅDFØRERS NAVN Tilmelding er først gyldig når der indbetalt tilmeldingsgebyr. HUSK: Beløb og tilmeldingsblanket skal være os i hænde SENEST den 23. marts 2014 * *: OBS: der kan gå 2 bankdage, før vi kan se pengene på kontoen! Allan Beyer, Sannes Familiecamping, Tlf.: Fax: Online tilmelding til trollingetræf. Gode rejsetilbud til lystfiskere 2014 (PDF) side 20

21 Klinte Cup 2014 Møn Trolling inviterer til årets store Påskekonkurrence efter Laks og Ørred, fra Klintholm Havn. Kun Kr. 250,00 pr. deltager, der vil være meget flotte præmier. Startbrikker må fjernes fra tavlen: fredag den fra Kl samt lørdag fra Kl med søndag den som reservedag, for dårligt vejr fredag/lørdag. Der må max. indvejes 2 Laks og 1 Ørred pr. mand pr. dag. Alle i Danmark lovlige Trollingmetoder må benyttes. Sikkerhed: Mindst 2 mand pr. båd, Redningsveste, VHF, Raderreflektor og Nødraketter/Nødblus. Afvikling: Møn Trolling`s klublokale er center og renserummet bagved er base for skippermøder. Skippermøder afholdes kl er også obligatoriske, da start brikker også udleveres her. Tilmelding sker på: hvor du oplyser Navn, Adresse, Telefonnummer og . Samt bådens kaldenavn. Herefter modtager du et start nummer, og alle fremtidige informationer omkring konkurrencen vil blive tilsendt din opgivne mailadresse. Når du har modtaget start nummer, indbetales 250kr pr. deltager på konto: hvorefter du er deltager i Klinte cup Overnatning i havnen under konkurrencen er Gratis. Knæk og Bræk Spørgsmål vedr. konkurrencen kan stilles på side 21

22 Kurser Radarkursus for Lystsejlere Onsdag 19. marts 2014 FURUNO DANMARK A/S afholder én-aftens radarkursus for lystsejlere den 19. marts 2014 kl ca Kurset afholdes på vores adresse på Hammerholmen 42 i Hvidovre og koster 300 kr. Der vil blive serveret kaffe, vand og sandwich. Kurserne er rettet mod lystsejlere, som har begrænsede eller ingen forkundskaber i radarteknologi. Tilmelding og yderligere information omkring arrangementet kan fås hos Walther Fenger Han kan også kontaktes på telf Vi glæder os allerede til at afholde kurset igen i 2014 og vil gerne opfordre alle interesserede til at tilmelde sig vores Nyhedsbrev for så at blive opdateret med datoer og yderligere detaljer. Kursets indhold Kurset er et enkeltaftens arrangement. Der bliver gennemgået teori og betjening af de mest gængse funktioner. Tillige vil der være masser af mulighed for selv at forsøge sig med apparaterne. Endvidere er der rig mulighed for at få egne praktiske erfaringer luftet i en større forsamling samt at indgå dialog med eksperter for at få afklaret specifikke spørgsmål. Kurset bliver ikke afholdt med fokus på FURUNO s produkter men på radar i al almindelighed. side 22

23 Her foto fra sidste års kursus hvor SSK deltog to aftener i træk med bl.a. sejllads kun ved hjælp af radar. side 23

24 Bornholmerturen 2014 Ja så nærmer tiden sig og der er rokeret lidt rund så: Der er 37 personer i uge 15 og altså 7 pladser tilbage og der er 41 personer i uge 17 så her er 3 pladser. Så skulle du kende nogen der vil med kan de ringe til Bjarne på eller mail side 24

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere