Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for Dagplejens fremtid - analyse"

Transkript

1 Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr Brevid Ref. HEMC Dir. tlf Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts Indledning Notatet indeholder en afdækning af en række aspekter vedrørende dagplejen. Notatet er udarbejdet på baggrund af budgetforliget for 2013, hvor det er nævnt, at der skal udarbejdes en plan for dagplejens fremtid. Desuden pointeres, at forligspartierne grundlæggende ønsker en velfungerende dagpleje til gavn for de familier, som anvender den. Afdækningen er foretaget af en arbejdsgruppe bestående af: dagplejeleder, tillidsrepræsentanter fra henholdsvis dagplejere og dagplejepædagoger, to forældrebestyrelsesrepræsentanter, en områdeleder, pædagogisk udviklingschef og en udviklingskonsulent fra Dagtilbud og Skole. I følge kommissoriet til arbejdsgruppen skal gruppen afdække følgende aspekter: En aktuel status for dagplejens styrker og udfordringer set i forhold til vuggestuer Mulige udviklingsscenarier herunder om dagplejen udelukkende skal være for børn med særlige behov Mulige modeller for organisering af dagplejestruktur herunder ledelse, gæstepleje, samt en beskrivelse af fordele og ulemper ved de enkelte modeller Dagplejens økonomi herunder alternative resursetildelingsmodeller Arbejdsgruppen har holdt fire møder samt været på studieture til Kalundborg Kommunes og Slagelse Kommunes dagpleje. I Kalundborg Kommune er dagplejen organiseret i områdeinstitutioner sammen med kommunens øvrige dagtilbud. I Slagelse Kommune er dagplejen organiseret i en samlet dagpleje med selvstændig ledelse ligesom i Roskilde Kommune. 2. Konklusion Det er forvaltningens sammenfattende vurdering, at Dagplejens fremtid vanskeligt kan ses isoleret fra det øvrig 0 6 års område. Udfordringen er at se det samlede 0 6 års område specielt i relation til befolkningsudviklingen me henblik på at sikre faglige og økonomiske bæredygtige tilbud. Konkret har Dagplejens største udfordring været det stærkt faldende børnetal i Dagplejen, som har betydet, at Dagplejen er kommet ud af budget regnskabsår 2012 med et underskud på 2,2 mio. kr. Forvaltningen vil se på, hvordan underskuddet indenfor rammen kan håndteres, med henblik på, at budgettet overholdes for Status for dagplejen i Roskilde Kommune Dagplejen er normeret til ca. 225 børn og er organiseret som en samlet institution med én ledelse, én økonomi og én forældrebestyrelse.

2 Side2/9 Dagplejens ledelse består af en leder og en afdelingsleder med 37 timer pr. uge. Herudover er det ansat en administrativ medarbejder med 30 timer ugentligt. Per 1. marts 2013 er der 92 dagplejere 1 og 7 vikardagplejere ansat i dagplejen. Vikardagplejere har ikke egne faste børn. Dermed supplerer vikardagplejeorganiseringen den traditionelle gæsteplejeorganisering, hvor børnene passes af en anden dagplejer, ved egen dagplejers fravær. Dagplejere og vikardagplejere fordeler sig således i følgende visiteringsdistrikter: Distrikt Indmeldte børn Antal dagplejere Under opsigelse Antal vikardagplejere Jyllinge Gundsømagle Ågerup 17 7 Himmelev Midtbyen Sydbyen 8 3 Svogerslev 16 6 Vindinge Gadstrup/Snoldelev Viby Vor Frue 0 1 I alt Tabel 1 Der har siden kommunesammenlægningen været et kraftigt faldende børnetal i Dagplejen. Som det fremgår af tabellen nedenfor er antallet af børn i Dagplejen faldet fra ca. 550 til ca. 250 på 6 år. Faldet kan ikke alene tilskrives det faldende børnetal i kommunen, men er også et udtryk for, at forældre i højere grad vælger vuggestuer og børnehuset på bekostning af Dagplejen. 1 Heraf er 6 dagplejere under opsigelse.

3 Side3/9 4. Status for dagplejens styrker og udfordringer I dette afsnit oplistes nogle af de styrker og udfordringer, som Dagplejen har og står overfor de kommende år. Hvad er dagplejens styrker Dagplejens største styrke er formentlig, at den kan tilbyde pasning i små, afgrænsede enheder, hvor børnene som udgangspunkt har kontakt til én voksen. Af andre styrker kan nævnes: Dagplejen kan tilbyde den samme, kendte voksen til børnene Der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø for børn og forældre Børn kan deltage i hjemlige daglige gøremål i dagplejehjemmet Dagplejen har høj forældretilfredshed og forældre har mulighed for god sparring med dagplejepædagoger Dagplejen har gode erfaringer med pasning af præmature børn Der er et højt kompetenceudviklings - og serviceniveau Dagplejen har et tæt samarbejde med sundhedsplejen Børnene har en fast ugentlig heldags legestuedag Hvad er dagplejens udfordringer Den største enkelte udfordring for dagplejen er formentlig det stærkt faldende børnetal. Som beskrevet ovenfor er antallet af børn i Dagplejen faldet til det halve i løbet af 6 år. Det har givet Dagplejen udfordringer i forhold til den løbende kapacitetstilpasning, men også gjort, at Dagplejen i dag har en størrelse, som på nogle punkter gør det vanskeligt i hele kommunen at opretholde en effektiv dagplejen med et besluttet serviceniveau. Omkostningsniveauet er stort i Dagplejen i Roskilde Kommune. Udgifterne pr. barn i Dagplejen er kr. i forhold til kr. for et vuggestuebarn i Roskilde Kommune. I 2012 har der i alt været 23 % tomme pladser. I budgettet er forudsat, at der er 10 % tomme pladser. Dagplejen har i 2012 haft et merforbrug på 2,2 mil. kr. Kapacitetstilpasninger er mere omkostningstunge i dagplejen end på institutionsområdet. Når en dagplejer afskediges grundet faldende børnetal, kan der sjældent indskrives nye faste børn i dagplejerens hjem i opsigelsesperioden. Åbningstiden er kortere, hvilket er en udfordring for de forældre, som har brug for større fleksibilitet Udgiften til gæstepleje er steget voldsomt efter, at den nye overenskomst for dagplejere pr.1.april.2009 trådte i kraft. Der er mange dage, hvor børnene skal gæsteplaceres og udfordringen er blevet større efter

4 Side4/9 det er muligt for dagplejere over 58 år, at sig nej til at modtage gæstebørn. Ligeledes betyder overenskomsten, at en dagplejer skal have vederlag for gæstebørn selvom dagplejerens egne børn ikke er til stede. Samlet har det betydet en kraftig stigning i udgifterne til gæstedagpleje Distrikterne kan være for små. Når distrikter er for små, mister dagplejen bæredygtighed i forhold til at kunne gæstepleje indenfor samme distrikt. Gæsteplejen giver udfordringer for børn og forældre når et barn skal passes af en dagplejer børn og forældre ikke kender. Når det det er nødvendigt, at børn skal passes udenfor eget distrikt, og forældre dermed får længere transport end de er vant til. Og når børn skal passes af flere forskellige dagplejere i egen dagplejers fraværsperiode. Dagplejen i Roskilde er lille set i forhold til kommunens geografi og udstrækning. Det betyder at bæredygtigheden i nogle distrikter er udfordret både fagligt og økonomisk. 5. Mulige udviklingsscenarier for visitering af børn til dagplejen I dette afsnit beskrives forskellige udviklingsscenarier for Dagplejen i Roskilde Kommune. Scenarierne kan kombineres. Dagplejen organiseret som et dagtilbud for børn med særlige behov Dagplejen har gennem de seneste år arbejdet med at kunne inkludere børn med særlige behov, herunder for tidligt fødte børn (præmature børn). P.t. er der i Dagplejens budget afsat budget til 8 pladser med særlige normeringer for præmature børn. Arbejdsgruppen vurderer, at dagplejen skal fortsætte med at være et dagtilbud med særlige kompetencer i forhold til pasning af sansesarte børn. Arbejdsgruppen anbefaler dog, at dagplejen fortsat skal være for alle børn og ikke kun for børn med særlige behov. I følge PPR vil det altid være vigtigt at have et forebyggende tiltag for sansesarte børn. Sensitive, sårbare og for tidligt fødte børn kan udviklingsmæssigt profitere af og har behov for et lille overskueligt miljø. Præmature børn vil altid være i risikogruppen for senskader og svære indlæringsvanskeligheder, det er imidlertid umuligt inden for de første leveår at sige, hvilke børn der især vil blive ramt. PPR ser dagplejens lille og rolige miljø som et forebyggende tilbud, det på længere sigt kan gøre de præmature børn indlæringsparate og mindske senfølger. Det er et miljø er svært at etablere i vuggestuer. Dagplejen opretter dagplejetilbud med særlige profiler fx bevægelse, musik, natur Det kan være en kvalitet, at dagplejere har særlige profiler, og dermed kan tilbyde børn og forældre et særligt fokus på læring indenfor specifikke interesseområder som fx musik, bevægelse og natur. Alle dagplejere skal dog arbejde med alle læreplanstemaer. Arbejdsgruppen vurderer, at det skal være frivilligt for dagplejere at profilere sig med særlige fokuspunkter og at kommunen skal tilstræbe et ensartet dagtilbud i hele kommunen. Dagplejen kun i nogle distrikter Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, er der meget stor forskel på Dagplejens størrelse i de forskellige distrikter. Det kan derfor overvejes, om Dagplejen skal opretholdes som et tilbud i alle distrikter, eller om det kun skal være et tilbud, i de distrikter, hvor der kan opretholdes et bæredygtigt tilbud.

5 Side5/9 Dette udviklingsscenarium vil indebære, at Dagplejen opretholdes og videreudvikles f.eks. i nord og syd, mens Dagplejen i Roskilde over en periode udfases. 6. Modeller for organisering af dagplejen Herunder beskrives forskellige modeller for organisering af dagplejestruktur, ledelse og gæstepleje. Beskrivelserne af styrker og udfordringer ved modellerne bygger på en vurdering af modellernes bæredygtighed, serviceniveau og om muligt økonomi. Dagplejestruktur I den nuværende dagplejestruktur er der i nogle distrikter udfordringer med at opretholde bæredygtighed med hensyn til at have et fornuftigt antal dagplejere set i forhold til efterspørgslen og gæsteplejemuligheder i distriktet. For at sikre bæredygtighed i forhold til gæsteplejemuligheder i eget distrikt, skal der være seks dagplejere i et distrikt. Hvis dette prioriteres er det nødvendigt at udvide de nuværende distrikter, hvilket vil betyde længere transport for nogle forældre. Længere transport kan opleves som en serviceforringelse. Til gengæld kan en bæredygtig gæstedagpleje opleves som en serviceforbedring. Mulige scenarier i forhold til struktur Roskilde Kommune ændrer i visitationsdistrikter for dagplejen. Distrikterne ændres til større geografiske områder end de nuværende 11 distrikter, således at kommunen fremover kan tilstræbe at der er mulighed for at få dagpleje i alle distrikter. Dette vil øge bæredygtigheden i forhold til gæstepleje Roskilde Kommune opretholder dagplejetilbud i hele kommunen for at sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere Ledelse af dagpleje På baggrund af bl.a. besøgene i Slagelse Kommune og Kalundborg Kommune beskrives her to forskellige ledelsesmodeller: En central model, hvor alle kommunens dagplejere er samlet under én fælles dagplejeleder (som i dag i Roskilde Kommune) En fællesledelsesmodel, hvor områdelederen har ansvar for både dagpleje og dagtilbud i et område. De enkelte afdelinger (dagpleje, vuggestue, børnehave, børnehus) kan have egne pædagogiske ledere. Modellen eksisterer i Kalundborg Kommune. Vurdering af ledelsesmodeller: Model/Styrker og udfordringer Central model - én selvstændig leder/se med egen administration Styrker set i forhold til bæredygtighed, service og økonomi Der er overblik over dagplejen i forhold til dagplejernes arbejdsmiljø og børn. Giver et ensartet service i forhold til morgentelefon, Udfordringer set i forhold til bæredygtighed, service og økonomi Hvis områderne bliver for små mistes bæredygtighed.

6 Side6/9 Fællesledelsesmodel områdeleder er overordnet leder for dagpleje og institutioner i et område. Institution og dagpleje har fælles administration. Dagplejen har f.eks. en pædagogisk og administrativ koordinator gæsteplejeplaceringer, kompetenceudvikling. En samlet forældrebestyrelse og samling af dagplejere styrker en fællesfølelse og fokus på dagpleje. Øget mulighed for at opretholde Dagplejen også i distrikter med få dagplejere. Øgede mulighed for at skabe en rød tråd mellem dagpleje og institution. Dagplejere og institutioner får flere forskellige faglige input og udfordringer. Besparelsesmulighed i forhold til ledelse og administration på ca. 1,5 mio. kr. Udgifter til ledelse skal stå i forhold til dagplejens størrelse. Denne ledelsesform udfordres derfor når dagplejen mindskes. Udgifterne til ledelse og administration er i Roskilde Kommune markant større end i både Slagelse og Kalundborg Kommune. Uensartet dagplejetilbud i kommunen for forældre og børn og personale. Der kan være en frygt for en større institutionalisering af dagplejen. Gæstepleje Der er i dag ansat en vikardagplejer for hver ca. 12. dagplejer i Dagplejen. Dagplejen arbejder på at dække fravær med videre ved de faste dagplejere, men anvender også gæstedagpleje, dvs. at børn passes i gæstedagpleje hos andre dagplejere. Gæstedagplejen kan suppleres med andre tiltag: Gæstehuse, som dækker hele åbningstiden fra Børn over 1,5 år kan komme i daginstitutionerne i forbindelse med dagplejers fravær 2 Faste vikardagplejere Vurdering af modeller gæsteplejeorganisering Model/Styrker og Styrker set i forhold til udfordringer bæredygtighed, service og Gæstehuse, som dækker hele åbningstiden økonomi Gæstehuse er nemme at planlægge. Udfordringer set i forhold til bæredygtighed, service og økonomi Der skal sikre et stort børnegrundlag i nærområdet for at sikre en rimelig udnyttelse, hvilket ikke er muligt i alle distrikter. 2 Når det vurderes at børnene kan klare det. Kan organiseres forskelligt lokalt.

7 Side7/9 Børn over 1,5 år kan gæstedagplejes i daginstitutionerne Mulighed for længere åbningstid. Børn møder de samme kendte børn og voksne. Børn fra samme gruppe kan gæsteplejes sammen. God kapacitetsudnyttelse. Kan lette børnenes overgang fra dagpleje til institution hvis børn gæsteplejes i deres kommende børnehave/børnehus. Det er mere uro er derfor ikke den bedste løsning for børn med særlige behov. Kan give forældre længere transport hvis der er lang afstand mellem gæstehuse. Dyr løsning hvis gæstehuset ikke kan fyldes op. Der kræves ca. 20 børn i et børnehus, hvis tilbuddet økonomisk skal svare til gæstedagpleje. Det kan bekymre forældre i dagplejen, hvis børn skal passes af ikke kendte voksne, sammen med børn de ikke kender i store børnegrupper Faste vikardagplejere Udgifter til gæstedagpleje og vikardagpleje kan mindskes. Vikardagplejere kan være en ekstra resurse fx i legestuen, når de ikke har børn. Kendte børn og voksne giver ro, tryghed og forældretilfredshed. Billigere gæstedagpleje af det tredje og fjerde barn. Risiko for længere transport for forældre når distrikter er for små til at kunne oppebære en vikardagplejer. Dyr løsning i små distrikter. 5. barn kræver ekstra betaling til vikardagplejer. 7. Dagplejens økonomi, herunder alternative ressourcetildelingsmodeller Dagplejens budgettildeling i Roskilde Kommune er todelt. Den største del af budgettet er afhængigt af børnetallet. Den anden del af budgettet består af en fast årlig tildeling. De variable udgifter udgør langt størstedelen af udgifterne i dagplejen. Der er forskel på prisen pr dagplejeplads og vuggestueplads. En dagplejeplads koster kr. pr. barn

8 Side8/9 og en vuggestueplads med mad koster kr. årligt. Normeringen i Dagplejen er markant bedre end i vuggestuerne. Gennemsnitnormeringen er 3,58 barn pr. dagplejer og 5,09 barn pr vuggestuemedarbejder. En minianalyse af dagplejens regnskab for 2012 er vedlagt som bilag 1. Minianalysen viser, at merforbruget kan henføres til udnyttelsen af dagplejere, tilsynsførende, gæsteordninger samt merforbrug i Merforbruget er kommet som konsekvens af, at dagplejerne får løn for at have 4 børn, men har i virkeligheden haft ca. 3 børn. Modellen forudsætter en løbende tilpasning af antallet af dagplejere. Sker dette, så fungerer tildelingsmodellen. Derudover er udarbejdet en benchmark af dagplejens budget 2013 mellem Roskilde Kommune, Slagelse Kommune og Kalundborg Kommune vedlagt i bilag 2. Benchmark-analysen viser, at udgiftsniveauet (bruttodriftsudgifterne) er markant højere i Roskilde Kommune end de to andre kommuner, og at Roskilde Kommune er den eneste kommune af de tre som ikke opkræver den fulde forældrebetalingsandel. Desuden viser opgørelsen, at Roskilde Kommune er den kommune der har den mindste dagpleje. Den faste tildeling Der er ansat to fuldtidsledere, og 1,8 administrative ansatte i dagplejen. Herudover er der et særskilt budget på ca. 1 mio. kr. til at dagplejen kan rumme otte for tidligt fødte børn. Dagplejens legestuer har også et fast budget. De faste udgifter er årligt kr. pr. barn. Den børneafhængige tildeling Den børneafhængige andel af udgifter går typisk til kerneydelsen, altså de udgifter, der direkte vedrører pasningen af børnene, det vil sige primært lønnen til dagplejerne. Det betyder, at jo flere børn der er i dagplejen, des flere midler er der til at ansætte dagplejere for. Omvendt betyder det også, såfremt der passes et faldende antal børn i dagplejen så falder dagplejens samlede bevilling. Børnene tælles dagligt og budgettet justeres i overensstemmelse med de indmeldte børn. I dagplejen vil der være pladser, som af den ene eller den anden grund ikke kan besættes. Derfor er det forudsat, at hver dagplejer i gennemsnit er 90 pct. belagt. Hver dagplejer har således i gennemsnit 3,58 børn. Det bemærkes, at i Slagelse Kommune er forudsat en belægningsgrad på 91 % og i Kalundborg Kommune en belægningsgrad på 95%. Roskilde Kommune har med andre ord forudsat den laveste udnyttelsesgrad. Udover dagplejerlønnen er de tilsynsførende, gæstedagplejerne, samt den drift. Hver dagplejer modtager til beskæftigelsesmaterialer mv. også afhængige af antallet af børn i dagplejen. Samlet tildeles der årligt kr. pr barn i variable ydelse. Mulige tildelingsmodeller for dagplejen Nedenfor er gennemgået forskellige tildelingsmodeller i forhold til Dagplejen. Et budget med økonomi med tildeling pr. barn (Roskilde Kommune og Kalundborg Kommune) Et budget med økonomi med tildeling pr. plads og. barn (Slagelse Kommune) Et fast budget fx ud fra sidste års budget og forventede behov for pasning af børn i dagplejen

9 Side9/9 Et budget med økonomi med tildeling pr. barn Modellen som tager udgangspunkt i den nuværende tildeling fra Roskilde Kommune. Der budgetlægges efter en forventning til antallet af passede børn i dagplejen. Såfremt der er flere eller færre børn end forventet reguleres budgettet løbende. Denne model bruges i Roskilde Kommune og Kalundborg Kommune. Som anført ovenfor er der i Roskilde Kommune forudsat en udnyttelsesgrad på 90 % i Dagplejen og som det fremgår, er det sammenlignet med andre kommuner lidt lavt sat. Fordelen ved denne tildelingsmodel er, at den sikrer, at udgifterne følger børnene, ligesom på institutionsområdet. Der er derfor som udgangspunkt tydelig sammenhæng mellem antallet af børn og budgettet. Udfordringen ved modellen er, at Dagplejen løbende skal tilpasse kapaciteten med behovet, hvilket kan være en udfordring med det stærkt faldende børnetal som i Roskilde Kommune. Et budget med økonomi med tildeling pr. plads og. barn Modellen som tager udgangspunkt i tildelingen fra Slagelse. Der gives lønbudget i forhold til 4-børnskontrakter. Hvert barn udløser ¼ dagplejerløn og dette tildeles i forhold til det forventede børneantal i dagplejen. Da dagplejen sjældent er fuldt udnyttet reguleres budgettet kun for den del der ligger under 91 pct. udnyttelse. Konkret betyder det, at der gives færre økonomiske midler pr. barn i forhold til den nuværende model, men at der er en højere grad af budgetsikkerhed for dagplejen. Et årligt fast budget En alternativ model er, at budgettet og hermed kapaciteten fastsættes en gang om året og at det herefter ikke korrigeres for faktiske indmeldte børn efterfølgende. Budgettet fastlægges med baggrund i forventningerne til børnetallet i dagplejen det kommende år, herunder historiske tal og prognoser. Fordelen med denne model er, at der ikke skal ske kapacitetstilpasninger løbende og at dagplejen ved hvor mange pladser / ansatte der skal være. Kapacitetstilpasningen kommer til at ske én gang om året. Derfor bør antallet af pladser for det kommende fastsættes så tidligt på året, at Dagplejen har mulighed for at kapaciteten er tilpasset ved årets start. Kapaciteten bør derfor fastsættes allerede før sommerferien. Ulempen er, at der ikke er sikkerhed for, at der er sammenhæng mellem antallet af børn og antallet af pladser og at man derfor kan komme til at betale for tomme pladser.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Analyse af dagplejens økonomi Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Indhold 1. Baggrund og formål for analysen... 2 2. Resumé og anbefalinger... 2 3. Dagplejens udgiftssammensætning...

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse.

Der opleves manglende råderum til at fastholde gode/dygtige medarbejdere med uddannelse. Dagpleje og Daginstitution Notat Sagsnr.: 2011/04270 Dato: 05-05-2011 Sag: Opsamling Dialogmøde 04.05.2011 Sagsbehandler: Ulla Schødt Pædagogisk konsulent Direkte afskrift af afleverede opsamlinger, Hvis

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Notat. Strategi for Fremtidens Dagtilbud. Høringssvar. Der er indkommet i alt 44 høringssvar fra følgende afsendere:

Notat. Strategi for Fremtidens Dagtilbud. Høringssvar. Der er indkommet i alt 44 høringssvar fra følgende afsendere: Notat Strategi for Fremtidens Dagtilbud Høringssvar Der er indkommet i alt 44 høringssvar fra følgende afsendere: 1. Britta Børding 2. Jonas Ege Nielsen og Anita Ege Dybro 3. Rebild Kommunale Dagpleje

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Udmøntningsplan for implementering af en omlægning af dagplejen

Udmøntningsplan for implementering af en omlægning af dagplejen Udmøntningsplan for implementering af en omlægning af dagplejen 1. Indledning Børne- og Velfærdsforvaltningen blev i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2014, bedt om at udarbejde en række

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst

Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst sendt i høring på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 3. februar 2015 Høringsperiode: 4. februar 2. marts 2015 Liste over høringssvar: Nr. Høringssvar

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Fælles udgangspunkt for scenarierne

Fælles udgangspunkt for scenarierne Fælles udgangspunkt for scenarierne Der skal være sammenhæng mellem bosætningspolitik og skolepolitik. Én skole, én matrikel, én bestyrelse, én ledelse. 10. klassecenteret skal bestå. Undervisningstilbud

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Analyse Sagsnr. 241968 Brevid. 1730349 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet 29. august

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Børne- og Familieafdelingen

Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen Hans Chr. Mariegaard Afdelingschef Helle Berg Områdeleder, Centrum/Sydvest Marianne Andersson Dagtilbudsleder, Nibe/Frejlev Merete Løkkegaard Afsnitsleder, Udviklingsafsnit

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Notat Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Indledning I løbet af foråret 2008 har der været afholdt møder med ledelsesrepræsentanter for Udvidede

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14. Tidspunkt: 18.30 21.30. Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g. Hjerm dagtilbud d. 20.8.2014. Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 27.8.14 Tidspunkt: 18.30 21.30 Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.a ferie) Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18. Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Den Røde Tråd - Dagtilbud

Den Røde Tråd - Dagtilbud Den Røde Tråd - Dagtilbud Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker.

Du skal være optaget af hvad der interesser børnene og hvordan børn lærer på forskellige måder. Du skal have læring for øje i de små ting der sker. En eventyrlig begyndelse. Nu skal jeg fortælle dig en historie, som jeg har hørt, da jeg var lille, og hver gang jeg siden har tænkt på den, synes jeg at den blev meget kønnere; for det går med historier

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark Der er stillet en række spørgsmål fra Bjarne Overmark i forbindelse med forslaget om ny skolestruktur. Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det er min

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Sparemuligheder i MSO Budget 2013-16

Sparemuligheder i MSO Budget 2013-16 Sparemuligheder i MSO Budget 2013-16 I nærværende notat angives sparemuligheder på 5 mio. kr. i MSO udover det der tidligere er fremsendt til byrådet vedr MSO s andel af udmøntningen af rammereduktionen

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere