Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune Børne- og familieforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen"

Transkript

1 Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1

2 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse af scenarier for ændring af daginstitutionsstruktur i Jammerbugt Kommune. Baggrunden for ønsket om en ændret struktur er, at der skal skabes bæredygtige enheder både personalemæssigt (ressourcer) og pædagogisk, således at der sikres den bedste kvalitet i tilbuddet ud fra de givne økonomiske rammer. Ikke alle de foreslåede scenarier giver et økonomisk rationale, men der er derimod et pædagogisk rationale, således at man med de samme midler kan hæve kvaliteten i tilbuddet. I 2012 godkendte kommunalbestyrelsen en udviklingsplan for dagtilbudsområdet. Udviklingsplanens overordnede formål var at være en fremadrettet udbygnings- og vedligeholdelsesplan for kommunens dagtilbud og dermed et redskab til prioritering af anlægsmidler. Derudover er der beskrevet fordele og ulemper ved store og små institutioner. Blandt andet indeholder udviklingsplanen: Beskrivelse af daginstitutionernes opgave i forhold til lovgivning og lokale politiske beslutninger både indholdsmæssigt og i forhold til fysiske rammer. Beskrivelse af, hvilke pædagogiske og arbejdsmiljø- og energimæssige krav og forventninger, der overordnet stilles til læringsrummet i daginstitutionerne og dagplejens legestuer. Beskrivelse af børnepasningsområdet, herunder forventninger til børnetallet i lokal-områderne. Beskrivelse af legestuernes og daginstitutionerne fysiske rammer, profiler, behov for ombygning eller omforandringer, organisering m.m. opdelt på hvert enkelt lokalområde. Fremtidige løsningsmodeller hvad angår struktur. I en institution er der nogle forhold som er ens uanset størrelse. Der er basisopgaver i forhold til ledelse, økonomistyring og pædagogisk udvikling,som er ens og der er driftsudgifter til renovation, rengøring, vedligehold, varme et cetera., som langt 2

3 hen ad vejen er uafhængigt af institutionens størrelse. Små institutioner bruger dermed forholdsvis flere penge pr. barn til almindelig drift end de større. I Jammerbugt Kommune tildeles institutioner under 27 børn en minimumstildeling det vil sige, at uanset hvor få børn de har, vil de altid få ressourcer til 27 børn. Dette sker for at sikre en forsvarlig opgaveløsning, således det er muligt at dække åbningstiden personalemæssigt, samt have et budget, der giver mulighed for mindre investeringer samt vedligehold. Institutioner er økonomisk bæredygtige, når det er muligt at dække dagen personalemæssigt forsvarligt og være fleksibel i forhold til anvendelse af ressourcer ved personalets sygdom og ferie. I forhold til pædagogisk bæredygtige institutioner, så er der fordele ved både små og store institutioner. Fordele små: Større overskuelighed, trygt for sansesarte børn og for tidligt fødte børn. Mere ro til børn med særlige behov. Børnene leger med alle aldersgrupper. Forældrene kender alt personalet og har bedre mulighed for at møde lederen i praksisfeltet. Overskueligt for børn og forældre. Fordele store: Økonomisk mere bæredygtige, hvilket kan have betydning for de pædagogiske muligheder. Bedre mulighed for faglig sparring og et bredere perspektiv på opgaveløsningen i institutioner med meget personale. Bedre mulighed for at udnytte den enkelte ansattes faglighed. Bedre mulighed for at arbejde på tværs af institutioner. Bedre mulighed for efterlevelse af pædagogiske og bygningsfysiske principper da større institutioner giver bedre mulighed for fleksibel indretning. Mulighed for aldersopdelte aktiviteter og arbejde i grupper, eksempelvis ind og udslusningsgrupper. Bedre mulighed for at arbejde med flere indsatsområder på samme tid. 3

4 I brugerundersøgelsen er der mange forældre, der lægger stor vægt på arbejdet i både opstarts og skolegrupper. Det er svært at lave skolegrupper med 2 3 børn. Vi ser, at det ofte er førskolebørnene fra de små institutioner, der bliver flyttet til andre børnehaver tæt på den kommende skolegang. Hvad størrelsen på en bæredygtig institution skal være, vil altid bero på, hvilke øjne der ser på den. Udviklingsplanen konkluderer, at ser man på institutionerne med fagfaglige briller, giver flere ansatte bedre mulighed for faglig dialog og refleksion og dermed bedre mulighed for at højne den pædagogiske praksis. Hvis de fysiske rammer er optimale, har en stor institution uden problemer de fleste af de samme fordele som små institutioner. Udviklingsplanen præciserer også, at placeringen af specialgrupperne bør planlægges i samarbejde med skoleområdet, således at specialgrupper og matchende skoletilbud placeres i samme lokalområde. Dette vil give en bedre overgang til skole og skabe mere tryghed for børnene. I det følgende præsenteres først strukturforslag uden anlægsmæssige konsekvenser. Dernæst forslag, som har anlægsmæssige konsekvenser. I sidste afsnit præsenteres forslag til ændringer vedrørende Samdrevne Institutioner (SI). Disse hører under politikområde 2 Undervisning og Fritid, men da evt. skolenedlæggelser har betydning for daginsitutionsområdet, hvor der er SI er, er beskrivelsen af forslagene medtaget i denne rapport. Generelt gælder for scenarierne/forslagene, at der kan være indbyrdes sammenhænge på tværs af forslagene, hvor ændring ét sted kan have betydning for mulighederne for ændringer andre steder. Tidspunktet for en nedlæggelse vil variere alt efter, hvornår der kan skabes plads i modtagende institution samt tidspunktet for en evt. skolenedlæggelse. De økonomiske beregninger er foretaget ud fra det på nuværende tidspunkt kendte børn indskrevet i daginstitutionen Dette tal indsættes i gældende ressourcemodel som tager højde for ledelse og minimumsnormering. Derfor er der ikke indskrevet besparelser på ledelse da ledelse er en del af den samlede ressourcetildeling/normering som den enkelte institution får. Er der færre ledere er der i princippet flere kroner til øvrigt personale. 4

5 Strukturforslag uden anlægsmæssige konsekvenser Dette afsnit omhandler nedlæggelse af børnehaver, hvor der ikke er anlægsmæssige konsekvenser. Søstjernen i Hjortdal nedlægges: Status pr børn i % fra lokalområdet Vuggestue 7 88 % Børnehave 6 43 % Omkostninger minimumsnormering 2015: Vuggestue gennemsnit 7 børn Min. norm i børnehaven ved 8 børn kr. Udgift vuggestue ved 7 børn (inkl til bygning) kr. Børnehave gennemsnit 8 børn Omkostning minimumsnormering kr kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 7 vuggestuebørn og 8 børnehavebørn: Ved overflytning af 0 2 årige til vuggestue og 3-6 årige til Børnehave begge i Grøftekanten Besparelse vuggestue Hjortdal 0 kr. Udgift vuggestue Grøftekanten kr. Besparelse børnehave Hjortdal kr. Udgift børnehave Grøftekanten kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Ved overflytning af 0-2 årige til dagpleje og 3-6 årige til børnehave i Grøftekanten. Besparelse vuggestue Hjortdal 0 kr. Udgift til dagpleje kr. Besparelse børnehave Hjortdal kr. Udgift til børnehave ved Grøftekanten kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. 5 Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse vuggestue Hjortdal 0 kr. Besparelse børnehave Hjortdal kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet besparelse kr. Tilskud privatinstitution 0-2 år kr.

6 Samlet nettobesparelse kr. Samlet nettobesparelse kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år kr. Samlet nettoudgift kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. Der er ingen børn fra institutionen der skal i skole 2015, da de er overflyttet til institutioner i Fjerritslev. Solen i Moseby nedlægges: Status pr børn i % fra lokalområdet Vuggestue 4 26% Børnehave 12 57% Omkostninger minimumsnormering 2015: Vuggestue gennemsnit 1 børn Min. norm i børnehaven ved 8 børn kr. Udgift vuggestue ved 1 barn (inkl til bygning) kr. Børnehave gennemsnit 8 børn Omkostning minimumsnormering kr kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. 6

7 Samlede besparelser i 2015 helårs ved lukning beregnet ud fra 1 vuggestuebarn og 8 børnehavebørn: Ved overflytning af 0 2 årige til vuggestue og 3-6 årige til Børnehave begge i Jetsmark Besparelse vuggestue Moseby 0 kr. Udgift vuggestue Jetsmark kr. Besparelse børnehave Moseby kr. Udgift børnehave Jetsmark kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr. Ved overflytning af 0-2 årige til dagpleje og 3-6 årige til børnehave i Jetsmark. Besparelse vuggestue Moseby 0 kr. Udgift til dagpleje kr. Besparelse børnehave Moseby kr. Udgift til børnehave ved Grøftekanten kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse vuggestue Moseby 0 kr. Besparelse børnehave Moseby kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet besparelse kr. Tilskud privatinstitution 0-2 år kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år kr. Samlet nettobesparelse kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. 7

8 Skovhuset i Fjerritslev nedlægges: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 25. De kan rummes i de to øvrige børnehaver grøftekanten, der også har vuggestue, samt Gl. Dalhøj. Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 25 børn Min. norm i børnehaven ved 25 børn kr kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. Samlede besparelser i 2015 helårs ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Grøftekanten og Gl. Dalhøj Besparelse børnehave Skovhuset kr. Udgift børnehave Grøftekanten og Gl. Dalhøj kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr. Ved etablering af en privat institution 3 6 år. Besparelse børnehave Skovhuset Samlet besparelse Tilskud privatinstitutioner 3-6 år Samlet nettoudgift kr kr kr kr kr. Lukningen af Skovhuset kan træde i kraft fra 1. august 2014 der kan derfor spares 5/12 i Fjerritslev gymnasium ønsker at overtage bygningerne, der er derfor indregnet bygningsmæssige besparelser ved lukning af Skovhuset, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Den totale besparelse ser derfor således ud: Drift - Personale Drift - Bygningsmæssigt Besparelser Besparelser Forventet indtægt ved salg: Vurderes hos lokal mægler. Forventes at være kendt den

9 Halvrimmen Børnehave nedlægges: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 24. De kan rummes i børnehaven Bøgebakke. Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 24 børn Min. norm i børnehaven ved 24 børn kr kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. Samlede besparelser i 2015 helårs ved lukning beregnet ud fra 24 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Bøgebakke Besparelse børnehave Halvrimmen Udgift børnehave Bøgebakke Samlet bruttobesparelse Samlet nettobesparelse kr kr kr kr kr. Ved etablering af en privat institution 3 6 år. Besparelse børnehave Halvrimmen Samlet besparelse Tilskud privatinstitutioner 3-6 år Samlet nettoudgift kr kr kr kr kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. Ved overflytning af børnehavebørnene til Brovst, kan det betyde at aftalen mellem Brovst børnehave og asylcenteret opsiges, idet der i så fald ikke længere er plads til disse børn. 9

10 Strukturforslag med anlægsmæssige konsekvenser Lukning af Moseby, Kaas og Cannerslundvejens børnehaver. Oversigt over behov og kapacitet i Pandrup og Kaas Distrikt Pandrup / Kaas 2014 / Pandrup jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Cannerslundsvejen Blokhusvejen I alt Pandrup Samlet kapacitet i Pandrup 104 Kaas Jetsmark Kaas Moseby I alt Kaas Samlet kapacitet i Kaas 125 Der er samlet set behov for 200 pladser i Pandrup/Kaas/Moseby. 1 Det er et udtryk for ønsker. Da Blokhusvejen og Cannerslundvejen ikke kan rumme børnene, tilbydes disse plads i Kaas. 10

11 Scenarie 1 Tre børnehaver 3 Børnehaver, heraf en nybygget. Blå stue tilknyttes Jetsmark Børnehave og Blå gruppe tilknyttes den nybyggede børnehave. Jetsmark Blokhusvejen Ny børnehave Nuværende pladser Nybyggeri 11,2 mio. kr. Specialgruppe Blå stue (nu Anlægsvejen) 4 mio. kr 10 børn Specialgruppe Blå gruppe (nu Kaas Bh.) 8 børn 1,68 mio. kr. I alt 4. mio. kr 12,9 mio. kr. legestuefaciliteter 1.4 mio.kr. Scenarie 2 To børnehaver 2 børnehaver der rummer alle børnehavebørn i Pandrup/Kaas området. Tilbygning til 20 børn til Jetsmark Børnehave og tilbygning til 60 børn til Blokhusvejens Børnehave. Kaas Børnehave og Cannerslundvejens Børnehave nedlægges. Blå Stue tilknyttes Jetsmark Børnehave og Blå Gruppe tilknyttes Blokhusvejens Børnehave. Jetsmark Blokhusvejen Nuværende pladser Tilbyggede pladser Omkostning nybyggeri 2,8 mio.kr. 8,4 mio. kr. Specialgruppe Blå stue (nu Anlægsvejen) 4 mio. kr. Specialgruppe Blå gruppe (nu Kaas Bh.) 1,68 mio. kr. I alt 6,8 mio. kr. 10, 1mio. kr. legestuefaciliteter 1,4 mio. kr. 11

12 Moseby børnehave kan umiddelbart rummes i Jetsmark børnehave. Der er ca. 3 km. mellem børnehaverne. Cannerslundvejen og Kaas børnehaver er utidssvarende og nedslidte. Der er en privat børnehave i Hune. Der sker indimellem overflytninger fra denne til Pandrup. Som udgangspunkt indgår børnene i den private børnehave ikke i vores forudsætninger. Der er et rationale både i forhold til udvidet åbningstid samt stordriftsfordele ved store enheder. Der er ikke indregnet driftsmæssige besparelser. Alle institutioner bruger mere til drift (el, vand og varme) end der budgetteres med, da budgettet ikke har været fremskrevet siden Derfor er det usikkert, hvor stort et rationale driftsmæssigt, der vil være i et nybyggeri. Desuden er det ikke afklaret, hvad eventuelle tomme bygninger skal bruges til og indtil dette er afklaret, forbliver driften på bygningerne. Der vil ikke, ifølge rådgivere, være væsentlige økonomiske fordele ved tilbygninger frem for nybyggeri. I forhold til indskolingsarbejdet er det mere enkelt når børnehaven kun skal samarbejde med ét undervisningssted. Der er begrænsede udvidelsesmuligheder ved Jetsmark Børnehave, primært grundet tilkørselsforholdene. Blå stue er til børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap. Ofte vil skoletilbuddet ligge på Jetsmark Skole. Jetsmark Børnehave ligger tæt op af skolen og det er vurderet fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at befordringen af de børn, der er i specialgruppen ikke vil belaste trafikken omkring skole og børnehave i en grad, der kræver forandringer. Specialgruppen har nu plads til 8 børn, men har konstant overbelægning. Forvaltningen vurderer, at der bør bygges til 10 børn med 20m2 pr barn, da der skal være plads til mange hjælpemidler samt træningsrum. Der er plads på grunden, men der vil være behov for enkelte mindre omforandringer af eksisterende lokaler. Der bør ved nybyggeri indtænkes legestue til dagplejen. Det giver gode muligheder for brobygning. I Pandrup/Kaas området har det ikke været muligt for dagplejen at finde tilfredsstillende legestuelokaler. Pt foregår det i Kaas Frikirke (kr pr. år) og Ungdomsborgen i Pandrup (kr pr. år). Begge lokaler er uegnede til formålet, men det har været umuligt at finde lokaler. Beregninger er alle regnet ud fra 10m2 pr barn ved nybygggeri. Ved Blå stue 20 m2 og Blå gruppe 15 m2. M2 prisen er beregnet til kr. Alle priser er excl. omkostninger til eventuel køb og klargøring af grund. 12

13 Strukturforslag vedrørende Samdrevne Institutioner (SI) Samdrevne institutioner har fælles ledelse mellem skole og dagtilbud. I beskrivelsen af scenarierne er der udelukkende fokuseret på dagtilbudsdelen. Dvs., at SFO børn ikke fremgår af beskrivelserne. Ingstrup nedlægges Der er ingen skole i Ingstrup og dermed ingen SFO børn Status pr børn i % fra lokalområdet Vuggestue 3 33 % Børnehave % Omkostninger minimumsnormering 2015: Vuggestue gennemsnit 1 børn Min. norm i børnehaven ved 10 børn kr. Børnehave gennemsnit 10 børn Udgift vuggestue ved 1 barn (inkl til bygning) kr. Omkostning minimumsnormering kr kr. Nettoomkostning minimumsnormering kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 1 vuggestuebarn og 10 børnehavebørn: Ved overflytning af 0 2 årige til vuggestue og 3-6 årige til Børnehave begge i Saltum Besparelse vuggestue Ingstrup 0 kr. Udgift vuggestue Saltum kr. Besparelse børnehave Ingstrup kr. Udgift børnehave Saltum Ved overflytning af 0-2 årige til dagpleje og 3-6 årige til børnehave i Saltum. Besparelse vuggestue Ingstrup 0 kr. Udgift til dagpleje kr. Besparelse børnehave Ingstrup kr. Udgift til børnehave Saltum 13 Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse vuggestue Ingstrup 0 kr. Besparelse børnehave Ingstrup kr. Samlet bruttobesparelse kr.

14 kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr kr. Samlet besparelse kr. Tilskud privatinstitution 0-2 år kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år kr. Samlet nettobesparelse kr. Børnehavebørnene kan umiddelbart flyttes til Saltum Børnehave. Se i øvrigt under V. Hjermitslev. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen. Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. V. Hjermitslev nedlægges i Nedlæggelsen afhænger af, om undervisningssted V.Hjermitslev nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Status pr Børn i % fra lokalområdet Børnehave % Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 14 børn Min. norm i børnehaven ved 14 børn Nettoomkostning minimumsnormering kr kr kr. 14

15 Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 14 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Saltum Besparelse børnehave V. Hjermitslev kr. Udgift børnehave Saltum kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse børnehave V. Hjermitslev kr kr. Samlet besparelse kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år kr. Samlet nettobesparelse kr. Investeringsbehov v. Saltum Skole el. lign. 7,5 8 mio. kr. Børnene kan ikke rummes i Saltum børnehave under de nuværende rammer. Da der også vil være flere SFO børn vil nuværende rammer være for små. Der bør bygges en selvstændig børnehave/ findes passende ledige lokaler i Saltum indtil byggeri kan stå færdigt. En Børnehave i Saltum for alle børn fra Ingstrup, V.Hjermitslev og Saltum skal kunne rumme børn. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 0 på bygningsudgifter samt 0 til rengøring i alt 0 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. Investeringsbehovet er beregnet ud fra kr.*10 m2 * 55 børn. Ulveskov børnehave i Birkelse nedlægges i 2015: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 25. Der er ingen SFO børn, idet undervisningen indenfor almenområdet er flyttet til Aabybro skole. Undervisningsstedet nedlægges helt, når den nye Aabybro skole står færdig. 15

16 Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 25 børn Min. norm i børnehaven ved 25 børn Nettoomkostning minimumsnormering kr kr kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Aabybro Besparelse børnehave Ulveskov kr. Udgift børnehave i Aabybro kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse børnehave Ulveskov kr kr. Samlet besparelse kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år kr. Samlet nettoudgift kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser. Der er en privat børnehave i Birkelse, Landsbyhaven, som har ledige pladser. Nedlægges den kommunale børnehave vil nogle forældre vælge det private tilbud, andre vælge en børnehave i Aabybro. Børnene vil kunne rummes i Aabybro, men det bør indtænkes i den videre planlægning, at der skal tænkes på yderligere udbygning af børnehavepladserne i Aabybro. Lukkes eksempelvis det Social-psykiatriske tilbud på Skipper Clementsvej, bør det overvejes, om det skal bruges til dagtilbud i forbindelse med den integrerede institution på Skipper Clementsvej. Tranum nedlægges 2015: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 24. Nedlæggelsen afhænger af, om undervisningssted Tranum nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. 16

17 Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 24 børn Min. norm i børnehaven ved 24 børn Nettoomkostning minimumsnormering kr kr kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Brovst Besparelse børnehave Tranum kr. Udgift børnehave Brovst kr. Samlet bruttobesparelse kr kr. Samlet nettobesparelse kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse børnehave Tranum kr kr. Samlet besparelse kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år kr. Samlet nettoudgift kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen Det er usikkert, hvilken retning forældrene ønsker at køre mod, hvis undervisningssted og børnehave lukkes. Nogle vil søge til Skovsgaard, andre vil søge til Brovst. Der vil skulle tilføres pladser til børnehaverne i Skovsgaard og Brovst, hvis Halvrimmen Børnehave også lukkes. Hvis Halvrimmen Børnehave bevares, vil der ikke være investeringsbehov i Brovst. Storkereden Thorup/Klim nedlægges som SI 2015, etableres som dagtilbud: Gennemsnitligt børnetal 2014 og 2015: 30 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Nedlæggelsen afhænger af, om Thorup-Klim skole nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. 17

18 Intet behov for flytning, da den integrerede institution ligger i en selvstændig afdeling på skolen. Institutionen har en størrelse så den bør fortsætte som et lokalt tilbud. Institutionen overgår til politikområde 1. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser. Regnbuen Ørebro: Gennemsnitligt børnetal 2014 og 2015 fra Jammerbugt Kommune børn fra Vesthimmerlands Kommune d.d. Pr er der 7 børn fra Vesthimmerlands Kommune. Nedlæggelsen afhænger af, om Ørebroskolen nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Børnene vil kunne flyttes til Fjerritslev i Det er muligt at nogle forældre vil vælge et tilbud i Trekroner. Børnehaven vil kunne fortsætte i bygningerne ved lukning, men det vil ikke være rationelt, da forældrene ofte ved skolelukninger også flytter børnehavebørnene. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser. 18

19 Trekroner: Gennemsnitlige børnetal 2014 og 2015: 39 Nedlæggelsen afhænger af, om Trekronerskolen nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Børnene vil skulle tilbydes plads i børnehaver i Fjerritslev, Ørebro eller Skovsgaard. Hvis Ørebro lukkes er der ikke plads til børnene i Fjerritslev. Der er ikke plads til børnene i Skovsgaard. Det er muligt at bevare det lokale tilbud i en periode. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser Gjøl: Gennemsnitligt børnetal 2014 og 2015: 33 Nedlæggelsen afhænger af, om Gjøl skole nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Meget stor lokal opbakning. Der vil være forskellige steder hvor børnene vil søge hen. Børnene vil kunne rummes i Biersted. Der vil ikke være plads i Aabybro. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør på bygningsudgifter samt til rengøring i alt kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser 19

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen?

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen? 1 På baggrund af spørgsmål og ønsker fra Børne- og Familieudvalget, fremsat på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed analyse af scenarier for fremtidig Tandplejestruktur i Jammerbugt Kommune samt

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014

Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014 Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 214 Børne- og Familieforvaltningen Udsendt til skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg d. 18. marts 214 Indhold Indledning... 3 Den nuværende

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET 18. august 2016 Indretning af dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune 2016 Indhold Indhold... 1 Kapitel 1 - Indledning... 2 Kapitel 2 Baggrund for forslag til

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

Scenarier befordring.

Scenarier befordring. 06-02-2014 Mette Frost Andersen Direkte: 7257 7076 Mail: mfa@jammerbugt.dk Sagsnr.: 17.01.04-P20-1-14 Scenarier befordring. Nedenstående punkter er forudsætninger i forhold til beregningerne af befordringsudgiften.

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Prognose for flygtningeboliger - april 2016

Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 04.02.2013 kl. 13:00 Møedelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 04.02.2013 Punkter på åbent møde: 11. Evaluering af aftaler dagtilbud

Læs mere

Foreløbig rapport. Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune

Foreløbig rapport. Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune Foreløbig rapport Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Den nuværende skolestruktur... 5 Målsætninger... 6 Kvalitet i folkeskolen... 7 Rapportens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 1/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren tirsdag den 26. januar 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Trivselsudvalget har undersøgt, hvilke redegørelser og rapporter, der peger på en stor hhv. mindre skole i lyset af elevers trivsel (bilag 1).

Trivselsudvalget har undersøgt, hvilke redegørelser og rapporter, der peger på en stor hhv. mindre skole i lyset af elevers trivsel (bilag 1). 30. april 2014 Høringssvar vedrørende ændring af skolestruktur. Som følge af planerne om en ændring af den nuværende skolestruktur, blev der afholdt et dialogmøde på Ørebroskolen for hele Ørebro-området.

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING VELKOMMEN til Opstartsmøde 4. november 2014 Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Vi starter med en sang Regnvejrsdag i november Melodi: Pia Raug - Tekst: Ebba Munk Pedersen

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området Indledning Formålet med denne opsamling er at redegøre for de forskellige modeller, som blev drøftet ud fra

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da: Behovsprognose 2014 på 0 5 års området I 2013 fremgik det, at Børne og Ungdomsforvaltningens sprognose, at der var for 81 børnegrupper frem til 2017. Med en udbygning til 90 % af spidsbelastningset, så

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Aftale 2015. Jetsmark Kaas Børnehaver samt Blå gruppe

Aftale 2015. Jetsmark Kaas Børnehaver samt Blå gruppe Aftale 2015 Jetsmark Kaas Børnehaver samt Blå gruppe Jammerbugt kommune Harriet Meisner Jens Jungersen Dorte Studsgaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder - 1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet NOTAT Jesper Madsen 28. februar 2017 Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Tusindfryd 2013. Leder: Marianne de Place Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Tusindfryd 23 Leder: Marianne de Place Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 77 77

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud

Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Bestyrelsesmøde i Hjerm dagtilbud Dato : Mandag d. 26. august 2013 Tid : Kl. 19:00 21:30 Sted : Børnehaven Forplejning : Inger Afbud : Lone Ordstyrer : Lisbeth Referent : Siv Dagsorden Referat 1. Godkendelse

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Sammen om De Yngste - SYNG

Sammen om De Yngste - SYNG Sammen om De Yngste - SYNG Ny velfærd for de 0-6 årige Hvorfor er der behov for at nytænke tilbuddene til de yngste? Fordi vi skal gøre det bedre. Og fordi vi skal gøre det billigere. Vi har en faglig

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere