Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser"

Transkript

1 Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje, stier og pladser er udarbejdet for at hjælpe kommunerne i arbejdet med at beskrive og måle disse ydelser i tid og penge. Det kan både bruges til beskrivelse af opgaver, som udføres i eget regi, f.eks. ved budgetlægning, og hvis driftsopgaver skal udbydes. Paradigmaet er ude i kommunerne nu og afprøves. Planen er at paradimaet og kommunernes erfaringer skal indgå i Vejdirektoratets kommende arbejde med at udarbejde Udbuds- og driftsforskrifter i Vejregelorganisationen. Vi vil derfor gerne modtage kommentarer, forslag og bemærkninger. Paradigmaet i ringbind vedlagt CD-rom kan bestilles hos Schultz Information på og koster 500 kr. eksl. moms, inkl. CD-rom, forsendelse og ekspedition. Forord Hovedparten af landets offentlige veje bestyres af kommunerne. Det danske vejnet består af ca km offentlige veje, hvoraf det kommunale vejnet udgør knap km. Landets vejbestyrelser må alle administrere under stadigt strammere bevillinger og forventninger om tilpasning til nye trafikpolitiske og tværgående hensyn. Dette giver øget fokus på at beskrive de offentlige ydelser, herunder driften af vejnettet. I den forbindelse har Kommunalteknisk Chefforening vurderet, at der er et stort behov i kommunerne for et materiale, som kan hjælpe landets kommuner med at lave ydelsesbeskrivelser for den løbende drift af vejnettet. Disse ydelsesbeskrivelser kan både anvendes til en kvalitativ budgetdrøftelse og opfølgning af budgetterne, beskrivelse og fastlæggelse af servicemål, intern kontraktstyring samt ved evt. udbud af driftsarbejder i konkurrence. Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet har derfor i SAMKOM regi udarbejdet dette paradigma, hvor så mange ydelsesbeskrivelser for drift- og vedligehold for første gang er samlet. Materialet, der er tilpasset kommunale forhold, bygger i høj grad på de eksisterende Udbuds- og driftsforskrifter udarbejdet af amterne og Vejdirektoratet. Klik på billedet og gå til Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Der har under styregruppen været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft det kommissorium hurtigst muligt at producere dette paradigma. Dele af materialet er derfor ikke "fuldkomment", og det er derfor hensigten, at der i 1999 gennemføres en opfølgning på dette paradigma. Det er vort håb, at dette "første materiale" vil være et praktisk værktøj til gavn for landets kommuner. Vi vil gerne takke de mange parter, der har bidraget til dette arbejde. Klik på billedet og gå til Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

2 Side 2 af 18 Karsten Thorn Sven Krarup Nielsen Formand for KTC Formand for SAMKOMs styregruppe Januar 1999 Indhold Forord 1. Generel vejledning 2.a Almen drift 2.b. Almen drift, Pleje af græsarealer 2.c Almen drift, Renhold 2.d Almen drift, Vedligehold af afvandingselementer 2.e Almen drift, Reparation af brolægning 2.f Almen drift, Vedligehold af vejinventar 2.g Almen drift, Beplantningspleje 3. Mindre asfaltreparationer 4. Reparation af kørebaneafmærkning 5. Vintertjeneste 6. EU-udbud, Vejledning i brugen af EU's udbudsdirektiver Generel vejledning 1. Tilblivelse 2. Paradigmaets indhold og struktur 3. Vejledning i brug af paradigmaet 4. Forskellige forhold og begreber i. f.m. ydelsesbeskrivelser og udbud 4.1 Udførelses- og tilstandskrav 4.2 Kontrol og dokumentation 4.3 Entydig beskrivelse af kvalitetsniveauer 4.4 Virksomhedsoverdragelse Bilag 1 Bilag 2

3 Side 3 af Generel vejledning, Tilblivelse Strammere bevillinger i de kommunale vejbestyrelser og den øgede konkurrence om, hvem der kan udføre opgaverne bedst og billigst, har rejst et behov for et værktøj, som kan støtte kommunerne i at opstille ydelsesbeskrivelser for driften af de kommunale veje. Nærværende paradigma for ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser er et forsøg på hurtigt at tilvejebringe et sådant værktøj. Paradigmaet er udarbejdet i SAMKOM regi, som er et samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og Kommunalteknisk Chefforening (KTC). Et af formålene med SAMKOM er at styrke det tekniske og faglige samarbejde samt kompetenceudviklingen på vej- og trafikområdet mellem kommunerne og Vejdirektoratet. Målet med paradigmaet er, at kommunerne kan anvende og lade sig inspirere af det, når der enten skal laves ydelsesbeskrivelser til brug for eksempelvis kvalitativ budgetdrøftelser med politikerne eller til intern kontraktstyring. Endeligt kan materialet også anvendes, såfremt der skal gennemføres et egentligt udbud i konkurrence af konkrete driftsarbejder i kommunen. Paradigmaet er blevet udarbejdet i perioden marts til november 1998 af en arbejdsgruppe nedsat af SAMKOM. Arbejdsgruppens medlemmer har været: Teknisk direktør Mogens Norup Thomsen, Græsted-Gilleleje Kommune Afdelingsingeniør Ib Doktor, Odense Kommune Teknisk direktør Alex Gai, Odder Kommune Seniorforsker Jens Ole Juul, Forskningscentret for Skov & Landskab Afdelingsingeniør Jens Holmboe, Vejdirektoratet Arkitekt maa Hanne Holm, Vejdirektoratet Til diverse udkast har arbejdsgruppen ligeledes fået kommentarer fra Entreprenørforeningen, Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere samt OASA A/S. Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde har bl.a. været eksisterende paradigmaer for udbud af driftsarbejder på stats- og amtsveje, som gruppen efterfølgende har søgt at tilpasse til den kommunale sammenhæng. Desuden er der med hensyn til pleje af de grønne arealer i f.m. vejene søgt at skabe en nøje sammenhæng til "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder", Forskningscenteret for Skov og Landskab, November Brugerne af nærværende paradigma skal være opmærksomme på, at der for en del driftsarbejder kun er en begrænset erfaring med hensyn til at opstille entydige ydelsesbeskrivelser. Dette kombineret med paradigmaets hurtige tilblivelse betyder, at der givetvis er områder som vil kunne forbedres ved fremtidige indhøstede erfaringer. Det er derfor vigtigt at materialet anvendes med omtanke, og at det i den konkrete situation tilpasses efter den enkelte kommunes ønsker og behov. 2. Generel vejledning, Paradigmaets indhold og struktur Paradigmaet omfatter p.t. ydelsesbeskrivelser for følgende driftsarbejder på kommunale veje, stier og pladser: Pleje af græsarealer Renhold Vedligehold af afvandingselementer Reparation af brolægning Vedligehold af vejinventar Beplantningspleje Mindre asfaltreparationer Reparation af kørebaneafmærkning Arbejdsgruppen har ligeledes arbejdet på ydelsesbeskrivelser for vintertjeneste, men dette vil først være tilgængeligt i løbet af 1. halvår Hertil kommer, at der sidst i materialet er vedlagt et internt notat udarbejdet af Vejdirektoratet med vejledning i brugen af EU s udbudsdirektiver. Notatet er oprindeligt udarbejdet til brug for statsvejene, men vil også kunne anvendes af kommuner, som står over for at gennemføre EU-udbud af driftsarbejder. Paradigmaet er opbygget efter en struktur svarende til vejreglernes struktur for udbudsmaterialer. Denne struktur for et udbudsmateriale har været anvendt i mange år inden for vejområdet, hvor der er en lang erfaring i at udbyde bl.a. anlægsarbejder og asfaltarbejder. Samme struktur kan også med fordel anvendes i forbindelse med udbud af driftsarbejder, idet den er kendt i vejsektoren, samt at den systematisk håndterer juridiske, tekniske og økonomiske forhold.

4 Side 4 af 18 Et udbudsmateriale opbygget i henhold til vejreglerne består i princippet af 3 hovedkomponenter: Jura, teknik og økonomi. Følgende dokumenter indgår typisk i et udbudsmateriale efter vejreglernes struktur: Jura AB 92 Det juridiske aftalegrundlag i paradigmaet er AB 92, som anvendes for bygge- og anlægsarbejder. AB 92 kan dog med fordel også anvendes i forbindelse med udbud af driftsarbejder, da der ikke findes et tilsvarende aftalegrundlag, som er målrettet mod drift af veje. Særlige betingelser (SB) Når der udbydes efter AB 92 er det nødvendigt at supplere med særlige betingelser, som nærmere beskriver forholdene i forbindelse med det konkrete udbud. Paradigmaet indeholder forslag til udformningen af sådanne særlige betingelser (SB-P). Teknik Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) indeholder normalt standard krav til materialer, udførelse, kontrol og dokumentation for de enkelte arbejder. For en række arbejder er de Almindelige arbejdsbeskrivelser en del af vejre vejreglerne. De almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) skal altid ses i sammenhæng med den tilhørende Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB). For arbejder i f.m. almen drift er der i dette paradigma udarbejdet Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB). Disse indeholder dog kun overordnede krav og definitioner, mens kvalitetsniveauer er beskrevet i de særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder entreprise specifikke krav til materialer, udførelse, kontrol og dokumentation. Der er i materialet udarbejdet et paradigma til Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB-P), som udbyderen kan lade sig inspirere af. Økonomi Tilbuds- og afregnings grundlag (TAG) indeholder bl.a. en beskrivelse af hvilke ydelser der skal være indeholdt i tilbudslistens poster. Materialet indeholder paradigmaer for udformning af tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P). Tilbudsliste (TBL) Materialet indeholder paradigmaer for udformning af tilbudslister (TBL-P).

5 Side 5 af 18 Paradigmamaterialet med ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje er opbygget i følgende hovedafsnit: Almen drift Dette hovedafsnit indeholder ydelsesbeskrivelser for Pleje af græsarealer, Renhold, Vedligehold af afvandingselementer, Reparation af brolægning, Vedligehold af vejinventar samt Beplantningspleje. Udover særskilte AAB og SAB-P for de enkelte driftsarbejder indeholder afsnittet et fælles paradigma for SB, TAG og TBL. Mindre asfalt reparationer Hovedafsnittet indeholder forslag til alle dele af et udbudsmateriale for mindre asfaltreparationer. Reparation af kørebaneafmærkning Hovedafsnittet indeholder forslag til alle dele af et udbudsmateriale for reparation af kørebaneafmærkning. Vintertjeneste (Kommende dokumenter vedr. vintertjeneste). 3. Generel vejledning, Brug af paradigma Til materialet hører en CD-rom indeholdende alle dokumenterne, som er udarbejdet i "Word 97" og "Excel 97". Paradigmaet er udskrevet på en HP LaserJet 4Si/4Si MX PS printer. Der er i mappen "fonte" indlagt paradigmaets benyttede skrifttyper: Times New Roman og TrueBlackFrutiger. Disse skal kopieres ned på den benyttede PC ers harddisk i biblioteket/mappen, hvor skrifttyper i øvrigt ligger. Såfremt I ikke har disse programmer, anbefales, at I downloader "Word Viewers" og "Excel Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. "AAB-filerne" er udarbejdet som dokumentfiler (f.eks.: AAB Pleje af græsarealer.doc og AAB Renhold.doc) og "Paradigma-filerne" er udarbejdet som skabelonfiler (f.eks.: SB-P Almen drift.dot og SAB-P Mindre asfaltarbejder.dot). Disse kan enten kopieres ned på harddisken eller vælges via stifinder. Skal paradigmaet anvendes som inspiration i f.m. udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser til internt brug, kan man normalt se bort fra de juridiske betingelser, tilbudsliste m.v. I dette tilfælde kan kommunen "klippe og klister" i paradigmaets arbejdsbeskrivelser, således der fås én samlet ydelsesbeskrivelse for det relevante arbejde. Bilag 1 og 2 til nærværende vejledning er eksempler på, hvorledes der med udgangspunkt i det samlede materiale kan opstilles interne ydelsesbeskrivelser. Står kommunen derimod over for at skulle udbyde et eller flere driftsarbejder, kan det samlede paradigmamateriale være et hjælpeværktøj og en inspirationskilde i forbindelse med udformningen af et konkret udbudsmateriale. 4. Generel vejledning, Forskellige forhold og begreber i. f.m. ydelsesbeskrivelser og udbud 4.1 Udførelses- og tilstandskrav Driftsarbejder kan i princippet bestilles hos den udførende på 2 forskellige måder: Tilstandskrav Udførelseskrav

6 Side 6 af 18 Ved udbud til tilstandskrav forstås, at arbejderne skal gennemføres på entreprenørens egen foranledning, således at det beskrevne kvalitetsniveau såvel tidsmæssigt som kvalitetsmæssigt er overholdt i henhold til de kravene beskrevet i arbejdsbeskrivelserne (AAB og SAB). Ved udbud til tilstandskrav opstiller man således nogle krav til niveauet for vejens driftsmæssige tilstand, som skal være overholdt, men man giver samtidig entreprenøren stor frihed til at planlægge sine arbejder og metoder til at opfylde kravene. Ved udbud til udførelseskrav forstås, at arbejderne skal gennemføres efter bygherrens nærmere rekvisition, således at det beskrevne kvalitetsniveau er overholdt umiddelbart efter, at arbejdet er gennemført. Ved udbud til udførelseskrav afgør bygherren således selv, hvornår de enkelte arbejder skal igangsættes, og der fastsættes et kvalitetsniveau, som skal være opfyldt umiddelbart efter udførelsen. Af hensyn til entreprisens hensigtsmæssige gennemførelse bør der dog, hvis det er muligt, aftales en retningsgivende arbejdsplan for arbejder til udførelseskrav, da dette vil forbedre entreprenørens planlægning. Arbejdsplanen vil dog løbende skulle justeres i løbet af entreprisen. I paradigmamaterialet er der i f.m. almen drift eksempler på både ydelsesbeskrivelser med hensyn til tilstandskrav og udførelseskrav. Der er fordele og ulemper ved begge måder at bestille på. Ved tilstandskrav lægges risikoen for arbejdet omfang over på udførende, men samtidig får udførende store frihedsgrader med hensyn til metodeudvikling og arbejdstilrettelæggelse. Det modsatte er gældende for udførelseskrav. I forbindelse med valg mellem brug af tilstandskrav contra udførelseskrav kan kommunen i den konkrete situation med fordele overveje følgende: Hvad er frekvensen af arbejdet i forhold til entrepriseperioden? Er der tale om driftsarbejder som på det enkelte sted kun sker relativt sjældent, bør man overveje at anvende udførelseskrav (Et eksempel herpå kan være rabatafhøvling) Er "tilstandsforringelsen" rimelig forudsigelig? Hvis omfanget af arbejde for at opretholde en given tilstand i hele entrepriseperioden er forbundet med meget stor usikkerhed, vil det i en række tilfælde være en fordel at bestilleren tager risikoen for arbejdets omfang, og at der således anvendes udførelseskrav. (Et eksempel herpå er vintertjeneste). Kan kvalitetskravet beskrives rimeligt entydigt? Det er vigtigt at både bestiller og udfører kan forstå at omsætte kvalitetskravet i praksis. Kendes den aktuelle tilstand? Der skal være sammenhæng mellem den beskrevne og den reelle tilstand. Driftsarbejdets "følsomhed"? Såfremt det af tekniske eller andre årsager er meget vigtigt at bestilleren nøje har styr på hvor, hvornår og hvordan driftsarbejdet skal udføres, bør der anvendes efter udførelseskrav. 4.2 Kontrol og dokumentation Kontrol og dokumentation er del af arbejdernes gennemførelse. Omfanget af kontrol skal tilpasses, så der skabes sikkerhed for at den rettet kvalitet er leveret, hverken mere eller mindre. Resultatet af gennemførte kontroller sammenfattes i en dokumentation til kommunen (bestilleren). Der anvendes 3 former for kontrol i paradigmamaterialet: Entreprenørens egenkontrol: Egenkontrol er den kontrol som entreprenøren skal gennemføre for at kunne dokumentere kvaliteten af de udførte arbejder.

7 Side 7 af 18 Entreprenøren udarbejder normalt selv kontrolskemaer til egenkontrol, og disse skemaer indgår som en del af entreprisens kvalitetsplan, som skal være godkendt af bygherren. Bygherrens minimumskrav til entreprenørens egenkontrol fremgår typisk af en udbudskontrolplan, som er vedlagt den særlige arbejdsbeskrivelse. Bygherrens stikprøvekontrol: For at sikre sig at den rette kvalitet leveres, vil bygherren i nødvendigt omfang skulle foretage stikprøvekontrol med hensyn til arbejdernes kvalitet og entreprenørens egenkontrol. Fælleskontrol: Entreprenøren skal, udover sin egenkontrol, deltage i en fælleskontrol sammen med bygherren som angivet i AAB og SAB. Formålet med gennemførelse af fælleskontrol er at registrere, i hvilket omfang entreprenøren opfylder de stilles kvalitetskrav. Det er bygherren, som fastlægger tidspunkt og omfang af fælleskontroller, herunder udvælgelse af kontrolområder for det enkelte arbejde. Udvælgelsen af kontrolområder bør ske således, at de er repræsentative for det arbejde, der skal udføres. Det er således ikke hensigten ved udvælgelsen af kontrolområder, at søge disse henlagt alene til steder, hvor kvalitetskravene formodes ikke at være opfyldte. Dog vil der være mulighed for at placere kontrolområder på specielt udvalgte steder, hvor der enten ønskes høj fokus på at kvalitetskravene opfyldes, eller hvor kravene i følge indmeldinger fra anden side ikke løbende søges opfyldt af entreprenøren. I forbindelse med almen drift er der for arbejder til tilstandskrav beskrevet en model, hvor der foretages en reduktion i entreprenørens betaling, såfremt mere end 1 ud af 10 kontrolområder ikke overholder kvalitetskravene. Udformningen og kravene til en fælleskontrol, som på basis af et antal udvalgte kontrolområder kan afspejle det gennemsnitlige kvalitetsniveau for hele entreprisen, er endnu kun i sin vorden. Brugeren af paradigmamaterialet skal i den konkrete situation derfor nøje gennemtænke anvendelsen af fælleskontrol. 4.3 Entydig beskrivelse af kvalitetsniveauer En entydig beskrivelse af det ønskede kvalitetsniveau er meget vigtigt i forbindelse med udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser. Især i forbindelse med tilstandskrav kan det være vanskeligt at beskrive den tilstand, der som minimum altid skal være opfyldt. Paradigmamaterialet indeholder forslag til en entydig beskrivelse af kvalitetsniveauet. Disse krav er naturligvis lettes at håndtere såfremt kravene kan måles objektivt (længde, højde etc.), men i nogle tilfælde er det lagt op til at tilstanden skal måles visuelt. For at understøtte denne visuelle bedømning af tilstanden, er der for renhold eksempelvis udarbejdet en systematik, hvorefter type af affald og omfanget heraf kan kategoriseres. De kommende års erfaringer vil vise om der findes bedre metoder med hensyn til objektive målinger af tilstanden. Ligeledes er der et behov for øgede erfaringer med hensyn til kategorisering af affald og omfanget heraf i forbindelse med renhold. 4.4 Virksomhedsoverdragelse Ved udbud af vejdrift, skal kommunen være opmærksom på "Lov om lønmodtagernes retstilling ved virksomhedsoverdragelse, lov. nr. 111 af 21. marts En forudsætning for, at der er tale om virksomhedsoverdragelse i lovens forstand er at aktiviteten fortsætter, samt at medarbejderen hovedsageligt har været tilknyttet de overdragne aktiviteter. Udbud af større pakker af driftsarbejder vil således typisk være omfattet af virksomhedsoverdragelse. Kommunen skal i øvrigt være opmærksom på, at loven omfatter alle lønmodtagere og derfor også er gældende udbud af driftsarbejder, hvor eksterne entreprenører løser opgaven. For øvrige oplysninger om virksomhedsoverdragelse henvises til bl.a. "UDLICITERING OG LØNMODTAGERE, Hvornår er udlicitering en virksomhedsoverdragelse?" af dr. jur. Erik Werlauff, Udliciteringsrådet, 1995 Bilag 1 er et tænkt eksempel på en ydelsesbeskrivelse (med tilstandskrav) til internt brug i kommunen.

8 Side 8 af 18 Ydelsesbeskrivelsen følger strukturen, som er anvendt i de Almindelige Arbejdsbeskribelser (AAB) og paradigmaerne til Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB-P). Der er dog kun medtaget de betingelser i arbejdsbeskrivelserne, som anses for relevante i det konkrete tilfælde. Generel vejledning, Bilag 1 Bilag 1 er et tænkt eksempel på en ydelsesbeskrivelse (med tilstandskrav) til internt brug i kommunen. Ydelsesbeskrivelsen følger strukturen, som er anvendt i de Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) og paradigmaerne til Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB-P). Der er dog kun medtaget de betingelser i arbejdsbeskrivelserne, som anses for relevante i det konkrete tilfælde. Xxxxxxxx Kommune År: 1999 Ydelsesbeskrivelse Driftsaktivitet: Græspleje af vej- og stirabatter samt heller i byzone. Alment: Formålet med græsplejen er at tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, samt at arealernes plejeniveau er i overensstemmelse med byområdets øvrige standard. AAB, afsnit 1.1 Arbejdet gennemføres efter tilstandskrav. SAB-P, afsnit 1.1 Omfang: Vej- og stirabatter m2 SAB-P, afsnit 4/1 Græsbeklædte heller i byzone 450 m2 77 stk. Materialer: Bekæmpelses- og vækstreguleringsmidler må ikke benyttes. AAB, afsnit Udførelse: Græsslåning udføres således, at arealer efter slåning fremtræder pæne og ensartede. AAB, afsnit Græsansamlinger skal spredes eller samles SAB-P, afsnit Græsset skal slås med maskine, der findeler græsset. Ved græsslåning omkring autoværn og ved skilte, bygværker m. m. må dog anvendes klippende/skærende værktøj. AAB, afsnit Materialet skal være afskærmet således at: Sten og andre løse genstande ikke kastesimod trafik eller personer. Afslået græs ikke kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. Kvalitetsniveau: Følgende tilstandskrav skal være overholdt i perioden 1. April til 31. Oktober:. SAB-P, afsnit 1.3.2, samt AAB, bilag 1 Græsset skal være i vækst. Græsset må ikke være højere end 8 cm / 4 cm klippehøjde. Kanter skal ligge inden for 10 cm s afvigelse over 3 lb.m. Opsamling af afklip, opsamling af løv, bekæmpelse af uønsket vegetation, eftersåning, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse er ikke omfattet af tilstandskravet, og gennemføres kun i særlige tilfælde. SAB-P, afsnit 1.3.2

9 Side 9 af 18 Kontrol: Der udføres ugentlig egenkontrol af (udføreren/entreprenøren) af om tilstandskravet er overholdt. Denne kontrol kan gennemføres stikprøvevisumiddelbart inden en evt. planlagt slåning. SAB-P, afsnit Der gennemføres minimum 6 fælleskontroller i vækstperioden. AAB, afsnit Dokumentation: Resultatet af gennemført fælleskontrol dokumenteres af (bestilleren) i h.t. til skema xx. Hvert kvartal fremsendes til brug for kommunensmiljøredegørelse over forbrugt brændstof. SAB-P. afsnit 1.5 Generel vejledning, Bilag 2 Bilag 2 er et tænkt eksempel på en ydelsesbeskrivelse (med udførelseskrav) til internt brug i kommunen. Ydelsesbeskrivelsen følger strukturen, som er anvendt i de Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) og paradigmaerne til Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB-P). Der er dog kun medtaget de betingelser i arbejdsbeskrivelserne, som anses for relevante i det konkrete tilfælde. Xxxxxxxx Kommune År 1999 Ydelsesbeskrivelse Driftsaktivitet: Fejning af befæstede arealer. Alment: Formålet med fejning er at opretholde trafiksikkerheden, hindre at brønde og ledninger ikke unødigt tilstoppes med grus, samt fastholde det ønskede æstetiske niveau. AAB, afsnit 1.1 Kommunens veje, stier og pladser er m.h.t.renhold opdelt i "A-veje" og "B-veje": For "A-veje" tilstræbes en tilstand hvor der generelt ikke forekommer grus (løst snavs) på de befæstede arealer. SAB-P, afsnit For "B-veje" accepteres et niveau, hvor der spredt forekommer grus m.v. (løst snavs) på dse befæstede arealer, dog ikke i større lokale ansamlinger, således at det dominerer helhedsindtrykket. Arbejdet gennemføres efter udførelseskrav. SAB-P, afsnit 2.1 Omfang: "A-veje" i kommunen: Kørebaner, langs kantsten mod cykelsti Kørebaner, langs kantsten mod fortov Kørebaner, langs side- midterhelleanlæg afgrænset af kantsten Heller, spærreflader m.v. Stier, b <= 2.0 m Stier, b > 2,0 m Fortove, b <= 2,0 m Fortove, b > 2,0 m P-pladser Gågader lb.m lb.m 900 lb.m m lb.m 900 lb.m lb.m lb.m m2 800n m2 "B-veje" i kommunen: Kørebaner, langs kantsten mod cykelsti lb.m SAB-P Bilag 3/1

10 Side 10 af 18 Kørebaner, langs kantsten mod fortov Kørebaner, langs side- midterhelleanlæg afgrænset af kantsten Heller, spærreflader m.v. Stier, b <= 2.0 m Stier, b > 2,0 m Fortove, b <= 2,0 m P-pladser lb.m lb.m m lb.m 100 lb.m lb.m m2 Materialer: Til selvopsugende fejemaskine anvendes "teknisk vand" afhentet på AAB, afsnit 1.2 Udførelse: På kørebaner langs kantsten fejes i en bredde af min. 1,0 m målt fra kantstenen. Før fejning med selvopsugende fejemaskine fejes med hånd eller traktor, hvor der ikke kan fejes med selvopsugende fejemaskine. SAB-P, afsnit Fejemaskinens hastighed skal tilpasses mængden af snavs, vejrlig og maskinens sugeevne, således at optimal oprensning foretages (maks. Hastighed er 10 km/t). Under arbejdets udførelse skal der sørges for at evt. støvgener forhindres ved at anvende vand. Kvalitetsniveau: Løst snavs samt mindre, let og større affald må ikke forekomme umiddelbart efter gennemført fejning. Hyppigheden for fejning er følgende: "A-veje" i kommunen: Kørebaner, inkl. Heller og spærreflader Stier Fortove P-pladser Gågader 12 gange pr. år 12 gange pr. år 6 gange pr. år 6 gange pr. år 52 gange pr. år (mandag) "B-veje" i kommunen: Kørebaner, inkl. Heller og spærreflader 6 gange pr. år SAB-P, afsnit Stier Fortove P-pladser 6 gange pr. år 2 gange pr. år 2 gange pr. år Der vil være lokale områder, hvor hyppigheden afviger fra det anførte, eksempelvis i områder med tæt trafik, ved særlige virksomheder og i forbindelse med særlige arrangementer. Kontrol: Der udføres en daglig egenkontrol af (udføreren/entreprenøren) af den gennemførte dagsproduktion omfattende en opgørelse over strækninger, mængder samt afvigelser i f.t. kvalitetskravet. Dokumentation: Ugentligt fremsendes til (bestilleren) dokumentation omfattende: Oversigt over hvilken dato de enkelte strækninger er blevet fejet. AAB, afsnit 1.5 Opgørelse over mængden der er blevet fejet. Opgørelse over mængden af opfejet snavs samt hvor det er bortskaffet.

11 Side 11 af 18 Hvert kvartal fremsendes til brug for kommunens miljøredegørelse en opgørelse over forbrugt brændstof samt omfang af bortskaffet fejesnavs. SAB-P, afsnit a Almen drift Download: Download SB-P Almen drift (word97) - 89KB Download TAG-P Almen drift (word97) - 62KB Download TBL-P Almen drift (word97) - 40KB Download TBL-P Almen drift, side 2 til 12 (Excel97) - 69KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.a Almen drift, Vejledning 1.1 Indhold 2.a Vejledning, SB-P, TAG-P og TBL-P for "Almen drift". 2.b Ydelsesbeskrivelser for "Pleje af græsarealer". 2.c Ydelsesbeskrivelser for "Renhold". 2.d Ydelsesbeskrivelser for "Vedligehold af afvandingselementer". 2.e Ydelsesbeskrivelser for "Reparation af brolægning". 2.f Ydelsesbeskrivelser for "Vedligehold af vejinventar". 2.g Ydelsesbeskrivelser for "Beplantningspleje". 1.2 Struktur Kapitlet er opbygget med 3 "fællesdokumenter": SB-P Almen drift, Særlig betingelse. TAG-P Almen drift, Tilbuds- og afregningsgrundlag. TBL-P Almen drift, Tilbudsliste. samt 11 arbejdsbeskrivelser for de enkelte driftsarbejder: AAB,SAB-P "Pleje af græsarealer". AAB,SAB-P "Renhold". AAB,SAB-P "Vedligehold af afvandingselementer". SAB-P "Reparation af brolægning". AAB,SAB-P "Vedligehold af vejinventar". AAB,SAB-P "Beplantningspleje". 1.3 Brug af paradigma for Almen drift

12 Side 12 af 18 Materialet er opbygget som et "bruttokatalog", hvor almene driftsaktiviteter er samlet. Kommunen kan således bruge paradigmaet efter behov og "klippes og klistres" sig til det indhold, dersvarer til den aktuelle entreprisesammensætning. Kommunen skal være meget opmærksom på at tilpasse materialet til den konkrete situation. Hver aktivitet er beskrevet ud fra samme metodik: Der skal tages stilling til, om arbejdet skal udføres til tilstandskrav, udførelseskrav eller en kombination heraf. Kommunen skal i hver tilfælde ud fra overvejelser pro/kontra beslutte, hvorledes aktiviteten/erne i den konkrete situation mest hensigtsmæssigt kan udføres. Der er vist eksempler, hvor tilstandskravet er beskrevet med ord. Andre metoder kan selvfølgelig anvendes. F.eks. kan mængden af opfejet snavs opgøres i vægt. Kommunen skal være meget opmærksom på, at mængdebeskrivelsen/erne er i overensstemmelse med posterne i Tilbuds- og afregningsgrundlaget, hvor der ligeledes skal være overensstemmelse med aktiviteterne i Særlige arbejdsbeskrivelser Pleje af græsarealer Vej- og stirabatter, trug, grøfter og skråninger i landzone. Forsommerslåning. Normal efterårsslåning. Udvidet efterårsslåning. Heller i landzone. Ved tavler med underkant under 1,5 m i landzone. Oversigtsarealer, m.m. i landzone. Vej- og stirabatter samt heller i byzone. Fælleder. Brugsplæner. Andre arealer. Bekæmpelse af flyvehavre, m.m Renhold Fejning af befæstede arealer. Renhold af befæstede arealer ekskl. fejning. Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer. Renhold af ikke befæstede arealer. Renhold og tømning af regnvandsbrønde. Renhold og tømning af affaldskurve. Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr. Renhold af offentlige toiletter. Fjernelse af graffiti Vedligehold af afvandingselementer Grøfteoprensning, herunder regnvandsbassiner Rabatprofilering Brønde og ledninger Reparation af brolægning Opretning og vedligehold af kantsten, svingsten og andre kantbegræsningssten. Opretning og vedligehold af rendesten og vandrendesten. Opretning og vedligehold af fortovsbelægninger. Højdejustering og vedligehold af dæksler samt ned- og indløbsriste Vedligehold af vejinventar Tavler, kant- og baggrundsafmærkning. Autoværn og hegn. Borde, bænke, affaldskurve, m.m. Andet.

13 Side 13 af Beplantningspleje Blomster. Buske. Hække og hegn. Træer. Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. 1.4 Henvisninger og inspiration Vejdirektoratet og Amterne i Danmark (17. januar 1997): Udbuds- og driftsforskrifter for Græsslåning, Renhold, Afvandingselementer og brolægning, Tavler samt Autoværn og hegn. Juul, Jens Ole; Bjerregaard, Søren; Dam, Torben (1998): Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm b Almen drift, pleje af græsarealer Download Download AAB Pleje af græsarealer (word97) - 60KB Download SAB-P Pleje af græsarealer (word97) - 154KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.c Almen drift, Renhold Download: Download AAB Renhold (word97) - 48KB Download SAB-P Renhold (word97) KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.d Almen drift, Vedligehold af afvandingselementer Download: Download AAB Vedligehold af afvandingselementer (word97) - 60KB

14 Side 14 af 18 Download SAB-P Vedligehold af afvandingselementer (word97) - 66KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.e Almen drift, Vedligehold af brolægning Download: Download SAB-P Vedligehold af brolægning (word97) - 69KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.f Almen drift, Vedligehold af vejinventar Download: Download AAB Vedligehold af vejinventar (word97) - 43KB Download SAB-P Vedligehold af vejinventar (word97) - 87KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.G Almen drift, Beplantningspleje Download: Download AAB Beplantningspleje (word97) - 64KB Download SAB-P Beplantningspleje (word97) - 67KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares.

15 Side 15 af Mindre asfaltreparationer Download: Download SB-P Mindre asfaltreparationer (word97) - 80KB Download AAB Asfaltreparationer (word97) - 91KB Download SAB-P Asfaltreparationer (word97) - 116KB Download TAG-P Mindre asfaltreparationer (word97) - 80KB Download TBL-P Mindre asfaltreparationer (word97) - 124KB I dette dokument er integreret regneark. Derfor skal Word og Excel være åbne samtidig for at kunne åbne regnearksobjektet. Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 3. Mindre asfaltreaparationer, Vejledning Indhold Reparationsmetode 1, håndlapning med varmblandet asfalt. Reparationsmetode 2, planfræsning. Reparationsmetode 3, maskinafretning med varmblandet asfalt. Reparationsmetode 4, maskinafretning med koldasfalt. Reparationsmetode 5, remixing. Reparationsmetode 6, revneforsegning. Reparationsmetode 7, forsegling. Reparationsmetode 8, plet-ob. Reparationsmetode 9, bortfræsning af og udskiftning med varmblandet asfaltmateriale. Reparationsmetode 10, spuling. Struktur Kapitlet er opbygget af følgende dokumenter:: SB-P Mindre asfaltreparationer, Særlig betingelse. AAB, Mindre asfaltreparationer, Alminidelige arbejdesbeskrivelser SAB-P Mindre asfaltreparationer, Særlige arbejdsbeskrivelser TAG-P Mindre asfaltreparationer, Tilbuds- og afregningsgrundlag. TBL-P Mindre asfaltreparationer, Tilbudsliste. Brug af paradigma for Mindre asfaltreparationer Materialet er opbygget som et "bruttokatalog", hvor reparationsmetoder er samlet.

16 Side 16 af 18 Kommunen kan således bruge paradigmaet efter behov og "klippes og klistres" sig til det indhold, der svarer til den aktuelle entreprisesammensætning. Kommunen skal være meget opmærksom på at tilpasse materialet til den konkrete situation. Kommunen skal være meget opmærksom på, at mængdebeskrivelsen/erne er i overensstemmelse med posterne i Tilbuds- og afregningsgrundlaget, hvor der ligeledes skal være overensstemmelse med aktiviteterne i Særlige arbejdsbeskrivelser. Henvisninger og inspiration Vejdirektoratet, Amterne i Danmark og Asfaltindustrien (marts 1998): Asfaltreparationer, SB, AAB, SAB og TAG. Der skal her gøres opmærksom på, at AAB Asfaltreparationer er direkte genbrug af ovennævnte med SAMKOM s grafiske layout. 4. Kørebaneafmærkning, Vejledning Download: Download Kørebaneafmærkning (word97) - 174KB Download Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning (word) 135KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. Brug af paradigma for Kørebaneafmærkning Det vedlagte materiale er et genbrug af de paradigmaer, som Vejdirektoratet og amterne anvender p.t. Vejreglernes projektgruppe 5 er i gang med at udarbejde "Udbuds- og anlægsforskrifter, Kørebaneafmærkning". Det forventes, at dette nye paradigma udsendes i løbet af 1999 med nedenstående indhold: SB-P Kørebaneafmærkning. SAB-Arbejdsplads-P Kørebaneafmærkning. SAB-P Kørebaneafmærkning. TAG-P Kørebaneafmærkning. TBL-P Kørebaneafmærkning. Paradigma for Diverse Standardformularer. Dette forventes at erstatte: "Udbuds- og anlægsforskrifter, Kørebaneafmærkning" August Nærværende materialet er opbygget som et "bruttokatalog", hvor ny- og genafmærkning er samlet. Kommunen kan således bruge paradigmaet efter behov og "klippes og klistres" sig til det indhold, der svarer til den aktuelle entreprisesammensætning. Kommunen skal være meget opmærksom på at tilpasse materialet til den konkrete situation. Henvisninger og inspiration Vejdirektoratet, Amterne i Danmark og Vejudstyrsbranchen (marts 1998): Kørebaneafmærkning, SB-P, SAB- Arbejdsplads-P, SAB-P, TAG-P og TBL-P.

17 Side 17 af Vintertjeneste, Vejledning Download: Download Indhold (Word 97) - 28 KB Download Udbudsbrev (Word 97) - 31 KB Download VLK-P Saltning af A-veje (Word 97) - 29 KB Download INS-P Saltning af A-veje (Word 97) - 39 KB Download TAG-P Saltning af A-veje (Word 97) - 22 KB Download TBL-P Saltning af A-veje (Word 97) KB Download VLK-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 28 KB Download INS-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 18 KB Download TAG-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 22 KB Download TBL-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 26 KB Download VLK-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 28 KB Download INS-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 17 KB Download TAG-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 22 KB Download TBL-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 22 KB Download VLK-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) - 29 KB Download INS-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) - 18 KB Download TAG-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) - 25 KB Download TBL-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) KB Download VLK-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 18 KB Download INS-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 18 KB Download TAG-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 25 KB Download TBL-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 25 KB Download VLK-P Håndarbejde (Word 97) - 26 KB Download INS-P Håndarbejde (Word 97) - 21 KB Download TAG-P Håndarbejde (Word 97) - 25 KB Download TBL-P Håndarbejde Håndarbejde (Word 97) - 22 KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 6. Ydelsesbeskrivelser, EU-udbud, vejledning i brugen af EU's udbudsdirektiver Download Download EU-udbud, Vejledning i brugen af EU's udbudsdirektiver (word97) - 204KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. Evaluering af ydelsesbeskrivelser Januar 1999 udkom et paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje, stier og pladser. SAMKOM - samarbejdet mellem Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet - har taget initiativ til materialet, som skal støtte kommunerne i arbejdet med at beskrive driftsopgaver, som udføres i eget regi, eller som skal udbydes. Paradigmaet for ydelsesbeskrivelser er efter ca. et års forløb blevet evalueret gennem en spørgeskemaundersøgelse.

18 Side 18 af 18 Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt den 29. september 1999 og analysen heraf er foretaget ultimo november Spørgeskemaet er udsendt til 181 kommuner eller kommunalt ansatte, der har købt materialet. Heraf har 45 pct. besvaret skemaet. Undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed med paradigmaets indhold: 68 pct. er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 12 pct. er mindre tilfredse, og de sidste 20 pct. ved ikke. 73 pct. mener, at paradigmet har betydelig eller stor nytteværdi. Kun 7 pct. mener, at det har mindre nytteværdi, og en enkelt tillægger det ingen værdi. 86 pct. mener, at SAMKOM skal udvikle andre typer af paradigmaer. Af besvarelserne fremgår det, at størstedelen endnu ikke har brugt paradigmaet, men det er dog blevet brugt af 38 pct. 44 pct. har anskaffet paradigmaet med henblik på intern kontraktstyring og budgetlægning og 36 pct. med henblik på udbud i konkurrence. De øvrige har bl.a. anskaffet det for at holde sig orienteret. Overdragelse til Vejregelorganisationen Ydelsesbeskrivelserne og resultaterne af evalueringen bliver nu overdraget til Vejregelorganisationen og skal indgå i arbejdet med at lave Udbudsforskrifter for drift. Nærmere oplysninger hos Anette Jensen, tlf Evalueringen kan læses her: Evaluering af paradigma for Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser (PDF-format KB) Om PDF-format Dette format åbnes med programmet Acrobat Reader, som kan downloades gratis. Klik på logoet og følg instrukserne. Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser I SAMKOM-regi er udarbejdet et sæt ydelsesbeskrivelser for en række driftsaktiviteter. Ydelsesbeskrivelserne er et hjælpeværktøj til kommunerne, bl.a. til brug for at lave ydelsesbeskrivelser for den løbende drift af vejnettet, til brug for en kvalitativ budgetdrøftelse og opfølgning af budgetterne, beskrivelse og fastlæggelse af servicemål, intern kontraktstyring samt ved evt. udbud af driftsarbejder i konkurrence. Ydelsesbeskrivelserne er udarbejdet med samme struktur som vejreglerne, og har i den foreliggende form karakter af vejregelforberedende arbejde. De vil senere danne udgangspunkt for udarbejdelse af udbudsforskrifter for driftsarbejder. Vejdirektoratet modtager gerne kommentarer til ydelsesbeskrivelserne. Kontakt Anette Jensen, tlf Ydelsesbeskrivelser af Vejdirektoratet Publiceret , sidst opdateret Emneord: (Ydelsesbeskrivelser) Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet. Udskrift fra 24. september 2012 Dokumentets URL:

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06

IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 2015-12-06 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver. Vejforum session A7 1 IT-værktøjer ved konkurrenceudsættelse af Vej & Park opgaver Indlæg ved: Thomas Klint Martinsen, Odsherred Kommune Helge

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Ydelsesbeskrivelser. Drift af kommunale veje, Drift af kommunale veje, stier og pladser stier og pladser

- et samarbejde om kommuneveje. Ydelsesbeskrivelser. Drift af kommunale veje, Drift af kommunale veje, stier og pladser stier og pladser - et samarbejde om kommuneveje - et samarbejde om kommuneveje Ydelsesbeskrivelser Drift af kommunale veje, Drift af kommunale veje, stier og pladser stier og pladser Evaluering December 1999 Evaluering

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009

Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg. 24.-25. november 2009 Workshop om Kontraktpraksis, drift. Standarder for drift og vedligehold. Dansk indlæg 24.-25. november 2009 Statsvejene i Danmark Vejdirektoratet anlægger, driver og vedligeholder statsvejnettet Med kommunalreformens

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer...

Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 13 Kontrol af ukrudtsbekæmpelse Vej nr.... Navn på sideanlæg:.. Befæstede arealer... Dato for gennemgang... Udbedringsfrist = senest (dato) NR ELEMENT % IKKE OVER-

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-Alle GENERELT Fælles for alle delarbejder på strækninger og sideanlæg PILOT 2010 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Denne side er

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

Drift - Areal og udstyr

Drift - Areal og udstyr Areal og udstyr: Omfatter drift og vedligeholdelse af arealer og udstyr inden for vejskel - bortset fra asfaltbelægninger, bygværker, vintertjeneste og (trafik)systemer som signalreguleringer, ITS mv.

Læs mere

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Indrapportering af skade og lignende til udføreleskrav. ARBEJDSFORDELING JYLLAND 3. januar 2011 Vejmandstilsyn Entreprenør Pedel

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Entreprise VSD-01 Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Ukrudtsbekæmpelse på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Vejregelarbejdet Status pr. 1/5 2009 og Årsplan 2010 Arbejdsgruppe: D.11 Drift og vedligehold af vejarealet Side 1 af 7

Vejregelarbejdet Status pr. 1/5 2009 og Årsplan 2010 Arbejdsgruppe: D.11 Drift og vedligehold af vejarealet Side 1 af 7 Arbejdsgruppe: D.11 Drift og vedligehold af vejarealet Side 1 af 7 1. Status for arbejdsgruppens projekter Nedenfor er kort redegjort for vejregelarbejde, arbejde med udbudsforskrifter og andre arbejder,

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet : OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Driftsområdet Vordingborg Kommune Vejadministration Fredensborg Kommune Plan og Trafik Slagelse Kommune Drift og Anlæg Udbud af Servicering af vintermateriel Opgaven omfatter

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver

Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Erfaringer med partnering ved vejdriftsopgaver Bygherreforeningens temamøde om nye samarbejdsformer v/driftssouschef Michael Ebbesen, Vejdirektoratet Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-3 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn

PILOT VSD Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E0 Vejmandstilsyn PILOT VSD 2010 - vejdrift side 13 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 14 1.1 Alment 14 1.1.1 Omfang 14 1.1.2 Udstyr

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

RETTELSESBLAD NR

RETTELSESBLAD NR Spørgsmål/svar og rettelsesblad nr. 1 af 22.07.2010 Spørgsmål TAG s. 4: Incitamentspuljen: Øverst på siden er der følgende tekst: De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Spørgsmål til udbudsmaterialet: Side 1 af 7 Spørgsmål til udbudsmaterialet: Efterfølgende spørgsmål blev sendt til udbyderen indenfor den fastsatte tidsfrist. Nærværende rettelsesblad 1 indeholder besvarelsen af disse spørgsmål. Spørgsmål

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012 Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Forudsætninger for udbuddet Driftsstrategianalyse i 2009: Kvalitetsniveauer - Sikkerhed, 100% -

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for vedligeholdelse af BRØNDE OG LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 SAB-Brønde og ledninger Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELT 3 2 BRØNDE OG LEDNINGER 5 Bilag

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker.

Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Oplæg til etablering af vejfond i grundejerforeningen Amstrup Bakker. Formål: Formålet er at komme med et oplæg til hvordan den kan etableres en Vejfond i Grundejerforeningen Amstrup Bakker samt påvise,

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Bilag 4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) September 2013 Dokument nr. 2013-4 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder

Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Effektiv kommunal kontraktstyring Funktionskontrakter i landområder Agenda Kontekst Vejvedligeholdelse 1. Funktionskontrakt Politisk proces Udbudsproces Nye udfordringer Tilstanden af vejene Løsningsmuligheder

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Renhold på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 21 af 12 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt... 22 2 Alment... 22 2.1 Omfang... 22 2.3 Entreprenørens

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 3. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV IKAST BRANDE KOMMUNE 1. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 4 2.1 Snerydning 4 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011

ARBEJDSFORDELING FYN 25. januar 2011 Vejtilsyn (VT) Vejdirektoratet Kontaktperson for vejmandstilsyn og pedel Strækningstilsyn Kontrol af arbejder på, i eller over vejareal, vedr. grave-/rådighedstilladelse, arbejdspladsafmærkning og arbejde

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere