Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser"

Transkript

1 Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje, stier og pladser er udarbejdet for at hjælpe kommunerne i arbejdet med at beskrive og måle disse ydelser i tid og penge. Det kan både bruges til beskrivelse af opgaver, som udføres i eget regi, f.eks. ved budgetlægning, og hvis driftsopgaver skal udbydes. Paradigmaet er ude i kommunerne nu og afprøves. Planen er at paradimaet og kommunernes erfaringer skal indgå i Vejdirektoratets kommende arbejde med at udarbejde Udbuds- og driftsforskrifter i Vejregelorganisationen. Vi vil derfor gerne modtage kommentarer, forslag og bemærkninger. Paradigmaet i ringbind vedlagt CD-rom kan bestilles hos Schultz Information på og koster 500 kr. eksl. moms, inkl. CD-rom, forsendelse og ekspedition. Forord Hovedparten af landets offentlige veje bestyres af kommunerne. Det danske vejnet består af ca km offentlige veje, hvoraf det kommunale vejnet udgør knap km. Landets vejbestyrelser må alle administrere under stadigt strammere bevillinger og forventninger om tilpasning til nye trafikpolitiske og tværgående hensyn. Dette giver øget fokus på at beskrive de offentlige ydelser, herunder driften af vejnettet. I den forbindelse har Kommunalteknisk Chefforening vurderet, at der er et stort behov i kommunerne for et materiale, som kan hjælpe landets kommuner med at lave ydelsesbeskrivelser for den løbende drift af vejnettet. Disse ydelsesbeskrivelser kan både anvendes til en kvalitativ budgetdrøftelse og opfølgning af budgetterne, beskrivelse og fastlæggelse af servicemål, intern kontraktstyring samt ved evt. udbud af driftsarbejder i konkurrence. Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet har derfor i SAMKOM regi udarbejdet dette paradigma, hvor så mange ydelsesbeskrivelser for drift- og vedligehold for første gang er samlet. Materialet, der er tilpasset kommunale forhold, bygger i høj grad på de eksisterende Udbuds- og driftsforskrifter udarbejdet af amterne og Vejdirektoratet. Klik på billedet og gå til Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Der har under styregruppen været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft det kommissorium hurtigst muligt at producere dette paradigma. Dele af materialet er derfor ikke "fuldkomment", og det er derfor hensigten, at der i 1999 gennemføres en opfølgning på dette paradigma. Det er vort håb, at dette "første materiale" vil være et praktisk værktøj til gavn for landets kommuner. Vi vil gerne takke de mange parter, der har bidraget til dette arbejde. Klik på billedet og gå til Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

2 Side 2 af 18 Karsten Thorn Sven Krarup Nielsen Formand for KTC Formand for SAMKOMs styregruppe Januar 1999 Indhold Forord 1. Generel vejledning 2.a Almen drift 2.b. Almen drift, Pleje af græsarealer 2.c Almen drift, Renhold 2.d Almen drift, Vedligehold af afvandingselementer 2.e Almen drift, Reparation af brolægning 2.f Almen drift, Vedligehold af vejinventar 2.g Almen drift, Beplantningspleje 3. Mindre asfaltreparationer 4. Reparation af kørebaneafmærkning 5. Vintertjeneste 6. EU-udbud, Vejledning i brugen af EU's udbudsdirektiver Generel vejledning 1. Tilblivelse 2. Paradigmaets indhold og struktur 3. Vejledning i brug af paradigmaet 4. Forskellige forhold og begreber i. f.m. ydelsesbeskrivelser og udbud 4.1 Udførelses- og tilstandskrav 4.2 Kontrol og dokumentation 4.3 Entydig beskrivelse af kvalitetsniveauer 4.4 Virksomhedsoverdragelse Bilag 1 Bilag 2

3 Side 3 af Generel vejledning, Tilblivelse Strammere bevillinger i de kommunale vejbestyrelser og den øgede konkurrence om, hvem der kan udføre opgaverne bedst og billigst, har rejst et behov for et værktøj, som kan støtte kommunerne i at opstille ydelsesbeskrivelser for driften af de kommunale veje. Nærværende paradigma for ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser er et forsøg på hurtigt at tilvejebringe et sådant værktøj. Paradigmaet er udarbejdet i SAMKOM regi, som er et samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og Kommunalteknisk Chefforening (KTC). Et af formålene med SAMKOM er at styrke det tekniske og faglige samarbejde samt kompetenceudviklingen på vej- og trafikområdet mellem kommunerne og Vejdirektoratet. Målet med paradigmaet er, at kommunerne kan anvende og lade sig inspirere af det, når der enten skal laves ydelsesbeskrivelser til brug for eksempelvis kvalitativ budgetdrøftelser med politikerne eller til intern kontraktstyring. Endeligt kan materialet også anvendes, såfremt der skal gennemføres et egentligt udbud i konkurrence af konkrete driftsarbejder i kommunen. Paradigmaet er blevet udarbejdet i perioden marts til november 1998 af en arbejdsgruppe nedsat af SAMKOM. Arbejdsgruppens medlemmer har været: Teknisk direktør Mogens Norup Thomsen, Græsted-Gilleleje Kommune Afdelingsingeniør Ib Doktor, Odense Kommune Teknisk direktør Alex Gai, Odder Kommune Seniorforsker Jens Ole Juul, Forskningscentret for Skov & Landskab Afdelingsingeniør Jens Holmboe, Vejdirektoratet Arkitekt maa Hanne Holm, Vejdirektoratet Til diverse udkast har arbejdsgruppen ligeledes fået kommentarer fra Entreprenørforeningen, Landsforeningen af Danske Anlægsgartnere samt OASA A/S. Udgangspunktet for arbejdsgruppens arbejde har bl.a. været eksisterende paradigmaer for udbud af driftsarbejder på stats- og amtsveje, som gruppen efterfølgende har søgt at tilpasse til den kommunale sammenhæng. Desuden er der med hensyn til pleje af de grønne arealer i f.m. vejene søgt at skabe en nøje sammenhæng til "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder", Forskningscenteret for Skov og Landskab, November Brugerne af nærværende paradigma skal være opmærksomme på, at der for en del driftsarbejder kun er en begrænset erfaring med hensyn til at opstille entydige ydelsesbeskrivelser. Dette kombineret med paradigmaets hurtige tilblivelse betyder, at der givetvis er områder som vil kunne forbedres ved fremtidige indhøstede erfaringer. Det er derfor vigtigt at materialet anvendes med omtanke, og at det i den konkrete situation tilpasses efter den enkelte kommunes ønsker og behov. 2. Generel vejledning, Paradigmaets indhold og struktur Paradigmaet omfatter p.t. ydelsesbeskrivelser for følgende driftsarbejder på kommunale veje, stier og pladser: Pleje af græsarealer Renhold Vedligehold af afvandingselementer Reparation af brolægning Vedligehold af vejinventar Beplantningspleje Mindre asfaltreparationer Reparation af kørebaneafmærkning Arbejdsgruppen har ligeledes arbejdet på ydelsesbeskrivelser for vintertjeneste, men dette vil først være tilgængeligt i løbet af 1. halvår Hertil kommer, at der sidst i materialet er vedlagt et internt notat udarbejdet af Vejdirektoratet med vejledning i brugen af EU s udbudsdirektiver. Notatet er oprindeligt udarbejdet til brug for statsvejene, men vil også kunne anvendes af kommuner, som står over for at gennemføre EU-udbud af driftsarbejder. Paradigmaet er opbygget efter en struktur svarende til vejreglernes struktur for udbudsmaterialer. Denne struktur for et udbudsmateriale har været anvendt i mange år inden for vejområdet, hvor der er en lang erfaring i at udbyde bl.a. anlægsarbejder og asfaltarbejder. Samme struktur kan også med fordel anvendes i forbindelse med udbud af driftsarbejder, idet den er kendt i vejsektoren, samt at den systematisk håndterer juridiske, tekniske og økonomiske forhold.

4 Side 4 af 18 Et udbudsmateriale opbygget i henhold til vejreglerne består i princippet af 3 hovedkomponenter: Jura, teknik og økonomi. Følgende dokumenter indgår typisk i et udbudsmateriale efter vejreglernes struktur: Jura AB 92 Det juridiske aftalegrundlag i paradigmaet er AB 92, som anvendes for bygge- og anlægsarbejder. AB 92 kan dog med fordel også anvendes i forbindelse med udbud af driftsarbejder, da der ikke findes et tilsvarende aftalegrundlag, som er målrettet mod drift af veje. Særlige betingelser (SB) Når der udbydes efter AB 92 er det nødvendigt at supplere med særlige betingelser, som nærmere beskriver forholdene i forbindelse med det konkrete udbud. Paradigmaet indeholder forslag til udformningen af sådanne særlige betingelser (SB-P). Teknik Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) indeholder normalt standard krav til materialer, udførelse, kontrol og dokumentation for de enkelte arbejder. For en række arbejder er de Almindelige arbejdsbeskrivelser en del af vejre vejreglerne. De almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB) skal altid ses i sammenhæng med den tilhørende Særlige Arbejdsbeskrivelse (SAB). For arbejder i f.m. almen drift er der i dette paradigma udarbejdet Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB). Disse indeholder dog kun overordnede krav og definitioner, mens kvalitetsniveauer er beskrevet i de særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) indeholder entreprise specifikke krav til materialer, udførelse, kontrol og dokumentation. Der er i materialet udarbejdet et paradigma til Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB-P), som udbyderen kan lade sig inspirere af. Økonomi Tilbuds- og afregnings grundlag (TAG) indeholder bl.a. en beskrivelse af hvilke ydelser der skal være indeholdt i tilbudslistens poster. Materialet indeholder paradigmaer for udformning af tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P). Tilbudsliste (TBL) Materialet indeholder paradigmaer for udformning af tilbudslister (TBL-P).

5 Side 5 af 18 Paradigmamaterialet med ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje er opbygget i følgende hovedafsnit: Almen drift Dette hovedafsnit indeholder ydelsesbeskrivelser for Pleje af græsarealer, Renhold, Vedligehold af afvandingselementer, Reparation af brolægning, Vedligehold af vejinventar samt Beplantningspleje. Udover særskilte AAB og SAB-P for de enkelte driftsarbejder indeholder afsnittet et fælles paradigma for SB, TAG og TBL. Mindre asfalt reparationer Hovedafsnittet indeholder forslag til alle dele af et udbudsmateriale for mindre asfaltreparationer. Reparation af kørebaneafmærkning Hovedafsnittet indeholder forslag til alle dele af et udbudsmateriale for reparation af kørebaneafmærkning. Vintertjeneste (Kommende dokumenter vedr. vintertjeneste). 3. Generel vejledning, Brug af paradigma Til materialet hører en CD-rom indeholdende alle dokumenterne, som er udarbejdet i "Word 97" og "Excel 97". Paradigmaet er udskrevet på en HP LaserJet 4Si/4Si MX PS printer. Der er i mappen "fonte" indlagt paradigmaets benyttede skrifttyper: Times New Roman og TrueBlackFrutiger. Disse skal kopieres ned på den benyttede PC ers harddisk i biblioteket/mappen, hvor skrifttyper i øvrigt ligger. Såfremt I ikke har disse programmer, anbefales, at I downloader "Word Viewers" og "Excel Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. "AAB-filerne" er udarbejdet som dokumentfiler (f.eks.: AAB Pleje af græsarealer.doc og AAB Renhold.doc) og "Paradigma-filerne" er udarbejdet som skabelonfiler (f.eks.: SB-P Almen drift.dot og SAB-P Mindre asfaltarbejder.dot). Disse kan enten kopieres ned på harddisken eller vælges via stifinder. Skal paradigmaet anvendes som inspiration i f.m. udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser til internt brug, kan man normalt se bort fra de juridiske betingelser, tilbudsliste m.v. I dette tilfælde kan kommunen "klippe og klister" i paradigmaets arbejdsbeskrivelser, således der fås én samlet ydelsesbeskrivelse for det relevante arbejde. Bilag 1 og 2 til nærværende vejledning er eksempler på, hvorledes der med udgangspunkt i det samlede materiale kan opstilles interne ydelsesbeskrivelser. Står kommunen derimod over for at skulle udbyde et eller flere driftsarbejder, kan det samlede paradigmamateriale være et hjælpeværktøj og en inspirationskilde i forbindelse med udformningen af et konkret udbudsmateriale. 4. Generel vejledning, Forskellige forhold og begreber i. f.m. ydelsesbeskrivelser og udbud 4.1 Udførelses- og tilstandskrav Driftsarbejder kan i princippet bestilles hos den udførende på 2 forskellige måder: Tilstandskrav Udførelseskrav

6 Side 6 af 18 Ved udbud til tilstandskrav forstås, at arbejderne skal gennemføres på entreprenørens egen foranledning, således at det beskrevne kvalitetsniveau såvel tidsmæssigt som kvalitetsmæssigt er overholdt i henhold til de kravene beskrevet i arbejdsbeskrivelserne (AAB og SAB). Ved udbud til tilstandskrav opstiller man således nogle krav til niveauet for vejens driftsmæssige tilstand, som skal være overholdt, men man giver samtidig entreprenøren stor frihed til at planlægge sine arbejder og metoder til at opfylde kravene. Ved udbud til udførelseskrav forstås, at arbejderne skal gennemføres efter bygherrens nærmere rekvisition, således at det beskrevne kvalitetsniveau er overholdt umiddelbart efter, at arbejdet er gennemført. Ved udbud til udførelseskrav afgør bygherren således selv, hvornår de enkelte arbejder skal igangsættes, og der fastsættes et kvalitetsniveau, som skal være opfyldt umiddelbart efter udførelsen. Af hensyn til entreprisens hensigtsmæssige gennemførelse bør der dog, hvis det er muligt, aftales en retningsgivende arbejdsplan for arbejder til udførelseskrav, da dette vil forbedre entreprenørens planlægning. Arbejdsplanen vil dog løbende skulle justeres i løbet af entreprisen. I paradigmamaterialet er der i f.m. almen drift eksempler på både ydelsesbeskrivelser med hensyn til tilstandskrav og udførelseskrav. Der er fordele og ulemper ved begge måder at bestille på. Ved tilstandskrav lægges risikoen for arbejdet omfang over på udførende, men samtidig får udførende store frihedsgrader med hensyn til metodeudvikling og arbejdstilrettelæggelse. Det modsatte er gældende for udførelseskrav. I forbindelse med valg mellem brug af tilstandskrav contra udførelseskrav kan kommunen i den konkrete situation med fordele overveje følgende: Hvad er frekvensen af arbejdet i forhold til entrepriseperioden? Er der tale om driftsarbejder som på det enkelte sted kun sker relativt sjældent, bør man overveje at anvende udførelseskrav (Et eksempel herpå kan være rabatafhøvling) Er "tilstandsforringelsen" rimelig forudsigelig? Hvis omfanget af arbejde for at opretholde en given tilstand i hele entrepriseperioden er forbundet med meget stor usikkerhed, vil det i en række tilfælde være en fordel at bestilleren tager risikoen for arbejdets omfang, og at der således anvendes udførelseskrav. (Et eksempel herpå er vintertjeneste). Kan kvalitetskravet beskrives rimeligt entydigt? Det er vigtigt at både bestiller og udfører kan forstå at omsætte kvalitetskravet i praksis. Kendes den aktuelle tilstand? Der skal være sammenhæng mellem den beskrevne og den reelle tilstand. Driftsarbejdets "følsomhed"? Såfremt det af tekniske eller andre årsager er meget vigtigt at bestilleren nøje har styr på hvor, hvornår og hvordan driftsarbejdet skal udføres, bør der anvendes efter udførelseskrav. 4.2 Kontrol og dokumentation Kontrol og dokumentation er del af arbejdernes gennemførelse. Omfanget af kontrol skal tilpasses, så der skabes sikkerhed for at den rettet kvalitet er leveret, hverken mere eller mindre. Resultatet af gennemførte kontroller sammenfattes i en dokumentation til kommunen (bestilleren). Der anvendes 3 former for kontrol i paradigmamaterialet: Entreprenørens egenkontrol: Egenkontrol er den kontrol som entreprenøren skal gennemføre for at kunne dokumentere kvaliteten af de udførte arbejder.

7 Side 7 af 18 Entreprenøren udarbejder normalt selv kontrolskemaer til egenkontrol, og disse skemaer indgår som en del af entreprisens kvalitetsplan, som skal være godkendt af bygherren. Bygherrens minimumskrav til entreprenørens egenkontrol fremgår typisk af en udbudskontrolplan, som er vedlagt den særlige arbejdsbeskrivelse. Bygherrens stikprøvekontrol: For at sikre sig at den rette kvalitet leveres, vil bygherren i nødvendigt omfang skulle foretage stikprøvekontrol med hensyn til arbejdernes kvalitet og entreprenørens egenkontrol. Fælleskontrol: Entreprenøren skal, udover sin egenkontrol, deltage i en fælleskontrol sammen med bygherren som angivet i AAB og SAB. Formålet med gennemførelse af fælleskontrol er at registrere, i hvilket omfang entreprenøren opfylder de stilles kvalitetskrav. Det er bygherren, som fastlægger tidspunkt og omfang af fælleskontroller, herunder udvælgelse af kontrolområder for det enkelte arbejde. Udvælgelsen af kontrolområder bør ske således, at de er repræsentative for det arbejde, der skal udføres. Det er således ikke hensigten ved udvælgelsen af kontrolområder, at søge disse henlagt alene til steder, hvor kvalitetskravene formodes ikke at være opfyldte. Dog vil der være mulighed for at placere kontrolområder på specielt udvalgte steder, hvor der enten ønskes høj fokus på at kvalitetskravene opfyldes, eller hvor kravene i følge indmeldinger fra anden side ikke løbende søges opfyldt af entreprenøren. I forbindelse med almen drift er der for arbejder til tilstandskrav beskrevet en model, hvor der foretages en reduktion i entreprenørens betaling, såfremt mere end 1 ud af 10 kontrolområder ikke overholder kvalitetskravene. Udformningen og kravene til en fælleskontrol, som på basis af et antal udvalgte kontrolområder kan afspejle det gennemsnitlige kvalitetsniveau for hele entreprisen, er endnu kun i sin vorden. Brugeren af paradigmamaterialet skal i den konkrete situation derfor nøje gennemtænke anvendelsen af fælleskontrol. 4.3 Entydig beskrivelse af kvalitetsniveauer En entydig beskrivelse af det ønskede kvalitetsniveau er meget vigtigt i forbindelse med udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser. Især i forbindelse med tilstandskrav kan det være vanskeligt at beskrive den tilstand, der som minimum altid skal være opfyldt. Paradigmamaterialet indeholder forslag til en entydig beskrivelse af kvalitetsniveauet. Disse krav er naturligvis lettes at håndtere såfremt kravene kan måles objektivt (længde, højde etc.), men i nogle tilfælde er det lagt op til at tilstanden skal måles visuelt. For at understøtte denne visuelle bedømning af tilstanden, er der for renhold eksempelvis udarbejdet en systematik, hvorefter type af affald og omfanget heraf kan kategoriseres. De kommende års erfaringer vil vise om der findes bedre metoder med hensyn til objektive målinger af tilstanden. Ligeledes er der et behov for øgede erfaringer med hensyn til kategorisering af affald og omfanget heraf i forbindelse med renhold. 4.4 Virksomhedsoverdragelse Ved udbud af vejdrift, skal kommunen være opmærksom på "Lov om lønmodtagernes retstilling ved virksomhedsoverdragelse, lov. nr. 111 af 21. marts En forudsætning for, at der er tale om virksomhedsoverdragelse i lovens forstand er at aktiviteten fortsætter, samt at medarbejderen hovedsageligt har været tilknyttet de overdragne aktiviteter. Udbud af større pakker af driftsarbejder vil således typisk være omfattet af virksomhedsoverdragelse. Kommunen skal i øvrigt være opmærksom på, at loven omfatter alle lønmodtagere og derfor også er gældende udbud af driftsarbejder, hvor eksterne entreprenører løser opgaven. For øvrige oplysninger om virksomhedsoverdragelse henvises til bl.a. "UDLICITERING OG LØNMODTAGERE, Hvornår er udlicitering en virksomhedsoverdragelse?" af dr. jur. Erik Werlauff, Udliciteringsrådet, 1995 Bilag 1 er et tænkt eksempel på en ydelsesbeskrivelse (med tilstandskrav) til internt brug i kommunen.

8 Side 8 af 18 Ydelsesbeskrivelsen følger strukturen, som er anvendt i de Almindelige Arbejdsbeskribelser (AAB) og paradigmaerne til Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB-P). Der er dog kun medtaget de betingelser i arbejdsbeskrivelserne, som anses for relevante i det konkrete tilfælde. Generel vejledning, Bilag 1 Bilag 1 er et tænkt eksempel på en ydelsesbeskrivelse (med tilstandskrav) til internt brug i kommunen. Ydelsesbeskrivelsen følger strukturen, som er anvendt i de Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) og paradigmaerne til Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB-P). Der er dog kun medtaget de betingelser i arbejdsbeskrivelserne, som anses for relevante i det konkrete tilfælde. Xxxxxxxx Kommune År: 1999 Ydelsesbeskrivelse Driftsaktivitet: Græspleje af vej- og stirabatter samt heller i byzone. Alment: Formålet med græsplejen er at tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, samt at arealernes plejeniveau er i overensstemmelse med byområdets øvrige standard. AAB, afsnit 1.1 Arbejdet gennemføres efter tilstandskrav. SAB-P, afsnit 1.1 Omfang: Vej- og stirabatter m2 SAB-P, afsnit 4/1 Græsbeklædte heller i byzone 450 m2 77 stk. Materialer: Bekæmpelses- og vækstreguleringsmidler må ikke benyttes. AAB, afsnit Udførelse: Græsslåning udføres således, at arealer efter slåning fremtræder pæne og ensartede. AAB, afsnit Græsansamlinger skal spredes eller samles SAB-P, afsnit Græsset skal slås med maskine, der findeler græsset. Ved græsslåning omkring autoværn og ved skilte, bygværker m. m. må dog anvendes klippende/skærende værktøj. AAB, afsnit Materialet skal være afskærmet således at: Sten og andre løse genstande ikke kastesimod trafik eller personer. Afslået græs ikke kastes ud over færdsels- og/eller naboarealer. Kvalitetsniveau: Følgende tilstandskrav skal være overholdt i perioden 1. April til 31. Oktober:. SAB-P, afsnit 1.3.2, samt AAB, bilag 1 Græsset skal være i vækst. Græsset må ikke være højere end 8 cm / 4 cm klippehøjde. Kanter skal ligge inden for 10 cm s afvigelse over 3 lb.m. Opsamling af afklip, opsamling af løv, bekæmpelse af uønsket vegetation, eftersåning, sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse er ikke omfattet af tilstandskravet, og gennemføres kun i særlige tilfælde. SAB-P, afsnit 1.3.2

9 Side 9 af 18 Kontrol: Der udføres ugentlig egenkontrol af (udføreren/entreprenøren) af om tilstandskravet er overholdt. Denne kontrol kan gennemføres stikprøvevisumiddelbart inden en evt. planlagt slåning. SAB-P, afsnit Der gennemføres minimum 6 fælleskontroller i vækstperioden. AAB, afsnit Dokumentation: Resultatet af gennemført fælleskontrol dokumenteres af (bestilleren) i h.t. til skema xx. Hvert kvartal fremsendes til brug for kommunensmiljøredegørelse over forbrugt brændstof. SAB-P. afsnit 1.5 Generel vejledning, Bilag 2 Bilag 2 er et tænkt eksempel på en ydelsesbeskrivelse (med udførelseskrav) til internt brug i kommunen. Ydelsesbeskrivelsen følger strukturen, som er anvendt i de Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB) og paradigmaerne til Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB-P). Der er dog kun medtaget de betingelser i arbejdsbeskrivelserne, som anses for relevante i det konkrete tilfælde. Xxxxxxxx Kommune År 1999 Ydelsesbeskrivelse Driftsaktivitet: Fejning af befæstede arealer. Alment: Formålet med fejning er at opretholde trafiksikkerheden, hindre at brønde og ledninger ikke unødigt tilstoppes med grus, samt fastholde det ønskede æstetiske niveau. AAB, afsnit 1.1 Kommunens veje, stier og pladser er m.h.t.renhold opdelt i "A-veje" og "B-veje": For "A-veje" tilstræbes en tilstand hvor der generelt ikke forekommer grus (løst snavs) på de befæstede arealer. SAB-P, afsnit For "B-veje" accepteres et niveau, hvor der spredt forekommer grus m.v. (løst snavs) på dse befæstede arealer, dog ikke i større lokale ansamlinger, således at det dominerer helhedsindtrykket. Arbejdet gennemføres efter udførelseskrav. SAB-P, afsnit 2.1 Omfang: "A-veje" i kommunen: Kørebaner, langs kantsten mod cykelsti Kørebaner, langs kantsten mod fortov Kørebaner, langs side- midterhelleanlæg afgrænset af kantsten Heller, spærreflader m.v. Stier, b <= 2.0 m Stier, b > 2,0 m Fortove, b <= 2,0 m Fortove, b > 2,0 m P-pladser Gågader lb.m lb.m 900 lb.m m lb.m 900 lb.m lb.m lb.m m2 800n m2 "B-veje" i kommunen: Kørebaner, langs kantsten mod cykelsti lb.m SAB-P Bilag 3/1

10 Side 10 af 18 Kørebaner, langs kantsten mod fortov Kørebaner, langs side- midterhelleanlæg afgrænset af kantsten Heller, spærreflader m.v. Stier, b <= 2.0 m Stier, b > 2,0 m Fortove, b <= 2,0 m P-pladser lb.m lb.m m lb.m 100 lb.m lb.m m2 Materialer: Til selvopsugende fejemaskine anvendes "teknisk vand" afhentet på AAB, afsnit 1.2 Udførelse: På kørebaner langs kantsten fejes i en bredde af min. 1,0 m målt fra kantstenen. Før fejning med selvopsugende fejemaskine fejes med hånd eller traktor, hvor der ikke kan fejes med selvopsugende fejemaskine. SAB-P, afsnit Fejemaskinens hastighed skal tilpasses mængden af snavs, vejrlig og maskinens sugeevne, således at optimal oprensning foretages (maks. Hastighed er 10 km/t). Under arbejdets udførelse skal der sørges for at evt. støvgener forhindres ved at anvende vand. Kvalitetsniveau: Løst snavs samt mindre, let og større affald må ikke forekomme umiddelbart efter gennemført fejning. Hyppigheden for fejning er følgende: "A-veje" i kommunen: Kørebaner, inkl. Heller og spærreflader Stier Fortove P-pladser Gågader 12 gange pr. år 12 gange pr. år 6 gange pr. år 6 gange pr. år 52 gange pr. år (mandag) "B-veje" i kommunen: Kørebaner, inkl. Heller og spærreflader 6 gange pr. år SAB-P, afsnit Stier Fortove P-pladser 6 gange pr. år 2 gange pr. år 2 gange pr. år Der vil være lokale områder, hvor hyppigheden afviger fra det anførte, eksempelvis i områder med tæt trafik, ved særlige virksomheder og i forbindelse med særlige arrangementer. Kontrol: Der udføres en daglig egenkontrol af (udføreren/entreprenøren) af den gennemførte dagsproduktion omfattende en opgørelse over strækninger, mængder samt afvigelser i f.t. kvalitetskravet. Dokumentation: Ugentligt fremsendes til (bestilleren) dokumentation omfattende: Oversigt over hvilken dato de enkelte strækninger er blevet fejet. AAB, afsnit 1.5 Opgørelse over mængden der er blevet fejet. Opgørelse over mængden af opfejet snavs samt hvor det er bortskaffet.

11 Side 11 af 18 Hvert kvartal fremsendes til brug for kommunens miljøredegørelse en opgørelse over forbrugt brændstof samt omfang af bortskaffet fejesnavs. SAB-P, afsnit a Almen drift Download: Download SB-P Almen drift (word97) - 89KB Download TAG-P Almen drift (word97) - 62KB Download TBL-P Almen drift (word97) - 40KB Download TBL-P Almen drift, side 2 til 12 (Excel97) - 69KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.a Almen drift, Vejledning 1.1 Indhold 2.a Vejledning, SB-P, TAG-P og TBL-P for "Almen drift". 2.b Ydelsesbeskrivelser for "Pleje af græsarealer". 2.c Ydelsesbeskrivelser for "Renhold". 2.d Ydelsesbeskrivelser for "Vedligehold af afvandingselementer". 2.e Ydelsesbeskrivelser for "Reparation af brolægning". 2.f Ydelsesbeskrivelser for "Vedligehold af vejinventar". 2.g Ydelsesbeskrivelser for "Beplantningspleje". 1.2 Struktur Kapitlet er opbygget med 3 "fællesdokumenter": SB-P Almen drift, Særlig betingelse. TAG-P Almen drift, Tilbuds- og afregningsgrundlag. TBL-P Almen drift, Tilbudsliste. samt 11 arbejdsbeskrivelser for de enkelte driftsarbejder: AAB,SAB-P "Pleje af græsarealer". AAB,SAB-P "Renhold". AAB,SAB-P "Vedligehold af afvandingselementer". SAB-P "Reparation af brolægning". AAB,SAB-P "Vedligehold af vejinventar". AAB,SAB-P "Beplantningspleje". 1.3 Brug af paradigma for Almen drift

12 Side 12 af 18 Materialet er opbygget som et "bruttokatalog", hvor almene driftsaktiviteter er samlet. Kommunen kan således bruge paradigmaet efter behov og "klippes og klistres" sig til det indhold, dersvarer til den aktuelle entreprisesammensætning. Kommunen skal være meget opmærksom på at tilpasse materialet til den konkrete situation. Hver aktivitet er beskrevet ud fra samme metodik: Der skal tages stilling til, om arbejdet skal udføres til tilstandskrav, udførelseskrav eller en kombination heraf. Kommunen skal i hver tilfælde ud fra overvejelser pro/kontra beslutte, hvorledes aktiviteten/erne i den konkrete situation mest hensigtsmæssigt kan udføres. Der er vist eksempler, hvor tilstandskravet er beskrevet med ord. Andre metoder kan selvfølgelig anvendes. F.eks. kan mængden af opfejet snavs opgøres i vægt. Kommunen skal være meget opmærksom på, at mængdebeskrivelsen/erne er i overensstemmelse med posterne i Tilbuds- og afregningsgrundlaget, hvor der ligeledes skal være overensstemmelse med aktiviteterne i Særlige arbejdsbeskrivelser Pleje af græsarealer Vej- og stirabatter, trug, grøfter og skråninger i landzone. Forsommerslåning. Normal efterårsslåning. Udvidet efterårsslåning. Heller i landzone. Ved tavler med underkant under 1,5 m i landzone. Oversigtsarealer, m.m. i landzone. Vej- og stirabatter samt heller i byzone. Fælleder. Brugsplæner. Andre arealer. Bekæmpelse af flyvehavre, m.m Renhold Fejning af befæstede arealer. Renhold af befæstede arealer ekskl. fejning. Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer. Renhold af ikke befæstede arealer. Renhold og tømning af regnvandsbrønde. Renhold og tømning af affaldskurve. Renhold af tavler, kantpæle, borde, bænke og andet udstyr. Renhold af offentlige toiletter. Fjernelse af graffiti Vedligehold af afvandingselementer Grøfteoprensning, herunder regnvandsbassiner Rabatprofilering Brønde og ledninger Reparation af brolægning Opretning og vedligehold af kantsten, svingsten og andre kantbegræsningssten. Opretning og vedligehold af rendesten og vandrendesten. Opretning og vedligehold af fortovsbelægninger. Højdejustering og vedligehold af dæksler samt ned- og indløbsriste Vedligehold af vejinventar Tavler, kant- og baggrundsafmærkning. Autoværn og hegn. Borde, bænke, affaldskurve, m.m. Andet.

13 Side 13 af Beplantningspleje Blomster. Buske. Hække og hegn. Træer. Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. 1.4 Henvisninger og inspiration Vejdirektoratet og Amterne i Danmark (17. januar 1997): Udbuds- og driftsforskrifter for Græsslåning, Renhold, Afvandingselementer og brolægning, Tavler samt Autoværn og hegn. Juul, Jens Ole; Bjerregaard, Søren; Dam, Torben (1998): Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder, Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm b Almen drift, pleje af græsarealer Download Download AAB Pleje af græsarealer (word97) - 60KB Download SAB-P Pleje af græsarealer (word97) - 154KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.c Almen drift, Renhold Download: Download AAB Renhold (word97) - 48KB Download SAB-P Renhold (word97) KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.d Almen drift, Vedligehold af afvandingselementer Download: Download AAB Vedligehold af afvandingselementer (word97) - 60KB

14 Side 14 af 18 Download SAB-P Vedligehold af afvandingselementer (word97) - 66KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.e Almen drift, Vedligehold af brolægning Download: Download SAB-P Vedligehold af brolægning (word97) - 69KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.f Almen drift, Vedligehold af vejinventar Download: Download AAB Vedligehold af vejinventar (word97) - 43KB Download SAB-P Vedligehold af vejinventar (word97) - 87KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 2.G Almen drift, Beplantningspleje Download: Download AAB Beplantningspleje (word97) - 64KB Download SAB-P Beplantningspleje (word97) - 67KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares.

15 Side 15 af Mindre asfaltreparationer Download: Download SB-P Mindre asfaltreparationer (word97) - 80KB Download AAB Asfaltreparationer (word97) - 91KB Download SAB-P Asfaltreparationer (word97) - 116KB Download TAG-P Mindre asfaltreparationer (word97) - 80KB Download TBL-P Mindre asfaltreparationer (word97) - 124KB I dette dokument er integreret regneark. Derfor skal Word og Excel være åbne samtidig for at kunne åbne regnearksobjektet. Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 3. Mindre asfaltreaparationer, Vejledning Indhold Reparationsmetode 1, håndlapning med varmblandet asfalt. Reparationsmetode 2, planfræsning. Reparationsmetode 3, maskinafretning med varmblandet asfalt. Reparationsmetode 4, maskinafretning med koldasfalt. Reparationsmetode 5, remixing. Reparationsmetode 6, revneforsegning. Reparationsmetode 7, forsegling. Reparationsmetode 8, plet-ob. Reparationsmetode 9, bortfræsning af og udskiftning med varmblandet asfaltmateriale. Reparationsmetode 10, spuling. Struktur Kapitlet er opbygget af følgende dokumenter:: SB-P Mindre asfaltreparationer, Særlig betingelse. AAB, Mindre asfaltreparationer, Alminidelige arbejdesbeskrivelser SAB-P Mindre asfaltreparationer, Særlige arbejdsbeskrivelser TAG-P Mindre asfaltreparationer, Tilbuds- og afregningsgrundlag. TBL-P Mindre asfaltreparationer, Tilbudsliste. Brug af paradigma for Mindre asfaltreparationer Materialet er opbygget som et "bruttokatalog", hvor reparationsmetoder er samlet.

16 Side 16 af 18 Kommunen kan således bruge paradigmaet efter behov og "klippes og klistres" sig til det indhold, der svarer til den aktuelle entreprisesammensætning. Kommunen skal være meget opmærksom på at tilpasse materialet til den konkrete situation. Kommunen skal være meget opmærksom på, at mængdebeskrivelsen/erne er i overensstemmelse med posterne i Tilbuds- og afregningsgrundlaget, hvor der ligeledes skal være overensstemmelse med aktiviteterne i Særlige arbejdsbeskrivelser. Henvisninger og inspiration Vejdirektoratet, Amterne i Danmark og Asfaltindustrien (marts 1998): Asfaltreparationer, SB, AAB, SAB og TAG. Der skal her gøres opmærksom på, at AAB Asfaltreparationer er direkte genbrug af ovennævnte med SAMKOM s grafiske layout. 4. Kørebaneafmærkning, Vejledning Download: Download Kørebaneafmærkning (word97) - 174KB Download Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning (word) 135KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. Brug af paradigma for Kørebaneafmærkning Det vedlagte materiale er et genbrug af de paradigmaer, som Vejdirektoratet og amterne anvender p.t. Vejreglernes projektgruppe 5 er i gang med at udarbejde "Udbuds- og anlægsforskrifter, Kørebaneafmærkning". Det forventes, at dette nye paradigma udsendes i løbet af 1999 med nedenstående indhold: SB-P Kørebaneafmærkning. SAB-Arbejdsplads-P Kørebaneafmærkning. SAB-P Kørebaneafmærkning. TAG-P Kørebaneafmærkning. TBL-P Kørebaneafmærkning. Paradigma for Diverse Standardformularer. Dette forventes at erstatte: "Udbuds- og anlægsforskrifter, Kørebaneafmærkning" August Nærværende materialet er opbygget som et "bruttokatalog", hvor ny- og genafmærkning er samlet. Kommunen kan således bruge paradigmaet efter behov og "klippes og klistres" sig til det indhold, der svarer til den aktuelle entreprisesammensætning. Kommunen skal være meget opmærksom på at tilpasse materialet til den konkrete situation. Henvisninger og inspiration Vejdirektoratet, Amterne i Danmark og Vejudstyrsbranchen (marts 1998): Kørebaneafmærkning, SB-P, SAB- Arbejdsplads-P, SAB-P, TAG-P og TBL-P.

17 Side 17 af Vintertjeneste, Vejledning Download: Download Indhold (Word 97) - 28 KB Download Udbudsbrev (Word 97) - 31 KB Download VLK-P Saltning af A-veje (Word 97) - 29 KB Download INS-P Saltning af A-veje (Word 97) - 39 KB Download TAG-P Saltning af A-veje (Word 97) - 22 KB Download TBL-P Saltning af A-veje (Word 97) KB Download VLK-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 28 KB Download INS-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 18 KB Download TAG-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 22 KB Download TBL-P Grusning af øvrige veje og pladser (Word 97) - 26 KB Download VLK-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 28 KB Download INS-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 17 KB Download TAG-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 22 KB Download TBL-P Snerydning af veje i bymæssig bebyggelse (Word 97) - 22 KB Download VLK-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) - 29 KB Download INS-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) - 18 KB Download TAG-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) - 25 KB Download TBL-P Glatførebekæmpelse og snerydning af øvrige veje på landet (Word 97) KB Download VLK-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 18 KB Download INS-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 18 KB Download TAG-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 25 KB Download TBL-P Glatførebekæmpelse og snerydning af stier (Word 97) - 25 KB Download VLK-P Håndarbejde (Word 97) - 26 KB Download INS-P Håndarbejde (Word 97) - 21 KB Download TAG-P Håndarbejde (Word 97) - 25 KB Download TBL-P Håndarbejde Håndarbejde (Word 97) - 22 KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. 6. Ydelsesbeskrivelser, EU-udbud, vejledning i brugen af EU's udbudsdirektiver Download Download EU-udbud, Vejledning i brugen af EU's udbudsdirektiver (word97) - 204KB Viewers"; fra Internettet. Dette er Microsoft programmer, som er gratis og findes på Microsoft's hjemmeside "Free downloads". Med disse programmer er det muligt at læse og redigere filerne i andre programmer. Formater og typografier kan gå tabt, men teksten bevares. Evaluering af ydelsesbeskrivelser Januar 1999 udkom et paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje, stier og pladser. SAMKOM - samarbejdet mellem Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet - har taget initiativ til materialet, som skal støtte kommunerne i arbejdet med at beskrive driftsopgaver, som udføres i eget regi, eller som skal udbydes. Paradigmaet for ydelsesbeskrivelser er efter ca. et års forløb blevet evalueret gennem en spørgeskemaundersøgelse.

18 Side 18 af 18 Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt den 29. september 1999 og analysen heraf er foretaget ultimo november Spørgeskemaet er udsendt til 181 kommuner eller kommunalt ansatte, der har købt materialet. Heraf har 45 pct. besvaret skemaet. Undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed med paradigmaets indhold: 68 pct. er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 12 pct. er mindre tilfredse, og de sidste 20 pct. ved ikke. 73 pct. mener, at paradigmet har betydelig eller stor nytteværdi. Kun 7 pct. mener, at det har mindre nytteværdi, og en enkelt tillægger det ingen værdi. 86 pct. mener, at SAMKOM skal udvikle andre typer af paradigmaer. Af besvarelserne fremgår det, at størstedelen endnu ikke har brugt paradigmaet, men det er dog blevet brugt af 38 pct. 44 pct. har anskaffet paradigmaet med henblik på intern kontraktstyring og budgetlægning og 36 pct. med henblik på udbud i konkurrence. De øvrige har bl.a. anskaffet det for at holde sig orienteret. Overdragelse til Vejregelorganisationen Ydelsesbeskrivelserne og resultaterne af evalueringen bliver nu overdraget til Vejregelorganisationen og skal indgå i arbejdet med at lave Udbudsforskrifter for drift. Nærmere oplysninger hos Anette Jensen, tlf Evalueringen kan læses her: Evaluering af paradigma for Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser (PDF-format KB) Om PDF-format Dette format åbnes med programmet Acrobat Reader, som kan downloades gratis. Klik på logoet og følg instrukserne. Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser I SAMKOM-regi er udarbejdet et sæt ydelsesbeskrivelser for en række driftsaktiviteter. Ydelsesbeskrivelserne er et hjælpeværktøj til kommunerne, bl.a. til brug for at lave ydelsesbeskrivelser for den løbende drift af vejnettet, til brug for en kvalitativ budgetdrøftelse og opfølgning af budgetterne, beskrivelse og fastlæggelse af servicemål, intern kontraktstyring samt ved evt. udbud af driftsarbejder i konkurrence. Ydelsesbeskrivelserne er udarbejdet med samme struktur som vejreglerne, og har i den foreliggende form karakter af vejregelforberedende arbejde. De vil senere danne udgangspunkt for udarbejdelse af udbudsforskrifter for driftsarbejder. Vejdirektoratet modtager gerne kommentarer til ydelsesbeskrivelserne. Kontakt Anette Jensen, tlf Ydelsesbeskrivelser af Vejdirektoratet Publiceret , sidst opdateret Emneord: (Ydelsesbeskrivelser) Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet. Udskrift fra 24. september 2012 Dokumentets URL:

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet

Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012. Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Erfaringer fra Vejdirektoratets Matrixudbud 2012 Jens Kofoed, Projektleder for Vejdrift, Vejdirektoratet Forudsætninger for udbuddet Driftsstrategianalyse i 2009: Kvalitetsniveauer - Sikkerhed, 100% -

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012

Matrixudbuddet. Samlet Driftsudbud 2012 Matrixudbuddet Samlet Driftsudbud 2012 Fakta Ca. 3.800 km statsveje, svarende til 5 % af det samlede offentlige vejnet i Danmark 45 % af vejtrafikken afvikles på statens veje Fremkommelighed og trafiksikkerhed

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08.

Svar: Se rettelsesblad 9/05.06.08. 28.05.08 HedeDanmark/ Søren Bo Johansen VMV,VN, VSD,VØ 08 TBL 1. På hvilke sideanlæg befinder tankene sig? For VN fremgår dette af bilag TOI-2 For VSD og VMV fremgår dette af bilag sidst i SAB 2. Hvor

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning

Indholdsfortegnelse. Vesthimmerlands Kommune Udbud græsslåning Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 4 Pris... 4 Opgaveløsning... 4 Pointtildeling... 4 Tilbudsbeskrivelse Opgaveløsning... 5 2. Særlige betingelser

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

REGULATIV for Fredericia Kommune

REGULATIV for Fredericia Kommune REGULATIV for Fredericia Kommune Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser December 2011 Regulativ for Fredericia Kommune December 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse...

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Borgermåling Arnborg

Borgermåling Arnborg Borgermåling Arnborg Borgermåling i Arnborg Indledning. Den 17. december 2012 var Arnborg Borgerforening inviteret til måling af den oplevede kvalitet på arealer angivet som parker og grønne arealer, grønne

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012).

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012). Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling Søren Gludsted, VD Thomas B. Randrup, HD Pointen! Baggrund Vejdirektoratet har udviklet samarbejdsformerne indenfor drift igennem flere år. Ønske

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Indholdsfortegnelse

Arbejdsbeskrivelse. Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse (ARB) Side 1 af 10 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse... 2 Alment... 2 Arbejdsområderne... 2 Definitioner... 2 Kvalitets- håndbogen... 2 Standardpleje... 2 Ekstra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ I din AlmenBolig+-bolig er det vigtigste forsøgselement knyttet til driften, som i videst muligt omfang er baseret på din og de øvrige beboeres aktive medvirken. I stedet for et

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013

Diplomkursus Rs1: Drift af veje og grønne områder Modul 1 Kursusprogram 2013 Blok 1, Organisering og planlægning (3 dage) Dag 1 29. januar 2013 09:00 Introduktion Om baggrund for og vision med kurset (SG) Orientering om Skovskolen, sekretariatet, mv. fremvisning af brug af Absalon

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV..0 - Side af 04-09 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret, angivne grundlag. TILBUD Entr. nr. Rutenummer K+R0

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

l. Vedtægtsforslaget for grundejerforeningen med plan over udstykningsområdet,

l. Vedtægtsforslaget for grundejerforeningen med plan over udstykningsområdet, Idet man henviser til tidligere skrivelse herfra vedrørende dannelse af grundejerforeninger indenfor udstykningsområderne III nord for "Dyrehavegård", IV nord for Klampenborgvej og V syd for Klampenborgvej

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose 1 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Park og Natur Retablering af fugleø i Utterslev Mose Side 2

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger. på UDFØRELSESKRAV SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For RENHOLD og UKRUDTSBEKÆMPELSE på vejstrækninger på UDFØRELSESKRAV SAB-VN-renhold-Mv-juli08-b.docUDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 66 Indholdsfortegnelse: Særlig Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Standardprækvalifikation

Standardprækvalifikation Standardprækvalifikation Vejledning til udbyder: Nærværende standardprækvalifikation er udarbejdet i samarbejde mellem en række offentlige udbydere og tilbudsgivere: Frederikke Abildtrup (håndværksrådet)

Læs mere