Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse"

Transkript

1 Økonomidir. område Ramsherred Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf Fax I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der kan arbejdes videre med nedenstående områder: 1. Lønadministration 2. Entreprenørafdeling 3. Transport for specialinstitutioner 4. Rengøring 5. Samlet aftale på vejområdet 11. maj 2010 Sagsid. 10/15611 Afdeling: Direktionssekr. Ref. SBM/JJ I forbindelse med prisafprøvning er erfaringerne med besparelsespotentialer fra andre kommuner forskellige. Der kan derfor ikke siges noget om besparelsesmulighederne, men det kan overvejes at lave omvendt udbud. Det betyder, at der fastsættes en maksimal pris for hvor meget kommunen vil acceptere at opgaveløsningen bliver løst til dermed kan en besparelse indregnes på forhånd. Det skal bemærkes, at dette evt. vil kunne påvirke serviceniveauet. Det skal bemærkes, at følges nedenstående tidsplan så vil dette, på områder hvor kommunen i dag selv løser opgaven, bidrage til at skabe uro i organisationen. Ad 1) Lønadministration I dag løses opgaven rent kommunalt. Blandt andre Odense, Greve, Frederiksberg og Odder 1 kommuner har haft løn- og personaleadministrationen i udbud. I alle 4 kommuner er det en privat udbyder, som har vundet udbuddet Frederiksberg kommune gav Der er i Odense Kommune etableret et offentligt-privat partnerskab. Erfaringerne fra disse kommuner har været, at der er opnået en større professionalisering, større fokus på omkostningerne, digitalisering af alle arbejdsgange m.v. Der er også kommuner, som har haft andre erfaringer med udbud af lønadministration København og Albertslund kommuner har haft dårlige erfaringer med udbuddet. I København kommune har det medført meget store meromkostninger og skifte til anden ekstern leverandør. Albertslund overvejer pt. at hjemtage opgaven. Udbud af lønadministration er et afprøvet og afgrænset område. Dog er der grænseflader i forhold til institutioner, overenskomster, ny løn m.v. som vil stille krav til dialog og samarbejde efter evt. outsourcing. 1 Udbudsportalens dokumentationsdatabase (www.udbudsportalen.dk/cases/dokumentationsdatabase).

2 Kommunens lønsystem skal i udbud, hvilket forventes afsluttet medio Evt. prisafprøvning af lønadministrationen skal koordineres med dette udbud. Det vil være oplagt, at lønadministrationen i Svendborg Kommune giver Lønbudgettet til varetagelse af lønadministrationsopgaven er på 5,7 mio. kr. Ad 2) Entreprenørafdeling I Svendborg Kommune løses opgaverne der henhører under entreprenørafdelingen i såvel kommunalt som eksternt regi. Fordelingen mellem kommunal og ekstern udførelse er forskellig indenfor de respektive opgaver, men set under et er fordelingen ca. 50/50. Gribskov og Holstebro 1 kommuner har haft de grønne områder i udbud sammen med vejområdet. I begge kommuner er det en privat udfører, som har fået opgaven kommunerne har ikke givet Sidste gang Svendborg Kommune havde vintertjenesten i udbud vandt entreprenørafdelingen opgaven. Der er også kommuner der er gået en anden vej for optimering af økonomien. Eksempelvis har Silkeborg Kommune mfl. optimeret entreprenørafdelingen, således det bliver muligt at effektivisere og levere en opgaveløsning i forhold til markedsvilkår. I Svendborg Kommune vil en model kunne være at udbyde en mindre del af de opgaver, der i dag varetages af entreprenørafdelingen. Det drejer sig om vandløbsvedligeholdelse, mindre asfaltreparationer, fejning og snerydning på veje. Disse opgaver har totalt set et økonomisk omfang på ca. 3,3 3,7 mio. kr. om året. At sende en større andel i udbud vil betyde, at den resterende opgaveportefølje ikke vil være tilstrækkelig til at kunne drive en effektiv entreprenørafdeling der kan matche markedsvilkår. En anden model kunne være at prisafprøve hele entreprenørafdelingens opgaveportefølje, hvilket vil være ensbetydende med at nedlæggelse af den kommunale entreprenørafdeling, såfremt der vælges ekstern leverandør. I dag er omsætningen i entreprenørafdelingen på 35 mio. kr. om året. Afdelingen beskæftiger 60 mand i højsæsonen og 40 mand om vinteren. Entreprenørafdelingen vil give kontrolbud på disse opgaver, men som en samlet ydelse. Ad 3) Transport for specialinstitutioner Opgaven løses i dag af flere private udførere. Haderslev, Frederiksberg, Tårnby og Gribskov 1 har haft forskellige former for kørsel i udbud. I alle kommunerne er det en privat 1 De kommuner der henvises til fremgår af udbudsportalens dokumentationsdatabase (www.udbudsportalen.dk/cases/dokumentationsdatabase). Side 2 af 5

3 udbyder, som har fået opgaven kommunerne har ikke givet Et udbud vurderes, at have et besparelsespotentiale på grund af opgavens omfang og fordi hele opgaven vil kunne samles hos én udbyder. Udgiften til transport for specialinstitutioner på Børn og Unge området er på mio. kr. årligt. Ad 4) Rengøring I dag løses opgaven forskelligt i Svendborg Kommune i nogle områder foretages rengøringen af offentlige ansatte og andre områder er det private. Der er flere kommuner, som har haft deres rengøring i udbud bl.a. Frederiksberg, Rebild, Fredensborg og Helsingør 1 kommuner. Frederiksberg og Rebild kommuner gav kontrolbud og i Rebild vandt kommunen selv udbuddet. På grund af omfanget vurderes det, at der er et større besparelsespotentiale i at udbyde rengøringsopgaven for Svendborg Kommune samlet. Det samlede budgettet på rengøringsområdet er i 2010 på 34 mio.kr. Ad 5) Vejområdet Vedligeholdelse af Svendborg kommunes vejnet varetages i dag i overvejende grad af eksterne entreprenører og sendes hvert år i udbud. Entreprenørafdelingen varetager en mindre del af vedligehold ved lapning af huller. Vedligeholdelse af Svendborg Kommunes vejnet løses i dag ved at private firmaer ad hoc udfører de vejopgaver, som der løbende er behov for. Mariagerfjord kommune har indgået en aftale med en privat entreprenør om vedligeholdelse af vejnettet til en given standard til 11 mio. kr. pr. år i 15 år på tilstandskrav. En lignende aftale for Svendborg kommune kan indgås og have den fordel, at vejvedligeholdelsen holder en given standard, og at vejkapitalen kan opretholdes med en fast årlig investering. Det forventes ikke at medføre besparelser på området, men sikrer en given vejstandard. Samtidig skal det bemærkes, at den økonomiske fleksibilitet for Svendborg Kommune vil blive begrænset i den periode aftalen løber. Det anbefales, at man afventer en beslutning på dette område til det igangværende arbejde med en temarapport om vejtilstanden er færdiggjort medio Alle ovenstående opgaver er vurderet i forhold til kompleksitet, grad af konkurrence og specificitet. Opgaverne vurderes ikke, at have en høj grad af kompleksitet og det vurderes, at det er en rimelig konkurrence på områderne, således at der kan komme flere forskellige bud i forbindelse med prisafprøvning. Løsning af opgaven på de forskellige områder kræver ikke indkøb af specifikke aktiver, så som f.eks specielt Side 3 af 5

4 dyrt maskinel eller lign. som ikke kan anvendes til løsning af andre opgaver eller tilsvarende opgaver for andre. Processen I henhold til Svendborg Kommunes udbudspolitik og strategi skal der udarbejdes en detaljeret analyse af områderne indeholdende følgende: 1. Beskrivelse af det nuværende serviceniveau og organisation 2. Opgørelse af de med driftsopgaven forbundne omkostninger incl. indirekte omkostninger. 3. Beskrivelse af politiske krav til fremtidige serviceniveau. 4. Den nuværende organisations forslag til, hvordan det fremtidige ønskede serviceniveau kan sikres gennem effektivisering og kvalitetsudvikling. (Inddragelse af medarbejdere) 5. Den nuværende organisations beskrivelse af forventede konsekvenser ved gennemførelse af udbud. (Inddragelse af medarbejdere) Analysen og udbudsprocessen lapper ind over hinanden, idet beskrivelsen m.v. indgår i udbudsprocessen. Selve udbuddet kan inddeles i flere faser: 1. Politisk afklaring 2. Planlægning 3. Udbudsmateriale 4. Udbudsrunde 5. Valg af leverandør 6. Evaluering I overensstemmelse med Svendborg Kommunes udbudspolitik skal prisafprøvning/konkurrenceudsættelse altid ske ved gennemførelse af formelt udbud, hvor der samtidig så vidt muligt udarbejdes et internt Organisering I forbindelse med nedsættelse af en styregruppe og udbudsgruppe (arbejdsgruppe) er det væsentligt, at den nuværende leverandør ikke er repræsenteret, hvis der gives I forbindelse med udbudsgruppens arbejde vurderes det også om en fælleskommunal løsning kunne være en mulighed. Tidsplan Høringsperiode: Da der i nærværende notat er beskrevet opgaver, som i dag løses af kommunale medarbejdere, vil det i tilfælde af at opgaven tilgår en anden leverandør blive tale om virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere. Som følge af dette er det væsentligt, at MED-systemet får mulighed for at blive informeret og komme med synspunkter 1 i 2 7 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 4 af 5

5 forhold til nærværende notat. Derfor synkroniseres nedenstående tidsramme med budgetproceduren for Transport for specialinstitutioner: I forhold til punkt 3 transport for specialinstitutioner så løses opgaven i dag kun af private udførere, og der er derfor ikke behov en høringsperiode. Derfor er der i forhold til denne opgave mulighed for at påbegynde processen med prisafprøvning nu. Tid* Høring 4. juni 22. juni 2. behandling af budget i Byrådet 12. oktober Analyse af områderne November December Planlægning/udarbejdelse af December - Januar udbudsmateriale Udbudsrunde Februar Marts Valg af leverandør Maj Evaluering Juni Evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Skal varsles individuelt - kan principielt være lige fra 1 6 md. *Note: Såfremt hele entreprenørområdet prisafprøves, vil dette tage længere tid, idet der er et større opgaveområde der skal beskrives. Anbefaling Det anbefales, at der sættes en proces med prisafprøvning i gang på området vedr. transport for specialinstitutioner nu, således at det er muligt, at høste en besparelse for størstedelen af 2011 og eventuel provenu tilgår indkøbsbesparelsespuljen. Det anbefales, at de øvrige områder følger processen for budget 2011, med henblik på beslutning om evt. prisafprøvning, dog således at det nu besluttes om alle øvrige områder skal prisafprøves og dermed sendes i høring. Side 5 af 5

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011"

Udklip fra KREVIs katalog Inspiration til effektiviseringer 2011 Udklip fra KREVIs katalog "Inspiration til effektiviseringer 2011" Effektiviseringsforslagene i denne rapport er udvalgt blandt de i alt 581 ideer til effektivisering, KREVI har samlet i kataloget Inspiration

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Konkurrenceudsættelse af lønadministration Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Bilag Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis SIDE 2 BILAG 1A Indhold Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier... 3 Bilag

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Varde Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Varde Kommune + Potentialeafklaring for hjemmeplejen Varde Kommune Juli 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Drift af plejecentre og hjemmehjælp

Drift af plejecentre og hjemmehjælp Konkurrenceudsættelse af Drift af plejecentre og hjemmehjælp Potentialeafklaring - Vejle Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere