RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 769 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Oversigt over mikrokreditfinansiering i EU Mikrokreditfinansiering er et koncept med forskellige definitioner Det omfattende definitionsspektrum giver sig udtryk i en lang række forskellige mikrokreditfinansieringsudbydere Overblik over de institutionstyper, der udbyder mikrokreditfinansiering i EU Bankerne spiller en afgørende rolle i EU, selv om mikrokreditfinansiering ofte kun udgør en sideaktivitet Institutioner uden for banksektoren, som giver mikrokreditfinansiering, er en anden vigtig kreditudbyder Den offentlige sektor er en af de mest magtfulde aktører på markedet for mikrokreditfinansiering Forsigtighedstilsyn med mikrokreditaktiviteter i EU som følge af anvendelsen af direktiv 2006/48/EF En stor andel af udbyderne af mikrokreditfinansiering er undtaget fra anvendelsen af tilsynskrav som fastlagt i direktiv 2006/48/EF En lang række faktorer synes at mindske virkningerne af de tilsynskrav, der er fastlagt i direktiv 2006/48/EF om mikrokreditaktiviteter, selv om der kan være nogle byrdefulde virkninger I direktiv 2006/48/EF tages der ikke hensyn til den særlige karakter af mikrokreditfinansiering Adgang til offentlige garantiordninger giver udbydere af mikrokreditfinansiering mulighed for en markant sænkning af kapitalgrundlagskravet til dækning af den kreditrisiko, de er udsat for De fleste mikrokreditter kan undtages fra den øvre grænse for store engagementer, der er udarbejdet for at begrænse koncentrationsrisikoen Kravene i direktivet vedrørende risikostyring hjælper mikrokreditudlånere i banksektoren til at mindske deres risici I direktiv 2006/48/EF er der fastsat krav til udbydere af mikrokreditfinansiering i banksektoren om overholdelse af tilsynsregler for at mindske likviditetsrisiciene Direktiv 2006/48/EF kan medføre store administrative byrder, der kan mindske mikrokreditters attraktivitet som bankforretning, men samtidig styrke finansielle investorers tillid til udbydere af mikrokreditfinansiering Konklusioner DA 2 DA

3 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering 1. INDLEDNING Mikrokreditfinansiering anerkendes generelt - af medlemsstaterne, finansieringsinstitutioner, nationale tilsynsmyndigheder og mere bredt - som en effektiv finansieringsmetode til skabelse af job og social integration, der kan dæmpe de negative virkninger af den aktuelle finansielle krise og samtidigt bidrage til iværksætterkultur og økonomisk vækst i EU. Derfor har udvikling af mikrokreditfinansiering stået højt på Europa-Kommissionens dagsorden i de seneste år. I november 2007 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin meddelelse "Et europæisk initiativ til udvikling af mikrokredit som støtte for vækst og beskæftigelse" for at fremme mere positiv vilkår for tilbud om mikrokreditfinansiering. I de seneste måneder har Europa-Kommissionen samarbejdet direkte både med mikrokreditsektoren og nationale offentlige myndigheder for at udpege de hindringer, mikrokreditydere står over for, når de tilbyder deres tjenester i hele EU, og overveje, hvorledes disse hindringer kan overvindes, og om der er behov for en reguleringsindsats på nationalt niveau eller EU-niveau. I undersøgelses- og debatfasen, som styres af Europa-Kommissionen, har der været en konference, som blev afholdt i fællesskab med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 2. december Under forhandlingsprocessen vedrørende direktiv 2009/111/EF 1 var der også hos EU-lovgiverne et ønske om at udvikle mikrokreditfinansiering i EU. EU-lovgiverne anmodede Europa-Kommissionen om at undersøge anvendelsen af direktiv 2006/48/EF 2 på mikrokreditfinansiering. Som fastlagt i dette direktivs artikel 156 er Europa-Kommissionen blevet anmodet om at aflægge rapport om resultaterne af denne undersøgelse til Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag. Det følgende afsnit har som mål at afklare, hvad der forstås ved mikrokreditfinansiering, og specielt at fokusere på udbydere af mikrolån for først at få en klar vurdering af aktørerne i denne låneaktivitet og centrale spørgsmål. Det tredje afsnit giver et overblik over forsigtighedstilsynet med mikrokreditudbydere i hele EU og påpeger virkningerne af tilsynskravene for mikrokreditaktiviteter som følge af anvendelsen af direktiv 2006/48/EF. Den sidste del omfatter konklusionerne med hensyn til, om EU's tilsynskrav vedrørende bankvirksomhed skal ændres eller ej. 1 2 Direktiv 2009/111/EF af 16. september 2009 om ændring af direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF for så vidt angår banker tilsluttet centralorganer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut. DA 3 DA

4 2. OVERSIGT OVER MIKROKREDITFINANSIERING I EU 2.1. Mikrokreditfinansiering er et koncept med forskellige definitioner Der findes ikke en enkelt definition af mikrokreditfinansiering. Udtrykket "mikrokreditfinansiering" anvendes generelt som henvisning til mindre lån givet til mennesker, som er udelukket fra det traditionelle finansielle system, eller som ikke har adgang til banker, for at hjælpe dem med at skabe eller udvikle en virksomhed. Definitionen af mikrokreditfinansiering varierer imidlertid meget mellem medlemsstaterne og interesserede aktører, afhængigt af samfundsforhold, den økonomiske situation og politiske mål. Efterspørgslen efter mikrokreditfinansiering bæres af et bredt spektrum af lånere. Muligheden for at få mikrokreditfinansiering kan begrænses til "mikroiværksættere", selvstændige, der søger finansiering til små virksomheder. Ved mikrokreditfinansiering kan der også fokuseres udelukkende på andre grupper, såsom socialt udstødte, der forsøger at klare en nødsituation, finansiere uddannelse eller bare vil købe almindelige husholdningsartikler. Mikrokreditter er generelt meget små, kortvarige og uden sikkerhed med normalt hyppigere tilbagebetalinger og højere rentesatser end konventionelle banklån. Men ud over denne generelle beskrivelse gives mikrokreditter under meget forskellige lånebetingelser. F.eks. er vilkårene for tilbagebetaling af lånet generelt under seks måneder, men kan forlænges til ti år. Med hensyn til rentesatser er lovgivning om åger en vigtig faktor, der er medbestemmende for niveauet. Findes der lovgivning om åger, har långiverne ikke lov til at kræve mere end en fastlagt maksimal rentesats. I medlemsstater, hvor man ikke har sådanne begrænsninger, kan rentesatsen være højere end der, hvor der findes en sådan lovgivning. Med hensyn til beløbet vedrører mikrokreditter generelt lån, der ikke overstiger EUR 3. Men en lang række aktører i EU definerer mikrokreditfinansiering som lån med enten langt mindre eller meget højere beløb. Mikrokreditudlåneres aktiviteter kan omfatte mere end udlån og omfatte andre finansielle tjenester, så som opsparingsprodukter, bankkonti, betalingstjenester, overførsler, forsikringer, leasing, osv. Denne omfattende række af finansielle tjenester bør imidlertid omtales som "mikrofinansiering" og anvendes mere bredt end udtrykket "mikrokredit". Den manglende sammenhængende og almindeligt brugte definition af mikrokreditfinansiering udgør en hindring for indsamling af oplysninger og data om denne aktivitet, hvilket vanskeliggør muligheden for at spore udviklingen af mikrokreditfinansiering i EU. Det er svært at få pålidelige fakta og tal vedrørende omfanget af mikrokreditfinansiering og tilhørende tjenester, især for EU som helhed. Lån med de samme kendetegn kan dels blive klassificeret som mikrokreditfinansiering dels som konventionelle lån, afhængigt af sammenhængen. De kan blive indberettet som forbrugslån, privatlån, lån til virksomheder eller lån til små og mellemstore virksomheder. 3 Europa-Kommissionen henviser til dette beløb i EU-programmerne for mikrokreditfinansiering. DA 4 DA

5 2.2. Det omfattende definitionsspektrum giver sig udtryk i en lang række forskellige mikrokreditfinansieringsudbydere Overblik over de institutionstyper, der udbyder mikrokreditfinansiering i EU De meget forskellige definitioner afspejler sig i en lang række forskellige juridiske former, som mikrokreditfinansieringsudbyderne anvender. Udbydere af mikrokreditfinansiering falder ind under forskellige kategorier: banker og sparekasser, andelsselskaber, mikrofinansieringsinstitutioner, finansieringsinstitutter uden for banksektoren, kreditforeninger, fonde og andre former for ikkeprofitorganisationer, så som ngo-organisationer og -foreninger. Mikrokreditsektoren i EU er også meget forskellig med hensyn til størrelse og forretningsmodel. Ud over en opdeling af udlånerne efter institutionel type kan mikrokreditudlånere opdeles i flere grupper: institutioner, som skal have en licens for at udføre bankaktiviteter i modsætning til institutioner, der skal registreres hos en banktilsynsmyndighed, uden at der er et krav om at ansøge om en licens, eller institutioner, hvor det kun kræves, at de registreres som en juridisk enhed institutioner, som har en ikke-kommerciel status i modsætning til institutioner, der arbejder med erhvervsmæssigt formål private institutioner i modsætning til offentlige udlånere, hvis mikrofinansieringsudlån udgør hovedaktiviteten i modsætning til udlånere, for hvem mikrolånsfinansiering kun udgør en relativt lille andel af deres forretningsportefølje. Udlånerne kan også opdeles ud fra kategorierne af deres lånere: Ofte er det institutioner uden for banksektoren, som tilbyder de mikrokreditter, som gives til fattige husholdninger, mens mikrokreditter til mikrovirksomheder og små virksomheder hovedsageligt gives gennem banker. Mikroudlånerne er også forskellige med hensyn til, hvilke produkter og tjenester de ifølge loven har lov til at tilbyde, om de er underkastet et tilsyn, og hvordan de finansierer deres administrative og forretningsmæssige operationer. Denne forskelligartethed hænger sammen med lovrammerne i det enkelte land (jf. afsnit 3). Nogle medlemsstater i EU har et bankmonopol, som betyder, at udlånsaktiviteter er begrænset til banker alene. I andre medlemsstater derimod har institutioner uden for banksektoren lov til at give mikrokreditter. Der findes ligeledes nogle undtagelser, hvor nogle lovgivninger tillader specifikke institutioner uden for banksektoren at yde mikrokreditfinansiering trods bankmonopolet. Det er værd at bemærke, at EU's banklovgivning kun forbyder mikroudlånere uden for banksektoren at modtage indlån Bankerne spiller en afgørende rolle i EU, selv om mikrokreditfinansiering ofte kun udgør en sideaktivitet Banksystemet er en vigtig institutionel udbyder af mikrokreditfinansiering i EU gennem sparekasser, kooperative banker og almindelige banker. Disse kan opdeles i fire hovedgrupper, afhængigt af deres forretningsmodeller: DA 5 DA

6 banker, som har regelmæssige mikrokreditfinanseringsaktiviteter med specialiserede udlånsafdelinger banker, som giver mikrokreditfinansiering gennem særskilte stiftelser banker, som indgår partnerskaber med offentlige finansieringsinstitutioner, der fastlægger kreditpolitikken og påtager sig den samlede risiko for lånene (under visse betingelser), samtidig med at bankerne fortsat er ansvarlige for kreditafgørelsen banker, som indirekte er inddraget i mikrokreditfinansieringen gennem engroslån og kredit- og likviditetsfaciliteter til finansielle institutioner, som er specialiserede i mikrokreditfinansiering. For de fleste af disse banker er mikrokreditfinansiering kun en sideaktivitet, men man ser det ofte som en mulighed for at deltage i udvikling af virksomheder og partnerskaber med kunder, som kan blive profitable fremover. Krydssalg (hvor ydelse af lån giver banker mulighed for at sælge andre tjenester til lånerne) kan derfor medvirke til at gøre finansieringen af mikrokreditter mere profitabel. Banker kan også blive motiveret af muligheden for fordele ved samarbejde med offentlige organer gennem offentlig-private partnerskaber Institutioner uden for banksektoren, som giver mikrokreditfinansiering, er en anden vigtig kreditudbyder I de fleste medlemsstater er det institutioner uden for banksektoren, som udbyder hovedparten af mikrokreditfinansieringen. De eksisterende institutionelle modeller uden for banksektoren rækker fra ngo-organisationer, nonprofitforeninger, godgørende foreninger, truster og fonde til kreditforeninger og religiøse institutioner. I overensstemmelse med banklovgivningen i EU har institutioner uden for banksektoren bortset fra nogle få undtagelser ikke lov til at modtage indlån fra offentligheden, da dette er begrænset til finansinstitutioner med licens under tilsyn. Disse institutioner uden for banksektoren har mikrokreditfinansiering til socialt eller finansielt udstødte grupper som primær aktivitet. Med tiden udvikler nogle af disse mikrokreditorganisationer uden for banksektoren sig til overskudsorienterede virksomheder, såsom godkendte banker. Denne institutionelle overgang styres ofte af behovet for yderligere kapital og et ønske om at kunne tilbyde en mere omfattende række tjenester, såsom modtagelse af indlån. I nogle medlemsstater er der etableret partnerskaber mellem non-profitorganisationer og banker eller offentlige institutioner. De førstnævnte gennemfører en uformel udvælgelse af dem, der ansøger om støtte, og tilbyder dem hjælp, efter at de har fået kredit, mens sidstnævnte sørger for finansieringen af kreditterne Den offentlige sektor er en af de mest magtfulde aktører på markedet for mikrokreditfinansiering På trods af vanskelighederne med at måle omfanget af sektoren for mikrokreditfinansiering er det klart, at den offentlige sektor er en af de mest indflydelsesrige aktører i EU, som giver støtte til banker og institutioner uden for banksektoren med henblik på at slå bro over kløfter eller afhjælpe mangler på DA 6 DA

7 markedet for mikrokreditfinansiering. Denne støtte gives på nationalt, regionalt og EU-niveau af en lang række offentlige aktører, lige fra statsejede banker til EU's strukturfonde og andre offentlige garanti-, låne- eller kapitalordninger. I EU-politikken prioriteres mikrokreditfinansiering højt, som giver institutioner mulighed for at modtage støtte fra forskellige EU-kilder, såsom Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Den Europæiske Investeringsfond, fælleseuropæiske midler til virksomheder i mikro- til mellemstørrelse (Jeremie-programmet, som finansieres af strukturfondene), Programmet for Konkurrenceevne og Innovation og den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress. Målet med disse EU-programmer er at tilskynde finansieringsinstitutter til at give mikrokreditfinansiering. Andre EU-programmer hjælper også mikrokreditudbydere til at forbedre deres administration, mindske risici og delvist udligne de høje administrative omkostninger, der er forbundet med mikrokreditfinansiering, gennem garantier og teknisk støtte, såsom Den Fælles Aktion om Støtte til Mikrofinansieringinstitutioner i Europa (Jasmine), som først og fremmest fokuserer på opbygning af kapacitet hos udbydere af mikrokreditfinansiering uden for banksektoren. På nationalt og regionalt niveau er der gennemført en række foranstaltninger for at fremme finansiering af mikrokreditter og til dels dele risikoen med mikrokreditudlånere gennem garantiordninger. Der er ligeledes gennemført offentlige programmer, som giver direkte finansiel støtte til mikrokreditudlånere og lånere. Der, hvor der findes statsejede banker, er disse oftest den vigtigste udbyder af finansiering til mikrokreditaktiviteter. 3. FORSIGTIGHEDSTILSYN MED MIKROKREDITAKTIVITETER I EU SOM FØLGE AF ANVENDELSEN AF DIREKTIV 2006/48/EF 3.1. En stor andel af udbyderne af mikrokreditfinansiering er undtaget fra anvendelsen af tilsynskrav som fastlagt i direktiv 2006/48/EF De mange forskellige institutionelle former, som mikrokreditudlånerne anvender, afspejler sig i de meget forskellige lovrammer, som anvendes på disse udbydere af mikrokreditfinansiering i EU. Generelt er det kun mikrokreditudlånere, som opererer under EU's banklovgivning, som skal opfylde kravene i direktiv 2006/48/EF. Det afgørende for at være underkastet EU's banklovgivning er, at man modtager indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, fra offentligheden og samtidig yder lån for egen regning, jf. definitionen for et kreditinstitut, som fastlagt i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2006/48/EF. Dette betyder, at mikroudlånere, som ikke modtager indlån, ikke er forpligtet til at erhverve en banklicens og opfylde tilsynskravene i direktiv 2006/48/EF, medmindre medlemsstaterne anvender en mere striks fremgangsmåde ved kun at tillade finansinstitutter med licens at tilbyde mikrokreditfinansiering. Mens tilsynslovgivningen vedrørende banker i en vis udstrækning er harmoniseret gennem direktiv 2006/48/EF, er lovgivningen vedrørende mikrokreditfinansiering ydet af institutioner uden for banksektoren meget forskellig fra land til land. I de fleste medlemsstater findes der ikke nogen specifikke bestemmelser vedrørende disse mikrokreditudlånere uden for banksektoren, som falder ind under dækningsområdet for den generelt anvendte selskabsret, mens specifikke lovrammer for ydelse af DA 7 DA

8 mikrokreditfinansiering kan fastlægges i national lovgivning, som det f.eks. er tilfældet i Italien. Dette medfører to forhold: institutioner med ensartede aktiviteter er ikke underkastet samme lovkrav i hele EU, og direktiv 2006/48/EF har måske ikke så mange sanktioner i forbindelse med mikrokreditfinansiering, som man kunne have forventet, på grund af direktivets begrænsede anvendelsesområde En lang række faktorer synes at mindske virkningerne af de tilsynskrav, der er fastlagt i direktiv 2006/48/EF om mikrokreditaktiviteter, selv om der kan være nogle byrdefulde virkninger I direktiv 2006/48/EF tages der ikke hensyn til den særlige karakter af mikrokreditfinansiering Der tages i EU-lovgivningen om banker ikke hensyn til den specifikke karakter af mikrokreditfinansiering. Tilbud om mikrokreditter betragtes som en almindelig låneaktivitet og falder ind under dækningsområdet for bestemmelserne vedrørende finansiering og udlån. Dette gælder med hensyn til direktiv 2006/48/EF, som ikke henviser til særlige tilsynsbestemmelser vedrørende mikrokreditfinansiering. Dette betyder, at der hverken er en fritagelse, som giver bankerne mulighed for at undtage deres mikrokreditaktivitet fra tilsynskravene, eller specifikke bestemmelser, der mindsker tilsynskravene i sammenligning med de krav, der anvendes for andre bankaktiviteter Adgang til offentlige garantiordninger giver udbydere af mikrokreditfinansiering mulighed for en markant sænkning af kapitalgrundlagskravet til dækning af den kreditrisiko, de er udsat for Mikrokreditfinansiering kan medføre en høj kreditrisiko - dvs. risikoen for at låneren misligholder sine forpligtelser, inden hovedsummen og de beregnede renter i henhold til lånekontrakten er tilbagebetalt - på grund af en eventuel overdreven gældsætning blandt mikrolånere, og fordi der ikke er stillet en garanti, hvad banker normalt kræver. Denne kreditrisiko kan blive undervurderet som følge af informationsassymetri. I direktiv 2006/48/EF er det et krav til banker, som giver mikrolån, at deres egenkapital som et minimumskrav dækker denne kreditrisiko, for at de kan forblive solvente i tilfælde af misligholdelse fra lånernes side. I henhold til dette direktiv kan bankerne beregne minimumskapitalen ved at bruge forskellige metoder med varierende niveauer for risikofølsomhed og detaljeringsgrad, nemlig standardmetoden og metoden med interne ratings. Ved standardmetoden, som er den enkleste og mest almindelige metode anvendt af små banker, fastlægges minimumsniveauet for egenkapitalen under hensyntagen til risikoen ved mikrokreditter. Denne risiko måles i form af risikovægtning (dvs. jo mere risikofuldt lånet er for banken, desto højere er risikovægtningen). Ved standardmetoden vægtes DA 8 DA

9 mikrokreditter med en vægtning på 75 % 4, når der er en lav korrelation mellem mikrokreditterne 5. Der kræves af bankerne en kernekapital (tier 1-kapital) på mindst 4 % af det risikovægtede beløb for mikrokreditterne og en samlet kapital på mindst 8 %. Dette betyder, at den samlede minimumskapital udgør 600 EUR, hvis værdien af mikrolånet udgør EUR (eller 6 % af lånet efter en vægtning på 75 %). De lokale, regionale eller nationale offentlige myndigheder har dog i de fleste medlemsstater gennemført kreditgarantiordninger, som påtager sig noget af risikoen ved mikrolåntagere. I disse garantiordninger er der normalt fastlagt et maksimumbeløb, som kan sikres, både i absolutte tal og/eller som en procentuel andel af det lånte beløb (generelt fra 60 % til 80 % af lånet). Både metoder baseret på standardratinger og interne ratinger giver banker mulighed for at tillægge kautionistens risikovægtning på den beskyttede andel (samtidig med at mikrolåntagernes risikovægtning fortsat tillægges på den ubeskyttede andel). Da disse offentlige garantier ofte har en risikovægtning på 0 % eller 20 %, kan kravet om et minimumbeløb for de bankers egenkapital, der udbyder mikrokreditlån, for at dække kreditrisikoen som følge af mikrolånene, i vidt omfang mindskes. Eksisterende kapitalkrav synes derfor ikke at straffe mikrokreditaktiviteter, da niveauet for egenkapital kan ligge langt lavere end 6 % af lånebeløbet. Der er fastlagt en generel skærpelse af kravene om kapital og om styrkelse af kvaliteten af kapital i de kommende bestemmelser vedrørende forsigtighedstilsyn, som er ved at blive forhandlet, "CRD IV/CRR," som vil afløse direktiv 2006/48/EF fra Disse nye bestemmelser, som omsætter Basel III-rammen til EU-lovgivning om banker, sigter på en styrkelse af banksektoren i EU og finansiel stabilitet. Små og mellemstore virksomheder har dog givet udtryk for deres bekymring over disse nye bestemmelsers virkning 6 på lånevilkår i betragtning af den begrænsede mulighed for alternative finansieringskilder til banker. Derfor indføres der en bestemmelse i forslaget om CRD IV/CRR (artikel 485 i CRR), hvor Europa-Kommissionen anmodes om at revidere kravene vedrørende kapital i forbindelse med engagementer i små og mellemstore virksomheder tre år efter ikrafttrædelsen af CRD IV/CRR. I mellemtiden gav Europa-Kommissionen i juli 2011 Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) myndighed til at analysere hensigtsmæssigheden i de eksisterende risikovægtninger, der anvendes på lån til små og mellemstore virksomheder 7, og vurdere virkningen af i) en eventuel mindskelse af disse risikovægtninger og ii) en eventuel stigning fra 1 mio. EUR til 5 mio. EUR som grænse for, hvornår engagementer i små og mellemstore virksomheder nyder godt af disse risikovægtninger. I sin rapport, som var afsluttet i oktober 2012, advarer Den Europæiske Bankmyndighed mod enhver permanent ændring af risikovægtninger eller den øvre grænse, så længe der mangler relevant dokumentation, der berettiger en afvigelse fra I øjeblikket har alle engagementer i forbindelse med små og mellemstore virksomheder, herunder mikrokreditfinansiering, den samme risikovægtede værdi, uanset omfang, karakter (kredit- eller likviditetsfacilitet, personligt lån, osv.) og modpartens risikoprofil. En mikrokreditportefølje bør have en lavere risiko end den vægtede gennemsnitlige risiko for de mikrokreditter, som indgår, hvis der er et markant stort antal lån, og kreditrisikoen for disse lån ikke bliver værre og bedre på samme tid. Især indførelsen af den såkaldte kapitalbevaringsbuffer (2,5 % af risikovægtede aktiver ud over kravet om de aktuelle 8 %), som vil blive gradvist indført mellem 2016 og Risikovægtningerne er uændrede i forslaget CRD IV/CRR. DA 9 DA

10 Baselaftalen. Den Europæiske Bankmyndighed foreslår imidlertid alternative foranstaltninger til at gøre lånevilkår for små og mellemstore virksomheder lettere, såsom i) indførelse af en midlertidig undtagelse fra bestemmelserne om kapitalbevaring, ii) lettelse af kravene om kapital i perioder med økonomiske vanskeligheder eller iii) indførelse af en midlertidig støtterabat anvendt på kapitalkravene uden ændring af risikovægtninger. Uden at foregribe forhandlingsprocessen vedrørende forslaget om CRD IV/CRR ville de foreslåede foranstaltninger også gavne udbydere af mikrokreditfinansiering, da mikrokreditter behandles på samme måde som et lån til en lille eller mindre virksomhed De fleste mikrokreditter kan undtages fra den øvre grænse for store engagementer, der er udarbejdet for at begrænse koncentrationsrisikoen På grund af mikrokreditternes ringe størrelse er der teoretisk ingen lån, hvis værdi ville overstige 25 % af den lovpligtige egenkapital hos mikrokreditudbyderne i banker (grænsen for koncentrationsrisiko). Men hvor mikrolånene er sikret af samme modpart, såsom en statslig regeringsmyndighed eller lokal myndighed, kunne den del af lånene, der er stillet sikkerhed for, blive behandlet som værende indgået af garantistilleren frem for låntagerne af mikrolån, hvilket kan føre til overskridelse af grænsen på 25 %. Engagementet over for den offentlige garant kan imidlertid undtages fra anvendelse af den øvre grænse for store engagementer Kravene i direktivet vedrørende risikostyring hjælper mikrokreditudlånere i banksektoren til at mindske deres risici I direktiv 2006/48/EF er det et krav til mikrokreditudlånere fra banksektoren, at de har en omfattende risikostyringsproces til kortlægning, evaluering, overvågning og kontrol af alle deres risici. Sådanne krav hjælper mikrokreditudlånere til at styrke deres interne kontrolrammer og udvikle effektive kompetencer og strategier til risikostyring, som til gengæld kan styrke tilliden til dem og øge deres overskud, samtidig med at den finansielle stabilitet i mikrokreditsektoren forbedres. Udvikling af en effektiv intern kontrolramme gør også mikrokreditudlånere fra banksektoren mindre sårbare for kreditrisici, hvidvaskning og bedrageri blandt ansatte I direktiv 2006/48/EF er der fastsat krav til udbydere af mikrokreditfinansiering i banksektoren om overholdelse af tilsynsregler for at mindske likviditetsrisiciene På aktivsiden kan mikrokreditudlånere fra banksektoren mangle et polster af ubehæftede likvide aktiver af høj kvalitet, der gør dem i stand til at klare et likviditetspres, eftersom mikrokreditter ofte er illikvide og kun vanskeligt kan omsættes til likvide instrumenter (gennem udstedelse af dækkede obligationer eller sekurisation). På passivsiden kan finansinstitutter blive konfronteret med en risiko for run på indskud, især når de ikke har adgang til stabile likviditetskilder fra andre banker, offentlige eller internationale institutioner. I direktiv 2006/48/EF kræves, at banker, herunder mikrokreditudlånere, har strategier, politikker og processer for en solid likviditet for at kunne udpege, måle, overvåge og kontrollere likviditetsrisici på et dag-til-dag-grundlag og har beredskabsplaner til løsning af likviditetsproblemer. DA 10 DA

11 Direktiv 2006/48/EF kan medføre store administrative byrder, der kan mindske mikrokreditters attraktivitet som bankforretning, men samtidig styrke finansielle investorers tillid til udbydere af mikrokreditfinansiering Anvendelsen af de tilsynskrav, der er fastlagt i direktiv 2006/48/EF, kan blive uforholdsmæssigt dyrt, både for tilsynsmyndighederne og mikrolånudbyderne i banksektoren, især hvis sidstnævnte ikke udgør en alvorlig risiko for det generelle bank- og betalingssystem. Jo mindre udbydere af mikrokreditfinansiering fra banksektoren er, målt som procentuel andel af de samlede aktiver, desto højere kan omkostningerne som følge af tilsynskravene blive. Dette kan mindske rentabiliteten ved mikrokreditfinansiering og mindske dennes attraktivitet som bankforretning. Nogle tilsynskrav, især sådanne, der vedrører indberetning vedrørende forsigtighedstilsyn, risikovurderingsprocessen og kapitalkrav, kan dog stå i et rimeligt forhold til disse institutioners mindre størrelse og kompleksitet, hvilket medvirker til at lette den administrative byrde. Selv om mikrokreditinstitutioner ikke har en speciel systemisk virkning med hensyn til finansiel stabilitet, kan et krak blandt disse påvirke tilliden til andre mikrokreditudbydere i banksektoren. Derfor bør man se en mindsket sandsynlighed for krak blandt de pågældende virksomheder som følge af direktivet som noget positivt. Herudover kan tilsynskravene i banksektoren styrke de finansielle investorers tillid til udbydere af mikrokreditfinansiering som en sikker investering for investeringsfonde. En sådan tillid kan hjælpe mikrokreditinstitutioner til at tiltrække mere langsigtet kapital, der gør dem i stand til at opnå et mere omfattende omfang og yde deres kunder en mere omfattende række tjenester. 4. KONKLUSIONER Europa-Kommissionen anerkender behovet for at fremme udbuddet af mikrokreditfinansiering og udvikling af udbydere af mikrokreditfinansiering. Opmærksomheden henledes på, at Europa-Kommissionen er meget aktiv inden for dette område, blandt andet med initiativerne Jeremie og Jasmine og den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress, som startede i 2010 for at øge udbuddet af mikrokreditfinansiering til mindskelse af ungdomsarbejdsløsheden og for at hjælpe med etablering eller udvikling af unges virksomheder. I den forbindelse mener hverken Europa-Kommissionen eller en række nationale offentlige myndigheder, at de tilsynskrav, som er fastsat i direktiv 2006/48/EF, hindrer udviklingen af mikrokreditaktiviteter. Som anført tidligere i nærværende rapport synes disse tilsynsbestemmelser ikke at have så mange sanktioner i forbindelse med mikrokreditfinansieringen i EU, som man kunne have forventet, således at der ikke er behov for at tilpasse disse til de særlige forhold ved mikrokreditaktiviteter. Endvidere omfatter mikrokreditfinansiering en lang række aktører, som ikke er underkastet ensartede love eller bestemmelser, og som behandles meget forskelligt i medlemsstaterne, afhængigt af den politiske ramme og den gældende lovgivning. På grund af denne meget forskelligartede situation kombineret med en manglende sammenhængende og af alle brugt definition af mikrokreditfinansiering vil det være nødvendigt med indgående overvejelser forud for en ændring af rammen for tilsyn og lovgivning for at sikre, at mikrokreditaktiviteter fremmes effektivt. DA 11 DA

12 Man kan også hævde, at der ikke er behov for at gennemføre en reform af tilsynet, hvis man mener, at udviklingen af mikrokredifinansiering i vid udstrækning drives af faktorer, som ikke vedrører tilsyn. Dette betyder ikke, at reguleringen af tilsyn ikke har virkninger på udvikling af sådanne aktiviteter, men at tilsynsfaktorer ikke spiller en afgørende rolle i udviklingen af mikrokreditfinansiering, og at det ikke er nødvendigt med reformer af tilsynet. I stedet for kan en række andre områder ud over tilsynsaspekter stå i centrum ved reformer. F.eks. kunne én metode til at fremme udbuddet af mikrokreditfinansiering være at skabe et mere gunstigt generelt klima for institutioner, der er specialiseret i mikrokreditfinansiering, ved at lette disse institutioners adgang til finansielle ressourcer. Denne udvikling kan fremmes gennem et større udbud af lånegarantier og ved at tilskynde til et nærmere samarbejde mellem banker og institutter uden for banksektoren eller til mere finansiel åbenhed. Med denne metode kan udvikling af adfærdskodekser med frivillig anvendelse som f.eks. de kodekser, som mikrokreditsektoren selv har udstedt inden for de seneste år, eller som Europa-Kommissionen 8 har udarbejdet for nylig, medvirke til at skabe en højere grad af anerkendelse og tillid til disse udbydere af mikrokreditfinansiering, som overholder kodekserne. Også en revision af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser vedrørende mikrokreditfinansiering, som falder uden for området for direktiv 2006/48/EF, og alle hensigtsmæssige forbedringer kan have en positiv virkning på mikrokreditaktiviteter. Endelig kunne den større opmærksomhed, der er kommet vedrørende den institutionelle ramme for selvstændig virksomhed og mikrovirksomheder, ligeledes øge deres chance for succes og gøre mikrokreditfinansiering mere rentabel. Man kunne også fremme foranstaltninger til forenkling af love og administrative ordninger eller til at lette overgangen mellem arbejdsløshed eller social støtte og selvstændig virksomhed. 8 I oktober 2011 udstedte Europa-Kommissionen en omfattende europæisk kodeks for ydelse af mikrokreditter, som blev udarbejdet sammen med enkelte mikrokreditudbydere, banker og deres respektive nationale og europæiske erhvervsorganisationer, regulerende myndigheder, universitetsfolk og ratingagenturer. DA 12 DA

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2011 KOM(2011) 195 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Gennemførelse

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/2122(INI) 16.10.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Erik Stener Jørgensen Telefon: 3945 3088 Mobil: 4089

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere