Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse"

Transkript

1 Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard Tlf

2 TfS Lida Hulgaard: Dommeres Vota i Skattesager en statistisk undersøgelse. Metode: Afgørelserne er opdelt i 2 grupper: 1. Staten (Skatteministeriet) har fået fuldt ud medhold i sin principale påstand. Det gælder også, selv om Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle for en del af sagen. 2. Skatteyder har fået helt eller delvist medhold i sin påstand, herunder også sager, hvor skatteyder kun har fået medhold i en ganske lille del af sin påstand. 3. De sager, som er forligt inden domsafsigelsen, f.eks. fordi skatteyder har hævet sagen, eller kammeradvokaten har taget bekræftende til genmæle, indgår ikke i undersøgelsen. 2

3 Højesteret : 384 sager i alt i 10 år i gennemsnit 42 pr. år i og 35 pr. år i Dommere Antal vota for Antal vota i alt Skatteyder medhold I % hver dommer helt eller delvis 10 dommere ,7 10 dommere ,8 10 dommere ,1 I alt 30 dommere ,5 Min tese om, at medholdstilbøjeligheden har sammenhæng med dommernes begrænsede kendskab til skatteret, har åndenød. 3

4 Højesteret : Dommere Medholdspro- Antal vota i alt Skatteyder Gn.snitl. cent for hver medhold helt medhold dommer eller delvis helt eller delvis i % 10 dommere 18-50% ,8 10 dommere 14-18% ,6 10 dommere 0-14% ,4 I alt 30 dommere ,5 4 af dommerne har aldrig givet en skatteyder medhold ( i hhv. 12, 12, 4 og 4 sager). En af sidstnævnte har tidligere været dommer i Østre Landsret i 23 skattesager uden at have givet skatteyder medhold i nogen sag. 4

5 Statistisk bearbejdning ved Syddansk Universitetscenter, professor Christian Møller Dahl og scient.oceon. Anders Bilde Svendsen: Spørgsmål 1: Er der en statistisk signifikant sammenhæng mellem antallet af sager, som den enkelte dommer har deltaget i, og medholdsprocenten?: Det korte svar fra statistikerne er: Ja, dette er der relativt stærke indikationer på. Analyse af de 20 af Højesterets dommere, der har haft 50 sager eller mere: dommerne som kollektiv har ændret medholdstilbøjelighed fra deres tidlige sager til deres sene sager --- medholdsprocenten falder signifikant fra tidlig til sen periode i det undersøgte forløb. 5

6 Statistisk bearbejdning: Spørgsmål 2: Er der en statistisk signifikant forskel mellem udfaldet af sagerne i første 5-års periode og anden 5-års periode?: Det korte svar fra statistikerne er: Ja, når hypotesetestet baseres på alle dommernes individuelle stemmer set over alle de sager, der er medtaget i datasættet. Dette uddybes således, at skatteydernes medholdsandel er faldet signifikant fra perioden til perioden Tallene er: : 211 sager medhold helt eller delvis 18% : 173 sager medhold helt eller delvis 12% 6

7 Statistisk bearbejdning: Spørgsmål 3: Kan den statistiske sandsynlighed for udfaldet af en sag under hensyn til sammensætningen af dommerkollegiet på 5 dommere i en aktuel sag angives?: Det korte svar fra statistikerne er: Ja. Tænkt konstellation 1: - Historiske medholdsprocenter 20, 21, 21, 22 og 27: - Sandsynligheden for medhold beregnes til 22% Tænkt konstellation 2: - Historiske medholdsprocenter 14, 14, 10, 9 og 0: - Sandsynligheden for medhold beregnes til 6% 7

8 Østre Landsret : Undersøgelsen omfatter 764 sager. Medholdsprocenten er 13%. 90 dommere har deltaget i undersøgelsen. Hver dommer har således i gennemsnit haft 18 sager i 10-års perioden. De 30 dommere, der har givet medhold flest gange, har en medholdsprocent på 23% i gennemsnit. De 30 dommere, der har givet medhold færrest gange, har en medholdsprocent på 2% i gennemsnit. For de dommere, der har deltaget i mere end 18 sager i 10-året, er den højeste medholdsprocent på 29% og den laveste medholdsprocent på 0%. 3 dommere med 23, 28 og 37 skattesager har aldrig givet en skatteyder medhold i noget. 8

9 Vestre Landsret : Undersøgelsen omfatter 535 sager. Medholdsprocenten er 16%. 50 dommere i gennemsnit 23 sager over de 10 år. De 17 dommere, der har givet medhold i flest sager, har en gennemsnitlig medholdsprocent på 26%. De 16 dommere, der har givet medhold i færrest sager, har en gennemsnitlig medholdsprocent på 7%. 1 dommer, der har deltaget 18 sager, har en medholdsprocent på 0%. Der er andre med en medholdsprocent på 0, men de har haft væsentlig færre sager. 9

10 TfS : Højesteretspræsident Børge Dahls kommentarer til undersøgelsen: 1. Vi afgør hver sag for sig ikke et mål for Højesteret at sikre en bestemt medholdsprocent. Min kommentar: En statistik kan give overblik og afsløre nogle generelle tendenser. Statistik gælder aldrig for den enkelte sag. 2. Har skatteyderen i en sag retten på sin side, får skatteyderen medhold. Har Skatteministeriet retten på sin side, får ministeriet medhold. Min kommentar: Cirkelslutning. Skatteyderen har retten på sin side, når Højesteret giver ham medhold. 10

11 3. Sammensætningen af dommerpanelet er tilfældigt. Min kommentar: Ja, det er tilfældigt, hvilke sager de enkelte dommere deltager i, men udfaldet afhænger af de enkelte dommeres vota. 4. Børge Dahls egen medholdsprocent var: 2009: : : 17 Min kommentar: Den statistiske undersøgelse omfatter 384 sager, og det er summen af disse mange sager, der giver en tendens. Statistik på få sager er meningsløs. Når f.eks. en dommer kun har været med i 4 sager, er det ikke særligt bemærkelsesværdigt, at ingen er faldet ud til skatteyders fordel, men det er det, når en dommer har været med i 37 sager. 11

12 5. Børge Dahl lægger vægt på, at langt de fleste sager afgøres enstemmigt. Kombineres dette med dommernes tilfældige medvirken, kan ikke udlæses en forskel i de deltagende dommeres tilbøjelighed til at give den ene eller anden part medhold. Min kommentar: Jeg går ud fra, at det ikke er tilfældigt, om der afgives dissens eller ej i en sag. Det er i undersøgelsen forudsat, at hver dommer afgiver sit votum uafhængigt af de øvrige dommeres vota, men det er muligvis ikke tilfældet? 12

13 6. Faldet i skatteydermedholdsprocent i Højesteret er bemærkelsesværdigt og bør undersøges nærmere: Indholdet i sagerne principielle efter domstolsreformen. SKATs retssagsvejledning (TfS 2013, 36). Flere klager på tyndere grundlag. Omkostningsgodtgørelse Forskelle på advokaters medholdsprocent. 13

14 Advokater i Højesteret : 167 advokater har mødt i Højesteret i alt 349 gange (hertil kommer 35 selvmødersager). Skatteyder har fået medhold helt eller delvis i 54 af sagerne, svarende til 15,5%. Advokater Antal sager Skatteyder medhold I % helt eller delvis Mødt 1-2 gange ,2 Mødt 3-4 gange ,0 Mødt 5-7 gange ,6 Mødt 8-18 gange ,7 I alt ,5 Selvmødere ,6 14

15 Advokater i Højesteret : Top 4 advokater, der har mødt 9 gange eller mere: 64% 31% 25% 22% 15

16 Professor Frederik Zimmers undersøgelse af norske højesteretsdomme : 124 domme om indtægtsskattespørgsmål 23 dommere indgår i undersøgelsen I favør af staten: 71 sager 57,3% I favør af skatteyderen: 49 sager 39,5% Delt resultat: 4 sager 3,2% I alt 124 sager 100,0% Det er Højesterets Ankeudvalg, der bestemmer, om en sag kan forelægges for Højesteret. Ca. 20% tillades indbragt. Dommerne er i undersøgelsen nævnt ved navn: Skoghøy har deltaget i 27 sager og givet skatteyder medhold i 63% af sagerne. Mitsem har deltaget i 11 sager og givet skatteyder medhold i 18% af sagerne. 16

17 Spørgsmål: Er succesraten for skatteyderne rimelig og forventelig? Er domstolene en tilstrækkelig retssikkerhedsgaranti for skatteyderne? Er det muligt at etablere andre former for kontrol overfor skattereglerne og skattemyndighedernes håndtering af skattekravene mod borgerne? Mit korte svar på alle 3 spørgsmål er nej. 17

18 En dommer, der aldrig eller næsten aldrig giver skatteyder medhold, repræsenterer ikke nogen retssikkerhedsgaranti. Dommerne træffer afgørelser ud fra juridiske overvejelser og i tilgift hertil efter deres mavefornemmelse og deres holdninger til forskellige typer af skatteydere. Det gælder for alle dommere, men måske i særlig grad for generalister på områder, som de ikke er fortrolige med. Jeg håber fortsat på en dialog med dommerne om de tendenser, som undersøgelsen viser hidtil forgæves. Evt. ændring af retsplejen: Alle parter bør kende det grundlag, som dommerne vil træffe afgørelse på, inden hovedforhandlingen afsluttes. 18

19 Skat er kompliceret: Forberedende behandling på et helt andet niveau, end vi kender i dag. EU-domstolens Generaladvokatur. Skatterådssekretariatets kontor i SKAT. Landsskatterettens/skatteankeforvaltningens kontors indstilling. Her sker: Afdækning og beskrivelse af sagens faktiske forhold. Gennemgang af den juridiske problemstilling. Overvejelser om bevisbyrde og bevisvurdering Udkast til afgørelse med begrundelse høring og evt. personligt fremmøde. Forhandlingsprincippet: Højesterets voteringsprotokol i tidligere sager. 19

20 Kammeradvokatens rolle - Partsrepræsentant og modpart - Ikke objektiv Hvordan får vi sorteret de sager fra, som ikke kan vindes? Vi har i juristløftet forpligtet os til aldrig at råde nogen til ufornøden proces. 20

21 Bevisbyrde og bevisvurdering: I praksis har skatteyder har bevisbyrden ikke SKAT. Domstolenes kortfattede begrundelser: Hellere kort end forkert SKM ØLR og H: Sagkyndige dommere i 1. instans, jf. RPL

22 Andre retssikkerhedsgarantier end domstolene: Domstolene kan påkende spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser, jf. grundlovens 63. Hvad kan vi foreslå for at begrænse antallet af de sager, hvor der er behov for at få fastlagt øvrighedsmyndighedens grænser? Forbedre Landsskatterettens procesmåde. Dommere som retsmedlemmer i Landsskatteretten. Skatteombudsmand. Ikke kun formelle fejl Orientere Folketingets Skatteudvalg om problemstillinger, som behøver administrativ og politisk opmærksomhed, herunder urimeligheder og fejl og mangler i lovgivningen. Kan en skatteombudsmandsinstitution have en funktion i lovgivningsprocessen? 22

23 Hulgaard Advokater Lida Hulgaard Åboulevarden 49, 3. Birkemose Allé Aarhus C 6000 Kolding Tlf Fax

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Retssager i USA og alternativer hertil

Retssager i USA og alternativer hertil Retssager i USA og alternativer hertil Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING Et af de områder, hvorpå dansk retstradition adskiller sig mest

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere