Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning"

Transkript

1 Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Kære medlem af Erhvervsudvalget, Forslaget til ændring af lov om forbrugerklager (L69) behandles lige nu af Folketinget. Forslaget styrker forbrugernes retssikkerhed ved at dække forbrugernes udgifter til at føre en sag ved domstolene, hvis en virksomhed ikke efterlever en afgørelse i Forbrugerklagenævnet. Dansk Erhverv har fra starten støttet dette forslag, da det ikke er hensigtsmæssigt, at useriøse virksomheder kan spekulere i, at det er så dyrt for forbrugerne at føre en retssag, at de opgiver at få deres ret. Desværre tilsidesætter lovforslaget hensynet til de seriøse virksomheders retssikkerhed. Det skyldes, at forslaget ikke tager højde for, at en seriøs virksomhed, der gerne vil have prøvet en afgørelse ved domstolene, ikke kan få dækket sine omkostninger, end ikke hvis sagen vindes. Det er ikke lighed for loven og jeg håber, at du i forbindelse med behandlingen af forslaget vil være med til at rette den skævhed op. Det store flertal af seriøse virksomheder retter sig efter Forbrugerklagenævnets afgørelser. Men Forbrugerklagenævnet er ikke en domstol og der kan være afgørelser, virksomhederne finder åbenlyst forkert og derfor gerne vil have prøvet ved en domstol. Erfaringen viser også, at domstolene ændrer en ikke uvæsentlig del af de afgørelser, der prøves. Desværre findes, der ikke statistikker for de seneste år, hvilket er betænkeligt, da sådanne statistikker netop viser, noget væsentligt om retssikkerheden. Den seneste oversigt fra viser, at i gennemsnit hver fjerde afgørelse fik et andet udfald ved domstolene. Et aktuelt eksempel på en sådan afgørelse har vi lige set i forbindelse med overgangen til det digitale TVsignal. Her har Forbrugerklagenævnet afgjort, at en forbruger, der købte et MPEG2 TV i januar 2008, skal kompenseres økonomisk. Dansk Erhverv mener afgørelsen bygger på et mangelfuldt grundlag, bl.a. fordi MPEG4 standarden først blev fastlagt et halvt år efter købet af TV et og fordi de første godkendte MPEG4 fladskærme først kom i handlen i december Den berørte TVforhandler er uenig i afgørelsen, men har valgt at tage den til efterretning, bl.a. fordi omkostningerne ved at få den prøvet ved en domstol er så høje. Det må forudses, at seriøse virksomheder kun yderst sjældent vil vælge at få prøvet en forbrugerklagenævnsafgørelse ved domstolene. Det skyldes, at de typisk højst kan forvente at fåtildelt kr. til dækning af sagsomkostninger i en vunden sag. Det er altså økonomisk langt dyrere for dem at vinde en sag end at efterleve den forkerte afgørelse (se bilag 1 for en uddybning). LQB//LRA/MYG Side 1/5 Deres ref.: Vores ref.:

2 Forbrugere og seriøse virksomheder deler i dag det vilkår, at det er dyrt at få prøvet deres ret. Med lovforslaget vil det fremover kun være virksomhederne, der vil have den ulempe. Dermed stilles parterne ulige i strid med princippet om lige adgang til retfærdighed. Sager af lille økonomisk værdi, som er dem Forbrugerklagenævnet tager hånd om, vil typisk falde ind under reglerne for småsagsprocessen. Hvis en virksomhed vinder en sag ved domstolene, vil den kun få dækket beløb ud fra nogle i forvejen fastlagte takster. Nedenfor er taksterne vist for sager om produkter til en værdi under kr. højest kr. Omkostningsdækning i mindre sager, dvs. produkter til en værdi under kroner Økonomisk værdi af produktet Dækning af omkostninger ved vunden sag Op til kroner Højest kroner kroner Højest kroner Kilde: Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager, Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret, december Småsagsprocessen har derudover som forudsætning, at der er tale om simple sager, hvor der kun er brug for en advokat i ganske få timer. Men hvis en seriøs virksomhed vælger at få prøvet en afgørelse i Forbrugerklagenævnet, den finder åbenlys forkert, vil der aldrig være tale om en simpel sag. Sagerne er gennemarbejdet af Forbrugerklagenævnet og der vil som regel være tale om juridisk komplicerede sager. Det vil kræve en del advokattimer at gennemgåen afgørelse af en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet, som normalt er af høj juridisk kvalitet og derfor skal gennemgås kritisk før et sagsanlæg eller før et krav bestrides. Advokattimepriser ligger typisk mellem og kr. Konsekvensen er, at den part der vinder en sag om en printer til kr. det være sig forbruger eller erhvervsdrivende højest kan få tilkendt kr. i retten til dækning af sine omkostninger, uanset om advokaten har måttet bruge f.eks. 12 timer eller mere på sagen. Disse omkostninger skal den erhvervsdrivende fremover fortsat betale, selvom han vinder sagen. Men forbrugeren vil blive holdt skadesløs og kan efter forslaget få dækket omkostninger op til kr. Det stemmer ikke med princippet om lige adgang til retfærdighed, at statsmagten favoriserer den ene part i en retssag, at alene udsigten til sagsomkostninger afholder denne part fra at forfølge åbenbart forkerte forbrugerklagenævnsafgørelser. Dansk Erhverv skal derfor opfordre til, at lovforslaget ændres, så erhvervsdrivende, der vinder en sag ved domstolene, på linje med forbrugeren kan få dækket sine sagsomkostninger. Der vil være tale om et ganske lille antal sager årligt, sandsynligvis i størrelsesorden ca sager årligt. Opfordringen gælder alene sager, der vindes, hvilket betyder, at useriøse erhvervsdrivende ikke vil kunne spekulere i en sådan mulighed. Jeg eller advokat Lars Quistgaard Bay står til rådighed for uddybende spørgsmål. Med venlig hilsen Lone Rasmussen Forbrugerpolitisk chef Side 2/5

3 BILAG 1 Omkostningsdækning i retssager af lille økonomisk værdi uddybning Forbrugerne har i dag følgende muligheder for at få dækket omkostninger til en retssag Retshjælp dækker ikke retssagen, men kan dække advokatens indledende rådgivning Fri proces som forudsætter at husstandens indkomst ligger inden for snævre grænser og at der er en rimelig grund til at føre sagen Retshjælpsforsikringens, som med fradrag af en selvrisiko på normalt kr., dækning er maksimum typisk mellem og kr. Lovforslaget tilsigter at give forbrugeren fuld omkostningsdækning til gennemførelse af et krav efter en klagenævnsafgørelse ved anvendelse af reglerne om fri proces, dog således at alle forbrugere uanset indkomst kan få omkostningsdækning. Dækningen indebærer, at forbrugeren får beskikket en advokat og at forbrugeren herefter ikke risikerer en efterregning fra sin egen advokat. Dette skyldes, at retsplejelovens regler om fri proces, som forslaget henviser til, forbyder advokaten at kræve betaling af klienten. Hvis sagen vindes bliver erhvervsvirksomheden pålagt at betale sagsomkostninger, med et rimeligt beløb. Retten fastsætter uafhængigt heraf salæret den beskikkede advokat. Navnlig i sager om mindre værdier er dette nødvendigt for at advokaten bliver honoreret rimeligt, hvilket jo er helt grundlæggende for at systemet med beskikkede advokater kan fungere hensigtsmæssigt. Da forslaget ikke giver mulighed for at pålægge forbrugeren omkostninger, hvis han taber sagen, betyder lovforslaget, at det er risikofrit for forbrugeren at føre en retssag mod den erhvervsdrivende. Der ses end ikke at være gjort undtagelse for det tilfælde, hvor det under retssagen kommer frem, at forbrugeren har givet urigtige oplysninger i forbindelse med den forudgående behandling i Forbrugerklagenævnet som alene er skriftlig. Den erhvervsdrivende får efter lovforslaget ingen mulighed for omkostningsdækning, end ikke hvis sagen vindes. Det må dog forudsættes, at statskassen betaler den erhvervsdrivendes det tilkendte omkostningsbeløb, men dækningen af den reelle omkostning ved sagen, får den erhvervsdrivende ikke. Sagerne vil typisk falde ind under reglerne for småsagsprocessen, hvor advokaten i princippet først kommer ind ved hovedforhandlingen, dvs. når parterne mødes i retten. Skal den erhvervsdrivende bruge advokat allerede ved sagens begyndelse til at skrive stævningen kan den erhvervsdrivende efter retsplejeloven ikke få tilkendt omkostninger for dette. Det vil sige at kun advokatens tid i retten dækkes, men eksempelvis ikke forudgående møder om sagen, skrivning af eventuelle processkrifter og undersøgelse af love og retspraksis. Forbrugerklagenævnets sager er ikke sager der er typiske for småsagsprocessen. Sagerne er gennemarbejdet af Forbrugerklagenævnet og er som regel mere komplicerede juridisk set. Det kræver en del advokattimer at gennemgå en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet, som normalt er af høj juridisk kvalitet og derfor skal gennemgås kritisk før et sagsanlæg eller før et krav bestrides. Side 3/5

4 Udgangspunktet bliver derfor, at der i småsagsprocessen ikke er hjemmel til at dække alle advokatomkostninger. Ved sager om små beløb, reduceres dækningen, se skemaet nedenfor. Resultatet bliver at erhvervsvirksomheden ikke får sine omkostninger, fordi advokatens arbejde ikke kan honoreres rimeligt inden for disse snævre grænser. Omkostningsdækning i mindre sager, dvs. produkter til en værdi under kroner (småsagsprocessen) Økonomisk værdi af produktet Dækning af omkostninger ved vunden sag Op til kroner Højest kroner kroner Højest kroner Kilde: Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager, Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Såfremt en sag ender ved de almindelige domstole som en egentlig proceduresag vil omkostningsfastsættelsen følge højere takster, men der tages som udgangspunkt ikke hensyn til advokatens tidsforbrug og der kan stadig opstå en forskel på, hvad retten tilkender den vindende part som passende sagsomkostninger og advokatens rimelige regning. Går sagen over til den almindelige takster for proceduresager gælder følgende takster: Omkostningsdækning i proceduresager (almindelige sagsanlæg ved domstolene) Sagsværdi: Salær (eksklusiv moms) kr kr. Også her sætter de vejledende takster et loft, det kan være vanskeligt at holde sig under for den erhvervsdrivendes advokat. Spillerummet tager blandt andet højde for at sager, hvor der er syn og skøn kan være meget mere tidkrævende pga. arbejdet med at stille spørgsmål og at møde frem til skønsforretningen. Igen har forbrugeren ikke risiko for en regning fra egen advokat og heller ikke risiko for at skulle betale omkostninger til modparten. Forholdet bliver kompliceret af, at advokater ikke bare kan tilpasse indsatsen efter de forventede tilkendte sagsomkostninger. Advokater skal føre sagerne forsvarligt i forhold til klienten, jf. retsplejeloven 126. Det er ikke muligt at sige noget generelt om tidsforbruget til en retssag, men bare for at møde op til et retsmøde, herunder aftale mødet mv. transporttid til retten, er den første time hurtigt brugt. En retssag om et spisebord med mangler vil som regel være helt uafhængig af bordets pris. Det tager den samme tid at afhøre parterne osv. Side 4/5

5 BILAG 2 Afgørelser i Forbrugerklagenævnet, der indbringes for retten Ifølge Forbrugerjura 2008 blev 24 afgørelser indbragt for retten i 2008 og gennemsnittet de sidste 5 år har været 43 årligt. Tabel over efterlevelse af afgørelser Sager afgjort af Forbrugerklagenævnet Helt eller delvist medhold Heraf registreret oplysning om efterlevelse / ikke efterlevelse Nævnsafgørelse efterlevet (antal) Nævnsafgørelse efterlevet (%) 85,8% 81,5% 88,9% 93,0% 89,7% Sager indbragt for retten Kilde: Forbrugerstyrelsen, Forbrugerjura 2008 Forbrugerstyrelsen registrerer ikke længere udfaldet af de sager, der indbringes for domstolene, men af tidligere opgørelser fremgår det, at en stor del får samme udfald som afgørelsen i Forbrugervides det. I årene gælder det mellem 40 og 89 pct. af sagerne, hvor gennemsnittet er 75 pct. Sager indbragt for retten Afsluttede retssager med registreret dom Heraf dom som FKN s afgørelse Underkendte afgørelser: Afgjorte sager med samme udfald som FKN s afgørelse % 94 % 40 % 82 % 89 % 80 % Kilde: Forbrugerstyrelsen, Forbrugerjura 2005 samt egne beregninger Side 5/5

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere