SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?"

Transkript

1 Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon / juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet med en langstrakt skattesag, så gælder samme mulighed ikke for selskaber og fonde. En mindre håndsværksvirksomhed skal altså selv afholde sine udgifter til advokat eller revisor, selvom det viser sig, at SKAT har rejst en sag på et uretmæssigt grundlag. Omkostningsgodtgørelse er et væsentligt bidrag til selskaber og fondes retssikkerhed. Hvis principielle sager ikke bliver ført, eksempelvis fordi udgifterne til advokat eller revisor overstiger selve skattekravet, så vil Skatteministeriet basere sin fortsatte administrative praksis på et forkert juridisk grundlag. Dermed vil den forkerte afgørelse ikke kun ramme dét selskab, som afstod fra at føre sagen videre i klagesystemet, men også samtlige andre danske selskaber med en lignende problemstilling. CEPOS har foretaget en opgørelse der viser, at hver 5. sag i klage- og retssystemet bliver vundet af skatteyderne. Det relativt høje antal sager, som bliver vundet af skatteyderne viser, at der er en konstant retssikkerhedsmæssig udfordring inden for skattesystemet. Omkostningsgodtgørelse udgør i den henseende et væsentligt retssikkerhedsmæssigt værn, da de 20 pct. skatteydere, der hvert år vinder en klagesag over SKAT, ikke bør risikere at lide et økonomisk tab ved at få ret. Det foreslås derfor, at omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde bliver genindført, da vi i modsat fald risikerer et retssystem, hvor skattemyndighederne uden skelen til økonomiske konsekvenser frit kan fremsætte skattekrav mod ethvert selskab eller mod enhver fond. 1. Indledning I forbindelse med skattereformen i 2009 blev omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skattesager afskaffet. 1 Det betyder, at selskaber og fonde ikke længere kan få erstatning for sine udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. Heller ikke selvom det er selskab eller fonden, der vinder sagen, og heller ikke selvom det eksempelvis er Skatteministeriet der indbringer en sag for domstolene, som ministeriet ellers har tabt i Landsskatteretten. Personer kan stadig få fuld ud omkostningsdækning i skattesager. Afskaffelsen af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde er i stedet blevet erstattet af en fradragsret for afholdte udgifter til sagkyndig bistand i skattesager. 2 Fradragsretten dækker modsat omkostningsgodtgørelse ikke det fulde beløb, men kun 25 pct. af omkostningerne ved sagsanlægget. Så selvom selskabet eller fonden vinder en skattesag, så risikerer de at stå tilbage med et endog meget stort økonomisk tab. 3 1 Se skatteforvaltningslovens 3, stk Ligningslovens 7 Q, stk Det fra domstolssystemet kendte princip om, at den som taber sagen, skal dække sagsomkostningerne, gælder ikke i hverken Landsskatteretten eller i skatteankenævnene. Og selv i retssystemet dækker de tilkendte sagsomkostninger ikke udgifterne forbundet med en skatteretssag. CEPOS Landgreven 3, København K

2 1.1. Retssikkerhedsmæssigt problem Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager udgør et vigtigt retssikkerhedsmæssigt element, idet skattesystemet i dag er så kompliceret, at sagkyndig bistand i langt de fleste sager er nødvendigt, hvis skatteyderen skal kunne matche Skatteministeriets kompetencer og ekspertise. Det gælder også i relation til selskaber og fonde, hvor det navnlig for mindre og mellemstore selskaber kan være særdeles ressourcekrævende både økonomisk, psykisk og administrativt at være involveret i en kompliceret og langstrakt skattesag. På grund af skattelovgivningens kompleksitet bliver retsstillingen i en række sager først endeligt fastlagt ved efterfølgende praksis. I de konkrete sager om multinationale selskaber og kapitalfonde, har Skatteministeriets departementschef, Peter Loft, eksempelvis udtalt: Da sagerne drejer sig om meget store beløb og involverer komplicerede internationale skatteregler, forventer vi, at de alle først vil blive endeligt afgjort i klage- og retssystemet. 4 Retssikkerhedsmæssigt er det et principielt problem, at man som skatteyder risikerer at stå tilbage med et økonomisk tab, selvom man vinder en sag over skattemyndighederne. I særdeleshed når Skatteministeriet oven i købet selv anerkender, at der forekommer områder, hvor retsstillingen først bliver endeligt afklaret i klage- og retssystemet. Dermed skaber man et ubalanceret retssystem, hvor man på den ene side laver elastik regler, der skal afprøves ved domstolene, men på den anden side afviser at sikre en ordentlig retsstilling. 2. Omkostningsgodtgørelse Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager har været en politisk mærkesag for Venstre og Det Konservative Folkeparti, og indgik også i regeringsgrundlaget efter valget i Formålet var at styrke skatteborgernes retssikkerhed, så ingen skulle lide et økonomisk tab ved at vinde en sag over skattemyndighederne: Flere skatteydere opgiver at føre skattesager, fordi det ofte vil være en langvarig, økonomisk og psykisk belastning for den enkelte. Og der er en stor risiko for, at omkostningerne ved at få ret vil overstige den tilbagebetalte skat. 5 Til trods for, at de to partier allerede inden da havde kæmpet en årelang kamp for at få indført fuld omkostningsgodtgørelse, indgik Regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med skattereformen i 2009 et politisk forlig om at afskaffe ordningen for selskaber og fonde. Afskaffelsen ville bidrage til finansiering af skattereformen med 50 mio. kroner, men den overordnede begrundelse var, at ordningen blev misbrugt og belastede klagesystemet unødigt: efter de gældende regler er der en vis risiko for udnyttelse af reglerne om omkostningsgodtgørelse. De godtgørelsesberettigede har således et incitament til ikke at fremlægge dokumentation i skattesager, så længe de er under behandling hos SKAT, men til at vente, til SKAT har truffet en afgørelse i sagen, således at dokumentationen først fremkommer under en efterfølgende klagesag, hvor der kan opnås godtgørelse for udgifterne Misbrug af ordningen? Argumentet om, at omkostningsreglerne førte til udnyttelse er siden blevet mødt med megen kritik. 6 Bl.a. fordi Skatteministeren på intet tidspunkt har kunnet demonstrere, at der skulle finde et konkret misbrug af ordningen sted. 7 Både fra Danske Advokater, Foreningen af 4 Skatteministeriets pressemeddelelse af 1. april 2011 om skattekontrol af kapitalfonde, jf. 5 Se Regeringsgrundlaget: Vækst, velfærd fornyelse fra Se eksempelvis Michael Serup: Alvorlige retssikkerhedsproblemer indenfor skatteområdet, Skattepolitisk Oversigt I Skatteretten 4, 5. udgave, Thomson Reuters, juni 2009 bliver det på side 235 anført: Det kan vække undren, at den lovbestemte, årlige afrapportering af omkostningsgodtgørelesordningens virkning ikke 2

3 Statsautoriserede Revisorer (FSR) og fra Advokatsamfundet er der også stillet spørgsmålstegn ved det påståede misbrug af ordningen. Bl.a. har Danske Advokater anført: For det første, så er vi ikke bekendte med, at skatteydere har spekuleret i at få en skattesag på halsen, frem for at få en evt. tvist afklaret administrativt med skattemyndighederne. Det forekommer at være et mere end tænkt eksempel, og er i øvrigt også i fuldkommen modstrid med god advokatskik. 8 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) anførte på linje hermed: FSR står uforstående over for bemærkningerne i lovudkastet (side 46) om, at adgangen til omkostningsgodtgørelse for selskaber mv. ophæves, fordi der er en vis risiko for udnyttelse af reglerne derved, at der først fremlægger dokumentation i forbindelse med en senere sag. Det må være helt enkeltstående tilfælde, der evt. kan være tale om. 9 Advokatsamfundet uddybede tilsvarende: Det i bemærkningerne anførte eksempel har så vidt ses udspring i en Landsskatterets kendelse SKM LSR, hvor Landsskatteretten nåede frem til, at der ikke var hjemmel til at nægte fuld omkostningsgodtgørelse under henvisning til, at skatteyder kunne have opnået samme resultat i foregående instans ved at fremlægge det pågældende materiale. Ingen i dansk skatteret har antaget, at denne kendelse medførte, at hele omkostningsgodtgørelsessystemet skulle bortfalde for juridiske personer. Der er i øvrigt slet ikke tale om, at eksemplet kun gælder for juridiske personer Belastning af klagesystemet? Ét andet argument for at fjerne fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde var, at ordningen medførte en unødig belastning af klagesystemet. 11 En gennemgang af Landsskatterettens årlige redegørelser de seneste 8 år viser imidlertid, at antallet af afsluttede sager i skatteankenævnene og i Landsskatteretten generelt er faldende, 12 og at muligheden for at få omkostningsgodtgørelse således ikke har medført øget belastning af klagesystemerne: indeholder nogen for for advarsel til lovgiver om den påståede risiko for udnyttelse af regler om omkostningsgodtgørelse et/16%20h ashx Dette var en bekymring, som allerede Omkostningsdækningsudvalget havde givet udtryk for, og som Socialdemokratiet ved forhandlingerne i 2002 påpegede som argument for ikke at indføre fuld omkostningsdækning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Tallene stammer fra Landsskatterettens årsberetninger, jf. 3

4 Tabel 1 Antal afsluttede sager (instans) Skatteankenævn Landsskatteretten Afsluttede sager i alt Heller ikke Landsskatterettens årlige målinger af antallet af sager, hvori der anvendes sagkyndig bistand, 14 bekræfter tesen om, at omkostningsgodtgørelsesinstituttet skulle medføre en unødig belastning af klagesystemet. For selvom selskaber og fonde ikke længere kan få omkostningsgodtgørelse, så steg brugen af sagkyndig bistand også i 2010 og i 2011: Tabel % 75% 76% 83% 84% 85% 77% 83% 82% 85% 86% 2.3. Sammenfatning Samlet set er der ikke statistisk belæg for, at der har foregået et konsekvent og professionelt misbrug af ordningen med fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager, eller at ordningen har medført unødig belastning af klagesystemet. De tilfælde af misbrug, som angiveligt skulle have fundet sted, må således tilskrives enkeltstående tilfælde, som anført af både Danske Advokater, FSR og Advokatsamfundet. Dette underbygges i øvrigt af, at tidligere skatteminister Kristian Jensen i 2005 udtalte: SKAT gennemfører løbende undersøgelser af eventuelle misbrug af ordningen, men har ikke kunnet konstatere, at et sådant finder sted. 15 Skatteministeriet ses da også kun at have offentliggjort en enkelt sag, hvor reglerne om omkostningsgodtgørelse er blevet misbrugt. 16 Derfor forekommer det uproportionalt, at argumentet om misbrug og udnyttelse af ordningen skulle føre til, at den helt blev afskaffet for selskaber og fonde. Navnlig fordi et latent misbrug af systemet kunne imødekommes på anden vis: For det første kunne man have præciseret, at ordningen ikke gjaldt, hvis skatteyder trods opfordring hertil havde undladt at fremlægge relevant materiale eller fornøden dokumentation. For det andet kunne man have opretholdt ordningen i de tilfælde, hvor selskabet eller fonden lider et tab, fordi SKAT har foretaget en forkert retlig vurdering eller har begået en processuel fejl. 13 Skatteankenævnene ændrede i 2008 opgørelsesmetode. Det har derfor været nødvendigt at synkronisere visse af tallene fra skatteankenævnene efter den beregningsmodel, som også Skatteministeriet har brugt, jf. 14 Målingen foretages som stikprøvekontrol hvert år i februar måned. Derfor foreligger tallet for 2011 også. Målingerne fremgår af Landsskatterettens årsredegørelser, jf Afgørelsen som Advokatsamfundet referer til er en sag, hvor skatteyderen (i øvrigt en person og ikke et selskab) afstod fra at fremlægge den dokumentation, som skattemyndighederne havde bedt om. Først i den efterfølgende klagesag blev dokumentationen fremlagt med det resultat, at den myndighedernes skatteforhøjelse blev afvist. Skatteyderen fik efterfølgende omkostningsgodtgørelse for de udgifter han havde afholdt til sin revisor i forbindelse med klagesagen. 4

5 For det tredje kunne omkostningsgodtgørelse som minimum - være opretholdt i sager, som videreføres på skattemyndighedernes initiativ. 3. Skatteministeriet taber hver femte påklagede sag 3.1. Skatteankenævn og Landsskatteretten Hvis man sammenligninger det samlede antal afsluttede sager ved skatteankenævnene og Landsskatteretten i perioden (tabel 1) med udviklingen i sager, hvori skatteyderen har fået 100 pct. omkostningsgodtgørelse det vil sige fuldt ud medhold eller medhold i overvejende grad 17 så er konklusionen, at skatteyderne vinder ca. hver femte sag, som bliver afsluttet ved skatteankenævnene og Landsskatteretten: Tabel 4 Afsluttede sager i alt Fuldt medhold/ Overvejende medhold Procentvis antal af sager, som SKAT har tabt ,6 29,4 20,1 18,8 22,3 21,3 21,8 18,3 19 Trods det markant færre antal sager i klageinstanserne, er der ikke sket et tilsvarende fald på den procentvise medholdsfrekvens hos skatteyderne, eller sagt på anden måde; over en 8-årig periode har skattemyndighederne i ca. hver femte sag, som bliver indbragt for skatteankenævnene og Landsskatteretten, truffet en forkert afgørelse i den indledende fase Domstolssager Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har foretaget en opgørelse for perioden , som viser, at skatteyderne vinder ca. hver femte sag, som bliver påklaget fra Landsskatteretten til domstolssystemet. 20 Dette billede har generelt ikke ændret sig, viser en tilsvarende opgørelse, som CEPOS har foretaget for perioden , og som baserer sig på nye tal fra Landskatteretten: 21 Tabel 6 Skattesager anlagt af skatteyder ved domstolene Antal afsluttede sager ved domstolene i alt Skatteministeren har siden 2002 afleveret en årlig redegørelse til Folketingets Skatteudvalg om ordningen med omkostningsgodtgørelse, bl.a. med henblik på at foregribe et eventuelt misbrug af ordningen. Denne viser bl.a. udviklingen i antallet af sager, hvor i der er tildelt omkostningsgodtgørelse. Redegørelsen for 2010 foreligger endnu ikke. 18 Tallene for omkostningsgodtgørelse for 2010 er endnu ikke offentliggjort, men CEPOS har fået tallet oplyst fra Skatteministeriet. 19 Da selskaber og fonde ikke længere får omkostningsgodtgørelse, indgår disse ikke i statistikken. Tallet for hvor mange sager, at Skattemyndighederne taber, kan derfor være højere. 20 FSR har således foretaget en opgørelse for periodehttp://www.fsr.dk/~/media/files/nyheder%20og%20presse/nyheder%20og%20pressemeddelelser/200 9/retssikkerhed/notat%20om%20skat%20og%20retssikkerhed.ashx 21 5

6 (dom eller forlig) Heraf medhold til skatteyder Heraf medhold til skattemyndighederne %-vis af dommene, hvor skatteyderen får medhold ,43 16,61 21,38 17,79 21,57 Samlet set kan det konkluderes, at skatteyderne får medhold i ca. hver femte af de sager, som de anker Sammenfatning Retssikkerhedsmæssigt er det bemærkelsesværdigt, at skatteyderne både vinder ca. hver femte sag i Landsskatteretten og ca. hver femte sag ved by- og landsretterne. Tallene taler for sig selv; klage- og retsinstanserne udgør en særegen retssikkerhedsmæssig funktion i skatte- og afgiftssager, eller formuleret af Michael Serup, skatteretsadvokat hos Bech-Bruun i et åbent brev til tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen: Erfaringen viser, at sager ofte skulle helt til Højesteret for at finde den rigtige afgørelse. 22 Kendsgerningerne er, at skattereglerne er kompliceret, og at en række sager som også anført af Skatteministeriet 23 må til klage- og retsinstanserne før de får deres endelige afgørelse. Derfor er det også så meget desto mere vigtigt, at skatteydernes retssikkerhed tilgodeses, bl.a. ved, at ingen af de ca. hver femte skatteyder, som får fuldt ud medhold i en skattesag, lider et økonomisk tab forbundet hermed. Ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning er det derfor også bekymrende, hvis den generelle politiske holdning er, at omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde er spild af ressourcer, således som formuleret af tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen: Der er tidligere eksempler på, at der er ubetalt millionbeløb om omkostningsgodtgørelse til advokater i store skatteretssager. Enhver må kunne se, at det er spild af virksomhedernes og det offentliges ressourcer, og at vi har en fælles interesse i, at sager helt undgås. 24 I en retsstat bør retssikkerhed ikke kunne anses som spild af ressourcer. Men spørgsmålet er, om der ikke netop er gjort køb på retssikkerheden, til fordel for en økonomisk ressourceprioritering hvis: - forkerte afgørelser står til troende, fordi man ikke har noget økonomisk incitament til at føre sagen, eller hvis: - skattemyndighederne fører en række sager inden for samme sagskompleks, velvidende at retsstillingen er uklar og først vil blive afklaret i klage- og retssystemet, eller hvis: - Skatteministeriet anker en sag, som de har tabt i en tidligere instans, uden at skatteyderen kan få økonomisk kompensation for de udgifter, som nødvendigvis bliver påført? Fra praksis er der flere eksempler, hvor selskaber er pålagt økonomiske byrder, for sager som aldrig burde være ført. Eksempelvis hvor det viser sig, at myndigheden har begået en 22 Alvorlige retssikkerhedsproblemer indenfor skatteområdet af Michael Serup, advokat hos Bech-Bruun, Skattepolitisk Oversigt Retssikkerhed og skat Skatteminister Troels Lund Poulsen svar til adv. Michael Serup, Skattepolitisk Oversigt

7 sagsbehandlingsfejl, og hvor det altså anses som spild af ressourcer at give selskabet kompensation for at bevise denne myndighedsfejl. 4. Hvad er retssikkerhed i en politisk kontekst? Det er uvist, hvorfor Regeringens politiske fokus på retssikkerhed i 2001 ikke længere gør sig gældende. I hvert fald synes tesen om unødig belastning af klagesystemet og udnyttelse af reglerne ikke statistisk at holde stik, ligesom det heller ikke er et billede som genkendes hos hverken Danske Advokater, FSR eller Advokatsamfundet. Når selv Skatteministeriet anerkender, at der verserer en række sager mod eksempelvis kapitalfonde og multinationale selskaber, hvor reglernes rækkevidde først vil blive endeligt afgjort i klage- og retssystemet, er det så fortsat den politiske holdning, at danske virksomheder selv kan og skal bære omkostningerne forbundet med sådanne sager? Et tilsvarende spørgsmål er, hvordan selskaber og fondes retssikkerhed bliver under en eventuel ny regering? For når Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil tilføre flere ressourcer til SKATs ligning af store selskaber og i øvrigt indføre omvendt bevisbyrde i transfer pricing sager så bliver konsekvensen nødvendigvis, at endnu flere selskaber og fonde end i dag vil komme i skattemyndighedernes søgelys og dermed kan forudse betydelige millionudgifter på, at retsstillingen først vil blive endeligt afgjort i klage- og retssystemet. 25 I forhold til den nuværende regering er det derfor interessant, hvilken retssikkerhedsmæssig arv den vil efterlade til danske selskaber og fonde, mens det i relation til en ny S-SF regering er relevant, om de vil styrke selskaber og fondes retssikkerhedsmæssig situation eksempelvis i form af fuld omkostningsgodtgørelse til de selskaber og fonde, der vinder en skattesag. 5. Konklusion Fuld omkostningsgodtgørelse er et grundlæggende retssikkerhedsmæssigt fundament i skattesager. Det gælder i særdeleshed i forhold til selskaber og fonde, som er underlagt et særligt kompliceret regelsæt, og hvor det ikke er ualmindeligt, at retsstillingen først vil blive endeligt afgjort i klage- og retssystemet. For at genskabe også selskaber og fondes retsfølelse, og i det hele taget styrke retssikkerheden i skatte- og afgiftssager, anbefales det, at fuld omkostningsgodtgørelse genindføres i skattesager, så ingen risikerer at lide et økonomisk tab ved at vinde en sag over skattemyndighederne. Dette bør som minimum gælde i sager, hvor skattemyndighederne har foretaget en forkert retlig vurdering, i sager hvor der er begået myndighedsfejl, og i sager som videreføres på skattemyndighedernes initiativ. På den måde undgår man et retssystem, hvor skatteyderne af økonomiske og administrative årsager afstår fra at gøre sin ret gældende med den konsekvens, at også Skatteministeriet fremadrettede praksis vil være baseret på et forkert juridisk grundlag. 25 Skatteministeriets pressemeddelelse af 1. april 2011 om skattekontrol af kapitalfonde, jf. 7

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 13. maj 2014 J.nr. 14-2331092 Samrådsspørgsmål AD talepapir Samrådsspørgsmål AD: Indledning Retssikkerhed Ministeren bedes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16

Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 15. august 2016 Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16 Skatteministeriet har den 27. juni 2016

Læs mere

Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse

Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse 5/17/2017 Retssikkerhedspakke II med særligt fokus på omkostningsgodtgørelse ved retsformand Poul Bostrup og advokat Claus Bach Christensen Disposition En historisk gennemgang af omkostningsgodtgørelse

Læs mere

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR

Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM HR - 1 Skattemyndighedernes udvidelse af påstand efter indbringelse for domstolene SKM2011.242.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved Højesterets dom af 17/3 2011 tiltrådte Højesteret, at Skatteministeriet

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Domstolene SKAT. Landsskatteretten

Domstolene SKAT. Landsskatteretten Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Analyse af skatteankenævnene FSR har

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST - 1 Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM2016.300.SANST Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen tiltrådte ved en afgørelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER

DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER 6 Ny undersøgelse: DOMMERE HOLDER MED STATEN I SKATTESAGER Staten får medhold i mere end 85 pct.af alle anlagte skattesager, viser en ny undersøgelse. Det rokker ved forestillingen om domstolene som borgernes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Respektfor borgeren LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Forslag 1) Omlæg Skatteministeriet til en Styrelse under Finansministeriet 2) Udarbejd etisk kodeks for Skats ageren og definition

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

FSR danske revisorer 14 forslag, der vil styrke retssikkerheden

FSR danske revisorer 14 forslag, der vil styrke retssikkerheden FSR danske revisorer 14 forslag, der vil styrke retssikkerheden Retssikkerheden på skatteområdet har stor betydning for den enkelte borger og virksomhed. Derfor er det glædeligt, at der bredt i Folketinget

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

Lovudkast om omkostningsgodtgørelse

Lovudkast om omkostningsgodtgørelse - 1 Lovudkast om omkostningsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i juni 2016 sendt et lovudkast om ændring af reglerne om omkostningsgodtgørelse i høring. Med

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2014 2014* 2015 2015* pr.

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning.

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning. i:\marts-2000\omkostning-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 14.marts 2000 RESUMÈ OMKOSTNINGSDÆKNINGSUDVALGET Betænkningen fra Omkostningsdækningsudvalget indeholder en række forslag,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR

Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM LSR - 1 Skatteforbehold - udnyttelse påklage afskåret - SKM2014.653.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 16/6 2014, ref. i SKM2014.653.LSR, en klage

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD - 1 18/11/2014-06.11.2014-47 (20141118) Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sagen afgjort ved Østre Landsrets dom ref. i SKM2014.708.ØLD

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

2. december 2016 HSH/LMM

2. december 2016 HSH/LMM Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K ADVOKATFIRMA WWW.PLESNER.COM AMERIKA PLADS 37 2100 KØBENHAVN Ø TLF +45 33 12 11 33 FAX +45 33 12 00 14 HSH@PLESNER.COM 9144119V4 2. december

Læs mere

Skatteudvalget L 212 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 212 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. februar 2013 Høring af udkast til ny klagestruktur på skatteområdet H015-13 Skatteministeriet

Læs mere

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Rapport 19. december 2014 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 1 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Kammeradvokatens rolle i den offentlige sektor... 4

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015

Skatteankestyrelsen. Sagsstatistikker 2015 Skatteankestyrelsen Sagsstatistikker 5 Indhold. Til og afgang af klager 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider 7 3. Sagsudfald 8 4. Retsmøder 9 5. Ankenævnsmøder 6. Omkostningsgodtgørelse 7. Domstolssager

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven Skatteudvalget 2016-17 L 28 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - forrentning af statens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse - Advokatnævnets pålæg om rentebetaling savnede lovhjemmel - Landsskatterettens

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse - skatteforvaltningslovens 52, stk. 1 - hæftelse for den sagkyndiges honorar honoraraftale, hvorefter klienten i intet tilfælde selv skulle betale for den ydede juridiske bistand

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere