s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC)."

Transkript

1 HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World Colleges har eksisteret siden Den 29. april 1986 oprettede rektor Ole Barfoed og mag.art. Lise Svanholm vedtægter for Den Danske Nationalkomité for United World Colleges for at give komitéen en juridisk form. Foreningen Det danske Network for United World Colleges blev stiftet den 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). Den Danske Nationalkomité for United World Colleges og generalforsamlingen i foreningen Det danske Network for United World Colleges ("Network") har den 10. april 2008 besluttet at sammenlægge Nationalkomitéen og Network i en almennyttig og almenvelgørende forening under navnet United World Colleges Danmark med virkning fra 1. januar Navn og hjemsted s1. Foreningens navn er "United World COlleges Danmark" ("Foreningen"). Foreningen fører tillige navnet "Den Danske Nationalkomité for United World Colleges (United World Colleges Danmark)". Foreningens hjemsted er København. S

2 2 HJEJLE GERSTED MDGENSEN Formål 9 3. Foreningens formål er, at udbrede, styrke og øge kendskabet til United World Colleges' arbejde, hvilket bl.a. kan ske i samarbejde med United World Colleges' internationale administrationskontor, at medvirke til, at gymnasieelever optages på de af United World Col leges drevne skoler, at indsamle midler til anvendelse til stipendier til gymnasieelever, der er kvalificerede ansøgere til optagelse på en af United World Colleges' skoler, og at skabe et netværk for nuværende og tidligere UWCelever, der er blevet udsendt af den tidligere danske nationalkomité eller af Foreningen, med henblik på, at disse elever formidler information til potentielle ansøgere og bistår ved udvælgelse af nye elever. Kapital 94. Midler til at opfylde formålet søges opnået gennem fondsstøtte samt gennem bidrag fra personer eller virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger eller tilsvarende. Foreningen skal til enhver tid have nettoaktiver til betaling af fremtidige skolebetalinger for elever, som Foreningen har udvalgt til et skoleophold på United World Colleges. Medlemmer 9 5. Som medlem kan optages enhver person, virksomhed, organisation, institution, forening eller tilsvarende, der støtter Foreningens formål. Nuværende og tidligere UWCelever er fødte medlemmer.

3 Generalforsamlingen Nationalkomitéen Bestyrelsen. 3 HJEJLE GERSTED MOGENSEN Udmeldelse S 6. Medlemsforholdet ophører ved udmeldelse, der kun kan ske skriftligt til Foreningen. Udmeldelse har virkning fra Foreningens modtagelse af udmeldelsen. Kontingent S 7. Nationalkomitéen træffer på et årsmøde beslutning om, hvorvidt der skal opkræves medlemskontingent, og fastsætter i givet fald en eller flere kontingentsatser. Ledelse ~ Foreningens ledelse udøves af: (repræsentantskabet) Generalforsamlinger S 9. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved brev til hvert medlem. Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være Foreningen i hænde senest årets 1. oktober.

4 4 HJEJLE GERSTED MOGENS EN Senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal de samlede forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være fremlagt til gennemsyn på Foreningens adresse. Det samme gælder det reviderede årsregnskab. Et hvert medlem, der begærer det, kan for egen regning få tilsendt dette materiale. Dagsorden Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i sidste regnskabsår samt om virksomheden i det in deværende regnskabsår. 3. Det reviderede regnskab for sidste regnskabsår fremlægges til godkendelse. 4. Valg af medlemmer til Nationalkomitéen, jfr Indkomne forslag. 6. Eventuelt. Dirigent 91lo Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning.

5 5 HJEJLE GERSTED MOGENS EN Ekstraordinær generalforsamling S 12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 15 % af Foreningens medlemmer, der alle skal have været medlemmer i mindst to måneder, før begæringen fremsættes, skriftligt begærer dette i et bestemt angivet øjemed. Ekstraordinær generalforsamling skal inden 14 dage efter modtagelsen af begæring indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde som ordinære generalforsamlinger. Afstemning S 13. på generalforsamlingen har hvert medlem af Foreningen (personlige og ik kepersonlige) én stemme. De på generalforsamlingen behandlede anliggender behandles ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er et forslag forkastet, med mindre det drejer sig om et valg efter dagsordenens punkt 4, hvor der i så fald foretages lodtrækning. Der kan stemmes ved fuldmagt. Referat S 14. Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten. Nationalkomitéen S 15. Nationalkomitéen fungerer som et repræsentantskab.

6 6 HJEJLE GERSTED MOGENSEN Nationalkomitéen består af 1525 medlemmer. Generalforsamlingen afgør, hvor stor komitéen skal være indenfor det angivne interval. Det skal tilstræbes, at der altid er mindst to medlemmer af komitéen, der er tidligere elever fra en UWCskole, og som er under 30 år. Bestyrelsens medlemmer og koordinatorer i bestyrelsens stående udvalg, jfr. ~ 18, er fødte medlemmer af Nationalkomitéen. Komitéen kan opfordre andre tidligere danske UWC elever til at deltage i Nationalkomitéens møder som observatører. I Nationalkomitéen har hvert medlem én stemme. I tilfælde af stemmelig hed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle anliggender behandles ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog ~~ 28 og 29. Komitéen vælger sin egen formand og bestyrelse for Foreningen samt rådgi ver bestyrelsen. Formanden for Nationalkomitéen er også formand for be styrelsen. Nationalkomitéen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Hvervet som komitémedlem er ulønnet. Ârsmøder g 16. Nationalkomitéen afholder årsmøde hvert år på et tidspunkt inden den ordinære generalforsamling. Ârsmødet indkaldes ved brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge dagsorden, årsregnskab for sidste regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår. o Dagsordenen for arsmødet skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Det reviderede regnskab for seneste regnskabsår fremlægges. o 3. Budget for det kommende regnskabsar fremlægges. 4. Valg af formand. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Forslag til drøftelse og rådslagning. 7. Eventuelt.

7 HJEJLE GERsTED MOGENS EN 7 Over det på årsmødet passerede udarbejdes et referat, der underskrives af formanden. Hvis der er behov, kan formanden på samme måde som ved indkaldelse til årsmøde indkalde til ekstraordinært møde med angivelse af dagsorden. I særlig hastende anliggender kan ekstraordinære møder indkaldes med 8 dages varsel. Bestyrelsen S 17. Foreningen ledes af en af Nationalkomitéen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 58 medlemmer. Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år og to medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil det førstkommende årsmøde. Bestyrelsen skal supplere sig, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 3. Udvalg S 18. Bestyrelsen nedsætter fire stående udvalg: Udvælgelse, Fundraising, Alumni og Public Relation. Posten som formand for hvert af de stående udvalg besættes af et ordinært bestyrelsesmedlem. Formanden for Alumniudvalget skal dog være en tidligere dansk UWCelev, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen. Hvert udvalg har tillige en tidligere dansk UWCelev som koordinator. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte andre faste udvalg eller ad hocudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer, komitémedlemmer eller tredjemænd. Udvalgene udfærdiger skriftlige referater af mødeaktiviteterne og sender kopi til bestyrelsen.

8 8 HJEJLE GERsTED MOGENS EN Bestyrelsesmøder m.m. S 19. Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt og i øvrigt efter indkaldelse af formanden, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter skrift lig begæring herom til formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Indkaldelse til be styrelsesmøde sker med et varsel af mindst 8 dage. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelig hed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsesmedlemmernes hverver ulønnet. Bestyrelsen selv sin forretningsorden. fastsætter i øvrigt Over det på bestyrelsesmøderne passerede udarbejdes et referat, der god kendes og underskrives af bestyrelsen. Repræsentant i Røde Kors Nordisk UWC S 20. Bestyrelsen udpeger en eller flere danske repræsentanter til at indtræde i Foundation Council for Røde Kors Nordisk United College. Repræsentanter sørger for, at de officielle referater af Council's møder tilgår bestyrelsen. Forvaltning S 21. Foreningens aktiver skal lyde på Foreningens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne. Bestyrelsen afgør, hvorledes Foreningens midler skal anbringes og investe res.

9 9 HJEJLE GERsTED MOGENS EN S 22. Bestyrelsen disponerer Foreningens midler. Bestyrelsen anvender midlerne efter eget skøn til fremme af de i S 3 nævnte formål. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Forenin gen. Sekretariat S 23. Bestyrelsen kan oprette et sekretariat og ansætte lønnet personale. Teqningsret S 24. Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Hæftelse ~ 25. For Foreningens forpligtelser hæfter kun Foreningens formue. Foreningens medlemmer, komitémedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer har intet personligt ansvar for Foreningens forpligtelser. Regnskab S 26. Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli. Over Foreningens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert o ar aflægge regnskab.

10 10 HJEJLE GERsTED MOGENS EN Foreningens regnskab skal forelægges p~ et bestyrelsesmøde og underskri ves af bestyrelsesmedlemmerne på førstkommende bestyrelsesmøde efter regnskabsårets udløb. Efterfølgende skal Foreningens regnskab forelægges på Nationalkomitéens ~rsmøde og fremlægges til godkendelse p~ den ordinære generalforsamling. Revision 927. Til at revidere Foreningens ~rsregnskab vælger bestyrelsen styrelsen kan til enhver tid ændre valget af revisor. en revisor. Be Vedtægtsændringer 928. Til vedtagelse af beslutning om ændringer af Foreningens vedtægter kræves, at forslaget vedtages af Nationalkomitéen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning 929. Til vedtagelse af beslutning om Foreningens ophør kræves, at mindst 2/3 af samtlige Nationalkomitéens medlemmer stemmer herfor. Er et forslag om opløsning vedtaget med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, men der ikke er fremmødt mindst 2/3 af samtlige medlemmer, indkalder formanden til et nyt Nationalkomitémøde. p~ dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende komitémedlemmer. I tilfælde af opløsning træffer Nationalkomitéen bestemmelse om overførsel af Foreningens midler til en fond eller forening eller tilsvarende, der har til

11 HJEJLE GERSTED MOGENS EN 11 formål at støtte unge danskeres uddannelse i udlandet, og som er godkendt i henhold til ligningslovens 9 8 A. 000 København, den 10. april 2008 For Danske,!lNationalkomit~ for World Colleges For Det danske Network for United World Colleges

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere