stiftet den 9. oktober 1862

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stiftet den 9. oktober 1862"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862

2 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens kontor. 2 Foreningens formål er: a) at virke for fremme af handel, service og erhverv i Køge og omegn samt varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske interesser i området, b) at forvalte Køge Handelsstandsforenings Fond efter vedtagne retningslinier. Medlemmer 3 Som medlem af Køge Handelsstandsforening kan optages: a) Selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i Køge og omegn, b) selskaber med handels- og erhvervsformål, der udøver virksomhed i Køge og omegn, c) andre, hvis interesser skønnes knyttet til handelen, service og erhverv i Køge og omegn. 2

3 4 Bestyrelsen nedsætter snarest efter hvert års ordinære generalforsamling et aktivitetsudvalg, hvis formand udpeges af bestyrelsen. Den valgte formand for udvalget vælges blandt den siddende bestyrelses medlemmer. Udvalgsformanden sammensætter i øvrigt selv udvalgets medlemmer blandt foreningens medlemmer. Det skal tilstræbes, at udvalget kommer til at repræsentere alle interessegrupper indenfor foreningen, ligesom det skal tilstræbes, at alle Køge bys hovedstrøg/torvet er repræsenteret. Aktivitetsudvalget varetager fællesaktiviteter, der har hensigt at fremme handelen i Køge Handelsstandsforenings naturlige interesseområde. Aktiviteterne udføres i fornødent omfang med bistand fra forenings kontor og/eller bestyrelsen. Med henblik på aktivitetsudvalgets økonomiske drift fremlægger udvalget hvert år senest i januar måned for bestyrelsen en plan over det kommende kalenderårs aktiviteter. Samtidig fremlægger udvalget et budget for, hvad en gennemførelse af årets aktiviteter må antages at ville koste. Plan og budget skal herefter godkendes af bestyrelsen, som i denne forbindelse er berettiget til at udskyde arrangementer og/eller indsætte andre arrangementer. Bestyrelsen kan derudover eventuelt hensætte et rammebeløb til brug for ekstra arrangementer, annoncer, cirkulæreskrivelser og lignende. Udvalget kan ikke på egen hånd disponere over foreningens midler, udover det som følger af den godkendte plan og budget. Alle betalinger for en given aktivitet foretages af foreningens kasse efter anvisning fra udvalget, således at betalingen sker direkte til den endelige betalingsmodtager. Når en aktivitet er gennemført, aflægger udvalget regnskab overfor bestyrelsen, således at budgetkontrol kan finde sted. 5 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til foreningens kontor med mindst 6 (seks) måneds skriftligt varsel til regnskabsårets udløb. 3

4 6 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 7 Det årlige medlemskontingent for det indeværende år fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Det på generalforsamlingen fastsatte kontingent til foreningen opkræves med en fjerdedel i hvert kvartal. Bestyrelsen 8 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder 2 år. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage sekretariatsbistand samt nødvendig bistand herudover. 9 Bestyrelsen repræsenterer handelsstandsforeningen i alle forhold: Henvendelser til foreningen rettes til formanden. Bestyrelsen fører protokol over sine møder, hvoraf bestyrelsens beslutninger fremgår. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 4

5 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen administrerer foreningens indtægter og formue under ansvar overfor generalforsamlingen. 10 Køge Handelsstandsforening tegnes af formanden i forening med mindst et bestyrelsesmedlem. Udbetaling af foreningens midler skal ske ved registrerbare betalinger. På foreningens konti kan formand og kasserer disponere hver for sig. Generalforsamlingen 11 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer der møder. Hvert medlem i henhold til 3, det være sig erhvervsdrivende, selskaber eller andre, har kun een stemme. Medlemmerne kan stemme ved skriftlig fuldmagt, dog kan et medlem højst afgive 3 stemmer. 12 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i mindst 2 lokale aviser eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter. 5

6 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om foreningens virksomhed. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab. 4 Fastsættelse af kontingent, herunder fremlæggelse af budget for det kommende år. 5 Særlige forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. 7 Valg af revisor. 8 Eventuelt. 13 Forslag indeholdende vedtægtsændringer, der ønskes optaget på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. februar. Andre forslag indsendes til formanden senest 8 dage for generalforsamlingen. 6

7 14 Ekstraordinær generalforsamling kan kun afholdes efter vedtagelse i bestyrelsen eller ved at mindst 25 af foreningens medlemmer indsender motiveret begæring herom til formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter begæringens modtagelse, og med dagsorden udsendt til medlemmerne. 15 Ændringer i vedtægterne kan kun foretages, når forslag herom har været optaget på dagsordenen til en generalforsamling, og en vedtagelse kræver altid, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Den generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, træffer også beslutning om, hvorledes foreningens midler skal anvendes. Æresmedlemmer 16 Et medlem, der i særlig grad har gjort sig fortjent ved at have virket for foreningens eller handelsstandens interesser, kan efter forslag fra bestyrelsen og med generalforsamlingens enstemmige tilslutning udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Således vedtaget på generalforsamlingerne den 14. oktober 1981, 19. oktober 1982, 25. oktober 1989, 8. december 1992, 7. december 1993, 28. marts 1995, 18. marts 2003, 11. marts 2008 og 22. marts oo0oo Køge, den 22. marts 2011 Claes Lagerbon Jensen Dirigent 7

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere