Lovforslaget har desuden været offentliggjort på under Høringsportalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen."

Transkript

1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Ændring af regler om patienters retsstilling, nedlæggelse af Lægemiddelskadeankenævnet, oplysningspligt ved erstatningsudbetalinger i patientskadesager, afbrydelse af forældelse i sager om patient- og lægemiddelskadeerstatninger, offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter ved tilbagevendende tilsyn m.v.) 1. Modtagne høringssvar Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har været sendt i høring i perioden 13. november 2013 til 11. december 2013 til nedenstående: Advokatrådet, Ankestyrelsen, BPK Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker, Danmarks Optikerforening, Dansk Erhverv, Dansk Handicapforbund, Dansk Industri, Dansk IT Råd for IT- og persondatasikkerhed, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Psykolog Forening, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandlægeforening, Dansk Tandplejerforening, Danske Bandagister, Danske Bioanalytikere, Danske Dental Laboratorier, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Datatilsynet, De Offentlige Tandlæger, Det Centrale Handicapråd, Det Etiske Råd, Ergoterapeutforeningen, Finanstilsynet, FOA, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet Tænk, Foreningen af Kliniske Diætister, Foreningen af Radiografer i Danmark, Foreningen af Speciallæger, Forsikring og Pension, Færøernes Landsstyre, Grønlands Selvstyre, Jordemoderforeningen, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter, Lægeforeningen, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patientforsikringen, Patientombuddet, Praktiserende Lægers Organisation, Praktiserende Tandlægers Organisation, Psykolognævnet, Radiograf Rådet, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Retspolitisk Forening, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland, Rigspolitiet, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Tandlægeforeningen, Yngre Læger og 3F. Lovforslaget har desuden været offentliggjort på under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget høringssvar fra (i alfabetisk rækkefølge): Advokatrådet Ankestyrelsen

2 Side 2 BPK Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker Dansk Kiropraktor Forening Dansk Psykolog Forening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Danske Handicaporganisationer Danske Patienter Danske Regioner Datatilsynet Det Etiske Råd Finanstilsynet FOA Forbrugerombudsmanden Forbrugerrådet Tænk Forsikring og Pension Jordemoderforeningen KL Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere Lægeforeningen Patientforeningen i Danmark Patientforsikringen Patientombuddet Statens Serum Institut Sundhedsstyrelsen Tandlægeforeningen Herudover har ministeriet modtaget høringssvar fra Advokatformaet HjulmanKaptain, Diabetesforeningen, Institut for Menneskerettigheder og Ret & Råd Advokater Sundhedshuset. Nedenfor følger bemærkninger til de enkelte hovedpunkter i lovforslaget, som er berørt af flere høringsparter. Ministeriets kommentarer hertil er kursiverede: 2. Modernisering af sundhedslovens regler om patienters retsstilling 2.1. Aktindsigt i patientjournaler m.v. Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet Tænk udtaler sig positivt om den foreslåede modernisering og styrkelse af rettighederne til aktindsigt i patientjournaler m.v. Datatilsynet gør opmærksom på, at meddelelse af elektronisk aktindsigt skal ske under iagttagelse af sikkerhedsreglerne i persondataloven og tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse og vejledning. Danske Regioner henviser til vejledningen om den nye offentlighedslov, hvoraf det fremgår at simple anmodninger om aktindsigt normalt skal imødekommes inden for 1-2 dage, og spørger om dette gælder for aktindsigt i patientjournaler. Ministeriet kvitterer for de positive tilkendegivelser og har suppleret bemærkningerne til lovforslaget med henvisninger til persondatalovens kapitel 11 samt tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse og -vejledning. Endvidere skal ministeriet bemærke, at forslaget bygger på de nye regler om offentlighed i forvaltningen, og at

3 Side 3 vejledningen således også tjener som fortolkningsbidrag til den foreslåede ændring i sundhedslovens 38. Hvorvidt en anmodning om aktindsigt er simpel eller ej afhænger af en konkret vurdering. Det fremgår således af Justitsministeriets vejleding, at: Udtrykket snarest indebærer for det første, at vedkommende myndighed m.v. skal tilstræbe, at anmodninger om aktindsigt i sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver nærmere gennemgang eller overvejelse, færdig behandles i løbet af 1-2- arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. Disse sager betegnes i vejledningen som simple sager Studerendes adgang til helbredsoplysninger m.v. som led i en sundhedsvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Fysioterapeuter finder den foreslåede adgang til videregivelse af helbredsoplysninger til studerende hensigtsmæssig. Danske Regioner foreslår endvidere, at adgangen udvides til også at omfatte videregivelse uden for aktuel behandling og gør opmærksom på, at Patientombuddets kompetence som udgangspunkt ikke omfatter klage over de studerende, som forslaget omfatter. Det Etiske Råd bemærker, at reglen ikke er problematisk, men efterspørger en udbygning af bemærkningerne til forslaget. Patientforeningen i Danmark finder derimod forslaget bekymrende. Ministeriet finder, at en lovregulering af studerendes adgang til helbredsoplysninger er med til at styrke patienternes retsstilling og letter den kliniske hverdag, idet adgangen til helbredsoplysninger nu er klart defineret og afgrænset samtidig med, at fortroligheden sikres med en tavshedspligt, jf. nedenfor om Datatilsynets bemærkninger. Ministeriet finder, at sikring af fortrolighed og privathed er af stor betydning og værdi for både det enkelte menneske og for sundhedsvæsenets funktion. Forslaget afgrænses til at angå aktuel behandling, idet ministeriet ikke finder grundlag for at udstrække forslaget yderligere. Med den tilføjede bestemmelse om tavshedspligt indeholder forslaget efter ministeriets opfattelse en balanceret afvejning af hensynet til patientens krav på fortrolighed og muligheden for, at sundhedsvæsenet kan løse sine opgaver på en enkel måde og med høj kvalitet. I den forbindelse bemærkes, at studerende betragtes som sundhedspersoner, når de virker som medhjælp, og i disse situationer har adgang til helbredsoplysninger på samme vilkår som andre sundhedspersoner - og er underlagt tavshedspligt efter allerede gældende regler. Ministeriet bekræfter, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn efter gældende ret ikke har kompetence til at afgøre klager over studerende, der ikke virker som medhjælp. Klage- og erstatningsloven indeholder hjemmel til, at nævnets kompetence kan udvides til også at omfatte denne gruppe. De eksisterende sanktionsmuligheder, herunder straf efter sundhedslovens 271 ved overtrædelse af tavshedspligten, findes dog tilstrækkelige, også henset til at en udbygning af nævnets kompetence vil medføre øgede økonomiske udgifter for det offentlige. Bemærkningerne til lovforslaget er udbygget.

4 Side 4 Forslaget regulerer ikke, hvorvidt studerende kan deltage i behandling af patienter. Dette må konkret fastlægges efter de gældende regler herom, som ministeriet går ud fra administreres på behørig vis på lægeklinikker, hospitaler m.v. i sundhedsvæsenet. Forbrugerrådet Tænk støtter ligeledes som udgangspunkt forslaget, men efterspørger tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Ved siden af sundhedslovens regler, hvor der efter kapitel 58 er regler om itanvendelse, der supplerer reglerne om logning, jf. sundhedslovens 42 c, gælder persondataloven, herunder sikkerhedsreglerne i kapitel 11 og tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse og -vejledning. Datatilsynet udtrykker i høringssvaret tvivl om, hvorvidt undervisning af studerende kan betragtes som sygepleje eller patientbehandling og således rummes inden for persondatalovens 7, stk. 5, om adgang til behandling af personlige oplysninger uden samtykke. Endvidere finder Datatilsynet det tvivlsomt, om studerende er undergivet tavshedspligt som persondatalovens 7, stk. 5, ligeledes forudsætter. På baggrund af nærmere drøftelse med Datatilsynet og fornyet høring hos Datatilsynet vil ministeriet i lovforslaget indføre en tilføjelse til sundhedslovens 40 om tavshedspligt, således at det sikres at alle studerende er undergivet en lovfæstet tavshedspligt, uafhængigt af om den studerende under praktikken ansættelsesretligt betragtes som ansat på praktikstedet, og om praktikstedet er en offentlig eller privat klinik omfattet af forvaltningsloven og straffelovens regler om tavshedspligt. Videre bemærkes, at undervisning efter fast praksis betragtes som en integreret del af sundhedsvæsenets virksomhed, der kan rummes inden for behandlingsbegrebet i af persondatalovens 7, stk Lægers, tandlægers og jordemødres adgang til helbredsoplysninger m.v. til brug for læring og kompetenceudvikling Generelt Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen er generelt positiv over for forslaget. Lægeforeningen er meget positiv overfor, at lægers behov for læring og kvalitetsudvikling med forslaget imødekommes, og at læger under videreuddannelse får mulighed for at dokumentere deres erfaringer. Lægeforeningen gør opmærksom på, at foreningen har modtaget henvendelser, der klart viser behovet for de foreslåede ændringer. FOA finder det positivt, at forslaget vil styrke kvaliteten og patientsikkerheden. Dansk Psykologforening er ligeledes positiv overfor, at læring og kompetenceudvikling styrkes i tråd med systemet for rapportering af utilsigtede hændelser. Ministeriet kvitterer for den positive modtagelse af forslaget, som underbygger ministeriets opfattelse af behovet for den foreslåede adgang til videregivelse eller indhentning af helbredsoplysninger til brug for egen læring og/eller dokumentation af erhvervede kvalifikationer.

5 Side 5 Personkredsen Danske Regioner finder, at forslagets afgrænsning af personkredsen er for snæver henset til den teknologiske udvikling og opgaveglidning. Dansk Psykologforening, Kiropraktorforeningen og Jordemoderforeningen finder ligeledes, at psykologer hhv. kiropraktorer og jordemødre har samme behov, der berettiger til en tilsvarende adgang til læring og kompetenceudvikling, som forslaget giver læger. Sundhedsstyrelsen har foreslået en præcisering af, hvilke dele af den lægelige videreuddannelse, som omfattes af forslaget, og foreslår endvidere at forslaget udstrækkes til at omfatte andre nærmere afgrænsede grupper af sundhedspersoner. Formålet med forslaget er først og fremmest at sikre en mulighed for læring og kompetenceudvikling, som kan styrke behandlingen for den enkelte patient. Hertil kommer mulighed for, at videreuddannelsesreglernes forudsætninger om, at dokumentation af erhvervede erfaringer og kvalifikationer sker ved at indsende en logbog til Sundhedsstyrelsen, hvor en vejleder står inde for den konkrete sundhedsfaglige vurdering/behandling, kan føres ud i livet. Høringssvarene har givet ministeriet anledning til nøje at genoverveje afgrænsningen af personkredsen. Ved drøftelse med Sundhedsstyrelsen er forslaget ændret således, at adgangen til videregivelse eller indhentning til brug for læring omfatter læger, tandlæger og jordemødre. Læger og tandlæger under videreuddannelse samt deres vejledere har endvidere adgang til at få videregivet relevante helbredsoplysninger om de patienter, som de har behandlet, til brug for dokumentation af erhvervede kvalifikationer, idet dette forudsættes i reglerne for både den lægelige og tandlægelige videreuddannelse. Afgrænsningen af personkredsen har taget afsæt i, at selvom der for alle grupper af sundhedspersoner og i alle led af sundhedsvæsenet er et behov for læring, så gør det sig særligt gældende for læger, tandlæger og jordemødre, hvis læring og kompetenceudvikling i høj grad vurderes at forudsætte adgang til at kunne følge patienterne på tværs af afdelinger og sektorer. Herved er der særligt lagt vægt på, at læger, tandlæger og jordemødre har et selvstændigt overordnet ansvar for behandlingsforløb og ofte foretager undersøgelser, diagnosticering mv., for derefter at viderehenvise patienten og overgive behandlingsansvaret til en anden sundhedsperson. For øvrige grupper af sundhedspersoner vurderes patientens ret til fortrolighed at være mere tungtvejende. I bemærkningerne til lovforslaget er det endvidere præciseret, at adgangen til dokumentation af erhvervede kvalifikationer omfatter alle dele af den lægelige videreuddannelse. Formålet Danske Regioner finder, at forslagets formål er afgrænset for snævert og efterspørger adgang til videregivelse og indhentning til brug for generel kvalitetssikring. Forslaget omhandler ikke generel kvalitetsudvikling og ændrer således ikke på retsgrundlaget herfor, hvorefter adgangen til patientjournaler m.v. til brug for gene-

6 Side 6 rel kvalitetsudvikling skal hjemles i sundhedslovens 43 eller 47. I den forbindelse bemærker ministeriet, at sikring af fortrolighed og privathed er af stor betydning og værdi for både det enkelte menneske og for sundhedsvæsenets funktion. Forslagets afgrænsninger og begrænsninger afspejler efter ministeriets opfattelse en balanceret afvejning af hensynet til patientens krav på fortrolighed og muligheden for, at sundhedsvæsenet kan løse sine opgaver på en enkel måde og med høj kvalitet. På den baggrund finder ministeriet ikke anledning til at ændre forslaget på dette punkt. Tidsbegrænsningen Danske Regioner og Jordemoderforeningen finder, at forslagets tidsbegrænsning er for snæver og efterspørger mulighed for videregivelse/indhentning i et længere tidsrum end 6 måneder Jordemoderforeningen foreslår op til 2 år. Sundhedsstyrelsen foreslår en mere fleksibel tidsbegrænsning, evt. fastsat vejledende, med fokus på, om behovet for læring er sagligt og relevant. Lægeforeningen finder, at patienternes krav på retssikkerhed tilgodeses ved forslagets tidsmæssige begrænsning af adgangen til videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger. Ministeriet skal gøre opmærksom på, at en tidsbegrænsning sigter på at imødekomme hensynet til patienten, eftersom den foreslåede adgang til at videregive eller indhente helbredsoplysninger til brug for læring og kompetenceudvikling indebærer en fravigelse fra udgangspunktet om samtykke. Ministeriet har endvidere noteret sig, at Lægeforeningen er indforstået med den fastsatte tidsbegrænsning. Forslaget sigter på læring i konkrete situationer, og kan ikke anvendes som hjemmel til bred journalaudit eller anden generel kvalitetsundersøgelse af sundhedspersonens behandlinger længe efter sundhedspersonen har afsluttet eller viderehenvist patienten. På den baggrund giver høringssvarene ikke anledning til ændringer vedr. tidsbegrænsningen af adgangen til helbredsoplysninger. Persondataretlige aspekter og sikkerhed m.v. for patienten Datatilsynet går ud fra, at forslaget ikke tilsigter at fravige persondatalovens 7, stk. 5, der giver mulighed for at behandle personlige oplysninger uden samtykke. Datatilsynet efterspørger en udbygning af beskrivelsen af behovet for at læger under uddannelse har behov for adgang til helbredsoplysninger til brug for dokumentation for erhvervede kvalifikationer. Endvidere har Datatilsynet noteret sig, at der ikke foreslås regler om orientering af patienten ved en videregivelse eller indhentning af helbredsoplysninger, og henleder opmærksomheden på persondatalovens Herudover efterspørger Datatilsynet en række mindre, mere tekniske præciseringer. Danske Regioner foreslår, at årsagen til videregivelse eller indhentning efter forslaget noteres i patientjournalen. Lægeforeningen finder, at hensynet til patientens retssikkerhed tilgodeses ved forslagets adgang til at frasige sig videregivelse eller indhentning efter bestemmelsen.

7 Side 7 Ministeriet kan bekræfte, at forslaget ikke tilsigter at fravige persondatalovens 7, stk. 5. I den forbindelse bemærker ministeriet, at sikring af fortrolighed og privathed er af stor betydning og værdi for både det enkelte menneske og for sundhedsvæsenets funktion. Forslagets bemærkninger, herunder afsnittet om persondataretlige overvejelser udbygges med henblik på at imødekomme Datatilsynets ønske om uddybning og præciseringer. Bl.a. med henblik på, at det af bemærkningerne klart fremgår, at der ikke fastsættes særlige regler i sundhedsloven om oplysningspligt. Persondatalovens 29 om oplysningspligt skal dog fortsat iagttages. Ministeriet har overvejet spørgsmålet nøje, men finder det fortsat ikke hensigtsmæssigt at indføre en oplysningspligt, eftersom der heller ikke gælder en oplysningspligt i en række andre lignende videregivelses- og indhentningssituationer. Præciseringerne har været forelagt Datatilsynet, jf. Datatilsynets supplerende høringssvar Ministeriet kan tilslutte sig Danske Regioners synspunkt om notering af videregivelse eller indhentning i patientjournalen som dokumentation for grundlaget og information til patienten. Den gældende bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. indeholder i 19 regler om journalføring, når sundhedspersoner behandler helbredsoplysninger m.v. På den baggrund findes der ikke behov for yderligere regler om journalføring af videregivelse m.v. efter forslaget. Ministeriet er endvidere enig i Lægeforeningens synspunkt om, at adgangen til at frasige sig videregivelse til læring m.v. efter forslaget giver patienten den fornødne selvbestemmelsesret Embedslægens og politiets adgang til helbredsoplysninger til brug for overvejelser om retslægeligt ligsyn, retslægelig obduktion samt forhindring, efterforskning og opklaring af alvorligere forbrydelser Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Psykologforening og Lægeforeningen udtrykker bekymring for og kritik af, at høringsudkastet gør det pligtmæssigt for sundhedspersoner at videregive helbredsoplysninger på politiets anmodning, til brug for politiets og embedslægens beslutning om retslægeligt ligsyn, retslægelig obduktion og til brug for efterforskning i øvrigt. Tandlægeforeningen og Danske Fysioterapeuter er derimod positive over for forslaget. På baggrund af de indkomne høringssvar og efter drøftelse med Justitsministeriet udgår denne del af lovforslaget. Således gøres det ikke med lovforslaget pligtigt for sundhedspersoner at videregive helbredsoplysninger til politiet. En sundhedsperson kan dog fortsat videregive helbredsoplysninger til politiet ved en konkret vurdering efter værdispringsreglen i 43, stk. 2, nr. 2, og vil være forpligtet hertil, hvis der foreligger en retskendelse om udlevering til politiet. Ministeriet gør fortsat opmærksom på, at der i hvert tilfælde skal foretages en konkret vurdering af, om udlevering bør ske, og at det således vil være i strid med

8 Side 8 forarbejderne til 43, stk. 2, nr. 2, hvis der etableres en fast praksis, hvorefter der ikke videregives helbredsoplysninger til politiets arbejde. I sit høringssvar åbner Lægeforeningen op for et samarbejde om at vejlede lægerne om de gældende regler om videregivelse. Ministeriet kvitterer for Lægeforeningens forslag og tager i foråret initiativ til at drøfte og udbygge samarbejdet om dette spørgsmål i en kreds af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Lægeforeningen. Herved søges problemstillingen håndteret således, at der skabes opmærksomhed om og klarhed over retsstillingen samtidig med, at tilkendegivelserne om bekymring for skred i de grundlæggende principper om fortrolighed ved at gøre videregivelsen pligtmæssig imødekommes Andet Patientforeningen i Danmark, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet Tænk har desuden bemærkninger, der ikke knytter sig direkte til elementer i udkastet til lovforslag. Bl.a. om adgangen til at ændre patientjournaler, logning og sikkerhed i øvrigt og information om journaloplysninger. Ministeriet forstår bemærkningerne således, at de retter sig mod forhold, der allerede er reguleret i gældende ret, herunder i autorisationslovens kapitel 6 om journalføring og den tilhørende journalføringsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr.3 af 2. januar 2013), hvor der er fastsat regler om rettelse af journaler. Endvidere henvises til bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. samt til sundhedslovens 42 c og afsnit XIV samt persondatalovens kapitel 11 og tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse og -vejledning. 3. Nedlæggelse af Lægemiddelskadeankenævnet og overførsel af sager til Patientskadeankenævnet 3.1. Sammenlægning Der er generel tilfredshed med, at Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskade ankenævnet lægges sammen til det nye Ankenævn for Patientforsikring Repræsentation Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter er tilfredse med fremover at kunne udpege faste medlemmer til ankenævnet. Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet Tænk udtrykker dog bekymring over, at Forbrugerrådets repræsentant skal udtræde af Ankenævnet for Patientforsikring. Det anføres således, at Forbrugerrådet Tænk i mange år har varetaget forbrugernes interesser i en lang række råd, nævn og udvalg, og at en fortsat repræsentation er en forudsætning for, at forbrugernes rettigheder på sundhedsområdet sikres bedst muligt. Forbrugerrådet Tænk giver udtryk for, at øvrige organisationer i ankenævnet især varetager de kroniske patienters interesser, hvorimod Forbrugerrådet Tænk varetager de almindelige forbrugeres interesser. Jordemoderforeningen opfordrer til, at Forbrugerrådet Tænks repræsentant forbliver i ankenævnet.

9 Side 9 Danske Patienter og Danske Fysioterapeuter finder det problematisk, at der lægges op til, at Forsikring og Pension får mulighed for at udpege en repræsentant til ankenævnet i stedet for KL samtidig med, at der lægges op til, at repræsentanten fra Forbrugerrådet Tænk udtræder. Forsikring og Pension finder det positivt, at de tildeles en plads i ankenævnet i betragtning af, at mange erstatninger fremover vil blive udbetalt af forsikringsselskaberne. KL har noteret sig, at den kommunale repræsentant i det nye ankenævn bortfalder. KL har desuden anført, at kommunerne i takt med, at sygehusene bliver mere specialiserede, og patienter udskrives tidligere, vil få en større andel af opgaverne og dermed potentielt også en større andel af skaderne. KL udtrykker derfor forventning om, at ministeriet følger udviklingen, således at ankenævnets sammensætning afspejler, hvor skaderne sker. Ministeriet er af den opfattelse, at Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer kan varetage de samme interesser i ankenævnet som Forbrugerrådet Tænk. Der er ingen direkte forbrugermæssige aspekter i erstatningssagerne, og borgernes interesser findes derfor efter ministeriets opfattelse bedst varetaget af medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter. Patientombuddet, som sekretariatsbetjener Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet, har til ministeriet oplyst, at Forbrugerrådet Tænks repræsentation i nævnet har en historisk begrundelse i den forstand, at de mindre patientorganisationer dengang i 1996/97 var organiseret i Forbrugerrådet Tænk, som derfor på daværende tidspunkt sammen med Handicaporganisationerne var de mest nærliggende til at repræsentere almene patientinteresser. I dag er patientorganisationerne i altovervejende omfang samlet i Danske Handicaporganisationer eller Danske Patienter. Forbrugerrådet Tænk repræsenterer således i dag primært forbrugerretlige interesser, og rådet har i den seneste beskikkelsesperiode været repræsenteret med repræsentanter fra fx Aktive Forbrugere, der varetager interesser i bl.a. fødevareforhold samt miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, og Dansk Landbrug og Fødevarer, som varetager interesser for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Endvidere har Patientombuddet oplyst, at den erstatningsretlige ekspertise i nævnet først og fremmest er sikret ved, at formanden er dommer, og ved repræsentation af en advokat udpeget af Advokatrådet. Desuden lægger ministeriet vægt på, at nævnet har en sammensætning, der dels afspejler de relevante interesser, dels sikrer en ligevægt i repræsentationen fra de forskellige interessegrupper. Nævnets sammensætning skal derfor afspejle de aktuelle og relevante interesser, og det er derfor også vigtigt, at der i takt med samfundets udvikling og patienternes organisering foretages justeringer af nævnets sammensætning. Derfor lægges i lovforslaget også op til, at KL s repræsentant bliver udskiftet med en repræsentant for Forsikrings & Pension, hvilket sker som følge af udviklingen på området, hvor forsikringsselskaberne som følge af den indførte forsikringspligt udbetaler erstatninger i langt større omfang end kommunerne.

10 Side 10 Ministeriet foretager sig således ikke yderligere som følge af høringssvarene. Ministeriet vil dog løbende følge skadernes udvikling med henblik at vurdere, om ankenævnets sammensætning afspejler dette. Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere har anmodet om at komme i betragtning som repræsentant i ankenævnet. Ministeriet lægger vægt på, at nævnet har en sammensætning, der dels afspejler de relevante interesser, dels sikrer en ligevægt i repræsentationen fra de forskellige interessegrupper. Desuden lægger ministeriet vægt på, at sammensætningen afspejler de områder, hvor skaderne primær sker. Ministeriet finder derfor ikke anledning til at lade Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere bliver repræsenteret i Ankenævnet for Patientforsikring Skader som følge af tandlægebehandling Tandlægeforeningen bemærker, at Tandskadeankenævnet ifølge bekendtgørelse nr af 12. december 2003 skal fastsætte sin forretningsorden for nævnets virksomhed efter samme retningslinjer, som gælder for Patientskadeankenævnet. Tandlægeforeningen mener dog ikke, at Forsikring & Pension bør få en plads i Tandskadeankenævnet, idet der ikke er særskilt forsikringspligt for privatpraktiserende tandlager. Tandlægeforeningen finder det således fyldestgørende, at Danske Regioner har udpeget en repræsentant til hvert af nævnene. Tandlægeforeningen oplyser endvidere, at foreningen vil ændre forretningsorden, således at det nævnsmedlem, der skal repræsentere patienterne, udpeges af Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer i forening. Herved vil fordelingen mellem repræsentanter for henholdsvis de erstatningspligtige (regionerne) og repræsentanter for patienterne følge de samme principper som ved udpegning af nævnsmedlemmer til Ankenavnet for Patientforsikringen. Ministeriet har noteret sig Tandlægeforeningens bemærkninger om den kommende repræsentation i Tandskadeankenævnet på patientsiden. Ministeriet vil indgå i en dialog med Tandlægeforeningen om en mulig ændring af den i høringssvaret omtalte bekendtgørelse Ankenævnets reaktionsmuligheder Advokatrådet og Danske Handicaporganisationer finder det problematisk, at det i lovens 58b, stk. 1, 2. pkt., er anført, ankenævnet kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen og tillægge klagen opsættende virkning. Det betyder, at patienter, der klager for at få forhøjet en tilkendt erstatning, kan risikere, at ankenævnet kan afgøre, at erstatningen kan nedsættes, eller retten helt bortfalder. Dette kan måske afholde nogle fra at udnytte klagemuligheden. Advokatrådet og Danske Handicaporganisationer foreslår derfor, at der indføres en bestemmelse i loven om rækkevidden af skadelidtes tilbagebetalingspligt vedrørende for meget modtaget erstatning, og at der indføres en bestemmelse om, at adgangen til at indbringe Patientskadeankenævnets afgørelser for domstolene omfatter alle erstatningskrav, der er omfattet af den afgørelse fra Patientforsikringen, som Patientskadeankenævnet har truffet afgørelse om.

11 Side 11 Ministeriet er af den opfattelse, at forslagene ligger uden for rammerne af det fremsatte lovforslag, som alene omfatter en organisatorisk ændring af ankenævnsbehandlingen. Lovforslaget vedrører ikke de materielle betingelser for ankenævnets afgørelser og spørgsmålet om, under hvilke betingelser ankenævnet er berettiget og forpligtet til at træffe afgørelse i sager, der er indbragt af skadelidte eller skadevolder. Bestemmelsen i lovforslaget, er alene udtryk for en kodificering af allerede gældende ret og indebærer ingen ændring i ankenævnets afgørelsesbeføjelser, idet nævnet allerede efter gældende regler og praksis kan træffe afgørelser, hvorved Patientforsikringens afgørelse stadfæstes, ophæves eller ændres. Klage- og erstatningsloven indeholder desuden allerede i dag i 36 en bestemmelse, som fastslår, at Patientskadeankenævnets afgørelser kan indbringes for retten, der kan stadfæste, ophæve eller ændre afgørelsen. Ministeriet skal desuden bemærke, at klage- og erstatningsloven ikke regulerer spørgsmål om tilbagebetaling af tidligere udbetalte erstatninger. Dette reguleres af dansk rets almindelige regler om tilbagesøgning. Ministeriet foretager sig således ikke på nuværende tidspunkt yderligere som følge af høringssvarene. 4. Opdatering af oplysningspligten ved erstatningsudbetalinger i patientskadesager 4.1. Generelt Der er generel tilfredshed med forslagets mål om at give Sundhedsstyrelsen et yderligere redskab i styrelsens tilsynsvirksomhed efter sundhedsloven Oplysningspligtens gennemførelse BPK Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker og Forsikring og Pension foreslår, at Sundhedsstyrelsen, for at sikre færrest mulige omkostninger og administration, kan modtage information om overskridelsen af den gennemsnitning niveau for erstatningsudbetalinger for en skadevolder direkte fra Patientforsikringen. Forsikring og Pension foreslår dog også, at styrelsen kunne få oplysningerne direkte fra behandlingsstedet. Patientforsikringen foreslår, at region eller forsikringsselskab orienterer Sundhedsstyrelsen, når en besked bliver udløst i Netservice, hvorefter styrelsen kan vurdere, om der er grundlag for at indhente erstatningssagerne direkte hos skadevolder. For at gøre oplysningspligten for regioner og forsikringsselskaber endnu mere let at administrere og gennemføre, ændres lovforslaget således, at oplysningspligten i praksis udmøntes således, at region eller forsikringsselskab, alt afhængig af hvem der har modtaget beskeden som udbetalingspligtig, oplyser Sundhedsstyrelsen herom. Oplysningen skal alene indeholde besked om, at der i Netservice er udløst en besked for den givne behandlingsenhed. Det er herefter op til Sundhedsstyrelsen at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at indhente de konkrete erstatningsa-

12 Side 12 ger hos behandlingsenheden efter en samlet vurdering af de oplysninger, styrelsen i øvrigt har om behandlingsenheden. Da der ikke længere videregives personhenførebare oplysninger fra region/forsikringsselskab til Sundhedsstyrelsen, er lovforslagets bemærkninger om persondataretlige overvejelser justeret som følge deraf. Se nærmere lovens bemærkninger afsnit Underretningspligt Datatilsynet finder det tvivlsomt, om der kan fraviges fra udgangspunktet i persondatalovens 29, stk. 1, om, at hvor oplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede, påhviler det den dataansvarlige eller dennes repræsentant ved registreringen, eller hvor de indsamlede oplysninger er bestemt til videregivelse hos tredjemand, senest når videregivelsen finder sted, at give den registrerede meddelelse om en række fastsatte oplysninger. Efter Datatilsynets praksis skal undtagelsesbestemmelsen i persondatalovens 29, stk. 2, fortolkes således, at der i kravet om udtrykkelighed ligger, at det ikke må give anledning til tvivl, om det i lovgivningen er fastsat, at den dataansvarlige skal foretage registrering eller videregivelse af de indsamlede oplysninger. Da det ikke altid vil være klart for patienten, om erstatningsniveaet for en given behandlingsenhed er nået over gennemsnittet, kan undtagelsesbestemmelsen i persondatalovens 29, stk. 2, efter ministeriets opfattelse ikke finde anvendelse. Sundhedsstyrelsen vil derfor, såfremt styrelsen som led i sit tilsyn efter sundhedsloven indhenter erstatningssagerne, underrette patienten, jf. persondatalovens 29, stk. 1. Herudover vil Sundhedsstyrelsen underrette skadevolder, som er enkeltmandsvirksomhed, i alle tilfælde, hvor styrelsen modtager besked fra region eller forsikringsselskab. Dette gælder også, selvom styrelsen vurderer, at der ikke er anledning til at rejse en tilsynssag Erstatningsniveau Danske Regioner finder det ikke hensigtsmæssigt at begrænse oplysningspligten til sager, som er omfattet af klage- og erstatningslovens 20, stk. 1, nr. 1, med erstatningsudbetaling i et omfang ud over det gennemsnitlige, idet der kan ske gentagne overtrædelser af bestemmelsen, hvor der ikke nødvendigvis udbetales erstatning eller erstatningen ikke er særlig stor. Ministeriet skal oplyse, at alle skader omfattet af klage- og erstatningslovens 20, stk. 1, nr. 1, tæller med i opgørelsen af det samlede erstatningsniveau uanset den enkelte erstatnings størrelse. Når det samlede erstatningsniveau for alle skader omfattet af 20, stk. 1, nr. 1, kommer over det gennemsnitlige, vil der automatisk blive udløst en besked i Netservice, som forsikringsselskab eller region skal reagere på. Der kan i øvrigt henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit om oplysningspligtens omfang.

13 Side Skader som følge af tandlægebehandling Tandlægeforeningen beder ministeriet om at præcisere omfanget af oplysningspligten for Tandlægeforeningens Patientforsikring. Ministeriet skal oplyse, at oplysningspligten også gælder for skader i forbindelse med tandlægebehandling, som anerkendes efter klage- og erstatningslovens 29, stk. 1, nr. 5. Ministeriet vil indgå i en dialog med Tandlægeforeningen om, hvordan oplysningspligten ift. tandskader kan udmøntes i praksis Offentlige sygehuse BPK Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker er af den opfattelse, at oplysningspligten også bør gælde for skader sket på offentlige sygehuse, almene lægepraksisser og hos speciallæger. Ministeriet skal bemærke, at den foreslåede oplysningspligt gælder for skader sket på private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser. Desuden gælder den skader sket hos almene praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst. Herudover skal ministeriet oplyse, at det på nuværende tidspunkt ikke er fundet hensigtsmæssigt at fastsætte regler for regionernes oplysning om gentagne erstatningsudbetalinger som følge af skader forvoldt på offentlige sygehuse. Dette dels fordi den oprindelige bestemmelse var foranlediget af, at den private sektor kom ind under patientskadeerstatningsordningen i 2004 og havde til formål, at amtskommunerne (nu regionerne) skulle holde øje med tegn på kvalitetsproblemer hos privatpraktiserende sundhedspersoner, private sygehuse m.v., dels fordi regionerne som driftsansvarlige og arbejdsgivere selv skal reagere på svigt. Da der desuden med nærværende lovforslag indføres helt nye retningslinjer for oplysningspligten, findes det hensigtsmæssig, at disse får mulighed for at blive ført ud i livet inden for det oprindeligt påtænkte område, inden det eventuelt overvejes at udvide pligten til også at gælde erstatningsudbetalinger som følge af skader på de offentlige sygehuse. En udvidelse af oplysningspligten til også at omfatte offentlige sygehuse vil således forudsætte, at en evaluering af nærværende forslag til nye regler og retningslinjer peger på, at dette vil være hensigtsmæssigt. En sådan evaluering kan eventuelt kobles sammen med evalueringen af forsikringspligten for de private sundhedsaktører, som skal foretages inden slutningen af Ministeriet foretager sig således ikke på nuværende tidspunkt yderligere som følge af denne del af høringssvaret. 5. Afbrydelse af forældelse i sager om patient- og lægemiddelskadeerstatninger 5.1. Generelt

14 Side 14 Der er generel tilfredshed med, at, der til fordel for patienterne, gives hjemmel til at genindføre en praksis, som Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet havde før juni 2011 således, at der gives adgang til at kunne genoptage sager om patientog lægemiddelskader, hvor der er fastslået et ansvarsgrundlag, og hvor anmodning om genoptagelse fremsættes inden 10 år efter den sidste, endelige afgørelse om skaden i form af enten anerkendelse eller udmåling af erstatning Betalingsforpligtelse BPK Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker og Forsikring og Pension går ud fra, at det er regionerne, der skal betale de mererstatninger, som vil følge af de foreslåede ændringer i forældelsesreglerne. Det skyldes, at de forsikringspligtige behandlingssteder og forsikringsselskaberne allerede har indrettet sig på og indgået aftaler i overensstemmelse med de nugældende forældelsesregler, og at der er tale om et meget begrænset antal sager på det private område. Det er ministeriets opfattelse, at ændringer i bestemmelser, der regulerer, hvornår der ifaldes erstatning, herunder regler om, hvornår krav anses for at være forældede, ikke ændrer på, hvem der er erstatningsansvarlig for de påførte skader. Derfor vil de foreslåede ændringer i forældelsesfristerne ikke ændre på, hvem der skal betale for de påførte skader. Hermed imødekommes ikke ønsket om at lade erstatningsudbetalingerne overgå til regionerne Change-of-law bestemmelse Forsikring og Pension anfører, at såfremt udgifterne, som følge af de foreslåede ændringer i forældelsesreglerne, vil blive pålagt de forsikringspligtige, bør dette kun ske under en række forudsætninger, herunder at selskaberne kan ændre vilkår og præmier uden at varsle og fritstille kunderne (at der indføres en såkaldt change-of-law bestemmelse ). Ministeriet er af den opfattelse, at der også på dette område gælder et klart udgangspunkt om, at der blandt private parter skal herske aftalefrihed. Det står således forsikringsselskaber frit for i forsikringsaftalerne at indsætte vilkår, der tager højde for ændringer som følge af ny lovgivning. Der skal således væsentlige hensyn til, før lovgiver skal gå ind og regulere og holde hånden under den ene part i dette tilfælde forsikringsselskaberne. Væsentlige hensyn kunne efter ministeriets opfattelse fx være, at der er tale ændringer, som vil medføre ekstraordinære store forhøjelser af erstatningsudbetalinger, eller at ændringen rammer en bred vifte af selskaber, som agerer på flere forsikringsområder. Da forsikringsselskaber i deres forsikringsaftaler har mulighed for konkret at tage højde for evt. lovgivningsmæssige tiltag, der ændrer på vilkårene, og der samtidig ud fra statistisk data vil blive tale om et ganske ubetydeligt antal sager om året, som forsikringsselskaberne skal betale for som følge af de foreslåede ændringer i forældelsesreglerne, vil der ikke blive indført en change-of-law bestemmelse i klage- og erstatningsloven.

15 Side Klage- og søgsmålsfrister Ret & Råd Advokater Sundhedshuset finder det hensigtsmæssigt, at fristen for at indbringe Patientskadeankenævnets afgørelse for domstolene forlænges tilsvarende til forældelsesfristen. Patientombuddet bemærker, at lovforslaget ikke indebærer en ændring i bestemmelser eller praksis vedrørende klage- og søgsmålsfrister. Da denne del af lovforslaget har til formål at genoprette tidligere praksis vedrørende forældelsesreglerne, ændres ikke på fristerne for, hvornår en sag skal indbringes for domstolene Opbevaring af patientjournaler Danske Fysioterapeuter mener, at forslaget skaber usikkerhed om, at, hvorvidt sundhedspersoner for en sikkerheds skyld skal opfordres til at opbevare patientjournaler i op til 30 år. Det fremgår af 25, stk. 1 og 2, i autorisationsloven, at en patientjournal skal opbevares i mindst 10 år efter den seneste optegnelse i journalen, og at journaler af betydning for klage- tilsyns- eller erstatningssag skal opbevares, så længe vedkommende sag verserer. Herved sikres alle relevante myndigheder m.v. et dokumentationsmateriale for de pågældende sager. Når en sag genoptages som følge af de foreslåede ændringer i forældelsesreglerne, skal der ikke startes på ny med oplysning af sagen. De relevante oplysninger vil allerede foreligge i sagen Regreskrav Diabetesforeningen finder det uklart, om regreskrav fx fra forsikringsselskaber også afbryder forældelsesfristen. Det vil alene være en positiv afgørelse som tilkendelse eller forhøjelse af tilkendt erstatning, der efter forslaget afbryder forældelsesfristen. Eventuelle regreskrav reguleres af forældelseslovens regler, jf. klage- og erstatningslovens Almindelige betingelser for genoptagelse af sager Forsikring og Pension ønsker, at det eksplicit af loven kommer til at fremgå, at genoptagelse kun kan ske, såfremt kriterierne i erstatningsansvarslovens 11 er opfyldte, herunder at sagens faktiske omstændigheder har ændret sig væsentligt. Der ændres med dette lovforslag ikke på de almindelige betingelser for, hvornår en sag kan genoptages. Som anført i lovbemærkningerne, vil den almindelige regel i erstatningsansvarslovens 11 om genoptagelse af sager således fortsat gælde ved siden af den forslåede forældelsesregel. Dette betyder bl.a., at en sag (kun) kan genoptages, hvis sagens faktiske omstændigheder har ændret sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning.

16 Side 16 I det omfang genoptagelsesbetingelserne i erstatningsansvarslovens 11 ikke er opfyldt, vil erstatningssagen ikke kunne genoptages, hvilket vil gælde, selv om et eventuelt erstatningskrav endnu ikke er forældet. Ministeriet skal bemærke, at det af klage- og erstatningslovens 46, stk. 1, fremgår, at erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i lov om erstatningsansvar. Ministeriet foretager sig derfor ikke yderligere som følge af høringssvaret Skader på børn Advokatfirmaet HjulmandKaptain mener, at lovforslaget er en forbedring, men ikke i tilstrækkelig grad hjælper børn, der fx kommer til skade i forbindelse med fødslen og hvor skaden først endeligt kan bedømmes, når barnet er udvokset. Patientforsikringen kan i sådanne sager give et såkaldt genoptagelsestilsagn, hvis det konkret vurderes, at der først kan tages stilling til omfanget af den endelige skade, når barnet er fuldt udvokset. Det betyder, at Patientforsikringen vil genoptage sagen, når barnet er fuldt udvokset, også selv om tidspunktet ligger mere end 10 år efter, der er truffet foreløbig afgørelse i sagen Indgivelse af anmeldelse Ret & Råd Advokater Sundhedshuset er af den opfattelse, at lovforslaget ikke tager stilling til sager, hvor skadelidte inden for forældelsesfristens udløb indgiver en anmeldelse til Patientforsikringen om en skade, men hvor forældelsesfristen udløber, mens sagens behandles. Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, at rettidig indgivelse af anmeldelse af erstatningskrav til Patientforsikringen afbryder forældelsesfristen. Det har således ingen betydning for behandlingen af sagen, at forældelsesfristen udløber, mens sagen behandles. Det gælder både ift. Patientforsikringen og ankenævnene. Ministeriet foretager sig således ikke yderligere i anledning af høringssvaret Administrativ genoptagelse af sager af egen drift Ret & Råd Advokater Sundhedshuset forudsætter, at der sker en administrativ genoptagelse af samtlige for den foreslåede ændring relevante sager. Patientforsikringen og Patientombuddet (som sekretariat for Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet) vil med henblik på en revurdering af forældelsesspørgsmålet, af egen drift tage kontakt til de patienter, som i den periode, hvor praksissen ikke blevet fulgt, har fået afvist deres sag som forældet. 6. Offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter ved proaktive tilsyn 6.1. Klageadgang i forhold til Sundhedsstyrelsens proaktive tilsyn m.v. Tandlægeforeningen bemærker, at der bør etableres en ankemulighed i forhold til Sundhedsstyrelsens tilsyn, ligesom der bør være mulighed for at anmode Sund-

17 Side 17 hedsstyrelsen om at foretage et nyt tilsyn, hvis tandlægen har ændret adfærd som følge af en tilsynsrapport. Endelig forudsætter Tandlægeforeningen, at udarbejdelse af fremtidige tilsynsrapporter vil være udgiftsneutral for tandlægerne i forhold til nuværende praksis. 1. Ministeriet kan hertil oplyse, at tandlæger ikke er omfattet af de tre proaktive tilsyn, som de foreslåede regler om offentliggørelse af tilsynsrapporter vedrører. Det kan videre generelt oplyses, at hvis Sundhedsstyrelsen for eksempel i tilknytning til et proaktivt tilsyn træffer en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, vil denne kunne påklages til ministeriet. Ministeriet kan tage stilling til, om Sundhedsstyrelsen har truffet afgørelse i overensstemmelse fra forvaltningslovens regler om sagsbehandling. Ministeriet har derimod ikke mulighed for at foretage en prøvelse af de sundhedsfaglige vurderinger, som Sundhedsstyrelsen har foretaget som led i tilsynet, og som er gengivet i tilsynsrapporten. Ministeriet kan i den forbindelse henvise til, at Sundhedsstyrelsen og ikke ministeriet i sundhedsloven og autorisationsloven er tillagt den faglige ekspertise vedrørende sundhedsfaglige spørgsmål. For så vidt angår Sundhedsstyrelsens beslutninger som led tilsynsvirksomhed, hvorved der ikke træffes en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, er der ikke egentlig klageadgang til ministeriet. Som overordnet myndighed i forhold til Sundhedsstyrelsen har ministeriet dog en almindelig tilsynsforpligtigelse. Ministeriet vil dog heller ikke som tilsynsmyndighed kunne tage stilling til indholdet af Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurderinger som led i tilsyn. Det ligger ikke inden for lovforslaget, og der er ikke i øvrigt planer om at etablere en ankemulighed, som kan foretage en prøvelse af de sundhedsfaglige vurderinger, som Sundhedsstyrelsen som er landets øverste sundhedsfaglige myndighed foretager som led i sin tilsynsvirksomhed. F.s.v.a. Sundhedsstyrelsens tilsynsforanstaltninger (fra skærpet tilsyn til midlertidig autorisationsfratagelse) over for sundhedspersoner, herunder tandlæger, som led i Sundhedsstyrelsens almindelige tilsyn bemærkes, at muligheden for at klage til ministeriet er afskåret ved lov. 2. Formålet med forslaget om offentliggørelse af tilsynsrapporter vedrørende de tre proaktive tilsyn er at øge gennemsigtigheden på området og at sikre borgere et veloplyst grundlag i forbindelse med valg af behandlingssted. Der sikres herved ensartede regler for offentlighedens adgang til Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter som led i proaktive tilsyn. Det er ikke hensigten med lovforslaget at ændre i selve reglerne om gennemførelse af de proaktive tilsyn, som de foreslåede regler om offentliggørelse af tilsynsrapporter vedrører. I det omfang der i en tilsynsrapport vedrørende et bestemt behandlingssted er givet udtryk for kritiske bemærkninger, som efterfølgende er rettet af behandlingsstedet, står det behandlingsstederne frit for i tilknytning til de offent-

18 Side 18 liggjorte tilsynsrapporter at beskrive, hvordan behandlingsstedet har fulgt op eventuelt kritiske bemærkninger. 3. For så vidt angår Tandlægeforeningens bemærkninger om lovforslagets økonomiske konsekvenser for tandlægerne kan der henvises til det indledningsvis anførte om, at tandlæger ikke er omfattet af de tre proaktive tilsyn, som de foreslåede regler om offentliggørelse af tilsynsrapporter vedrører. Der kan endvidere henvises til pkt. 4 i lovforlagets almindelige bemærkninger hvoraf det bl.a. fremgår, at med lovforslagets 1, nr. 18, og 3, nr. 1, bemyndiges Sundhedsstyrelsen til administrativt at fastsætte regler om, at styrelsens tilsynsrapporter som led tilsynet med kosmetiske behandlingssteder og tilsynet med private sygehuse, klinkker og praksis skal offentliggøres på hjemmesiden for det behandlingssted, som tilsynet vedrører, samt at tilsynsrapporten skal være umiddelbart tilgængelig på behandlingsstedet. Det kan ikke udelukkes, at en opfyldelse af denne forpligtigelse vil påføre behandlingsstedet en vis udgift eller administrative konsekvenser. Dette må dog forventes at være af beløbsmæssig meget beskeden karakter. Det bemærkes i denne sammenhæng, at der som led i kravet om offentliggørelse ikke kan stilles krav om, at behandlingssteder, der ikke allerede har en hjemmeside, skal etablere en sådan. Tandlægeforeningens bemærkninger har ikke givet ministeriet anledning til at foretage ændringer i lovforslaget Offentliggørelses varighed Datatilsynet bemærker i sit høringssvar, at det forudsættes, at den periode, som et eventuelt krav om offentliggørelse (af personoplysninger) på et behandlingssteds hjemmeside omfatter, ikke er længere end den periode, hvor oplysningerne desuden fremgår på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Ministeriet kan hertil oplyse, at dette er præciseret i lovforslagets bemærkninger afsnit Af bemærkningerne fremgår således, at tilsynsrapporter f.s.v.a. kosmetiske behandlingssteder og tilsynsrapporter f.s.v.a. private sygehuse, klinikker og praksis allerede i dag offentliggøres på Sundhedsstyrelsen hjemmeside, og tilsynsrapporter f.s.v.a. de enkelte plejehjem m.v. i dag er tilgængelige på Socialstyrelsens Tilbudsportal. Der henvises til afsnit Videre fremgår det af bemærkningerne, at den periode, som et krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter på behandlingsstedets hjemmeside omfatter, ikke vil blive længere end periode, hvor tilsynsrapporten desuden er offentliggjort Afvejning af modstående hensyn i forbindelse med krav om offentliggørelse af kontrolresultater Advokatrådet bemærker, at det ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel generelt er meget betænkelig ved den systematiske brug af offentliggørelse af tilsynsrapporter og følgelig også den udvidede adgang hertil. Med henvisning til Betænkning nr. 1516/2010 om offentliggørelse af offentlige myndigheders kontrolresultater bemærker Advokatrådet, at sådan offentliggørelse kan have en vis motiverende effekt i forhold til overholdelse af de regler, som tilsynet vedrører. Heroverfor be-

19 Side 19 mærker Advokatrådet, at offentliggørelse af tilsynsrapporten kan medføre offentliggørelse af oplysninger om mulige strafbare forhold for fysiske personer, og at det det er svært at korrigere fejl og berigtige oplysninger i tilsynsrapporter, som er offentliggjort på internettet. Advokatrådet anser derfor offentliggørelse af en tilsynsrapports resultat for en meget vidtgående offentliggørelsesmåde. Endelig oplyser Advokatrådet, at rådet er opmærksomt på de samfundsmæssige hensyn, der kan indebære et ønske om en mere gennemsigtig sundhedssektor til gavn for den enkelte patient. Men rådet finder det ønskeligt, at de gengivne overvejelser optages i lovforslagets bemærkninger, således at synspunkterne kan indgå i den politiske beslutningsproces. Ministeriet kan hertil oplyse, at der på baggrund af høringssvaret i lovforslagets bemærkninger afsnit er indsat en henvisning til Betænkning nr. 1516/2010 om offentliggørelse af offentlige myndigheders kontrolresultater. Det fremgår heraf, at der i betænkningen er beskrevet overvejelser og afvejninger, som bør foretages forud for etablering af ordninger med offentliggørelse af offentlige myndigheders kontrolresultater, herunder om baggrunden for offentliggørelsen og hensynet til de fysiske eller juridiske personer, der bliver genstand for offentliggørelse. Ministeriet kan i den sammenhæng henvise til afsnit i lovforslagets bemærkninger, hvor af det fremgår, at Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter f.s.v.a. kosmetiske behandlingssteder, private sygehuse, klinikker og praksis samt plejehjem m.v. ikke indeholder personhenførbare oplysninger omfattet af persondatalovens 7, stk. 1, eller 8, herunder helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold. Videre kan ministeriet henvise til afsnit lovforslagets bemærkninger hvor af det fremgår, at som led i overvejelserne af behovet for at sikre hjemmel til at fastsætte regler om offentliggørelse af tilsynsrapporter vedrørende kosmetiske behandlingssteder, private sygehuse m.v. og plejehjem m.v. er der foretaget en vurdering af de modstående hensyn, som taler henholdsvis for og imod. I afvejningen er på den ene side indgået hensynet til de personer, som oplysninger i en tilsynsrapport for et plejehjem, et privat behandlingssted eller kosmetisk behandlingssted måtte kunne henføres til, idet offentliggørelsen kan opfattes som indgribende, uagtet at der ikke vil være tale om fortrolige oplysninger. I afvejningen er på den anden side indgået de væsentlige samfundsmæssige hensyn, som ligger til grund for kravet om offentliggørelse, herunder ønsket om at skabe en mere gennemsigtig sundhedssektor, hvor patienters muligheder for at træffe kvalificerede valg af behandlingssteder tilgodeses. I denne sammenhæng er der lagt vægt på, at samme væsentlige samfundsmæssige hensyn ligger til grund for gældende regler om offentliggørelse af afgørelser om kritik til sundhedspersoner, afgørelser om tilsynsforanstaltninger overfor sundhedspersoner og påbud til sygehuse m.v.

20 Side 20 Videre er der lagt vægt på, at Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter f.s.v.a. kosmetiske behandlingssteder, private sygehuse, klinikker og praksis samt plejehjem m.v. allerede i dag er offentligt tilgængelige. Det er samlet set vurderingen, at den omstændighed, at offentliggørelse af en tilsynsrapport kan opfattes som indgribende for en eventuel fysisk person, som oplysningerne i tilsynsrapporten kan henføres til, ikke vejer tungere end de væsentlige samfundsmæssige hensyn, der ligger bag det foreslåede krav om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport Offentlige og private aktører i sundhedsvæsenet Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker bemærker, at intentionerne om at skabe større gennemsigtighed for patienterne, men det er efter foreningens opfattelse urimeligt og inkonsekvent, at kravet alene indføres over private aktører, idet langt den overvejende del af samlede sygehusaktivitet foregår offentlige sygehuse. Følgelig bør også private sygehuse og almen lægepraksis efter foreningens opfattelse underlægges et proaktivt tilsyn og følgelig et krav om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter. Ministeriet kan i den forbindelse med henvisning til afsnit i lovforslagets bemærkninger oplyse, at formålet med forslag om pligt for kosmetiske behandlingssteder, private sygehuse, klinikker og praksis samt plejehjem m.v. til at offentliggøre Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter er, at allerede eksisterende og tilgængeligt materiale skal gøres lettere tilgængelig for patienter. Herved bliver borgernes stilling over for sundhedsvæsenet yderligere styrket, idet borgeren bliver i stand til at træffe et kvalificeret valg, når der skal vælges en sundhedsperson og et behandlingssted. Det medvirker til at sikre, at borgerne får den service og kvalitet, de har brug for og efterspørger. Ligeledes indebærer et krav om øget offentliggørelse, at borgerne og medierne får indsigt i tilsynsmyndighedernes arbejde, ligesom øget offentliggørelse vil bidrage til øget behandlingskvalitet. Ministeriet kan i denne sammenhæng oplyse, at de foreslåede regler om offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter som led i et proaktivt tilsyn ikke alene gælder private aktører på sundhedsområdet. Kravet gælder således også i forhold til plejehjem m.v., hvis beboere modtager kommunale serviceydelser. Det kan endvidere i denne sammenhæng oplyses, at der også i andre regler er fastsat pligt til offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens reaktioner som led i tilsyn. En pligt som bl.a. også gælder for offentlige myndigheder. Således følger det af sundhedslovens 215 b., at bl.a. offentlige sygehuse skal offentliggøre Sundhedsstyrelsens påbud, hvori der opstilles krav til det pågældende sygehus virksomhed. Yderligere kan ministeriet oplyse, at det falder uden for rammerne dette lovforslag at ændre i selve reglerne om, hvilke behandlingssteder, der skal være omfattet af et særligt proaktivt tilsyn, og hvilke behandlingssteder og sundhedspersoner, der skal være omfattet af Sundhedsstyrelsens almindelige tilsyn.

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1403189 Dok. Nr.: 1567412 Dato: 03. november 2014 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH Juridiske aspekter ved telemedicin Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH De næste 15 minutter: MAST-MODELLEN trin 1 overordnet lovgivning MAST-MODELLEN trin 2 det konkrete projekt: Hvem er aktørerne? Hvilke

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Side 1 af 11 LBK nr 1113 af 07/11/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften LOV nr 1257 af 18/12/2012 LOV nr 1401 af 23/12/2012

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar

Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Telemedicinske projekter og - driftsopgaver FAQ Generelle spørgsmål og svar Definitioner Rekvirent: den, der er fysisk til stede, og som kontakter en anden, der ikke fysisk er til stede med henblik på

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring.

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København N Tel +45 35 37 58 33 www.etiskraad.dk J.nr.: 1101822 Dok.: 445416/UH 24. februar

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere