TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER"

Transkript

1 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER Tyve og skarnsfolk har der altid været, men nogen større historisk tradition for tyveri- og hærværkssikring af butikker har vi ikke. Nok har man gennem århundreder haft kældervinduerne i de finere huse fast tilgitrede, men det store sikringsbehov, som vi kender i dag, har der ikke været tale om. Det har flere årsager. Butiksfacader med større udstillingsvinduer opstod først i midten af 1800-tallet. Før den tid havde de forskellige håndværk værksted, salgsbod og bolig i et og samme hus og kunne således selv passe på værdierne dag og nat. Boden var tit lukket til med et par skodder, som om dagen blev åbnet ud til gaden. Borgerne færdedes ikke ude om natten, og de handlende havde derfor ingen glæde af at have varerne udstillet i vinduerne, men kunne skodde godt og forsvarligt til. Nutidens mønster for detailhandel og byerhverv, hvor huset efterlades tomt i hel- eller halvtomme byområder efter klokken 18, gør i al almindelighed butikker og kontorer sårbare over for indbrud og hærværk. Den øgede kriminalitet også på de områder er blevet mere og mere mærkbar for butiksindehaverne, og det er nu sådan, at mange slet ikke kan få deres varelager og andre værdier forsikrede, hvis lokalerne ikke tyveri- og hærværkssikres. Nogle typiske problemer Mange af vore historiske bykerner er centre for detailhandelen, forlystelseslivet og i det hele taget for det pulserende byliv på godt og ondt. Spørgsmålet er, om det er ønskeligt, at gaderne i de bykerner skal have butiksvinduer, der efter mørkets frembrud ligner fængselsceller. I de norditalienske renæssancebyer, der var en stor inspirationskilde for generationen af arkitekter omkring Martin Nyrop, Københavns Rådhus arkitekt, er meget store, kunstfærdige vinduesgitre i smedejern et vigtigt element i arkitekturen. Så det prøvede man naturligvis at bringe med hjem til Danmark. Men på Københavns Rådhus var der kun råd til to små, om end ret fine og ypperligt kunstsmedede vinduesgitre til to toiletter i stueetagen. Men for dem, der finder disse, når man går rundt om rådhuset, er det dagens oplevelse. Tyverisikring af butiksvinduer med jerngitre kan gøres pænt og gennemarbejdet (t.v.), hovsaagtigt (i midten) eller decideret utilpasset og skæmmende (t.h.). Foto Hegelund. 1

2 I mange af sydens byer er der tradition for fuldstændigt at tillukke butikkerne uden for åbningstiden, og ingen kan påstå, at bymiljøet af den grund mister sin charme - forklaringen er, at man i syden færdes mere i gaderne, også efter mørkets frembrud, hvorved de stadig virker levende. Her i landet skal der mere til at lokke os ud om aftenen - spændende butiksvinduer f.eks. Ønsket om sikring skal derfor afvejes mod ønsket om oplevelsesrige, dragende butiksvinduer, som kan stimulere den forretningsdrivendes salg. Foranstaltninger til tyveri- og hærværkssikring har ikke nogen historisk tradition med hensyn til type eller design, og det kan give problemer på bevaringsværdige huse - hvilke løsninger passer til facaden, hvilke skæmmer den? Valg af sikring Før man som butiksindehaver i et fredet eller bevaringsværdigt hus beslutter sig for tyveri- og hærværkssikring, bør følgende forhold indgå ved vurderingen: Beliggenhed Vareart Vareudstilling Sikringens anlægs- og driftsudgifter Sikringens udseende Beliggenheden har betydning for risiko for tyveri eller hærværk her har der statistisk vist sig at være betydelige variationer inden for et givet byområde. Høj hærværkshyppighed er ikke nødvendigvis sammenfaldende med høj tyverihyppighed. Vareart Risiko for tyveri er i nogen grad afhængig af, hvilke varer der handles med, hvorimod forretningstypen i mindre grad påvirker risikoen for hærværk. Vareudstilling De fleste butikker ønsker at præsentere deres varer bedst muligt, men der kan være forskel på dag- og aftenbehov, hvor nogle butikstyper ikke har stort behov for at udstille varer efter lukketid. Anlægs- og driftsøkonomi En lav anskaffelsespris vil for nogle butiksindehavere veje tungere end størrelsen af evt. fremtidige driftsudgifter. For alle er det imidlertid vigtigt at kunne tegne en forsikring, der i fornuftigt omfang dækker tyveri- og hærværksrisici. Forsikringsselskaberne har kategoriseret forskellige sikringstyper for herigennem at afgøre sikringsforanstaltningens indflydelse på forsikringspræmien. Ved beskrivelse af forskellige sikringstyper er i det følgende selskabernes kategorisering anført. Sikringens udseende Som butiksindehaver i en bevaringsværdig ejendom har man som regel interesse i, at butiksfacaden i sin helhed fremtræder smukkest muligt. En af grundene ved valg af forretningens placering har måske netop været de kvaliteter, som det historiske bymiljø og det bevaringsværdige hus har. Skæmmende forandringer på et bevaringsværdigt hus vil kunne modvirke dette og således ikke skabe velvilje hos mange kunder. Samtidig kan sådanne forandringer medvirke til at ændre både byernes og gadernes karakter. Etablering af tyveri- og hærværkssikring på bevaringsværdige facader bør derfor ske med størst mulig respekt for deres arkitektoniske og historiske egenart. Det kan frembyde problemer, og ikke alle produkter eller systemer på markedet er lige velegnede. Man bør i den forbindelse også overveje, om der er brug for udvendigt eller indvendigt placeret tyveri- og hærværkssikring. Udvendig sikring skal kunne monteres i vinduesfalsen og må ikke gå ud over facadeflugten. Desuden skal den kunne fjernes i dagtimerne. Ved indvendig placering er foranstaltningens indflydelse på facadens udseende mindre betydningsfuld, men vinduesglasset forbliver ubeskyttet mod eventuelt hærværk. Pressegitre Et pressegitter er udført som et retvinklet net af svær ståltråd omgivet af en kraftigere dimensioneret ramme. Det kan leveres efter mål og bruges såvel inden for som uden for vinduesruden. Gitteret fastgøres med særlige beslag og fastlåses som regel hertil med hængelås. Det medfører et vist dagligt besvær med af- og påmontering, men er til gengæld en af de billigste sikrings- Smedejernsgitter til sikring af kældervindue 2

3 typer i anskaffelse. Pressegitteret karakteriseres af forsikringsselskaberne som hæmmende. Når man bruger pressegitre på en bevaringsværdig facade, er det vigtigt, at det placeres så langt tilbage i muråbningen som muligt for at tilstræbe, at facadens reliefvirkning samt vekselvirkningen mellem murflader og murhuller ikke forstyrres. Endvidere bør man også male gitteret i vinduets eller dørens farve. Sidst, men ikke mindst bør man ved måltagning og tilpasning af gitteret sørge for, at det ikke dækker for karakteristiske vinduesdetaljer som for eksempel profileringer. Smedede gitre Et smedet gitter kan udføres som individuelt håndværksarbejde med mulighed for både heldigt og uheldigt udseende. Til vinduer kan de ofte blive for tunge, og man bruger derfor tit de mindste dimensioner inden for den omgivende ramme kombineret med en vis åbenhed i mønstret. Det kan påvirke sikringseffektiviteten. Til tilbagetrukne butiksdøre hængsles der ofte i den udvendige facadeflugt smedede gitterfløje, som kan åbnes og stå fast anbragt i nichen i åbningstiden. Når man bruger gitre til vinduessikring på en bevaringsværdig ejendom, bør man undgå at gøre dem permanente, så de døgnet rundt bliver til en fast bestanddel af facadens udtryk. Smedede gitterlåger ved døre og andre smedede gitre bør i almindelighed gives et design, der er afstemt til husets udseende, så efterligninger af historiske stilarter Gitrene set udefra Inde Snit Ude Eksempel på forskellige gittertyper indpasset i et murhul. 3

4 INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING Smukt og enkelt dørgitter i smedejern i København. Når butikken er åben, står det todelte gitter op langs dørhullets sider hvor de også pynter. Foto: Anne Lindegaard Lukket saksegitter. Ved siden af, smedede vinduesgitre. Foto: Anne Lindegaard Pressegitter, der er indpasset i vindueshul. Foto: Anne Lindegaard kan være mindre velegnede i forhold til et nøgternt, men velproportioneret moderne design. Åbent saksegitter. Foto: Anne Lindegaard Ved udformning af smedede gitre bør man tilstræbe, at godstykkelserne set udefra bliver så smalle som muligt og i stedet sikre gitterets styrke ved, at de enkelte stænger gøres dybere. Til kældervinduer kan man skråtstille de vandrette stænger som persienner. På den måde bliver indblikket så åbent som muligt. Det er vigtigt, at gitrene monteres inden for facadeflugten i lighed med pressegitteret. Ved at malerbehandle det smedede gitter i samme farve som vinduer eller døre kan der opnås en særlig god helhedsvirkning. Smedede gitre kan forventes at opnå sikringsklassifikationen standsende. Saksegitre Gitteret her er udformet efter det samme princip, men er lidt mere uvenligt og spidst afsluttet for oven. Som modvægt står der et dekorativt blomsterarrangement lige bag gitteret. 4 Pressegitter, der er indpasset i vindueshul. Foto: Anne Lindegaard Saksegitre er fastmonterede, udfoldelige stålgitre, som kan stå sammentrykkede i butikkens åbningstid. Det giver en række driftslettelser, når man ikke skal afmontere, bære, sætte i depot etc. Sikringseffektiviteten betragtes som regel af forsikringsselskaberne som standsende.

5 I Barcelona er man glad for jern. Så en forretning, der sælger smedejernlåger og andet af jern, kan både være hermetisk og utilnærmeligt lukket, og samtidigt reklamere for sine produkter. Med deres meget dominerende mønstervirkning er det ikke nogen umiddelbart velegnet sikringstype til bevaringsværdige facader, hvad enten det drejer sig om vindues-, dør- eller portåbninger. Især hvor saksegitteret har en farve, der er meget afvigende fra facaden, er anbringelse uden på murfladen uacceptabel. Saksegitteret i sammentrukket stand vil altid fylde en del og dermed udgøre et fremmedelement på huset. Rullegitre Rullegitre er som regel lodret kørende net- eller gitterkonstruktioner med den egenskab, at de kan rulles op som et rullegardin i butikkens åbningstid. De er beregnet til montering inden for glasruden, hvor de af forsikringsselskaberne som regel klassificeres som standsende. Indvendigt monterede er rullegitre således en sikringsmetode, der kan være velegnet i æstetisk henseende, når det gælder fredede eller bevaringsværdige facader, selv om de om aftenen med deres forholdsvis tætte netværk har en betydelig afskærmende virkning for indblikket til udstillingen. Det indvendige rullegitter løser imidlertid ikke alle hærværksproblemer, for rudeknusning kan foregå uhindret. Tremmer Traditionelt blev byhusenes kældervinduer forsynet med tremmer eller jernstænger, indfældet i vindueskarmtræ eller murfals det giver en umiskendelig fængselsassociation og synes derfor ikke særligt velegnede til udstillingsvinduer i gadeniveau. Som permanent sikring af deciderede kældervinduer er tremmer, især lodrette og monterede inden for vinduet, en æstetisk forsvarlig løsning til bevaringsværdige bygninger. Tremmerne bør dog ikke overdimensioneres, og der bør ikke bruges krydsende tremmer. Deres overfladebehandling bør være som vinduestræværkets. Rullegitre kan, som navnet siger, rulles op og forekomme helt skjulte i oprullet tilstand. Skodder En del bevaringsværdige huse er født med træskodder, som kan åbnes og fastholdes på murpillerne. Facader, der ikke har haft skodder fra opførelsen, bør heller ikke forsynes med dem for at sikre mod tyveri eller hærværk. Hertil er skodder en for dominerende del af det arkitektoniske udtryk. 5

6 Når forretningen lukker, lukkes de to skoddedøre i, og står fortsat meget pyntelige med deres blankmalede overflader med forgyldte stafferinger i harmoni med forretningsskiltet. Foto: Anne Lindegaard Panserglas og polycarbonat Panserglas består af flere sammenklæbede lag glas og findes i forskellige gennembrudshæmmende grader. Polycarbonat er et glasklart plastmateriale med stor gennembrudshæmmende effekt. Selvom den slags glas giver en effektiv sikring mod gennemtrængning, vil der altid kunne forøves beskadigelser i overfladen med skarpe eller hårde genstande knusning af yderste glaslåg i pariserglasset og beskadigelser i overfladen på polycarbonatpladen. Ruderne eller pladerne skal i så fald udskiftes, og udgiften hertil er anselig. Til bevaringsværdige bygninger har metoden betydelige æstetiske fordele, hvor der ikke er vinduer med sprosser. På grund af tykkelsen, der varierer fra 20 til 70 mm, kan panserglas ikke isættes på traditionel vis. Hvor vinduet udgør én stor glasflade, vil man som regel kunne foretage en tilfredsstillende ombygning af karmen til formålet. Polycarbonatpladen er særlig anvendelig som beskyttelsesplade foran vinduet og kan således være en velegnet foranstaltning for de fleste vinduestyper. Ved monteringen af polycarbonatplader bør det tilstræbes, at fastgørelsesbeslagene udføres så diskret som muligt, men samtidig på en sådan måde, at en eventuel udskiftning af pladen er mulig. Denne sikring vil kunne klassificeres som hæmmende. LITTERATUR OG LINKS Links Information om Bygningsbevaring: Kulturstyrelsen Butikkers skiltning og belysning Butiksfacader og markiser BYG-ERFA Byggeteknisk Erfaringsformidling (kræver abonnement og password) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) (31) Skader på glasoverflader, 2. udg. (31) Bygningsglas - funktionsglas og ruder (31) Graffiti på bygningsfacader fjernelse og forebyggelse (21) KOLOFON Titel Oplæg Tekstoplæg: Anders og Lars Hegelund, arkitekter m.a.a. Tegninger: Tegnestuen Kvisten Foto: Søren Vadstrup. Hvor intet andet er nævnt Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret December 2012: Søren Vadstrup, Arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon Tyverisikring er én ting her et pressegitter på butiksdøren, men hærværkssikring her i form af graffiti, er en anden sag. Et pænt udseende er faktisk en vigtig del af selve sikringen af butikken. Derfor skal man straks fjerne grafitti og løbende holde udseenet ved lige. 6

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd

Indbrudssikring. - af hus og hjem. Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring - af hus og hjem Det Kriminalpræventive Råd Indbrudssikring Udgivet af Det Kriminalpræventive Råd Illustrationer: Terese J. Andersen AD/Produktion: Schat-Holm Reklamebureau ApS Tryk: Kailow

Læs mere

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus..

Redegørelse Lokalplanområdet... l. Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger. 2. Lokalplanens område og zonestatus.. Indholdsfortegnelse SIDE Lokalplan nr. 071 Redegørelse Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund Lokalplanens indhold, Lokalplanens forhold til anden planlægning... Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA

Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Kridtstenshuse på Stevns Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring TEMA Her skriver du en kort tekst om, hvad publikationen indeholder. Dette felt kan også stå blankt. FINDHOLD Forord... 3 Indledning...

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere