BUTIKKERS SKILTNING OG BELYSNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUTIKKERS SKILTNING OG BELYSNING"

Transkript

1 BUTIKKERS SKILTNING OG BELYSNING Skiltning på fredede og bevaringsværdige bygninger kan overordnet deles op i to grupper den ene, er de bygninger, hvor skiltningen er en integreret del af facadens bevaringsværdier og den anden gruppe er de bygninger, hvor der på grund af bygningens nuværende funktion er brug for en mere markant skiltning, end bygningen har haft oprindeligt. I den første gruppe gælder det om at sikre skiltningen og i den anden gruppe gælder det om at løse de nutidige behov på en måde, så man ikke svækker facadens bevaringsværdier. Butiksskiltning har altid skullet tjene to formål: for det første at informere, for det andet at markedsføre. Borgerne vidste godt, at der bor en bager i Nørregade, og et enkelt kringlesymbol ud fra muren var nok til at fortælle hvor. Man kalder den slags skilte for laugsskilte, idet hver branche (laug) havde sit symbol. I de mindre bysamfund var markedsføringsfunktionen mindre påkrævet, for der var som regel kun én bager, én smed, én skomager osv. I større byer, hvor de forskellige håndværk tit holdt til i samme gade, opstod tidligt behovet for en vis reklameeffekt. Hver håndværker eller handlende ønskede jo at henlede opmærksomheden på, at netop han var den bedste. Man så derfor, at skiltningen blev en mere eller mindre kunstfærdig variant af de gængse skiltetyper, ligesom man ved anden skiltning på facaden gjorde opmærksom på butikkens varesortiment. Med industrialismen kom der nye måder at skilte på, hvilket særligt kom til at præge de nye byudviklingsområder, brokvartererne og stationsbyerne. Her skiltede man med store skilte i emalje og glas og med bemalinger direkte på facaden eller på gavlene, der blev prydet med store reklamemalerier. Denne I mange tilfælde er skiltningen en del af bygningens fredningsværdier, som f.eks. Badeanstalten Spanien i Aarhus, opført fredet1989, med nogle af de første neonskilte i Danmark. Foto: Aarhus Kommune Traditionelt udhængsskilt, der taler sit eget sprog. Materialer og udformning er i fin overensstemmelse med bygningens stil, type og alder. Foto: Anne Lindegaard ældre skiltning er flere steder bevaret, og selvom der ikke længere er kulkælder eller ismejeri bag facaden, er de forskellige skilte med til at fortælle byens historie. De første lysende neonskilte blev opsat allerede i 1912 i Paris og i København kom de første importerede neonskilte omkring I 1929 startede en egentlig produktion af neonskilte og allerede 6 år efter var der over 500 Ældre skiltning malet direkte på facaden på Kapelvej i København i Hans Scherfig var en af de kunstnere som gerne reklamerede for Mælk, det er dejligt. Foto: Anne Lindegaard neonreklamer. Mange af disse neonreklamer er i dag en del af byens bevaringsværdier se bare på Irmahønen, der igennem årtier har lagt æg på Nørrebros tage og næsten er blevet et vartegn for Nørrebros skyline mod søerne i København. 1

2 derne i de gamle bydele kan forbedres over en årrække. Det kræver tid og en positiv indstilling fra de forretningsdrivendes side, men så kan resultatet også blive godt for både kunderne og for forretningslivet. Her ligger en af mulighederne for, at komme den gensidige overbydning af hinanden med skilte og lys til livs, og samtidig skabe handelsgader der i sig selv er attraktioner. Enkelt malet skilt, der er fint og indpasset i facadens arkitektur. Foto: Anne Lindegaard Det er igennem de seneste år sket en stor udvikling, som har medført at en smuk og karakterfuld facade ofte er vigtigere for forretningen (og kunderne) end et stort skilt. Undersøgelsen Kulturarv En værdifuld resurse for Det store Boschskilt er en del af bygningens fredningsværdier. Selvom der i dag er en helt anden funktion i bygningen, er det gamle skilt et aktiv for restauranten, der henvender sig til den kundegruppe, som tiltrækkes af den særlige atmosfære i Den Hvide Kødby. Foto: Anne Lindegaard IRMA hønen fra 1953 har næsten fået kultagtig status. Foto: Bente Lindegaard Facadebelysning er først blevet aktuel i nyere tid. Førhen færdedes borgerne ikke så meget ude efter mørkets frembrud. Først da etableringen af offentlig gadebelysning og bedre gadebelægninger gjorde det muligt at promenere om aftenen - ja, selv gøre indkøb, opstod behovet for, at også gadens forretninger og især deres vareudstillinger blev belyst. Det var dog først efter elektricitetens almindelige udbredelse, at det blev muligt at holde en butiksbelysning i gang natten igennem. Nogle typiske problemer Konkurrencemomentet inden for detailhandelen er en faktor, der let kan anspore den enkelte forretningsdrivende til overdrivelser og effektjageri. Resultatet af dette kan ofte blive skæmmende skiltning og belysning, set ud fra såvel en æstetisk som en bygningshistorisk synsvinkel. Særligt hvad angår skiltning er det fredede eller bevaringsværdige hus sårbart. Meget store skilteflader dækker for indtrykket af facaden set som et samspil mellem murværk og harmonisk placerede åbninger. Nogle skilte, symboler eller illustrationer kan repræsentere en verden alt for langt fra den atmosfære, et fint gammelt hus er udtryk for. I mange byer har offentligheden og myndighederne fået øjnene op for skønheden og den historiske værdi, de bevaringsværdige bymiljøer repræsenterer. I nogle byer arbejdes med helhedsplaner for, hvordan gadebille- kommunernes udvikling viser at 92 % af borgerne og 83 % af virksomhederne mener at (den faste) kulturarv tiltrækker turister og at 71% af borgerne og 68% af virksomhederne mener, at kulturarven kan støtte den lokale udvikling. Det er nok i disse tal, at vi skal læser forklaringen på, at flere og flere og flere butikker i dag vælger en diskret skiltning, der underordner sig bygningen. Skiltning Som baggrund for enhver skiltning og reklamering bør altid ligge en nøgtern vurdering af behovet. Dette behov kan afhænge af såvel forretningens beliggenhed som dens kundesammensætning - eller om man vil målgruppe. Butikker som henvender sig til en fast kreds, behøver måske ikke så fremtrædende udvendig skiltning som en butik med stadigt skiftende kundekreds - strøgkunder eller for eksempel turister, for hvilken de såkaldte impulskøb er en væsentlig del af omsætningen. 2

3 Butikker, der ligger som enlige svaler i for eksempel en boliggade, behøver en klarere markering end de, der er at finde på strøget eller gågaden, hvor et stort kundepotentiale hele tiden passerer forbi. For at undgå at det særpræg, der kendetegner forskellige gadeforløb eller bydele forsvinder bag en anmassende skiltning, gælder det om at begrænse såvel størrelsen som antallet af skilte på husfacaden. Dette har især betydning på fredede eller bevaringsværdige huse og bymiljøer. Som udgangspunkt skal man finde en løsning, der er i overensstemmelse med bygningens type, stil og alder. Et neonskilt vil i mange tilfælde virke fremmed på et renæsancebindingsværkshus, mens et udhængsskilt i sunget smedejern vil være ligeså fremmed på et modernistisk hus. I de fleste tilfælde gælder det, at forholdet mellem hus og skilte som udgangspunkt skal være harmonisk - ikke en ligevægt, men med en klar underordning af skiltningen. En af måderne at opnå dette på, er ved at bruge udhængsskilte, der ikke dækker facaden. Udhængsskiltene træder samtidig godt frem i gadebilledet og giver kunderne overblik - selv på afstand. I sidegader til strøggader er udhængsskiltet en oplagt løsning. Vandrette facadeskilte bør som udgangspunk være i samklang med facadeopdelingen. Sidder de over vinduerne, bør de passe med vinduesbredden, og spænder de over flere fag, bør skiltebredden afpasses efter facadens lodrette delinger. Dette gælder, hvad enten der er tale om egentlige skilteelementer med tekst på, eller bogstaver sat op direkte på murfladen. Udhængsskilte svækker sjældent facadens arkitektoniske udtryk og er derfor velegnede til ældre bygninger og bymiljøer. Foto: Anne Lindegaard Lodrette skilte bør respektere facadens vandrette linier. De bør ikke stikke op over vinduesoverkanterne, dække vandrette gesimser eller bånd o.l. Et skilt på en murpille bør også være lidt smallere end denne, så skiltet ikke dækker murfladen fuldstændigt. For at skiltet ikke skal komme til at fremtræde som et stykke simili - i skærende kontrast til netop husets gedigne materialevirkning - er det også vigtigt, at der til skilte anvendes materialer af samme gode kvalitet, som der er brugt i huset. Hvis skiltningen i sit formsprog tage udgangspunkt i traditionelle skilte eller moderne tolkninger af disse, bør de udføres i traditionelle materialer og konstruktionsprincipper. En anden måde at opnå diskret skiltning, er at male tekst direkte på facaden, hvilket også er en traditionel måde at skilte på. Her skal man være opmærksom på valg af kulør og materiale. I mange fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer vil lysende reklameskilte være for dominerende, her vil den bedste løsning ofte være en belysning af almindelige skilte. Lysskilte udformet som kasser virker som regel altid skæmmende. Ønsker man lysende skilte, kan det gøres på to måder: Hvis man vil sælge burgere i Bergen, hvor de fleste turister kommer for at opleve den særlige træarkitektur, er det en god idé at skrue lidt ned for den kendte gule M og plastikkiltene, hvis man vil være gode venner med kunderne. Foto: Arne Høi Ved belysning af almindelige skilte, også udhængsskilte, med spots der belyser skiltefladen. Ved tekst og grafik udført neonrør, som kan designes specielt til facaden. Heldigt udformet fremtræder disse om dagen meget diskret, hvorimod de om aftenen med deres lysende budskab kan tilkendegive et ultramoderne indhold i rammerne af et bevaringsværdigt hus. Den skiltning, der griber mindst ind i bygningens arkitektur og udseende, er skilte anbragt inden for vindueseller døråbningerne. Det kan gøres enten ved bogstaver sat direkte på glasset eller ved et skilt inde i butikken lige bag vinduesglasset. Om en af ovenstående metoder vil kunne anvendes på en fredet eller bevaringsværdig bygning og hvilken, der er den mest hensigtsmæssige, vil altid afhænge af en konkret vurdering på stedet. 3

4 Sammenfattende kan man sige, at ny skiltning skal udføres i en arkitektonisk udformning og bearbejdning, der modsvarer og understøtter bygningens bevaringsværdier. I de seneste år, er der kommet en helt ny skiltetype med lysende skærme, der skifter billeder. Som udgangspunkt vil de virke fremmede for ældre bygninger, og kan ikke anbefales til fredede og bevaringsværdige bygninger eller bymiljøer. For de fredede bygninger gælder det, at man skal ansøge Kulturstyrelsen om tilladelse til opsætning af skiltning eller belysning på facaden. Skiltenes form, placering og størrelse er imidlertid kun én side af sagen. Det er også vigtigt at vælge den rigtige typografi (bogstavtype). Der er to afgørende forskellige typografier eller skriftsnit: bogstaver med fødder, de såkaldte antikvatyper, og bogstaver uden fødder, som kaldes grotesk typer. Foruden disse to hovedtyper, hvor grotesk typen er af nyere dato, er der også skriveskrift. Man skal holde sig fra tilstræbte gammeldags bogstavtyper som for eksempel det, man kalder gotisk skrift. Alt for mange krusseduller i skrift eller udsmykning gør skiltet svært læseligt. En dygtig skiltemaler vil kunne bistå med valg af typografi og farver. Belysning Af hensyn til forretnings- og samfundsøkonomien, men ikke mindst af æstetiske hensyn, bør facadebelysningen begrænses. Ved gadebelysning i historiske bymiljøer er man også blevet opmærksom på dette. Man er ved at gå bort fra højthængende gadelamper med stor lysstyrke og over til et antal svagere lyskilder som for eksempel lygtestandere eller væglamper på husfacaderne. Det giver en større oplevelsesrigdom i gadebilledet, som også kommer butikkerne til gode, idet butiksudstillingerne bliver mere fremtrædende. Kunderne tiltrækkes af karakterfuld belysning. Udstillingsbelysning med for eksempel lysstofrør alene kan give et dødt og fladt lys over tingene, som gør udstillingen uinteressant. Ved at bruge for eksempel smalstrålede spots, kan man fremhæve særlige partier eller genstande og derigennem forøge udstillingseffekten. I gamle huse skal butiksvinduerne ikke fremstå som gabende huller, badet i neonlys, men med et varmt og nuanceret lys, der passer til de udstillede varer og harmonerer med facadens overflade. Som regel fordrer almindelige forretningshensyn ikke udvendig facadebelysning ud over den, som fremkommer ved belyste skilte, udstillingsvinduernes lysende effekt og gadebelysningen. Der kan dog være situationer, hvor der er behov for en særlig markering af butiksfacaden i forhold til omgivelserne. Her skal man passe på, at belysningsarmaturer ikke giver et blændende lys, som snarere end at tiltrække opmærksomheden, vil få ethvert øje til at søge bort fra blændingskilden. Man bør også afpasse belysningsniveauet på facaden, så det ikke overstiger udstillingsvinduernes. I modsat fald kan disse miste noget af deres dragende effekt. Når lamper skal placeres på facaden bør man følge visse tommelfingerregler: Lamper over vinduer eller døre bør sidde midt for disse. Lamper på murpiller bør placeres i disses midterlinie. Er der tale om en symmetrisk opbygget butiksfacade, bør man også placere eventuelle lamper symmetrisk. Ved placering af lamper bør man have en eventuel hærværksrisiko for øje. Lamper skal placeres, under hensyntagen til naboejendomme og kvarterets helhed. Der findes en lang række belysningsarmaturer til udvendig facadebelysning, men ikke alle er velegnede til butikker. Det gælder for eksempel armaturer med delvist uafskærmede pærer, som for eksempel de såkaldte skotlamper, eller de mange forskellige typer af glaskupler. Men selv ved en moderat lyskildestyrke vil blændingseffekt næppe kunne undgås. En del armaturer udmærker sig ved, at de ved deres opsætning på facaden også vil oplyse en del af facadens flade. På huse med smuk murfarve kan det gøre belysningen særlig oplevelsesrig. Mest skal man vogte sig for dårlige stilefterligninger, falske vogn- og gaslygter og i det hele taget alt, hvad der foregiver at være andet end det, det er: en elektrisk lampe. LITTERATUR OG LINKS Links Information om Bygningsbevaring: Kulturstyrelsen Butiksfacader og -markiser Tyveri- og hærværkssikring af butikker 4

5 BYG-ERFA, Byggeteknisk Erfaringsformidling (kræver abonnement og password) Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) (31) Skader på glasoverflader, 2. udg. (31) Bygningsglas funktionsglas og ruder (31) Graffiti på bygningsfacader- fjernelse og forebyggelse (21) ) KOLOFON Titel Butikkers skiltning og belysning Oplæg Tekstoplæg: Anders og Lars Hegelund, arkitekt m.a.a. Copyright, redaktion og udgiver Kulturstyrelsen, Kulturministeriet Opdateret December 2012, Arne Høi, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring Yderligere oplysninger Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER

TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER INFORMATION OM BYGNINGSBEVARING TYVERI- OG HÆRVÆRKSSIKRING AF BUTIKKER Tyve og skarnsfolk har der altid været, men nogen større historisk tradition for tyveri- og hærværkssikring af butikker har vi ikke.

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER

FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER FØRINGSVEJE FOR EL-INSTALLATIONER Føringsveje for el- installationer Ældre huse opført før 1900 er ofte født uden elinstallationer. Elektricitet til lys og kraft blev først indlagt i løbet af 1900-tallet

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER

REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER REPARATION OG OMSÆTNING AF STENTRAPPER Med ønsket om at gulvet i en bygning ligger hævet over det omgivende terræn, opstår behovet for en udvendig trappeforbindelse, som kan variere fra den ganske enkle

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011 FOR 2011 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : 40 31 40 81 e-mail : peb@edc.dk Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : 26 82 95 15 e-mail : simon-klinkby@jubii.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890

ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 ETAGEHUSKONSTRUKTIONER 1850-1890 I forbindelse med Danmarks industrialisering og vandringen fra land til by i sidste halvdel af 1800-årene opstod et boligbyggeri i byerne af hidtil uset omfang. I løbet

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Belysningsplan. for Ballerup Kommune

Belysningsplan. for Ballerup Kommune Belysningsplan for Ballerup Kommune August 2014 Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljø & Teknik i samarbejde med ÅF Lighting.

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere