Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11"

Transkript

1 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den for afdelingen vedtagne husorden, og i øvrigt rette sig efter de henvisninger eller påbud der måtte blive givet af selskabet, ejendomsfunktionær eller afdelingsbestyrelse. Ansvar Ved overtrædelse af sundhedsvedtægters eller politianordningers bestemmelser, må beboerne selv stå til ansvar og holde selskabet/afdelingen skadesløs. Det samme gælder for hærværk. Lejligheden Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med selskabets skriftlige tilladelse, samt evt. godkendelse af bygningsmyndigheder. Beboerne må, for at undgå em-dannelse og dermed efterfølgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, drage omsorg for effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe, kældre m.v. Ved langvarig udluftning skal der lukkes for radiatorerne medens udluftningen foregår. Skiltning Skiltning må ikke finde sted uden selskabets særlige tilladelse, og navneskilte på hoveddøre, må kun opsættes i den af selskabet godkendte model. Vinduer, døre m.v. Beboerne skal sørge for, at vinduerne i lejligheden og dertil hørende kældre og pulterrum er forsynede med hele ruder. I varmesæsonen skal vinduerne i kældre og pulterrum holdes lukkede. Kældre og pulterrum skal altid være aflåsede, også selvom rummene ikke bruges. Døre, der er forsynede med dørlukkere, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker el. lign. mellem dørens kant og ramme. Der må ikke bores i vinduerne eller i vindueskarmene. Indgangsdøren skal altid være lukket og låst. Utætheder Utætheder og indslag af regn eller sne, samt enhver beskadigelse af ejendommen eller inventar (hvor vedligeholdelsen påhviler selskabet) skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr. Undtaget herfor er dog mindre fugle, fisk el.lign. der naturligt har deres plads i bure, akvarier el. lign. indenfor selve lejligheden. Tager du en hund eller kat i pleje, hvilket du højst må have 14 dage om året, skal der i god tid søges om tilladelse. Tilladelse gives på følgende betingelser: Dyrenes ekskrementer og andre efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren/plejeren.

2 Dyret må ikke luftes på afdelingens område. Dyret skal altid føres i snor på afdelingens området. Overdreven hundegøren og andre forhold, som kan genere naboer, må ikke finde sted. Området er ikke toilet for dyr. Såfremt du i modstrid med de gældende husordensregler har en hund eller kat boende i længere tid, kan du efter tre skriftlige henvendelser fra boligselskabet, om at afskaffe hunden eller katten, opsiges af dit lejemål. Fodring af katte eller hunde i området opfattes som om man holder kat eller hund. Trappevask Det er på beboermødet den 22. september 2005 blevet vedtaget, at et rengøringsfirma foretager trappevasken. Udgiften hertil betales over huslejen. Forurening Er en beboer skyld i unormal forurening af gård, legeplads, parkanlæg, trapper, kælderrum m.m. skal beboeren selv sørge for den fornødne rengøring heraf. Dersom dette ikke sker, vil der blive rengjort på lejerens regning. Vask, tørring, bankning m.m. Beboerne har efter selskabets gældende regler adgang til fælles vaskeri. Vaskeriet afleveres efter brug i rengjort stand. Vaskeriet må kun benyttes til vask m.v. af husstandens eget tøj og sengetøj ikke til tæpper eller løbere. Du skal altid benytte din vaskeklods når du vil have en vaskeperiode. Fjern din vaskeklods, når du er færdig. Husk at rengøre rum og maskiner. Har du ikke påbegyndt din vaskeperiode efter en time, kan andre vaske. Dersom andre vasker, når din vaskeperiode begynder, kan du trykke vaskemaskinen ud og påbegynde din egen vasketid. Det er ikke tilladt at komme vaskepulver i maskinerne, da de er selvdoserende med vaskmiddel, der er godkendt til personer med astma eller allergi. I øvrigt er beboerne pligtige til at rette sige efter det for sådanne rums afbenyttelse fastsatte reglement. Tørring af tøj, bankning af måtter, tæpper m.v. samt udluftning af sengeklæder, må kun finde sted på de af selskabet anviste steder, og må ikke ske fra vinduer, altaner eller trappereposer. Vaske/opvaskemaskiner i lejlighederne Vaske/opvaskemaskiner kan efter ansøgning opsættes i lejligheden, når installation foretages af et autoriseret firma. Skal synes efter opsætning. Musik Musik i erhvervsøjemed må ikke finde sted. Musik mellem kl svag - således at ingen bliver generet. Benyttelse af radio, TV, afspillere o.l. samt musikinstrumenter skal ske med fornødent hensyn til øvrige beboere og må ikke finde sted mellem kl og 07.00, med mindre de øvrige beboere samtykker heri. Skal du holde fest, orienter da de øvrige beboere ved opslag i opgangen.

3 Bad - WC m.v. Af hensyn til natteroen bør brusebad så vidt muligt undgås mellem kl og Der må intet kastes i WC eller vaske, som kan tilstoppe afløbet. Fejl ved vandhaner eller afløb m.v. skal straks meddeles ejendomsfunktionæren. Affaldscontainere Affaldscontainere er opstillet i området, 3 for hver ende af blokkene. Må kun bruges til almindeligt husholdningsaffald. Affaldet skal være i pose, der er lukket for. Flasker og glas skal i glascontainer. Flamingo, træ- og papkasse skal lukkes sammen, og sammen med urtepotter, kopper, vinduesglas, porcelæn m.m. afleveres som omtalt i affaldsregulativ for storskrald i afdeling 9 og 11 på side 12 og 13. Papircontaineren er KUN til papir. Altaner På altaner må ikke anbringes ting der kan virke skæmmende eller generende. Således må f.eks. foderbrædder ikke opsættes. Fodring af fugle fra vinduer og altaner må ikke finde sted. Bankning, børstning, rystning af tæpper, tøj, o.l. må ikke finde sted. Opsætning af tørresnore over altanbrystningen er forbudt. Udvendig antenner og paraboler må ikke opsættes (heller ikke på altaner). Brug af gasgrill og almindelig grill på altanen er ikke tilladt. El grill er tilladt. Du kan få maling til din altan ved henvendelse til ejendomsfunktionærerne, der besigtiger din altan for at se, om den trænger til maling. Hos ejendomsfunktionæren kan du også se de farver, der er til rådighed. Når altanen er malet, besigtiger ejendomsfunktionæren det færdige resultat. Cykler, knallerter, barnevogne, rollatorer, større legetøj m.m. Cykler, knallerter, barnevogne m.m. må kun henstilles på de af selskabet anviste steder. Barne- og klapvogne skal henstilles i cykelkælderen. Reparation af knallerter må ikke foretages i kælderen. Knallerter må ikke henstilles i kælderen. Rollatorbrugere skal have tilladelse til at henstille rollatoren i opgangen. I cykelkælderen må der ikke henstå cykelvrag. Alle cykler skal være køreklar. Parkering Parkering af motorkøretøjer skal ske på de respektive P-pladser ud for den enkelte blok. Det er ikke tilladt at parkere lastbiler, busser eller anhængere på afdelingens P-pladser. Camping- og teltvogne samt trailere til personbiler henstilles i de markerede felter på P- pladsen foran Lindevænget Motorcykler og 45-knallerter henstilles på den indrettede P-plads foran Lindevænget 12. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på afdeling 11s P-pladser. Carporte Carporte kan kun lejes af beboere, der har bil eller motorcykel. Carporten må ikke bruges til opbevaring/henstilling af effekter.

4 Parkanlæg Beboerne skal være nænsomme overfor beplantninger og græs. I øvrigt står alle anlæg under beboernes beskyttelse, men det er ikke forbudt at bruge dem. Leg og boldspil Leg og boldspil henvises til de dertil indrettede områder. Leg og ophold på trappeopgange og i kældre er forbudt. Børns leg eller ophold på legeplads, i gård eller anlæg skal ophøre ved mørkets frembrud (dog senest kl ). Det er ikke tilladt at male og tegne på ejendommens træ- eller murværk, eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Røgalarmer Der er i alle lejligheder installeret røgalarmer. Beboerne kan hos ejendomsfunktionæren gratis afhente batterier. Frostvejr m.v. I frostperioder og andre tilfælde hvor det er fornødent, er selskabet berettiget til at lukke for vandledningerne. Fyrværkeri Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes område, det samme gælder elevatorer. Gård, gange m.v. I anlæg, på gange, på legepladser, trapper m.v. må intet henstilles. Ejendomsfunktionærerne kan uden noget ansvar fjerne sådanne ting. Fravær i længere tid Såfremt du skal være væk fra din lejlighed i længere tid, kan det være praktisk at underrette nabo eller ejendomsfunktionær herom. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde lejligheden under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. Det kan endvidere være praktisk at underrette naboen i sådanne tilfælde. Forbygning til indgang Det er ikke tilladt at henstille cykler, barnevogne m.m. i forbygningen til indgangsdøren. Det henstillede vil blive fjernet uden varsel. Ophold i forbygningen er ikke tilladt. Støj Symaskiner o.l. der gør støj, skal anbringes på et sådant underlag, der dæmper lyden mest muligt. Benyttelse af træfodtøj må ikke finde sted i lejligheden. Brug af håndværktøj må kun ske på følgende tider: Mandag-fredag fra kl Mandag-fredag fra kl Lørdag fra kl Søndag ingen brug af værktøj Paraboler Paraboler kan opsættes efter ansøgning og indbetaling af depositum. Opsætning skal foretages af autoriseret montør. Det samme gælder andre udvendige antenner.

5 Et godt klima er meget værd Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husk på, at du er er din nabos nabo. Regler for brug af afdeling 11 s grillpladser 1. Brug pladsen, som om det er din egen 2. Rengør grillen efter endt brug, senest dagen efter 3. Kapsler og cigaretskod skal opsamles og askebægerne tømmes 4. Eventuel musik på pladsen skal være så dæmpet, at naboerne ikke forstyrres 5. Det er ikke tilladt, at forrette sin nødtørft på eller ved pladsen 6. Pladserne er til for afdeling 11s beboere. Det er dem, der har betalt dem Hvem er så afdeling 11? Det er Vendsysselvej og Lindevænget 2 22 Petanquekugler Petanquekugler kan du låne hos følgende: Kuglerne kan fås mellem kl og Stig Christensen, Lindevænget 10, st.tv. Frede Nielsen, Lindevænget 10, 1.th. Dersom kugler bortkommer skal de erstattes med: Kampkugler med Træningskugler med 550,00 kr. 150,00 kr. Husk at aflevere banen i ryddet stand. Husk at få kosten og planerjernet med, når du henter kuglerne. God fornøjelse fra Petanqueudvalget.

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere