HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4"

Transkript

1 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da dette indgår som en integrerende del af kontrakten. Under henvisning til lejekontraktens bestemmelse herom anmodes enhver beboer om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af Rødovre Boligselskab. Anmeldelse af skader Anmeldelse af skader skal ske til ejendomsmesteren i dennes kontortid. Uopsættelige anmeldelser sker telefonisk til ejendomsmesteren eller SSG. (Se telefontavle udenfor ejendomskontoret og Punktet Vagtordning ). Ansvar Ved overtrædelse af sundheds- eller politivedtægtens bestemmelser må beboeren selv stå til ansvar og holde selskabet skadesløst herfor. Altankasser m.v. Forekommer altankasser, skal disse være på den indvendige side af altanen. Vanding af altankasser skal ske med fornødent hensyn. Opsætning af foderbræt og lign. er ikke tilladt, da spild herfra forøger rottefaren; ligeledes er det forbudt at kaste foder ud fra altan og vinduer. Antenner Da fællesantenne forefindes, er opsætning af private antenner forbudt, med mindre selskabet og afdelingsbestyrelsen giver sin skriftlige tilladelse. Affald Nedstyrtningsskakterne er kun beregnet til køkkenaffald (bioaffald og restaffald), som skal være emballeret omhyggeligt i dertil egnede og lukkede plastposer, der udleveres af afdelingen. Pap, kartoner og andet stort affald, såsom glas, flasker, batterier, metal, plast og aviser skal anbringes i dertil opstillede containere og beholdere på og ved containerplads.

2 Bad og toilet Af hensyn til natteroen i ejendommen bør vandhanerne, bortset fra cisterne og håndvask ikke benyttes mellem kl og kl I WC-skålen må intet kastes, der kan tilstoppe afløbet, kun toiletpapir må benyttes. Utætheder og lign. ved anlægget skal straks anmeldes til ejendomsmesteren. Cykler, knallerter og motorcykler Cykler må kun henstilles på de af selskabet anviste steder, såsom cykelstativer og cykelkældere. Knallerter og motorcykler må kun placeres på de af selskabet anviste parkeringspladser. Henstilling af cykler og knallerter på svalegangene er strengt forbudt. Elevatorer Forældre bør gøre deres børn opmærksom på, at leg med elevatorerne ikke må finde sted. Erhverv Privat erhverv i lejlighederne må kun finde sted med afdelingsbestyrelsens og selskabets skriftlige tilladelse. Forurening Er en beboer skyld i forurening af elevatorer, trapper, gange, skaktområder samt vaskeri, må den pågældende nødvendige rengøring omgående foretages af den pågældende beboer. Fyrværkeri Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri på ejendommens areal. Fælleslokaliteter Der gælder individuelle regler for lån og benyttelse af fælleslokaliteter såsom kondirummet, lokalet ved ejendomsmesterens kontor og pavillon. Regler herfor udarbejdes af afdelingsbestyrelsen i samarbejde med selskabet og ejendomsmesteren. Gange, trapper og kælder m.v. På trapper, gange, veje, parkeringsplads og kælder m.v. kan boligselskabet ved egen foranstaltning fjerne genstande, der er til gene eller risiko for beboerne. Af hensyn til rengøring samt brandfare må der ikke henstilles genstande af nogen art på svalegangene og udenfor indhakkene foran lejlighederne. Her må der kun placeres kørestol/rolator samt en til to potteplanter med jord. Husdyrhold Der må ikke anskaffes eller medbringes husdyr, så som hunde, katte eller kaniner i Højhuset Ørbygård. Lejere som i dag er beboer i Højhuset Ørbygård som har husdyr, må ved overholdelse af nedenstående regler beholde husdyret, men må ikke anskaffe nyt.

3 Regler: 1. Den lejer, der besidder et husdyr, skal anmelde det til afdelingsbestyrelsen 2. Såfremt husdyret er en hund eller kat skal der fremvises vaccinationsattest, lovpligtig forsikring og registreringsattest. 3. Er husdyret en kat, skal den enten være steriliseret eller kastreret. 4. Der må kun forefindes 1 husdyr pr. lejemål. 5. Hunde, katte og andre husdyr må ikke færdes i Atriumhaven. 6. Evt. hundes eller kattes efterladenskaber på svalegange, i elevatorer, på parkeringsplads og gangarealer, skal omgående fjernes af ejeren. 7. Hunde skal føres i snor indenfor bebyggelsens område. 8. Husdyr må på ingen måde være til gene for de øvrige beboere, hverken ved lugt eller støj. 9. Ejeren af husdyret er forpligtiget til at erstatte den skade, som husdyret har forvoldt. Ovenstående husdyrreglement vil være gyldigt fra 1. juni Overtrædelse af ovenstående vil medføre påbud om afskaffelse af lejerens dyrehold. Markiser Opsætning af markiser må kun finde sted med selskabets og afdelingsbestyrelsens skriftlige tilladelse. Markisen skal leveres med el-drift. Dug farve skal godkendes af afdelingsbestyrelsen (lys farve). Endvidere skal markisen opfylde følgende krav: - Pulverlakerede dele skal være udført i henhold til GSB-godkendelse G108H. - Alle produkter certificeret efter EU-norm EN Vindkasse (belastningstest) udført efter EU-norm EN13561 (Vindklasse 2). Man skal desuden følge den regel, der siger, at markisen skal være rullet ind, når lejligheden forlades. Ligeledes må altanen ikke ombygges til udestue. Ovenstående vedr. markiser vedtaget på beboermødet 2. maj Musik Benyttelse af fjernsyn, radio, forstærker og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere i ejendommen. Efter kl skal man dæmpe ned for at sikre de øvrige beboeres ønske om nattero. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er forberedte på støj efter kl Parkanlæg Beplantninger må ikke betrædes. Selskabet og afdelingsbestyrelsen anviser hvilke områder, der står åbne for beboerne og deres familie. Parkering Parkering må kun finde sted på de af selskabet anviste parkeringspladser. Varevogne og lastvogne, med en højde på over 2,20 m, samt uindregistrerede køretøjer må ikke parkeres på højhusets parkeringspladser. Campingvogne

4 o. lign. må kun anbringes på de dertil anviste pladser. Overtrædelse af fastlagte trafik- og parkeringsregler kan medføre en vejledningsafgift fra politiet. Rygning Rygning er forbudt i vaskeriet, postkasserum, trapper, svalegange og elevatorer. Samtidig henvises til lov om rygeforhold. Skiltning Skiltning må ikke finde sted uden selskabets skriftlige tilladelse, ligesom navneskilte kun må opsættes i en af selskabet godkendt model. Støj Symaskiner o. lign., der laver støj, skal anbringes på et underlag, der dæmper lyden mest mulig. Boring og bankning må KUN finde sted på hverdage i tidsrummet kl , lørdage KUN mellem kl Det er forbudt uden tilladelse at bore eller banke på søn- og helligdage. Udendørs aktiviteter Der må ikke grilles i Atriumhaven, på terrasser og altaner. Grillstegning, madlavning samt øvrig brug af åben ild må kun finde sted på de af selskabet samt afdelingsbestyrelsen anviste steder. Vask Lejerne har ret til at vaske, tørre og strygerulle i vaskeriet efter selskabets fastsatte bestemmelser. Disse regler siger, at lejerne har selvvalg til deres vasketure ved benyttelse af chip, som er udleveret ved indflytningen. Skulle der være lejere, der ikke har, eller har mistet chippen, skal de straks henvende sig til ejendomsmesteren. Den ved indflytningen udleverede chip til afregning af vask m.v., må kun anvendes af de til lejemålet tilknyttede personer. Erstatning for bortkomne chips betales af lejeren med den til enhver tid gældende kostpris. Beskadigede eller slidte chips betales af afdelingen. Bortkomne, beskadigede eller slidte chips skal straks anmeldes til ejendomsmeste-ren. For at sikre en effektiv udnyttelse af vaskemaskinerne er det besluttet, at dersom en beboer ikke inden forløbet af 15 minutter af sit valgte tidsinterval er i gang med sin vask, vil det stå andre beboere frit for at benytte maskinerne. Vaskeriet vil være åbent for vask alle dage i tidsrummet fra kl til kl ; fredag lukket mellem kl grundet rengøring. Installation samt brug af egen vaskemaskine må kun finde sted såfremt administrationen samt afdelingsbestyrelsen skriftligt har godkendt dette. Tørring af tøj må ikke foregå i Atriumhaven. Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse påhviler ifølge lejekontraktens 3 lejeren. Al udvendig vedligeholdelse påhviler boligselskabet. Det er dog lejerens pligt at anmelde eventuelle skader til ejendomsmesteren eller afdelingsbestyrelsen.

5 Udluftning Beboerne må, for at undgå emdannelser og dermed følgende ødelæggelse af træværk, maling og tapet, drage omsorg for regelmæssig effektiv udluftning. Utætheder Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af ejendommens inventar skal straks anmeldes til ejendomsmesteren eller afdelingsbestyrelsen. Vagtordning Vagtordning ved akut nødstilfælde efter kl og weekender, hvor ejendomsmesteren er gået hjem, skal al henvendelse ske til vagtordningen SSG på telefonnummer Vinduer og døre Beboerne skal sørge for, at vinduerne i lejligheden er forsynet med hele ruder. Bortset fra hærværk el. lign. betales vinduesglas af selskabets forsikring. Alle døre, der er forsynet med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker el. lign. mellem dørens kant og karm. Kælderrum og dørene dertil skal altid være aflåste, selvom rummene ikke benyttes. Af sikkerhedsgrunde må man være opmærksom på, at vinduerne i soveværelset kun må åbnes med børnesikringen, og kun ved vask af vinduet åbnes helt. Ændringer i indretning af lejemålet Jævnfør gældende regler skal alle bygningsmæssige ændringer såsom opsætning, flytning samt nedrivning af vægge i lejemålet godkendes skriftligt af Boligselskabet samt Rødovre Kommune. Ekspeditionsafgift må påregnes. Ændringer i ordensreglementet Ændringer i dette ordensreglement kan kun finde sted ved afstemning på et beboermøde. Vi hjælper dig gerne Som det fremgår af det, du netop har læst, vil du i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos ejendomsmesteren, der står til rådighed i sin kontortid for beboerne. Det er også ejendomsmesteren, der vil påtale, hvis du eller dine børn kommer til at overtræde reglerne. Tag det ikke ilde op det er hans arbejde (eller i det mindste en del deraf). Du er naturligvis også velkommen hos en af afdelingsbestyrelsens medlemmer. Ejendomsmesteren Ejendomsmesteren har sit kontor på Medelbyvej 4 stuen (indgang ved brevkasserne eller gavlen). Kontortiden er fra mandag til torsdag kl til tlf Ejendomsmesteren kan endvidere træffes på hverdage på sin mobiltelefon fra kl til Fredag dog kun fra kl til

6 Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsens kontor er beliggende ved siden af ejendomsmesterens. Kontortiden er den første torsdag i måneden fra kl Møde udenfor kontortiden kan aftales telefonisk. (Se evt. telefontavle udenfor ejendomsmesterens kontor) ved skriftlige henvendelser benyttes bestyrelsens postkasse under telefontavlen.

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere