ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE"

Transkript

1 Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks Roskilde Tlf ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde skemaet, se venligst vejledningen på bagsiden Ansøger Forening : INSP! CVR nr. : Bestyrelsesformand : Anni Ellebæk Ehlers Adresse : Hedegade 37, 4000 Roskilde Telefon nr.: / (mobil)/ (arbejde) Ansøgt beløb: kr. Projekt Titel : 1. Opstart af INSP! Det musiske inspiratorium, Roskilde 2. Et nyt film- og musikmiljø for store børn og unge Foreningen INSP! blev stiftet som almen velgørende kulturel forening i marts 2010 i forbindelse med konkurrencen Vision Roskilde. Bestyrelsen udarbejdede et visionsoplæg om et musisk inspiratorium INSP! som senere vandt 2. præmie i konkurrencen (visionsoplæg vedlagt). INSP! er et bud på, hvad Roskilde i fremtiden skal leve af, men har som kerne at bidrage til musisk empowerment at inspirere mennesker til at se sig som musisk og kreativt skabende. INSP! skal bidrage til, at alle i Roskilde har muligheden for at indskrive sig i fortællingen om Roskilde som musisk by. INSP! skal på sigt etableres på Musicon. Bestyrelsen består af mennesker med stærk tilknytning til Roskilde og stor erfaring med frivilligt arbejde, børn og unge, kunst og kultur, netværksdannelse samt organisationsudvikling. Ideen til INSP! er netop opstået på baggrund af lysten til at udvikle Roskilde som musisk by, læring og erfaringer fra allerede afprøvede aktiviteter i fx Gimle for Børn og et blik for potentialet i et fælles samlende projekt i byen, der er tænkt internationalt på sigt. Bestyrelsen har siden foråret arbejdet på at etablere et lokalt netværk omkring potentialet i INSP! og en række konkrete projekter, som skal prototype fremtidige aktiviteter i INSP! Vi har bl.a. været i dialog med kunstnere, større kulturelle foreninger og institutioner, Roskilde Musiske Skole, Råstof Roskilde, Musiconsekretariatet, Udviklingshuset Sjælland, Erhvervsforum, Roskilde Handel/Stjernebutikkerne og Dansk Flygtningehjælp i Roskilde. Vi har mødt en stor opbakning og lyst til at være med til at udvikle INSP! Der arbejdes nu med flere af disse på konkrete projekter, herunder som det første etablering af et nyt film- og musikmiljø for store børn og unge fra medio 2011, hvor fokus er at skabe et musisk-kreativt tilbud, der er inkluderende og hvor talentbegrebet er bredt. Det vil sige åbner for, at talentet måske endnu bare består i lysten til musikken og den kreative udfoldelse eller at talentet er en lyst og et engagement i forhold til at kunne sætte lys, organisere events eller på anden måde sætte rammen for andres udfoldelse. Der er allerede lagt hundredvis af frivillige timer i at nå hertil. Næste fase er at åbne foreningen INSP! for tegning af medlemskab for en bred kreds af borgere i Roskilde

2 Kommune og herigennem få et medlemsgrundlag og et tilstrækkeligt antal frivillige hænder såvel som et økonomisk grundlag for igangsættelse af konkrete aktiviteter. Til det er der brug for at organisere foreningens administration, etablere en kommunikationsplatform og indkøbe udstyr og materialer, som kan danne rammen om en stærk ny forening i byen. Ambitionsniveauet er højt og det handler derfor om at komme rigtigt fra start, så fundamentet for gradvis udvidelse af aktiviteter er i orden. Foreningen har her i denne kritiske fase brug for at kunne supplere det frivillige bidrag med bl.a. køb af professionel hjælp. Til dette søges om midler i Start- og Udviklingspuljen. Medlemsaktiviteten vil i første fase handle om i fællesskab at udvikle og afprøve ideen bag og aktiviteter i INSP! Ambitionen er at mobilisere så mange af byens borgere i projektet, så der til næste fase etablering af INSP! som kulturinstitution på Musicon - er en stærk lokal forankring og følelse af ejerskab. INSP! skal opstå gennem lokalt empowerment og glæden ved at skabe sammen. Det er samtidig ambitionen, at foreningen viser en ny vej i samarbejde mellem foreningsliv og kommune og mellem foreninger på tværs. Foreningen undersøger i øjeblikket muligheden for at etablere sig i midlertidige lokaler på den gamle Slagteriskole på Køgevej 2. Nedenfor beskrives opstartsaktiviteter og etablering af et nyt film- og musikmiljø som to selvstændige projekter, hvortil der søges midler. Projektbeskrivelse 1: Opstart af foreningen INSP! Det musiske inspiratorium, Roskilde 1. Målgruppe Alle borgere i Roskilde Kommune som potentielle medlemmer af foreningen INSP! 2. Formål, hensigt og mål med projektet Jf. beskrivelse ovenfor. 3. Hvor projektet skal foregå Der arbejdes på, at midlertidige lokaler på Slagteriskolen kan danne rammen om foreningens aktiviteter. Indtil videre afvikles møde- og netværksaktiviteter privat eller på Kildegården. 4. Hvordan projektet skal gennemføres INSP! er en frivillig forening og al arbejdskraft er indtil videre stillet til rådighed frivilligt, men bestyrelsen ønsker i de første måneder at investere ekstra ressourcer i at få sat turbo på opstarten. Derfor afsættes i budgettet ressourcer til frikøb af INSP!-medlemmer, der for en kortere periode kan arbejde fuld tid med at få projektet på skinner. Bestyrelsen har på den baggrund lavet en ambitiøs plan for opstartsfasen. Milepælene er: Januar 2011: Kommunikationsstrategi og -plan Februar 2011: Organisationsstruktur Visuel identitet/logo Indledende fundraisingaktiviteter Marts 2011: Forretningsplan for INSP!-aktiviteter Medlemsadministration inkl. bogholderi og regnskabsfunktion klar Hjemmeside April 2011: Kommunikationsinitiativer igangsat for at skabe opmærksomhed om INSP! og med henblik på at hverve nye medlemmer til foreningen Maj 2011: Midlertidige lokaler klar som ramme om indledende aktiviteter, herunder medlemsworkshops omkring ud-

3 viklingen af INSP! resten af August 2011: Første INSP!-aktivitet igangsat, jf, nedenfor. Oktober 2011: Mindst én næste INSP!-aktivitet igangsat. Juni 2012: Evaluering 5. Hvor mange deltagere der forventes Ambitionen er, at foreningen i løbet af 2011 udvider sit medlemstal fra nuværende 20 til 150 aktive medlemmer, heraf 40 under 25 år. 6. Om projektet skal videreføres og hvordan Opstarten sigter på at give foreningen INSP! en solid platform at arbejde videre på og samtidig konkret gennem medlemsinddragende aktiviteter vise, hvad ideen bag INSP! er og indenfor medlemsfællesskabet udvikle nye aktiviteter. Projektbeskrivelse 2: Et nyt film- og musikmiljø for store børn og unge: Der søges om midler til nyanskaffelser i forbindelse med den konkrete INSP!-aktivitet, som skaber et nyt film- og musikmiljø for store børn og unge. 1. Målgruppe Børn og unge fra 11 år. 2. Formål, hensigt og mål med projektet Første etape af INSP! starter med at skabe et nyt musisk-kreativt miljø for store børn og unge byggende på et stort erfaringsgrundlag fra bl.a. Roskilde Musiske Skole, Gimle for Børn, Roskilde Film, Råstof Roskilde og ikke mindst klubberne i Roskilde. Men det er ikke en klub i traditionel forstand, det er et community for drenge og piger i aldersgruppen 11 år og op, som i første omgang bygges op om film og rytmisk musik, men gradvist udvides med andre kreative udfoldelsesmuligheder. Tanken er, at talentfulde og nysgerrige børn og unge får et musisk-kreativt miljø at søge inspiration i og have som springbræt til andre musisk-kreative tilbud i det mere etablerede miljø i og udenfor Roskilde (Råstof Roskilde, BandAkademiet, Musikkonservatoriet, Filmskolen, Roskilde Festival mv.). Børn og unge til INSP! rekrutteres i første omgang gennem talentspotting i regi af Roskilde Musiske Skole og Roskilde Film. Der arbejdes med et bredt talentbegreb, hvor det er lysten til musikken, der definerer talentet, ikke konkrete færdigheder. Fundne talenter får tilbud om at blive del af INSP! som medlemmer med adgang til aktiviteter i første omgang en enkelt aften om ugen og suppleret med mere enkeltstående åbne arrangementer. Tankegangen er, at det er talenterne, som udgør grundstammen og skaber et miljø, der er interessant for andre at nærme sig også. Med tiden udvides tilbuddet, så endnu ikke spottede talenter også kan blive del af miljøet måske børn og unge, som har talenter på helt andre områder. Der arbejdes således også med et meget inkluderende talentbegreb. 3. Hvor projektet skal foregå Der arbejdes på at kunne leje kontorbygningen på den gamle Slagteriskole, Køgevej 2, til formålet. 4. Hvordan projektet skal gennemføres Blandt foreningens medlemmer nedsættes en projektgruppe, der forbereder pilotprojektet til opstart august Som del af projektudviklingen afvikles enkeltstående opmærksomhedsskabende aktiviteter, der skal tiltrække børn og unge som fremtidige medlemmer af INSP! og aktive i det nye miljø. Som led i projektforberedelsen afklarer projektgruppen nærmere med Roskilde Kommune, i hvilket omfang der kan findes timer

4 til, at uddannet og lønnet personale kan være med at få miljøet i gang. Bærende i projektet bliver dog, at foreningen INSP! opbygger en gruppe af frivillige til at afvikle aktiviteterne og at der rejses midler til at honorere kunstnere og formidlere for deres helt centrale medvirken. Projektgruppen står ligeledes for projektgennemførelsen og evaluering. I projektgruppen er foruden INSP! repræsenteret Roskilde Musiske Skole, klubberne i Roskilde, Roskilde Film, Råstof Roskilde, Gimle for Børn og Dansk Flygtningehjælp. 5. Hvor mange deltagere der forventes Ambitionen er, at ca. 40 børn og unge bliver aktive medlemmer af INSP! i projektperioden fra august juni Om projektet skal videreføres og hvordan Pilotprojektet løber frem til juni 2012, men med henblik på, at der i løbet af det første år er dannet et medlemsgrundlag og en erfaringsbase at bygge videre på, som gør det muligt at fortsætte og udvikle aktiviteten. Der skeles i øjeblikket til forretningsmodellen i Råstof Roskilde, der som frivillig forening løser opgaver med driftstilskud fra Roskilde Kommune. Fremtiden for aktiviteten kan være, at den går ind og bliver et supplement til et mere traditionelt klubtilbud for børn og unge samtidig med, at den udgør basen i et fremtidigt lokalt INSP!-community. Økonomi Hvilke andre tilskud er der evt. søgt? Beløb Godkendt dato Forventet svardato Der er pt. ikke søgt andre kommunale midler. Der satses på ekstern fundraising til konkrete projektaktiviteter, bortset fra nødvendige nyanskaffelser til etablering af film- og musikværksted, jf. nedenfor. PROJEKTBUDGET - SKAL SPECIFICERES (kan evt. også vedlægges som bilag til skemaet) UDGIFTER inkl. moms Kr. INDTÆGTER kr. Honorar til projektkoordinator (frikøb) (heraf fra Udviklingspuljen) Indkøb af online medlems og regnskabssystem Advokat og revisor Tilskud fra andre Drift, leje af lokaler mv Logo/visuel identitet (udvikling og rentegning) Etablering af kommunikationsplatform - hjemmeside og sociale medier Medlemskontingenter Der arbejdes på at fundraise eksternt til aktiviteter i 2011, herunder til drift af midlertidige lokaler, projektkoordinering, kunstnerhonorarer mv. Bl.a. vil Foreningen Roskilde Festival blive ansøgt i februar Ansøgt beløb fra Start- og Udviklingspuljen

5 (hjælp til design og teknik) Indkøb af udstyr til filmog musikværksted for børn og unge Honorarer til kunstnere og formidlere Indkøb af materialer til workshops mv. i startfasen. UDGIFTER I ALT (heraf fra Udviklingspuljen) kr (heraf fra Udviklingspuljen) INDTÆGTER I ALT Dato: 30/ Underskrift: VEJLEDNING Ansøgninger kan indsendes løbende og vil blive behandlet hurtigst muligt. Ifølge retningslinjerne, skal ansøgninger over kr. behandles i Folkeoplysningsudvalget, hvilket kan forlænge behandlingstiden. Oplysninger om udvalgets mødedatoer findes på HUSK at udfylde alle punkterne da der ellers vil gå ekstra tid med at indhente alle relevante oplysninger. HUSK at læse puljens retningslinjer på HUSK at der skal aflægges regnskab og evalueringsskema senest 2 måneder efter projektets afslutning og evt. overskydende tilskudsmidler skal tilbagebetales. Evalueringsskemaet findes på Der kan indhentes yderligere information og rådgivning ved henvendelse til Kim Jessing Pedersen, Kultur & Idræt, Roskilde Kommune, direkte tlf /

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere