Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00"

Transkript

1 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen på 1. sal mellem badmintonhallerne i NV-lokalet, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg. Tilstede fra Bestyrelsen: Formand, Kristian Boye Nielsen, Næstformand og Administrator, Martin Andersen, Formand ungdomsudvalg, Niels Monsen, Formand spilleudvalget, Jakob Arfelt og Sekretær, Peter Poulsen. Tilstede udover bestyrelsen: Søren Bjerring Knudsen; Niels Tindbæk, Morten Rasmussen, Torben Rasmussen, Tommy Petersen, Annemette Hansen, Irene Sterlie, Helle Larsen, Signe Baldvinsson, Christian Thrysøe, Tore Jørgensen, Anders Frewald og Henrik Bjerring Knudsen. Kristian bød velkommen til generalforsamlingen anno 2007 og præsenterede bestyrelsen. En begivenhed, der overskyggede indeværende sæson, var Jørgen Raastrup alt for tidlige bortgået efter kort tids sygdom. Til minde om Jørgen afholdtes 1 minuts stilhed. Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede Henrik Bjerring Knudsen som dirigent. Henrik blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og lovlig i henhold til klubbens love. Alle de tilstedeværende ved generalforsamlingen fik kort lov at præsentere sig og dirigenten konstaterede herefter, at der inklusiv bestyrelse og dirigent var 16 stemmeberettigede og 2 ikkestemmeberettigede ved generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede endvidere, at der ikke var indkommet forslag til punkt 4. Henrik gav derefter ordet videre til formanden. Ad dagsordenens pkt. 2: Beretninger 2.a Formandens beretning v. Kristian Boye Nielsen Kristian henviste til nedenstående beretning og ridsede kort nogle hovedpunkter op. Denne sæson har været præget af stor sportslig og social succes, men desværre også af store organisatoriske forandringer og stor sorg i klubben. Jørgen Raastrup Mr. GSB gik desværre alt for tidligt bort den 23. oktober 2006 blot 60 år gammel. Med Jørgens bortgang mistede klubben, efter min mening, dens største personlighed igennem de seneste fire årtier, og desværre mistede vi også en masse ikke nedskrevet historie om klubben. Jørgens betydning for klubben og mange af dens medlemmer igennem de seneste mange år er enorm og ikke til at beskrive, hvilket kom til udtryk ved han bisættelse, hvor mange GSB ere viste ham den sidste ære. Han har været med i både op- og nedgangstider for klubben, og hans indsigt samt erfaring var kolossal. Allerede i sommer, efter jeg havde haft samtaler med Jørgen omkring hans fremskredne sygdomssituation, nedsatte bestyrelsen et administrationsudvalg bestående af Martin Andersen, Peter Poulsen og jeg, for at sikre at den administrative og regnskabsmæssige del af klubben kunne foresætte problemfrit. Efterhånden blev det hovedsagligt Martin Andersen, der kørte klubbens administration og det var til bestyrelsens store glæde, at Martin tilbød at blive udpeget til klubbens lønnet administrator. Bestyrelsen havde inden opstillet en personprofil for den kommende administrator, og Martin opfylder denne profil perfekt. Han har regnskabsmæssig indsigt, erfaring med frivilligt foreningsarbejde samt erfaring med kontakt til forvaltninger i kommunal og forbundsmæssigt regi, og han er ofte til stede i klubben. Samtidig er han yderst ansvarsfuld og meget pålidelig. I efteråret 2006 udarbejdede og diskuterede bestyrelsen et internt oplæg, omhandlende klubbens bestyrelses fremtidige organisatoriske sammensætning. Baggrunden for dette skyldtes, at bestyrelsen ønskede at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer, for at sikre en øget fokusering på vigtige og vitale områder i klubben. For at klubben fremover kan bibeholde det nuværende høje aktivitetsniveau og samtidig have et fornuftigt kontingentniveau, er det tvingende nødvendigt at der skabes et bredere indtægtsgrundlag. Derfor har

2 bestyrelsen besluttet at oprette et officielt Sponsor- og Aktivitetsudvalg, der er repræsenteret i bestyrelsen. Dette er for at øge fokuseringen på de nuværende sponsorer og skaffe nye sponsorer, samt skabe aktiviteter der kan give klubben et bredere indtægtsgrundlag. Ligeledes har bestyrelsen valgt at genetablere Turneringsudvalget, for at Spilleudvalget kan fokusere på at skabe endnu bedre rammer for klubbens seniorog veteranspillere samt øge fokuseringen på samarbejdet mellem Spilleudvalget og Ungdomsudvalget, for at skabe en bedre integration mellem disse to afdelinger. Turneringsudvalget skal fokusere på at afholde og udvikle klubbens succesrige seniorturnering, samt forsøge at afvikle og afholde klubbens første ungdomsturnering i mange år. Jeg er glad for at de personer, som har accepteret bestyrelsens indstilling som formand/kvinde for disse udvalg samt medlemmer hertil. I november 2006 valgte Kenneth Jacobsen at trække sig som Formand for Spilleudvalget og fra klubbens bestyrelse. Som tidligere skrevet på klubbens hjemmeside, vil jeg takke Kenneth for hans store arbejde og engagement for klubben. Jakob Arfelt accepterede bestyrelsens opfordring til at blive konstitueret formand for Spilleudvalget og medlem af klubbens bestyrelse. Han har allerede igangsat flere nye initiativer, vist sit store engagement og store indsats for klubben. Som det fremgår af ovenstående, mener bestyrelsen, at det er nødvendigt for klubben at skabe et bredere indtægtsgrundlag. Regnskabet for 2006 udviser det største underskud i mange år, og det skyldes flere forskellige faktorer. Vores øvrige indtægter (sponsor- og aktivitetsindtægter) er faldet drastisk, hvilket skyldes serveringen til ABs hjemmekampe desværre er bortfaldet, samtidig med at vores udgifter til især ungdomsafdelingen er steget. På denne baggrund har Ungdomsudvalget med bestyrelsens fulde accept, og for første gang i klubbens historie valgt, at benytte midler fra Ungdomsfonden til at finansiere dette øgede aktivitetsniveau. Bestyrelsen har hele tiden været bevidst om underskuddet, men har valgt at fastholde størstedelen af de igangsatte aktiviteter frem for at stoppe disse. Hvis vi skal opretholde fødekæden til klubbens seniorafdeling og fremtid, er det tvingende nødvendigt, at vi investerer i klubbens ungdomsafdeling for at sikre fødekæden til fremtiden. Bestyrelsen vil på denne Generalforsamling indstille til kontingentstigning for mange af klubbens medlemmer - både for ungdom, senior, veteraner og motionister. Bestyrelsens ønske om stigning i kontingentet skyldes flere forskellige faktorer. Sidste kontingentstigning blev vedtaget på Generalforsamlingen i marts måned 2003 og fra denne måned frem til januar 2007 er Nettoprisindekset steget med 5,1 %. Dette betyder at klubbens omkostninger er steget i denne periode, uden at kontingentindtægterne er fulgt med denne udvikling. Yderligere har vi i denne periode et efterslæb på disse løbende udgiftsstigninger. Fra 2003 og til 2006 er udgifterne til klubbens ungdomsafdeling steget med over 280 % grundet et meget højere aktivitetsniveau, samt at både kvaliteten og kvantiteten af træningen er øget betragteligt. Det har været bestyrelsens hensigt igennem denne periode at forbedre klubbens ungdomsafdeling, hvilket vi også syntes er lykkedes rigtig godt. For de bedste ungdomsspillere er træningsmængden mere end fordoblet samtidig med at træningskvaliteten og aktivitetsniveauet er væsentligt forøget. På denne baggrund indstiller bestyrelsen til at der indføres et differentieret kontingent for ungdomsmedlemmerne, således at de spillere som tilbydes træning flere gange om ugen betaler et højere kontingent end de spillere, som kun tilbydes at træne én gang om ugen. Klubben har i mange år haft kontingentnedsættelse for SU-studerende på fællestræningerne. Størrelsen af kontingentnedsættelsen er afhængig af om medlemmet er under eller over 25 år samt om medlemmet har arbejde ved siden af studiet. Bestyrelsen indstiller til kontingentnedsættelsen fastholdes, men vil være ens for alle SU-studerende, uanset alder og studiearbejde, således at alle indenfor denne ordning skal betale det samme i kontingent. Den 1. januar 2007 skiftede klubben regnskabsprogram til Foreningspakken. Vi har i flere år ønsket et mere moderne program, som er mere tidssvarende samt kan opkræve kontingent via PBS. Martin Andersen, Peter Poulsen og jeg har igennem mange måneder forberedt konverteringen fra det gamle program til Foreningspakken. Jeg vil gerne opfordre alle til at tilmelde deres kontingent til Betalingsservice, således at klubbens medlemmer betaler deres kontingent rettidigt, og vi derved undgår at spilde unødvendige samt irriterende ressourcer på at udsende rykkere. I sommer var der flere af klubbens medlemmer med Jonas Niebling i spidsen, der tog initiativ til at istandsætte vores klublokale. Resultatet er fantastisk og jeg ved, der er brugt rigtig mange timer samt kræfter på det flotte resultat, til stor glæde for alle klubbens medlemmer. Jeg håber at samtlige brugere af klublokalet vil værne om dette, og rydde op efter sig. Indvielsen af det flot istandsatte og moderniserede klublokale var i

3 den rigtige GSB ånd med reception, fernisering af Annette Østergaards flotte GSB billede inspireret af klubbens flotte sportslige sæson 2005/06, og med efterfølgende fest til den lyse morgen. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de medlemmer, som har bidraget med istandsættelsen af klublokalet, og jeg vil i denne sammenhæng specielt nævne Jonas Niebling, Lasse Bak, Birgitte Kleven, Anders Frewald og Annette Østergaard for deres store indsats. Istandsættelsen af klublokalet var meget kærkomment, især set i lyset af situationen omkring Restaurant Bolden. Gennem de seneste år har vi til stadighed oplevet en ringere Restaurant Bolden kulmineret med dens lukning før jul. På nuværende tidspunkt er situationen omkring denne uafklaret, men det er mit store håb, at der snarligt findes en god løsning til glæde for klubbens medlemmer samt hele anlæggets brugere. Som nævnt på sidste års generalforsamling blev der i december 2005 konstateret svamp i Gammel hal. Angrebet var væsentligt mere omfattende end de første undersøgelser antydede, hvilket medførte at gulvet og gulvkonstruktionen skulle udskiftes. Som sædvanlig ved sådanne større renoveringer var dette ikke helt problemfrit, og det medførte at hallen først var klar til spil halvanden måned efter den oprindelige planlagte dato. Denne renovering betød væsentligt ændrede træningstidspunkter og forringede træningsmuligheder for mange af klubbens medlemmer i august og september måned, men det er min klare opfattelse, at det ikke medførte den store utilfredshed. Vi kan stort set være godt tilfredse med resultatet, og vi har efter min mening stadig én af Danmarks bedste haller. Efterfølgende har der været problemer med udluftningen samt med uret/scoretavlen og højtalersystemet. Disse problemer skulle meget gerne blive løst i løbet af sommeren. I november måned 2006 fik klubben efter et langt tilløb knyttet venskabelige bånd med Smash Club Gabinien i Gladsaxe Kommunes franske venskabsby Gagny. Syv af klubbens seniormedlemmer deltog i denne fantastiske tur hos nogle meget imødekommende og fantastiske franske værter. Det var et meget sjovt og hyggelig besøg, og jeg glæder mig til at vi kan byde dem velkommen i Gladsaxe, sandsynligvis en weekend til efteråret. Jeg håber at dette nye venskabssamarbejde kan vare mange år fremover, til stor glæde for klubbens medlemmer. Sportsligt fortsætter klubben som de seneste par år. Vi har bevaret klubbens status som 3.divisionshold og samtidig har klubbens 2.hold som oprykkere sikret sig oprykning til Danmarksserien. Ligeledes kan klubbens 3.hold som oprykkere sikre sig oprykning til serie 2, hvis de vinder deres sidste holdkamp med 7-6 på søndag den 25. marts. For tre sæsoner siden var 1.holdet placeret i Københavnsserien, 2.holdet og 3.holdet placeret i henholdsvis serie 2 og serie 4. Jeg synes det er imponerende, at alle tre hold har opnået to oprykninger på de få sæsoner. Samtidig er det glædeligt, at vi til den kommende sæson har to hold i Danmarksturneringen. Klubbens nuværende chefseniortræner igennem de seneste fem sæsoner, Morten Carlsen, har siden hans ansættelse ydet et kæmpe stykke arbejde med et enormt engagement. Da han tiltrådte, var målet at gennemføre et generationsskifte på 1.holdet og bevare klubbens status som Danmarksseriehold, samtidig med at udvikle klubbens spillere. Jeg synes at missionen er lykkedes rigtig flot. Klubben og Morten Carlsen blev i efteråret 2006 enige om at afslutte samarbejdet efter sæsonen for denne omgang. Jeg vil takke Morten for hans kæmpe indsats og engagement, samt for hans inspiration til klubbens udvikling igennem mange år. Klubbens ungdomsafdeling har igennem de seneste mange år virkelig udviklet sig positivt på mange områder. Ungdomsudvalget har i mange år været præget af yngre seniorspillere, som virkelig har gjort en stor indsats og fået opbygget en rigtig god ungdomsafdeling, både socialt og spillemæssigt. Flere af de hidtidige medlemmer har i denne sæson eller til denne Generalforsamling valgt at stoppe i udvalget. Af de nuværende medlemmer forsætter fem af disse ihærdigt arbejdet til fordel for klubbens unge medlemmer, og jeg er sikker på, at de sammen med de nye medlemmer i udvalget, kan forsætte den positive udvikling for klubbens ungdomsafdeling. Samtidig er jeg glad for, at forældresamarbejdet ser ud til at blive styrket, da tre forældre udover den nuværende forældrerepræsentant, Christian Thrysøe, har valgt at opstille til valg på Generalforsamlingen. Jeg vil gerne takke de ungdomsudvalgsmedlemmer som stopper, og selvfølgelig også dem, som bliver i udvalget, for deres store indsats for klubbens ungdomsspillere. Jeg synes virkelig, at ungdomsafdelingen gennem de seneste 4-5 år har udviklet sig meget positivt. Trods vores stigende medlemstal de sidste 4-5 år og klubbens store sportslige succes, har dette desværre ikke haft nogen betydning på antallet af banetimer for klubben, selvom dette er væsentlige faktorer for tildeling af antallet af banetimer. Jeg har de seneste par år nævnt problemet med banetimer i min beretning. Trods mange

4 ihærdige forsøg på at påvirke lokalpolitikere og beslutningstagere i den kommunale forvaltning, har dette ikke haft nogen indvirkning på vores tildeling af banetimer. Vi må desværre erkende at lokalpolitikerne ikke ønsker at prioritere forholdet mellem foreningsidræt og åben idræt anderledes, end de gør på nuværende tidspunkt. Trods udtrykt forståelse for vores problemstillinger er der fra lokalpolitikernes side meget langt til handling, og der er åbenbart ikke stemmer at vinde til kommunalvalget, ved at give forbedringer til foreningsidrætten. Klubbens hjemmeside er det medie, hvor al kommunikation og information omkring klubben publiceres. Den er faktisk blandt de otte bedst besøgte badmintonklubbers hjemmesider i Danmark med over 130 besøgende hver eneste dag. I marts måned 2007 var der over 900 unikke besøgende. Det er over en fordobling i forhold til 2004, hvor vi lancerede klubbens nye hjemmeside. Vi har en rigtig flot og imødekommende hjemmeside, som jeg synes, vi kan være stolte af. Det er fantastisk, at så mange medlemmer og andre interesserede benytter muligheden for at skrive og læse om klubben. Klubbens ungdomsafdeling er i denne sæson blevet rigtig gode til at skrive om, hvad der sker i afdelingen, så nu mangler vi blot at veteranerne begynder at få gang i tastaturet. Gladsaxe Bladet har, som i den sidste sæson været flittige, til at skrive om klubben hovedsagligt om klubbens 1.holdskampe. Det er positivt at dette fokus på klubben forsætter, og vi skal forsøge at fastholde denne fokusering på klubben. Bestyrelsen vil siden sidste generalforsamling og efter afholdelsen af denne generalsamling have oplevet en markant personudskiftning. Jeg har tidligere nævnt Jørgen og Kenneth, og desværre har Peter Poulsen valgt at stoppe som sekretær i bestyrelsen til denne generalforsamling. Peter har udover varetagelsen af sekretærposten i bestyrelsen gjort et kæmpe stykke arbejde for klubben. Uden hans fantastiske IT evner og sit kæmpe engagement, havde mange af de problemstillinger som er blevet løst af ham, været meget mere besværlige og tidskrævende at løse. Uanset hvornår man spørger Peter om hjælp, hvad enten det er som holdleder for 1.holdet eller om det er klubbens kampstatistik, er svaret altid et ja. Uanset om det blot er for et par timer, eller han har fået ideen til at udvikle et program til at håndtere klubbens kampstatistik. Jeg håber at Peter trods nystartet succesrig virksomhed stadig vil komme og besøge os i klubben, så vi kan få løst et eventuelt IT problem og nyde hans selskab. Den 11. maj 2008 fylder klubben 60 år og det skal fejres i GSB ånden et brag af fest for alle klubbens nuværende og tidligere medlemmer. Det er allerede fastsat, at der afholdes jubilæumsreception fredag den 9. maj 2008, og selve jubilæumsfesten afholdes lørdag den 10. maj Jeg håber at både de lidt mere rutinerede medlemmer (veteraner) i klubben, og de yngre medlemmer vil bidrage til denne festlige begivenhed. Vi skal have planlagt selve jubilæumsfesten samt nedskrevet vores historie fra perioden 1998 og frem til nutiden. Der er allerede hensat økonomiske midler til at vi kan fejre jubilæet på behørig vis. Danmarks Idræts Forbund har netop lanceret en kampagne for at få folk til at huske at takke de frivillige i landets idrætsforeninger, som yder en stor indsats for dig og din klub. Jeg vil benytte lejligheden til at sige Torskerogn til alle klubbens frivillige, der yder en indsats for klubben og alle dens medlemmer. Uden dem ingen klub! Som en god afslutning på sæsonen og på finaledagen for klubmesterskaberne for både ungdoms-, senior- og veteranspillere, afholdes der hvert år den årlige Afslutningsfest. Jeg håber at mange medlemmer vil deltage i dette års afslutningsfest lørdag den 28. april med lækker mad, livemusik og disco til den lyse morgen. Som de seneste år vil festen blive planlagt og afholdt med respekt for alle aldersklasser. Jeg vil slutteligt takke samtlige sponsorer for deres flotte bidrag til klubben. Uden disse bidrag, ville klubben ikke kunne opretholde det høje aktivitetsniveau og de højt kvalificerede trænere. Jeg håber at samtlige medlemmer af klubben støtter vores sponsorer mest muligt. Kristian tilføjede til sin beretning, at der netop er blevet skiftet vinduer i klublokalet og der i øvrigt er blevet indført rygeforbud undtagen til særlige lejligheder.

5 Dirigenten takkede Kristian for beretningen og spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål og kommentarer til Kristians beretning. Irene præciserede, at vinduerne i klublokalet ikke er placeret udgiftsmæssigt under Stadion men i Teknik og Miljø. Irene orienterede om, at det ifølge Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik fra d er rygeforbud på offentlige sportsanlæg, hvilket også gælder badmintonklubben. Klublokalerne må dog have sin egen rygepolitik, hvilket nu er implementeret. Anders Frewald pointerede, at der stadig ryges både i omklædningsrummende og i klublokalet. Formandens beretning blev herefter godkendt. 2.b Spilleudvalgsformanden beretning v. Jakob Arfelt Jakob præsenterede sig selv og henviste efterfølgende til følgende skriftlige beretning: Tak til medlemmer af SSU, og tak til holdlederne. Jeg tiltrådte som konstitueret SSU formand i december 2006 efter Kenneth Jacobsen valgte, at stoppe. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Kristian og Martin for assistancen med alle de spørgsmål, jeg har bebyrdet dem med. I det efterfølgende vil jeg ridse resultaterne op for sæsonen 2006/07 set med seniorbriller og til slut vil jeg give et kort overblik over træningernes forløb. Senior 1 3. Division I starten af denne sæson blev klubben forstærket med følgende spillere: Shannon Pohl fra USA, der gennem hele sæsonen har spillet 1.damesingle på 1.holdet. Stefan Wojcikiewicz fra Canada, der har spillet 1. herresingle, og ikke mindst Kent Wæde, der har fungeret som assisterende træner og fast spiller på 1. holdet. Efter denne forstærkning opstillede seniorspillerne en målsætning for 1.holdet om, at blive i 3. division. Denne målsætning blev opnået med næstsidste rundes sejr over BC 37 med Inden sidste holdkamp lå 1. holdet nummer 1 i nedrykningsspillet. Da forstærkningen har været fra toppen har dette haft naturlig indflydelse på de resterende seniorhold. Senior 2 Københavnerserien Fra starten af sæson var målsætningen for GSB 2 at slutte blandt de første to i grundespillet, således at der var mulighed for oprykning til Danmarksserien. GSB 2 blev nummer to i grundspillet og sikrede i næstsidste runde af oprykningsspillet en oprykning til Danmarksserien med en 11-2 sejr over KBK 3. I særdeleshed et stærkt resultat af GSB 2, der gennem sæsonen har været præget af et sammentømret hold. Senior 3 Serie 3 Målsætningen for GSB 3 var før sæsonstart oprykning til serie 2. Inden sidste holdkamp er holdet stadig ubesejret og ligger til oprykning som nummer et i puljen. Flot præstation af GSB 3, der ligesom GSB 2 har vist sig som et godt sammentømret hold. Det har været meget positivt, at GSB 3 holdet har gengangere af spillere, fra tidligere år, hvilket tyder på stigning i spillemæssig styrke. Senior 4 Serie 9 Målsætningen for GSB 4 var også en oprykning inden sæsonstart. Men som sidste seniorhold er det ikke nemt, når der har været afbud fra de ovenstående hold så tager GSB 4 skraldet. Det har også ført til lidt svingende resultater, men inden sidste runde er der dog stadig mulighed for oprykning. GSB 4 ligger inden sidste runde nummer tre og møder til sidst puljens nummer syv og med en sejr kan holdet slutte som nummer to og en eventuel oprykning.

6 Veteran 1 Serie 1 Holdet ligger inden sidste spillerunde på en femteplads og spiller sidste kamp mod puljens nummer 1 (RBC). Veteran 2 Serie 2 Holdet ligger inden sidste spillerunde nummer to og kan med en sejr over topholdet i sidste kamp slutte som nummer et i serien, men de kan ikke rykke op pga. vi har et hold i serie 1. Veteran 3 Serie 5 Holdet ligger inden sidste spillerunde nummer fem og skal møde puljens nummer tre. Med et nederlag er der risiko for nedrykning til serie 6. Veteran 4 Serie 10 Holdet ligger nummer otte og har spillet sine kampe i serien. Der er dog andre kampe der mangler at blive færdigspillet og holdets placering er afhængig af disse resultater. I værste fald kan det betyde nedrykning. Veteran Serie 1 Holdet har færdigspillet sine kampe i puljen og ligger nummer fire. Deres endelig placering er afhængig af de resterende kampe i puljen, men det er sikkert, at holdet ikke rykker ned. Veteran Serie 3 Holdet ligger inden sidste spillerunde nummer syv og skal spille om ikke at rykke ned i sæsonens sidste kamp mod puljens nummer otte NBK 2. Enkelte veteraner stillede op til DM den marts 2007 med flere gode resultater her iblandt én guld medalje til Inge May, der stillede op i mixed double i rækken 60+ sammen med Knud Danielsen fra Lyngby. Derudover var der adskillige anden og tredje pladser. Åbne turneringer Senior I sæsonen 06/07 har der været en betydelig stigning i antallet af tilmeldninger til åbne turneringer. Interessen har ført til adskillige gode resultater. Efter stigningen i antal tilmeldte til de åbne turneringer er der blevet indført brugerbetaling fra spillernes side. Tak til Signe Baldvinsson for hendes fine indsats som administrator af tilmeldninger til turneringerne. DM for seriehold Igen i år er GSB blevet inviteret til at deltage i DM for seriehold. I år er det GSB 2, der skal deltage. Turneringen foregår i Vejen d april. Måske kan GSB genvinde titlen fra 2005? Åben Senior A+C turnering i GSB Turneringen blev afholdt i slutningen af september. Der var stor deltagelse også fra GSB spillerne. Dette gav gode resultater Tina Wissing og Emil Skab Hassing vandt A-rækken i mixed double og Regina Larsen og Stefan Pedersen vandt C-rækken i mixed double. Derudover var der andre fine placeringer i form af semifinale og finalepladser. Turneringen blev afholdt i en god atmosfære og der blev sporet stor tilfredshed blandt deltagerne. Tak til de frivillige som hjalp med at få turneringen op at stå. Senior træningslejr i Højby Lejren blev afholdt i anden weekend i august 06 med deltagelse af ca. 15 spillere. Igen i år var lejren et godt afsæt til sæson start. To uger efter tog 14 spillere med Morten Carlsen til La Santa til en ekstraordinær træningslejr planlagt af Tina Wissing og Stefan Pedersen. Ud over at der blev svedt igennem på badmintonbanen var vores La Santa guide (Stefan) behjælpelig med, at deltagerne også fik set lidt af øen. Godt initiativ.

7 Julehandicap Sæsonens julehandicap blev som sædvanlig indledt med forskellige lege hvoraf Kyllingecurling og Skyd Kira kan nævnes. Herefter fortsatte festen med flere konkurrencer, mere snaps og masser af musik i NVlokalet. Tak til festudvalget for et super julehandicap. Klubmesterskaber Klubmesterskaberne bliver spillet den 24. og 26. april, og finalerne spilles lørdag den 28. april. Traditionen tro afholdes afslutningsfesten efter finalerne lørdag. Der hænger opslag i mellemgangen med tilmelding til både turnering og afslutningsfest. Seniortræningen Sæsonen 06/07 er Morten Carlsens sidste sæson som seniortræner i GSB efter fem år ved roret. Mange tak til Carlsen for det store engagement han har lagt i træningen og ikke mindst i klubben. Morten Carlsen har i sæsonen fået hjælp af Kent Wæde Hansen til tirsdagstræningen. I løbet af sæsonen er træningsstrukturen blevet tilpasset for at efterleve spillernes ønske bedst muligt. Det har været forsøgt ikke at lave en fuldstændig opsplitning med et A og B hold, men derimod tre grupper, hvor der i et interval i løbet af træningen er deltagelse til træningen af alle tre grupper. Stemingen i truppen har været af variende grad og den tidligere SSU formand Kenneth Jacobsen tog konsekvensen af dette lige inden han stoppede ved at afholde et spillermøde. Spillerne fik her mulighed for at udtrykke deres meninger åbent, hvilket der blev taget til efterretning hos både trænerne og SSU. Efter mødet er stemingen blevet bedre i truppen og Kenneth skal have tak for at gribe ind hurtigt. Der har været netto tilgang af spillere i sæsonen 06/07, som styrkemæssigt har ført til tilgang til flere niveauer. Integrationen af spillerne har umiddelbart fungeret gnidningsfrit. I forsøget på at fortsætte den gode integration af spillere vil der i SSU blive udarbejdet en politik om, hvorledes udefrakommende spillere skal modtages i GSB. Næste sæson er også ensbetydende med ny cheftræner i GSB. Navnet er Kim Bender, som har en del divisions og elite erfaring. Han har bl.a. opstartet The Badminton Academy i Greve med stor succes. Kent Wæde Hansen vil ikke desværre ikke fungere som assistenttræner næste sæson, så derfor har vi også været på markedet efter en assisterende træner. Vi forventer at skrive kontrakt med en ny assisterende seniortræner snarest muligt. Vi mener selv, at det er et spændende træner team, som vi har fået sammensat, og vi glæder os meget til at byde begge trænere velkommen i GSB. Veterantræningen Det er min fornemmelse at begge veterantræningerne fungerer godt, selvfølgelig med det sociale i højsæde. Mandagstræningen Mandagstræningen har fungeret med Stefan Wojcikiewicz, som den primære træner. Der har været stor tilslutning til træningen og der meldes om flere indmeldelser på vej. Træningen fungerer som en udmærket indgangsvinkel for nye spillere i GSB. Hvis de nye spillere har mod på mere træning, er det så dér hvor seniortræningen tirsdag og torsdag bliver tilbudt. Da Stefan har været ude at spille internationale turneringer har Leon Petersen været substitut nogle gange, hvilket han skal have mange tak for. Det er ikke lykkedes at finde en holdleder til denne trup, hvilket derfor er lagt over på trænerens skuldre. En holdleder ville være optimalt at have til denne trup, hvor holdlederens opgave ville være at videregive information løbende til spillerne og byde nye spillere velkomne. Dirigenten takkede Jakob for hans beretning og spurgte forsamlingen, om der var nogen spørgsmål til denne. Morten Rasmussen spurgte til, hvordan det ser ud med den øvre seniortrup fra næste sæson og Jakob og Kristian orienterede i fællesskab om de umiddelbare udsigter. Det blev i øvrigt præciseret, at Kim Bender ikke skal være spiller for klubben.

8 Irene udtrykte ønske om, at der laves en +60 veteranrække i kredsen. Kristian svarede, at han sidste år foreslog dette i kredsen, men kun 2 klubber var interesseret. Kristian prøver dog igen, da der jo kan være ændret holdning til dette spørgsmål i klubberne. Niels Tindbæk udbedte sig, at dem, der laver turneringsplanerne for veteranholdene, spørger ham til råds, således, at kampene ikke lægges på dage, hvor der er andre aktiviteter for veteranerne. Jakob forsikrede ham om, at han nok skal rådføre sig med Niels i planlægningen. Niels repræsenterer alle 6 veteranhold i denne sammenhæng. Dirigenten erklærede herefter Jakobs beretning for godkendt. 2.c Ungdomsudvalgsformand v. Niels Monsen Dirigenten gav ordet til Niels Monsen, der berettede nedenstående i korte træk. Den forgange sæson i GSB ungdomsafdeling kort fortalt: Der har sædvanen tro været travlt i USU. Vi kom sent i gang med sæsonplanlægningen og selve sæsonen, grundet fundet af svamp i gammel hal. Til trods for den sene start har vi nået at runde godt 200 medlemmer ved årsskiftet hvilket jeg synes er flot. Vi har ikke bare mange spillere - vores spillere klarer sig også bedre og bedre i de åbne turneringer. På holdkampsiden har vores U13, U15 og U17 hold, indtil videre, klaret sig pænt og ligger i skrivende stund som nr. 2 eller 3 i rækken. Vores U11 hold har til gengæld haft det meget svært og ligger nederst i rækken. For første gang i meget lang tid, har vi kunne tilbyde turneringsspillerne træning 3 gange om ugen og haft mulighed for, at lægge et langt begynder træningspas om mandagen. Den årlige Smasher Cup på Bornholm var ikke så god en oplevelse som det før har været, og vi overvejer at finde et andet stævne at deltage i. I forbindelse med den forestående Englands tur er næsten alt faldet på plads. Det så ellers sort ud med mulighederne for at viderefører den omkring 30 år gamle tradition. Vi stiller med 10 spillere, der skal forsvare GSB s farver i UK. Der er flere gode kræfter, der i den forgangne sæson har ytret ønske om, at stoppe i ungdomsudvalget. Nogle for at prøve andetsteds i klubben, andre for at lægge kræfterne i skole og arbejde. Det har selvfølgeligt kunne mærkes, da der samtidig ikke har været nye kræfter klar. Det er der til gengæld kommet nu, til meget stor glæde for mig. Jeg ville ikke kunne leve med alt det gode arbejde, der er lavet de sidste mange år skulle være gået spildt. Derfor byder jeg velkommen til alle de nye ansigter i GSB-ungdom. Minisport Minisporten kører, set med mine briller, som en velsmurt maskine. Det gør den selvfølgelig ikke af sig selv! Der skal derfor lyde en stor tak til trænerne. Specielt en stor tak til Irene og Helle, der stadig er der for klubben. Det er yderst vigtigt at vi bliver ved med at deltage i minisporten, da der er en god spiller tilgang til klubben og pga. det gode arbejde bliver der talt godt om os ude i byen. Det glæder mig at se, at Irene er blevet genvalgt til minisport bestyrelsen som formandinde. Jeg er sikker på, det er med til at sikre kvaliteten og vores tilstedeværelse. Derfor endnu engang tak! Administration Jeg vil i dette afsnit specielt fremhæve en person, nemlig Morten Rasmussen. Han har virkeligt løftet en stor del af det praktisk administrative arbejde og har gjort det rigtig godt. Yderligere en tak til Regina og Aarøe for deres indsats i forbindelse med tilmelding af spillere. Trænere Anders Frewald har været træner for alle vores turneringsspillere. Morten Rasmussen har været for de øvede, Birgitte og Casper har fungeret som begyndertrænere. I forbindelse med Mortens nye arbejde, har Stine Louise overtaget den ene træningsgang for Morten. Jeg vil i den forbindelse gerne have lov til at sige tak til jer begge. Til Morten for at overtale Stine, og tak til Stine for at hun kunne springe til med så kort varsel. Det glæder mig meget at vores turneringsspillere igen til næste sæson trænes af Anders Frewald.

9 Spørgeskemaer Der har i denne sæson været gennemført spørgeskema undersøgelser på alle træningerne. Den overordnede konklusion var en generel tilfredshed med træningen og de tilbud, der er i GSB. Det eneste, der entydigt blev omtalt negativt var rygning i klublokalet. Det er i mellemtiden blevet vedtaget af bestyrelsen, at rygning er forbudt i klublokalet. Det er en beslutning som vi i Ungdomsudvalget er meget glade for. Jeg bliver igen nødt til, at takke min en mands hær Morten Rasmussen for, at have forestået gennemførslen. Smasher cup Turneringen er gennem de sidste to år blevet ringere og ringere. Specielt i denne sæson, hvor mange af vores spillere ikke fik de præmier, de var blevet lovet. Vi har derfor besluttet os for at søge efter en anden turnering, som vi kan deltage i stedet for. I forbindelse med Bornholms turen skal der lyde en tak til de frivillige, der var med og passede på ungerne samt coachede dem. Det var Anders frewald, Martin Jensen og Morten Rasmussen. Hold og holdledere I skrivende stund ligger tre af vores hold i den gode ende af rækken og et hold helt i bunden. Vores U11 hold ligger sidst i deres række og har fået nogle øretæver. Det vigtigste mål for vores U11 hold er ikke at vinde, men at prøve at spille mod andre klubber. Vi vil selvfølgelig helst vinde, men i en række hvor mange klubber stiller med rene drengehold, synes jeg nu at det er flot, at pigerne bliver ved med at stille op og kæmpe GODT GÅET! U15 holdet ligger som nummer tre i deres række og bliver sandsynligvis liggende efter de sidste kampe. U13 og U17 holdet ligger begge nummer to i deres rækker, ganske tæt efter det førende hold. Der er mulighed for, at vi kan indtage førstepladsen med begge hold. Heldet skal dog tilsmile os, men lad os gå efter det! Jeg vil gerne sige tak til de forældre, der er holdledere og kører ungerne ud til holdkampe i weekenderne. Julehandicap Julehandicappen var i denne sæson rigeligt godt besøgt med ca. 65 til spil og julelege i hallen. Jeg synes det er et godt arrangement der kan være med til at skabe sammenhold, specielt på tværs af træningerne. Tak til Stine og Birgitte for planlægningen og afviklingen. England I år går turen til England. Det er en lille delegation på 14 personer, der tager af sted for at forsvare og genvinde sejrstrofæet. Vi tager af sted den 2. til den 8. april og skal for første gang ikke spille i den legendariske hal med billard og bordfodbold. Jeg er sikker på at Duncan nok skal lave en rigtig god uge for os, selvom de fysiske rammer og tilskud ikke er hvad de har været før. Jeg vil gerne takke Leon Petersen for at være tovholder på Englandsturen og holde kontakten med Duncan året igennem. Klubmesterskaber De sidste klubmesterskaber, der blev afholdt for knap et år siden, gik godt. Jeg synes specielt at det fungerede godt med afholdelse af semifinaler og finaler samme med seniorafdelingen. Det er også planen at de kommende klubmesterskaber skal afholdes med seniorerne. Der skal lyde en stor tak til Stine og Regina for et velafviklet klubmesterskab. Sommerferieaktiviteter Vi deltog, jeg tør godt sige, som vi plejer. Dog kun i en hal pga. den svamp, der blev fundet i Gammel hal. Den kommende sommer har vi tilmeldt os 2 uger og har plads til 80 unger. Det er stadig Morten Aarøe, der står for det praktiske kontakten til kommunen og træner ansættelse. Derfor også en tak til Aarøe. Turneringer Der har været stadig stigende turneringsaktivitet det sidste år. Det er meget vigtigt for vores spillere at komme ud og prøve kræfter med de andre klubbers bedste spillere. De åbne turneringer er virkelig med til at styrke spillerne. Jeg er derfor meget glad for det omfattende arbejde Morten Rasmussen har lagt i hans hjertebarn de åbne turneringer. Tusind tak for den kontinuerlige indsats.

10 Af- og tilgang Der er flere af de rigtig rutinerede kræfter, der i sæsonens løb har ydret ønske om at stoppe i udvalget. Det er endt med at følgende stopper i ungdomsudvalget: Lasse Bak, Signe Baldvinsson, Regina Larsen, Leon Petersen og undertegnede. Derudover arbejder Martin Jensen og Morten Aarøe med enkeltstående projekter. Det glæder mig derfor rigtig rigtig meget, at der er trådt flere nye forældre til. Jeg tror det er vigtigt for den videre udvikling, at der hele tiden kommer ny kræfter til i klubbens mest arbejdstunge udvalg. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har valgt at stoppe. Endda en særlig stor tak, da alle har været med til at forme og udvikle ungdomsafdelingen og GSB i rigtig mange år. Ungdomsfonden Det har for første gang været nødvendigt at bruge midler fra ungdomsfunden. Vi har haft rigtig mange ude og spille åbne turneringer og har kunnet tilbyde fredagstræning, samt længere træning om mandagen. Generelt har vi haft en stigning i det samlede aktivitetsniveau. Vi valgte at bruge midler fra ungdomsfonden, for at kunne bakke op om alle aktiviteterne og for at sikre at ungdomsafdelingen fremmer udviklingen af gode spillere med klubfølelse. Slutteligt Det bliver i denne omgang den sidste beretning jeg afleverer som ungdomsformand. Jeg har valgt at trække mig fra posten af flere årsager. Jeg har i mere end ét år ikke haft den nødvendige tid til at varetage ungdomsformandsposten. Samtidig har og er jeg plaget af skader, som gør, at jeg stort set ikke kommer i klubben til hverdag. Kontakten med ungdomsspillerne bliver mindre og mindre og følingen med afdelingen bliver dårligere. Yderligere kræver skole og arbejde stadig mere tid. Alt sammen er med til at motivationen efter snart 13 år i ungdomsudvalget, er dalet. Det er ikke muligt for mig på nuværende tidspunkt at udfylde rollen som formand for ungdomsafdelingen og samtidig opfylde brugernes og udvalgsmedlemmernes forventninger. Selvom jeg ikke har lyst til at overlade ungdomsafdelingen, som er min øjesten, til andre. Ja, så gør jeg det alligevel - for jeg er sikker på, at de tilbageværende og nye medlemmer vil fortsætte den udvikling, der er godt i gang og som bakkes op af bestyrelsen og løfte GSB endnu højere. Til sidst en stor tak til både gamle og nuværende udvalgsmedlemmer for det gode arbejde. Og en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og forståelsen af vigtigheden af en ungdomsafdeling. I alt en god sæson, der dog har båret præg af, at vi har konsolideret os. Nu er det tid til at opstille nye visioner og løfte GSB endnu højere. En stolt GSB er - Ungdomsformand Dirigenten takkede Niels for beretningen og åbnede for spørgsmål til denne fra forsamlingen. Irene fortalte, at det er sidste år hun forestår Minisport efter 15 år som aktiv heraf 9 år som formand. Nu skal der unge kræfter til på denne post. Helle orienterede generalforsamlingen om, hvad Minisport helt præcist er. Minisport er 7 sportsklubber, der er gået sammen om at lade de 6-8 årige prøve deres aktiviteter hver onsdag kl Helle stopper ligeledes efter dette år, men vil dog gerne være lidt med i kulissen stadig. Monsen orienterede om, at Stine Louise Knudsen og Regina Lykke Larsen overvejer at overtage badmintondelen af Minisport. Morten Rasmussen spurgte til om Anders Frewalds ansættelse som ungdomstræner næste sæson, og det blev præciseret, at der endnu ikke forligger en underskrevet kontrakt på generalforsamlingstidspunktet, men partnerne er meget tæt på en aftale. Søren Bjerring undrede sig over, at det skulle være nødvendigt at sende økonomisk bistand til englænderne, som Niels havde tilføjet i sin beretning grundet nyligt opståede problemer, hvor englænderne grundet problematiske kommunale omstændigheder bliver nødt til at leje sig til banetimer, når GSB besøger dem. Niels tilføjede, at det er meget kritiske omstændigheder, de er underlagt vores venskabsklub i England, og vi har sparet en del steder for at hjælpe dem til flere banetimer og et bedre arrangement for alle.

11 Søren spurgte til, om vi måske burde overveje at finde en anden venskabsklub. Niels hæftede sig ved, at det er venskabsklub gennem mange år og der er rigtig mange gode traditioner ved dette samarbejde. Mange ting er faste rutiner omkring arrangering af udvekslingen, hvilket også gør administrationen lettere. Søren pointerede, at det umiddelbart lyder op ad bakke at skulle føre penge til englænderne for at få banetimer, og Niels svarede, at denne situation heller ikke er holdbar, hvis det fortsætter således, men det forventes ikke at være en vedvarende problematik. Irene foreslog, at Gladsaxes borgmester kontaktes omkring englændernes problem med at skaffe baner og får denne instans til at presse lokalpolitikkerne ved den engelske venskabsklub til at udvise retmæssig velvilje overfor arrangementet. Helle pointerede, at der før har været krise i englandssamarbejdet, men problemerne er altid blevet løst, og der er kommet nogle rigtig gode arrangementer ud af det. Henrik Bjerring spurgte til den tilfredshedsundersøgelse Niels nævnte i sin beretning, og formen af denne, og Morten Rasmussen svarede. Der er tilfredshed i ungdommen, men er svært at stille skriftlige åbne spørgsmål til denne gruppe. Henrik foreslog fokusgrupper med forældre og Kristian fortalte, at der har været talt om at etablere ungdomsråd bestående af forældre. Christian Thrysøe fortalte, at der har været stor succes med at invitere forældre med til ungdomsudvalgsmøder. Anders Frewald spurgte til noget tættere ungdom/senior integration og Jakob svarede, at der er tiltag på vej i spilleudvalget til at bryde disse grænser mere op. Kristian fremhævede, at det netop er derfor der ved denne generalforsamling søges tilvejebragt et turneringsudvalg, således at der frigøres ressourcer i seniorudvalget til netop sådanne arbejdsopgaver. Jakob fremdrog, at Kim Bender er meget opmærksom på problematikken og også vil søge at gøre tiltage i udbedrende retning i den kommende sæson. Niels tilføjede, at der i aktivitetsudvalget (der ligeledes søges etableret på nærværende generalforsamling) ligeledes vil skabes initiativer, der sigter at ramme bredt. Henrik Bjerring påpegede efter mange år i klubben, at det faktisk fungerer meget positivt nu i forhold til tidligere tiders meget kraftigere opdeling mellem ungdom og senior. Nielses beretning blev herefter godkendt og der blev kl afholdt pause. Ad dagsordenens pkt. 3 Regnskab v. Martin Andersen a) Regnskab Dirigenten bød velkommen tilbage efter pausen og gav ordet til Martin Andersen og hans beretning omkring regnskabet. Martin og Kristian orienterede i fællesskab om, at bestyrelsen ikke var uvidende om det forholdsvis store underskud sidste år, men der valgtes ikke at dræbe de mange gode tiltag, der var i gang. Martin meddelte kort om de triste omstændigheder for sin indtræden som administrator til erstatning for Jørgen Raastrup, der gik bort sidste år. Til Jørgens minde kunne siges, at det har været forholdsvis let at overtage regnskabsarbejdet, da Jørgen har haft styr på det hele ned til mindste detalje, og der virkelig var orden i sagerne. Martin gennemgik kort væsentlige poster i regnskabet og argumenterede for underskuddets fremkommen. Dette skyldes især, at vi mistede servering på AB-stadion, færre kontingentindtægter end budgetteret, stort gebyr for deltagelse i 3 division og et generelt højere aktivitetsniveau, som generelt viser sig på udgiftssiden. I balancen er boldbeholdningen opgjort ved årsskiftet, hvilket ikke er normal praksis. Dette er gjort, da der er indkøbt en meget stor boldbeholdning sidste sommer for at undgå prisstigningerne, der er voldsomme for tiden i Østen grundet fugleinfluenza, og med så stor værdi af ubrugte bolde giver det mening at konvertere dette til et aktiv i balancen. Vi skal blot være opmærksomme på, at boldene ved brug aktiveres i regnskabet og udgiftsføres herved vi har ikke nogen gratis afskrevne bolde, der kan bruges af i det nye regnskabsår.

12 Kristian dementerede nogle rygter om trænerlønninger. Trænerudgifterne dækker over Morten Carlsen, Kenneth Wæde og Anders Frewald. Træningen består af 10 timers seniortræning for hold om ugen. Før Morten blev ansat var der kun 4 timers træning om ugen. Der blev spurgt til et par poster i regnskabet og Martin uddybede disse. Dirigenten erklærede herefter regnskabet for godkendt. b) Kontingent og budget (bestyrelsen indstiller til kontingentstigning) Kristian orienterede om, at der grundet det øgede aktivitetsniveau på stort set alle fronter i klubben sammenholdt med det faktum, at der ikke har været kontingentstigninger i klubben siden 2003, at der nu er behov for en opjustering af nogle kontingenter. På ungdomssiden indstilles til differentierede kontingenter da nogle spillere får træning op til 4 gange om ugen, hvor nogen kun får 1 gang træning. Vi er stadig meget billigere end andre klubber. Udgiftsniveauet er siden 2003 steget med 280 % i ungdomsafdelingen. Der harmoniseres i SU berettigedes kontingent, så det ikke gør forskel, om man er over eller under 25 år og i øvrigt ikke skal fremvise dokumentation for ikke at tjene noget ved siden af sit studie. Kristian henviste til nedenstående kontingentindstilling fra bestyrelsen.

13 Kontingentsatser: Kontingent: Opkrævning: Forslag fra bestyrelsen Nuværende Singlebane alm. time 1. rate: 535,- / 2 rate: 535,- / 3. rate: 535,- Kr ,00 Kr ,00 Singlebane 2. time Fordeles sammen med øvrigt kontingent Kr. 800,00 Kr. 800,00 Singlebane Ydertime 1. rate: 650,- / 2. rate: 650,- Kr ,00 Kr ,00 Double bane Alm. time 1. rate: 500,- / 2. rate: 500,- Kr ,00 Kr ,00 Doublebane 2. time Fordeles sammen med øvrigt kontingent Kr. 500,00 Kr. 500,00 Doublebane Ydertime 1. rate: 425,- / 2. rate: 425,- Kr. 850,00 Kr. 850,00 Fællestræning med bolde senior Fællestræning m/ bolde veteran rate: 950,- / 2. rate: 950,- / 3. rate: 950,- 1. rate: 750,- / 2. rate: 750,- / 3. rate: 750,- Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Fællestræning u/ bolde veteran 3+4 Fællestræning u/ bolde motion Ungdom 1 (S-hold èn gang træning om ugen) Ungdom 2 (P-hold to gange træning om ugen) 1. rate: 600,- / 2. rate: 600,- Kr ,00 Kr ,00 1. rate: 675,- / 2. rate: 675,- Kr ,00 Kr ,00 1. rate 850,- Kr. 850,00 Kr. 800,00 1. rate 600,- / 2. rate 600,- Kr ,00 Kr. 800,00 Ungdom 3 (T-hold tre gange træning om ugen) 1. rate 500,- / 2. rate 500,- / 3. rate: 500,- Kr ,00 Kr. 800,00 Passivt medlemskab 1. rate 200,- Kr. 200,00 Kr. 200,00 Æresmedlemmer Kr. 0,00 Kr. 0,00 Indmeldelsesgebyr Sammen med 1. rate Kr. 50,00 Kr. 50,00 Rykkergebyr I Rykkergebyr II 14 dage efter sidste rettidige indbetaling 28 dage efter sidste rettidige indbetaling Kr. 50,00 Kr. 50,00 Kr. 100,00 Kr. 100,00 Eventuel kontingentreduktion: Pensionister over 67 år samt unge under SU-uddannelse kan skriftligt ansøge bestyrelsen om kontingentnedsættelse som følger: Pensionister, som kun modtager folkepension: 1. rate (se nedenstående kontingentkategorier) Medlemmer som er SU-studerende: 1. rate: 700,- / 2. rate: 700,- / i alt kr ,00

14 Opkrævning: 1. rate: Sidste rettidige indbetaling er den 1.juli 2. rate: Sidste rettidige indbetaling er den 1.november 3. rate: Sidste rettidige indbetaling er den 1.februar Motionister: Alm. timer er 60 min. hverdage mellem kl og kl Ydertimer er 60 min. hverdage mellem kl og kl samt lørdage mellem kl og kl time er 60 min. udover den spilletid man i øvrigt betaler for, og fordeles af bestyrelsen efter sæsonstart når fordeling af 1. time er tilendebragt, og lægges kun i ydertimer. Torben Rasmussen spurgte til prissætningen for fællestræning motion uden bolde med den tilknyttede træning og Kristian og Martin redegjorde for sammenhæng og historikken bag. Torben udtrykte utilfredshed med strukturen af træningen, hvor der siden Kim holdt op har manglet en holdleder og kontakt til bestyrelsen fra denne gruppe. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage, og Martin A foreslog, at der indledes en dialog mellem holdet og spilleudvalget, således at større tilfredshed kan opnås. Der blev debatteret lidt løst om kontingenter generelt. Henrik Bjerring spurgte til, hvorfor der ikke indføres differentieret betaling af seniortræningskontingenter, når der nu gør det på ungdomssiden og Kristian svarede, at det er enormt svært at administrere. Seniortræningen har en meget åben struktur i dag, hvor seniorerne selv finder ud af at komme på nogle tider ugen efter, hvis de var forhindret ugen før. Der blev herefter stemt om kontingentændringer, hvilket blev vedtaget med 11 stemmer for og 3 stemmer imod. Martin A gik nu til fremlæggelse af budgettet for 2007, hvor kontingentreguleringen var en forudsætning. Generelt er der nedjusteret, hvor der har været mulighed for det uden at det går for meget ud over aktivitetsniveauet. Budgettet forudsiger et lille overskud dette år. Henrik Bjerring spurgte til, om der er specielt kritiske punkter, der kan vælte budgettet. Martin svarede, at bolde kan gå hen at blive en risikofyldt post, da priserne stiger kolossalt i øjeblikket grundet fugleinfluenza i østen. Irene påpegede at posten kommunalt tilskud til drift burde hedde medlemstilskud. Tore og Martin svarede, at førstnævnte kalder kommunen selv denne post. Martin undersøger det dog, så der kan komme fuld gennemsigtighed i regnskabet. Irene kunne orientere om, at der bortfalder afsat tilskud til 0-5 årige, hvilket frigør en pulje på kroner i kommunen, hvilket vi kan håbe på kommer klubben til gode. Dirigenten satte budgettet til afstemning og dette blev vedtaget med 13 stemmer for og 1 imod. c) Ungdoms/Jubilæumsfond Martin forklarede retningslinierne for anvendelse af midler fra ungdomsfonden og hvorledes disse var blevet brugt i sidste regnskabsår se Niels Monsens beretning. Et særligt regnskab for dennes brug blev udleveret. Christian Thrysøe foreslog, at budgettet for åbne turneringer deles op for senior/ungdom og veteran. Tore påpegede at alle på generalforsamlingen kan få udleveret et detaljeret budget på forlangende. Der er ikke blevet anvendt midler fra Jubilæumsfonden. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag (love) Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag under dette punkt.

15 Ad dagsordenens pkt. 5: Valg Nedenstående poster var på valg og dirigenten gennemgik dem en for en. Formand Kristian Boye Nielsen villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Formand for Spilleudvalg Kenneth Jacobsen afgik udenfor tur november 2006 bestyrelsen indstiller konstitueret formand for Spilleudvalg Jakob Arfelt (1 år) Enstemmigt valgt. Formand for Ungdomsudvalget Niels Monsen afgår udenfor tur Bestyrelsen indstiller Christian Thrysøe (1 år) Enstemmigt valgt. Formand for Sponsor- og aktivitetsudvalget (7. bestyrelsesmedlem) Bestyrelsen indstiller Jonas Niebling (1 år) Enstemmigt valgt. Formand for Turneringsudvalget Bestyrelsen indstiller Signe Baldvinsson (2 år) Enstemmigt valgt. Sekretær Peter Poulsen ikke villig til genvalg - Bestyrelsen indstiller Niels Monsen (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Spilleudvalg Lene Sørensen villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Spilleudvalg Rikke Pontoppidan villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Spilleudvalg Niels Tindbæk Villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Spilleudvalg Svend Videbæk Villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Spilleudvalg Claus Christophersen Villig til valg (1 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Ungdomsudvalg Stine-Louise Knudsen villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Ungdomsudvalg Martin Jensen villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Ungdomsudvalg Morten Aarøe villig til genvalg (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Ungdomsudvalg Leon Petersen afgår udenfor tur Bestyrelsen indstiller Tommy Petersen (1 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Ungdomsudvalg Regina Larsen afgår udenfor tur Bestyrelsen indstiller Lene Fritz (1 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Ungdomsudvalg Signe Baldvinsson afgår udenfor tur Bestyrelsen indstiller Jytte Brodersen (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Ungdomsudvalg Lasse Bak afgår udenfor tur Pt. ingen indstillinger (1 år) Repræsentant til Turneringsudvalg Bestyrelsen indstiller Malene Thorup (2 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Turneringsudvalg Bestyrelsen indstiller Sabina Larsson (1 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Sponsor- og Aktivitetsudvalg Bestyrelsen indstiller Hanne Meinertz (1 år) Enstemmigt valgt. Repræsentant til Sponsor- og Aktivitetsudvalg Bestyrelsen indstiller Annette Østergaard (2 år) Enstemmigt valgt. Revisor Gert Pedersen villig til genvalg (1 år) Enstemmigt valgt. Revisor Tore Jørgensen villig til genvalg (1 år) Enstemmigt valgt. Revisorsuppleant Lisbeth Laursen villig til genvalg (1 år) Enstemmigt valgt. Ad dagsordenens pkt. 6: Eventuelt Dirigenten spurgte, om der var punkter til eventuelt. Anders Frewald fremhævede at der bruges uhensigtsmæssigt mange penge på fredagstræning for seniorer, hvor alt for få møder op. Det er generelt irrelevant med trænere på denne træning, da spillerne hellere vil spille kampe. Jakob vil tage det op når der laves ny træningsstruktur sammen med den nye træner. Der er yderligere det problem, at spillerne også træner om torsdagen, så kan være for hårdt med to dages intensiv træning i træk. Anders Frewald mente, at der kunne spares en del penge ved, at der kom styr på boldopsamlingen. Nye bolde kommer i kurvene som er åbne for at blive taget til andre træninger. Kristian påpegede, at det principielt er trænernes ansvar, at boldene kommer tilbage i skabene, hvis de ikke bliver brugt under træningen. Frewald foreslog yderligere at gode slåbolde kunne låses inde på én eller anden måde. Der er for meget spild på denne post.

16 Da der ikke var andre punkter til eventuelt takkede Dirigenten forsamlingen for god ro og orden. Kristian takkede Henrik Bjerring for sin fremragende ledelse af slagets gang under generalforsamlingen, og takkede endvidere Peter Poulsen, der udtræder af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Kl blev generalforsamlingen erklæret afsluttet. Som dirigent: Henrik Bjerring Knudsen Formand, Kristian Boye Nielsen Næstformand/administrator, Martin Andersen Formand spilleudvalg, Jakob Arfelt Formand ungdomsudvalg, Niels Monsen Sekretær, Peter Poulsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen

Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen Generalforsamling Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen Bestyrelsen før generalforsamlingen: Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf. 4047 7637 Bethesdavej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere