Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10"

Transkript

1 Roth QuickStop Installation Living full of energy 1/10

2 Installation QuickStop (DK) Roth QuickStop er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor med en valgfri 4 m lang sensorledning, en centralenhed og en ¾ magnetventil. Når der registreres en lækage afspærres vandforsyningen automatisk, en alarm giver lydsignal hvert 3. sekund og en rød alarm diode blinker på centralenheden samt på sensoren. Anlægget kan udbygges med op til 9 trådløse sensorer og en ekstra ventil. Den trådløse sensor som følger med, er forhåndstilmeldt. 1. Centralenhed 230V 2. Trådløs vandsensor 3. 4 m sensorledning 4. Stik til magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruer og rawlplugs 6 mm 7. Blændpropper til skruehuller på centralenhed 8. Test og tilmeldingsværktøj 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruer til trådløs sensor 11. Gummiprop til central 12. Sensorledning til centralenhed 5 4 QuickStop QuickStop Tilbehør: 13. Magnetventil ¾ 14. Splitkabel og stik 15. Trådløs sensor og kabel (Maks. 9 sensorer, se manuel tilmelding) SENSOR PROGRAM 3 SENSOR PROGRAM (SE) Roth Quickstop installeras för att skydda mot vattenskador. Roth Quickstop består av en trådlös sensor med en 4 m sensorledning som används vid behov samt en centralenhet och en ¾ magnetventil. Vid registrering av en läcka stängs vattentillförseln av, en akustisk alarmsignal hörs var 3:e sekund och en röd diod blinkar på centralenheten och på sensorn. Systemet kan byggas ut med upp till 9 st trådlösa sensorer och en extra ventil. Den medföljande sensorn är förregistrerad på centralenheten Centralenhet 230V 2. Trådlös vattensensor 3. 4 m sensorledning 4. Kontakt till magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruv och plugg 7. Täckbrickor för skruvar på centralenheten 8. Test och programeringsverktyg 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruv till trådlös sensor 11. Gummipropp till centralenheten 12. Sensorledning till centralenhet Tillbehör: 13. Magnetventil ¾ 14. Förgreningsledning och kontakt 15. Trådlös sensor och sensorledning (Max. 9 st sensorer/system) 2/10

3 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (NO) Roth QuickStop er beregnet for å beskytte bygg mot vannskader. Roth Quickstop består av en trådløs vannsensor med en valgfri 4 m lang sensorkabel, en sentral og en ¾ magnetventil. Ved registrering lekkasje stenges tilførselen automatisk og en alarm høres hver 3. sekund og en rød alarmdiode blinker på sentralenheten og sensoren. Anlegget kan utvides med opptil 9 trådløse sensorer, samt en ytterligere ventil. Den medfølgende trådløse sensoren er forhåndstilmeldt. 1. Sentral 230V 2. Trådløs Vannsensor 3. 4 m sensorledning 4. Kontakt til magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruer og plugger 6 mm 7. Plugger til skruehull på sentralen 8. Test og tilmeldingsverktøy 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruer til trådløs sensor 11. Gummiplugger til sentralen 12. Sensorledning for sentral 5 4 QuickStop QuickStop Tilbehør: 13. Magnetventil ¾ 14. Splittkabel og kontakt 15. Trådløs sensor og kabel (Maks. 9 sensorer, se manuel tilmelding) (FI) Roth QuickStop on suunniteltu suojaamaan koteja vesivahingoilta. Roth Quickstop koostuu langattomasta kosteusanturista, vallinnaisesta 4 m pitkästä anturikaapelista, keskusyksiköstä ja magneettiventtiilistä. Kosteushälytyksen yhteydessä veden jakelu keskeytyy automaattisesti ja hälytysääni soi joka kolmas sekunti, keskusyksikössä ja anturissa vilkkuu myös punainen hälytysvalo. Järjestelmä voi kattaa yhteensä 9 langatonta kosteusanturia sekä kaksi magneettiventtiiliä. Mukana seuraava langaton anturi on valmiiksi rekisteröity keskusyksikköön SENSOR PROGRAM SENSOR PROGRAM 1. Keskusyksikkö 230V 2. Langaton kosteusanturi 3. Anturijohto 4 m 4. Magneettiventtiiliin pistoke 5. Magneettiventtiili ¾ 6. Ruuvit ja tulpat 6 mm 7. Keskusyksikön ruuvireikien tulpat 8. Testaus ja asennustyökalu 9. Paristo 1,5V AA 10. Langattoman anturin ruuvit 11. Kumitulpat keskusyksikköön 12. Anturikaapeli keskusyksikköön Tarvikkeet: 13. Magneettiventtiili ¾ 14. Haaroitusjohto ja pistoke 15. Langaton anturi ja kaapeli (maks. 9 anturia) 3/10

4 Installation QuickStop (DK) Monter magnetventilen på tilgangsrøret på den installation du skal sikre. Hold de første 2 omgange gevind fri for pakmateriale. 2 (SE) Magnetventilen monteras på vattentillförseln till installationen som ska säkras. Håll de två första gängorna fria från gängtätning. (NO) Magnetventilen montert på innløpsrøret på den installasjonen som skal sikres. Hold de 2 første gjengerundene fri for gjengetape/tettemateriale. (FI) Magneettiventtiili asennetaan suojattavan kohteen tulovesiputkeen. Pidä kaksi ensimmäistä kierrettä vaapaana tiivistemateriaalista. (DK) Magnetventilen skal monteres i flowretning, se pil på ventilen. 3 (SE) Magnetventilen ska monteras i flödesriktningen, se pil på ventilen. (NO) Magnetventilen skal installeres i strømningsretningen, se pil på ventilen. (FI) Magneettiventtiili asennetaan virtaussuntaan, katso venttiilin nuoli. (DK) Magnetventilen kan monteres både vandret og lodret. Ved vandret montering må stikket ikke vende nedad. (SE) Magnetventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Vid horisontell montering ska anslutningen inte sitta nedåt. 4 (NO) Magnetventilen kan installeres både horisontalt og vertikalt. Ved horisontal montering skal ikke kontakten vendes nedover. (FI) Magneettiventtiili voidaan asentaa sekä vaaka että pystyasentoon. Vaakaasennuksessa huomioitava että pistoke ei saa olla venttiilin alapuolella. 4/10

5 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Monter centralenheden på væggen i nærheden af magnetventilen med de medfølgende skruer og rawplugs. Tilslut strøm. a. Udsparing til skjult ledningsføring. (Se billede 5). 5 (SE) Montera centralenheten på väggen i närheten av magnetventilen med hjälp av medföljande skruv och ev. plugg. Anslut till 230V. a. Hål för dold anslutning. (Se bild 5). a (NO) Monter sentralen på veggen i nærheten av magnetventilen med de medfølgende skruer og plugger. Koble til strøm. a. Utsparing for skjult kabling. (Se figur 5). (FI) Asenna keskusyksikkö seinälle magneettiventtiilin läheisyyteen mukana seuraavilla ruuveilla. Liitä sähkö. a. Syvennys kätketyille sähköjohdoille. (Katso kuva 5). (DK) Monter den trådløse sensor sammen med eventuel sensorledning i de områder, hvor der kan ske lækage f.eks. under køkkenskabe, vaskemaskiner, køleskabe med direkte vandtilkobling, toiletrum uden gulvafløb osv. (Se billede 6). 6 (SE) Den trådlösa sensorn monteras med eventuell sensorledning i de områden där läckage kan förekomma t.ex. under köksskåp, tvättmaskiner, kylskåp, WC utan golvbrunn etc. (Se bild 6). RF RF (NO) Trådløs sensor monteres sammen med eventuel sensorledning i de områdene hvor lekkasje kan oppstå, f.eks under kjøkkenskap, vaskemaskiner, kjøleskap med vanntilkobling, toalett uten sluk etc. (Se figur 6). RF (FI) Langaton anturi asennetaan mahdollisen anturijohdon kanssa niille alueille missä mahdollinen vuoto voi syntyä. Esim. keittiökaapit, astia/ pesukoneet, jääkapit vesikytkennällä, jakotukkikaapit tai WC tilat ilman lattiakaivoa. (Katso kuva 6). (DK) a polerne fra den trådløse sensor skal være i kontakt med gulvoverfladen b. Sensorledningen skal lægges på en måde så alle lækager registreres. Brug tape eller anden fastgørelse til gulvet. RF! (SE) a piggarna från den trådlösa sensorn ska vara i kontakt med golvet b. Sensorledningen ska placeras så att den har kontakt med golvet. Använd tejp eller liknande för att fästa ledningen. (NO) a polene fra den trådløse sensoren må være i kontakt med gulvoverflaten b. Sensorledning må legges slik at alle lekkasjer oppdages. Bruk tape eller annet festemiddel til gulvet. (FI) Langattoman anturin a piikkien on oltava kosketuksissa lattiapinnan kanssa. Anturijohto b asennetaan niin että pystytään havannoimaan vuodot mahdollisimman laajalta alueelta, kiinnitykseen käytetään teippiä tai vastaavaa. a b 5/10

6 Installation QuickStop (DK) Den trådløse sensor som følger med, er færdigprogrammeret og tilmeldt, når du monterer batterierne. Den er tilmeldt på CH1. Husk test! (Se billede 8). 7 (SE) Den medföljande trådlösa sensorn är förprogramerad på CH1, det är bara att sätta i batterierna (Se bild 8). (NO) Den medfølgende trådløse sensoren er ferdigprogrammert og tilmeldt når batteriene settes inn, den er tilmeldt på CH1. Husk test! (Se figur 8). (FI) Mukana seuraava kosteusanturi on valmiiksi ohjelmoitu ja rekistöröity kun siihen asennetaan paristot. Sille on varattu kanava 1. Muista testi! (Katso kuva 8). (DK) Test altid QuickStop efter du har tilsluttet den. (Se billede 8). 1. Begge poler på den trådløse sensor a berøres med test og tilmeldingsværktøjet c. 2. Alarmen og ventillukningen skal udløses. 3. Hold RESET/NEXT nede i 5 sek. 4. De blottede sensorledninger b berøres med test og tilmeldingsværktøjet c. 5. Alarmen og ventillukningen skal udløses. 6. Hold RESET/NEXT nede i 5 sek. 7. Anlægget er klar til brug. 8 a QuickStop SENSOR PROGRAM c (SE) Efter registrering av sensor eller vid installation ska alltid systemet testas (Se bild 8). 1. Piggarna på den trådlösa sensorn a sätts i kontakt med hjälp av testverktyget c. 2. Alarm och ventilstängning ska aktiveras. 3. RESET/NEXTknappen hålls nere i 5 sek. 4. Ett par av givarledningens kontakter b sätts i kontakt med hjälp av testverktyget c. 5. Alarm och ventilstängning ska aktiveras. 6. RESET/NEXTknappen hålls nere i 5 sek. 7. Anläggningen är klar att användas. c b x 5 sek. (NO) Test av QuickStop må alltid gjøres etter tilkobling. (Figur 8). 1. Begge polene av trådløse sensorer a berøres med testverktøyet c. 2. Alarm utløses og og ventilen skal lukkes. 3. RESET/NEXT holdes inne i fem sekunder. 4. De eksponerte sensorledningene b berøres med testverktøyet c. 5. Alarm utløses og og ventilen skal lukkes. 6. RESET/NEXT holdes inne i fem sekunder. 7. Systemet er klart til bruk. (FI) Quickstopin testaus on aina suoritettava kytkennän yhteydessä. (Katso kuva 8). 1. Langattoman anturin a kumpaakin sensoria kosketaan testaustyökalulla c. 2. Hälytys ja magneettiventtiilin sulkeutuminen tulisi tapahtua tässä vaiheessa. 3. RESET/NEXT nappi piidetään alaspainettuna 5 sekunttia. 4. Anturijohdon b sensoreihin kosketaan testaustyökalulla c. 5. Hälytys ja magneettiventtiilin sulkeutuminen tulisi tapahtua tässä vaiheessa. 6. RESET/NEXT nappi piidetään alaspainettuna 5 sekunttia. 7. Järjestelmä on valmis käytettäväksi. 6/10

7 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Funktionsoversigt 9 Alt ok 1. Blinker hvert 7. sekund (grønt) 2. Power (grønt) Ved kontakt med vand 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hvert 3. sekund 2. Power (grønt lys) 3. Lukket ventil (rødt lys) 4. Vand Ved svagt batteri 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hvert 7. sekund Ingen forbindelse mellem sensor og central (ventil lukker efter 1 time) 1. Blinkende lys (rødt) og lydsignal hvert 4. minut Total reset af central og sensorer. Afbryd strøm og tryk RESET ind, mens strømmen tilsluttes igen (SE) Funktionsöversikt (Se bild 9) (NO) Funksjonsoversikt Alt ok 1. Blinker hvert 7 sekund (grønn) 2. Power (grønn) Allt OK 1. Blinkar var 7:e sekund (grönt) 2. Power (grön) Vid kontakt med vatten 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 3:e sekund 2. Power (grön) 3. Stängd ventil (röd) 4. Vatten Vid svagt batteri i trådlös sensor 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 7:e sekund Ingen förbindelse mellan trådlös sensor och centralenhet (ventil stänger efter 1 timme) 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 4:e minut Total återställning av centralenhet och sensorer. Bryt strömmen och håll in RESETknappen samtidigt som strömmen ansluts igen. I kontakt med vann 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hver 3. sekund 2. Power (grønt lys) 3. Stengt ventil (rødt lys) 4. Vann Svakt batteri 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hver 7. sekund Ingen forbindelse mellom føleren og sentral (Ventilen stenger etter en time) 1. Blinkende lys (rød) og lydsignal hver 4 minutt Total reset av sentral og sensorer. Trekk ut stikkontakten, trykk inn RESET og hold inne mens strømmen kobles til igen. (FI) Toiminnan yleiskatsaus Toimintakunnossa 1. Vilkkuu joka 7 sekunti (vihreä) 2. Power (vihreä) Vuodon yhteydessä 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 3 sekunti 2. Power (vihreä) 3. Magneettiventtiili kiinni. (punainen valo) 4. Vettä Paristot loppumassa 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 7 sekunti Yhteys poikki anturin ja keskusyksikön väliullä (magneettiventtiili sulkeutuu 1 tunnin jälkeen) 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 4 minutti Keskusyksikön ja anturien nollaus. Katkaise virta, paina RESET painiketta siihen asti kun virta kytketty päälle. 7/10

8 Installation QuickStop (DK) Manuel lukning af ventil: Drej skruen på ventilen 1,5 omgang mod uret. Elektrisk lukning/åbning af ventil: Tryk RESET/NEXT knappen nede i 5 sek. 10 (SE) Manuell stängning av ventil: Skruva vredet moturs 1,5 varv. Elektrisk stängning av ventil: Tryck på RESET/NEXTknappen i 5 sek. (NO) Manuell lukking av ventilen: Vri skruen på ventilen 1,5 omdreining mot klokken. Elektrisk lukking/åpning av ventilen: Trykk på RESET/NEXT i fem sekunder. 11 (FI) Venttiilin manualinen sulkeminen: Käännä venttiilin yläosassa olevaa ruuvia puolitoista kierrosta vastapäivään. Venttiilin elektrooninen avaaminen/sulkeminen: Pidä RESET/NEXT nappia alaspainettuna 5 sekuntia (DK) Fejlsøgning Magnetventil er lukket: 1. Kontroller at sensorpunkterne er tørre. 2. Kontroller at sensorledningens fritlagte kobberledninger er i kontakt med hinanden. 3. Undersøg om sensorpunkterne berører noget som kan forårsage falsk alarm, metal osv. 4. Ventilen er stoppet til med urenheder. Renses af autoriseret VVSinstallatør. Centralenheden/sensoren virker ikke: 1. Kontroller at der er strøm på centralenheden, power skal lyse grønt. 2. Kontroller om batterierne i den trådløse sensor skal skiftes. 3. Kontroller om der er brud på sensorledningen. 4. Kontroller om den trådløse sensor er monteret udenfor rækkevidden på 50 m. 5. Ved konstant fejl på centralenheden eller ventilen kan spændingen kobles fra og ventilen vil da stå åben. OBS! QuickStop er da sat ud af funktion. (SE) Felsökning Magnetventilen är stängd: 1. Kontrollera om sensorpunkterna är torra. 2. Kontrollera om sensorledningens kontaktpunkter kommit i kontakt med varandra. 3. Undersök om sensorpunkter kommit i kontakt med ex. metall som ger falskt alarm. 4. Ventilen är igensatt, åtgärdas av vvs installatör. Centralenhet/sensor fungerar inte: 1. Kontrollera strömförsörjningen till centralenheten, power ska lysa grönt. 2. Kontrollera om det är dags att byta batterier i den trådlösa sensorn. 3. Kontrollera om det är brott på sensorledning. 4. Kontrollera att den trådlösa sensorn är monterad inom räckvidden på 50 m. 5. Om felet ej kan avhjälpas kan spänningen till centralenheten kopplas i från, då öppnas ventilen. OBS! Quickstop är då satt ur funktion. (NO) Feilsøking Magnetventil er lukket: 1. Kontroller om sensor punktene er tørre. 2. Kontroller sensorledningens eksponerte koppertråder er i kontakt med hverandre. 3. Kontroller at sensorpunktene ikke berører noe som kan føre til falske alarmer, som metall osv. 4. Ventilen er blokkert med smuss, rengjøres av autorisert rørlegger/installatør. Sentralen/sensor fungerer ikke: 1. Sjekk om det er strømmen til sentralen, power skal lyse grønt. 2. Sjekk om batteriene i trådløs sensor må byttes. 3. Kontroller om det er et brudd på sensorledningen. 4. Kontroller den trådløse sensoren er montert utenfor rekkevidde på 50 m. 5. Ved konstant feil på sentralen eller ventilen kan strømmen kobles fra og ventilen vil da stå åpen. OBS! Quickstop er da ute av funksjon. (FI) Vianetsintä Magneettiventtiili on kiinni: 1. Tarkista että kaikki anturipaikat ovat kuivia. 2. Tarkista että anturijohtojen kupariset kosketuspinnat eivät ole yhteydessä toisiinsa. 3. Tarkista että mitkään anturit eivät kosketa mitään joka voisi antaa väärän hälytyksen, esim. metallia jne. 4. Venttiili on tukossa epäpuhtauksien johdosta, valtuutettu lviasentaja puhdistaa. Keskusyksikkö/ anturi ei toimi: 1. Tarkista keskusyksikön virta, Power tulisi palaa vihreänä. 2. Tarkista langattoman anturin paristot. 3. Tarkista onko anturijohdossa murtuma. 4. Onko langaton anturi kantaman sisäpuolella? (50 m) 5. Jatkuvan vian sattuessa keskusyksikössä tai magneettiventtiilissä voidan virta kytkeä pois ja venttiili jää auki. Huom! Quikstop ei tällöin ole käytössä. 8/10

9 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Manuel programmering af den trådløse sensor til centralenheden. 12a 1. Monter batterierne i den trådløse sensor. 2. Tryk en gang med test og tilmeldingsværktøjet på den lille knap i hullet, mærket program ID. Lilla lys vil da blinke hurtigt på sensoren. 3. Hold MENU/PROG knap nede i 5 sekunder, grønt lys vil blinke hurtigt på CH1. 4. Ved ændring til CH2 tryk RESET/NEXT 3 gange, gentag hvis CH3 ønskes. 5. Tryk på MENU/PROG, grønt lys vil lyse konstant på valgte CH og på den trådløse sensor i 10 sek. 6. Når sensor blinker grønt hvert 7. sekund er kontakt oprettet. 7. Tryk RESET/NEXT indtil Power LED på centralen er den eneste der lyser. 8. Udfør test i henhold til vejledningen på side Gentag proceduren, hvis flere sensorer skal tilmeldes. MAKS. 3 sensorer pr. kanal ~ 9 stk. totalt. 2 (SE) Manuell registrering av trådlös sensor till centralenhet. 12b 1. Montera batterierna i den trådlösa sensorn. 2. Tryck en gång med test och programmeringsverktyget i det lilla hålet på sidan av sensorn, en purpur diod börjar blinka i snabb takt på sensorn. 3. Håll MENU/PROG knappen intryckt i 5 sekunder, den gröna dioden för CH1 börjar blinka i snabb takt. 4. För att ändra till CH2 tryck på RESET/NEXTknappen 3 gånger, upprepa för att växla mellan kanalerna. 5. Tryck på MENU/PROGknappen, en grön diod kommer att lysa konstant i 10 sekunder på vald kanal och på sensorn. 6. När dioden på sensorn blinkar med grönt ljus var 7:e sekund är registreringen klar. 7. Tryck på RESET/NEXTknappen tills endast Power lyser grönt på centralenheten. 8. Utför test enligt instruktioner på sid Upprepa proceduren om fler sensorer ska registreras. Max 3 st sensorer per kanal (CH), totalt max 9 st. (NO) Manuell programmering av trådløse sensorer til sentralen. 1. Sett i batterier i den trådløse sensoren. 2. Trykk én gang med installasjonsverktøyet på den lille knappen i hullet merket programid, det lilla lyset vil da blinke hurtig på sensoren. 3. Hold MENU/PROG knappen inne i 5 sekunder, det grønne lyset vil blinke hurtig på CH1. 4. Skal du tilmelde på CH2 trykk RESET/NEXT 3 ganger, gjenta om CH3 ønskes. 5. Trykk på MENU/PROG, det grønne lyset lyser konstant valgte CH og på den trådløse sensoren i 10 sekunder. 6. Når sensoren blinker grønt hver 7. sekund er kontakten opprettet. 7. Trykk på RESET/NEXT til Power lyset er det eneste som lyser på sentralen. 8. Utfør test i henhold til instruksjonene på side Gjenta prosedyren dersom flere sensorer skal tilmeldes. Maks tre sensorer per. kanal ~ 9 stk. totalt. (FI) Langattoman anturin manuaalinen lisääminen keskusyksikköön. 1. Asenna paristot anturiin. 2. Paina asennustyökalun avulla anturin sivussa olevaan reikään, Program ID, anturin violetti valo rupeaa tällöin vilkkumaan ripeästi. 3. Pidä keskusyksikössä olevaa MENU/PROG painiketta alaspainettuna 5 sekuntia, kanava 1 vihreä valo rupeaa vilkkuman ripeästi. 4. Vaihtaaksesi kanava 2, paina RESET/NEXT 3 kerran, kanava 3 toisen kerran. 5. Paina MENU/ PROG, vihreä valo palaa jatkuvasti valitun kanavan kohdalla ja langattomassa anturissa noin 10 sekuntia. 6. Kun anturin valo vilkku vihreää 7 sekunnin välein on yhteys avattu. 7. Paina RESET/NEXT kunnes Power valo on ainoa joka palaa keskusyksikössä. 8. Tee sivulla 6 kuvailtu toimintatesti. 9. Toista yllä kuvailtu toiminto aina kun lisäät anturin, max 3 anturia/ kanava, yhteensä 9 kpl. 9/10

10 (DK) Centralenhed Driftsspænding: 220 VAC 50 HZ Energiforbrug: 2W IP tæthed: 50 Dimensioner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Længde på 230V ledning: Længde på 230V ventilledning: Maks. sensor længde på centraludgang: 100 m Alarm udgang: 1 A 30V DC strømløs åben (NO) eller strømløs lukket (NC) Trådløs sensor Driftsspænding: 2 stk 1.5V AA batteri Batterilevetid: Ca. 3 år ved 21 C IP tæthed: 50 Dimensioner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Længde på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Rækkevidde: 50 m i bygninger Magnetventil Driftsspænding: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks. tryk: 10 bar Energiforbrug data: 8W Funktion: 2 vejs. NO Maks. medietemperatur: 80 C Omgivelsestemperatur: 10 C til 50 C Medie: Centralvarme og vand (NO) Sentral Driftsspenning: 220 VAC 50 HZ Energiforbruk: 2W IP tetthet: 50 Dimensjoner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Lengde på 230V ledning: Lengde på 230V ventilledning: Maks sensor lengde på sentralutgangen: 100 m Alarm utgang: 1 A 30V DC NO eller NC utgang Trådløs sensor Driftsspenning: 2 stk 1.5V AA batteri Batterilevetid: Ca. 3 år ved 21 C IP tetthet: 50 Dimensjoner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Lengde på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Rekkevidde: 50 m i byggninger Magnetventil Driftsspenning: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks trykk: 10 bar Energiforbruk data: 8W Funksjon: 2 Vejs. NO Maks. medietemperatur: 80 C Omgivelsestemperatur: 10 C til 50 C Medie: Sentralvarme og vann (SE) Centralenhet Driftspänning: V AC 50 HZ Energiförbrukning: 2W IP klass: 50 Dimensioner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Längd på 230V ledning: Längd på 230V ventilledning: Max längd sensorledning från centralenhet: 100 m Larmutgång: 1 A 30V DC NO eller NC utgång Trådlös sensor Driftspänning: 2 st 1.5V AA batteri Batterilivslängd: Ca. 3 år vid 21 C IP klass: 50 Dimensioner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Längd på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Räckvidd: 50 m i normala byggnader (FI) Keskusyksikkö Käyttöjännite: 220 VAC 50 HZ Energiakulutus: 2W IP luokitus: 50 Mitat: 90 mm x 119 mm x 38 mm Pituus 230V johto: Pituus 230V venttiilijohto: Maks. anturietäisyys keskusyksiköstä: 100 m Hälytyksen lähtö: 1A 30V DC NO tai NC Langaton anturi Käyttöjännite: 2 kpl 1,5V AA paristo Paristoikä: Noin 3v 21 C IP luokitus: 50 Mitat: 58 mm x 92 mm x 22 mm Anturijohdon pituus: 4 m Radiotaajuus: 868 MHz Kantama: 50 m rakennuksissa Magnetventil Driftspänning: V AC 50 HZ / 10% Max driftstryck: 10 bar Energiförbrukning: 8W Funktion: 2vägs NO Max. driftstemperatur: 80 C Omgivningstemperatur: 10 C till 50 C Medie: Vatten och värmevatten Magnaeettiventtiili Käyttöjännite: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks. käyttöpaine: 10 bar Energiankulutus: 8W Toiminto: 2tie. NO Maks. nesteen lämpötila: 80 C Ympäristön lämpötila: 10 C til 50 C Käyttökohteet: Käyttövesi ja lämmitys Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Installation_QuickStop_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax rothnordic.dk facebook.com/rothnordicdk ROTH NORDIC AB Käglingevägen Malmö Tel Fax rothnordic.se facebook.com/rothnordicse ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel Fax rothnordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Sysimiehenkatu Karjaa Puh Faksi 358 (0) rothnordic.fi facebook.com/rothnordicfi 10/10

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth MiniShunt Installation Living full of energy 1/6 Installation MiniShunt (DK) Beskrivelse: Roth Minishunt: Er beregnet til forsyning af en eller to gulvvarmekredse i et rum. Shunten kan tilsluttes

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 Dansk... 20 3 Top TEL1/TEL2

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere