Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10"

Transkript

1 Roth QuickStop Installation Living full of energy 1/10

2 Installation QuickStop (DK) Roth QuickStop er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor med en valgfri 4 m lang sensorledning, en centralenhed og en ¾ magnetventil. Når der registreres en lækage afspærres vandforsyningen automatisk, en alarm giver lydsignal hvert 3. sekund og en rød alarm diode blinker på centralenheden samt på sensoren. Anlægget kan udbygges med op til 9 trådløse sensorer og en ekstra ventil. Den trådløse sensor som følger med, er forhåndstilmeldt. 1. Centralenhed 230V 2. Trådløs vandsensor 3. 4 m sensorledning 4. Stik til magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruer og rawlplugs 6 mm 7. Blændpropper til skruehuller på centralenhed 8. Test og tilmeldingsværktøj 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruer til trådløs sensor 11. Gummiprop til central 12. Sensorledning til centralenhed 5 4 QuickStop QuickStop Tilbehør: 13. Magnetventil ¾ 14. Splitkabel og stik 15. Trådløs sensor og kabel (Maks. 9 sensorer, se manuel tilmelding) SENSOR PROGRAM 3 SENSOR PROGRAM (SE) Roth Quickstop installeras för att skydda mot vattenskador. Roth Quickstop består av en trådlös sensor med en 4 m sensorledning som används vid behov samt en centralenhet och en ¾ magnetventil. Vid registrering av en läcka stängs vattentillförseln av, en akustisk alarmsignal hörs var 3:e sekund och en röd diod blinkar på centralenheten och på sensorn. Systemet kan byggas ut med upp till 9 st trådlösa sensorer och en extra ventil. Den medföljande sensorn är förregistrerad på centralenheten Centralenhet 230V 2. Trådlös vattensensor 3. 4 m sensorledning 4. Kontakt till magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruv och plugg 7. Täckbrickor för skruvar på centralenheten 8. Test och programeringsverktyg 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruv till trådlös sensor 11. Gummipropp till centralenheten 12. Sensorledning till centralenhet Tillbehör: 13. Magnetventil ¾ 14. Förgreningsledning och kontakt 15. Trådlös sensor och sensorledning (Max. 9 st sensorer/system) 2/10

3 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (NO) Roth QuickStop er beregnet for å beskytte bygg mot vannskader. Roth Quickstop består av en trådløs vannsensor med en valgfri 4 m lang sensorkabel, en sentral og en ¾ magnetventil. Ved registrering lekkasje stenges tilførselen automatisk og en alarm høres hver 3. sekund og en rød alarmdiode blinker på sentralenheten og sensoren. Anlegget kan utvides med opptil 9 trådløse sensorer, samt en ytterligere ventil. Den medfølgende trådløse sensoren er forhåndstilmeldt. 1. Sentral 230V 2. Trådløs Vannsensor 3. 4 m sensorledning 4. Kontakt til magnetventil 5. Magnetventil ¾ 6. Skruer og plugger 6 mm 7. Plugger til skruehull på sentralen 8. Test og tilmeldingsverktøy 9. Batteri 1,5V AA 10. Skruer til trådløs sensor 11. Gummiplugger til sentralen 12. Sensorledning for sentral 5 4 QuickStop QuickStop Tilbehør: 13. Magnetventil ¾ 14. Splittkabel og kontakt 15. Trådløs sensor og kabel (Maks. 9 sensorer, se manuel tilmelding) (FI) Roth QuickStop on suunniteltu suojaamaan koteja vesivahingoilta. Roth Quickstop koostuu langattomasta kosteusanturista, vallinnaisesta 4 m pitkästä anturikaapelista, keskusyksiköstä ja magneettiventtiilistä. Kosteushälytyksen yhteydessä veden jakelu keskeytyy automaattisesti ja hälytysääni soi joka kolmas sekunti, keskusyksikössä ja anturissa vilkkuu myös punainen hälytysvalo. Järjestelmä voi kattaa yhteensä 9 langatonta kosteusanturia sekä kaksi magneettiventtiiliä. Mukana seuraava langaton anturi on valmiiksi rekisteröity keskusyksikköön SENSOR PROGRAM SENSOR PROGRAM 1. Keskusyksikkö 230V 2. Langaton kosteusanturi 3. Anturijohto 4 m 4. Magneettiventtiiliin pistoke 5. Magneettiventtiili ¾ 6. Ruuvit ja tulpat 6 mm 7. Keskusyksikön ruuvireikien tulpat 8. Testaus ja asennustyökalu 9. Paristo 1,5V AA 10. Langattoman anturin ruuvit 11. Kumitulpat keskusyksikköön 12. Anturikaapeli keskusyksikköön Tarvikkeet: 13. Magneettiventtiili ¾ 14. Haaroitusjohto ja pistoke 15. Langaton anturi ja kaapeli (maks. 9 anturia) 3/10

4 Installation QuickStop (DK) Monter magnetventilen på tilgangsrøret på den installation du skal sikre. Hold de første 2 omgange gevind fri for pakmateriale. 2 (SE) Magnetventilen monteras på vattentillförseln till installationen som ska säkras. Håll de två första gängorna fria från gängtätning. (NO) Magnetventilen montert på innløpsrøret på den installasjonen som skal sikres. Hold de 2 første gjengerundene fri for gjengetape/tettemateriale. (FI) Magneettiventtiili asennetaan suojattavan kohteen tulovesiputkeen. Pidä kaksi ensimmäistä kierrettä vaapaana tiivistemateriaalista. (DK) Magnetventilen skal monteres i flowretning, se pil på ventilen. 3 (SE) Magnetventilen ska monteras i flödesriktningen, se pil på ventilen. (NO) Magnetventilen skal installeres i strømningsretningen, se pil på ventilen. (FI) Magneettiventtiili asennetaan virtaussuntaan, katso venttiilin nuoli. (DK) Magnetventilen kan monteres både vandret og lodret. Ved vandret montering må stikket ikke vende nedad. (SE) Magnetventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Vid horisontell montering ska anslutningen inte sitta nedåt. 4 (NO) Magnetventilen kan installeres både horisontalt og vertikalt. Ved horisontal montering skal ikke kontakten vendes nedover. (FI) Magneettiventtiili voidaan asentaa sekä vaaka että pystyasentoon. Vaakaasennuksessa huomioitava että pistoke ei saa olla venttiilin alapuolella. 4/10

5 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Monter centralenheden på væggen i nærheden af magnetventilen med de medfølgende skruer og rawplugs. Tilslut strøm. a. Udsparing til skjult ledningsføring. (Se billede 5). 5 (SE) Montera centralenheten på väggen i närheten av magnetventilen med hjälp av medföljande skruv och ev. plugg. Anslut till 230V. a. Hål för dold anslutning. (Se bild 5). a (NO) Monter sentralen på veggen i nærheten av magnetventilen med de medfølgende skruer og plugger. Koble til strøm. a. Utsparing for skjult kabling. (Se figur 5). (FI) Asenna keskusyksikkö seinälle magneettiventtiilin läheisyyteen mukana seuraavilla ruuveilla. Liitä sähkö. a. Syvennys kätketyille sähköjohdoille. (Katso kuva 5). (DK) Monter den trådløse sensor sammen med eventuel sensorledning i de områder, hvor der kan ske lækage f.eks. under køkkenskabe, vaskemaskiner, køleskabe med direkte vandtilkobling, toiletrum uden gulvafløb osv. (Se billede 6). 6 (SE) Den trådlösa sensorn monteras med eventuell sensorledning i de områden där läckage kan förekomma t.ex. under köksskåp, tvättmaskiner, kylskåp, WC utan golvbrunn etc. (Se bild 6). RF RF (NO) Trådløs sensor monteres sammen med eventuel sensorledning i de områdene hvor lekkasje kan oppstå, f.eks under kjøkkenskap, vaskemaskiner, kjøleskap med vanntilkobling, toalett uten sluk etc. (Se figur 6). RF (FI) Langaton anturi asennetaan mahdollisen anturijohdon kanssa niille alueille missä mahdollinen vuoto voi syntyä. Esim. keittiökaapit, astia/ pesukoneet, jääkapit vesikytkennällä, jakotukkikaapit tai WC tilat ilman lattiakaivoa. (Katso kuva 6). (DK) a polerne fra den trådløse sensor skal være i kontakt med gulvoverfladen b. Sensorledningen skal lægges på en måde så alle lækager registreres. Brug tape eller anden fastgørelse til gulvet. RF! (SE) a piggarna från den trådlösa sensorn ska vara i kontakt med golvet b. Sensorledningen ska placeras så att den har kontakt med golvet. Använd tejp eller liknande för att fästa ledningen. (NO) a polene fra den trådløse sensoren må være i kontakt med gulvoverflaten b. Sensorledning må legges slik at alle lekkasjer oppdages. Bruk tape eller annet festemiddel til gulvet. (FI) Langattoman anturin a piikkien on oltava kosketuksissa lattiapinnan kanssa. Anturijohto b asennetaan niin että pystytään havannoimaan vuodot mahdollisimman laajalta alueelta, kiinnitykseen käytetään teippiä tai vastaavaa. a b 5/10

6 Installation QuickStop (DK) Den trådløse sensor som følger med, er færdigprogrammeret og tilmeldt, når du monterer batterierne. Den er tilmeldt på CH1. Husk test! (Se billede 8). 7 (SE) Den medföljande trådlösa sensorn är förprogramerad på CH1, det är bara att sätta i batterierna (Se bild 8). (NO) Den medfølgende trådløse sensoren er ferdigprogrammert og tilmeldt når batteriene settes inn, den er tilmeldt på CH1. Husk test! (Se figur 8). (FI) Mukana seuraava kosteusanturi on valmiiksi ohjelmoitu ja rekistöröity kun siihen asennetaan paristot. Sille on varattu kanava 1. Muista testi! (Katso kuva 8). (DK) Test altid QuickStop efter du har tilsluttet den. (Se billede 8). 1. Begge poler på den trådløse sensor a berøres med test og tilmeldingsværktøjet c. 2. Alarmen og ventillukningen skal udløses. 3. Hold RESET/NEXT nede i 5 sek. 4. De blottede sensorledninger b berøres med test og tilmeldingsværktøjet c. 5. Alarmen og ventillukningen skal udløses. 6. Hold RESET/NEXT nede i 5 sek. 7. Anlægget er klar til brug. 8 a QuickStop SENSOR PROGRAM c (SE) Efter registrering av sensor eller vid installation ska alltid systemet testas (Se bild 8). 1. Piggarna på den trådlösa sensorn a sätts i kontakt med hjälp av testverktyget c. 2. Alarm och ventilstängning ska aktiveras. 3. RESET/NEXTknappen hålls nere i 5 sek. 4. Ett par av givarledningens kontakter b sätts i kontakt med hjälp av testverktyget c. 5. Alarm och ventilstängning ska aktiveras. 6. RESET/NEXTknappen hålls nere i 5 sek. 7. Anläggningen är klar att användas. c b x 5 sek. (NO) Test av QuickStop må alltid gjøres etter tilkobling. (Figur 8). 1. Begge polene av trådløse sensorer a berøres med testverktøyet c. 2. Alarm utløses og og ventilen skal lukkes. 3. RESET/NEXT holdes inne i fem sekunder. 4. De eksponerte sensorledningene b berøres med testverktøyet c. 5. Alarm utløses og og ventilen skal lukkes. 6. RESET/NEXT holdes inne i fem sekunder. 7. Systemet er klart til bruk. (FI) Quickstopin testaus on aina suoritettava kytkennän yhteydessä. (Katso kuva 8). 1. Langattoman anturin a kumpaakin sensoria kosketaan testaustyökalulla c. 2. Hälytys ja magneettiventtiilin sulkeutuminen tulisi tapahtua tässä vaiheessa. 3. RESET/NEXT nappi piidetään alaspainettuna 5 sekunttia. 4. Anturijohdon b sensoreihin kosketaan testaustyökalulla c. 5. Hälytys ja magneettiventtiilin sulkeutuminen tulisi tapahtua tässä vaiheessa. 6. RESET/NEXT nappi piidetään alaspainettuna 5 sekunttia. 7. Järjestelmä on valmis käytettäväksi. 6/10

7 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Funktionsoversigt 9 Alt ok 1. Blinker hvert 7. sekund (grønt) 2. Power (grønt) Ved kontakt med vand 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hvert 3. sekund 2. Power (grønt lys) 3. Lukket ventil (rødt lys) 4. Vand Ved svagt batteri 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hvert 7. sekund Ingen forbindelse mellem sensor og central (ventil lukker efter 1 time) 1. Blinkende lys (rødt) og lydsignal hvert 4. minut Total reset af central og sensorer. Afbryd strøm og tryk RESET ind, mens strømmen tilsluttes igen (SE) Funktionsöversikt (Se bild 9) (NO) Funksjonsoversikt Alt ok 1. Blinker hvert 7 sekund (grønn) 2. Power (grønn) Allt OK 1. Blinkar var 7:e sekund (grönt) 2. Power (grön) Vid kontakt med vatten 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 3:e sekund 2. Power (grön) 3. Stängd ventil (röd) 4. Vatten Vid svagt batteri i trådlös sensor 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 7:e sekund Ingen förbindelse mellan trådlös sensor och centralenhet (ventil stänger efter 1 timme) 1. Blinkande rött ljus och akustisk signal var 4:e minut Total återställning av centralenhet och sensorer. Bryt strömmen och håll in RESETknappen samtidigt som strömmen ansluts igen. I kontakt med vann 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hver 3. sekund 2. Power (grønt lys) 3. Stengt ventil (rødt lys) 4. Vann Svakt batteri 1. Blinkende rødt lys og lydsignal hver 7. sekund Ingen forbindelse mellom føleren og sentral (Ventilen stenger etter en time) 1. Blinkende lys (rød) og lydsignal hver 4 minutt Total reset av sentral og sensorer. Trekk ut stikkontakten, trykk inn RESET og hold inne mens strømmen kobles til igen. (FI) Toiminnan yleiskatsaus Toimintakunnossa 1. Vilkkuu joka 7 sekunti (vihreä) 2. Power (vihreä) Vuodon yhteydessä 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 3 sekunti 2. Power (vihreä) 3. Magneettiventtiili kiinni. (punainen valo) 4. Vettä Paristot loppumassa 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 7 sekunti Yhteys poikki anturin ja keskusyksikön väliullä (magneettiventtiili sulkeutuu 1 tunnin jälkeen) 1. Vilkkuva punainen valo ja äänimerkki joka 4 minutti Keskusyksikön ja anturien nollaus. Katkaise virta, paina RESET painiketta siihen asti kun virta kytketty päälle. 7/10

8 Installation QuickStop (DK) Manuel lukning af ventil: Drej skruen på ventilen 1,5 omgang mod uret. Elektrisk lukning/åbning af ventil: Tryk RESET/NEXT knappen nede i 5 sek. 10 (SE) Manuell stängning av ventil: Skruva vredet moturs 1,5 varv. Elektrisk stängning av ventil: Tryck på RESET/NEXTknappen i 5 sek. (NO) Manuell lukking av ventilen: Vri skruen på ventilen 1,5 omdreining mot klokken. Elektrisk lukking/åpning av ventilen: Trykk på RESET/NEXT i fem sekunder. 11 (FI) Venttiilin manualinen sulkeminen: Käännä venttiilin yläosassa olevaa ruuvia puolitoista kierrosta vastapäivään. Venttiilin elektrooninen avaaminen/sulkeminen: Pidä RESET/NEXT nappia alaspainettuna 5 sekuntia (DK) Fejlsøgning Magnetventil er lukket: 1. Kontroller at sensorpunkterne er tørre. 2. Kontroller at sensorledningens fritlagte kobberledninger er i kontakt med hinanden. 3. Undersøg om sensorpunkterne berører noget som kan forårsage falsk alarm, metal osv. 4. Ventilen er stoppet til med urenheder. Renses af autoriseret VVSinstallatør. Centralenheden/sensoren virker ikke: 1. Kontroller at der er strøm på centralenheden, power skal lyse grønt. 2. Kontroller om batterierne i den trådløse sensor skal skiftes. 3. Kontroller om der er brud på sensorledningen. 4. Kontroller om den trådløse sensor er monteret udenfor rækkevidden på 50 m. 5. Ved konstant fejl på centralenheden eller ventilen kan spændingen kobles fra og ventilen vil da stå åben. OBS! QuickStop er da sat ud af funktion. (SE) Felsökning Magnetventilen är stängd: 1. Kontrollera om sensorpunkterna är torra. 2. Kontrollera om sensorledningens kontaktpunkter kommit i kontakt med varandra. 3. Undersök om sensorpunkter kommit i kontakt med ex. metall som ger falskt alarm. 4. Ventilen är igensatt, åtgärdas av vvs installatör. Centralenhet/sensor fungerar inte: 1. Kontrollera strömförsörjningen till centralenheten, power ska lysa grönt. 2. Kontrollera om det är dags att byta batterier i den trådlösa sensorn. 3. Kontrollera om det är brott på sensorledning. 4. Kontrollera att den trådlösa sensorn är monterad inom räckvidden på 50 m. 5. Om felet ej kan avhjälpas kan spänningen till centralenheten kopplas i från, då öppnas ventilen. OBS! Quickstop är då satt ur funktion. (NO) Feilsøking Magnetventil er lukket: 1. Kontroller om sensor punktene er tørre. 2. Kontroller sensorledningens eksponerte koppertråder er i kontakt med hverandre. 3. Kontroller at sensorpunktene ikke berører noe som kan føre til falske alarmer, som metall osv. 4. Ventilen er blokkert med smuss, rengjøres av autorisert rørlegger/installatør. Sentralen/sensor fungerer ikke: 1. Sjekk om det er strømmen til sentralen, power skal lyse grønt. 2. Sjekk om batteriene i trådløs sensor må byttes. 3. Kontroller om det er et brudd på sensorledningen. 4. Kontroller den trådløse sensoren er montert utenfor rekkevidde på 50 m. 5. Ved konstant feil på sentralen eller ventilen kan strømmen kobles fra og ventilen vil da stå åpen. OBS! Quickstop er da ute av funksjon. (FI) Vianetsintä Magneettiventtiili on kiinni: 1. Tarkista että kaikki anturipaikat ovat kuivia. 2. Tarkista että anturijohtojen kupariset kosketuspinnat eivät ole yhteydessä toisiinsa. 3. Tarkista että mitkään anturit eivät kosketa mitään joka voisi antaa väärän hälytyksen, esim. metallia jne. 4. Venttiili on tukossa epäpuhtauksien johdosta, valtuutettu lviasentaja puhdistaa. Keskusyksikkö/ anturi ei toimi: 1. Tarkista keskusyksikön virta, Power tulisi palaa vihreänä. 2. Tarkista langattoman anturin paristot. 3. Tarkista onko anturijohdossa murtuma. 4. Onko langaton anturi kantaman sisäpuolella? (50 m) 5. Jatkuvan vian sattuessa keskusyksikössä tai magneettiventtiilissä voidan virta kytkeä pois ja venttiili jää auki. Huom! Quikstop ei tällöin ole käytössä. 8/10

9 MultiPex rørsystem > MultiPex rörsystem > MultiPex rørsystem > MultiPex Installation QuickStop (DK) Manuel programmering af den trådløse sensor til centralenheden. 12a 1. Monter batterierne i den trådløse sensor. 2. Tryk en gang med test og tilmeldingsværktøjet på den lille knap i hullet, mærket program ID. Lilla lys vil da blinke hurtigt på sensoren. 3. Hold MENU/PROG knap nede i 5 sekunder, grønt lys vil blinke hurtigt på CH1. 4. Ved ændring til CH2 tryk RESET/NEXT 3 gange, gentag hvis CH3 ønskes. 5. Tryk på MENU/PROG, grønt lys vil lyse konstant på valgte CH og på den trådløse sensor i 10 sek. 6. Når sensor blinker grønt hvert 7. sekund er kontakt oprettet. 7. Tryk RESET/NEXT indtil Power LED på centralen er den eneste der lyser. 8. Udfør test i henhold til vejledningen på side Gentag proceduren, hvis flere sensorer skal tilmeldes. MAKS. 3 sensorer pr. kanal ~ 9 stk. totalt. 2 (SE) Manuell registrering av trådlös sensor till centralenhet. 12b 1. Montera batterierna i den trådlösa sensorn. 2. Tryck en gång med test och programmeringsverktyget i det lilla hålet på sidan av sensorn, en purpur diod börjar blinka i snabb takt på sensorn. 3. Håll MENU/PROG knappen intryckt i 5 sekunder, den gröna dioden för CH1 börjar blinka i snabb takt. 4. För att ändra till CH2 tryck på RESET/NEXTknappen 3 gånger, upprepa för att växla mellan kanalerna. 5. Tryck på MENU/PROGknappen, en grön diod kommer att lysa konstant i 10 sekunder på vald kanal och på sensorn. 6. När dioden på sensorn blinkar med grönt ljus var 7:e sekund är registreringen klar. 7. Tryck på RESET/NEXTknappen tills endast Power lyser grönt på centralenheten. 8. Utför test enligt instruktioner på sid Upprepa proceduren om fler sensorer ska registreras. Max 3 st sensorer per kanal (CH), totalt max 9 st. (NO) Manuell programmering av trådløse sensorer til sentralen. 1. Sett i batterier i den trådløse sensoren. 2. Trykk én gang med installasjonsverktøyet på den lille knappen i hullet merket programid, det lilla lyset vil da blinke hurtig på sensoren. 3. Hold MENU/PROG knappen inne i 5 sekunder, det grønne lyset vil blinke hurtig på CH1. 4. Skal du tilmelde på CH2 trykk RESET/NEXT 3 ganger, gjenta om CH3 ønskes. 5. Trykk på MENU/PROG, det grønne lyset lyser konstant valgte CH og på den trådløse sensoren i 10 sekunder. 6. Når sensoren blinker grønt hver 7. sekund er kontakten opprettet. 7. Trykk på RESET/NEXT til Power lyset er det eneste som lyser på sentralen. 8. Utfør test i henhold til instruksjonene på side Gjenta prosedyren dersom flere sensorer skal tilmeldes. Maks tre sensorer per. kanal ~ 9 stk. totalt. (FI) Langattoman anturin manuaalinen lisääminen keskusyksikköön. 1. Asenna paristot anturiin. 2. Paina asennustyökalun avulla anturin sivussa olevaan reikään, Program ID, anturin violetti valo rupeaa tällöin vilkkumaan ripeästi. 3. Pidä keskusyksikössä olevaa MENU/PROG painiketta alaspainettuna 5 sekuntia, kanava 1 vihreä valo rupeaa vilkkuman ripeästi. 4. Vaihtaaksesi kanava 2, paina RESET/NEXT 3 kerran, kanava 3 toisen kerran. 5. Paina MENU/ PROG, vihreä valo palaa jatkuvasti valitun kanavan kohdalla ja langattomassa anturissa noin 10 sekuntia. 6. Kun anturin valo vilkku vihreää 7 sekunnin välein on yhteys avattu. 7. Paina RESET/NEXT kunnes Power valo on ainoa joka palaa keskusyksikössä. 8. Tee sivulla 6 kuvailtu toimintatesti. 9. Toista yllä kuvailtu toiminto aina kun lisäät anturin, max 3 anturia/ kanava, yhteensä 9 kpl. 9/10

10 (DK) Centralenhed Driftsspænding: 220 VAC 50 HZ Energiforbrug: 2W IP tæthed: 50 Dimensioner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Længde på 230V ledning: Længde på 230V ventilledning: Maks. sensor længde på centraludgang: 100 m Alarm udgang: 1 A 30V DC strømløs åben (NO) eller strømløs lukket (NC) Trådløs sensor Driftsspænding: 2 stk 1.5V AA batteri Batterilevetid: Ca. 3 år ved 21 C IP tæthed: 50 Dimensioner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Længde på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Rækkevidde: 50 m i bygninger Magnetventil Driftsspænding: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks. tryk: 10 bar Energiforbrug data: 8W Funktion: 2 vejs. NO Maks. medietemperatur: 80 C Omgivelsestemperatur: 10 C til 50 C Medie: Centralvarme og vand (NO) Sentral Driftsspenning: 220 VAC 50 HZ Energiforbruk: 2W IP tetthet: 50 Dimensjoner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Lengde på 230V ledning: Lengde på 230V ventilledning: Maks sensor lengde på sentralutgangen: 100 m Alarm utgang: 1 A 30V DC NO eller NC utgang Trådløs sensor Driftsspenning: 2 stk 1.5V AA batteri Batterilevetid: Ca. 3 år ved 21 C IP tetthet: 50 Dimensjoner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Lengde på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Rekkevidde: 50 m i byggninger Magnetventil Driftsspenning: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks trykk: 10 bar Energiforbruk data: 8W Funksjon: 2 Vejs. NO Maks. medietemperatur: 80 C Omgivelsestemperatur: 10 C til 50 C Medie: Sentralvarme og vann (SE) Centralenhet Driftspänning: V AC 50 HZ Energiförbrukning: 2W IP klass: 50 Dimensioner: 90 mm x 119 mm x 38 mm Längd på 230V ledning: Längd på 230V ventilledning: Max längd sensorledning från centralenhet: 100 m Larmutgång: 1 A 30V DC NO eller NC utgång Trådlös sensor Driftspänning: 2 st 1.5V AA batteri Batterilivslängd: Ca. 3 år vid 21 C IP klass: 50 Dimensioner: 58 mm x 92 mm x 22 mm Längd på sensorledning: 4 m Radiofrekvens: 868 MHz Räckvidd: 50 m i normala byggnader (FI) Keskusyksikkö Käyttöjännite: 220 VAC 50 HZ Energiakulutus: 2W IP luokitus: 50 Mitat: 90 mm x 119 mm x 38 mm Pituus 230V johto: Pituus 230V venttiilijohto: Maks. anturietäisyys keskusyksiköstä: 100 m Hälytyksen lähtö: 1A 30V DC NO tai NC Langaton anturi Käyttöjännite: 2 kpl 1,5V AA paristo Paristoikä: Noin 3v 21 C IP luokitus: 50 Mitat: 58 mm x 92 mm x 22 mm Anturijohdon pituus: 4 m Radiotaajuus: 868 MHz Kantama: 50 m rakennuksissa Magnetventil Driftspänning: V AC 50 HZ / 10% Max driftstryck: 10 bar Energiförbrukning: 8W Funktion: 2vägs NO Max. driftstemperatur: 80 C Omgivningstemperatur: 10 C till 50 C Medie: Vatten och värmevatten Magnaeettiventtiili Käyttöjännite: 220 VAC 50 HZ / 10% Maks. käyttöpaine: 10 bar Energiankulutus: 8W Toiminto: 2tie. NO Maks. nesteen lämpötila: 80 C Ympäristön lämpötila: 10 C til 50 C Käyttökohteet: Käyttövesi ja lämmitys Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Installation_QuickStop_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax rothnordic.dk facebook.com/rothnordicdk ROTH NORDIC AB Käglingevägen Malmö Tel Fax rothnordic.se facebook.com/rothnordicse ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel Fax rothnordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Sysimiehenkatu Karjaa Puh Faksi 358 (0) rothnordic.fi facebook.com/rothnordicfi 10/10

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. Dansk. EG300 Ethernet FTTH/LAN Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk Dansk 1 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Dansk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 Dansk... 20 3 Top TEL1/TEL2

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Fotoelektrisk Røgalarm

Fotoelektrisk Røgalarm DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m).

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / -

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere