ML 360 CS MP 360 CS ML 380 CS MP 380 CS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ML 360 CS MP 360 CS ML 380 CS MP 380 CS"

Transkript

1 ML 360 CS ML 380 CS MP 360 CS MP 380 CS BETJENNGSVEJLEDNNG ed0113

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 KOP AF DEN ORGNALE BETJENNGSVEJLEDNNG NDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport 4 Miljøbeskyttelse 4 nstallation Placering 5 Rengøring og desinfektion 5 Eltilslutning 5 Elektronik Betjeningspanel 6 Display 6 Tænd 6 Temperaturdisplay 6 Tastaturlayout 6 ndstilling af Sprogene 7 Menuen SETTNGS 7 Menuen EXTRA 9 Status- og advarselsmeddelelser 10 Alarm- og fejlmeddelelser 11 Betjening Vigtige anvisninger ved brug 12 Alarmtilfælde 12 Alarmlog 12 Akkumulator 13 Ekstern alarmfunktion 13 Sikkerhedstermostat 13 Skabsudstyr 13 Temperaturskriver 14 RS485-grænseflade 14 Rengøring 14 Ventilator 14 Belysning 14 Varmer 15 Service og reparationer 15 3

4 Vigtige oplysninger Generelt Køleanlæg i ML- og MP-serien er udelukkende beregnet til lagring af temperaturfølsomme præparater, der skal holdes i en ubrudt kølekæde. De er ikke beregnet til opbevaring af blod eller blodkomponenter. nden apparatet tilsluttes, læses brugervejledningen omhyggeligt igennem. Den indeholder alle oplysninger vedrørende driftssikkerhed, anvendelse og vedligeholdelse.! Opbevar brugervejledningen nær apparatet, sådan at alle brugere har mulighed for at søge oplysninger om apparatets funktioner og sikkerhedsforskrifter. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet, så luften kan cirkulere frit. Følg brugervejledningens installationsanvisninger. Ved oversættelser til fremmedsprog er den originale, tyske betjeningsvejledning bindende. Sikkerhed Apparatet må kun anvendes af voksne personer. Børn må ikke lege med det eller komme i kontakt med betjeningspanelet. Kun teknisk uddannet personale må udføre installationsarbejde eller foretage indstillinger på apparatet. Udføres dette arbejde af personer uden tilstrækkelig faglig ekspertise, kan det påvirke apparatets ydelse og indebære risiko for person- eller materielskader. Servicearbejde og reparationer må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker. Der må kun anvendes originale reservedele. Undgå at klemme eller knække tilslutningskablet ved installation eller flytning af apparatet. Sørg altid for at slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten, inden vedligeholdelsesarbejde eller rengøring af apparatet påbegyndes. Træk altid i selve stikket og ikke i kablet. Hvis stikket ikke kan nås, skal sikringen frakobles. Apparatets kølesystem indeholder kølemiddel. Opstår der lækage i kølekredsen, kan køleskabet beskadiges og de opbevarede produkter fordærves. Vær opmærksom på, at ingen skarpe objekter kommer i kontakt med kølesystemet. Transport Kontrollér, om apparatet er beskadiget ved levering. Ved konstatering af transportskader kontaktes fragtmanden eller forhandleren omgående. Hav altid fragtbrevet eller salgskvitteringen klar som dokumentation. Apparater, som er blevet beskadiget under transporten, må ikke tilsluttes! Kontakt forhandleren af apparatet, hvis du er i tvivl. Apparatet skal transporteres oprejst. (Maks. hældningsvinkel 45 ). Miljøbeskyttelse Tænk på miljøet: Sørg for en korrekt og sagkyndig bortskaffelse. Emballage og hjælpemidler er fremstillet til at kunne genbruges. Afmonter døren på gamle apparater, inden disse bortskaffes, så der ikke er fare for, at legende børn låser sig selv inde. nden apparatet bortskaffes, skal blybatteriet afmonteres og bortskaffes separat. Pas på, at apparatet ikke overophedes ved bortskaffelse, da isoleringen er opskummet ved hjælp af en brændbar gas. 4

5 O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL nstallation! Placering min 70 mm min 70 mm min 30 cm Apparatet skal opstilles i et tørt lokale med god ventilation. Undgå at placere apparatet i direkte sollys og for tæt på varmekilder. Kontrollér, at apparatet står stabilt og på et plant underlag. Apparatet må ikke stå tæt op ad andre apparater. En forudsætning for fejlfri funktion er, at luften kan cirkulere uhindret rundt om apparatet. Der skal være mindst 70 mm luft omkring alle sider af apparatet. Ved opretstående apparater skal der være mindst 30 cm afstand til loftet. Apparatet bør ikke opstilles under en loftsventilator eller tæt op ad et klimaanlæg. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Til nogle modeller medfølger to afstandsstykker ved levering. Disse anbringes på apparatets bagside som vist på tegningen, inden apparatet stilles op ad en væg Rengøring og desinfektion nden apparatet tages i brug, skal det rengøres grundigt eller desinficeres både ind- og udvendigt. Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker trænger ind til ventilatoren under rengøringen. Til desinfektion anbefales det at anvende de gængse overfladedesinfektionsmidler, som kunden har til rådighed, såfremt disse anbefales af den relevante nationale brancheorganisation. Ved desinfektion af mindre områder anbefales det at anvende et koncentreret alkoholbaseret middel. Eltilslutning Apparatet skal stå oprejst i mindst 30 minutter, inden det sluttes til og tændes første gang. nden apparatet tilsluttes, kontrolleres det, at oplysningerne på mærkepladen, der er anbragt inde i kølerummet, stemmer overens med de lokale tilslutningsværdier. Apparatet må kun sluttes til en jordet stikkontakt. Apparatet må kun tilsluttes til en jordforbundet stikkontakt, der er sikret ved hjælp af en jordledning og et passende fejlstrømsrelæ. For at undgå at apparatet slår fra, hvis der opstår problemer med andre elektriske apparater, bør det sluttes til en separat strømkreds. Apparatet må under ingen omstændigheder tilsluttes via en fælles stikdåse sammen med andre elektriske apparater. Vær opmærksom på, at apparatets tilslutningsstik er let tilgængeligt, således at det kan nås uden først at skulle flytte andre apparater eller møbler. 5

6 Elektronik Betjeningspanel rød LED (Alarm) Display VENSTRE-, HØJRE, OP, NEDtaster TLBAGEtast Nøglekontakt grøn LED (strøm) Lysknap ENTERtast Lydstop-tast MENÜtast Display Tænd Temperatur Status-, advarsels- og alarmmeddelelser DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL ndgansspænding aktuelt klokkeslæt dørvarme eller : DOOR OPEN BATTERY Batteri FAL 2 10 For at tænde drejes nøglekontakten i vandret stilling. Den grønne POWER-diode (LED) lyser. Kort efter, der er tændt, bliver den indvendige køleskabstemperatur vist på displayet. Kompressoren og alle andre komponenter til enheden slår først til igen eftger en intern selvtest af et minuts varighed. Temperaturdisplay Under normal drift angives køleskabets indvendige temperatur på displayet. Hvis det drejer sig om et kombiskab køl/frys, bliver begge temperaturerne vist oven over hinanden på displayet (køleskabsmodul øverst, frysemodul nederst). Tastaturlayout Die Temperaturenheden er afhængig af indstillingen TEMPERATURENHED i menuen "SETTNGS". ( C - Celsius eller F - Fahrenheit). Visningen sker i trin på hver 0,1 eller 1 afhængig af indstillingen OPLØSNNG i menuen "SETTNGS". Ved at trykke på MENU-tasten 3 kommer man ind i menuområdet. Det ønskede menuvalg foretages med hhv. PL NED- og PL OP-tasten. Menuvalget skal bekræftes med ENTER-tasten. Ved at trykke på TLBAGE-tasten ) kommer man tilbage til det forrige menupunkt. Med navitationstasgterne PL NED q, PL OP p, VENSTRE t og HØJRE u kan man bevæge sig inden for menuerne og ændre indstillingerne der. 6 Befinder man sig i normal visningstilstand, bliver den indvendige belysning hhv. slået til og fra. menuområdet er funtionen Lystast slukket. Med ENTER-tasten 8 bliver det aktuelle valg bekræftet. Dette vedrører både menuvalget og en parameterværdi. Ændringen af en parameter bliver først aktiveret, når den bekræftets ved at trykke på "ENTER"-tasten. Hvis alarmen aktiveres, kan den lydalarmen slukkes med lydtasten i et angivet tidsrum. menuområdet er lydtastens funktion slukket.

7 ndstilling af Sprogene Sprogindstillingen til elektronikken er fra fabrikken ENGELSK. For at skifte til tysk skal du gøre følgende: 3 Tryk på MENU-tasten q Vælg menuen "EXTRA" 8 q LANGUAGE 8 q DANSK 8 Menuen SETTNGS Parameterene, der findes i menuen SETTNGS griber til dels direkte ind i enhedens funktioner. Adgangen til menuen "SETTNGS" kan derfor beskyttes med en adgangskode. Det anbefales at bruge denne beskyttelse for at begrænse adgangen til parameteren.. dette kapitel er alle de punkter anført, der kan vises i menuen "SETTNGS". Nogle af disse funktioner står ikke til rådighed. Det afhænger af modellen. Disse bliver på displayet erstattet af Tryk på MENU-tasten w Vælg menuen SETTNGS 8 w BRUGERKODEORD : 0XXX 8 Fra fabrikken er denne adgangskode sat til værdien 0000, så man ved at trykke på tasten 8 kommer direkte ind i menuen "SETTNGS". q REFERENCEPUNKT 8 w SET : X.X C Temperatur-sætpunktet er den nominelle temperatur for køleskabet. Sætpunktet kan mellem angivne grænseværdier ændres i trin på hver 0,5 K. q REFERENCEPUNKT 2 8 w SET 2 : X.X C Temperatur-sætpunktet for frysemodulet ved kombiskabe. q DATO/KLOKKESLÆT 8 w NDST. DATO/KL.-SLÆT 8 w HH:MM dd MMM yy 8 ndstilling af det aktuelle klokkeslæt og dato. VALG 12H/24H 8 w 12h VSNNG pq 24h VSNNG 8 Skift mellem 12 timers og 24 timers visning. q ALARMER 8 w NDST. KOLD ALARM 8 w KOLD ALARM: : X.X C 8 Den lavest tilladte indvendige temperatur. Hvis denne værdi underskrides, udløses der en temperaturalarm. q NDST. VARM ALARM 8 w VARM ALARM : X.X C 8 Den højst tilladte indvendige temperatur. Hvis denne værdi overskrides, udløses der en temperaturalarm. q NDST. KOLD ALARM 2 8 w KOLD ALARM 2 : X.X C 8 Den lavest tilladte indvendige temperatur for frysemodulet. Opnås denne denne værdi, udløses der en temperaturalarm. q NDST. VARM ALARM 2 8 w VARM ALARM 2 : X.X C 8 Den højst tilladte indvendige temperatur for frysemodulet. Opnås denne denne værdi underskrides, udløses der en temperaturalarm. q FJERN DØRALARM 8 w FJERN DØRALARM AKTVÉR : 0 pq 1 8 Aktivering af fjernalarmen ved døråbning 0 = Fjernalarm slukket / 1 = Fjernalarm tændt. 7

8 q DØRVARMER 8 w DØRVARME FRA pq TL 8 Til- og frakobling af dørvarme. (se kapitlet Varmer ) q ALARMTEST 8 w AKTVERNG ALARMTEST 8 w ALARM TEST 8 Denne funktion simulerer en temperaturalarmsituation. Når der trykkes på ENTER bliver bliver følgende alarmtestcyklus startet : 1. Trinvis forhøjelse af den indvendige temperatur til den øverste alarmgrænse nås. Udløsning af temperaturalarmen. 2. Trinvis sænkning af den indvendige temperatur til til den nederste alarmgrænse nås. Udløsning af temperaturalarmen. w ALARM TEST 2 8 Den samme funktion, som oven for beskrevet til kombiskabenes frysemodul q AKTVERNG FJERN 8 w FJERN FRA pq TL 8 Fjernalarmfunktionen til en alarmtest slås hhv. til og fra. q KOM. ADRESSE 8 w KOM. ADR: 0 pq Ved hjælp af den indbyggede RS485-grænseflade kan flere enheder kobles sammen. Er dette tilfældet, skal hvert enkelt skab forsynes med en særskilt kommunikationsaresse. ( ndstilling fra 0-255) q SERVCE 8 w RESET SERVCETD 8 w RESET TÆLLER 8 w JA pq NEJ 8 Når en nærmere angiven driftstid er gået, vises der en SERVCE -meddelelse på displayet, der gør opmærksom på, at der snart skal foretages vedligeholdelse. Denne servicetidstæller kan stilles tilbage med denne funktion. q SLET SERV.ADVARSEL 8 Med denne funktion slettes Service -meddelelsen. q KODEORDSBRUGER 8 Ændring af adgangskoden for at komme ind på menuen SETTNGS. w MODF. BRUGERKODEORD: 0XXX XXXX 8 ndtast ny adgangskode og bekræft den. q KALBRERNG 8 Med denne funktion kalibreres føleren. Da enhver indstilling af kalibreringen hæmmer kombiskabets funktion, er denne funktion fra fabrikken beskyttet med en adgangskode og må kun betjenes af uddannede serviceteknikere! w KALBRERNGSKODEORD : 0XXX 8 ndtast adgangskode til kalibreringsmenuen 8

9 Menuen EXTRA Menuen EXTRA indeholder kun parametre, som ikke har nogen indflydelse på køleskabets funktion, og er derfor også tilgængelig for enhver bruger uden adgangskode. 3 Tryk på MENU-tasten. q Vælg menuen EXTRA 8 w HSTORK 8 (se kapitlet Alarmlog for at få yderligere oplysninger) w VS HSTORK 8 Visning af alarmsituationen. Med PL OP- og PL NEDtasten kan man rulle op og ned på listen. q SLET HSTORK 8 w SLET HSTORK : NEJ pq JA 8 JA : Sletter hele loggen. q HØJTTALER 8 w LYDSTYRKE 8 w LYDSTYRKE pq 8 ndstilling af lydstyrken for lydalarmens signal q LYD FRA HØJT. 8 w LYD FRA TD : 0 pq 60 8 Udløses alarmen, kan det akustiske signal slukkes i et forprogrammeret tidsrum ved at trykke på ENTERtasten. Det angivne tidsrum bestemmes af denne parameter. Den kan ændres trinvist med 1 minut ad gangen fra 0 til 60 minutter. q VSNNG 8 ndstilling af parameteren til displayet w LYSSTYRKE 8 w LYSSTYRKE ndstilling af lysstyrken med tasten t og u. q KONTRAST 8 w KONTRAST ndstilling af kontrasten med tasten t og u. q POS / NEG 8 w POSTV pq NEGATV 8 Ændring af visningen fra positiv (blå/hvid) til negativ visning (hvid/blå). q VS TÆNDNGSVARGHED 8 w VARGHED : 0 pq Displayvisningens varighed ved tryk på tasten under strømsvigt. (100 = ca.10 sek, 50 = ca. 5 sek.) (se kapitlet Alarmtilfælder ) q SPÆNDNGSVSNNG 8 w SPÆNDNGSVARGHED pq NGEN 8 Viser køleskabets indgangsspænding på displayet. q OMGVELSESFØLER 8 w OMGVELSESFØLER pq NGEN 8 Er der tilsluttet omgivelsestemperatursensor på køleskabet, så kan den af sensoren målte temperaturværdi vises på displayet. q EKSTRA FØLER 8 Gør det muligt at foretage ekstraordinær visning af temperaturværdierne for en af følgende sensorer (hvis den er tilsluttet) w NGEN 8 Der vises ingen værdi. q REGULERNGSFØLER 8 Regulatorsensorens værdi vises. q OPLØSNNG 8 w RES.: 0.1 pq 1 8 ndstilling af temperaturdisplayets opløsning. Temperaturen kan vises med eller uden en decimalplads. 9

10 q TEMPERATURENHED 8 w CELSUS pq FAHRENHET 8 Visning af temperaturværdierne i Celsius eller i Fahrenheit. q SPROG 8 Skift af menuprog. w ENGELSK 8 q TYSK 8 q FRANSK 8 q HOLLANDSK 8 q TALENSK 8 q SPANSK 8 q PORTUGSSK 8 q DANSK 8 q SVENSK 8 q NORSK 8 q FNSK 8 q MALAYSSK 8 q RUSLAND 8 q DAGNOSE 8 Visning af køleskabets aktuelle status (kun til serviceformål). q PARAMETER 8 Visning af alle paratmetres aktuelle indstillinger (kun serviceformål). Status- og advarselsmeddelelser Elektronikken afgiver forskellige status- eller advarselsmeddelelser, hvilket afhænger af hhv. køleskabets indstillinger og tilstand. Når to eller flere meddelelser skal vises samtidig på en linje, så vises disse meddelelser skiftevist på displayet. w ÅBN DØR Denne meddelelse vises, så snart køleskabsdøren bliver åbnet. Hvis døren ikke lukkes igen efter et forprogrammeret tidsrum, så bliver alarmen udløst. Denne alarm bliver ikke vist i loggen. Meddelelsen slettes, og alarmen slukkes, så snart døren bliver lukket. w HSTORK Denne meddelelse angiver, at alarmloggen indeholder en ny dataregistrering. Meddelesen forsvinder, så snart logdataene er blevet vist med funktionen VS HSTORK. w ALARM TEST Vises under en alarmtest. Meddelelsen forsvinder, så snart testen er færdig. w ALARM TEST 2 Vises under en alarmtest af frysemodulet på kombiskabe. Meddelelsen forsvinder igen, så snart testen er færdig. w AMB.. C Er køleskabet tilsluttet en omgivelsestemperatursensor, og visningen er aktiveret i menuen "EXTRA" (3 - EXTRA - OMGVELSESFØLER), vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelt målte omgivelsestemperatur på displayet. w REG 2.. C Når regulatortemperaturen er aktiveret ved kombiskabe, vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelle temperatur, der måles for frysemodulet på displayet vekselvist med kølemodulets regulatortemperatur. w REG.. C Hvis visningen af regulatorsensorens er aktiveret i menuen "EXTRA", (3 - EXTRA - EKSTRA FØLER - REGULERNGSFØLER), vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelt målte regulatortemperatur på displayet. w SERVCE Når køleskabet har kørt i et programmeret tidsrum, vises denne meddelelse på displayet for at angive, at der skal gøres rent og foretages vedligeholdelse. Meddelelsen kan slettes med funktionen SLET SERV.ADVARSEL i menuen "SETTNGS" igen. 10

11 w OMG.TEMP. HØJ Er køleskabet tilsluttet en omgivelsestemperatursensor, og stiger denne værdi op over en forprogrammeret værdi, vises denne meddelelse på displayet. Køleskabet kører alligevel videre på normal vis. Den i elektronikken gemte maks.-værdi afhænger af den aktuelle temperaturklasse og kan ikke ændres. w OMG.TEMP. LAV analog zu OMG.TEMP. HØJ jedoch mit Minimalwert. Alarm- og fejlmeddelelser Følgende alarmmeddelelser kan afgives af elektronikken. Se kapitlet Alarmtilfælde for yderligere oplysninger. w ÅBN DØR se statusmeddelelsen ÅBN DØR w VARM ALARM Denne alarmmeddelelse vises, så snart den indvendige temperatur overskrider den øverste alarmgrænse. En temperaturadvarselsalarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart temperaturen har nået den øvre alarmgrænse. w KOLD ALARM Denne alarmmeddelelse vises, så snart den indvendige temperatur overskrider den nedre alarmgrænse. En temperatur-kold-alarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart temperaturen igen når den nedre alarmgrænse w VARM ALARM 2 som beskrevet ovenfor, dog for frysemodulet i kombiskabe. w KOLD ALARM 2 som beskrevet ovenfor, dog for frysemodulet i kombiskabe. w STRØMSVGT Denne meddelelse vises, hvis strømmen bliver afbrudt ved et tændt køleskab. En strømsvigtalarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart strømforsyningen er genetableret. Vises en af følgende fejlmeddelelser på displayet, foreligger der en defekt eller en fejlfunktion, og de involverede komponenter skal til service og repareres eller udskiftes. w BAT.1 SVAG/FEJL Denne meddelelse vises, når det interne batteri er defekt eller afladet. Samtidig vises batterisymbolet også på displayet. w BAT.2 SVAG/FEJL Denne meddelelse vises, når det optionelle ekstrabatteri er defekt eller afladet. Samtidig vises batterisymbolet også på displayet. w FEJL REGULERNGSFØLER Regulatorsensoren svigter. Køleskabet kører i NØDDRFT Modus videre. w FEJL REGULERNGSF. 2 Frysemodulets regulatorsensor svigter ved kombiskabe. Nu kører enheden videre i NØDDRFT. w FEJL VSNNGSFØLER Displaysensoren svigter. dette tilfælde bliver visningsfunktionen overtaget af regulatorsensoren. w FEJL VSNNGSFØLER 2 Frysemodulets regulatorsensor svigter ved kombiskabe. dette tilfælde bliver visningsfunktionen fra frysemodulets regulatorsensor. w FEJL FØLER OMG. Omgivelsestemperatursensoren svigter. 11

12 w E1 / KONFGURATONSFEJL Konfigurationsfejl : Fejl ved parameterindstillingen. Nu starter køleskabet ikke. w E2 Elektronikfejl. Køleskabets funktion er stoppet. w COM FEJL ngen kommunikation mellem interface og mainboard. Nu er køleskabets funktion stoppet. w NØDDRFT Svær fejl, køleskabet kører videre i NØDDRFT, dvs. kompressoren slår til og fra efter en angiven rytme. Betjening Vigtige anvisninger ved brug Opbevar kun medicin i de skuffer og/eller gitterriste, der er beregnet hertil. De lagrede varer må under ingen omstændigheder blokere luftudstrømningsåbningerne i anlægget. Sørg for, at medicinen ikke kan vippe bagud. De opbevarede enheder må ikke komme i kontakt med displayfølerens referenceflaske. Anlægget er ikke konstrueret til hurtig nedkøling af varme medicinen. Anlægget må ikke overfyldes Alarmtilfælde Når der foreligger et alarmtilfælde, skal man forsøge at finde ud af årsagen til den pågældende alarm og hurtigst muligt afhjælpe den. Lykkes dette ikke, så skal der straks træffes nødvendige forholdsregler, så de oplagrede produkter ikke lider skade. Ved en temperaturalarm lyser den røde alarmdiode, og der afgives et akustisk signal. Desuden vises den tilknyttede alarmmeddelelse på displayet. tilfælde af en strømsvigtalarm blinker den grønne strømdiode, og den røde alarmdiode afgiver et lydsignal. Displayet slår fra, men kan dog slås til igen ved at trykke på en tast. Efter et forprogrammeret tidsrum (indstilling: EXTRA - VSNNG - VS TÆNDNGSVARGHED) slår displayet fra igen. Lydarlarmen kan undertrykkes ved at trykke på ENTER-tasten til et forprogrammeret klokkeslæt. løbet af strømsvigtfasen kan ingen parametre ændres. Når den indvendige temperatur under en "Powerfail"-fase stiger op over den øvre grænseværdi, udløses temperaturalarmen og bliver registreret på loggen. Hvis døralarmen går i gang, lyser den røde alarmlysdiode (LED) op, og der afgives et akustisk signal. Desuden vises den tilknyttede alarmmeddelelse på displayet. Alarmlog Alarmloggen indeholder alle relevante vdata om temperatur og strømsvigthændelser. Fortegnelsen indeholder indtil 20 alarmsituationer. Statusmeddelelsen HSTORK antyder, at der er nye dataregistreringer til rådighed i log fortegnelsen. Alarmloggen hentes via den aktuelle funktion VS HSTORK i menuen "EXTRA". Man bevæger sig inden for loggen vha. PL OP og PL NEDtasterne. Den første og sidste registrering på listen kendes på meddelelsen BEGYNDELSE PA LSTE og SLUTNNG AF LSTE. Følgende oplysninger gemmes i alarmloggen : w Temperaturalarm : ALARM : Alarmtypen (VARM ALARM eller KOLD ALARM) START : Startdato og fejlhændelsestidspunkt END : Slutdato og fejlhændelsestidspunkt AVG : Gennemsnitstemperatur på displaysensor under alarmhændelsen MAX / MN : Maksimal og minimaltemperaturværdien på displaysensoren under alarmhændelsen (afhænger af temperaturalarmtypen) 12

13 w Strømsvigtalarm : ALARM : START : END : AVG : STRØMSVGT Startdato og fejlhændelsestidspunkt Slutdato og fejlhændelsestidspunkt Gennemsnitstemperatur på displaysensor under alarmhændelsen For at slette alarmloggen vælges funktionen SLET HSTORK: fra menuen "EXTRA". Akkumulator Gennem en integreret akkumulator bliver overvågningsfunktionerne til elektronikken mindst opretholdt i 48 timer ved afbrydelse af strømtilførslen. Denne generator bliver automatisk opladet, når kombiskabet tilsluttes. Når akkumulatorens kapacitet ikke mere rækker til at varetage kontrolfunktionen, afgives fejlmeddelelsen BAT.1 SVAG/FEJL på displayet. Ved den første ibrugtagning kan meddelelsen BAT.1 SVAG/ FEJL blive vist. Denne meddelelse forsvinder, så snart batteriet er opladet. Akkumulatoren skal udskiftes forebyggende hvert 2. år. Denne udskiftning må kun foretages af en anerkendt servicetekniker. Før akkumulatoren afmonteres, skal kombiskabet slukkes og nnetstikket trækkes ud. Ved akkumulatoren drejer det sig om en blyakkumulator, som i tilfælde af fejl og defekter skal bortskaffes på forsvarlig vis. Ekstern alarmfunktion På bagsiden af anlægget sidder der to klemmer, hver med tre potentialfrie kontakter, som kan bruges til at aktivere en ekstra ekstern alarm med (optisk eller akustisk). Den ene klemme svarer her til temperatur- og døralarmen. Den anden klemme til powerfailalarmen. Et tryk på tasten ENTER i alarmtilfælde slukker kun det interne akustiske alarmsignal. Den eksterne alarm berøres ikke heraf. Det eksterne alarmsignal slukker først, når årsagen til alarmen er afhjulpet. Der kan sluttes 12 V jævnstrøm eller maks. 250 V vekselstrøm til kontakterne. Den maksimale belastning må ikke overstige 8 A. Mindste tilslutningsværdi er 100mA / 5V. TEMPERATUR ÅBN DØR Hviletilstand Alarm STRØMSVGT Hviletilstand Alarm Sikkerhedstermostat Alle apparater er udstyret med en sikkerhedstermostat. Denne termostat frakobler kompressoren, så snart køleskabstemperaturen falder til under +2 C for at forhindre, at produkterne fryseskades. Skabsudstyr Afhængigt af modelrækken er apparaterne udstyret med skuffer eller riste, der kan arrangeres variabelt i højden. Belastningen på skufferne eller ristene skal fordeles jævnt. Skufferne må kun trækkes ud ved hjælp af grebet. Skufferne tages ud (f.eks. til rengøring) ved at trække dem helt frem og derefter løfte dem opad. Kombiskabene er indrettet, så de fungerer optimalt med den originale udstyring. Hvis den indvendige udstyring fra andre udbydere skal gøres anvendelig, skal den altid afstemmes med producenten. 13

14 Temperaturskriver Temperaturforløbet i en periode registreres ved hjælp af temperaturskriveren. Registreringsperioden kan indstilles fra 7 dage (standard) til 24 timer på følgende måde: Vip skrivearmen opad, og afmonter møtrikken på skriveraksen. Registreringsskiven kan nu fjernes. Træk i skriveraksen for at afmontere indsatsen fra kabinettet. På siden af indsatsen findes den kontakt, som anvendes til at indstille registreringsperioden. Registreringsskiverne til de to perioder er forskellige. Vær opmærksom på at anvende den rigtige skive. Skriverens ur strømforsynes via et 1,5 V AAbatteri. Batterirummet findes nederst i skriverindsatsen.! Udskiftning af skriverstiften: Træk den gamle stift af armen, og skub en ny stift på plads i armens føringsskinner. Undgå at røre ved stiften med fingrene. Vær opmærksom på, at møtrikken monteres korrekt! RS485-grænseflade Apparaterne er udstyretmed en RS485- grænseflade. Ved hjælp af denne kan apparatet sluttes til en pc eller forbindes med andre køleapparater i et netværk. Kontakt serviceværkstedet for at få yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder og software. Rengøring Køleskabet bør rengøres grundigt og evt. desinficeres, inden det tages i brug og derefter med regelmæssige mellemrum. Ventilator Ved apparater med ventilation af skabsrummet er det vigtigt, at ventilatoren altid er fuldt funktionsdygtig. Belysning Apparaterne er udstyret med en valgfri indvendig belysning. Den indvendige belysning tændes, hver gang døres åbnes, men kan også tændes eller slukkes vha. den pågældende taste på elektronikken. Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker trænger ind til ventilatoren under rengøringen. For at undgå at suge varm luft ind i skabet, slukker ventilatoren, når døren åbnes. Sørg for, at luften kan strømme uhindret til ventilatoren. Ventilationsslidserne må derfor ikke blokeres eller tildækkes. Der er her tale om en vedligeholdelsesfri LEDlampe med meget lang levetid. Hvis LED-lampen mod forventning skulle blive defekt, skal den udskiftes komplet. Denne udskiftning må kun udføres af kundeservice eller af en autoriseret elektriker. 14

15 Varmer De modeller med glas dør er udstyret med dørvarme. Service og reparationer Hvis døren dugger til, kan denne varmefunktion slås til eller fra via funktionen DØRVARMER i menuen "SETTNGS". Hvis varmen er slået til, vises varmesymbolet DOOR OPEN BATTERY FAL på displayet. DOOR OPE BATTERY VGTGT: Før der foretages rengøring eller udføres servicearbejder, skal du altid slukke for apparatet og trække stikket ud. Alle servicearbejder og reparationer må kun udføres af en kvalificeret kundeservicetekniker. Der må kun anvendes originale reservedele. Separatoren/kondensatoren i maskinens skuffe skal regelmæssigt afstøves ved hjælp af en håndbørste eller en støvsuger. Rengøringsintervallet er fastsat fra fabrikken og vises med en meddelelse SERVCE i displayet. Batteriet skal præventivt udskiftet hvert andet år. Et beskadiget tilslutningskabel må ikke repareres. Det skal udskiftes af kundeservice eller af en autoriseret elektriker. 15

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere