ML 360 CS MP 360 CS ML 380 CS MP 380 CS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ML 360 CS MP 360 CS ML 380 CS MP 380 CS"

Transkript

1 ML 360 CS ML 380 CS MP 360 CS MP 380 CS BETJENNGSVEJLEDNNG ed0113

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 KOP AF DEN ORGNALE BETJENNGSVEJLEDNNG NDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport 4 Miljøbeskyttelse 4 nstallation Placering 5 Rengøring og desinfektion 5 Eltilslutning 5 Elektronik Betjeningspanel 6 Display 6 Tænd 6 Temperaturdisplay 6 Tastaturlayout 6 ndstilling af Sprogene 7 Menuen SETTNGS 7 Menuen EXTRA 9 Status- og advarselsmeddelelser 10 Alarm- og fejlmeddelelser 11 Betjening Vigtige anvisninger ved brug 12 Alarmtilfælde 12 Alarmlog 12 Akkumulator 13 Ekstern alarmfunktion 13 Sikkerhedstermostat 13 Skabsudstyr 13 Temperaturskriver 14 RS485-grænseflade 14 Rengøring 14 Ventilator 14 Belysning 14 Varmer 15 Service og reparationer 15 3

4 Vigtige oplysninger Generelt Køleanlæg i ML- og MP-serien er udelukkende beregnet til lagring af temperaturfølsomme præparater, der skal holdes i en ubrudt kølekæde. De er ikke beregnet til opbevaring af blod eller blodkomponenter. nden apparatet tilsluttes, læses brugervejledningen omhyggeligt igennem. Den indeholder alle oplysninger vedrørende driftssikkerhed, anvendelse og vedligeholdelse.! Opbevar brugervejledningen nær apparatet, sådan at alle brugere har mulighed for at søge oplysninger om apparatets funktioner og sikkerhedsforskrifter. Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet, så luften kan cirkulere frit. Følg brugervejledningens installationsanvisninger. Ved oversættelser til fremmedsprog er den originale, tyske betjeningsvejledning bindende. Sikkerhed Apparatet må kun anvendes af voksne personer. Børn må ikke lege med det eller komme i kontakt med betjeningspanelet. Kun teknisk uddannet personale må udføre installationsarbejde eller foretage indstillinger på apparatet. Udføres dette arbejde af personer uden tilstrækkelig faglig ekspertise, kan det påvirke apparatets ydelse og indebære risiko for person- eller materielskader. Servicearbejde og reparationer må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker. Der må kun anvendes originale reservedele. Undgå at klemme eller knække tilslutningskablet ved installation eller flytning af apparatet. Sørg altid for at slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten, inden vedligeholdelsesarbejde eller rengøring af apparatet påbegyndes. Træk altid i selve stikket og ikke i kablet. Hvis stikket ikke kan nås, skal sikringen frakobles. Apparatets kølesystem indeholder kølemiddel. Opstår der lækage i kølekredsen, kan køleskabet beskadiges og de opbevarede produkter fordærves. Vær opmærksom på, at ingen skarpe objekter kommer i kontakt med kølesystemet. Transport Kontrollér, om apparatet er beskadiget ved levering. Ved konstatering af transportskader kontaktes fragtmanden eller forhandleren omgående. Hav altid fragtbrevet eller salgskvitteringen klar som dokumentation. Apparater, som er blevet beskadiget under transporten, må ikke tilsluttes! Kontakt forhandleren af apparatet, hvis du er i tvivl. Apparatet skal transporteres oprejst. (Maks. hældningsvinkel 45 ). Miljøbeskyttelse Tænk på miljøet: Sørg for en korrekt og sagkyndig bortskaffelse. Emballage og hjælpemidler er fremstillet til at kunne genbruges. Afmonter døren på gamle apparater, inden disse bortskaffes, så der ikke er fare for, at legende børn låser sig selv inde. nden apparatet bortskaffes, skal blybatteriet afmonteres og bortskaffes separat. Pas på, at apparatet ikke overophedes ved bortskaffelse, da isoleringen er opskummet ved hjælp af en brændbar gas. 4

5 O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O POWER FAL nstallation! Placering min 70 mm min 70 mm min 30 cm Apparatet skal opstilles i et tørt lokale med god ventilation. Undgå at placere apparatet i direkte sollys og for tæt på varmekilder. Kontrollér, at apparatet står stabilt og på et plant underlag. Apparatet må ikke stå tæt op ad andre apparater. En forudsætning for fejlfri funktion er, at luften kan cirkulere uhindret rundt om apparatet. Der skal være mindst 70 mm luft omkring alle sider af apparatet. Ved opretstående apparater skal der være mindst 30 cm afstand til loftet. Apparatet bør ikke opstilles under en loftsventilator eller tæt op ad et klimaanlæg. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Til nogle modeller medfølger to afstandsstykker ved levering. Disse anbringes på apparatets bagside som vist på tegningen, inden apparatet stilles op ad en væg Rengøring og desinfektion nden apparatet tages i brug, skal det rengøres grundigt eller desinficeres både ind- og udvendigt. Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker trænger ind til ventilatoren under rengøringen. Til desinfektion anbefales det at anvende de gængse overfladedesinfektionsmidler, som kunden har til rådighed, såfremt disse anbefales af den relevante nationale brancheorganisation. Ved desinfektion af mindre områder anbefales det at anvende et koncentreret alkoholbaseret middel. Eltilslutning Apparatet skal stå oprejst i mindst 30 minutter, inden det sluttes til og tændes første gang. nden apparatet tilsluttes, kontrolleres det, at oplysningerne på mærkepladen, der er anbragt inde i kølerummet, stemmer overens med de lokale tilslutningsværdier. Apparatet må kun sluttes til en jordet stikkontakt. Apparatet må kun tilsluttes til en jordforbundet stikkontakt, der er sikret ved hjælp af en jordledning og et passende fejlstrømsrelæ. For at undgå at apparatet slår fra, hvis der opstår problemer med andre elektriske apparater, bør det sluttes til en separat strømkreds. Apparatet må under ingen omstændigheder tilsluttes via en fælles stikdåse sammen med andre elektriske apparater. Vær opmærksom på, at apparatets tilslutningsstik er let tilgængeligt, således at det kan nås uden først at skulle flytte andre apparater eller møbler. 5

6 Elektronik Betjeningspanel rød LED (Alarm) Display VENSTRE-, HØJRE, OP, NEDtaster TLBAGEtast Nøglekontakt grøn LED (strøm) Lysknap ENTERtast Lydstop-tast MENÜtast Display Tænd Temperatur Status-, advarsels- og alarmmeddelelser DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL DOOR OPEN BATTERY FAL ndgansspænding aktuelt klokkeslæt dørvarme eller : DOOR OPEN BATTERY Batteri FAL 2 10 For at tænde drejes nøglekontakten i vandret stilling. Den grønne POWER-diode (LED) lyser. Kort efter, der er tændt, bliver den indvendige køleskabstemperatur vist på displayet. Kompressoren og alle andre komponenter til enheden slår først til igen eftger en intern selvtest af et minuts varighed. Temperaturdisplay Under normal drift angives køleskabets indvendige temperatur på displayet. Hvis det drejer sig om et kombiskab køl/frys, bliver begge temperaturerne vist oven over hinanden på displayet (køleskabsmodul øverst, frysemodul nederst). Tastaturlayout Die Temperaturenheden er afhængig af indstillingen TEMPERATURENHED i menuen "SETTNGS". ( C - Celsius eller F - Fahrenheit). Visningen sker i trin på hver 0,1 eller 1 afhængig af indstillingen OPLØSNNG i menuen "SETTNGS". Ved at trykke på MENU-tasten 3 kommer man ind i menuområdet. Det ønskede menuvalg foretages med hhv. PL NED- og PL OP-tasten. Menuvalget skal bekræftes med ENTER-tasten. Ved at trykke på TLBAGE-tasten ) kommer man tilbage til det forrige menupunkt. Med navitationstasgterne PL NED q, PL OP p, VENSTRE t og HØJRE u kan man bevæge sig inden for menuerne og ændre indstillingerne der. 6 Befinder man sig i normal visningstilstand, bliver den indvendige belysning hhv. slået til og fra. menuområdet er funtionen Lystast slukket. Med ENTER-tasten 8 bliver det aktuelle valg bekræftet. Dette vedrører både menuvalget og en parameterværdi. Ændringen af en parameter bliver først aktiveret, når den bekræftets ved at trykke på "ENTER"-tasten. Hvis alarmen aktiveres, kan den lydalarmen slukkes med lydtasten i et angivet tidsrum. menuområdet er lydtastens funktion slukket.

7 ndstilling af Sprogene Sprogindstillingen til elektronikken er fra fabrikken ENGELSK. For at skifte til tysk skal du gøre følgende: 3 Tryk på MENU-tasten q Vælg menuen "EXTRA" 8 q LANGUAGE 8 q DANSK 8 Menuen SETTNGS Parameterene, der findes i menuen SETTNGS griber til dels direkte ind i enhedens funktioner. Adgangen til menuen "SETTNGS" kan derfor beskyttes med en adgangskode. Det anbefales at bruge denne beskyttelse for at begrænse adgangen til parameteren.. dette kapitel er alle de punkter anført, der kan vises i menuen "SETTNGS". Nogle af disse funktioner står ikke til rådighed. Det afhænger af modellen. Disse bliver på displayet erstattet af Tryk på MENU-tasten w Vælg menuen SETTNGS 8 w BRUGERKODEORD : 0XXX 8 Fra fabrikken er denne adgangskode sat til værdien 0000, så man ved at trykke på tasten 8 kommer direkte ind i menuen "SETTNGS". q REFERENCEPUNKT 8 w SET : X.X C Temperatur-sætpunktet er den nominelle temperatur for køleskabet. Sætpunktet kan mellem angivne grænseværdier ændres i trin på hver 0,5 K. q REFERENCEPUNKT 2 8 w SET 2 : X.X C Temperatur-sætpunktet for frysemodulet ved kombiskabe. q DATO/KLOKKESLÆT 8 w NDST. DATO/KL.-SLÆT 8 w HH:MM dd MMM yy 8 ndstilling af det aktuelle klokkeslæt og dato. VALG 12H/24H 8 w 12h VSNNG pq 24h VSNNG 8 Skift mellem 12 timers og 24 timers visning. q ALARMER 8 w NDST. KOLD ALARM 8 w KOLD ALARM: : X.X C 8 Den lavest tilladte indvendige temperatur. Hvis denne værdi underskrides, udløses der en temperaturalarm. q NDST. VARM ALARM 8 w VARM ALARM : X.X C 8 Den højst tilladte indvendige temperatur. Hvis denne værdi overskrides, udløses der en temperaturalarm. q NDST. KOLD ALARM 2 8 w KOLD ALARM 2 : X.X C 8 Den lavest tilladte indvendige temperatur for frysemodulet. Opnås denne denne værdi, udløses der en temperaturalarm. q NDST. VARM ALARM 2 8 w VARM ALARM 2 : X.X C 8 Den højst tilladte indvendige temperatur for frysemodulet. Opnås denne denne værdi underskrides, udløses der en temperaturalarm. q FJERN DØRALARM 8 w FJERN DØRALARM AKTVÉR : 0 pq 1 8 Aktivering af fjernalarmen ved døråbning 0 = Fjernalarm slukket / 1 = Fjernalarm tændt. 7

8 q DØRVARMER 8 w DØRVARME FRA pq TL 8 Til- og frakobling af dørvarme. (se kapitlet Varmer ) q ALARMTEST 8 w AKTVERNG ALARMTEST 8 w ALARM TEST 8 Denne funktion simulerer en temperaturalarmsituation. Når der trykkes på ENTER bliver bliver følgende alarmtestcyklus startet : 1. Trinvis forhøjelse af den indvendige temperatur til den øverste alarmgrænse nås. Udløsning af temperaturalarmen. 2. Trinvis sænkning af den indvendige temperatur til til den nederste alarmgrænse nås. Udløsning af temperaturalarmen. w ALARM TEST 2 8 Den samme funktion, som oven for beskrevet til kombiskabenes frysemodul q AKTVERNG FJERN 8 w FJERN FRA pq TL 8 Fjernalarmfunktionen til en alarmtest slås hhv. til og fra. q KOM. ADRESSE 8 w KOM. ADR: 0 pq Ved hjælp af den indbyggede RS485-grænseflade kan flere enheder kobles sammen. Er dette tilfældet, skal hvert enkelt skab forsynes med en særskilt kommunikationsaresse. ( ndstilling fra 0-255) q SERVCE 8 w RESET SERVCETD 8 w RESET TÆLLER 8 w JA pq NEJ 8 Når en nærmere angiven driftstid er gået, vises der en SERVCE -meddelelse på displayet, der gør opmærksom på, at der snart skal foretages vedligeholdelse. Denne servicetidstæller kan stilles tilbage med denne funktion. q SLET SERV.ADVARSEL 8 Med denne funktion slettes Service -meddelelsen. q KODEORDSBRUGER 8 Ændring af adgangskoden for at komme ind på menuen SETTNGS. w MODF. BRUGERKODEORD: 0XXX XXXX 8 ndtast ny adgangskode og bekræft den. q KALBRERNG 8 Med denne funktion kalibreres føleren. Da enhver indstilling af kalibreringen hæmmer kombiskabets funktion, er denne funktion fra fabrikken beskyttet med en adgangskode og må kun betjenes af uddannede serviceteknikere! w KALBRERNGSKODEORD : 0XXX 8 ndtast adgangskode til kalibreringsmenuen 8

9 Menuen EXTRA Menuen EXTRA indeholder kun parametre, som ikke har nogen indflydelse på køleskabets funktion, og er derfor også tilgængelig for enhver bruger uden adgangskode. 3 Tryk på MENU-tasten. q Vælg menuen EXTRA 8 w HSTORK 8 (se kapitlet Alarmlog for at få yderligere oplysninger) w VS HSTORK 8 Visning af alarmsituationen. Med PL OP- og PL NEDtasten kan man rulle op og ned på listen. q SLET HSTORK 8 w SLET HSTORK : NEJ pq JA 8 JA : Sletter hele loggen. q HØJTTALER 8 w LYDSTYRKE 8 w LYDSTYRKE pq 8 ndstilling af lydstyrken for lydalarmens signal q LYD FRA HØJT. 8 w LYD FRA TD : 0 pq 60 8 Udløses alarmen, kan det akustiske signal slukkes i et forprogrammeret tidsrum ved at trykke på ENTERtasten. Det angivne tidsrum bestemmes af denne parameter. Den kan ændres trinvist med 1 minut ad gangen fra 0 til 60 minutter. q VSNNG 8 ndstilling af parameteren til displayet w LYSSTYRKE 8 w LYSSTYRKE ndstilling af lysstyrken med tasten t og u. q KONTRAST 8 w KONTRAST ndstilling af kontrasten med tasten t og u. q POS / NEG 8 w POSTV pq NEGATV 8 Ændring af visningen fra positiv (blå/hvid) til negativ visning (hvid/blå). q VS TÆNDNGSVARGHED 8 w VARGHED : 0 pq Displayvisningens varighed ved tryk på tasten under strømsvigt. (100 = ca.10 sek, 50 = ca. 5 sek.) (se kapitlet Alarmtilfælder ) q SPÆNDNGSVSNNG 8 w SPÆNDNGSVARGHED pq NGEN 8 Viser køleskabets indgangsspænding på displayet. q OMGVELSESFØLER 8 w OMGVELSESFØLER pq NGEN 8 Er der tilsluttet omgivelsestemperatursensor på køleskabet, så kan den af sensoren målte temperaturværdi vises på displayet. q EKSTRA FØLER 8 Gør det muligt at foretage ekstraordinær visning af temperaturværdierne for en af følgende sensorer (hvis den er tilsluttet) w NGEN 8 Der vises ingen værdi. q REGULERNGSFØLER 8 Regulatorsensorens værdi vises. q OPLØSNNG 8 w RES.: 0.1 pq 1 8 ndstilling af temperaturdisplayets opløsning. Temperaturen kan vises med eller uden en decimalplads. 9

10 q TEMPERATURENHED 8 w CELSUS pq FAHRENHET 8 Visning af temperaturværdierne i Celsius eller i Fahrenheit. q SPROG 8 Skift af menuprog. w ENGELSK 8 q TYSK 8 q FRANSK 8 q HOLLANDSK 8 q TALENSK 8 q SPANSK 8 q PORTUGSSK 8 q DANSK 8 q SVENSK 8 q NORSK 8 q FNSK 8 q MALAYSSK 8 q RUSLAND 8 q DAGNOSE 8 Visning af køleskabets aktuelle status (kun til serviceformål). q PARAMETER 8 Visning af alle paratmetres aktuelle indstillinger (kun serviceformål). Status- og advarselsmeddelelser Elektronikken afgiver forskellige status- eller advarselsmeddelelser, hvilket afhænger af hhv. køleskabets indstillinger og tilstand. Når to eller flere meddelelser skal vises samtidig på en linje, så vises disse meddelelser skiftevist på displayet. w ÅBN DØR Denne meddelelse vises, så snart køleskabsdøren bliver åbnet. Hvis døren ikke lukkes igen efter et forprogrammeret tidsrum, så bliver alarmen udløst. Denne alarm bliver ikke vist i loggen. Meddelelsen slettes, og alarmen slukkes, så snart døren bliver lukket. w HSTORK Denne meddelelse angiver, at alarmloggen indeholder en ny dataregistrering. Meddelesen forsvinder, så snart logdataene er blevet vist med funktionen VS HSTORK. w ALARM TEST Vises under en alarmtest. Meddelelsen forsvinder, så snart testen er færdig. w ALARM TEST 2 Vises under en alarmtest af frysemodulet på kombiskabe. Meddelelsen forsvinder igen, så snart testen er færdig. w AMB.. C Er køleskabet tilsluttet en omgivelsestemperatursensor, og visningen er aktiveret i menuen "EXTRA" (3 - EXTRA - OMGVELSESFØLER), vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelt målte omgivelsestemperatur på displayet. w REG 2.. C Når regulatortemperaturen er aktiveret ved kombiskabe, vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelle temperatur, der måles for frysemodulet på displayet vekselvist med kølemodulets regulatortemperatur. w REG.. C Hvis visningen af regulatorsensorens er aktiveret i menuen "EXTRA", (3 - EXTRA - EKSTRA FØLER - REGULERNGSFØLER), vises denne meddelelse efterfulgt af den aktuelt målte regulatortemperatur på displayet. w SERVCE Når køleskabet har kørt i et programmeret tidsrum, vises denne meddelelse på displayet for at angive, at der skal gøres rent og foretages vedligeholdelse. Meddelelsen kan slettes med funktionen SLET SERV.ADVARSEL i menuen "SETTNGS" igen. 10

11 w OMG.TEMP. HØJ Er køleskabet tilsluttet en omgivelsestemperatursensor, og stiger denne værdi op over en forprogrammeret værdi, vises denne meddelelse på displayet. Køleskabet kører alligevel videre på normal vis. Den i elektronikken gemte maks.-værdi afhænger af den aktuelle temperaturklasse og kan ikke ændres. w OMG.TEMP. LAV analog zu OMG.TEMP. HØJ jedoch mit Minimalwert. Alarm- og fejlmeddelelser Følgende alarmmeddelelser kan afgives af elektronikken. Se kapitlet Alarmtilfælde for yderligere oplysninger. w ÅBN DØR se statusmeddelelsen ÅBN DØR w VARM ALARM Denne alarmmeddelelse vises, så snart den indvendige temperatur overskrider den øverste alarmgrænse. En temperaturadvarselsalarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart temperaturen har nået den øvre alarmgrænse. w KOLD ALARM Denne alarmmeddelelse vises, så snart den indvendige temperatur overskrider den nedre alarmgrænse. En temperatur-kold-alarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart temperaturen igen når den nedre alarmgrænse w VARM ALARM 2 som beskrevet ovenfor, dog for frysemodulet i kombiskabe. w KOLD ALARM 2 som beskrevet ovenfor, dog for frysemodulet i kombiskabe. w STRØMSVGT Denne meddelelse vises, hvis strømmen bliver afbrudt ved et tændt køleskab. En strømsvigtalarm bliver gemt i alarmloggen. Alarmmeddelelsen forsvinder, så snart strømforsyningen er genetableret. Vises en af følgende fejlmeddelelser på displayet, foreligger der en defekt eller en fejlfunktion, og de involverede komponenter skal til service og repareres eller udskiftes. w BAT.1 SVAG/FEJL Denne meddelelse vises, når det interne batteri er defekt eller afladet. Samtidig vises batterisymbolet også på displayet. w BAT.2 SVAG/FEJL Denne meddelelse vises, når det optionelle ekstrabatteri er defekt eller afladet. Samtidig vises batterisymbolet også på displayet. w FEJL REGULERNGSFØLER Regulatorsensoren svigter. Køleskabet kører i NØDDRFT Modus videre. w FEJL REGULERNGSF. 2 Frysemodulets regulatorsensor svigter ved kombiskabe. Nu kører enheden videre i NØDDRFT. w FEJL VSNNGSFØLER Displaysensoren svigter. dette tilfælde bliver visningsfunktionen overtaget af regulatorsensoren. w FEJL VSNNGSFØLER 2 Frysemodulets regulatorsensor svigter ved kombiskabe. dette tilfælde bliver visningsfunktionen fra frysemodulets regulatorsensor. w FEJL FØLER OMG. Omgivelsestemperatursensoren svigter. 11

12 w E1 / KONFGURATONSFEJL Konfigurationsfejl : Fejl ved parameterindstillingen. Nu starter køleskabet ikke. w E2 Elektronikfejl. Køleskabets funktion er stoppet. w COM FEJL ngen kommunikation mellem interface og mainboard. Nu er køleskabets funktion stoppet. w NØDDRFT Svær fejl, køleskabet kører videre i NØDDRFT, dvs. kompressoren slår til og fra efter en angiven rytme. Betjening Vigtige anvisninger ved brug Opbevar kun medicin i de skuffer og/eller gitterriste, der er beregnet hertil. De lagrede varer må under ingen omstændigheder blokere luftudstrømningsåbningerne i anlægget. Sørg for, at medicinen ikke kan vippe bagud. De opbevarede enheder må ikke komme i kontakt med displayfølerens referenceflaske. Anlægget er ikke konstrueret til hurtig nedkøling af varme medicinen. Anlægget må ikke overfyldes Alarmtilfælde Når der foreligger et alarmtilfælde, skal man forsøge at finde ud af årsagen til den pågældende alarm og hurtigst muligt afhjælpe den. Lykkes dette ikke, så skal der straks træffes nødvendige forholdsregler, så de oplagrede produkter ikke lider skade. Ved en temperaturalarm lyser den røde alarmdiode, og der afgives et akustisk signal. Desuden vises den tilknyttede alarmmeddelelse på displayet. tilfælde af en strømsvigtalarm blinker den grønne strømdiode, og den røde alarmdiode afgiver et lydsignal. Displayet slår fra, men kan dog slås til igen ved at trykke på en tast. Efter et forprogrammeret tidsrum (indstilling: EXTRA - VSNNG - VS TÆNDNGSVARGHED) slår displayet fra igen. Lydarlarmen kan undertrykkes ved at trykke på ENTER-tasten til et forprogrammeret klokkeslæt. løbet af strømsvigtfasen kan ingen parametre ændres. Når den indvendige temperatur under en "Powerfail"-fase stiger op over den øvre grænseværdi, udløses temperaturalarmen og bliver registreret på loggen. Hvis døralarmen går i gang, lyser den røde alarmlysdiode (LED) op, og der afgives et akustisk signal. Desuden vises den tilknyttede alarmmeddelelse på displayet. Alarmlog Alarmloggen indeholder alle relevante vdata om temperatur og strømsvigthændelser. Fortegnelsen indeholder indtil 20 alarmsituationer. Statusmeddelelsen HSTORK antyder, at der er nye dataregistreringer til rådighed i log fortegnelsen. Alarmloggen hentes via den aktuelle funktion VS HSTORK i menuen "EXTRA". Man bevæger sig inden for loggen vha. PL OP og PL NEDtasterne. Den første og sidste registrering på listen kendes på meddelelsen BEGYNDELSE PA LSTE og SLUTNNG AF LSTE. Følgende oplysninger gemmes i alarmloggen : w Temperaturalarm : ALARM : Alarmtypen (VARM ALARM eller KOLD ALARM) START : Startdato og fejlhændelsestidspunkt END : Slutdato og fejlhændelsestidspunkt AVG : Gennemsnitstemperatur på displaysensor under alarmhændelsen MAX / MN : Maksimal og minimaltemperaturværdien på displaysensoren under alarmhændelsen (afhænger af temperaturalarmtypen) 12

13 w Strømsvigtalarm : ALARM : START : END : AVG : STRØMSVGT Startdato og fejlhændelsestidspunkt Slutdato og fejlhændelsestidspunkt Gennemsnitstemperatur på displaysensor under alarmhændelsen For at slette alarmloggen vælges funktionen SLET HSTORK: fra menuen "EXTRA". Akkumulator Gennem en integreret akkumulator bliver overvågningsfunktionerne til elektronikken mindst opretholdt i 48 timer ved afbrydelse af strømtilførslen. Denne generator bliver automatisk opladet, når kombiskabet tilsluttes. Når akkumulatorens kapacitet ikke mere rækker til at varetage kontrolfunktionen, afgives fejlmeddelelsen BAT.1 SVAG/FEJL på displayet. Ved den første ibrugtagning kan meddelelsen BAT.1 SVAG/ FEJL blive vist. Denne meddelelse forsvinder, så snart batteriet er opladet. Akkumulatoren skal udskiftes forebyggende hvert 2. år. Denne udskiftning må kun foretages af en anerkendt servicetekniker. Før akkumulatoren afmonteres, skal kombiskabet slukkes og nnetstikket trækkes ud. Ved akkumulatoren drejer det sig om en blyakkumulator, som i tilfælde af fejl og defekter skal bortskaffes på forsvarlig vis. Ekstern alarmfunktion På bagsiden af anlægget sidder der to klemmer, hver med tre potentialfrie kontakter, som kan bruges til at aktivere en ekstra ekstern alarm med (optisk eller akustisk). Den ene klemme svarer her til temperatur- og døralarmen. Den anden klemme til powerfailalarmen. Et tryk på tasten ENTER i alarmtilfælde slukker kun det interne akustiske alarmsignal. Den eksterne alarm berøres ikke heraf. Det eksterne alarmsignal slukker først, når årsagen til alarmen er afhjulpet. Der kan sluttes 12 V jævnstrøm eller maks. 250 V vekselstrøm til kontakterne. Den maksimale belastning må ikke overstige 8 A. Mindste tilslutningsværdi er 100mA / 5V. TEMPERATUR ÅBN DØR Hviletilstand Alarm STRØMSVGT Hviletilstand Alarm Sikkerhedstermostat Alle apparater er udstyret med en sikkerhedstermostat. Denne termostat frakobler kompressoren, så snart køleskabstemperaturen falder til under +2 C for at forhindre, at produkterne fryseskades. Skabsudstyr Afhængigt af modelrækken er apparaterne udstyret med skuffer eller riste, der kan arrangeres variabelt i højden. Belastningen på skufferne eller ristene skal fordeles jævnt. Skufferne må kun trækkes ud ved hjælp af grebet. Skufferne tages ud (f.eks. til rengøring) ved at trække dem helt frem og derefter løfte dem opad. Kombiskabene er indrettet, så de fungerer optimalt med den originale udstyring. Hvis den indvendige udstyring fra andre udbydere skal gøres anvendelig, skal den altid afstemmes med producenten. 13

14 Temperaturskriver Temperaturforløbet i en periode registreres ved hjælp af temperaturskriveren. Registreringsperioden kan indstilles fra 7 dage (standard) til 24 timer på følgende måde: Vip skrivearmen opad, og afmonter møtrikken på skriveraksen. Registreringsskiven kan nu fjernes. Træk i skriveraksen for at afmontere indsatsen fra kabinettet. På siden af indsatsen findes den kontakt, som anvendes til at indstille registreringsperioden. Registreringsskiverne til de to perioder er forskellige. Vær opmærksom på at anvende den rigtige skive. Skriverens ur strømforsynes via et 1,5 V AAbatteri. Batterirummet findes nederst i skriverindsatsen.! Udskiftning af skriverstiften: Træk den gamle stift af armen, og skub en ny stift på plads i armens føringsskinner. Undgå at røre ved stiften med fingrene. Vær opmærksom på, at møtrikken monteres korrekt! RS485-grænseflade Apparaterne er udstyretmed en RS485- grænseflade. Ved hjælp af denne kan apparatet sluttes til en pc eller forbindes med andre køleapparater i et netværk. Kontakt serviceværkstedet for at få yderligere oplysninger om tilslutningsmuligheder og software. Rengøring Køleskabet bør rengøres grundigt og evt. desinficeres, inden det tages i brug og derefter med regelmæssige mellemrum. Ventilator Ved apparater med ventilation af skabsrummet er det vigtigt, at ventilatoren altid er fuldt funktionsdygtig. Belysning Apparaterne er udstyret med en valgfri indvendig belysning. Den indvendige belysning tændes, hver gang døres åbnes, men kan også tændes eller slukkes vha. den pågældende taste på elektronikken. Anvend kun milde rengøringsmidler. Undgå at anvende stærke eller ætsende rengøringsmidler, skurepulver, ståluld, skuresvampe eller kemiske opløsningsmidler. Vær opmærksom på, at ingen væsker trænger ind til ventilatoren under rengøringen. For at undgå at suge varm luft ind i skabet, slukker ventilatoren, når døren åbnes. Sørg for, at luften kan strømme uhindret til ventilatoren. Ventilationsslidserne må derfor ikke blokeres eller tildækkes. Der er her tale om en vedligeholdelsesfri LEDlampe med meget lang levetid. Hvis LED-lampen mod forventning skulle blive defekt, skal den udskiftes komplet. Denne udskiftning må kun udføres af kundeservice eller af en autoriseret elektriker. 14

15 Varmer De modeller med glas dør er udstyret med dørvarme. Service og reparationer Hvis døren dugger til, kan denne varmefunktion slås til eller fra via funktionen DØRVARMER i menuen "SETTNGS". Hvis varmen er slået til, vises varmesymbolet DOOR OPEN BATTERY FAL på displayet. DOOR OPE BATTERY VGTGT: Før der foretages rengøring eller udføres servicearbejder, skal du altid slukke for apparatet og trække stikket ud. Alle servicearbejder og reparationer må kun udføres af en kvalificeret kundeservicetekniker. Der må kun anvendes originale reservedele. Separatoren/kondensatoren i maskinens skuffe skal regelmæssigt afstøves ved hjælp af en håndbørste eller en støvsuger. Rengøringsintervallet er fastsat fra fabrikken og vises med en meddelelse SERVCE i displayet. Batteriet skal præventivt udskiftet hvert andet år. Et beskadiget tilslutningskabel må ikke repareres. Det skal udskiftes af kundeservice eller af en autoriseret elektriker. 15

PR 250 GG PR 410 GG PR 490 GG PR 750 GG BETJENINGSVEJLEDNING

PR 250 GG PR 410 GG PR 490 GG PR 750 GG BETJENINGSVEJLEDNING LR 250 GG LR 410 GG LR 490 GG LR 750 GG PR 250 GG PR 410 GG PR 490 GG PR 750 GG BETJENNGSVEJLEDNNG 820 9505 43 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg KOP AF DEN ORGNALE BETJENNGSVEJLEDNNG

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere