Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeindkaldelse 15. februar 2008"

Transkript

1 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: til Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej 15, 8240 Risskov Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Johannes Flensted-Jensen Bestyrelsen for VIA University College Inger Thyrre Sørensen Gitte Juul Johansen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af medlemmerne 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen - indstillet af CVU erne 4. Konstituering af bestyrelsen 5. Drøftelse af valg af 2 medlemmer til bestyrelsen ved selvsupplering 6. Honorar til bestyrelsesmedlemmerne (bilag B /6) 7. Byggeri: Campus Skejby og Væksthuset Horsens a. Campus Skejby: Godkendelse af ansøgningsmateriale til Undervisningsministeriet om etablering af Campus Skejby (bilag B /7a) Bilagsmateriale: Ansøgning om Campusbyggeri i Skejby med bilag Masterplan for JCVU campus i Skejby Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af ansøgning om Campusbyggeri i Skejby b. Campus Skejby: Underskrift af skøde på byggegrunde (bilag B /7b) c. Videreførelse af etablering af Væksthuset Horsens (bilag B /7c) 8. Uddelegering af godkendelse af studieordninger fra bestyrelsen til rektor 9. Godkendelse af forslag til sammensætning og opgaver for Efter- og videreuddannelsesråd (bilag B /9) 10. Henvendelse fra VIA sygeplejerskeuddannelsen (bilag B /10) 11. Mødeplan Studietur 13. Orienteringspunkter a. VIAs økonomi (bilag B /13a eftersendes) b. Oversigt over byggeprojekter og større investeringer i VIA (bilag B /13b) Oversigt over byggeprojekter og større investeringer i VIA Kontrakt med MT Højgaard a/s, Viborg afdeling

2 c. Bestyrelsesmappe d. Fusionsfest den 29. april (bilag B /13d) e. Bestyrelsesseminar 11. april (bilag B /13e) 14. Andre sager 15. Evt. Der serveres kaffe/the/vand under mødet og en sandwich ved mødets afslutning. Afbud til mødet bedes meddelt til AC-medarbejder Gitte Juul Johansen senest fredag den 15. februar kl , tlf.: Harald Mikkelsen Rektor for VIA University College Udarbejdet af: Rektorsekretariatet Side 2 af 8

3 Kommenteret dagsorden Ad 1. Velkomst og præsentation Ad 2. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende udkast til dagsordenen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen Ad 3. Valg af medlemmer af bestyrelsen - indstillet af CVU erne Af VIA University College s vedtægt 4, stk. 2 fremgår det, at 3 medlemmer af VIAs bestyrelse udpeges efter indstilling af bestyrelserne for CVUalpha, CVU Midt-Vest, cvu vita, Jysk Center for Videregående Uddannelse og Vitus Bering Danmark i forening. De tre medlemmer udpeges til at sidde i VIAs bestyrelse i en overgangsperiode fra 1. januar 2008 til 30. april De fem CVU er har i forening indstillet: Inger Thyrre Sørensen Jan Trøjborg Kerner Viinberg Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstillingen og hermed udpeger de nævnte til bestyrelsen for den kommende periode. Ad 4. Konstituering Jf. VIAs vedtægt 12 vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer sin formand og næstformand. Det indstilles, at bestyrelsen foretager en konstituering ved valg af formand og næstformand. Ad 5. Drøftelse af valg af to medlemmer til bestyrelsen ved selvsupplering Jf. VIAs vedtægt 4, stk. 2, udpeges 2 medlemmer til VIAs bestyrelse ved selvsupplering. I vedtægten uddybes det at: Disse medlemmer skal have interesse for og indgående kendskab til professionshøjskolens uddannelser/virkefelt og indsigt i det offentlige og private arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse. De selvsupplerende medlemmer skal desuden med deres viden og erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, strategisk ledelse, organisation og økonomi supplere bestyrelsens samlede kompetencer. Udarbejdet af: Rektorsekretariatet Side 3 af 8

4 Proceduren for valg af de to medlemmer foreslås at være således, at det ved førstkommende møde drøftes, hvilke profiler man kunne forestille sig. Inden næstkommende møde foreslås det, at konkrete kandidater er bragt i forslag og kan vælges således, at de endelige kandidater valgt ved selvsupplering kan deltage i det tredje møde. Det indstilles, at bestyrelsen ved mødet drøfter profiler for medlemmer valgt ved selvsupplering til VIAs bestyrelse og at den foreslåede procedure i øvrigt følges. Ad 6. Honorar til bestyrelsesmedlemmerne Jf. Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. (se bilag B /6) kan der ydes vederlag til VIAs bestyrelse. Til formanden og næstformanden kan ydes op til kr., henholdsvis pr. kalenderår. Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, kan institutionen yde et særskilt vederlag på op til kr. pr. kalenderår. Beløbene er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, at der udbetales maksimalt vederlag til bestyrelsens medlemmer. Ad 7. Byggeri: Campus Skejby og Væksthuset Horsens Ad 7a. Campus Skejby: Godkendelse af ansøgningsmateriale til Undervisningsministeriet om etablering af Campus Skejby Af det fremsendte ansøgningsmateriale fremgår bl.a. flg. forhold omkring økonomien: Etableringssummen for Campus Skejby er budgetteret til 459,7 mill. kr. Byggeriet forudsættes finansieret fuldt ud via egenfinansiering og kreditforeningslån Ændringen i driften over 10 år, som følge af byggeriet, dvs. en Komme til /falde bort, er positiv efter første driftsår Ændringen i likviditeten over 10 år, som følge af byggeriet, dvs. en Komme til /falde bort beregning er positiv efter første driftsår Derudover beskriver masterplanen, bilag A, visioner og grundlag for campussen samt principper for organisering og indretning Det indstilles at bestyrelsen godkender fremsendelse af ansøgning til Undervisningsministeriet Ad 7b. Campus Skejby: Underskrift af skøde på byggegrunde JCVU s bestyrelse indgik, i 2006, aftale om køb af tre byggegrunde til etablering af Campus Skejby. Grundenes samlede størrelse er kvm. og den samlede købesum kr.. Udarbejdet af: Rektorsekretariatet Side 4 af 8

5 Den ene grund blev købt af Gentofte Erhvervsinvest for kr. i oktober Der er nu udarbejdet skøde på de to andre grunde, som er købt af Århus Kommune for en samlet sum på ,00 kr. I skødets 12 og 13 står anført, at betingelser for VIAs køb af grundene er, at der vedtages lokalplan, så hele arealet kan anvendes til undervisning, og at der opnås godkendelse fra Undervisningsministeriet til etablering af Campus Skejby. Det indstilles, at VIAs bestyrelse jf. 12, stk. 4 beslutter underskrivelse af skødet ved de tegningsberettigede, som er formand og rektor jf. vedtægtens 21. Ad 7c. Videreførelse af etablering af Væksthuset Horsens Sagsfremstilling Den tidligere Vitus Bering Danmark bestyrelse har løbende godkendt etableringsprocessen omkring Væksthuset i Horsens. Af det fremsendte materiale Vitus Bering Innovation Park udbygning af campus Horsens er projektet beskrevet i en læsevenlig udgave. Sagen er sendt til godkendelse i Folketingets Finansudvalg (det samlede materiale ligger i rektorsekretariatet). Over for det vindende konsortium er der taget forbehold for bestyrelsen og Finansudvalgets godkendelser. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen for VIA University College godkender, at projektet videreføres, og der dermed indledes kontraktforhandlinger og skrives kontrakt med E. Pihl & Søn A/S indenfor de angivne økonomiske rammer under forudsætning af Undervisningsministeriets/Finansudvalgets godkendelse. Det indstilles samtidig, at bestyrelsen for VIA University College godkender, at Foreningen Energi Horsens får pant eller ejerandel i ejendommen svarende til deres direkte indskud. Ad 8. Uddelegering af godkendelse af studieordninger fra bestyrelsen til rektor I henhold til VIAs vedtægt 7 godkender bestyrelsen studieordninger efter indstilling fra uddannelsesudvalgene. Bestyrelsen kan dog jf. samme paragraf bemyndige rektor til at godkende studieordninger. Det foreslås, at bestyrelsen med henblik på smidighed af procedurerne bemyndiger rektor til at godkende studieordninger. Det indstilles, at bestyrelsen efter drøftelse godkender indstillingen. Ad 9. Godkendelse af sammensætning af Efter- og videreuddannelsesråd Jf. VIAs vedtægt 20 oprettes et Efter- og videreuddannelsesråd. Rammerne for nedsættelse, sammensætning og funktion godkendes af VIAs bestyrelse. Som bilag B /10 er vedlagt et notat, der indeholder forslag til nedsættelse, sammensætning og funktion for Efter- og videreuddannelsesrådet. Det indstilles, at bestyrelsen efter drøftelse og med eventuelle ændringer godkender notatet. Udarbejdet af: Rektorsekretariatet Side 5 af 8

6 Ad 10. Henvendelse fra VIA sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Det faglige ledelsesudvalg ved sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro har fremsendt den som bilag B /10 vedlagte skrivelse, hvori der udtrykkes bekymring omkring sammensætningen af uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen. En ændring af sammensætningen på nuværende tidspunkt anses ikke for realistisk, da uddannelsesudvalgene er ved at blive sammensat og en ændring kræver en vedtægtsændring. Det anbefales derfor, at uddannelsesudvalget sammensættes som det vedtægtsfastsat på nuværende tidspunkt, men at der skal være opmærksomhed på, om den nuværende sammensætning er hensigtsmæssig. Det indstilles, at bestyrelsen fastholder den nuværende sammensætning af uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen og tager henvendelsen fra det faglige ledelsesudvalg til efterretning og medtager det i overvejelserne i forbindelse med en ændring af sammensætningen af det pågældende udvalg. Ad 11. Mødeplan 2008 Af hensyn til, at de fem sammenlagte CVU ers årsregnskab skal afsluttes og godkendes af bestyrelsen inden den 7. april 2008, foreslås det, at det næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. marts Det foreslås endvidere, at der afholdes yderligere to møder inden sommeren 2008 og konkrete datoer vil blive bragt i forslag ved mødet. Fastlæggelse af bestyrelsens møder i efteråret vil foregå ved sekretariatets foranstaltning. Det indstilles, at bestyrelsen afholder det næstkommende bestyrelsesmøde den 31. marts 2008, samt, at resten af årets mødedatoer fastlægges ved ovenstående procedure. Ad 12. Studietur efteråret 2008 Da professionshøjskolerne udgør en ny sektor i Danmark, kunne det have interesse for bestyrelsen at planlægge en studietur af 2-3 dages varighed for at se på lignende uddannelsesinstitutioner med følgende foki: Samspillet med henholdsvis den private og den offentlige sektor Kreative miljøer til skabelse af nye uddannelser Det foreslås, at bestyrelsen drøfter om der skal afholdes en studietur. Er dette tilfældet, vil rektorsekretariatet gå i gang med at finde mulige datoer for afholdelse af en studietur i det sene efterår 2008 og egnede steder at aflægge besøg. Det foreslås, at VIAs direktion ligeledes deltager i turen. Det indstilles, der bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt det kunne have interesse at afholde en studietur sammen med VIAs direktion. Udarbejdet af: Rektorsekretariatet Side 6 af 8

7 Ad 13. Orienteringspunkter Ad 13a. VIAs økonomi Der vil på mødet blive givet en redegørelse for VIAs budget og økonomi i øvrigt med udgangspunkt i bilag B a. Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. Ad 13b. Oversigt over byggeprojekter og større investeringer i VIA I bilag B /13b orienteres om byggeprojekter og større investeringer i VIA. I tilknytning til oversigten er vedlagt den underskrevne kontrakt med HT Højgaard vedr. campusbyggeri på kasernearealet i Viborg samt en uddybende beskrivelse af et væksthus i Horsens. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ad 13c. Bestyrelsesmappe Der er blevet udarbejdet en introduktionsmappe til bestyrelsens medlemmer. Mappen indeholder: Foreløbig navn- og adresseliste Tro og loveerklæring Oplysningsskema Vedtægt Udviklingsplan Organisationsdiagram Professionshøjskoleloven Bestyrelsens medlemmer bedes udfylde den vedlagte tro- og loveerklæring samt oplysningsskemaet og aflevere det til rektorsekretariatet. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Ad 13d. Fusionsfest 29. april Der gøres opmærksom på, at der den 29. april afholdes officiel åbning af VIA og fusionsfest for alle ansatte. Festen afholdes i Århus. Bestyrelsens medlemmer vil inden for kort tid modtage indbydelse til at deltage i hele dagen. Det foreløbige program for dagen er vedlagt som bilag B /13d. Ad 13e. Bestyrelsesseminar Deloitte har indbudt til bestyrelseskonference den 11. april se bilag B /13e. Bestyrelsens medlemmer indbydes hermed til at deltage, hvis det har interesse. Er man interesseret i at deltage bedes man henvende sig til AC-medarbejder Gitte Juul Johansen i rektorsekretariatet. VIA afholder deltagergebyret. Udarbejdet af: Rektorsekretariatet Side 7 af 8

8 Ad 14. Andre sager Ad 15. Evt. Udarbejdet af: Rektorsekretariatet Side 8 af 8

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents

Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00. Table of contents Appendix Board meeting 19th of March 2013-16:00 20:00 Table of contents APPENDIX I: Minute from General Assembly... 2 APPENDIX II: Rules of Procedure (suggestion)... 6 APPENDIX III: List of board members...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. april 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget tirsdag den 1. april 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26,

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere