April 2015 HÅ NDBOG FOR TRÅNSPORT ÅF HÅLM TIL FYNSVÆRKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015 HÅ NDBOG FOR TRÅNSPORT ÅF HÅLM TIL FYNSVÆRKET"

Transkript

1 April 2015 HÅ NDBOG FOR TRÅNSPORT ÅF HÅLM TIL FYNSVÆRKET

2 Generelle forhold Leverancerne, lastbilerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede leverandør- /transportkontrakt. Halmleverandøren skal tilsikre, at alle chauffører er gjort bekendt med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser for Fynsværket og halmforbrændingsanlægget, og at alle anvisninger fra Fynsværkets personale følges. Desuden påhviler det Leverandøren at sørge for, at alle chauffører har gennemgået og efterlever Fjernvarme Fyns udleverede instruktionsmateriale. Sidstnævnte betyder blandt andet, at alle Leverandørens medarbejdere forpligter sig til at bære de påkrævede personlige værnemidler på Fynsværkets matrikel. Manglende overholdelse af regler/instruktioner/anvisninger vil medføre en advarsel til chaufføren samt en registrering af hændelsen i Fjernvarme Fyns observationssystem. De stedlige miljø- og sikkerhedsregler og procedurer samt anvisninger fra Fjernvarme Fyns kontaktperson skal til enhver tid følges af Leverandørens medarbejdere. Overtrædelse af disse regler og anvisninger medfører bortvisning uden varsel og omkostninger for Fjernvarme Fyn. Transportørens ansvar Det er transportørens ansvar at sørge for, at samtlige til enhver tid involverede medarbejdere i virksomheden til enhver tid kender, forstår og følger nærværende håndbog såvel som den påkrævede sikkerhedsinstruktion. Sikkerhedsinstruktionen samt den tilhørende test skal være bestået inden, at kørsel på Fynsværkets matrikel kan tillades. Alle medarbejdere skal igennem sikkerhedsinstruktionen hvert år. Transportøren og dennes medarbejdere skal sikre, at der ikke sker uacceptable tiltag, der ikke er omhandlet i nærværende håndbog eller sikkerhedsinstruktionen, hvis det er noget, som de er bekendt med. Endvidere er det transportørens ansvar forinden aflæsning at gøre opmærksom på, hvis efterlevelse af instruktionen mod forventning giver anledning til uacceptable tiltag. Krav til transportører og chauffører Nærværende håndbog er udelukkende udarbejdet på dansk. Lokale instruktioner og skiltning er ligeledes udarbejdet på dansk, hvorfor det er transportørens ansvar at sørge for, at ikke dansk-talende chauffører er bekendte med og har forstået anvisningerne. Overnatning inde på Fynsværkets område er ikke tilladt.

3 Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Fynsværkets miljø- og arbejdsmiljøregler skal overholdes. Ingen chauffører må betjene eller berøre andre anlægsdele end dem, som vedkommende har fået tilladelse til af Fynsværkets personale. Al skiltning skal følges og påbud om brug af personlige værnemidler skal overholdes. Der er påbud om brug af sikkerhedssko med hælkappe, lange bukser, sikkerhedshjelm og sikkerhedsbriller på Fynsværkets område. Der er endvidere påbud om brug af høreværn, når støvsugeren benyttes i støvsugerbygningen. Derudover anbefales det, at der anvendes støvmaske og langærmet beklædning for at undgå indånding af støv af biologiske agenser samt hudkontakt med disse. Tomgangskørsel er ikke tilladt på Fynsværkets område. Der er rygning forbudt på alle indendørs og udendørs områder på halmforbrændingsanlægget. Chaufføren skal under halmaflæsning opholde sig i støvsugerbygningen aldrig i lastbilens førerhus. Ved brandfare, såsom varme bremser på lastbilen, skal chaufføren straks køre lastbilen ud af halmbygningen. Hvis muligt, skal lastbilen parkeres på materialepladsen ved FYV8. Alternativt parkeres lastbilen langt fra Fynsværkets bygninger og områder med særlig brandfare. Generelt skal Fynsværket straks have meddelelse af transportøren vedrørende alle skader eller uheld i forbindelse med transport på landevej eller på Fynsværkets område. HUSK DET GÆLDER OGSÅ DIN SIKKERHED.

4 Leveringssted Leveringsstedet for halmtransporterne er: Fynsværket Havnegade Odense C - Port 4 - Åbningstid Den normale åbningstid for halmmodtagelse er: Mandag Fredag kl. 07:00 til kl. 20:00 Lørdag kl. 07:00 til kl. 14:00 Åbningstiderne kan ændres efter forudgående varsel fra Fjernvarme Fyn.

5 Oversigtskort

6 Personligt bomkort og personligt chaufførkort Fynsværket er en risikovirksomhed. Derfor skal alle interne og eksterne medarbejdere, der færdes/arbejder på Fynsværkets område, registreres i Fynsværkets adgangskontrolsystem. Registreringen anvendes ved evakuering af Fynsværkets område. Det er derfor vigtigt, at alle bliver registreret såvel ved indkørsel på Fynsværket som ved udkørsel. Det personlige bomkort benyttes for registrering i adgangskontrolsystemet. Chaufføren kan få bomkortet udleveret ved Port 1 på Fynsværket, når vedkommende har bestået testen tilhørende Fjernvarme Fyns sikkerhedsinstruktion. Testen tilhørende Fjernvarme Fyns sikkerhedsinstruktion - også kaldet Visit - kan rekvireres igennem Johnny Andreasen. Johnny kan kontaktes på telefonnummer Det personlige chaufførkort benyttes i forbindelse med vejningen af det indleverede halmlæs. Kortet fås ved at kontakte Thomas Baumgarten Det er ikke tilladt at medbringe passagerer i lastbilen, medmindre dette er aftalt i god tid forinden, med den vagtgående halmoperatør. Passagerne skal have udleveret et gæstekort i Port 1, hvor kortet ligeledes skal afleveres, når Fynsværket forlades igen. Passageren skal skanne sig ind og ud ved terminalen i Port 1. Misbrug af et personligt kort eller udlån af sit/sine personlige kort til en anden chauffør vil medføre en advarsel.

7 Ankomst og trafiklys Indkørsel til Fynsværket skal ske via port 4. Der køres frem til bommen under trafiktavlen med teksten Halm indkørsel. For at få åbnet bommen ind til Fynsværket skal chaufføren scanne sit personlige bomkort, før der køres frem. Åbner bommen ikke, kan den vagtgående halmoperatør kontaktes på telefon Når man er kommet ind på Fynsværket og har brug for hjælp, skal den vagtgående halmoperatør kontaktes på Indenfor bommen vælger chaufføren at køre frem i en af de to opmarchbåse under skiltene Halm, Maxi 1,3 m, Halm Midi 1,0 m. Vognbanerne fører til hvert sit lager med hver sin kran. Trafiklysene angiver, hvilke typer halmballer der modtages. Et grønt lys betyder, at der modtages halm af denne type i den aktuelle vognbane. Et rødt lys betyder, at der ikke modtages halm af den type, som der er rødt lys ud for. På en stander til venstre for stoplinjen er der to skilte med teksten 1 og 2. Når trafiklyset bliver grønt under skiltet 1, må en lastbil i halmbane 1 køre frem og ind i netaftagningen. Når trafiklyset bliver grønt under skiltet 2, må en lastbil i halmbane 2 køre frem og ind i netaftagningen. Styringen af trafiklysene varetages af kransystemet. Der må ikke køres ind i vognbanerne markeret med indkørsel og flis. Ligeledes må bomanlægget ikke blokeres. Netaftagning I netaftagningsbygningen skal chaufføren gøre følgende: Stoppe lastbilen, når trafiklyset skifter til rødt. Nettene rulles af, og stropperne fjernes, hvilket skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Anviserpindene for forfjæl og bagfjæl monteres. Pindene genbruges. Nye anviserpinde fås ved henvendelse til Fynsværkets personale. Det kontrolleres, at der ikke er net på den forkerte side af anviserpindene. Ved at scanne det personlige chaufførkort registreres navnet på chaufføren og transportfirmaet. Chaufføren skal indtaste følgende: 1. Et nøglenummer (fire cifre) for leverandøren. 2. Et ciffer for halmart (1 = kornhalm, 2 = frøgræs, 3 = rapshalm, 4 = mikshalm). 3. Et ciffer for balletype (1 = Hesston, 2 = Midi). 4. Tre cifre for den kørte afstand i km. Kørt afstand for an værk -leverancer angives til 000.

8 Når indtastningerne er afsluttet, og der er plads til aflæsning af lastbilen, åbnes porten ind til aflæssezonen automatisk. Der må først køres frem, når trafiklyset bliver grønt. Trafiklyset bliver først grønt, når porten er helt oppe. Der gøres opmærksom på, at der ikke findes stativer, trapper eller gallerier i netaftagningsbygningen, hvorfra stropper og net kan fjernes. Dette skal være monteret på lastbilerne, så arbejdet kan foregå sikkert og forsvarligt. Aflæsning Chaufføren kører frem til aflæsningsstedet. Det er forbudt for passagerer at køre med eller gå ind i aflæsseområdet. Passagerer skal gå udenom bygningen og vente på, at lastbilen kommer ud af halmforbrændingsanlægget. Trafiklys med angivelse af pil frem, rødt lys og pil tilbage hjælper chaufføren til at få placeret lastbilen korrekt. Stop-positionen er nået, når trafiklyset lyser rødt. Chaufføren træder ud af lastbilen, og går direkte ud i støvsugerbygningen. Når porten passeres, begynder den at lukke. Inde i støvsugerbygningen skal chaufføren scanne sit personlige chaufførkort, hvorefter lastbilen aflæsses automatisk. I tilfælde af, at kranen går i stå under aflæsning, tilkaldes den vagtgående halmoperatør automatisk af kranstyringen. Har chaufføren afgivet forkerte oplysninger i systemet i netaftagningsbygningen, har chaufføren mulighed for at rette disse oplysninger i støvsugerbygningen, imens lastbilen bliver aflæsset. Halmballerne aflæsses med en kran, der løfter 12 halmballer ad gangen. Kranen kan enten være betjent af Fynsværkets personale eller fungere fuldautomatisk. Hvert lag på lastbilen fugtmåles og vejes, og hvis halmen opfylder de stillede kvalitetskrav, sættes halmen af i lageret. Hvis halmen ikke opfylder kvalitetskravene, afvises leverancen inklusive de lag på lastbilen, som endnu ikke er læsset af. Afvises en halmleverance eller dele deraf af Fynsværket som følge af de i standardvilkårenes betingelse 7 nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres af Leverandøren. Omkostninger forbundet hermed er Fjernvarme Fyn uvedkommende. Ved endt aflæsning udskrives der automatisk en vejeseddel, og porten ind til aflæsseområdet går op. Chaufføren går ind og fjerner den forreste anviserpind og kører lastbilen ud i støvsugerbygningen.

9 Støvsugning Fjernvarme Fyn henstiller til, at chaufførerne benytter masker i forbindelse med ophold og arbejde i støvsugerbygningen. Når chaufføren har støvsuget lastbilens lad, fjernet den bagerste anviserpind og taget sin vejeseddel, så scanner chaufføren sit personlige bomkort, og porten åbnes. Der må først køres frem, når trafiklyset bliver grønt. Trafiklyset bliver først grønt lys, når porten er helt oppe. Det personlige bomkort skal altid benyttes ved udkørsel, uanset om porten pga. fejl er åben i forvejen. Lastbilen forlader Fynsværket Lastbilen forlader anlægget via port 4. Skydeporten står normalt åben i åbningstiden. Skulle skydeporten ved Havnegade være lukket, så kan man åbne porten ved at anvende sit personlige bomkort på scanneren ved porten. Virker dette ikke, skal den vagtgående halmoperatør kontaktes. Nedbringelse af ventetid Chaufførerne kan aktivt medvirke til, at ventetiden nedbringes, VED AT: Sikre, at halmballerne er læsset korrekt på lastbilen. Ikke medbringe for lange eller våde halmballer. Vælge korrekt vognbane. Nedbringe netaftagningstiden. Sikre, at der bliver monteret anviserpinde. Huske at få det personlige chaufførkort med ud af bilen og gå direkte til og fra lastbilen, når den forlades i aflæsseområdet. Ikke at køre frem, førend man har fået grønt lys. Være klar til at køre lastbilen ind/ud, når porten går op. Alarmering og evakuering Ved alvorlig personskade - Stands ulykken - skab sikkerhed - Vurdér personen - Tilkald hjælp - Giv førstehjælp Alarmér Alarmcentralen på tlf. 112 eller via et af kontrolrummene: FYV7 tlf.: ODV tlf.:

10 HUSK ved direkte alarmering at orientere et af kontrolrummene, der sørger for en vejviser ved porten og sørger for at åbne porte og bomme. Oplys Red Ved ammoniakudslip Ved større driftsuheld eller trusler udefra Ved miljøuheld - Hvem ringer? - Telefonnummer, så der evt. kan ringes tilbage - Hvad er sket? - Hvor er det sket? - Hvor mange er kommet til skade? Red tilskadekomne, og advar andre om faren Bliv ved den/de tilskadekomne hvis muligt. Begræns omfanget af ulykken med det sikkerheds- og brandmateriel, der findes i området, indtil hjælpen når frem. Der varsles med sirener med kraftig varierende tone til faren er ovre - Der er placeret vindpose ved ammoniaklageret og flere strategiske steder på Fynsværket. - Søg væk fra ammoniaklageret. Søg indendørs. Søg nærmeste mødested. - Flugtrute hold øje med vindposen. Hvis du befinder dig direkte nedstrøms ift. anlægget, er du mest sikker, hvis du går på tværs af vindfanen. - Luk døre og vinduer. Stop ventilationsanlæg. Elevatorer må ikke bruges under evakuering! Der varsles med sirener med konstant tone til faren er ovre - anlæggene forlades - alle søger den sikreste vej til nærmeste mødested Elevatorer må ikke bruges under evakuering! Uheld eller utilsigtede udledninger af betydning for miljøet skal om muligt stoppes og straks rapporteres til et af kontrolrummene. FYV7 tlf.: ODV tlf.: Mødesteder - Blok 7 E-Bygning - kabeletage kote 2,5 - Blok 8 halmlageret kote 2,5 ved trappe op til kranrummet - ODV kontrolrum - Smedeværksted - Havnebygning kote 2,5 ved trappeopgang - Administrationsbygning cykelkælder Forbindelseskasse Forefindes på værksteder, i kontrolrummene og halmlageret Hjertestarter Forefindes på lageret, i kontrolrummene, receptionen, havnebygning og halmlageret FYV8 Sikkerhedsleder: Tina Harhorn Mobil: Miljøkoordinator: Egon Raun Hansen Mobil:

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S 3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør:

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk

HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk Personalehåndbog HN Byg & Montage ApS Havrevænget 3 DK-9500 Hobro Telefon: 98 51 29 77 Telefax: 98 51 27 87 mail@hn-byg-montage.dk 3 Personalehåndbog Velkommen til HN Byg & Montage! Vi håber, du som medarbejder

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Røveri og transport af penge

Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax: (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere