Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation"

Transkript

1 Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning Aftalegrundlag Udbud Produkter og udbudsfrekvens Annoncering af udbud Prækvalifikation Afgivelse af tilbud Ændring og tilbagekaldelse af tilbud Behandling af indkomne tilbud Proces for valg af leverandører i udbuddet Indgåelse af halmleveringskontrakter Forhøjelse af indgåede halmleveringskontrakter Udveksling af informationer Generelt Forholdet mellem tilbudsgiverne indbyrdes Forholdet mellem DONG Energy og tilbudsgiverne Informationsmøder om udbud Misligholdelse Konfliktløsning Gyldighed Ændringer i aftalegrundlaget Overdragelse... 7 DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej Fredericia Tlf CVR-nr januar 2014 Vores ref. MARIC Sagsnr Tlf Side 1/7 Hovedkontor Kraftværksvej Fredericia

2 1. Indledning Nærværende udbudsbetingelser regulerer forholdet mellem på den ene side potentielle halmleverandører, i det følgende kaldet tilbudsgiverne/leverandørerne, og på den anden side DONG Energy, i fællesskab i det følgende kaldet parterne. Udbudsbetingelserne beskriver procedurerne for indkøb af halm ( Licitationen ). Tekniske specifikationer, kvalitetskrav mv. er nærmere beskrevet i produktbeskrivelse og leveringsbetingelser. 2. Aftalegrundlag Aftalen mellem DONG Energy og de vindende tilbudsgivere baseres på Gældende love og forskrifter fra danske myndigheder Nærværende udbudsbetingelser Produktbeskrivelse, leveringsbetingelser og tilbudsbrev Halmleveringskontrakt Dansk ret er gældende for tilbudsgivning, indgåelse af halmleveringskontrakt og leveringens gennemførelse. For at sikre ligebehandling af alle tilbudsgivere skal udbudsbetingelser, produktbeskrivelser, leveringsbetingelser og tilbudsbreve være ens for alle tilbudsgivere. 3. Udbud 3.1 Produkter og udbudsfrekvens Udbuddet kan være opdelt i et eller flere halm-produkter, som DONG Energy ønsker tilbud på. For hvert produkt skal der være en produktbeskrivelse, leveringsbetingelser, kontraktudkast og et tilbudsbrev. I produktbeskrivelsen indgår en unik licitationskode, samt en beskrivelse af den til licitationskoden hørende halmtype, løbetid og startår. Alle halmprodukterne i en licitationsrunde kan eventuelt have produktbeskrivelserne samlet i annonceringen for pågældende licitationsrunde. Potentielle tilbudsgivere opfordres til at søge yderligere information på DONG Energy s websider, som angivet i afsnit Annoncering af udbud Afholdelse af licitationer annonceres samtidigt på internettet under adressen angivet i afsnit 4.1, og på et eller flere medier efter DONG Energy s valg, dog minimum ét landbrugsblad efter DONG Energy s valg. DONG Energy sender derudover pr. mail en annoncering til alle kendte leverandører, med link til vores biomassehjemmeside: hvor man kan finde, produktbeskrivelse, leveringsbetingelser og tilbudsbrev. DONG Energy sikrer annoncering senest 10 arbejdsdage forud for tidsfristen for afgivelse af tilbud. Side 2/7

3 Annonceringen vil som minimum indeholde følgende oplysninger: Produktbeskrivelser mv. jf. afsnit 3.1 Tidsfrister i forbindelse med afgivelse af tilbud, vurdering af tilbud og indgåelse af halmleveringskontrakt. Henvisning til, hvordan mere information kan rekvireres. 3.3 Prækvalifikation For at kunne deltage i udbuddet skal en tilbudsgiver kunne levere halm i overensstemmelse med produktbeskrivelsen, leveringsbetingelserne, tilbudsbrevet og de øvrige bestemmelser i dette udbudsmateriale. Med henblik på at sikre ovenstående vil DONG Energy prækvalificere potentielle tilbudsgivere ud fra en række saglige og objektive kriterier, jf. nedenfor, således at alle potentielle tilbudsgivere behandles lige. Et tilbud kan kun indgå i licitationen, såfremt tilbudsgiveren opfylder følgende betingelser: Tilbudsgiveren skal være myndig. Tilbudsgiveren må ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller anden insolvensbehandling. Såfremt tilbudsgiveren ved eller bør vide, at hans bo er eller vil blive begæret taget under insolvensbehandling, kan tilbudsgiveren ikke kvalificeres til deltagelse i licitationen. Tilbudsgiveren må ikke inden for en periode på 1 år forud for den aktuelle licitation have misligholdt eventuelle kontraktmæssige forpligtelser på halm over for DONG Energy. Tilbudsgiveren skal have en adresse som DONG Energy kan formidle information til. DONG Energy er berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve dokumentation for, at tilbudsgivere opfylder ovenstående betingelser på tidspunktet for afgivelsen af tilbud. Tilbudsgivere, der på baggrund af ovenstående kriterier ikke kan kvalificeres til deltagelse, skal i tilfælde af indsendelse af tilbud have skriftlig meddelelse herom med angivelse af en begrundelse for den manglende kvalifikation. Indsendte tilbud fra disse tilbudsgivere vil ikke kunne indgå i licitationen. 3.4 Afgivelse af tilbud Tilbud skal sendes med post i form af et udfyldt tilbudsbrev til den angivne adresse i tilbudsbrevet, eller indscannes og sendes via mail. Alle tilbud skal være modtaget af DONG Energy inden udgangen af tilbudsfristen, jf. pkt Tilbudsbrevets format og indhold kan ikke afviges. Tilbudsgivere kan vælge at downloade og udskrive tilbudsbreve direkte fra websiden som angivet i afsnit 4.1, udfylde tilbudsbrevet, og sende en udskrift af tilbudsbrevet pr. post eller scanne tilbudsbrevet ind og sende det til adressen Tilbudsgivere må ikke sende tilbud pr. fax. Side 3/7

4 Tilbudsgiverne kan indsende et eller flere tilbud for hvert halmprodukt i licitationen. Såfremt tilbudsgiveren ønsker at indsende flere tilbud på et produkt, skal der udarbejdes et tilbudsbrev for hvert tilbud, med mindre der benyttes det relevante regneark som kan findes på DONG Energy s hjemmeside, hvor der kan udarbejdes flere tilbud på samme tilbudsbrev. Tilsvarende skal der udarbejdes et tilbudsbrev for hvert produkt, en tilbudsgiver måtte ønske at afgive tilbud på. Tilbudsgivere opfordres til at afgive flere forskellige tilbud, både hvad angår mængde og pris, men den samlede tilbudte mængde bør ikke overstige den samlede leverancekapacitet. Den tilbudte mængde skal udgøre minimum 100 ton pr. tilbud. Tilbud skal være DONG Energy i hænde senest på det tidspunkt, der er angivet som tidsfristen for afgivelse af tilbud. Tidsfristen vil fremgå af annonceringen, jf. afsnit 3.2 ovenfor. En ændring af tidsfristen for afgivelse af tilbud kan kun ske på DONG Energy s foranledning, og kun, såfremt den foretages inden udløbet af den oprindelige tidsfrist. Den ændrede tidsfrist vil som minimum blive annonceret på samme måde som den oprindelige tidsfrist, jf. afsnit 3.2. Tilbudsgiver er bundet af tilbud afgivet inden udløbet af tidsfristen, dog jf. afsnit Ændring og tilbagekaldelse af tilbud En tilbudsgiver kan frit ændre eller tilbagekalde et tilbud inden udløbet af tidsfristen, men er ved udløbet af tidsfristen bundet af det eller de afgivne tilbud. Ændringer af et tilbud skal ske ved, at tilbudsgiveren indsender et nyt tilbudsbrev med samme tilbudsnummer som det tilbud, der ønskes ændret. Det tidligere indsendte tilbudsbrev erstattes herved. Datoen for tilbudsgivers underskrift er afgørende for hvilket tilbud som er gældende. Tilbagekaldelse kan ske ved at udfylde en tilbagekaldelsesblanket med angivelse af licitationskode, tilbudsnummer og dato for tilbudsbrev. Tilbagekaldelsesblanketten kan downloades på hjemmesiden som angivet i afsnit Behandling af indkomne tilbud Tilbud åbnes ved tidsfristens udløb. Kun skriftlige tilbud, som er DONG Energy i hænde inden tidsfristens udløb, og som er forsynet med tilbudsgivers underskrift kan indgå i tilbudsevalueringen. Såfremt der er tvivl om indholdet i det afgivne tilbud vil der så vidt det er muligt søges afklaring hos tilbudsgiver. Såfremt der ikke kan søges afklaring hos tilbudsgiver kan tilbuddet erklæres ugyldigt. 3.6 Proces for valg af leverandører i udbuddet DONG Energy udbyder ikke en bestemt mængde halm og er ikke forpligtet at antage en bestemt mængde halm i det enkelte udbud. Side 4/7

5 DONG Energy skal behandle alle tilbudsgivere lige, jf. dog afsnit 3.3 om prækvalifikation. DONG Energy er berettiget til at forkaste indkomne tilbud fra tilbudsgivere, der ikke ville kunne prækvalificeres i henhold til proceduren i afsnit 3.3. Dette gælder, uanset om der gennemføres en prækvalifikation eller ej. Valg af leverandører for hver licitationskode vil ske efter følgende procedure: Laveste pris på sammenlignelig kvalitet. DONG Energy vil korrigere prisen for fragtomkostninger, hvor dette er relevant. Ved flere tilbud med ens pris, hvorved den udbudte mængde overskrides, kan DONG Energy frit vælge at antage samtlige tilbud med ens pris, hvilket medfører en forøgelse af den udbudte mængde. Alternativt kan DONG Energy afvise alle tilbud med ens pris. Da produkterne under hver licitationskode ikke er ens og har forskellig driftmæssig- og økonomisk indvirkning på DONG Energy, vil der være forskellig betalingsevne for de forskellige produkter. Der kan derfor meget vel forekomme den specielle situation, at en tilbudsgiver kan få accepteret tilbud på ét værk og samtidig afvist tilbud på et andet værk, selvom dette har en lavere pris. Valget af leverandører afsluttes på den i udbuddet angivne dato, og denne dag udsendes samtidigt henholdsvis kontrakter til underskrift og afslag på tilbud til de respektive tilbudsgivere, jf. afsnit 3.7. Der afgives ingen oplysninger om udfaldet af licitationen forinden. 3.7 Indgåelse af halmleveringskontrakter Afslag på tilbud sendes til tilbudsgiverne enten via post eller eventuelt via e- mail, såfremt tilbudsgiver har angivet en adresse. DONG Energy sender en halmleveringskontrakt pr. post til tilbudsgivere, hvis tilbud er blevet accepteret. Halmleveringskontrakterne vil som minimum indeholde følgende oplysninger, jf. tilbud: Beskrivelse af halmtype o Halmtypen, dvs. halmproduktet, kan f.eks. være kornhalm, frøgræs eller rapshalm, og afhænger af den pågældende licitationskode Kontraktens løbetid og starttidspunkt o Disse afhænger ligeledes af den pågældende licitationskode Mængde Pris Frist for returnering af oplysningsblanketten i underskrevet stand. DONG Energy har frihed til at vælge leveringssted for halmen efter nærmere aftale med den enkelte leverandør, dog således at den enkelte leverandør ikke stilles ringere end ved sit afgivne tilbud. Halmleveringskontrakter og afslag på tilbud sendes samtidigt på den i udbuddet angivne dato, jf. afsnit Side 5/7

6 Vindende leverandører er forpligtet til at returnere oplysningsblanket(ter) i underskrevet stand til DONG Energy inden for den i kontrakterne angivne tidsfrist. 3.8 Forhøjelse af indgåede halmleveringskontrakter DONG Energy kan øge mængden i de enkelte halmleveringskontrakter frit efter aftale med den enkelte leverandør. 4. Udveksling af informationer 4.1 Generelt Informationer om DONG Energy s licitationer af halm kan til enhver tid findes på Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til jævnligt at besøge websiden for at finde nærmere information om DONG Energy s halmlicitationer. Dette gælder specielt: Annoncering af licitationer Udbudsbetingelser Produktbeskrivelser og leveringsbetingelser Tilbudsbreve til kommende licitationer Eksempel på halmleveringskontrakt Generelle informationer såsom kontaktoplysninger, spørgsmål og svar, fremtidig annoncering af licitationer og informationsmøder. Aftalegrundlaget kan rekvireres via websiden DONG Energy vil jævnligt udsende et nyhedsbrev via om halmlicitationer som et supplement til den øvrige annoncering. I disse nyhedsbreve informerer DONG Energy om forskellige forhold af relevans for potentielle tilbudsgivere. Man bliver automatisk tilmeldt nyhedsbrevet, når man indsender et tilbudsbrev. Tilmelding og afmelding til nyhedsbreve kan desuden ske via websiden. 4.2 Forholdet mellem tilbudsgiverne indbyrdes Det er forbudt for tilbudsgiverne at koordinere deres tilbud. Videregivelse af informationer til tredjemand eller koordinering af tilbud, priser eller øvrige forhold i relation til licitationen er ikke tilladt, og kan medføre aflysning af licitationen. 4.3 Forholdet mellem DONG Energy og tilbudsgiverne DONG Energy behandler tilbud fra de enkelte tilbudsgivere fortroligt, og videregiver ikke tilbudsbreve og halmleveringskontrakter til tredjemand. Samtlige informationer, som DONG Energy i forbindelse med udbuddet meddeler den enkelte tilbudsgiver, må kun anvendes til udarbejdelse af tilbuddet eller til gennemførelse af den aftalte leverance. Side 6/7

7 Såfremt aftalegrundlaget giver anledning til spørgsmål har tilbudsgiverne mulighed for at kontakte DONG Energy med henblik på afklaring. Der må ikke forekomme forhandling mellem DONG Energy og tilbudsgiverne af indkomne tilbud, eller udveksles yderligere informationer end afklaring af aftalegrundlaget. Spørgsmål kan indsendes elektronisk via websiden som angivet i afsnit 4.1 eller ved direkte kontakt til DONG Energy. DONG Energy kan vælge at offentliggøre spørgsmål og svar i anonym form på DONG Energy s websider, således at andre potentielle tilbudsgivere får samme information. 4.4 Informationsmøder om udbud Dong Energy vil med jævne mellemrum eller efter behov kunne afholde fælles orienteringsmøder for tilbudsgivere. Danske Halmleverandører inviteres, og får mulighed for at fremkomme med indlæg på disse møder. 5. Misligholdelse Såfremt en af parterne gør sig skyldig i misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende udbudsbetingelser, ifalder den misligholdende part ansvar efter dansk rets almindelige regler herom. 6. Konfliktløsning Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse udbudsbetingelser kan ikke indbringes for domstolene men skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsrettens kendelse skal være endelig og bindende for parterne. Voldgiftsrettens forhandlinger og afgørelse skal være strengt fortrolig mellem parterne. Dansk ret finder anvendelse. 7. Gyldighed DONG Energy vil følge nærværende udbudsbetingelser ved indkøb af halm indtil 31. juli Ændringer i aftalegrundlaget Aftalegrundlaget for en kommende licitation kan ændres i henhold til den i udbuddet angivne dato. Aftalegrundlaget kan ikke ændres mellem annoncering og licitation ( tidsfristen ). Dog kan tidsfristen for afgivelse af tilbud ændres, jf. afsnit Overdragelse Leverandøren kan ikke overdrage en indgået halmleveringskontrakt eller dele heraf uden DONG Energy s forudgående skriftlige samtykke, som fremsendes efter skriftlig anmodning herom, såfremt DONG Energy kan acceptere overdragelsen. Side 7/7

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark

Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark Til Aktører Udbudsbetingelser - Strategiske reserver i Østdanmark 27. marts 2015 JKL / PBU Energinet.dk Udbud af strategiske reserver i Østdanmark Dok. 14/18250-39 1/10 1. Indledning Energinet.dk indbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på Forsikringsydelser til Fredericia kommune Offentligt udbud August 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere