Lærebog i erstatningsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærebog i erstatningsret"

Transkript

1 Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Lærebog i erstatningsret

3 Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Forord Forord Forord I forhold til 6. udgaven af denne bog fra 2007 er fremstillingen ført ajour til den 1. juni 2011 med ny retspraksis, lovgivning og litteratur. Som bogens titel angiver, er hovedsigtet med den fortsat, at den skal kunne tjene som lærebog på jurastudiet og lignende studier. Vi er dog naturligvis opmærksomme på, at der ikke foreligger andre (ajourførte) fremstillinger af de almindelige erstatningsretlige regler, og at der derfor for praktikere er behov for en fremstillingsform, der er mere udførlig, end lærebogssigtet strengt taget kan begrunde, især hvad angår omtale af den nyeste retspraksis. Vi har derfor tilstræbt også at opfylde dette behov, selv om det gør det vanskeligt at undgå, at bogens omfang vokser. Dette skyldes imidlertid tillige den stadigt mere omfattende lovregulering på området. Til gengæld har vi fastholdt afgrænsningen af, hvilke emner der bør behandles under den»almindelige«erstatningsret, men dette hænger tillige sammen med, at der på områder, som ellers kunne tænkes inddraget f.eks. produktansvar, myndighedsansvar og rådgivningsansvar foreligger en omfattende litteratur. Doms- og lovregistret er ført ajour af stud.jur. Anders Gleerup. København/Århus, juni 2011 Bo von Eyben Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Helle Isager Juridisk Institut Business and Social Sciences Aarhus Universitet 5

6 6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fortegnelse over anvendte gennemgående forkortelser Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning Erstatningsretten Hvad er erstatning? Erstatningsrettens grundbegreber Erstatning i og uden for kontraktsforhold Person- og tingsskade Forsikringsretten Hvad er forsikring? Forsikringsrettens grundbegreber Forsikringstyper Erstatning og forsikring Retskilder og litteratur Kapitel 2. Erstatningsreglernes udvikling og funktion Erstatningsreglernes udvikling Formål og funktion Udgangspunktet: Genopretning af tab og prævention ved hjælp af tabsoverflytning Begrænsninger i trygheden for skadelidte og skadevoldere tabsspredning ved hjælp af forsikring Erstatningsrettens funktioner i samspillet med forsikring Status og perspektiv Kapitel 3. Objektive betingelser for pålæggelse af erstatningsansvar Indledning Skaden skal have ramt en anden end skadevolderen Erstatningsansvar for undladelser Objektive ansvarsfrihedsgrunde

8 4.1. Indledning retsstridighedslæren Nødværge Nødret Negotiorum gestio Samtykke Udtrykkeligt samtykke til en bestemt skade Udtrykkeligt samtykke til risiko for skade Skadelidtes optræden implicerer et samtykke Accept af risiko Kapitel 4. Culpa Indledning Forsæt og uagtsomhed Hvorledes afgøres det, om en person har handlet uagtsomt? Den klassiske opfattelse Kritik af den klassiske opfattelse Hvorledes afgøres det da, om en person har handlet uagtsomt? Indledning Overtrædelse af en forskrift Overtrædelse af en almindelig handlepligt Retspraksis Sædvaner Andre faktorer i uagtsomhedsbedømmelsen Variationer i agtsomhedskravet En objektiv ansvarsfrihedsgrunds tilstedeværelse Professionsansvar Ansvar ved idrætsudøvelse Gæstebudsskader Skader forvoldt af ældre eller handicappede personer Særlige udvidelser og indskrænkninger i ansvaret Bevisbyrden ved anvendelse af culpareglen Kapitel 5. Børns erstatningsretlige stilling Indledning a, 1. pkt Trafikskader Legeskader Almindelig leg Farlig leg

9 Almindelig leg/farlig leg Skade på udenforstående tredjemænd Ildspåsættelse Pilfingerskader Ansvarsforsikringens rolle i relation til 24 a, 1. pkt Hvor små børn kan man pålægge erstatningsansvar? a, 2. pkt »Manglende udvikling hos barnet« »Handlingens beskaffenhed« »Omstændighederne i øvrigt« Det skadevoldende barn er dækket af en ansvarsforsikring Det skadevoldende barn er ikke dækket af ansvarsforsikring Barnet i den skadelidtes rolle egen skyld Analog anvendelse af 24 a, 1. pkt Analog anvendelse af 24 a, 2. pkt Andres erstatningsansvar for skader forvoldt af børn Ansvar for forældre og andre, der har tilsyn med børn Ansvar over for tredjemand Ansvar over for barnet selv Forældremyndighedsindehaverens hæftelsesansvar Kapitel 6. Arbejdsgiverens ansvar for ansatte og disses eget ansvar Arbejdsgiverens ansvar principalansvaret Indledning principalansvarets begrundelse Hvem er arbejdsgiveren ansvarlig for? Arbejdstagerens handling Hvem bærer principalansvaret? Den skadegørende handlings tilknytning til tjenesten Det offentliges principalansvar Den ansattes eget erstatningsansvar Ansvar over for tredjemand Kort om EAL 19, stk EAL 23, stk EAL 23, stk Ansvar over for arbejdsgiveren Kapitel 7. Objektivt ansvar Indledning

10 2. Veje mod ansvarsskærpelse, som ikke er pålæggelse af objektivt ansvar Skærpelse af culpabedømmelsen Omlægning af bevisbyrden for culpa Ansvar for selvstændigt virkende hvervtagers fejl Pålæggelse af ulovbestemt objektivt ansvar Indledning Skader forvoldt ved udgravninger og piloteringer Skader forvoldt ved brud på forsyningsledninger rækkevidden af dommene U H og U H Materialesvigt/teknisk svigt Arbejdsgiveres ansvar for arbejdsskader Afslutning Kapitel 8. Ansvar for motorkøretøjer Indledning Den geografiske begrænsning Begrebet»motordrevet køretøj« Den ansvarspådragende begivenhed Færdselsuheld Eksplosion og brand Den ansvarlige personkreds Udlånte motordrevne køretøjer Udlejede motordrevne køretøjer Motordrevet køretøj bestilt til udførelse af et bestemt arbejde Motordrevet køretøj indleveret til reparation mv Motordrevne køretøjer indleveret til opbevaring Stjålne motorkøretøjer og»ureglementeret«benyttelse af motorkøretøjer Medvirken og gensidig skadeforvoldelse Skadelidtes medvirken ved færdselsuheld, hvori kun ét motorkøretøj er impliceret Den ikke-motoriserede tilskadekomnes krav Personskade (og erstatning for tab af forsørger) Tingsskade Den motoriserede tilskadekomnes krav Sammenstød mellem motorkøretøjer Personskade (og erstatning for tab af forsørger) Tingsskade

11 7. Den lovpligtige ansvarsforsikring Processuelle bestemmelser Kapitel 9. Ansvar for skader voldt af dyr Indledning Mark- og vejfredsloven Lov om hold af heste Danske Lovs regler om ansvar for skader forvoldt af dyr DL DL DL DL Hundeloven Kapitel 10. Miljøskader Indledning Erstatningsansvaret Det ulovbestemte ansvar for miljøskader Miljøerstatningsloven Området for det objektive ansvar Ansvarets omfang Regulering af ansvaret i øvrigt Det offentligretlige miljøansvar Jordforureningsloven Miljøskadelovgivningen Miljøansvarsdirektivet Implementering af direktivet Kapitel 11. Anden lovgivning om skærpet erstatningsansvar Indledning Jernbaner Luftfart Stærkstrøm Atomanlæg (nukleare anlæg) Andre regler om objektivt ansvar Kapitel 12. Årsagsforbindelse og adækvans Årsagsforbindelse Indledning

12 1.2. Sondringen mellem nødvendige og tilstrækkelige betingelser Beviskrav og bevisbyrde Adækvansproblemer Retspraksis om adækvans Forløbet frem til initialskaden Tredjemands handling Skadelidtes egen handling Forløbet fra initialskade til følgeskade Sædvanlige følgeskader Usædvanlige følgeskader Tredjemands handling Skadelidtes handling Konkurrerende skadesårsager og beslægtede problemer »Normalbaggrunden«og begrebet en færdig skade Konkurrerende skadesårsager Konkurrence mellem to ansvarsbærende årsagsfaktorer Konkurrence mellem en ansvarsbærende og en casuel årsagsfaktor Sammensatte skadesårsager skaden kan ikke opdeles Sammensatte skadesårsager men skaden kan opdeles Kapitel 13. Skade og erstatning Indledning Tingsskade Værditab Totalskade Delskade Driftstabs- og afsavnserstatning Andre tab Kan andre end den direkte skadelidte få erstatning? Personskade Indledning Erstatnings- og godtgørelsesposterne efter EAL Helbredelsesudgifter og andet tab (EAL 1, stk. 1, og 1 a) Helbredelsesudgifter »Andet tab« Tabt arbejdsfortjeneste (EAL 2)

13 Svie og smerte (EAL 3) Varigt mén (EAL 4) Erstatning for erhvervsevnetab (EAL 5-9) Fastsættelse af årsløn (EAL 7) Fastsættelse af erhvervsevnetabsprocenten (EAL 5) Kapitalfaktoren (EAL 6) Erstatning til børn under 15 år (EAL 8) Nedsættelse af erhvervsevnetabserstatningen (EAL 9) Forsørgertabserstatning (EAL 12-14) og overgangsbeløb til efterladte (EAL 14 a) Forsørgertabserstatning til ægtefælle eller samlever (EAL 13) Forsørgertabserstatning til børn (EAL 14) Den erstatningsberettigede personkreds i øvrigt (EAL 12) Overgangsbeløb til efterladte (EAL 14 a) Godtgørelse for tort (EAL 26) Godtgørelse til efterladte (EAL 26 a) Erstatning og godtgørelse ved forudbestående lidelser og ved»mellemkommende«død mv Forudbestående lidelser Méngodtgørelse Erhvervsevnetabserstatning »Mellemkommende«død mv Generelle spørgsmål vedrørende erstatning og godtgørelse for personskade Forholdet til anden kompensation Genoptagelse Kapitel 14. Særlige erstatningsordninger Indledning Erstatning efter lov om arbejdsskadesikring (ASL) Dækningsområde Arbejdsskader Ydelser Ansvar efter almindelige erstatningsregler Sikringsordningen Patientforsikring

14 3.1. Indledning Patientforsikringen Dækningsområde Afgrænsningen af erstatningsberettigende skader Ansvarsprincipper Nærmere om erstatningskriterierne Særligt om erstatning til forsøgspersoner mv Erstatningskravet Forsikringsordningen Erstatningskrav efter almindelige erstatningsretlige regler Lægemiddelskadeordning Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (OEL) Kapitel 15. Skadelidtes medvirken Indledning Hvorfor har man en almindelig regel om skadelidtes medvirken (egen skyld)? Hvilke momenter indgår ved vurderingen af skadelidtes medvirken? Culpa over for egne goder Størrelsen af skadelidtes uagtsomhed Skadelidtes alder og sjæleligt abnorme personer Handlingernes farlighed Egen skyld-brøken Årsagsforbindelse og adækvans Passiv identifikation Afledede krav DL Andre erstatningsansvarlige hvervgivere og forskellige færdselssituationer Begravelsesudgifter og forsørgertabserstatning Hundebesiddere Børn forældre Egen skyld-vurderingen, når skadevolderen er ansvarlig efter en strengere regel end culpareglen Skadevolderen er ansvarlig efter en regel om præsumptionsansvar Skadevolderen er ansvarlig efter en regel om objektivt ansvar

15 6. Skadelidtes medvirken, når skadelidte som skadevolder ville være ansvarlig efter strengere regler end culpareglen Skadevolderen er og skadelidte ville som skadevolder være omfattet af strengere regler end culpareglen Gensidig skadeforvoldelse Afgrænsningsspørgsmål Medvirken eller inadækvate (følge)skader? Medvirken eller manglende kausalitet? Samtykke (og accept af risikoen) eller medvirken? Kapitel 16. Flere erstatningsansvarlige Forholdet over for skadelidte Indledning Den almindelige regel om solidarisk ansvar Undtagelser fra det solidariske ansvar Forholdet mellem de solidarisk ansvarlige indbyrdes (regresproblemet) Regresspørgsmålet, hvis der ikke foreligger ansvarsforsikring (eller hvis alle skadevolderne er dækket af en ansvarsforsikring) Regresspørgsmålet, hvis en eller flere af (men ikke alle) skadevolderne er dækket af en ansvarsforsikring Regresregler i særlovgivningen Regresaftaler Regressens gennemførelse Kapitel 17. Erstatning for skade, der er dækket af forsikring Indledning Hovedreglen om bortfald af erstatningsansvar (EAL 19, stk. 1) Undtagelserne til reglen om ansvarsfrihed Skader der forvoldes forsætligt eller ved grov uagtsomhed (EAL 19, stk. 2, nr. 1) Skader, der forvoldes ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed (EAL 19, stk. 2, nr. 2) Ansvar efter færdselsloven, luftfartsloven og søloven (EAL 21) Forsikringsselskabets regresret (EAL 22) EAL 22, stk EAL 22, stk

16 5. Arbejdstageransvaret, hvis skaden er dækket af forsikring (EAL 19, stk. 3) Kapitel 18. Den almindelige lempelsesregel Indledning Lempelse hvis ansvaret er urimeligt tyngende (EAL 24, stk. 1, 1. led) Lempelse under ganske særlige omstændigheder (EAL 24, stk. 1, 2. led) Lempelse ved skadelidtes medvirken (EAL 24, stk. 2) Lempelse ved gensidig skadeforvoldelse Kapitel 19. Erstatningskravet Pengekrav Kapitalerstatning Erstatningskravets opståen og forfaldstid Forældelse Indledning Forældelsesfristen Afbrydelse af forældelse Renter Efterbetaling Overførelse mv. af erstatnings- og godtgørelseskrav Tingsskade Personskade Kreditorforfølgning Overdragelse Arv Ægtefælleskifte Beskatning EAL s præceptivitet Lovregister Domsregister Stikordsregister

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING NR. 179 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERE KØBENHAVN

Læs mere

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 976 KØBENHAVN 1983 ISBN 87-503-4517-6 Ju 00-156-bet. Eloni

Læs mere

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Bilag 11. Bo von Eyben. Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder

Bilag 11. Bo von Eyben. Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder Bilag 11 Bo von Eyben Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder Indholdsfortegnelse 1. Problemstilling 2. Almen karakteristik af begrebet grov uagtsomhed 3. Strafferetten 3.1. Forholdet mellem

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere