UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste) 1 I lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste foretages følgende ændringer: 1. Efter 30 indsættes som nyt kapitel: Kapitel 9 a Erstatning- og forsikring 30 a. Besidderen af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Oplyses det, at den skadelidte har medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Det påhviler besidderen af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er heste, der holdes af staten eller en kommune. Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse. 31 finder ikke anvendelse ved fastsættelse af regler i medfør af denne bestemmelse. 30 b. Anlægger skadelidte sag mod forsikringsselskabet, skal selskabet tilsige besidderen af hesten til ethvert retsmøde med det varsel, som efter retsplejelovens 175 gælder for vidner i borgerlige sager. Tilsigelsen skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 2. 1

2 Stk. 2. Enhver part, der tilsiges efter stk. 1, kan ved at fremsætte begæring herom til retsbogen indtræde som part i sagen. Indtræder han ikke, er afgørelsen af erstatningsspørgsmålet ved dom eller forlig bindende for ham. 2. I 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Med bøde straffes den, der overtræder 30 a, stk. 2. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 35, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres efter denne lov til: efter stk Loven træder i kraft den 1. juli

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund Objektivt ansvar for besiddere af heste og og krav om lovpligtig ansvarsforsikring Gældende ret Ansvarsgrundlaget i henhold til Danske Lov Krav om lovpligtig ansvarsforsikring Nærmere om baggrunden for lovforslaget Lovforslagets udformning Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser Hørte myndigheder og organisationer Indledning og baggrund Formålet med lovforslaget er for det første at sikre, at besiddere af heste bliver forpligtet til at erstatte de skader, som løsgående heste forvolder. Der har navnlig i den senere tid været offentlig debat om sager, hvor heste er brudt ud af deres indhegning og har forvoldt skade i forbindelse med sammenstød med biler. Sådanne ulykker medfører ofte både personskade og omfattende økonomisk skade for de implicerede bilister. Bl.a. har Folketinget i 2007 behandlet et forslag til folketingsbeslutning om lovpligtig ansvarsforsikring mv. for hesteejere (beslutningsforslag nr. B 98). Der påhviler i dag i medfør af DL hesteejere (besiddere) et objektivt ansvar for de personskader, løsgående heste forvolder. Dette objektive ansvar gælder efter retspraksis imidlertid ikke i tilfælde, hvor en løsgående hest forvolder skade ved sammenstød med en bil. Lovforslaget indeholder forslag om en udvidelse af det objektive ansvar, således at besiddere af heste bliver forpligtet til at erstatte skade på person og ejendom, som løsgående heste forvolder, selvom der ikke er noget at 3

4 bebrejde den pågældende. Lovforslaget indebærer dermed i relation til personskade, at der også vil gælde et objektivt ansvar i tilfælde, hvor en løsgående hest forvolder skade ved sammenstød med en bil. Endvidere indebærer forslaget, at der som noget nyt indføres et objektivt ansvar for tingsskade forvoldt af løsgående heste. Erstatningen kan efter forslaget nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har medvirket til skaden. Lovforslaget har for det andet til formål at sikre skadelidtes erstatningskrav i de tilfælde, hvor det objektive ansvar vil gælde. Det foreslås derfor endvidere, at der indføres en pligt til at tegne en ansvarsforsikring, således at erstatningskrav omfattet af det objektive ansvar er dækket af en forsikring. 2. Objektivt ansvar for besiddere af heste og krav om lovpligtig ansvarsforsikring 2.1. Gældende ret Ansvarsgrundlaget i henhold til Danske Lov Danske Lov indeholder en regel om objektivt ansvar for personskade, der forvoldes af visse større husdyr, herunder heste. Ansvaret påhviler efter DL dyrets ejer, men det er antaget i retspraksis, at reglen skal fortolkes i overensstemmelse med bestemmelserne i markog vejfredsloven og hundeloven, hvorefter det objektive ansvar påhviler besidderen af dyret. Der henvises bl.a. til afgørelsen refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1994, s Det objektive ansvar efter DL omfatter løsgående dyr. Efter retspraksis anses en hest, der har revet sig løs, for at være løsgående. Som løsgående anses ifølge afgørelserne refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, s. 1603, og Ugeskrift for Retsvæsen 2005, s. 1064, endvidere heste, der går i en indhegning. Det er i lyset af disse domme fast antaget i den juridiske litteratur, at også dyr, der bryder ud af en fold eller et indelukke, må anses som løsgående. Heste med rytter anses derimod ikke for løsgående, og erstatningsansvaret afgøres derfor i disse tilfælde på baggrund af dansk rets almindelige ulovbestemte ansvarsregel (culpa-reglen). Retspraksis viser, at uagtsomhedsbe- 4

5 dømmelsen i disse tilfælde er streng, idet der pålægges erstatningsansvar, hvis rytteren ikke har sikret sig at have fuld kontrol over hesten. Der henvises til afgørelserne refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, s. 1025, og Ugeskrift for Retsvæsen 2007, s Omfattet af det objektive ansvar efter DL er som følge af ovenstående bl.a. personskade forvoldt af løsgående heste, der er brudt ud af en indhegning og forvolder skade på f.eks. en fodgænger. I afgørelsen refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1974, s. 692, fastslog Højesteret, at det objektive ansvar efter Danske Lov derimod ikke gælder i tilfælde, hvor en løsgående hest forvolder skade ved sammenstød med en bil, jf. ovenfor under pkt. 1. I tilfælde, hvor løsgående heste forvolder skade ved sammenstød med en bil, skal det derfor afgøres på baggrund af dansk rets almindelige ulovbestemte erstatningsregel (culpa-reglen), om ejeren (besidderen) af hesten er ansvarlig for den skade, der er sket ved uheldet. Dette indebærer, at besidderen af hesten kun kan drages erstatningsretligt til ansvar, hvis vedkommende har handlet uagtsomt eller forsætligt, eksempelvis hvis hesten er sluppet løs på grund af mangelfuld indhegning. Det objektive ansvar efter DL kan nedsættes eller bortfalde, hvis der foreligger egen skyld hos skadelidte Krav om lovpligtig ansvarsforsikring Regler om objektivt ansvar er ofte kombineret med en pligt til at tegne ansvarsforsikring. Som eksempel kan nævnes, at det følger af færdselslovens 101, stk. 1, at den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte de skader, som køretøjer volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet. Krav om erstatning for skader forvoldt af motordrevne køretøjer skal i henhold til færdselslovens 105, stk. 1, være dækket af en forsikring. 5

6 Ifølge hundelovens 8, stk. 1, er besidderen af en hund forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder, og det påhviler i henhold til hundelovens 8, stk. 2, besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret. Der er ikke efter gældende dansk ret pligt for besidderen af en hest til at tegne en ansvarsforsikring for hesten. Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes brancheorganisation, har oplyst, at de skader, som en hest forvolder på bil og personer i forbindelse med et trafikuheld, i givet fald vil være dækket af en landbrugsforsikring, en indboforsikring eller en erhvervsansvarsforsikring, hvis en sådan er tegnet Nærmere om baggrunden for lovforslaget Med henblik på at kunne vurdere behovet for lovgivningsinitiativer på området, anmodede Justitsministeriet i efteråret 2006 Forsikring & Pension, FDM, Transport- og Energiministeriet (Vejdirektoratet) samt Rigspolitiet om at være behjælpelig med oplysninger om trafikuheld, der involverer større husdyr. Justitsministeriet anmodede endvidere Rigspolitiet om at følge området indtil udgangen af 1. halvår Af de modtagne oplysninger fra Vejdirektoratet fremgår bl.a., at der samlet set i perioden 2001 til 2006 er registreret i alt 496 trafikulykker, hvor dyr har været involveret. 136 af disse ulykker har involveret løsgående heste, hvilket svarer til godt en fjerdedel af det samlede antal registrerede trafikuheld med dyr i perioden. 32 af disse ulykker har medført personskade, mens der i 104 af ulykkerne alene har været materiel skade. 4 personer er blevet dræbt ved disse ulykker, mens 38 personer er kommet til skade. Det fremgår af Rigspolitiets opgørelse over antallet af trafikulykker, der involverer større husdyr i perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007, at der i 1. halvår af 2007 har været 22 trafikuheld, der involverer større husdyr. 6 af disse ulykker har medført personskade, mens der i 21 af ulykkerne har været materiel skade. 16 af de 22 trafikuheld i perioden har været uheld med løsgående heste. Dette svarer til knapt tre fjerdedele af det samlede antal trafikuheld med større husdyr. 6

7 Der er således i 1. halvår af 2007 i gennemsnit sket 2-3 trafikulykker med løsgående heste om måneden. Der synes på det seneste at have været en let stigende tendens i antallet af trafikuheld med løsgående heste. En hest er ikke i sig selv et farligt dyr på samme måde som rovdyr som f.eks. en hund, men heste kan reagere meget voldsomt, når der opstår situationer, som dyret opfatter som truende. Hestens reaktion kan indebære en ikke ubetydelig risiko for skade på personer og ting. Da en hest endvidere er et stort dyr, vil de skader, der forvoldes, kunne være af væsentligt omfang. Trafikulykker, der involverer løsgående heste, har således ofte store menneskelige og økonomiske konsekvenser for de involverede personer. Den gældende retstilstand er som anført under pkt ovenfor, at besidderen af en hest alene kan pålægges et erstatningsansvar for de skader, der forvoldes ved sammenstød med biler m.v., hvis det kan bebrejdes besidderen, at skaden er sket, dvs. hvis der er handlet forsætligt eller uagtsomt. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en hest er sluppet løs på grund af mangelfuld indhegning. Bevisførelsen om årsagerne til, at en hest et sluppet løs, kan i praksis ofte være vanskelig, og bilisten vil derfor ofte selv komme til at stå med de økonomiske konsekvenser af ulykken, selv om vedkommende er uden skyld i ulykken. Bilens ansvarsforsikring dækker ikke skader på føreren, og har denne ikke tegnet ulykkesforsikring, og kan det ikke bevises, at besidderen af hesten har handlet ansvarspådragende, vil føreren kunne stå tilbage med en stor økonomisk byrde. Justitsministeriet finder på den anførte baggrund, at det gældende objektive ansvar for personskade forvoldt af løsgående heste bør udvides til også at omfatte personskade, der forårsages ved sammenstød med biler. Justitsministeriet finder endvidere, at det foreslåede objektive ansvar som noget nyt også bør omfatte tingsskade forvoldt af løsgående heste. Det objektive ansvar for tingsskade bør gælde generelt for alle skader, ligesom det objektive ansvar for personskade. Der vil dermed i forhold til sam- 7

8 me skadevoldende handling gælde samme ansvarsgrundlag for personskade og tingsskade. Endvidere finder Justitsministeriet, at besiddere af heste bør pålægges en pligt til at tegne ansvarsforsikring, der dækker det foreslåede objektive ansvar. En tilsvarende pligt til at forsikre sig mod objektivt ansvar gælder eksempelvis med hensyn til motorkøretøjsforsikring (færdselslovens 105, stk. 1) og hundeforsikring (hundelovens 8, stk. 2). Begrundelsen for en sådan forsikringspligt er for det første, at det herved sikres, at erstatningsudbetalingen til skadelidte ikke kommer til at afhænge af den erstatningsansvarliges betalingsevne. For det andet sikrer en sådan forsikringspligt også besidderen af hesten, der som følge af det objektive ansvar ikke ved at udvise agtpågivenhed kan undgå at ifalde erstatningsansvar, hvis hesten forvolder skade. En forsikring, der dækker erstatningsansvaret, indebærer for besidderen af hesten, at denne ikke risikerer selv at skulle udrede eventuelle store erstatningsbeløb. [Forsikring & Pension er for tiden ved at afklare, om den gældende ansvarsdækning i de forsikringer, der normalt omfatter skader forvoldt af heste, tillige vil omfatte et objektivt erstatningsansvar i overensstemmelse med lovforslaget.] Justitsministeriet har overvejet, om en udvidelse af erstatningspligten og indførelse af en forsikringspligt også burde omfatte andre større husdyr end heste. Kun få trafikuheld involverer andre større husdyr end heste. I perioden 2001 til 2006 har således kun godt hvert tiende trafikuheld med dyr involveret andre større husdyr. Endvidere synes der på grundlag af de statistiske oplysninger, der er indhentet, at være en faldende tendens i antallet af ulykker med andre større husdyr end heste. Justitsministeriet finder på denne baggrund, at der ikke på det foreliggende grundlag er anledning til at lade andre større husdyr end heste være omfattet af den foreslåede regulering. 8

9 2.3. Lovforslagets udformning Det foreslås, at den, der besidder en hest, skal erstatte de skader, som hesten forvolder, mens den er løsgående, selvom der ikke er noget at bebrejde besidderen. Det foreslås, at erstatningen dog kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har medvirket til skaden. Det foreslås, at ansvaret skal påhvile besidderen af hesten. Det indebærer, at det objektive ansvar og pligten til at tegne ansvarforsikring påhviler den person, der reelt har rådighed over hesten. Besidderen vil som altovervejende udgangspunkt være hestens ejer, men kan i visse tilfælde være en anden. I de tilfælde, hvor hesten befinder sig hos en anden end den faktiske ejer, skal opholdet have en vis tidsmæssig udstrækning, før der er tale om besiddelse. Hvis en hest f.eks. er opstaldet på en rideskole eller et ridecenter, men i øvrigt passes af sin ejer, vil hestens ejer være besidder af hesten. Opstaldning af en hest i en fremmed stald kan dog antage en sådan karakter, at en anden end hestens ejer må anses som besidder. Ved Vestre Landsrets dom, der er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1994, s. 573, blev et feriecenter således anset som besidder af en hest, der tilhørte tredjemand. Retten lagde ved vurderingen heraf vægt på, at ejeren havde hesten opstaldet i en dyrestald, som blev omtalt i feriecentrets brochurer, og hvortil feriecentrets gæster havde adgang, samt på, at feriecentrets ansatte sørgede for, at hesten blev trukket på græs. Det foreslås, at der skal være objektivt ansvar for skade både på person og ting. Det foreslås som ovenfor nævnt, at det objektive ansvar alene skal gælde ved skader forvoldt af løsgående heste. Heste med rytter omfattes således ikke af den foreslåede bestemmelse. Justitsministeriet har herved lagt vægt på, at ridning med heste normalt ikke i sig selv indebærer en særlig risiko for skader på andre. Ridning og anden transport ved hest kan i vidt omfang sidestilles med befordring på øvrige ikkemotoriserede befordringsmidler som f.eks. en cykel. Endvidere foretages der efter retspraksis en streng uagtsomhedsbedømmelse i tilfælde, hvor 9

10 en hest med rytter forvolder skade på person eller ejendom. Der henvises i den forbindelse til pkt ovenfor. Som det fremgår af pkt , påhviler der allerede i dag i medfør af DL besiddere af heste et objektivt ansvar for personskade forvoldt af løsgående heste. Den foreslåede bestemmelse vil i nogle situationer indebære, at der påhviler besidderen af en hest et objektivt ansvar i medfør af både DL og den foreslåede bestemmelse. Dette gælder således ved personskade forvoldt af løsgående heste, når skaden ikke sker ved sammenstød med et motorkøretøj. Den foreslåede bestemmelse indebærer imidlertid som noget nyt, at der også vil gælde et objektivt ansvar i tilfælde, hvor en løsgående hest forvolder tingsskade, og i tilfælde, hvor en løsgående hest forvolder personskade ved sammenstød med en bil. Med henblik på at sikre skadelidtes erstatningskrav foreslås det at indføre pligt til at tegne ansvarsforsikring, der dækker det objektive ansvar, når hesten er løsgående. Forslaget om, at der skal være tegnet ansvarsforsikring for hesten, indebærer ikke, at der skal være tegnet en særskilt forsikring for hesten, men blot at erstatningskrav omfattet af det objektive ansvar skal være dækket af en forsikring. I lighed med gældende ret i henhold til færdselslovens 108 (om pligt til at tegne ansvarsforsikring for biler mv.) og hundelovens 8, stk. 2, (om pligt til at tegne ansvarsforsikring for hunde) foreslås det, at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatningen. Bestemmelsen indebærer, at forsikringsselskabet hæfter direkte over for skadelidte for betaling af erstatning, når det er konstateret, at besidderen af den pågældende hest er erstatningspligtig. Det betyder, at skadelidte vil kunne gøre sit krav gældende direkte over for forsikringsselskabet, uanset om besidderen af hesten har vilje eller evne til at betale. Heste, der tilhører staten eller en kommune, foreslås undtaget fra forsikringspligten. Det overlades dermed til de pågældende myndigheder at vurdere, om de vil være selvforsikrede. Tilsvarende bestemmelser findes i færdselslovens 109 og hundelovens 8. Det foreslås endelig, at justitsministeren ved loven bemyndiges til administrativt at fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse. Justitsministeren vil med hjemmel i bestemmelsen bl.a. kunne fastsætte reg- 10

11 ler om mindstebeløb for person- og tingsskadedækning, forsikringsselskabers pligt til under visse forudsætninger at overtage forsikring for enhver forsikringspligtig samt indførelse af en puljeordning, hvorfra der udredes erstatning i tilfælde, hvor en skade forvoldes af en hest, der ikke er omfattet af en forsikring. Der vil dermed kunne indføres en ordning svarende til den, der gælder vedrørende hunde. Efter den gældende lovs 31 skal dyreværnsorganisationer og andre organisationer, der efter justitsministerens skøn særligt berøres af reglerne, have lejlighed til at udtale sig, inden justitsministeren udsteder regler i henhold til lovens bestemmelser. Hensynet bag lovens 31, der svarer til dyreværnslovens 27, stk. 1, gør sig ikke gældende ved udstedelse af regler, der ikke angår spørgsmål om dyrevelfærd, og det foreslås derfor i stk. 3, at lovens 31 ikke finder anvendelse ved fastsættelse af regler i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse. Justitsministeriet vil i forbindelse med den nærmere udformning af regler om forsikringsdækning inddrage forsikringsbranchen. Som en ny 30 b foreslås indsat en bestemmelse, hvorefter besidderen af hesten skal tilsiges til ethvert retsmøde med sædvanligt varsel, hvis skadelidte anlægger en civil retssag mod forsikringsselskabet. Det foreslås endvidere, at besidderen efter begæring kan indtræde som part i en sådan sag, og at hvis en sådan indtrædelse ikke sker, skal afgørelsen af erstatningsspørgsmålet ved dom eller retsforlig være bindende for besidderen. Bestemmelsen der svarer til de tilsvarende bestemmelser i hundelovens 9 og færdselslovens 110 sikrer, at besidderen af en hest varsles om, at erstatningsspørgsmålet vil blive afgjort under en civil retssag. Bestemmelsen indebærer endvidere, at forsikringsselskabet får mulighed for at opnå, at en dom afsagt under en sådan civil retssag også får retsvirkning i forhold til den, der har tegnet forsikringen. Med henblik på at sikre en effektiv håndhævelse af kravet om tegning af en ansvarsforsikring for de skader, heste forvolder, foreslås det, at manglende overholdelse af forsikringspligten skal kunne straffes med bøde. Ved udmålingen af straf for tilsidesættelse af det foreslåede krav om tegning af en lovpligtig ansvarsforsikring bør det ikke have særlig betydning, om overtrædelsen er begået af en privat hesteejer eller i forbindelse med udøvel- 11

12 sen af erhverv. Den gældende bestemmelse i 35, stk. 2, hvorefter det ved udmåling af straf efter loven skal anses som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelsen af erhverv, foreslås derfor ændret i overensstemmelse hermed. 3. Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser 4. Hørte myndigheder og organisationer Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret og samtlige byretter, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Politidirektøren i København, Politiforbundet i Danmark, Foreningen af Offentlige Anklagere, Advokatrådet, Aktive Æselvenner, Ankenævnet for Forsikring, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Galop, Dansk Industri, Dansk Landbrug, Dansk Køre Forbund, Dansk Ride Forbund, Dansk Transport og Logistik, Dansk Travsports Centralforbund, Danske Regioner, Datatilsynet, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere, Forsikring & Pension, Frederiksberg Kommune, Hestens Værn, Hesteinternatet af 1999, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Landbrugsrådet, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsorganisationen i Danmark, Landsudvalget for Heste, Sammenslutningen af Landsbrugets Arbejdsgiverforeninger og Æselforeningen. 12

13 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med henblik på at gennemføre regler om objektivt ansvar og forsikringspligt for skader forvoldt af løsgående heste foreslås der indsat et nyt kapitel (9 a) i lov om hold af heste. Til 30 a Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at der indføres et objektivt ansvar for besiddere af heste, således at besiddere af heste bliver forpligtet til at erstatte de skader, som en hest forvolder, mens den er løsgående, selv om der ikke er noget at bebrejde besidderen. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har medvirket til skaden. Det objektive ansvar påhviler besidderen af hesten og omfatter både personskade og tingsskade. Besidderen vil som altovervejende udgangspunkt være hestens ejer, men kan i visse tilfælde være en anden. I de tilfælde, hvor hesten befinder sig hos en anden end den faktiske ejer, skal opholdet have en vis tidsmæssig udstrækning, før der er tale om besiddelse. Hvis en hest f.eks. er opstaldet på en rideskole eller et ridecenter, men i øvrigt passes af sin ejer, vil hestens ejer være besidder af hesten. Opstaldning af en hest i en fremmed stald kan dog antage en sådan karakter, at en anden end hestens ejer må anses som besidder, jf. de almindelige bemærkninger pkt Det objektive ansvar er begrænset til skader forvoldt af løsgående heste. Som løsgående anses heste, der har revet sig løs, heste, der går i en indhegning, samt heste, der bryder ud af en fold eller et indelukke. Heste med rytter anses derimod ikke for løsgående. Ved sammenstød med en bil mv. vil begge parter være omfattet af et objektivt ansvar, jf. færdselslovens 101. I sådanne tilfælde må det afgøres på baggrund af en vurdering af begge parters uagtsomhed, om der er grundlag for at nedsætte erstatningen hos en af parterne som følge af egen skyld, men udgangspunktet vil være, at hver part bærer ansvaret for de skader, som modparten har lidt. 13

14 I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring, er der i henhold til erstatningsansvarslovens 19, som ikke foreslås ændret, intet erstatningsansvar for skadevolderen, medmindre den erstatningsansvarlige har forvoldt skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed mv. Bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 19 indebærer, at skadelidte i disse tilfælde må rejse sit erstatningskrav mod det forsikringsselskab, hvor tingsforsikringen er tegnet, men skadevolder vil ifalde erstatningsansvar for et beløb svarende til en eventuel selvrisiko, der ikke er omfattet af forsikringsdækningen, jf. herved Vestre Landsrets afgørelse refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, s Det foreslås i stk. 2, at besidderen af en hest pålægges at tegne en ansvarsforsikring, der dækker det objektive ansvar efter stk. 1. Forslaget om, at der skal være tegnet en ansvarsforsikring for hesten, indebærer ikke, at der nødvendigvis skal være tegnet en særskilt forsikring. Kravet om tegning af en ansvarsforsikring vil derfor også være opfyldt i tilfælde, hvor erstatningskrav omfattet af besidderens objektive ansvar er dækket af f.eks. en landbrugsforsikring, indboforsikring eller anden bredere form for forsikring, der dækker erstatningsansvaret i henhold til lovforslaget. Den foreslåede bestemmelse i stk. 3 indeholder en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse, eksempelvis mindstebeløb for person- og tingsskadedækning, forsikringsselskabers pligt til under visse forudsætninger at overtage forsikring for enhver forsikringspligtig samt indførelse af en puljeordning, hvorfra der udredes erstatning i tilfælde, hvor en skade forvoldes af hest, der ikke er omfattet af en forsikring. Der vil dermed kunne indføres en ordning svarende til den, der gælder vedrørende hunde. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 30 b Den foreslåede bestemmelse i stk 1 indebærer, at besidderen af hesten skal tilsiges til ethvert retsmøde med sædvanligt varsel, hvis skadelidte anlægger en civil retssag mod forsikringsselskabet. 14

15 Bestemmelsen i det foreslåede stk. 2 indebærer, at besidderen af hesten, der tilsiges efter det foreslåede stk. 1, på begæring kan indtræde som part i en sådan sag. Sker en sådan indtrædelse ikke, skal afgørelsen af erstatningsspørgsmålet ved dom eller retsforlig være bindende for besidderen. Til nr. 2 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at overtrædelse af den foreslåede forsikringspligt straffes med bøde. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Det følger af 35, stk. 2, i lov om hold af heste, at det ved udmåling af straf efter loven skal anses som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at denne udmålingsregel ikke gælder ved udmåling af straf for overtrædelse af forsikringspligten. Til 2 Bestemmelsen vedrører lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2008, således at der bliver en passende tid til at indrette sig på de forpligtelser, som de foreslåede bestemmelser medfører. 15

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste foretages følgende ændringer: 1. Efter 30 indsættes som nyt kapitel: 30 a. Besidderen af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder. Oplyses det, at den skadelidte har medvirket til skade, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde. Stk. 2. Det påhviler besidderen af en hest at holde den ansvarsforsikret. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er heste, der holdes af staten eller en kommune. Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse. 31 finder ikke anvendelse ved fastsættelse af regler i medfør af denne bestemmelse. 30 b. Anlægger skadelidte sag mod forsikringsselskabet, skal selskabet tilsige besidderen af hesten til ethvert retsmøde med det varsel, som efter retsplejelovens 175 gælder for vidner i borgerlige sager. Tilsigelsen 16

17 skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 2. Stk. 2. Enhver part, der tilsiges efter stk. 1, kan ved at fremsætte begæring herom til retsbogen indtræde som part i sagen. Indtræder han ikke, er afgørelsen er erstatningsspørgsmålet ved dom eller forlig bindende for ham. 35. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter I 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Med bøde straffes den, der overtræder 30 a, stk. 2. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. Stk. 2. Ved udmåling af straf efter denne lov anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 3. I 35, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres efter denne lov til: efter stk

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste 2007/2 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-702-0055 Fremsat den 30. januar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Forslag. lov om ændring af lov om erstatningsansvar Civilafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2014-702-0052 Dok.: 1221787 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Regresfrafaldsaftalen 2017

Regresfrafaldsaftalen 2017 Regresfrafaldsaftalen 2017 31.08.2017 Ikrafttrædelsesdato: 1. december 2017 Indholdsfortegnelse: 1. Formålsbestemmelse 2 2. Aftalens anvendelsesområde 2 3. Regres omfattet af aftalen 2 4. Forsikringer

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af heste

Bekendtgørelse af lov om hold af heste LBK nr 472 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere