Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatningsansvarsloven med kommentarer"

Transkript

1 Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002

2 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens forarbejder XXX 3. Lovens opbygning XXXII Kapitel 1. Erstatning og godtg0relse for personskade og tab affors0rger 1 1. Forslagene i Bet. III Indledning Flertallets hovedsynspunkter og forslag Opdelingen af erstatningskravet Godtg0relse for varigt men Individuel erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne Individuel erstatning for tab af fors0rger Kapitalisering af erstatningen Begraensning af erstatningens st0rrelse Standarderstatning Regulering af erstatningerne Mindretallets hovedsynspunkter og forslag lovforslaget og den vedtagne 1984-lov Opdelingen af erstatningskravet Godtg0relse for varigt men Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne Erstatning for tab af fors0rger Kapitalisering af erstatningen Begraensning af erstatningen Standarderstatning Regulering og forrentning af erstatningerne m.v 13

3 VI Indholdsfortegnelse 3. Forslagene i Bet. IV og den vedtagne 2001-lov Arbejdsgruppens kommissorium Betaenkning 1383/2000 om revision af erstatningsansvarsloven (Bet. IV) lovforslaget og den vedtagne lov 18 Personskade Indledning Helbredelsesudgifter o.lign Andet tab Forlaengelse af uddannelse og tab af skoleär Andre udgifter Fradrag i erstatningen 41 1 a Indledning. Baggrund Kapitalisering af det fremtidige tab Kort om retsstillingen efter 1984-loven Kapitalisering efter 1 a 51 Tabt arbejdsfortjeneste Indledning Hvad ydes der erstatning for? L0nmodtagere m.v Selvstaendigt erhvervsdrivende B0rn og unge Hjemmearbejdende eller medhjselpende aegtefaeller eller samlevere Personer uden for arbejdsmarkedet Hvor leenge ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Indledning - baggrund Kun erstatning indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen Nogle saerlige problemstillinger Fradrag i erstatningen L0n under sygdom Dagpenge efter dagpengeloven Forsikringsydelser Lignende ydelser Ydelser efter lov om en aktiv socialpolitik 89

4 Ydelser efter lov om social pension og ASL Andre ydelser 95 Svie og smerte Indledning. Baggrund Godtg0relsens st0rrelse Hvor laenge ydes godtg0relsen? Skaden medf0rer ikke varige f0lger Skaden medf0rer varige f0lger 103 Varigt men Indledning. Hvad er mengodtg0relse? Fastsaettelse af mengraden Fastsaettelse af godtg0relsen Arbejdsskadestyrelsens mentabel 126 Erhvervsevnetab Indledning Fastsaettelse af erhvervsevnetabsprocenten efter ASL ASL's regier om erhvervsevnetab i hovedtrak Tidspunktet for afg0relsen EAL's regier i hovedtraek loven loven Sammenligning mellem EAL og ASL Forholdet til den sociale lovgivning Social pension etc Den gaeldende pensionslov Den nye pensionslov Forholdet mellem EAL, ASL og den sociale lovgivning Hvilke oplysninger skal indhentes, när erhvervsevnetabsprocenten skal fastlaegges? ASL EAL Fastsaettelse af erhvervsevnetabsprocenten i de enkelte tilfaelde Skadelidte er i arbejde ved sagens afg0relse Skadelidte har genoptaget arbejdet med samme indtaegt som f0r skaden (eller eventuelt h0jere indtajgt) ASL 177 VII

5 EAL Skadelidte har genoptaget arbejdet hos samme eller anden arbejdsgiver til en l0n, der ligger lidt under, men ikke 15% under den tidligere l0n, justeret til nuvaerende indtaegtsniveau ASL EAL Skadelidte har genoptaget arbejdet hos samme eller anden arbejdsgiver til en l0n eller har en indtaegt, der ligger mindst 15% under den tidligere indtaegt, justeret til nuvaerende indtaegtsniveau ASL EAL Skadelidte er ikke i arbejde Skadelidte er raskmeldt og tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdss0gende inden for sit fag eller arbejdsomräde og modtager arbejdsl0shedsdagpenge ASL EAL Skadelidte er raskmeldt, dvs. fär ikke sygedagpenge, men kan ikke eller mener ikke at kunne pätage sig arbejde inden for sit hidtidige omräde og kan derfor heller ikke fä arbejdsl0shedsdagpenge. Han klarer sig dog pä andre mäder (familie, hjaelp efter lov om aktiv socialpolitik) ASL EAL Den skadelidte er under revalidering, omskoling eller uddannelse ASL EAL Skadelidte er overgäet til efterl0n, delefterl0n, delpension, social pension, overgangsydelse, fleksjob eller lign. (Ordningerne asndres konstant) ASL EAL Den skadelidte er uarbejdsdygtig inden for sit hidtidige arbejdsomräde og kan ikke forvente at finde arbejde inden for andre omräder, som han kan VIII

6 pätage sig, eller vil i hvert fald have vanskeligt ved at udnytte den erhvervsevne, der matte vaere til stede. Der er ingen revalideringsmuligheder ASL Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelsespraksis indtil Oktober Domstolenes pr0velse af afg0relser i arbejdsskadesager isaer med hensyn til forudbestäende lidelser Nye administrative retningslinjer for fradrag for forud bestäende lidelser (fra Oktober 1998) EAL Personer uden for det egentlige arbejdsmarked Indledning Kapitalfaktoren loven loven Nedsaettelse af erstatningen Nedsaettelse som f0lge af alder Nedsaettelse som f0lge af st0rre d0delighedsrisiko end normalt Nedsaettelse som f0lge af, at skadelidte afgär ved d0den Nedsaettelse i 0vrigt Indledning Ärsl0nfastsasttelse efter hovedreglen ( 7, stk. l) Ärsl0nfastsaettelse efter et sk0n ( 7, stk. 2) Indledning Hvilke skadelidte eromfattet af bestemmelsen? Erstatningsfastsajttelsen Forelceggelse for Arbejdsskadestyrelsen Indledning Forholdet mellem EAL 10ogASL IX

7 loven loven Skadelidtes medvirken til unders0gelsen Aftaler mellem parterne m.v Sagsbehandlingsregler m.v Indledning Tidsfristerne. Midlertidige udtalelser Begründete Aktindsigt 273 Genoptagelse Indledning Betingelser for genoptagelse efter EAL Grundbetingelser - EAL 11, stk De enkelte erstatningsposter Godtg0relse for varigt men Erstatning for erhvervsevnetab Tabt arbejdsfortjeneste Helbredelsesudgifter og andet tab og godtg0relse for svie og smerte Retsvirkningerne af genoptagelse 287 Tabaffors0rgerm.v Indledning Begravelsesudgifter Erstatning for tab af fors0rgelse Separerede og fraskilte aegtefaeller m.v Stedb0m og plejeb0rn m.v Andre naertstäende personer Andre udgifter Fastsaettelse af erstatningen 302 Erstatning til cegtefcelle eller samlever Indledning Hvem er omfattet af bestemmelsen /Egtefaeller Samlevere Erstatningsfastsaettelsen Hovedreglen. 13, stk. 1, 1. pkt Minimumserstatning kr. 13, stk. 1,2. pkt 313

8 3.3. Nedsaettelse af erstatning som f0lge af alder - 13, stk Nedsaettelse af erstatningen i andre tilfaelde Nedsaettelse som f0lge af ydelser efter ASL 320 Fors0rgertabserstatning til b0m Indledning Hvem er omfattet af bestemmelsen Erstatningsfastsaettelsen Hovedreglen, Nedsaettelse af erstatningen a 333 Regulering af erstatnings- og godtg0relsesbel0b Indledning Regulering og forrentning af erstatningsbel0b m.v. efter 1984-loven Regulering og forrentning af erstatningsbel0b m.v. efter 2001-loven De regulerede bel0b Forfaldstidspunktet afg0rende for niveauet. 15, stk For hvilke bel0b er forfaldstidspunktet afg0rende? Skadestidspunktets betydning 344 Betaling og forrentning Indledning Hvornär kan godtg0relse og erstatning kraeves betalt? Udstykning af kravet og a conto erstatning Indledning A conto erstatning efter FAL Praksis fra Ankenaevnet for Forsikring vedr0rende selskabers generelle forpligtelse til god og effektiv sagsbehandling Praksis fra Ankenaevnet for Forsikring vedr0rende forrentning i sager, der behandles i Arbejdsskadestyrelsen A conto erstatning efter EAL 16, stk. 1, 2. pkt Forrentning af godtg0relse og erstatning 362 XI

9 Regres mod den erstatningsansvarlige Indledning Hvornär opstär der sp0rgsmäl om regres? I hvilket omfang er der regres? Private sygeforsikringsforeninger Privat bistand Arbejdsgiverens regres for dagpenge og sygel0n m.v Afledetkrav Dagpengerefusion nedsaetter kravet Der skal vaere lidt et tab Kommunalbestyrelsens regres for sygedagpenge Omfanget afregressen Socialministeriets vejledning nr. 171 af 28. september 2001 om regres for sygedagpenge 378 Overf0relse m.v. af erstatnings- og godtg0relseskrav Indledning Overdragelse- 18, stk Kreditorforf0lgning Retsplejelovens Hvilke krav omfatter bestemmelsen? Kreditorbeskyttelsens omfang Arv - 18, stk iegtefaelleskifte - 18, stk Kapitel 2. Erstatningsansvarfor skade, der er dcekket af forsikring Forslagene i Bet. II EAL-lovforslaget Indledning Ikke erstatningsansvar, hvis skaden er daekket af en tingsforsikringeuerendriftstabsforsikring Tingsforsikring eller driftstabsforsikring Skaden skal vaere daekket af en forsikring »... er der ikke erstatningsansvar...« Erstatningsansvar ved forsaet eller grov uagtsomhed Erstatningsansvar ved ud0velse af offentlig eller erhvervsmaessig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed 436 XII

10 5. Arbejdstageres erstatningsansvar, hvis skaden er daekket af forsikring Skaden skal vaere daekket af forsikring Ansvaret skal vaere omfattet af DL Indledning Hvilke personer (medhjaelpere/arbejdstagere) Hvilke handlinger Indledning Hvem kan vaere selvforsikrer efter EAL 20? Hvornär foreligger selvforsikring? Retsvirkningen af selvforsikring Indledning Faerdselslovens erstatningsregler Luftfartslovens erstatningsregler S0lovens erstatningsregler Indledning Regres ved skadesforsikring Regres ved personforsikring 467 Kapitel 3. Forskellige bestemmelser 471 Arbejdstagers erstatningsansvar Indledning Hvem er arbejdstager? Arbejdstagerens erstatningsansvar, hvis arbejdsgiveren har betalt erstatning til skadelidte Arbejdstagerens erstatningsansvar, hvis arbejdsgiveren ikke har betalt erstatning til skadelidte Arbejdstagerens erstatningsansvar over for arbejdsgiveren i 0vrigt Lempelsesregler i anden lovgivning Lovene om aktieselskaber og anpartsselskaber m.v Lov om kommunernes styrelse 483 XIII

11 Almindelig lempelsesregel Indledning Lempelse af skadevolderens erstatningsansvar Lempelse hvis ansvaret er urimeligt tyngende (EAL 24, stk. 1, 1. led) Skadevolderens 0konomiske forhold Andre forhold af betydning for lempelse Skadens st0rrelse Ansvarets beskaffenhed Skadelidtes interesse Foreliggende forsikringer Omstaendighederne i 0vrigt Lempelse under ganske saerlige omstaendigheder Lempelse ved medvirken Indledning Almindelige medvirkensregler EAL 24, stk. 2. Oversigt Lempelse, hvis nedsaettelse eller bortfald af erstatning er urimeligt tyngende, eller der foreligger ganske saerlige omstaendigheder Lempelse ved gensidig skadesforvoldelse 509 B0rns erstatningsansvar m.v a Indledning B0rns erstatningsansvar Lempelse af skadevolders ansvar Egen skyld b Indledning Det psykiske kriterium Lempelse af ansvaret Misbrug af beruselsesmidler eller lignende 528 Flere erstatningsansvarlige Indledning Regres, hvis der foreligger ansvarsforsikring Regres, hvis der ikke foreligger ansvarsforsikring Regresregler i anden lovgivning Gennemf0relse af regres. Processuelle bestemmelser 544 XIV

12 Godtg0relse for tort Indledning Fastsaettelse af godtg0relse. Retspraksis ^ireskraenkelser og lign Frihedsber0velse Saedelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Andre tilfaelde Godtg0relse efter EAL 26, stk Forventet lovforslag om EAL 26 a 583 Fravigelse af lovens regier Indledning Aftaler til ugunst for den erstatningsberettigede Aftaler til ugunst for den erstatningsansvarlige 589 Kapitel4. Ikrafitrcedelsesbestemmelser m.v Indledning Skadestidspunktet Erstatning og godtg0relse for skader indträdt inden den 1. Oktober Erstatning og godtg0relse for skader indträdt efter revison af EAL i Indledning Ydelser efter ASL, der kan medfore fradrag i erstatning efter EAL Personkredsen m.v Dagpenge efter dagpengeloven Sygebehandling. optra;ning og hjaelpemidler Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for varigt men Overgangsbelob til efterladte ved dodsfald Erstatning for tab af forsorger ALgtefxUe og dermed ligestillet efterladt B0m 604 XV

13 3. Omsaetning af l0bende ydelser til kapitalbel0b efter ASL Oversigt over erstatning og godtg0relse efter EAL set i forhold til ASL pr. 1. juli Offererstatningsloven Patientforsikringsloven Lov om erstatning for laegemiddelskader Faer0erne Gr0nland 624 Bilag 1. Justitsministerens besvarelse af sp0rgsmälfra Retsudvalget Bilag 2. Bekendtg0relse nr. 943 af 16. Oktober 2000 aflov om sikring modf0lger afarbejdsskade 650 Bilag 3. Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 672 Bilag 4. Vejledning om fastsaettelse afärsl0n 746 Bilag 5. Arbejdsskadestyrelsens vejledning om erstatning ved d0dsfald. 766 Bilag 6. Vejledning om betalingfor sygebehandling, optraming og hjcelpemidler ved arbejdsskader 782 Bilag 7. Bekendtg0relse aflov om erstatning fra staten til ofre forforbrydelser 835 Bilag 8. Lovbekendtg0relse nr. 228 af aflov om Patientforsikring 839 Bilag 9. Lov nr af om erstatning for lagemiddelskader 845 Bilag 10. Udvalgte domme Bilag 11. Bekendtg0relser om regulering aferstatnings- og godtg0relsesbel0b og forrentning i henhold til EAL iperioden XVI

14 Forkortelser 906 Domsregister 908 Sagregister 924 XVII

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 976 KØBENHAVN 1983 ISBN 87-503-4517-6 Ju 00-156-bet. Eloni

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

ERSTATNING FOR TAB VED PERSONSKADE OG TAB AF FORSORGER

ERSTATNING FOR TAB VED PERSONSKADE OG TAB AF FORSORGER BETÆNKNING OM ERSTATNING FOR TAB VED PERSONSKADE OG TAB AF FORSORGER Afgivet af det af justitsministeriet den 9. september 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 679 KØBENHAVN 1973 ISBN 87 503 13835 8. L.

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave

Ivan Sorensen. Forsikringsret. 4. udgave Ivan Sorensen Forsikringsret 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelsesliste XXIII Almindelig Del Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Betænkning om Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Afgivet af det af justitsministeriet den 8. januar 1974 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 751 1975 Indholdsfortegnelse Side Kap. I. Udvalgeis

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere