AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT"

Transkript

1 AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge et ansvarsgrundlag for skadevolder - afsnit Der skal være årsagssammenhæng mellem skade og handling (causalitet) - afsnit Skaden skal være påregnelig (adækvans) - afsnit Skadelidte skal have en værnet interesse, dvs. være den direkte skadelidte - afsnit Skadelidte skal have lidt et tab - afsnit Der må ikke foreligge objektive ansvarsfrihedsgrunde - afsnit Eventuel lempelse eller nedslag i erstatningen - afsnit Fordeling mellem flere erstatningsansvarlige - afsnit Ansvarsgrundlaget Der findes flere mulige ansvarsgrundlag, jf. nedenfor. En skadevolder skal som minimum vurderes efter culpa-reglen, medmindre strengere ansvarsgrundlag som f.eks. objektivt ansvar finder anvendelse Børns ansvar Børn under 15 år er erstatninsansvarlige på lignende vis som voksne, jf. Ersta t - ningsansvarslovens 24 a. Det er dog afgørende, at barnet efter sin udvikling kan antages at have haft forståelse for handlingens skadegørende virkning. Børn under ca. 4 år antages ikke at kunne påregne konsekvensen af deres handlinger, hvorfor disse derfor er ansvarsfri. Det er dog muligt, at forældrene kan gøres ansvarlige, jf. nærmere herom under ansvar for undladelser. 124

2 Utilregnelige personers ansvar Personer, som på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, eller som forbigående har savnet evnen til at handle fornuftsmæssigt, er ansvarlige efter samme regler som sjælssunde personer, jf. Erstatningsansvarsl o vens 24 b, stk Culpa-reglen Culpa er det latinske ord for skyld, der har lagt navn til hovedreglen i dansk erstatningsret. Reglen er alene udviklet gennem retspraksis, og der findes således ingen lovregler, der regulerer eller definerer culpa-ansvaret. En handling anses for culpøs, såfremt handlingen ikke ville være foretaget af en almindelig fornuftsmæssig person også kaldet bonus pater familias. Har skadevolder en særlig viden på området, tillægges denne betydning. 1. Forsæt Har skadevolder forvoldt skaden med vilje, dvs. med forsæt (på latin dolus ), er der ansvar efter culpa-reglen. 2. Grov uagtsomhed Har skadevolder handlet groft uagtsomt, er der handlet culpøst. Ved grov uagtsomhed har skadevolder ikke forudset skaden, men burde have indset faren. 3. Simpel uagtsomhed Har skadevolder handlet simpelt uagtsomt, er der handlet culpøst. Ved simpel uagtsomhed har skadevolder ikke forudset skaden, men burde ved bedre omtanke have indset faren. 4. Hændeligt uheld Et hændeligt uheld er en skade, som skadevolder ikke kan gøre for, idet denne ikke kunne forudses. Forsæt (dolus) Grov uagtsomhed Simpel uagtsomhed Hændeligt uheld Culpa Culpa Culpa Ikke culpa 125

3 Ansvar for undladelser Hovedreglen er som nævnt ovenfor under afsnit , at man ifalder ansvar for culpøse handlinger. Ansvar for undladelser kan dog ifaldes, såfremt der foreligger en særlig handlepligt til at foretage en bestemt handling. Der foreligger bl.a. handlepligt i følgende tilfælde: Ifølge lovgivning og andre regler Der foreligger pligt til at iagttage særlige sikkerhedsforanstaltninger, der kan følge af lovgivningen eller andre regler. Det kan være afskærmning af maskiner, stilladser og lign Frembragt fare Den, der frembringer en fare, f.eks. ved vejarbejde eller når noget er tabt på kørebanen eller andre steder, har pligt til at afmærke eller sikre denne frembragte fare Vedligeholde fast ejendom En ejer har pligt til at vedligeholde fast ejendom og sikre mod nedfald af tagsten og lign., sikre gelændere samt sikre, at der ikke er større ujævnheder eller uregelmæssigheder på færdsels- eller gangarealer Rydde fortovet Husejere har pligt til at rydde fortovet foran deres ejendom for sne og is. Det fritager ikke for ansvar, at husejeren har engageret en tredjemand til at udføre arbejdet, hvis dette ikke sker Tilkalde assistance Pligt til at tilkalde assistance i tilfælde af personskade/livsfare (drukneulykker og lign.). Der er imidlertid ikke pligt til selv at forsøge redning eller at yde førstehjælp Opsynspligt med børn Forældre, skolelærere og pædagoger har pligt til at holde opsyn med de børn, de har i deres varetægt. Nævnte kan således blive ansvarlige sammen med barnet eller alene, hvis barnet f.eks. som følge af ung alder ikke kan gøres ansvarligt, jf. ovenfor. 126

4 Culpa med omvendt bevisbyrde Efter den almindelige culpa-regel er det skadelidte, der skal bevise eller dokumentere, at der er handlet culpøst. Ved culpa med omvendt bevisbyrde (præsumptionsansvar) er det fortsat den almindelige culpa-vurdering, der skal foretages. Bevisbyrden er imidlertid vendt, således at der er formodning (præsumption) for ansvar. Det er således ikke skadelidte, der skal bevise, at skadevolder er ansvarlig, men derimod skadevolder, der skal bevise, at han ikke har handlet culpøst. Der findes ikke i lovgivningen mange ansvarsregler med præsumptionsansvar, derimod har retspraksis i flere tilfælde udvist en tendens til at vende bevisbyrden. Dette er bl.a. tilfældet ved ansvar for lægers/hospitalers fejlbehandling, fejldiagnosticering eller fejloperation, men også ved værksteders fejlreparationer Objektivt ansvar Objektivt ansvar anvendes som begreb for de situationer, hvor en person er skadesansvarlig uden nødvendigvis at have udvist culpa. Gælder objektivt ansvar, bliver skadevolder også ansvarlige for hændelige uheld, dvs. uanset om handlingen er uforsvarlig eller ej. Objektivt ansvar foreligger bl.a. ved: Ansvar for motorkøretøjer Ejeren eller brugeren af et motorkøretøj er objektivt erstatningsansvarlig for den skade, som køretøjer forvolder ved færdselsuheld, eksplosion eller brand, jf. Fær d - selslovens 101 og 104, stk. 1. Den som har lånt eller lejet et køretøj uden fører, eller som uberettiget bruger dette (f.eks. en tyv), anses for bruger. Føreren af køretøjer, såfremt han ikke er ejer eller er bruger heraf, er erstatningsansvarlig efter culpa-reglen, jf. Færdselslovens 104, stk. 2. Ved andre typer skader forvoldt af køretøjet er den ansvarlige erstatningsansvarlig efter culpa-reglen, jf. Færdselslovens Ansvar for dyr Hunde En hundeejer er objektivt ansvarlig for de skader, hans hund forvolder, jf. Hundel o - vens

5 Husdyr og vilde dyr For husdyr samt hold af vilde dyr findes endvidere ansvarsregler i Danske Lov samt i Mark- og Vejfredsloven 3, stk Lånte genstande Lånte genstande skal tilbageleveres til långiveren i samme stand, som de er modtaget, ellers skal tabet erstattes, jf. Danske Lov Dette gælder uanset, om forringelsen kan bebrejdes låntageren eller ej Driftsherreansvar Ved drift af jernbaner, luftfartsselskab, atomanlæg og lignende er der objektivt ansvar for den, der driver virksomheden, uanset årsagen til skaden Miljøansvar Udøver en virksomhed en særlig farlig eller forurenende (miljøtruende) aktivitet og derved forårsager en forurening, er der objektivt ansvar for forureningsskader, der skyldes denne aktivitet, jf. Lov om erstatning for miljøskader 3. Der er ikke ansvar, hvis aktiviteten drives efter offentlige forskrifter Arbejdsgiveransvar Arbejdsgiveren hæfter efter Danske Lov solidarisk med den ansatte over for tredjemand for skader påført denne, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge et ansættelsesforhold. Dette omfatter også ulønnede vennetjenester. 2. Arbejdsgiveren skal have instruktionsbeføjelse (tilsyns-/kontrolbeføjelse) over den ansatte. 3. Den ansatte skal have handlet culpøst, men arbejdsgiveren bliver også ansvarlig for anonyme fejl samt kumulerede fejl. 4. Skaden skal være forvoldt i tjenesten, dvs. fra den ansatte møder, og indtil han forlader arbejdet. Arbejdsgiveren er således ikke ansvarlig for skader forvoldt under transport til og fra arbejde. Er skaden forvoldt under et privat svinkeærinde i arbejdstiden, er arbejdsgiveren imidlertid ansvarlig. 5. Handlingen må ikke være et abnormt skridt i forhold til virksomheden (f.eks. slagsmål) eller udført i kådhed. 128

6 14.3. Årsagssammenhæng (causalitet) Der skal være årsagssammenhæng mellem handling og skade. Skaden skal være en direkte følge af handlingen, således at skaden ikke ville være opstået, såfremt handlingen ikke var foretaget Påregnelighed (adækvans) Skaden skal være en påregnelig (dvs. en sandsynlig) følge af den skadegørende handling. Afgørende er, om handlinger af den foretagne type generelt eller typisk har skadeevne i forhold til skader, som den skete. F.eks. erstattes ikke tab som følge af, at en person går glip af en god forretning, idet dette anses for en upåregnelig følge Værnet interesse Krav på erstatning forudsætter, at skadelidte er den direkte skadelidte. Tilskuere til færdselsuheld og forældre til børn, der kommer til skade, kan således ikke få erstattet tab som følge af eksempelvis opståede chok, afsavn som følge af barnets hospitalsindlæggelse og lign Tab Der skal foreligge et erstatningsberettiget tab. Følgende tab erstattes: Økonomiske tab Formuetab Skader på formuegenstande, herunder løsøre, fast ejendom og lign. kan kræves erstattes. Erstatningen opgøres til reparationsprisen, hvis muligt, ellers erstattes anskaffelsessummen for en genstand af samme værdi, som den ødelagte. 129

7 Følgeskader Complet Kompendium i Erhvervsret Følgeskader kan kræves dækket, f.eks. tabt fortjeneste eller leje af udstyr til erstatning for det ødelagte, indtil dette kan erstattes. F.eks. erstattes ikke tab som følge af, at en person går glip af en god forretning, idet dette anses for en upåregnelig følge Personskade Personskade er ikke et økonomisk tab, men er lovmæssigt søgt kapitaliseret i E r - statningsansvarsloven. En skadevolder, der er ansvarlig for personskade, skal, jf. Erstatningsansvarsloven 1, stk. 1, udover den økonomiske skade erstatte følgende: 1. Andet økonomisk tab som følge af personskaden. 2. Tabt arbejdsfortjeneste. 3. Godtgørelse for svie og smerte. Har skaden fået varige følger, skal der, jf. Erstatningsansvarsloven 1, stk. 2, tillige betales: 4. Godtgørelse for varigt mén. 5. Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevnen Ikke varige følger og tab Andet økonomisk tab ved personskade Ved personskade kan de økonomiske tab, der følger heraf, kræves erstattet, jf. E r - statningsansvarslovens 1, stk. 1. Dette vil typisk være læge- og medicinudgifter, men også udgifter til optræning og lægeordinerede rekreationsophold skal dækkes. 130

8 Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste erstattes fra skadestidspunktet og indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen, jf. Erstatningsansvarsloven 2, 1. pkt. Må det antages, at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, erstattes tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt, hvor skaden er blevet stationær, hvilket vil sige at denne hverken må forventes at blive værre eller bedre, jf. Erstatningsansvarsl o - ven 2, 2. pkt. I erstatningen fradrages modtaget løn under sygdom, sygedagpenge, skadeserstatninger for løn udbetalt af forsikringsselskaber og lignende ydelser, jf. Ersta t - ningsansvarsloven 2, stk. 2. Det er således kun nettoløntabet, der dækkes Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for svie og smerte erstattes med et kontantbeløb, der reguleres årligt, for hver dag skadelidt er syg med kr. 145 (2004-tal), jf. Erstatningsansvarsloven 3, 1. pkt. Det er samme satser, der anvendes, uanset skadens karakter eller omfang. Godtgørelsen kan ikke overstige kr (2004-tal), jf. Erstatningsansvarsloven 3, 3. pkt Varige følger og tab Fremtidige helbredelsesudgifter og andre tab Erstatning for fremtidige helbredelsesudgifter og andet fremtidigt tab som følge af skaden fastsættes til et kapitalbeløb, som højst kan udgøre den forventede gennemsnitlige årlige udgift ganget med 10, jf. Erstatningsansvarslovens 1a, 1. pkt. Var skadelidte ved skadens indtræden fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen med 1% for hvert år, skadelidte var ældre end 39 år ved skadens indtræden. Var skadelidte fyldt 60 år, nedsættes godtgørelsen med yderligere 1% for hvert år, skadelidte var ældre end 59 år ved skadens indtræden, jf. Erstatningsansvarsloven 4, stk. 2 og 1a, 2. pkt. 131

9 Godgørelse for varigt mén Godtgørelse for varigt mén, herunder for invaliditet og vansiring, fastsættes til et kapitalbeløb, der beregnes under hensyn til skadens medicinske art og omfang og de forvoldte ulemper i skadelidtes personlige livsførelse, jf. Erstatningsansvarsloven 4, stk. 1. Vurderingen sker med udgangspunkt i skadelidtes tilstand på det tidspunkt, hvor denne blev stationær, dvs. når den ikke kan forventes at ændre sig til det bedre eller værre. Såvel skadevolder som skadelidte kan indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om fastsættelse af mén-graden, jf. Erstatningsansvarsloven 10. Dette gælder, uanset om skaden skyldes en arbejdsskade eller ej. Erstatningen for varigt mén udgør kr (2004-tal) pr. mén-grad i procent, svarende til kr ved en méngrad på 100%. Beløbet reguleres årligt. I særlige tilfælde kan méngodtgørelsen fastsættes til et højere beløb, dog højst kr (2004-tal). Ved mén-grader under 5% ydes ingen erstatning, jf. Erstatningsa n - svarsloven 4, stk. 1. Var skadelidte ved skadens indtræden fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen med 1% for hvert år, skadelidte var ældre end 39 år ved skadens indtræden. Var skadelidte fyldt 60 år, nedsættes godtgørelsen med yderligere 1% for hvert år, skadelidte var ældre end 59 år ved skadens indtræden, jf. Ersta t ningsansvarsloven 4, stk Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevnen Har skaden, efter at helbredstilstanden er blevet stationær, dvs. når den ikke kan forventes at ændre sig til det bedre eller værre, medført en varig nedsættelse af skadelidtes evne til af skaffe sig indtægt ved arbejde, tilkommer der skadelidte erstatning for tab af erhvervsevne, jf. Erstatningsansvarsloven 5, stk. 1. Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet tages hensyn til skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og genoptræning eller lignende, jf. Ersta t ningsansvarsloven 5, stk. 2. Erhvervsevnetabet fastsættes i procent. Ved forringelser af erhvervsevnen på under 15% ydes ingen erstatning, jf. Erstatningsansvarsloven 5, stk. 3. Såvel skadevolder som skadelidte kan indhente en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen om fastsættelse af erhvervsevneprocenten, jf. Erstatningsa n svarsloven

10 Erstatningen fastsættes som et kapitalbeløb, der udgør 10 gange skadelidtes samlede erhvervsindtægt året før skadesåret, jf. Erstatningsansvarsloven 6, stk. 1 og 7, stk. 1. Erstatningen kan dog højst udgøre kr (2004-tal). Maksimumbeløbet reguleres årligt, jf. Erstatningsansvarsloven 6, stk. 2. Værdien af arbejde i hjemmet ligestilles med erhvervsindkomst, jf. Erstat ningsansvars loven 1, stk. 3. Årslønnen fastsættes dog efter et skøn, når særlige indtægts- eller ansættelsesforhold eller andre særlige forhold har gjort sig gældende, jf. Erstat nings ansvars loven 7, stk. 2. For en skadelidt, der ved skadens indtræden ikke er fyldt 15 år, fastsættes erstatningen som et kapitalbeløb, der udgør kr ganget med méngraden, og herefter ganget med 10. Ved en méngrad på under 5% ydes ingen erstatning, jf. Erstatningsansvarsloven 8. Var skadelidte ved skadens indtræden fyldt 30 år, nedsættes erstatningen med 1% for hvert år, skadelidte var ældre end 29 år ved skadens indtræden. Var skadelidte fyldt 55 år, nedsættes erstatningen med yderligere 2% for hvert år, skadelidte var ældre end 54 år ved skadens indtræden. Erstatningen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år, jf. Erstatning s ansvarsloven Dødsfald Den, som er erstatningsansvarlig for en andens død, skal betale erstatning for rimelige begravelsesudgifter og erstatning til den, som ved dødsfaldet har mistet en forsørger, jf. Erstatningsansvarsloven 12. Forsørgelse omfatter også værdien af afdødes arbejde i hjemmet Forsørgertabserstatning til ægtefælle og samlever Erstatning for tab af forsørger til ægtefælle eller samlever udgør 30% af den erstatning, som afdøde må antages at ville have opnået ved et fuldstændigt tab af erhvervsevnen. Erstatningen udgør dog mindst kr , medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. Ersta t ningsansvarsloven 13, stk

11 Var skadelidte ved skadens indtræden fyldt 30 år, nedsættes erstatningen med 1% for hvert år, skadelidte var ældre end 29 år ved skadens indtræden. Var skadelidte fyldt 55 år, nedsættes erstatningen med yderligere 2% for hvert år, skadelidte var ældre end 54 år ved skadens indtræden. Erstatningen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år, jf. Erstatning s ansvarsloven 9 og 13, stk. 2. Der tilkommer den efterlevende ægtefælle eller samlever et overgangsbeløb, der udgør kr Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler derfor. Udbetales der overgangsbeløb, kan den pågældende ikke tillige kræve erstatning for begravelsesudgifter, jf. Ersta t ningsansvarsloven 14a Forsørgertabserstatning til børn Erstatning for tab af forsørger til efterlevende børn fastsættes til et beløb, der svarer til summen af de bidrag til barnets underhold, som afdøde på skadestidspunktet kunne være pålagt efter lov om børns forsørgelse, hvis afdøde havde været bidragspligtig (dvs. typisk indtil barnets 18. år). Var afdøde eneforsørger, forhøjes erstatningen med 100%, jf. Erstatning s ansvarsloven Godtgørelse til efterladte Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed forvolder en andens død, kan pålægges at betale en godtgørelse til efterlevende, der stod den afdøde særlig nær. Ved vurderingen af, om der skal betales godtgørelse efter stk. 1, og ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse, skal der lægges særlig vægt på karakteren af skadevolderens handling og på den lidelse eller krænkelse, som må antages at være påført den eller de efterlevende, jf. Erstatningsansvarsloven 26a Objektive ansvarsfrihedsgrunde Der må ikke foreligge objektive ansvarsfrihedsgrunde, idet skadevolder i så fald er ansvarsfri for den skete skade, dvs. ikke bliver erstatningsansvarlig. Der findes følgende ansvarsfrihedsgrunde, der alle er ulovhjemlede: 134

12 Nødværge Nødværge er værgen for sig, f.eks. ved selvforsvar. Skadevolder er imidlertid kun ansvarsfri, såfremt der er proportionalitet mellem nødværgehandlingen og det, der værges imod Nødret Nødret foreligger, når et mindre værdifuldt gode ofres for at redde et mere værdifuldt gode eller for at hindre alvorlig personskade Accept af risiko Har skadelidte accepteret risikoen, kan han ikke kræve erstatning, og skadevolder er derfor ansvarsfri. Accept af risiko foreligger, f.eks. når en person vælger at være passager i en bil, der føres af en beruset person, og dette var passageren bekendt, eller ved deltagelse i sportsgrene, hvor der normalt forekommer den type handlinger/skader. Accepten angår kun de påregnelige skader, der risikeres. En fodboldspiller kan således ikke påregne et voldeligt overfald på banen, og han har derfor ikke accepteret risikoen herfor Samtykke Har skadelidte samtykket i handlingen og skaden, kan han ikke kræve erstatning Lovlig retshåndhævelse Lovlig retshåndhævelse er f.eks. politiets magtsanvendelse ved anholdelser Uanmodet forretningsførelse Uanmodet forretningsførelse eller Negotiorum Gestio foreligger, når en skadevoldende handling har været forsvarlig og nødvendig for at undgå/ afværge et formuetab, og når den berettigede selv var forhindret i at handle. 135

13 14.8. Nedsættelse og lempelse Erstatningen kan eventuelt nedsættes eller lempes i nedennævnte tilfælde Egen skyld Foreligger der egen skyld hos skadelidte, dvs. et selvstændigt ansvarsgrundlag efter afsnit 14.2., vil skadelidte være medansvarlig for den skete skade. Dette kan resultere i, at skadelidte selv skal bære en del af tabet, og derved ikke opnår fuld erstatning, idet denne nedsættes eller bortfalder. Egen skyld kan lempes efter den almindelige lempelsesregel i Erstatningsa n - svarslovens 24, jf. nedenfor. Ved ansvar efter Færdselslovens 101 kan erstatningen nedsættes eller evt. bortfalde, såfremt den skadelidte forsætligt eller ved særlig grov uagtsomhed har medvirket til skaden, jf. Færdselslovens 101, stk Skaden er dækket af en forsikring Ansvarsfrihed Tingsforsikring eller driftstabsforsikring I det omfang skaden er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar for skadevolder, jf. Erstatningsansvarsl o vens 19, stk. 1. Der er imidlertid kun ansvarsfrihed, i det omfang forsikringen dækker. Skal skadelidte eksempelvis betale en selvrisiko, skal skadevolder dog erstatte dette beløb, men ikke en eventuel præmiestigning på forsikringen eller bonustab som følge af den skete skade. Er skaden forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller er skaden forvoldt ved erhvervsmæssig virksomhed, eller offentlig virksomhed, der må ligestilles hermed, er skadevolder ikke ansvarsfri, jf. Erstatningsansvarslovens 19, stk. 2. Er skaden forvoldt af en arbejdstager, se afsnit nedenfor. 136

14 Ansvarsforsikring på motorkøretøj Et motorkøretøj skal være ansvarsforsikret, jf. Færdselslovens 105. Kaskoforsikring af skader på selve køretøjet er ikke lovpligtigt. Ansvarsfriheden gælder ikke det objektive ansvar for motorkøretøjer efter Færdselslovens 101, jf. Erstatningsa n - svarslovens 21, nr Offentlige myndigheder - selvforsikrere Offentlige myndigheder vil normalt blive opfattet som selvforsikrede, og dermed som var forsikring tegnet, selvom dette ikke er tilfældet, jf. Erstatningsansvarslovens Forsikringsselskabets regres mod skadevolder Tingsforsikring eller driftstabsforsikring Har et forsikringsselskab udbetalt erstatning i tilfælde, hvor skadevolder ikke er ansvarsfri, har forsikringsselskabet fuld regres mod skadevolderen, jf. Erstatningsa n - svarslovens 22, stk Syge- eller personforsikringer Forsikringsselskabet har dog ikke regres mod skadevolderen ved livs-, ulykkes-, syge- eller andre personforsikringer, jf. Erstatningsansvarslovens 22, stk Ansvarsforsikring på motorkøretøj Ved ansvar efter Færdselslovens 101 hæfter forsikringsselskabet direkte over for skadelidte og kan kun udøve regres mod den, der efter Færdselslovens 104 har fremkald skaden, såfremt denne er forårsaget ved grov hensynsløshed (strengere en grov uagtsomhed), jf. Færdselslovens

15 Skaden er forårsaget af en arbejdstager Skaden dækket af forsikring Har en arbejdstager forvoldt en skade, der er dækket af en tingsforsikring, driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, ifalder arbejdstageren ikke erstatningsansvar, medmindre skaden er forvoldt ved forsætlig eller grov uagtsomhed, jf. Erstatningsansvarslovens 19, stk Lempelse af skadelidtes krav Arbejdstagerens erstatningsansvar over for skadelidte kan nedsættes eller bortfalde, hvis det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt, jf. Erstatningsansvar s lovens 23, stk. 2, 1. afsnit Arbejdstagerens regres mod arbejdsgiveren Har arbejdstageren måttet betale erstatning, kan han, i det omfang ansvaret skal påhvile arbejdsgiveren, udøve regres mod denne, jf. Erstatningsansvarslovens 23, stk. 2, 2. afsnit Arbejdsgiverens regres mod arbejdstageren Har en arbejdsgiver måttet betale erstatning som følge af en arbejdstagers uforsvarlige adfærd, kan han kun udøve regres over for arbejdstageren, såfremt dette findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt, jf. Erstatningsansvarslovens 23, stk. 1. Det samme gælder arbejdsgiverens egne erstatningskrav mod arbejdstageren for skade, denne har påført arbejdsgiveren i hans tjeneste, jf. Erstatningsansvarsl o - vens 23, stk Børn Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre, jf. Erstatningsa n - svarslovens 24a. 138

16 Utilregnelig person En person, som på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuftmæssigt, er erstatningspligtig for skadegørende handlinger efter samme regler som sjælssunde personer. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt under hensyn til personens sindstilstand, handlingens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre, jf. Erstatningsansvarsl o vens 24b. Har den skadegørende ved misbrug af beruselsesmidler eller på lignende måde forbigående hensat sig i en sindstilstand som ovenfor nævnt, er en lempelse i erstatningsansvaret udelukket, jf. Erstatningsansvarslovens 24 b, stk Den generelle lempelsesadgang Den generelle lempelsesregel kan anvendes i forhold til alle skadevoldere. Erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed, skadevolderens forhold, skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt, jf. Erstatnings ansvars lovens 24, stk. 1. Under tilsvarende betingelser kan der ses helt eller delvis bort fra skadelidtes medvirken til skaden. Ved krav om erstatning til den, der har mistet en forsørger, gælder det samme om afdødes medvirken, jf. Erstatnings ansvarslovens 24, stk Fordeling mellem flere skadevoldere Solidarisk hæftelse Er der flere skadevoldere, hæfter disse solidarisk over for skadelidte, og skadelidte kan således rette sit fulde krav mod enhver af disse. 139

17 Den indbyrdes fordeling Er der flere solidarisk hæftende skadevoldere, skal erstatningen fordeles indbyrdes mellem disse. Fordelingen foretages efter, hvad der under hensyn til ansvarets beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt, jf. Erstatningsa n - svarslovens 25, stk. 1. Er en eller flere af de erstatningsansvarlige dækket af en forsikring, gælder Ersta t - ningsansvarslovens 19, stk. 1, og de øvrige skadevoldere er ansvarsfri, jf. Ersta t - ningsansvarslovens 25, stk. 2. Er skaden forvoldt ved forsætlig eller grov uagtsomhed, ved erhvervsmæssig virksomhed eller offentlig virksomhed, der må ligestilles hermed efter Erstatningsa n - svarslovens 19, stk. 2, kan der tages hensyn til foreliggende ansvarsforsikringer ved den indbyrdes fordeling, jf. Erstatningsa n svarslovens 25, stk

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Forord 5 Fortegnelse over anvendte - gennemgående - forkortelser Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2014 TIL 30. NOVEMBER 2015 JANUAR 2015 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2014 til og med 30. november 2015 Personskader,

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2015 TIL 30. NOVEMBER 2016 JANUAR 2016 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2015 til og med 30. november 2016 Personskader,

Læs mere

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader

Produktansvar. Generelt. Retspraksisudviklede produktansvar. Begreber. Ansvarsgrundlaget. Udviklingsskader og systemskader Generelt Begreber Produktansvar Ansvar der opstår når et produkt under normal eller dog forventelig brug volder skade på person eller ting (andre ting). Produktansvar ligger i grænseområdet mellem kontraktsansvaret

Læs mere

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge

Bilag. Vejledning om regres for sygedagpenge Bilag Vejledning om regres for sygedagpenge Socialministeriets vejledning nr. 83 af 7. maj 1996 Kommunernes mulighed for at gøre regres gældende efter dagpengelovens 39, stk. 2, jf. lov nr. 1110 af 20.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Erstatningsansvarsloven 24a

Erstatningsansvarsloven 24a Erstatningsansvarsloven 24a af INGRID ELSE KRISTIANSEN Dette bachelorprojekt behandler muligheden for nedsættelse eller bortfald af erstatningsanvar for børn under 15 år, efter erstatningsansvarslovens

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse Kcmuneradvokaten Dato: 26. august 2010 J.nr.: 24-7202 og 34-1262 HNT/sfm VestJ!!r Farmagsgade 23 01(-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 6115 mall@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG DOM afsagt af Højesteret fredag den 22. august 2003 i sag 411/2002 2. afdeling C( (advokat Axel Grove, e.o.) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte

Læs mere

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000*

FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* Anmeldelse: Festskrift for FED FEST Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I 2000* NFT 3/2001 af adjunkt, ph.d. Lisbeth Kjærgaard, Aarhus Universitet Lisbeth Kjærgaard lk@jura.au.dk Forsikrings- og

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 Sag 92/2011 (1. afdeling) A, B og C (advokat Birgitte Pedersen, beskikket for alle) mod F A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

629725. 11.07. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om forsikring.

629725. 11.07. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om forsikring. 629725. 11.07. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om forsikring Om forsikring 8. udgave Redaktionen afsluttet november 2007 I serien er også udkommet:

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere