RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008"

Transkript

1 NOTATER Direktorat C Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER 2. DECEMBER 2008 MØDE III KONTRAKTER OG CIVILRETLIGE RETSBRUD BAGGRUNDSNOTATER DV\ doc RETSUDVALGET PE

2 DV\ doc 3/36 PE

3 Generaldirektoratet for Interne Politikker Direktorat C Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER 2. DECEMBER 2008 MØDE III KONTRAKTER OG CIVILRETLIGE RETSBRUD BAGGRUNDSNOTATER PE /36 DV\ doc

4 Disse briefingnotater er foranlediget af Europa-Parlamentets Retsudvalg. Disse briefingnotater er udgivet på følgende sprog: BG, CS,, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL og SV Forfattere: Herbert Woopen, leder af Allianz European Affairs Office og leder af EU Liaison Dresdner Bank AG, Bruxelles; Philip Mead, praktiserende advokat, England og Wales, medlem af bestyrelsen for Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL), Birmingham Redaktionen afsluttet i november Eksemplarer kan bestilles på følgende adresse: Roberta Panizza Tlf.: Fax: Information om publikationer fra GD Ipol: Europa-Parlamentet, Bruxelles De synspunkter, der gives udtryk for i disse dokumenter, er udelukkende forfatterens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. DV\ doc 5/36 PE

5 PE /36 DV\ doc

6 MØDE III KONTRAKTER OG CIVILRETLIGE RETSBRUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fastsættelse af den kompetente domstol og af hvilken lov, der finder anvendelse ved kontraktforhold: forbrugeraftaler - Herbert Woopen, leder af Allianz European Affairs Office og leder af EU Liaison Dresdner Bank AG, Bruxelles 2. Fastsættelse af den kompetente domstol og af hvilken lov, der finder anvendelse ved civilretlige retsbrud: trafikuheld i udlandet Philip Mead, praktiserende advokat, England og Wales og medlem af bestyrelsen for Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL), Birmingham DV\ doc 7/36 PE

7 PE /36 DV\ doc

8 FASTSÆTTELSE AF DEN KOMPETENTE DOMSTOL OG AF HVILKEN LOV, DER FINDER ANVENDELSE VED KONTRAKTFORHOLD: FORBRUGERAFTALER DR. IUR. HERBERT WOOPEN LEDER AF ALLIANZ SE EUROPEAN AFFAIRS OFFICE OG LEDER AF EU LIAISON DRESDNER BANK AG, BRUXELLES DV\ doc 9/36 PE

9 Politik er fascinerende, men loven som sådan er det for manges vedkommende ikke. Ikke desto mindre er det, der set ud fra en advokats synspunkt bringer store samfund og økonomier fremad, klare `lovregler og solide institutioner, som sikrer, at disse regler bliver anvendt, og den pålidelighed og forudsigelighed, der følger heraf. Men selv om loven og det juridiske system set ud fra et teoretisk synspunkt har stor betydning, er det ikke en praktisk nødvendighed, og der er heller ikke tale om en obligatorisk rækkefølge i form af "først loven, derefter den økonomiske succes", tværtimod. Denne eneste gruppe af stater i verden, hvor det i nyere tid er set, at grundlæggende reformer af lovgivningen er gået forud for og har fremskyndet økonomisk vækst, er de nye EU-medlemsstater i Central- og Østeuropa - i andre lande er det ikke lovgivningen, der har været kilden til økonomisk udvikling, men den økonomiske udvikling, der har fostret det juridiske system 1. Dette er en nyttig observation, når det gælder den rette tilgang til Rom I, selv om det måske kan lyde lidt politisk ukorrekt i et Retsudvalg: Man skal ikke overvurdere lovens rolle med hensyn til at skabe vækst og velstand. På den anden side er det bestemt at foretrække at opfatte loven som en kilde til og som en befordrende faktor for socialt ansvarlig vækst og ikke som en hindring herfor 2. A) Fastsættelse af den kompetente domstol for forbrugeraftaler En veletableret regel i EU (artikel i Rådets forordning nr. 44/ Bruxelles I) sikrer, at forbrugere kun kan sagsøges i deres hjemland, og herfra kan de også anlægge sag mod modparten. Der kan være særlige tilfælde, hvor enekompetencen for domstolene i forbrugerens hjemland for sagsanlæg mod ham ikke er berettiget af den simple grund, at sagens usædvanlige omstændigheder ikke passer til den bagvedliggende begrundelse, at en forbruger ikke bør være tvunget til at forfølge eller forsvare sine rettigheder i et andet land end det, hvor han bor. I de tilfælde, hvor en forbruger bor i to lande, som de 15 millioner grænseoverskridende pendlere (mobile arbejdstagere, pensionister, som bor i andre lande end dem, de arbejdede i) i EU 3, kan det være begrundet at gøre en undtagelse fra den generelle regel, f.eks. hvis striden har en tæt forbindelse til den kontrakt, hvorunder en person arbejder i et andet land, f.eks. gruppeforsikringer, som betales af arbejdsgiveren eller af arbejdsgiveren og den ansatte i forening (uanset artikel 12 og artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 44/2001). EU kan være stolt af, at man aldrig har åbnet for en vej væk fra ordinære, officielle domstole, som man - højst overraskende set fra et europæisk perspektiv - har det i USA. Her kan kompetencen ved en simpel klausul i enhver forbrugeraftale overføres til en voldgift. Denne 1 Hans-Bernd Schäfer, Rechtsstaatlichkeit und Wachstum, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), , p. 11 (konclusion 2). Forfatteren underviser i Hamburg i økonomisk analyse af jura og var formand for European Association for Law and Economics indtil Se Herbert Woopen, Banken und Versicherungen im Binnenmarkt will die EU ihren Bürgern die Märkte wirklich öffnen?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 2007, 495, 496 (1.), 497 (5.) og 498 (IV. - V.). 3 Kommissionen, Et indre marked for borgerne, KOM(2007)60, s. 11. PE /36 DV\ doc

10 situation opfattes af mange i USA som uretfærdig og bidrager til at skabe et klima, hvor det føles rimeligt at løse konfliktsituationer med overdrevne modtræk som de amerikanske kollektive søgsmål. Det er imidlertid afgørende, at man løser mangler ved deres rod og ikke med overdrevne korrigerende foranstaltninger. Dette kan til gengæld også være den rette tilgang til de vanskeligheder, man oplever med at anvende udenlandsk lovgivning ved medlemslandenes domstole og i mæglingsmekanismer 4. Hvis det er vanskeligt for domstolene og mæglerne at anvende udenlandsk lovgivning, må løsningen være at skabe metoder og midler, som gør det lettere for dem, ikke at begrænse anvendelsen af udenlandsk lovgivning så meget som muligt. I en økonomi, som er afhængig af at bruge sin integration som en kilde til vækst, må opgaven være at sætte et tilstrækkeligt antal kompetente personer i stand til at klare disse udfordringer. Kun en sådan tilgang vil give de respektive organer den fornødne styrke til at håndtere globaliseringens udfordringer. Positive begyndelser er Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre ECC-NET med clearingcenter i Kehl i Tyskland 5, eller det specialiserede netværk FIN-NET 6 for finansielle tjenester eller det europæiske retlige netværk (EJN), som blev oprettet i 1998 og primært behandler straffesager. Det består også af kontaktpunkter på nationalt niveau, som udveksler praktisk og juridisk information for at lette det retlige samarbejde. I en betænkning, som Europa- Parlamentet vedtog med overvældende flertal den 2. september 2008, hilser man et initiativ fra 14 medlemsstater velkommen, som foreslår en styrkelse af det europæiske retlige netværk for at tilpasse det til det aktuelle retlige samarbejde i civilsager i EU under opretholdelse af dets struktur 7. Kommunikationssystemet mellem kontaktpunkterne skal styrkes gennem et mere sikkert telekommunikationsnetværk. Europa-Parlamentet anmoder med rette om en skriftlig rapport til Parlamentets medlemmer hvert andet år om netværkets aktiviteter, for det er vigtigt for EU's evne til at høste yderligere fordele af integrationen, at sådanne systemer viser gode resultater. B) Hvilken lov finder anvendelse på forbrugeraftaler? Der findes flere teoretiske måder, hvorpå der kan opnås en bedre og mere konsistent lovgivning for EU's borgere. Den ideelle løsning ville naturligvis være en fælles civil- og procesret for EU (Uniform Civil and Procedural Law of the EU (UCPLEU)), som alle borgere i EU anerkender som deres velkendte, velgennemprøvede og retfærdige hjemlige lov. Medlemsstaterne føler sig imidlertid endnu ikke overflødige, og forventningerne hos EU's borgere er stadig forskellige i visse tilfælde som følge af forskellige retlige traditioner i deres hjemlande. At stræbe efter en fælles civilret er en god model at have i baghovedet, da den virker inspirerende og kræver, at man behersker kunsten at forvalte forventninger. Dette gælder i dobbelt forstand. På den ene side skal nogle borgere vænne sig til visse idéer, som hidtil har været ukendte for dem, men som er velkendte for andre store dele af EU's befolkninger - en opgave, som kræver, at man tænker i 4 Kommissionens arbejdsdokument, Impact Assessment on the Framework Directive on Consumer Contractual Rights, udateret, s. 43 og en liste over ECC'er findes på DV\ doc 11/36 PE

11 generationer snarere end i årtier. På den anden side er forventningerne hos idealistiske fortalere for europæisk integration blevet mildnet i en sådan grad af mødet med virkeligheden, at de kan omdannes til egentlig lovgivning. Det må derfor ikke opfattes som et "kneb", når man har U-C- PLEU i baghovedet som en del af ens vision på lang sigt. Uforbederlige, ubøjelige optimister med en pragmatisk indstilling mener, at det allerede i dag er muligt at skabe begrænsede områder af anvendelig lovgivning, som er fælles for alle EUborgere. Og faktisk er en frivillig europæisk ordning (Optional Pan -European Regime Approach, OPERA - også kaldet "Blue Button") allerede en realitet inden for flere lovgivningsområder såsom EF-varemærket (forordning (EF) nr. 40/1994), selskabslovgivningen (Societas Europaea - forordning (EF) nr. 2157/2001) Societas Cooperativa Europaea - forordning (EF) nr. 1435/2003), småkravsproceduren (forordning (EF) nr.861/2007) eller den europæiske betalingspåkravsprocedure (forordning (EF) nr. 1896/2006) 8. Dette koncept, som jeg har støttet varmt, også i et dokument fra European Financial Services Roundtable (EFR) om forbrugerlån 9, er blevet angrebet fra mange sider og har kun fået halvhjertet støtte fra Kommissionen. Det er sket på trods af, at man burde finde større tiltro til en europæisk fremtid blandt dem, som er de første til at tale for en sand europæisk løsning ved enhver given lejlighed. Men teologien har mange facetter, og det eskatologiske aspekt ved en frivillig ordning, som ved sin faktiske tilstedeværelse her og der er et af de første synlige elementer i en fuldt udfoldet fælles civil- og procesret i EU (UCPLEU), er tilsyneladende ikke en nødvendig del af troen på europæisk integration. Ikke desto mindre vokser mængden af støtter i faglige kredse, som opmuntrer Europa-Parlamentet til at fortsætte ad dette spor og fremme forskningen i civilret ved at skabe et europæisk juridisk institut (European Law Institute (ELI)). 10 En sådan ordning kunne opfylde et dobbelt formål: på den ene side kunne den yde umiddelbar afhjælpning, hvor der er et praktisk behov, og fjerne presset fra områder, som ikke er egnede til harmonisering 11, og på den anden side ville den være et benchmark for en fremtidig reduktion af nationale afgivelser fra den ("en asymptote for konvergens"). Så længe der ikke er egentlig udsigt til de nævnte løsninger, må lovens praktikere klare sig med de konventionelle løsninger inden for spørgsmål om lovvalg, dvs. med regler om anvendelig (national) lovgivning, lovvalg og ændringer hertil. Disse regler blev præciseret og offentliggjort 8 Selv om jeg i mine to doktorafhandlinger har talt for at begynde med tilnærmelse af lovgivninger også efter retssager - hvor loven må bevise, om den opfylder sine løfter, idet gennemførelsen er "selve lovens essens" (Hans Kelsen), havde jeg ikke forventet, at det ville blive virkelighed så hurtigt (Herbert Woopen, Zwangsvollstreckung und Arrest in Forderungen nach französischem Recht unter besonderer Berücksichtigung der Vollstreckung in Bankkonten, Köln 1989, s. 3-4, 7 og 276; Herbert Woopen, L exécution forcée en droit allemande et la réforme des voies d exécution en France, Clermont-Ferrand 1992, s , ). 9 EFR, Consumer Protection Consumer Choice, Deepening EFR s concept on consumer protection in retail financial services, January 2006, s tilgængelig på 10 Stefan Leible, Europäisches Privatweg am Scheideweg, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 35/2008, s (2561). 11 F.eks. på det vigtige område at lette kapitaldækningen til fremtidige pensionsordninger, som er designet til mobile arbejdstagere som foreslået af EFR, Pan European Pensions Plans From Concept to Action, juni 2007, pdf. PE /36 DV\ doc

12 for blot et år siden i Rom I-forordningen, som træder i kraft den 19. december Det siger sig selv, at man ikke kan forvente, at regeringer og politikere, som netop efter en langvarig, meget vanskelig og smertefuld procedure er blevet enige om en fælles løsning, vil blive begejstrede for forslag om, hvad de kunne have gjort bedre, eller hvad der skal gøres bedre næste gang. Det er imidlertid erhvervslivets, forskernes og Parlamentets opgave at gøre dette - et Parlament, som er bevidst om sin pligt til at stræbe efter at opnå det bedst mulige for Europas befolkning og for Europas erhvervsliv, som tjener befolkningen i form af produkter, jobs og konkurrenceevne i verden. Europas position i verden bygger ikke på og afhænger ikke i så høj grad af de traditionelle vækstfaktorer som befolkningstilvækst og akkumulering af kapital eller naturressourcer, måske ikke engang tekniske fremskridt. Europas særlige kilde til vækst har faktisk vist sig at være åbningen af de europæiske markeder og udnyttelse af fordelene ved den europæiske integration 13. En tidligere cheføkonom for en stor tysk bank, som i dag allerede er integreret til en sand europæisk bankgigant, mener, at hele 50 % af Europas vækst skyldes effekterne af den europæiske grænseoverskridende integration 14. Europæerne har altså al mulig grund til at forbedre den måde, de gør grænseoverskridende forretninger på. Emnet for dette notat skal derfor ikke være et tilbageblik på, hvordan den nuværende Rom I- forordning er blevet til, eller hvilke faldgruber den har undgået, men udelukkende potentialet for forbedringer, uden at det dog skal opfattes som manglende taknemmelighed for det, som er blevet opnået. Jeg vil derfor indledningsvis understrege, at når det gælder spørgsmålet om, hvilken lovgivning der skal gælde for forbrugeraftaler, skal de ansvarlige institutioner roses for til sidst at have fundet den bedste løsning for alle berørte parter, selv om Kommissionens oprindelige forslag gik i den forkerte retning. Den nuværende løsning er den bedste set netop i det perspektiv, som jeg nævnte indledningsvis, nemlig at den letter den økonomiske vækst og ikke står i vejen for den 15. Dette vil blive mere klart i løbet af de følgende overvejelser, fordi den vedtagne løsning giver mulighed for større fleksibilitet, og fordi den er et bedre udgangspunkt for yderligere forbedringer. Det må også konstateres, at ingen vil opfatte den dépeçage, som følger af artikel 6 i Rom I- forordningen, som nogen særlig god situation. Kommissionens konsekvensanalyse af rammedirektivet om forbrugeraftaler understreger virksomhedernes retlige og andre efterlevelsesomkostninger for at sikre, at de respekter niveauet for forbrugerbeskyttelse i mållandet 16 : "Som følge af opsplitningen og Rom I skal en handlende, som ønsker at gennemføre et grænseoverskridende salg til en anden medlemsstat, afholde retlige og andre efterlevelsesomkostninger for at sikre, at niveauet af forbrugerbeskyttelse i destinationslandet respekteres. Disse omkostninger mindsker incitamentet for virksomhederne til at drive grænseoverskridende handel, navnlig til forbrugere i små medlemsstater. Sådanne omkostninger 12 En kort præsentation af indholdet findes i Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Internationale Vertragsgestaltung die neue EG-Verordnung für grenzüberschreitende Verträge (Rom I-VO), Betriebsberater (BB) 34/2008, s Martin Hüfner, Europa Die Macht von morgen, 2006, s. 98, 125f. 14 Martin Hüfner, s Se mere detaljeret Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Internationale Vertragsgestaltung die neue EG-Verordnung für grenzüberschreitende Verträge (Rom I-VO), Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, Kommissionens arbejdsdokument, udateret, s. 7. DV\ doc 13/36 PE

13 gives i sidste ende videre til forbrugerne i form af højere priser, eller - hvad der er værre - virksomhederne nægter at sælge grænseoverskridende. I begge tilfælde ligger forbrugerens vilkår under det optimale niveau." Der er derfor enighed om, at det er et godt formål i sig selv at mindske anvendelsesområdet for dépeçage. Der skal blot sørges for, at kvaliteten af den lovregulerede forbrugerbeskyttelse ikke forringes i sidste ende, samtidig med at det gøres så let som muligt at anvende reglerne. 1) Enkeltstående forbedringer af artikel 6 i Rom I-forordningen med udgangspunkt i det nuværende paradigme I denne ånd - at begrænse anvendelsen af dépeçage, hvor det er rimeligt - er der nogle idéer, som faktisk melder sig af sig selv, samt en indledende teknisk forenkling. a) Forenkling af artikel 6, stk. 1, i Rom I-forordningen samt artikel 15 i forordning 44/2001 Artikel 6 kræver, at den erhvervsdrivende a) udøver sin erhvervsmæssige virksomhed i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, eller b) på en hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod dette land eller mod flere lande, inklusive dette land. Det er svært at forestille sig en situation, hvor kravene i litra a) er opfyldt, uden at situationen samtidig opfylder kravene i litra b). Med mindre det modsatte bevises, omfatter litra b) fuldt ud litra a). Derfor kan litra a) ophæves, uden at det ændrer på resultatet. Dermed bliver formuleringen af stk. 1 noget mere spiselig, og den lyder så: Artikel 6, stk. 1: Med forbehold af artikel 5 og 7 er en aftale, som en fysisk person med henblik på brug, der må anses for at ligge uden for vedkommendes erhvervsmæssige virksomhed ("forbrugeren"), indgår med en anden person, der handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed ("den erhvervsdrivende"), underlagt loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, forudsat at den erhvervsdrivende [... tekst udgår...] på en hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod dette land eller mod flere lande, inklusive dette land, og aftalen er omfattet af sådan virksomhed." Indtil det modsatte er bevist, kan det ligeledes antages, at den samme forenkling er mulig i artikel 15 i Bruxelles I-forordningen: "Artikel 15, stk. 1, litra c) i alle andre tilfælde, når aftalen er indgået med en person, der [...] på en hvilken som helst måde retter erhvervsmæssig virksomhed mod den medlemsstat, på hvis område forbrugeren har bopæl, eller mod flere stater inklusive denne medlemsstat, og aftalen er omfattet af den pågældende virksomhed." b) Lovvalg i henhold til forbrugerens nationalitet Med god grund giver artikel 7 i Rom I-forordningen mulighed for, at lovvalg for livsforsikringsaftaler ikke kun kan være loven i enhver medlemsstat, hvor risikoen er beliggende PE /36 DV\ doc

14 på tidspunktet for aftalens indgåelse (artikel 7, stk. 3, litra a) eller loven i det land, hvor forsikringstageren har sit sædvanlige opholdssted (artikel 7, stk. 3, litra b), men også loven i den medlemsstat, hvori forsikringstageren er statsborger (artikel 7, stk. 3, litra c). En forbrugers tilknytning til loven i det land, hvor han er statsborger, er sædvanligvis tæt nok til at betragte hans valg som tilstrækkeligt velinformeret. Der er principielt ingen grund til at antage, at en forbruger behøver at blive beskyttet af yderligere bestemmelser i det land, hvor han har sit sædvanlige opholdssted, når han bestiller varer eller tjenester, som er baseret på lovgivningen i hans eget oprindelsesland. Der bør derfor føjes et par ord til artikel 6, stk. 2, i Rom I-forordningen: Artikel 6, stk. 2. Uanset stk. 1 kan parterne vælge den lov, der skal finde anvendelse på en aftale, der opfylder kravene i stk. 1, i overensstemmelse med artikel 3. Et sådant lovvalg må dog ikke medføre, at forbrugeren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af bestemmelser, som ikke kan fraviges ved aftale i henhold til den lov, som ville have fundet anvendelse efter stk. 1, såfremt parterne ikke havde aftalt lovvalg, med mindre den valgte lov er loven i det land, hvor forbrugeren er statsborger. En forbruger, som flytter fra Tyskland til Belgien, kunne derfor fortsat benytte sin tyske bankkonto, også mens han er bosat i Belgien, eller endda åbne en ny konto i en anden tysk bank, uden at banken eller forbrugeren behøver at tjekke den belgiske lovgivnings krav om forbrugerbeskyttelse for bankkunder 17. En sådan tilføjelse ville derfor bidrage væsentligt til at fremme EU's bestræbelser for at øge brugen af SEPA-produkter så meget som muligt. Vi skal huske på, at der er 15 millioner grænseoverskridende mobile arbejdere og pensionister i EU. c) Udelukkelse af anvendelse af strengere forbrugerbeskyttelsesstandarder i tredjelandes lovgivning I modsætning til DIHK's anbefalinger gælder formuleringen i artikel 6 i Rom I-forordningen også i situationer, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted i et land uden for EU. Dette fører til det forvirrende resultat, at EU-lovgivningen beskytter kunder fra tredjelande uden for EU, f.eks. Rusland, i henhold til deres nationale standarder for forbrugerbeskyttelse. Man skulle tro, at grænsen for EU-lovgivningens opgave i tilfælde af en aftale under et tredjelands lovgivning (f.eks. russisk) gik ved beskyttelsen af EU borgere således, at en EU-forbruger ikke kan fratages den beskyttelse, som han ville have i henhold til de ufravigelige bestemmelser i dennes EU-hjemland. Den aktuelle formulering forlanger mere af EU's domstole, end hvad godt er. Det er udfordrende nok at udvide og forbedre det retlige samarbejde inden for EU i et i vidt omfang harmoniseret miljø bestående af 27 forskellige lovgivninger (27 + Skotland - Danmark). Det ville være hensigtsmæssigt at afhjælpe denne svaghed i den aktuelle formulering, og forslaget ser ud som følger 19 : 17 Samme eksempel anvendes af Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, 1803 (a), med en anden idé, nemlig at skabe en undtagelse i artikel 6, stk. 4 - forslaget her er mere elegant. 18 Kommissionen, Et indre marked for borgerne, KOM(2007)60, s Cf. Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, 1803 (b); det er mere overbevisende at indsætte ændringen i artikel 6, stk. 2, 2. pkt., som gjort her. DV\ doc 15/36 PE

15 Artikel 6, stk. 1: Med forbehold af artikel 5 og 7 er en aftale, som en fysisk person med henblik på brug, der må anses for at ligge uden for vedkommendes erhvervsmæssige virksomhed ("forbrugeren"), indgår med en anden person, der handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed ("den erhvervsdrivende"), underlagt loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, forudsat at den erhvervsdrivende på en hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod dette land eller mod flere lande, heriblandt dette land, og at aftalen er indgået som led i denne erhvervsvirksomhed. Artikel 6, stk. 2. Uanset stk. 1 kan parterne vælge den lov, der skal finde anvendelse på en aftale, der opfylder kravene i stk. 1, i overensstemmelse med artikel 3. Et sådant lovvalg må dog ikke medføre, at forbrugeren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af bestemmelser, som ikke kan fraviges ved aftale i henhold til en medlemsstats lov, som ville have fundet anvendelse efter stk. 1, såfremt parterne ikke havde aftalt lovvalg, med mindre den valgte lov er loven i det land, hvor forbrugeren er statsborger." d) Begrænsning af den omhu, der kræves af den erhvervsdrivende, til et rimeligt omfang (levering til et andet land) Hvis en forbruger med sædvanligt opholdssted i Polen herfra via internettet bestiller varer fra en tysk hjemmeside til levering på hans sekundære bopæl i Tyskland, vil den erhvervsdrivende i de fleste tilfælde ikke kunne se, at han også skal sørge for, at han ikke ved at anvende tysk lov berøver forbrugeren den beskyttelse, som tilkommer ham i henhold til bestemmelser i polsk lov, som ikke kan fraviges ved aftale. For tjenesteydelser findes der en undtagelse i artikel 6, stk. 4, litra a, i Rom I-forordningen, såfremt disse udelukkende skal præsteres i et andet land end det, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted. Der er ingen overbevisende begrundelse for at behandle varer anderledes. Undtagelsen bør derfor udvides, eller der bør indføjes endnu en undtagelse for varer, såfremt disse skal leveres til et andet land end det, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted 20 : 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på: a) aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, såfremt varerne eller tjenesteydelserne udelukkende skal præsteres i et andet land end det, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted;" eller alternativt: 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på: aa) aftaler om levering af varer, såfremt varerne skal leveres til et andet land end det, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted; a) aftaler om levering af tjenesteydelser til forbrugere, såfremt disse udelukkende skal præsteres i et andet land end det, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted;" 20 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, 1803 (c) formuleringen forbedret her. PE /36 DV\ doc

16 Der kan være andre tilfælde, hvor den erhvervsdrivende vildledes med hensyn til forbrugerens sædvanlige opholdssted, enten utilsigtet som følge af omstændighederne eller med forbrugerens fulde overlæg, idet han giver urigtige oplysninger om sit sædvanlige opholdssted. Det forekommer uretfærdigt at kræve, at den erhvervsdrivende under sådanne omstændigheder skal sørge for, at han ikke ved at anvende den valgte lov fratager forbrugeren den beskyttelse, som han ville have i henhold til bestemmelser i loven i hans sædvanlige opholdsland, som ikke kan fraviges ved aftale. Det ville heller ikke være rimeligt at pålægge den erhvervsdrivende en pligt til at sætte spørgsmålstegn ved og verificere de omstændigheder, som er åbenlyse for ham. Der bør derfor indføres en ny litra f) som følger 21 : 4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse: (a) på aftaler... (b) på transportaftaler... (c) på aftaler... (d) på rettigheder og forpligtelser... (e) på aftaler... (f) hvis den erhvervsdrivende på grundlag af omstændighederne eller oplysninger fra forbrugeren havde grund til at antage, at varerne eller tjenesteydelserne ikke skulle leveres til et andet land." 2) Særlige forhold vedrørende forsikringsaftaler - artikel 7 i Rom I-forordningen Den nye artikel 7 i Rom I-forordningen er et stort fremskridt, ikke kun fordi den har bevaret muligheden for lovvalg, som eksisterede tidligere i de forskellige direktiver. Den har også medført en lille udvidelse og forenkling af valgmulighederne, idet det for "store risici" 22, ikke længere er nødvendigt at tjekke, om den medlemsstat, hvor den dækkede risiko ligger, er identisk med den medlemsstat, hvor forsikringstageren har sit sædvanlige opholdssted 23. Vigtigere er det, at artikel 7 i Rom I-forordningen har erstattet lovvalgsbestemmelserne i sektordirektiverne og udgør en selvstændig bestemmelse for forsikring (artikel 23 i Rom I- forordningen). I betragtning 32, 2. pkt., står der eksplicit: "Derfor bør artikel 6 ikke finde anvendelse på [forsikringsaftaler]". Som en sådan selvstændig bestemmelse forlanger artikel 7 ikke længere - som de tidligere bestemmelser - at de obligatoriske bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i forsikringstagerens land skal overholdes 24. Denne løsning, som afviger fra den overordnede idé i artikel 6, er velbegrundet, idet bestemmelserne om forbrugerbeskyttelse på det meget strengt regulerede forsikringsmarked er blevet tilnærmet i tilstrækkelig grad i EU. I det omfang, de nuværende lovvalgsmuligheder omfatter forsikringsaftaler, er der derfor ikke længere noget behov for at behandle spidsfindighederne ved dépeçage. Artikel 7 indeholder derfor set ud fra et systematisk synspunkt en værdifuld indgang til de praktiske vanskeligheder med at anvende artikel 6 på markederne for andre varer og 21 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, 1803 (d). 22 Art. 7, stk. 3, i Rom I-forordningen: en anden type forsikringsaftale end den i stk. 2 omhandlede, idet stk. 2 henviser til "store risici" som defineret i artikel 5, litra d), i Rådets første direktiv 73/239/EØF. 23 Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, 1803 / DV\ doc 17/36 PE

17 tjenesteydelser. Det viser, at det også vil være muligt for andre dele af det indre marked at forenkle de lovgivningsmæssige rammer yderligere, eventuelt ved at skabe en ny procedure som foreslået i afsnit 4 i dette notat. Ikke desto mindre vil behovene i praksis presse på for en yderligere udvidelse af det frie lovvalg for forsikringsaftaler, som i øjeblikket generelt er mere begrænset end det frie lovvalg for andre aftaler. Den overordnede tanke i artikel 7 er at give mulighed for at vælge enten loven i det land, hvor risikoen er beliggende, eller loven i det land, hvor forsikringstager har sit sædvanlige opholdssted. Dette dækker ikke en række praktiske behov, som uvægerligt vil vokse med den fortsatte integration af de europæiske markeder og den øgede mobilitet. Kunder ønsker f.eks., at deres indboforsikringer for hjemmet i deres sædvanlige opholdsland også skal omfatte indboet i deres feriebolig i et fremmed land. Artikel 7 giver ikke mulighed herfor, og på grund af artikel 7's egenskab af en selvstændig bestemmelse for forsikringsaftaler, kan bestemmelsen i artikel 6, stk. 4, litra a ikke anvendes, idet den ellers kunne fortolkes på en sådan måde, at aftalen om dækning for indboforsikring, som udelukkende skal præsteres til forbrugeren i det land, hvor hans feriebolig er beliggende, skal betragtes som en særskilt aftale i sig selv, som kan drage fordel af bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, litra a. Et andet praktisk eksempel er gruppeforsikringer for alle ansatte i en virksomhed tæt på en indre EU-grænse. Virksomheder tilbyder ofte særlige pensionsordninger til deres ansatte, og begrænsningen af lovvalget til det land, hvor risikoen er beliggende, eller hvor forsikringstageren har sit sædvanlige opholdssted, eller hvori han er statsborger, udgør virkelig en alvorlig hindring for at medtage f.eks. franske ansatte, som bor i Frankrig, i sådanne gruppeforsikringsaftaler på en stor tysk fabrik i Rastatt tæt på den franske grænse. Der bør derfor være mulighed for at udvide lovvalgsmulighederne til sådanne tilfælde: "Art. 7, stk. 3, litra c) for så vidt angår livsforsikringsaftaler, loven i den medlemsstat, hvori forsikringstageren er statsborger, eller hvori han er ansat". Desuden kan særlige livsforsikringsaftaler, som endnu ikke er så udbredte i EU, muligvis kun være økonomisk interessante for en erhvervsdrivende, hvis der kan opnås stordriftsfordele ved at tilbyde dem i forskellige lande samtidig, f.eks. variable livrenter. Dette er i overensstemmelse med konklusionen i en undersøgelse, som Kommissionen havde bestilt, og ifølge hvilken den vigtigste hindring for grænseoverskridende fjernsalg skyldes, at det indtil videre ikke er muligt at udbyde et identisk produkt i hele EU, fordi forsikringsmarkedet er blevet udpeget som et udelukkende nationalt marked 25. Hvis dette skal ændres, vil det være en stor hjælp at kunne tilbyde et produkt, som bygger på samme lov, til forskellige lande uden at skulle tilpasse policerne til forbrugerens nationalitet eller sædvanlige opholdssted samt risikoens beliggenhed. 25 Cf. CIVIC Consulting-undersøgelse "Analysis of the Economic Impact of Directive 2002/65/EC concerning the distance marketing of consumer financial services on the conclusion of cross-border contracts for financial services between suppliers and consumers within the Internal Market Interim Report", 25. februar 2008, s. 37 og 57 (manglende harmonisering af national lovgivning og regulering i EU). PE /36 DV\ doc

18 3) En klausul om det indre marked? I betragtning af, at tilnærmelsen af de nationale lovgivninger ved hjælp af harmoniseringen i EU har stået på i flere årtier, kunne man tro, at forskellene i beskyttelsesstandarder kun ville være et spørgsmål om ekstra beskyttelse ud over det mindsteniveau, der er sikret i alle EU-lande, som har gennemført de pågældende EU-direktiver. Navnlig når den mindsteharmonisering, der var fremherskende tidligere, i stigende grad erstattes af en fuld harmonisering som i det nylige forslag til direktiv om forbrugeraftaler 26, bliver det ganske tvivlsomt at anvende tanken bag den nuværende artikel 6, stk. 2, andet punktum, i Rom I-forordningen. Den var forståelig i en tid, hvor mindsteniveauerne for forbrugerbeskyttelse i vidt omfang var forskellige, men det iboende rationale i denne bestemmelse blegner i stigende grad. Det er derfor en hensigtsmæssig tilgang at overveje, hvordan man kan begrænse anvendelsen af artikel 6 i Rom I-forordningen til de tilfælde, hvor der i sagens natur stadig er grund til at anvende den. Erhvervslivet har under forberedelsen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerrettigheder 27 foreslået at indføre en klausul om det indre marked i teksten vedrørende de aspekter, som endnu ikke er fuldt ud harmoniseret 28. Der blev foreslået f.eks. følgende formulering: "Medlemsstaterne må hverken begrænse friheden til at levere tjenesteydelser eller den frie bevægelighed for varer af grunde, der kan henføres til de områder, hvor der med dette direktiv sker en tilnærmelse." 29 I Kommissionens konsekvensvurdering af rammedirektivet om forbrugeraftaler blev det overvejet som en politisk option nr. 6 at indføre en sådan klausul om det indre marked, som dispenserer fra dépeçage 30. Det blev imidlertid forkastet, men argumenterne for det virker ikke særlig stærke, hvis ikke direkte forkerte. I henhold til konsekvensvurderingen ville en klausul om det indre marked "overføre problemet med juridisk usikkerhed til forbrugerne, hvilket ville have en negativ indflydelse på forbrugertilliden. Forbrugerne ville blive udsat for forskellige beskyttelsesniveauer, når de køber af udenlandske handlende. Denne mulighed ville skabe problemer for domstole og mæglere, som ville skulle anvende en udenlandsk lovgivning; det ville ikke forbedre lovgivningens kvalitet og ville ikke være i overensstemmelse med den model, der følges i Rom I-forordningen." 26 (dated ). 27 KOM(2008) Cf. også Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, Art. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked; en lignende formulering findes i artikel 3, stk. 2, i direktivet om elektronisk handel 2000/31/EF ( Medlemsstaterne må ikke af grunde, der henhører under det koordinerede område, begrænse adgangen til at levere informationssamfundstjenester fra en anden medlemsstat. ), selv om den eksplicit undsiges fra lovvalgsområdet i artikel 1, stk. 4, i samme direktiv ( Dette direktiv indfører ikke nye internationale privatretlige regler og berører ikke domstolenes kompetence ). 30 Se Kommissionens arbejdsdokument Impact Assessment on the Framework Directive on Consumer Contractual Rights, udateret, s DV\ doc 19/36 PE

19 Hvis man detailanalyserer bilaget til konsekvensvurderingen, ser det ud til, at flere direkte forkerte antagelser har spillet en dominerende rolle. Afsnittet lyder således: "Negativ indvirkning [på offentlig forvaltning/gennemførelsesudgifter]. Et af målene med Rom I er at gøre det lettere at føre sag på tværs af grænserne navnlig ved at sikre, at nationale domstole, som har jurisdiktion over B2C-aftaler i overensstemmelse med Bruxelles I-forordningen (dvs. domstole hvor forbrugeren opholder sig), vil anvende deres egen lovgivning, som de er fortrolige med. Hvis man indfører en klausul om det indre marked, som ændrer artikel 6 i Rom I, ville de handlende få mulighed for selv at vælge, hvilken lovgivning de vil anvende, hvilket ville skabe store komplikationer for retssystemet. Nationale domstole og gennemførelsesorganer vil ofte skulle anvende en fremmed lovgivning, som de ikke er fortrolige med. Det samme er tilfældet for mæglere. Dette vil også skabe betydelige retsomkostninger for forbrugerne, hvis det kommer til en retssag." 31 Formålet med Bruxelles I-forordningen er bestemt ikke at sikre, at domstolene anvender deres egen nationale lovgivning. Formålet er simpelt hen at sørge for, at der findes en domstol inden for en rimelig rækkevidde for forbrugeren. Det er bestemmelserne i Rom I-forordningen, der afgør, hvilket lands privatret, der skal anvendes. Og de har netop fået bekræftet, at de også kan tillade, at man vælger den erhvervsdrivendes lovgivning. Det kan derfor ikke være en plausibel indvending mod en klausul om det indre marked, at Rom I-forordningen anser det for rimeligt, at domstole bør være i stand til at anvende udenlandsk lovgivning. Klausulen om det indre marked ville heller ikke "ændre artikel 6 i Rom I" med en sådan virkning. Effekten af klausulen om det indre marked ville snarere være, at der ikke længere ville være behov for at sammenligne, om beskyttelsesstandarden i den udenlandske lovgivning er bedre eller ringere end den beskyttelse, som ville have været gældende, hvis den lov, der anvendtes på aftalen, havde været lovgivningen i det land, hvor domstolen er beliggende. Hensigten med klausulen om det indre marked er at sætte artikel 6 ud af kraft for det tilnærmede område, og den ville dermed gøre det lettere for domstolene at anvende den udenlandske lovgivning, fordi der ikke ville skulle tages hensyn til dépeçage for det tilnærmede område. En anden misforståelse i konsekvensvurderingens grundlag synes at være, at man forudsætter, at nationale fuldbyrdelsesorganer vil være tvunget til at anvende udenlandsk lovgivning. Fuldbyrdelseslovgivningen er som en del af procesretten tæt knyttet til national lov og kan ikke erstattes af et andet lands procesret. Endelig er der erklæringen i konsekvensvurderingen om, at den juridiske usikkerhed for forbrugerne ville have en negativ indflydelse på forbrugertilliden, fordi forbrugerne ville være udsat for forskellige niveauer for beskyttelse, når de køber af udenlandske handlende. Dette virker ikke overbevisende i forbindelse med option 6, underoption 2, hvor de essentielle elementer ville være fuldt harmoniseret på de tilnærmede områder, fordi fuld harmonisering ikke giver mulighed for afvigelser mellem medlemsstaterne. Med hensyn til option 6, underoption 1, hvor man antager, at der kun foreligger en minimal harmonisering, ville forskellene - som er mulige i dette tilfælde - kun vedrøre beskyttelsesniveauet over det minimumsbeskyttelsesniveau, 31 Se EU -Kommissionwns arbejdsdokument, Impact Assessment on the Framework Directive on Consumer Contractual Rights, udateret, s. 43 og 44; s. 52 og 54 i bilag 5 på Kommissionens hjemmeside pr. oktober PE /36 DV\ doc

20 som direktivet i forvejen giver, og de ville derfor ikke skade vigtige forventninger hos forbrugeren. Begrundelsen i konsekvensvurderingen må derfor betragtes som yderst mangelfuld. Som følge heraf bør forslaget om at indføre en klausul om det indre marked genovervejes grundigt. Hvis der er grunde til, at Kommissionen ikke bryder sig om idéen om en klausul om det indre marked, så må de findes andetsteds og kan muligvis ikke afvises så let som de grunde, der er nævnt her. Det medgives i dokumentet, at vurderingen af politisk option 6 ikke har været så grundig som for de øvrige politiske optioners vedkommende, af to forståelige grunde: a) Den offentlige høring om grønbogen viste, at der ville være stærk modstand mod denne option fra et stort flertal af medlemsstater og forbrugerorganisationer. b) Det ville også kræve en større politisk ændring kun få måneder efter, at medlovgiverne havde vedtaget Rom I-forordningen, som indeholder en revisionsklausul, der giver Kommissionen mulighed for at evaluere den praktiske anvendelse af forordningen. Så forståelige disse begrundelser er, så bør de ikke afholde medlovgiverne fra at tage konsekvensvurderingen af det aktuelle direktivforslag om forbrugeraftaler op igen. Det kan på den ene side være nyttigt at være opmærksom på, at erhvervslivet måske for hurtigt er nået til den konklusion, at man lige så godt kunne afskaffe artikel 6 helt, hvis man indførte en klausul om det indre marked. Denne idé viste sig at være overilet, fordi det nye direktivforslag kun dækker forbrugernes "grundlæggende" rettigheder. Dette betyder til gengæld, at for de tilnærmede områder af disse "grundlæggende rettigheder" gælder den argumentation fortsat, at der ikke længere ville være behov for at anvende artikel 6 i Rom I-forordningen. En anden indvending mod en klausul om det indre marked kan være, at dens juridiske karakter kan kritiseres for at være en mellemting mellem oprindelseslandets regler og gensidig anerkendelse. Mange mener, at oprindelseslandsprincippet, klausuler om det indre marked og princippet om gensidig anerkendelser er nogenlunde det samme eller i hvert fald så tæt på hinanden, at man ikke behøver skelne 33. Det er nok umagen værd at udvikle et lidt mere præcist syn på dette spørgsmål, da det kan bidrage til en bedre definition af de ønskede konsekvenser, f.eks.: Hvis man vælger gensidig anerkendelse for at fjerne begrænsningerne på varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed, som skyldes offentlig ret, kan det betyde, at det alene er lovvalgsreglerne, som afgør, om det er loven i den erhvervsdrivendes eller i forbrugerens land, der gælder, eller sågar begge, som i tilfælde af artikel 6, stk. 2, i Rom I-forordningen. Som en mellemting kan en klausul om det indre marked være enten ikkeeksisterende, fordi den mangler klar betydning, eller den kan være effektiv på begge niveauer, offentlig og privat ret - med 32 Mere differentieret holdning end ijochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, 1803 ( da det forventes, at der efter fuld harmonisering af alle vigtige bestemmelser om forbrugerbeskyttelse ikke længere vil eksistere relevante forskelle mellem medlemsstaternes beskyttelsesniveau" - denne antagelse er ikke længere mulig efter en mere grundig overvejelse af direktivets begrænsede anvendelsesområde). 33 Cf. Jochen Clausnitzer/Herbert Woopen, Betriebsberater (BB) 34/2008, s. 1798, 1802 fodnote 48 / 49 anvendelse af princippet om gensidig anerkeldelse på nationale bestemmelser, som ikke kan fraviges ved aftale, og som derfor udgør en hindring for varers og tjenesteydelsers frie bevægelighed. DV\ doc 21/36 PE

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 15.4.2009 ARBEJDSDOKUMENT om forbrugerrettigheder Retsudvalget Ordfører: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00 Indledning Kommissionens forslag af 8. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

Lovvalg for grænseoverskridende trafikulykker: Rom II, Haagerkonventionen og motorkøretøjsforsikringsdirektivet

Lovvalg for grænseoverskridende trafikulykker: Rom II, Haagerkonventionen og motorkøretøjsforsikringsdirektivet GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Lovvalg for grænseoverskridende trafikulykker: Rom II, Haagerkonventionen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Revision af direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 26.3.2012 2012/2055(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere