Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU"

Transkript

1 GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende undersøgelse vedrørende civilstand SAMMENDRAG PE DA

2 Dette dokument er bestilt af Europa-Parlamentets Retsudvalg. FORFATTER Navn: Mariolina ELIANTONIO Organisation: Milieu Ltd Adresse: 15 Rue Blanche, 1050, Belgium ANSVARLIG ADMINISTRATOR Vesna NAGLIČ Temaafdeling C: Borgernes rettigheder og konstitutionelle anliggender Europa-Parlamentet B-1047 Bruxelles SPROGUDGAVER Original: EN Oversættelser: BG/CS/DA/DE/EL/ES/ET/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV OM REDAKTØREN Skriv til følgende -adresse for at kontakte temaafdelingen eller abonnere på dens månedlige nyhedsbrev: Europa-Parlamentet, redaktionen afsluttet i november Den Europæiske Union, Dette dokument er tilgængeligt på internettet på: ANSVARSFRASKRIVELSE De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatterens ansvar og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives, og udgiveren underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar. 2

3 En sammenlignende undersøgelse vedrørende civilstand SAMMENDRAG En af EU's måske største succeshistorier er skabelsen af et område uden grænser, hvor mennesker, varer og tjenesteydelser kan bevæge sig frit. Alene i 2010 boede næsten 11 millioner mennesker i en anden medlemsstat. Mennesker kan befinde sig i grænseoverskridende situationer af forskellige grunde. Det kan være alt fra at arbejde i udlandet til at gå til tandlægen i et andet land. De støder imidlertid ofte på forhindringer, fordi dokumenter vedrørende "livsbegivenheder" som fødsel, ægteskab eller selv den pågældendes navn bliver behandlet forskelligt. Dette kan indebære, at deres ægteskab ikke bliver anerkendt, eller at de ikke bliver anerkendt som forældre til deres adopterede barn. EU og det internationale samfund er allerede opmærksomme på de konsekvenser, disse hindringer har for borgerne. Der findes omfattende folkeretlige regler og en omfattende retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. EU har også taget skridt til at lette livet for borgerne i grænseoverskridende situationer gennem lovgivning og gennem undersøgelser og offentlige høringer. EU's beføjelser til at handle er imidlertid begrænsede, idet der stort set kun kan lovgives om anerkendelse af retsafgørelser på tværs af grænserne. Resultatet er en kompliceret blanding af national lovgivning, EU-lovgivning og folkeretlige regler med forskellige ratificeringer, adskillelige begrænsninger og vide skønsbeføjelser, der stort set lader de nationale regler om civilstand uberørte og fører til store forskelle mellem medlemsstaternes systemer og regler. Europa-Parlamentet er opmærksom på disse problemer og har derfor bestilt denne undersøgelse. Den behandler de vigtigste forhindringer, som EU-borgerne støder på, når de skal dokumentere deres civilstand i en anden medlemsstat end den, hvor civilstandshændelsen indtraf registrere en civilstandshændelse have et civilstandsdokument eller virkningerne heraf anerkendt i en anden medlemsstat. Der er med henblik på at identificere og forstå disse forhindringer foretaget en analyse af de folkeretlige regler og EU-lovgivningen om civilstand og af ni civilstandssystemer i Bulgarien, Italien, Frankrig, Tyskland, Letland, Nederlandene, Skotland, Slovenien og Sverige. De pågældende systemer hører til forskellige retstraditioner. De repræsenterer nordlige, sydlige, nyere og ældre medlemsstater. Der er gennem interviews med berørte parter indsamlet oplysninger om praktiske aspekter af civilstandsreglerne, hvorved der har kunnet identificeres mulige EU-løsninger. Retssystemerne er meget forskellige. Nogle fokuserer på den individuelle registrering af livsbegivenheder, mens andre fokuserer på de enkelte begivenheder. Sverige har således et enkelt folkeregister, mens Skotland har ti registre til forskellige begivenheder. De dokumenter, der udstedes, varierer også fra medlemsstat til medlemsstat, ligesom det er 3

4 Temaafdeling C: Borgernes rettigheder og konstitutionelle anliggender tilfældet med dokumenttyperne og deres indhold samt den måde, civilstandsregistreringen organiseres på. Der har på baggrund af analysen kunnet identificeres fire grupper af forhindringer, som EUborgerne støder på i forbindelse med spørgsmål om civilstand i grænseoverskridende situationer. For det første kan administrative og proceduremæssige formaliteter skabe betydelige byrder for borgerne, der øger omkostningerne og forsinker eller endog umuliggør anerkendelsen af dokumenter. Eksempel: Liva, lettisk statsborger, og Marco, italiensk statsborger, skal registrere deres nyfødte barn i Letland. De går med henblik herpå til rådhuset, men får at vide, at de lettiske myndigheder ikke kan acceptere deres italienske vielsesattest, og bliver anmodet om en oversættelse heraf til lettisk. De mulige løsninger spænder fra afskaffelse af krav om legalisering til brug af flersprogede standardformularer som dem, der stilles til rådighed af Den Internationale Civilstandskommission (ICCS), eller bedre udveksling af oplysninger, f.eks. via internetplatforme. På samme måde bliver borgerne stillet over for generelle praktiske vanskeligheder, fordi registreringen sker på nationalsproget, og det ikke er let for udlændinge at få adgang til oplysninger om civilstandsdokumenter. Disse problemer kunne løses gennem adgang til grundlæggende oplysninger på flere forskellige sprog og gennem forskellige medier samt ved at forbedre de relevante personers sprogkundskaber. For det andet er der problemer med anerkendelse af indholdet af et dokument på grund af forskelle i de materielretlige regler. Oplysningerne i et dokument i én medlemsstat kan således være forskellige fra oplysningerne i et lignende dokument i en anden medlemsstat, eller der kan blive stillet krav om et dokument, som ikke findes i den medlemsstat, som skal udstede det. Indholdet af et dokument kan også være i strid med lovgivningen i en medlemsstat, eller en retlig institution, der skal give nogle oplysninger, findes måske ikke i en given medlemsstat. Marie, belgisk statsborger, og Karol, polsk statsborger, bor i Finland. De vil gerne giftes, men skal fremlægge en ægteskabsattest. De belgiske myndigheder udsteder ikke en sådan attest, og for polske statsborgere, der er flyttet til udlandet, før de fyldte 16 år, kan attesten kun udstedes af konsulære embedsmænd. Dette accepteres ikke i Finland, og Marie og Karol kan ikke blive gift i Finland. Det bedste ville være at løse nogle af disse problemer gennem en harmonisering af de materielle familieretlige regler, men EU har ikke kompetence til at lovgive på dette område. En alternativ, mere begrænset løsning er at benytte ensartede civilstandsdokumenter i stil med EU-kørekortet. For det tredje støder borgerne på forhindringer i forbindelse med anerkendelse af indholdet af et dokument på grund af forskelle i de internationalprivatretlige regler. Dette er tilfældet, når to medlemsstaters lovvalgsregler begge fører til, at det andet lands lovgivning finder anvendelse. Dette kan forsinke beslutningstagningen og grundlæggende ændre indholdet af afgørelserne afhængigt af, hvilken lovgivning der har forrang. 4

5 En sammenlignende undersøgelse vedrørende civilstand Som eksempel kan nævnes en tvist om faderskab: Julia, tysk statsborger, bor sammen med sit barn og sin tyske partner i Slovenien. Hendes tidligere ægtefælle, Michael, bor i Tyskland og kræver anerkendelse af faderskabet. I Tyskland er det forældrenes sædvanlige opholdssted (dvs. Slovenien), der er afgørende for, hvilken lov der finder anvendelse, mens dette i Slovenien afgøres på grundlag af forældrenes statsborgerskab (dvs. tysk). Disse problemer kan som det til dels allerede er sket løses gennem en harmonisering af de internationalprivatretlige regler, der henhører under EU's kompetence. For det fjerde kan der være problemer med anerkendelse af virkningerne af et dokument på grund af forskelle i de materielle eller de internationalprivatretlige regler. Eksempel: Paolo og Marco flytter til Frankrig, hvor de indgår registreret partnerskab. De vender tilbage til Italien og anmoder om anerkendelse af deres partnerskab for at starte en familievirksomhed sammen. De italienske myndigheder giver afslag herpå, da Italien ikke anerkender registrerede partnerskaber. De kan således ikke starte en familievirksomhed. Disse forhindringer kan afskaffes gennem automatisk anerkendelse af virkningerne af civilstandsdokumenter. Det vil imidlertid være vanskeligt at opnå enighed mellem de forskellige lande. Som det fremgår, støder EU-borgerne fortsat på talrige problemer, når de udøver deres ret til fri bevægelighed. Hovedårsagen til problemerne er de store forskelle mellem de nationale lovgivninger. Kombinationen af EU's begrænsede harmoniseringsbeføjelser og dybt rodfæstede sociale, politiske og kulturelle årsager til forskelle har imidlertid forhindret fælles EU-løsninger. EU-borgerne er dermed fortsat stillet over for et uforudsigeligt spektrum af lovgivninger, uvished om, hvordan de skal forholde sig, eller hvad de skal forvente, og ekstra byrder og omkostninger og sågar diskrimination. EU har ikke desto mindre gjort visse fremskridt, og som de forskellige tiltag på internationalt plan viser, er der flere muligheder, især når forhindringerne skyldes proceduremæssige eller praktiske byrder. EU kunne også udnytte alle sine ressourcer til at sætte gang i en positiv udvikling på området til gavn for de mange millioner EU-borgere, der befinder sig i en grænseoverskridende situation. 5

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union

Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE Gennemførelse af UNESCO's konvention af 2005 i Den Europæiske Union UNDERSØGELSE Dette dokument

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008

RETSUDVALGET FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER NOTATER 2. DECEMBER 2008 NOTATER Direktorat C Borgernes Rettigheder og Konstitutionelle Anliggender FORUM OM SAMARBEJDE OM CIVILRETLIGE SPØRGSMÅL: EN DEBAT MED DE NATIONALE PARLAMENTER 2. DECEMBER 2008 MØDE III KONTRAKTER OG CIVILRETLIGE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.7.2008 KOM(2008) 423 endelig GRØNBOG Migration og mobilitet: udfordringer og muligheder for uddannelsessystemerne i EU {SEK(2008) 2173}

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen)

Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) EUROPA-KOMMISSIONEN GD for Det Indre Marked FINANSIELLE INSTITUTIONER Forsikringsvæsen MARKT/2522/02 DA Rev. 1 Orig. EN Elektronisk handel og forsikring (Diskussionsoplæg til arbejdsgruppen) 1 I. BAGGRUND

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere