KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes en større høring vedrørende arv efter loven og arv i henhold til testamente med en international dimension. Kommissionen opfordrer alle berørte til inden 30. september 2005 at indsende deres svar og andre nyttige bidrag til følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed Kontor C1 Civilret B 1049 Bruxelles Fax: +32 (0) Personer, der indsender svar, skal anføre, hvis de ikke ønsker deres svar og bemærkninger offentliggjort på Kommissionens websted. ORDLISTE * * * "Officielt bekræftet dokument": et dokument, der fastslår en retslig kendsgerning eller en retshandel, og hvis ægthed bekræftes af en offentlig myndighed (f.eks. et dokument oprettet ved notar). "Apostille-påtegning": en formalitet, der kræves i henhold til Haag-konventionen af 5. oktober 1961 i forbindelse med anerkendelse af udenlandske dokumenter. "Samtidigt dødsfald": personer, der er hinandens arvinger (f.eks. far og søn), og som dør under sådanne omstændigheder, at det ikke er muligt at fastslå, hvem der døde først. "International retskompetence": et lands retters særlige beføjelse til at pådømme en sag med en international dimension. "Supplerende kompetence": regler om retters internationale kompetence, som ikke er harmoniseret på fællesskabsplan. "Afdøde": den person, som arven stammer fra. "Eksekvaturprocedure": en formalitet, der er nødvendig for at anerkende og fuldbyrde en udenlandsk dom. "Værneting": den kompetente ret eller den ret, sagen indbringes for. "Aftaler om fremtidig arv": aftaler vedrørende en fremtidig arv, der er indgået inden dødsfaldet. "Arv ab intestato: arv uden testamente. "Fælles testamenter": testamenter, der er oprettet af to eller flere personer i samme dokument enten til fordel for tredjemand eller til fordel for hinanden. * * * DA 2 DA

3 Allerede i Wien-handlingsplanen 1 fra 1998 stod vedtagelsen af et fællesskabsinstrument på det arveretlige område højt på prioritetslisten. I programmet med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 2, som Rådet og Kommissionen vedtog ved udgangen af 2000, fastsættes det, at der skal udfærdiges et instrument på dette område. Efterfølgende blev Kommissionen i Haag-programmet 3 opfordret til at fremlægge en grønbog vedrørende hele problematikken: hvilken lov der finder anvendelse, kompetence og anerkendelse samt administrative foranstaltninger (arveattest, registrering af testamenter). Den øgede mobilitet blandt mennesker i området uden indre grænser og det stadig større antal ægteskaber/partnerskaber mellem borgere fra forskellige medlemsstater, som ofte erhverver ejendom på flere EU-landes område, komplicerer i særlig grad arvesager. Problemerne i forbindelse med en tværnational arvesag skyldes hovedsagelig forskelle i de grundlæggende bestemmelser samt i retsplejereglerne og lovvalgsreglerne i medlemsstaterne. Arvespørgsmålet er ikke omfattet af de internationale privatretlige bestemmelser, som Fællesskabet hidtil har vedtaget. Det forekommer derfor nødvendigt at vedtage harmoniserede bestemmelser på EU-plan. I de fleste tilfælde afstedkommer arvesager ikke tvister. Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at vedtage fællesskabsret, der udelukkende vedrører afgørelse af, hvilke retter der er kompetente til at bilægge tvister om arv, og anerkendelse og fuldbyrdelse af retternes afgørelser. For at forenkle situationen for personer, der er involveret i en tværnational arvesag, og effektivt tage fat på borgernes konkrete problemer skal et fællesskabsinstrument nødvendigvis omfatte anerkendelse af både retlige og udenretlige dokumenter (testamenter, notardokumenter og administrative dokumenter). Da det ikke er muligt at foretage en fuldstændig harmonisering af medlemsstaternes materielle ret, må der fokuseres på lovvalgsreglerne. Kommissionen finder således, at der ikke vil kunne gøres fremskridt på det arveretlige område på EU-plan, uden at der tages fat på spørgsmålet om lovvalg. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt først at se nærmere på anvendelsesområdet for lovvalgsreglerne, der kommer til at udgøre selve kernen i et retligt initiativ, og som kan spænde meget vidt: testamenters gyldighed, arvingers status, tvangsarv, administration af arv og arvedeling samt arvefællesskab. Der skal desuden lægges særlig vægt på spørgsmålet om, hvilket lands lov arvesagen har mest tilknytning til. Som det ofte er tilfældet i forbindelse med international privatret, er det fristende at ville forsøge at finde ét enkelt tilknytningskriterium, der alene vil løse alle problemer. Det kan være nationalitet, som i lang tid har nydt fortrinsret, eller sædvanligt opholdssted, som er kommet på mode. På det arveretlige område findes der imidlertid ingen kriterier, der ikke også har ulemper. Hvis afdødes sidste bopæl anvendes som tilknytningskriterium, kan det medføre, at der anvendes en lov, der har meget lidt med arvesager at gøre, f.eks. hvis afdøde ikke er EFT C 19 af EFT C 12 af Se formandskabets konklusioner, Det Europæiske Råd, Bruxelles, den DA 3 DA

4 statsborger i det land, hvor han eller hun døde, og det meste af vedkommendes ejendom befinder sig i et andet land. Er det således værd at forsøge at finde ét enkelt tilknytningskriterium, eller er en vis fleksibilitet at foretrække i stedet, herunder at give parterne en mulighed for at vælge? Uanset hvilket tilknytningskriterium der vælges i den fremtidige fællesskabsforskrift vedrørende lovvalg, kan det ikke udelukkes, at dette kriterium i bestemte situationer ikke er særlig velegnet i lyset af, hvad de personer, der er involveret i arvesagen, med rimelighed kan forvente. Deres forventninger udgør et parameter, det er nødvendigt at tage hensyn til i forbindelse med et fælles marked, der garanterer personers frie bevægelighed. En person kan således opholde sig i et land i nogen tid uden at tilegne sig ejendom overhovedet, fordi vedkommende har til hensigt på sigt at vende tilbage til sit oprindelsesland, hvor den pågældendes familie i øvrigt fortsat bor, og hvor den pågældendes ejendom befinder sig. Hvis denne person dør i det land, hvor vedkommende opholder sig, kan det være begrundet, at det er loven i det land, hvor han eller hun er statsborger, der finder anvendelse i arvesagen. Dette tilknytningskriterium mister til gengæld enhver begrundelse, hvis afdøde har forladt sit oprindelsesland for lang tid siden, og hvis den pågældende havde bopæl i en medlemsstat, hvor han eller hun har sine familiemæssige bånd og sin ejendom. * * * Selv om det er vigtigt at få afklaret spørgsmålet om lovvalg, må spørgsmålet om retskompetence ikke undervurderes. I nogle medlemsstater er der pligt til at involvere en dommer, mens det i andre er nødvendigt for at behandle komplicerede eller konfliktfyldte arvesager. Hvis der skal lovgives om retskompetence, medfører det desuden, at det skal afgøres, om der skal fastsættes ét enkelt tilknytningskriterium eller tværtimod tillades en vis fleksibilitet. Da de fleste arvesager i mange medlemsstater afvikles uden for retten, undertiden med bistand fra offentlige myndigheder eller visse juridiske fagfolk, må det undersøges, om der eventuelt findes bestemmelser om disse myndigheders og fagfolks internationale kompetence. Ved overvejelsen af alle disse aspekter er det nødvendigt at undersøge mange særlige spørgsmål såsom aftaler om fremtidig arv, tvangsarv og trusts oprettet ved testamente. Dette begreb er ukendt i de fleste retssystemer, men anvendes imidlertid ofte i flere medlemsstater. Sluttelig skal et fællesskabsinitiativ på det arveretlige område også sigte mod at fjerne administrative og praktiske forhindringer. Det skal i lyset heraf tilstræbes at oprette et "europæisk arvebevis". I Haag-programmet nævnes dette samt registrering af testamenter eksplicit. 2. LOVVALGSREGLER 2.1. Generelle spørgsmål Der skal ikke herske tvivl om, at de fremtidige bestemmelser skal være universelle, for hvis man begrænser anvendelsen af harmoniserede lovvalgsregler udelukkende til internationale situationer inden for Fællesskabet og udelukker situationer, der involverer tredjelandes retsorden, besværliggøres livet for enkeltpersoner og juridiske fagfolk. DA 4 DA

5 For det første bør det overvejes, hvor bredt tilknytningskriteriet i forbindelse med arvesager skal være, idet det ikke nødvendigvis er de samme aspekter, der er omfattet af arveloven i alle retssystemer. En harmonisering af lovvalgsreglerne bør således ledsages af en definition af, hvad arveloven dækker. For det andet er det nødvendigt at fastsætte et eller flere tilknytningskriterier. Herudover er det vigtigt at overveje, om fremtidige fællesskabsforskrifter ud over afgørelse af, hvem arvingerne er, og disses rettigheder også skal indeholde retningslinjer for overførsel af arven til arvingerne. Spørgsmål 1: Hvilke spørgsmål skal omfattes af arveloven? Bør lovvalgsreglerne begrænses til afgørelse af, hvem arvingerne er, og disses rettigheder, eller bør de også omfatte administration af arv eller arvedeling? Spørgsmål 2: Hvilket tilknytningskriterium skal der anvendes for at afgøre, hvilken lov der finder anvendelse? Bør samme kriterium anvendes på hele det område, der dækkes af den lov, der finder anvendelse, eller kan der anvendes forskellige kriterier i forbindelse med forskellige aspekter af arvesagen? Skal der i Fællesskabets lovvalgsregler sondres mellem fast ejendom og løsøre? Skal loven i det land, hvor den faste ejendom er beliggende, spille en vis rolle? 2.2. Testamenter og aftaler om fremtidig arv Med hensyn til testamenters gyldighed er der i medlemsstaternes ret valgt meget forskellige løsninger vedrørende både testamentshabilitet, materiel gyldighed, fælles testamenter 4, aftaler om fremtidig arv 5 og tilbagekaldelse af testamenter. Også lovvalgsreglerne er forskellige. Spørgsmål 3: Hvilken lov bør finde anvendelse på: - generel testamentshabilitet? - gyldighed for så vidt angår: testamenters form? testamenters materielle indhold? fælles testamenter? aftaler om fremtidig arv? tilbagekaldelse af testamenter? Hvordan skal lovvalgsreglerne udformes for at tage hensyn til eventuelle ændringer af tilknytningskriteriet mellem datoen for oprettelse af testamentet og datoen for testators død? 4 5 Testamenter, der er oprettet af to personer i samme dokument. Aftaler om en eller flere endnu ikke indledte arvesager. DA 5 DA

6 2.3. Samtidigt dødsfald Den rækkefølge, hvori to personer, der skal arve hinanden, dør, kan have indflydelse på deres egne arvingers rettigheder. Når personer dør ved samme begivenhed, formoder nogle medlemsstater, at de er døde i samme øjeblik, mens der i andre fastsættes en rækkefølge, hvorefter de formodes at være døde. Hvis arv efter personer, der dør samtidigt, er omfattet af forskellige love, kan det være umuligt at behandle arvesagen. Spørgsmål 4: Hvordan løses problemet med, at de love, der finder anvendelse på samtidige dødsfald, er uforenelige? 2.4. Valg af den lov, der finder anvendelse på arv Selv om det i de fleste EU-medlemsstater ikke er muligt for den fremtidige afdøde eller arvinger at vælge, hvilken arvelov der skal finde anvendelse, er spørgsmålet relevant. Uanset hvilket tilknytningskriterium der vælges, kan det ikke udelukkes, at det i bestemte situationer er uegnet i lyset af, hvad de personer, der er involveret i arvesagen, med rimelighed kan forvente. Der kunne således åbnes mulighed for en vis fleksibilitet. Spørgsmål 5: Skal den fremtidige afdøde (i forbindelse med arv efter loven og arv i henhold til testamente) med eller uden de formodede arvingers samtykke kunne vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse på arvesagen? Skal arvingerne have samme mulighed, efter at arvesagen er indledt? Spørgsmål 6: Hvis der gives mulighed for at vælge, hvilken arvelov der skal finde anvendelse, skal denne mulighed så begrænses, og skal der fastsættes retningslinjer herfor? Hvis følgende kriterier ikke er fastsat som værende objektive tilknytningskriterier, skal de så accepteres: nationalitet, bopæl, sædvanligt opholdssted m.fl.? Spørgsmål 7: Hvornår skal disse tilknytningskriterier kunne anvendes? Skal der fastsættes særlige betingelser herfor (varighed, gyldighed på datoen for dødsfaldet osv.)? Spørgsmål 8: Skal der være mulighed for at vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse på fælles testamenter og aftaler om fremtidig arv? Bør der gælde betingelser herfor? I bekræftende fald, hvordan? Spørgsmål 9: Skal en ægtefælle kunne vælge at lade den lov, der skal finde anvendelse på vedkommendes formueforhold, gælde også i en fremtidig arvesag? 2.5. Tvangsarv I alle medlemsstaternes retssystemer beskyttes de pårørende til en afdød, der har ønsket at gøre dem arveløse. Der er tale om tvangsarv, men denne mekanisme anerkendes ikke overalt i EU. DA 6 DA

7 Spørgsmål 10: Bør man fortsat anvende tvangsarv, når denne mekanisme ikke kendes i den lov, der er fastsat ved brug af lovvalgsreglerne, eller anvendelsesområdet herfor defineres anderledes? I bekræftende fald, hvordan? 2.6. Trusts oprettet ved testamente Hvis der er tale om en international trust, skal de domstole og andre myndigheder, der er kompetente i forbindelse hermed, kunne fastslå, hvilken lov der gælder herfor. Den person, der har oprettet trusten, kan vælge, hvilken lov der skal anvendes herpå, men det kan alligevel vise sig at være nødvendigt at udfærdige lovvalgsregler. Spørgsmål 11: Er det nødvendigt at vedtage særlige lovvalgsregler for trusts? I bekræftende fald, hvilke? 2.7. Henvisning til en anden lov Ved at udforme fælles lovvalgsregler på fællesskabsplan vil det ikke være nødvendigt at henvise en arvesag til en anden lov, hvis alle tilknytningskriterier opfyldes i én medlemsstat. Sagen stiller sig straks helt anderledes, hvis det i medfør af lovvalgsreglerne er loven i et tredjeland, der finder anvendelse. Spørgsmål 12: Skal det i medfør af det fremtidige fællesskabsinstrument være muligt at henvise til en anden lov, hvis det i medfør af lovvalgsreglerne er loven i et tredjeland, der skal finde anvendelse? I bekræftende fald, i henhold til hvilke retningslinjer og inden for hvilke grænser? 2.8. Forudgående spørgsmål Den lov, der finder anvendelse på arvesager, medfører undertiden, at behandlingen af arvesagen afhænger af et såkaldt forudgående spørgsmål, der kan være omfattet af en anden lov, f.eks. et ægteskabs eller partnerskabs gyldighed eller afgørelse af et slægtskab. Spørgsmål 13: Hvilke lovvalgsregler er det nødvendigt at vedtage for at afgøre, hvilken lov der finder anvendelse på spørgsmål, som en arvesag kan afhænge af? 3. KOMPETENCEREGLER Medlemsstaterne har valgt at anvende meget forskellige kriterier såsom afdødes sidste bopæl, sagsøgtes eller sagsøgers bopæl, visse formuegoders placering, afdødes nationalitet eller nationaliteten på den ene eller den anden part i tvisten. På dette område vil det være hensigtsmæssigt at tage hensyn til meget forskellige interesser, nemlig både de formodede arvingers, der undertiden har opholdssted i forskellige lande, og de forskellige berørte medlemsstaters, navnlig hvis formuegoderne befinder sig på deres område Valg af én kompetent ret En mulighed består i at fastsætte én enkelt ret, der er kompetent, og ikke tage hensyn til sondringen mellem løsøre og fast ejendom. Der kan dog også vedtages mere fleksible bestemmelser, som det er tilfældet i forbindelse med lovvalgsreglerne, og dette kan gøres på flere måder. DA 7 DA

8 Spørgsmål 14: Er det ønskeligt at fastsætte én enkelt ret, der er kompetent i arvesager? Er det muligt at se bort fra den kompetente ret på det sted, hvor den faste ejendom befinder sig? Hvis der skal anvendes et enkelt generelt kriterium, hvilket skal det så være? Spørgsmål 15: Kan det tillades, at arvingerne indbringer sagen for retten i en anden medlemsstat end den, der i medfør af en eventuel hovedkompetenceregel er kompetent? I bekræftende fald, på hvilke betingelser? Spørgsmål 16: Skal der under en arvesag i en medlemsstat gives mulighed for at anmode en ret i en anden medlemsstat, hvor de formuegoder, der indgår i arven, befinder sig, om at træffe foreløbige eller beskyttende foranstaltninger? Spørgsmål 17: Skal et fremtidigt fællesskabsinstrument indeholde bestemmelser, der gør det muligt at overføre en sag fra en ret i en medlemsstat til en ret i en anden medlemsstat, og i bekræftende fald, på hvilke betingelser? Kriterierne i et fremtidigt instrument kan anvendes til at udpege en ret i et tredjeland. I så tilfælde vil det ikke nødvendigvis være ønskeligt ensidigt at se bort fra medlemsstaternes retters kompetence, hvis andre tilknytningskriterier, der ikke kan anvendes på fællesskabsplan, er relevante til ensidigt at afgrænse disse retters kompetence i forhold til tredjelandes retters. Hvis man vælger via medlemsstaternes nationale lovgivning som "supplerende kompetence" at finde svaret på dette spørgsmål, forhindrer det, at der findes en fælles løsning, og det kan skabe andre kompetencekonflikter. For eksempel kunne Fællesskabets kompetencekriterium være afdødes sidste bopæl. En borger fra medlemsstat A dør i et tredjeland, hvor han kort forinden har slået sig ned. Alle arvingerne befinder sig i medlemsstat A og de fleste af afdødes formuegoder i medlemsstat B. I så tilfælde vil hverken medlemsstat A eller B i medfør af fællesskabsretten (afdødes sidste bopæl) blive udpeget, idet arvesagen har langt større tilknytning til de to medlemsstater end til det tredjeland, hvor afdøde havde sin sidste bopæl. Henvisningen til nationale bestemmelser for at løse dette spørgsmål kan skabe et nyt problem. Hvis medlemsstat A anvender nationalitetskriteriet og medlemsstat B formuegodernes placering, opstår der en positiv kompetencekonflikt. I modsat fald opstår der en negativ kompetencekonflikt. Spørgsmål 18: Hvilke elementer er relevante for at fastslå medlemsstaternes retters kompetence i en situation som den ovenfor beskrevne? Spørgsmål 19: Skal disse særlige kompetenceregler også finde anvendelse på formuegoder, der befinder sig på et tredjelands område, som hævder at have enekompetence for så vidt angår disse? 3.2. Procedurer i forbindelse med overførsel af fast ejendom Overførslen af ejendomsretten til fast ejendom sker ved registrering i forskellige registre. I nogle medlemsstater sker dette kun, efter at de nationale myndigheder har afsagt en dom eller udarbejdet et dokument. Man kunne forestille sig, at ændringen i registre kunne ske på grundlag af dokumenter udstedt i en anden medlemsstat. DA 8 DA

9 Spørgsmål 20: Bør myndighederne på det sted, hvor den faste ejendom i arvesagen er beliggende, beholde sin kompetence, hvis det er myndighederne i en anden medlemsstat, der får hovedkompetence til at: - udforme de dokumenter, der er nødvendige for at ændre tinglysningsbogen? - træffe administrative foranstaltninger og overføre ejendom? Spørgsmål 21: Er det muligt at udforme ensartede fællesskabsdokumenter, der kan anvendes i alle de medlemsstater, hvor der befinder sig formuegoder? I bekræftende fald, hvilke af de allerede eksisterende dokumenter ville det være muligt at gøre ensartede? Er det muligt at fjerne eller forenkle nogle af de foranstaltninger, det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at træffe i forbindelse med internationale arvesager? I bekræftende fald, hvilke? 3.3. Ikke-retslige myndigheders kompetence I lyset af betydningen af de opgaver, ikke-retslige myndigheder varetager notarer og embedsmænd fra de forskellige dele af administrationen kunne det gøres muligt for arvingerne at opfylde visse formaliteter hos myndigheder tæt på dem, hvis de ikke har opholdssted det sted, hvor hovedkompetencen ifølge kompetencereglerne ligger. Spørgsmål 22: Skal der fastsættes bestemmelse om, at en harmoniseret kompetenceregel også finder anvendelse på andre myndigheder, der kan tænkes at blive involveret i arvesager? Spørgsmål 23: Skal der fastsættes bestemmelse om, at visse formaliteter kan opfyldes hos myndighederne i en anden medlemsstat end den, der udpeges i medfør af hovedkompetencereglen? Bør der gælde betingelser herfor? 3.4. Trusts Da arvesager ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 44/2001, findes der ingen fællesskabskompetenceregler for tvister mellem trusts oprettet ved testamente, som ikke er omfattet af førnævnte forordning. Spørgsmål 24: Hvilke kompetenceregler skal et fremtidigt fællesskabsinstrument indeholde for så vidt angår trusts oprettet ved testamente? 4. BESTEMMELSER FOR ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE I de fremtidige fællesskabsforskrifter skal det gøres lettere for arvingerne ved at tillade anerkendelse og fuldbyrdelse af de dokumenter, der er nødvendige for at få anerkendt deres rettigheder, f.eks. retsafgørelser, notardokumenter, testamenter, dokumenter, der bevidner deres status som arvinger, og beføjelser til personer, der skal administrere og behandle arvesager. DA 9 DA

10 4.1. Gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme Hvis der fastsættes harmoniserede regler om lovvalg og kompetence, vil den gensidige tillid til de fremtidige retsforskrifter blive meget stor og derved gøre det overflødigt at bevare de midlertidige foranstaltninger for gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme. Hvis der imidlertid stadig skal være grunde til at afvise at gøre dette, skal de være de samme i alle medlemsstater. Spørgsmål 25: Kan eksekvaturproceduren afskaffes i forbindelse med anerkendelse af domme? Skal der tværtimod indføjes grunde til at afvise at anerkende og fuldbyrde domme? I bekræftende fald, hvilke? Spørgsmål 26: Kan der fastsættes bestemmelse om, at en dom vedrørende en arvesag, der er afgivet i en medlemsstat automatisk skal anerkendes og gøre det muligt uden yderligere foranstaltninger at ændre i tinglysningsbogen i en anden medlemsstat? Skal artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2201/2003 tjene som inspiration? 4.2. Gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af dokumenter og testamenter I en række medlemsstater udformer notarer og andre myndigheder en række officielt bekræftede dokumenter i forbindelse med arvesager. Der skal fastsættes en bestemmelse om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af disse dokumenter. Det er desuden hensigtsmæssigt at overveje, om der eventuelt skal være regler, der gælder for udenlandske testamenter, som ofte ikke fuldt ud kan få virkning. Spørgsmål 27: Kan de samme regler vedrørende gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme anvendes på officielt bekræftede dokumenter på arveområdet? Kan man forestille sig, at notardokumenter, der er udfærdiget i en medlemsstat i forbindelse med en arvesag, kan være med til uden yderligere foranstaltninger at ændre i tinglysningsbøger i andre medlemsstater? Skal artikel 46 i forordning (EF) nr. 2201/2003 tjene som inspiration? Spørgsmål 28: Skal der fastsættes særlige bestemmelser med henblik på at lette anerkendelsen og fuldbyrdelse i en medlemsstat af testamenter, der er oprettet i en anden medlemsstat? 4.3. Eksekutor (herunder trusts oprettet ved testamente) Det er afhængig af den enkelte medlemsstat frivilligt eller obligatorisk at udpege en tredjemand til at forvalte eller behandle en arvesag. Udpegelsen af sådanne personer samt deres beføjelser, der varierer fra et retssystem til et andet, anerkendes ikke altid i andre medlemsstater. For så vidt angår gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende trusts oprettet ved testamente er det værd at overveje, hvilke virkninger anerkendelsen af trusts selv kan få for ændringer i tinglysningsbøgerne. DA 10 DA

11 Spørgsmål 29: Kan man forestille sig, at udpegelsen af en eksekutor og dennes beføjelser automatisk anerkendes i alle medlemsstater? Skal der fastsættes bestemmelse om, hvilke grunde der kan være til at modsætte sig udpegelsen af en eksekutor og dennes beføjelser? Spørgsmål 30: Skal der oprettes en attest, der bevidner udpegelsen af en eksekutor, og hvori dennes beføjelser beskrives? Hvilken person eller myndighed bør have til opgave at udforme en sådan attest? Hvilke oplysninger skal attesten indeholde? Spørgsmål 31: Skal anerkendelsen af trusts oprettet ved testamente gøre det muligt at registrere trustens formuegoder m.m. i tinglysningsbøger? Hvis ikke, hvilke bestemmelser skal der så vedtages? Spørgsmål 32: Skal der vedtages bestemmelser, der sikrer den tvangsarv, der er fastsat i arveloven eller en anden lov, der kræver denne beskyttelse, selv om der eksisterer en trust? I bekræftende fald, hvilke? 5. BEVIS FOR ARVINGERS STATUS ET EUROPÆISK ARVEBEVIS Beviset for arvingers status som sådan varierer afhængig af det enkelte retssystem. Det er vigtigt for arvingerne, at de kan fastslå deres rettigheder og derved komme i besiddelse af de formuegoder, de skal arve, uden at der skal indledes en procedure. Hvis der findes harmoniserede lovvalgsregler, er det muligt at indføre et arvebevis, der har samme virkning i hele Fællesskabet. Dette vil unægtelig udgøre en fordel. Der er dog flere spørgsmål, der skal afklares, nemlig betingelserne for udstedelsen af et arvebevis og dets indhold og konsekvenser. Spørgsmål 33: Hvilke virkninger skal et arvebevis have? Spørgsmål 34: Hvilke oplysninger skal et arvebevis indeholde? Spørgsmål 35: I hvilken medlemsstat skal det udstedes? Skal hver enkelt medlemsstat frit kunne vælge, hvilke myndigheder der kan udstede arvebeviset, eller skal der i lyset af arvebevisets indhold og funktion fastsættes visse kriterier? 6. REGISTRERING AF TESTAMENTER At finde testamenter, navnlig når de er oprettet i udlandet, er ofte umuligt. Spørgsmål 36: Skal der etableres et system for registrering af testamenter i alle medlemsstaterne? Skal der oprettes et centraliseret register? Spørgsmål 37: Hvilke foranstaltninger skal der vedtages for at lette de formodede arvingers og de kompetente myndigheders (herunder også fra deres egen medlemsstat) adgang til nationale dele af systemet? DA 11 DA

12 7. LEGALISERING At etablere et europæisk juridisk samarbejdsområde kræver, at formaliteterne forsvinder eller forenkles. Spørgsmål 38: Er der problemer forbundet med at fjerne alle formaliteter vedrørende legalisering eller apostille-påtegning af offentlige dokumenter vedrørende arv? 8. RETLIG FREMGANGSMÅDE I lyset af det foregående udgør det en meget stor og kompliceret opgave at udarbejde en række fællesskabsbestemmelser vedrørende arv og testamente. Spørgsmål 39: Kan der udarbejdes ét enkelt og fuldstændigt instrument? Hvis ikke, i hvilken rækkefølge og i hvilke faser skal opgaverne tilrettelægges? DA 12 DA

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. juli 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 126 endelig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2009)0154), P7_TA-PROV(2012)0068 Arv og det europæiske arvebevis ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 125 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0127 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 127 endelig 2011/0060 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37

ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 2.4.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 24-37 Udkast til udtalelse Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) om udkast til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 23.2.2011 2009/0157(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-124

ÆNDRINGSFORSLAG 1-124 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 13.5.2011 2009/0157(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-124 Udkast til betænkning Kurt Lechner (PE441.200v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.10.2009 KOM(2009) 154 endelig 2009/0157 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0059(CNS) 7.5.2012. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2011/0059(CNS) 7.5.2012 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om udkast til Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2010 KOM(2010) 105 endelig 2010/0067 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt DA C 203 E/86 De Europæiske Fællesskabers Tidende 27.8.2002 Rådets forordning om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

GRØNBOG. Færre administrative henvendelser for borgerne:

GRØNBOG. Færre administrative henvendelser for borgerne: DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 KOM(2010) 747 endelig GRØNBOG Færre administrative henvendelser for borgerne: Fremme af fri cirkulation af offentlige dokumenter og anerkendelse af

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0649 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0649 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0649 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2005 KOM(2005) 649 endelig 2005/0259 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, gældende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.4.2009 KOM(2009) 175 endelig GRØNBOG OM REVISION AF RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 44/2001 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. februar 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Jacob Christian Gaardhøje Sagsnr.: 2009-775-0021 Dok.: JCG40440 G R U N D N

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0400 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0400 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0400 Bilag 1 Offentligt MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 16. o ktober 2006 J.nr.: 06-5012-00006 Sagsbeh andler: Harald Ørsted Hansen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 718 endelig 2004/0251 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om visse aspekter af mægling på det civil-

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning

Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning Opdateret 1. juni 2005 Vejledning i anvendelsen af den nye Bruxelles II-forordning (Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2006/0135(CNS) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 28-33 Udkast til betænkning Evelyne Gebhardt (PE400.282v01-00) om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 364 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. april 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2011-773-0001 Dok.: 362819 N O T A T om undertegnelse

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0175 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0175 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0175 Bilag 3 Offentligt Europa-Kommissionen JLS-coop-jud-civil@ec.europa.eu Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Procesretskontoret Christian Wiese Svanberg Sagsnr.: 2009-748/21-0406

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN

TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN NOTAT 1. december 2015 TILVALGSORDNING TRUER IKKE MANGFOLDIGHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Det er stærkt misvisende, når Enhedslisten

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

Forslag til. RÅDETS AFGØRELSE nr. /2010/EU

Forslag til. RÅDETS AFGØRELSE nr. /2010/EU DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2010 KOM(2010) 104 endelig 2010/0066 (APP) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE nr. /2010/EU om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i

Læs mere