Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning"

Transkript

1 Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

2 Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning. Begge trin på uddannelsen er ændret på en række vigtige punkter både i skolefagene og i praktikken. Hæftet gennemgår ikke den nye uddannelsesordning fra A til Z. Vi har valgt at betone fire områder, som det er særlig vigtigt, at du styrker i tilrettelæggelsen af elevens forløb og tænker med ind i din vejledning. I social- og sundhedsuddannelsen vekselvirker teori med praktik. Som praktikvejleder er det en af dine vigtigste opgaver at knytte de to læringsarenaer tæt sammen, så eleverne oplever de teoretiske kundskaber og de praktiske færdigheder som to sider af samme sag. Dette hæfte er skrevet til dig, der som praktikvejleder skal tænke de nye praktikmål ind i din vejledning af eleverne. Praktiksteder er forskellige, og næppe to tilrettelægger vejledningen på helt samme måde. Derfor skal hæftet ses som et supplement til det materiale, du i forvejen bruger i praktikvejledningen på dit område. Vi håber, at hæftet kan inspirere dig både i vejledningen af den enkelte elev og i dialogen med andre praktikvejledere. KL, Danske Regioner og FOA

3 Side 4 En ny uddannelsesordning Side 6 Det nye i praktikken Side 21 Nye praktikmål Side 28 Kend de nye skolefag

4 En ny uddannelsesordning Uddannelsen og praktikvejledningen skal afspejle behovene i fremtidens sundhedsvæsen. Når eleverne på social- og sundhedsuddannelsen er færdige med deres uddannelse, skal de være i stand til at løse de opgaver, der er brug for i sundhedsvæsenet. Derfor må uddannelsen også ændre sig i takt med sundhedsvæsenet, så de nyuddannedes kompetencer hele tiden matcher de opgaver, de skal varetage. Det er baggrunden for de ændringer i uddannelsesordningen, der træder i kraft 1. januar Især følgende fire udviklingstendenser får stor betydning for opgaverne i fremtidens sundhedsvæsen og for den måde, vi løser dem på: 4 Der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder til at tage sig af dem. Det betyder blandt andet, at der

5 er behov for at tænke i nye løsninger, hvor patienter og borgere i højere grad involveres og selv er aktive i deres behandlings- og rehabiliteringsforløb. Der bliver stadig bedre muligheder for at undersøge og behandle sygdomme på mere effektive og skånsomme måder. Sundhedsvæsenet bliver i den forbindelse mere centraliseret og specialiseret. Patienterne er indlagt i kortere tid, og stadig flere behandles ambulant med efterfølgende behov for mere pleje og opfølgning i det nære sundhedsvæsen, ofte i eget hjem. Flere lever længere med deres sygdomme og rigtig mange har flere lidelser på samme tid. Antallet af borgere med kroniske lidelser og lange behandlingsforløb forventes at stige yderligere i de kommende år. Det øger behovet for at tænke mere i sammenhængene mellem sygdomme og livsstil. Forventningerne til sundhedsvæsenet vokser. Borgerne forventer høj kvalitet i behandling og pleje herunder ikke mindst kontinuitet og sammenhæng i hele patientforløbet på tværs af sektorer. Dette kræver sikker overlevering og kommunikation mellem de fagprofessionelle. Disse fire udviklingstendenser skal uddannelsen forberede eleverne på. Derfor har vi ændret områdefagene, så de bedre afspejler de opgaver, eleverne kommer til

6 6 at løse efter deres uddannelse. Profilen på de valgfri specialefag er blevet skarpere, og praktikmålene er skrevet om, så de svarer bedre til de kompetencer, eleverne får brug for i fremtidens sundhedsvæsen. Tidligere var der selvstændige mål for elevernes personlige kompetencer. De er nu integreret i kompetence- og praktikmålene og dermed hægtet op på de erhvervsfaglige mål. Tanken bag dette er, at de personlige kompetencer er en uadskillelig del af det at agere fagligt professionelt. På de næste sider har vi udvalgt fire områder, vi vurderer som særlig afgørende for, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter tilegner sig de nødvendige kompetencer igennem uddannelsen herunder deres praktikforløb. De fire områder er, at eleverne på social- og sundhedsuddannelsen fremover i højere grad skal: 1. Inddrage borgernes egne ressourcer og styrke forebyggelsesindsatsen 2. Tænke i sammenhængende forløb 3. Tilegne sig et fælles sundhedsfagligt sprog 4. Styrke klinisk rettede kompetencer. De tre første områder angår elever på både trin 1 og trin 2 af uddannelsen. Det fjerde gælder for assistenteleverne. I sidste del af hæftet præsenteres de nye praktikmål og hovedindholdet i de reviderede skolefag.

7 1. Inddrage borgernes egne ressourcer og styrke forebyggelsesindsatsen Medarbejdere og borgere skal sammen sætte mål for, at borgeren opnår så høj en grad af selvhjulpenhed som muligt. At inddrage borgerens egne ressourcer med henblik på at blive så selvhjulpen som muligt herunder overveje muligheder for at anvende velfærdsteknologi. Fremover skal der i uddannelsen lægges større vægt på At støtte og motivere borgeren til at klare mest muligt selv frem for at løse opgaverne for borgeren. At fastholde og øge borgerens funktionsniveau. At kende og styrke indsatsen omkring tidlig opsporing i det nære sundhedsvæsen for aktivt at kunne forebygge indlæggelser. At kende forløbsprogrammer for både den patientrettede og den borgerrettede forebyggelse.

8 I din vejledning af eleven kan det fx betyde At du guider eleven til at finde en passende balance mellem på den ene side at motivere og støtte borgeren og på den anden side at træde til med den nødvendige hjælp. At du fastholder elevens fokus på tidlig opsporing og på at kunne reagere på ændringer i borgerens sundhedstilstand. At du over for eleven fastholder og konkretiserer målet om, at borgeren skal være så selvhjulpen som muligt. At du ud fra et sundhedspædagogisk perspektiv støtter eleven i at identificere borgerens egne ressourcer og finde gode måder at inddrage dem på. 8 Se eksempler på vejledning i hverdagen på de næste sider.

9 Kunne du ikke lige? En ældre kvinde indlagt med apopleksi er i genoptræning med henblik på at blive udskrevet til eget hjem. Trods en lettere venstresidig lammelse er hun under indlæggelsen blevet stadig mere selvhjulpen. Hun er dog meget glad for at ligge i sin seng og beder om hjælp til at få noget at drikke, at komme på toilettet, at få maden bragt osv. Du kan fx drøfte med eleven, hvorfor det er vigtigt at motivere patienten til at gøre tingene selv. I kan overveje, hvordan I bedst forklarer hende, at de små gøremål er med til at gøre hende selvhjulpen, at de er et led i hendes genoptræning, og at hjemmeplejen vil arbejde videre med dem efter udskrivningen. Robotstøvsuger eller hjemmehjælp? En ældre dame har fået tilbudt en robotstøvsuger, som vil gøre hende uafhængig af hjælp udefra. Men hun er umiddelbart utryg ved teknologien og ked af at miste kontakten med sin hjemmehjælper. Du kan fx drøfte med eleven, hvordan I kan motivere borgeren til at bevare sin selvhjulpenhed, så hun ikke er afhængig af hjælp fra kommunen, eksempelvis ved at bruge tid på at gøre hende fortrolig med den nye teknologi. Det kan også være relevant at vejlede den ældre dame om forskellige aktivitetstilbud, hvis I vurderer, at hendes utryghed kan skyldes ensomhed.

10 Er det bare varmen? Under en hedebølge kommer du og eleven ud til en borger, der sidder og hænger i sin meget varme stue. Hun er tydeligt sløvet, men det bliver vi jo alle sammen i den hede, som eleven siger. I denne situation skal du sikre dig, at eleven er opmærksom på flere forhold. For det første den nødvendige indsats for at forebygge dehydrering som et eksempel på betydningen af tidlig opsporing for at forebygge indlæggelser. For det andet vigtigheden af den enkelte medarbejders selvrefleksion i sådanne situationer: Hvornår er der fx brug for at tilkalde en kollega, der har bedre forudsætninger for at vurdere borgerens tilstand? Kom depressionen i forkøbet Fru Hansen har igennem længere tid har været i behandling for depression. Hun er nu ved at komme sig og har fået mere energi og mod på livet. Du og eleven skal ud til en målrettet samtale hos fru Hansen. Samtalens formål er at gøre hende i stand til at reagere hurtigt, så hun kan tage en eventuel ny depression i opløbet. I kan dels forberede samtalen ved at gennemgå, hvordan fru Hansens symptombillede har ændret sig, dels ved at tale om, hvordan man bedst formidler budskabet, så hun ved, hvad hun skal gøre, hvis hun mærker en tiltagende tristhed igen. I kan også drøfte, hvilke kommunale tilbud der kunne være relevante for hende. 10

11 2. Tænke i sammenhængende forløb Social- og sundhedshjælpere og -assistenter skal kende både deres egen og andre faggruppers rolle i et sammenhængende patientforløb. At man som social- og sundhedshjælper og -assistent har en vigtig koordinerende rolle i at fremme og formidle sammenhæng og helhed i behandling og pleje. Fremover skal der i uddannelsen lægges større vægt på At borgeren/patienten selv er aktiv i at sætte mål for sit behandlings- og rehabiliteringsforløb og at disse mål er styrende for den samlede sundhedsindsats. At man som social- og sundhedshjælper og -assistent skal være det praktiske og faglige bindeled i sammenhængende forløb for borgere og patienter. At man som social- og sundhedshjælper og -assistent kender snitfladerne til andre fagligheder og siger fra til den ansvarlige kollega, når man ikke har den nødvendige kompetence.

12 I din vejledning af eleven kan det fx betyde At du træner eleven i at se de praktiske elementer i et behandlingsforløb ved indlæggelse og udskrivning. At du hjælper eleven med at forstå samspillet mellem aktørerne i sundhedsvæsenet på tværs af institutioner og sektorer. At du lærer eleven at sige fra over for de opgaver, hun ikke selv har kompetencerne til at løse, så den ansvarlige kan delegere en opgave videre til en kollega med det nødvendige kompetenceniveau. At du skærper elevens fokus på den indbyrdes fordeling af ansvar, opgaver og kompetence mellem faggrupper. 12 At du sikrer dig, at eleven forstår snitfladerne mellem sundhedsloven og lov om social service og konsekvenserne af disse. Se eksempler på vejledning i hverdagen på næste side.

13 Har vi husket det hele? Da du og eleven kommer ud til en ældre herre, ligger han på badeværelsesgulvet. Han er faldet og har stærke smerter. I vurderer, at han skal indlægges og ringer efter ambulancen. Han ligger i sit nattøj og vil helst have, at I sidder ved siden af ham. Ambulancen er på vej. Du kan drøfte med eleven, hvor vigtigt det er, at borgeren får alt det med sig, han skal bruge på hospitalet og ved udskrivning. Det vil sige nødvendige ejendele, briller, høreapparat og medicin, men også fx sko, hoveddørsnøgle og sin lille telefonliste. Sørg også for, at eleven får noteret, hvad der kommer med på hospitalet, og at borgerens medicinkort er opdateret. Afkræftet efter operationen En ældre kvinde er indlagt med en hoftefraktur. Hun har tabt sig under indlæggelsen og har ikke mange kræfter til at træne. På hospitalet bliver der lagt en ernæringsplan, som skal sikre, at hun får proteiner nok. Brug situationen til at vejlede eleven om betydningen af et sammenhængende forløb. Blandt andet skal det sikres, at hjemmeplejen kender og forstår vigtigheden af følge op på ernæringsplanen. Desuden skal de pårørende inddrages til fx at sørge for, at der løbende er den anbefalede mad i køleskabet. Situationen kan også bruges til at give eleven forståelse for det tværprofessionelle samarbejde ved fx at inddrage en diætist.

14 3. Tilegne sig et fælles sundhedsfagligt sprog At samarbejde med andre faggrupper og dokumentere sin indsats kræver et fælles fagligt arbejdssprog. Fremover skal der i uddannelsen lægges større vægt på At styrke social- og sundhedshjælpere og -assistenters faglige professionalisme og identitet, så de kan argumentere for deres vurderinger ud fra faglige kriterier og standarder i et sprog, som forstås af andre fagprofessionelle. At fremme det sundhedsfaglige fagsprog som arbejdssprog og samtidig udvikle medarbejdernes evne til at oversætte faglige begreber til hverdagssprog i dialogen med borgere, patienter og pårørende. At øge forståelsen for, hvorfor og hvad der skal dokumenteres, samt kompetencerne til at gøre det korrekt herunder i forhold til patientsikkerheden. 14

15 I din vejledning af eleven kan det fx betyde At du systematisk vænner eleven til at begrunde sine vurderinger og handlinger med faglige overvejelser. At du træner eleven i at oversætte begge veje både at forklare fx lægens fagsprog til borgeren og at formidle borgerens egne meldinger videre til andre professionelle. At du forklarer eleven, hvorfor det er vigtigt for både borgeren og medarbejderne, at observationer og indsatser bliver ordentligt dokumenteret. Se eksempler på vejledning i hverdagen på næste side.

16 Er der noget galt? Under et besøg hos en borger bemærker eleven, at et eller andet er anderledes, end det plejer at være. Ændringerne er ikke så konkrete, at I vurderer, at andre kolleger straks skal inddrages. I vælger i stedet at sætte borgeren under observation. Observationer i fagsprog Du og din elev sidder til tværfaglig konference på et psykiatrisk hospitalsafsnit og er i gang med at gennemgå patienterne. Eleven skal redegøre for, hvordan medicinplanen har virket den sidste uge for den patient, hun er kontaktperson for. Du bør sikre dig, at eleven forstår betydningen af i borgerens plejeplan at begrunde beslutningen om observationen samt dokumentere den umiddelbare vurdering af borgerens sundhedstilstand i faglige termer. Dels så kolleger har den rette information, når de næste gang kommer ud til borgeren, dels så der skabes et udgangspunkt for en senere evaluering af udviklingen i borgerens sundhedstilstand. Som praktikvejleder har du forinden sikret dig, at eleven er klædt på til at fremlægge patientsituationen. At hun med fagtermer og på en struktureret måde kan fremlægge sine kliniske observationer af patientens adfærd samt medicinens virkning og bivirkninger. Og at hun er forberedt på at besvare de spørgsmål, der måtte komme omkring patientens adfærd og tilstand. 16

17 4. Styrke klinisk rettede kompetencer På uddannelsens trin 2 skal eleverne styrke deres kompetencer i forhold til kliniske opgaver både i somatikken og fx ved komplekse plejeopgaver. Fremover skal der på trin 2 i uddannelsen lægges større vægt på Faglige vurderinger og dokumentation af observationer af udvikling i patientens sygdom og symptomer. Procedurer for at indberette og følge op på utilsigtede hændelser. Sygeplejefaglige kompetencer i forhold til udførelsen af kliniske opgaver og kompleks sygepleje eksempelvis sårpleje, sondeanlæggelse, måling af værdier og sterilteknik ved anlæggelse af kateter samt smertebehandling og anden lindrende behandling. Kvalitet og patientsikkerhed i udførelsen af de kliniske opgaver.

18 I din vejledning af eleven kan det fx betyde At du vejleder ud fra kendskab til aktuelle tilbud fra kommunen i forhold til forløbsprogrammer og gældende delegationspraksis. At du skal træne eleven i at kunne observere ud fra sin viden om bestemte sygdomme og at kunne vurdere og handle korrekt ud fra sine observationer. At du vejleder eleven om de forskellige typer af skriftlighed, der er knyttet til at erhverve sig faglige kompetencer. At du løbende opøver elevens evne til selv at opsøge viden i forbindelse med sygeplejeopgaver samt at begrunde sygeplejefaglige handlinger. At du sikrer dig, at eleven kender og kan bruge indberetningsskemaer om utilsigtede hændelser samt forstår vigtigheden heraf. At eleven træner praktiske færdigheder og sterilteknik eventuelt i simulation, inden de prøves af i forhold til patienten. 18 Se eksempler på vejledning i hverdagen på de næste sider.

19 Vigtigt at kende almindelige symptomer Eleven kommer alene ud til en KOL-patient, der får meget forskellig medicin. Eleven konstaterer, at patienten bliver grå i ansigtet og trækker vejret dårligt, og rapporterer dette tilbage til dig som praktikvejleder. Du sikrer, at der bliver fulgt op på behandling og medicinering via kontakt til sygeplejersken og egen læge. I forhold til eleven kan du efterfølgende arbejde med at få systematiseret observationer og hændelser. Eleven skal hjælpes med at se, hvordan der kom styr på borgerens forløb igen. Situationen bør også bruges til at drøfte med eleven, hvordan man bedst kan tale med patienten om mestringen af egen sygdom og fx vejlede om tilbud om patientundervisning. I den bedste mening En patient har fået ny hofte og må gerne mobiliseres, men ikke bøje mere end 90 grader i hoften. Eleven er i den bedste mening kommet til at lejre patienten i en dyb lænestol, så hoften er flekteret for meget. Det vil være nødvendigt at få et røntgenbillede for at sikre, at hoften fortsat er på plads. Du kan drøfte med eleven, at det er vigtigt at kende sit kompetenceområde og spørge, inden man går i gang med en opgave, man ikke er fortrolig med. I kan også genopfriske, at den slags hændelser skal indberettes som en utilsigtet hændelse. Dels af hensyn til patientens sikkerhed, dels så afdelingen kan samle op på procedurer og praksis omkring nyopererede hoftepatienter.

20 Systematik sikrer patientsikkerhed En patient er kommet på hospitalet efter et fald i hjemmet. Han har en del knubs og har slået sit hoved. Under indlæggelsen bliver han udredt i forhold til faldrisiko et af de forløbsprogrammer, Sundhedsstyrelsen har udviklet. Praktikvejlederen kan sikre elevens viden om, at det er vigtigt at være systematisk med at udarbejde en faldscreening, så de rigtige foranstaltninger kan sættes i værk. Eleven skal også forstå betydningen af samarbejdet med hjemkommunen om blandt andet opfølgning og vejledning om eventuelle hjælpemidler, når patienten kommer hjem igen. 20

21 Nye praktikmål Som led i ændringerne af uddannelsesordningen er praktikmålene blevet ændret. Det er vigtigt, at du som praktikvejleder ved, hvad eleverne forventes at få ud af praktikken på henholdsvis trin 1 og trin 2. Praktikmål trin 1 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårø-

22 22 rende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet

23 med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

24 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Praktikmål trin 2 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage

25 opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/ patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/ patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst.

26 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/ patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/ patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 26

27 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/ patienterne og sig selv. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger.

28 Kend de nye skolefag Også den teoretiske del af den reviderede uddannelse er ændret. Som praktikvejleder er det godt at kende de nye obligatoriske områdefag og kunne vejlede eleverne om nyttige valgfag og valgfri specialefag. Områdefag trin 1 Social- og sundhedssektoren med fokus på: Social- og sundhedshjælperens rolle ift. arbejdet inden for lov om social service 28 og sundhedslov, magtanvendelse, videregivelse af oplysninger, tavshedspligt og patientsikkerhed. Social- og sundhedspolitiske målsætninger, kvalitetsstandarder og serviceniveauer. Krav til faglig dokumentation i relevante dokumentationssystemer. Pleje og dokumentation med fokus på: Menneskets grundlæggende behov. Observation af sundhedstilstand og kunne reagere på ændringer i borgerens tilstand. Planlægge, udføre og evaluere plejeopgaver herunder opgaver forbundet med personlig hygiejne hos borgeren ud fra en egenomsorgstilgang.

29 Ernæringsrigtig kost, basal palliativ indsats og forebyggelse af smittespredning. Tilegnelse af fagsprog. Forebyggelse af vold og konflikter i omsorgsarbejdet. Psykologi og kommunikation med fokus på: Opmærksomhed på egne holdninger i omsorgsarbejdet. Forståelse af egen og andres kulturer. Verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen. Støtte til borgere i sorg og krise. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats med fokus på: Motivere og støtte borgeren i aktiviteter der fremmer sundhed og trivsel i daglig livsførelse. Planlægge, udføre og evaluere praktisk hjælp med udgangspunkt i en vurdering af borgerens egenomsorgsevne. Netværks betydning i borgerens rehabiliteringsforløb. Omsætte træningsplaner til aktivitet. Anvende relevant velfærdsteknologi så arbejdsbetingede belastninger forebygges. Arbejdsmiljø og ergonomi med fokus på: Arbejdsmiljølovgivning og udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Planlægge og udføre forflytnings- og lejringsopgaver. Kendskab til elementer i voldspolitik og kriseberedskab.

30 Områdefag trin 2 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation med fokus på: Social- og sundhedsassistentens rolle ift. arbejdet inden for lov om social service, sundhedslov og lovgivning inden for psykiatrien, kvalitet i serviceydelser og sundhedsydelser, delegationsregler og i akkrediteringsforløb. Arbejdet som autoriseret sundhedsperson. Betydning af dokumentation i planer der sikrer kontinuitet i sygeplejen og i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde med anvendelse af fagsprog. Organisationskultur, ledelsesformer og gruppelederfunktionen. 30 Anvendelse af velfærdsteknologi i indgå i innovationsprocesser. Sygepleje med fokus på: Sygepleje og omsorg i et teoretisk perspektiv. Elementerne i sygeplejeprocessen; tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af grundlæggende sygeplejeopgaver ud fra ressourcer og behov. Sterilteknik. Fysiske, psykiske og sociale handicaps betydning for hverdagslivet. Social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats; symptomlindring og omsorg for mennesker i sorg, kriseforløb. Anvende fagsprog og kende anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser.

31 Somatisk sygdomslære og farmakologi med fokus på: Kroppens anatomi og fysiologi til forklaring af årsager, symptomer og pleje-, behandlingstiltag ifm. somatiske sygdomme. Observation af ændringer i sundhedstilstand og kan reagere hensigtsmæssigt i relation til den ældre medicinske borger/patient. Regler for medicindispensering og medicinadministration og observation af medicins virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner. Hygiejniske principper ved særlige regimer ifm. infektionssygdomme og institutionsinfektioner og vejledning i forbindelse hermed. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi med fokus på: Årsager, symptomer, pleje- og behandling af psykisk sygdom. Menneskelige relation og interaktion i skabelse af kontakt. Almindelig terapeutiske principper og tilgange i arbejdet som kontaktperson. Regler for medicindispensering og medicinadministration og observation af medicins virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for mest anvendte psykofarmaka. Magtanvendelse og selvbestemmelsesret.

32 Forebyggelse og rehabilitering med fokus på: Arbejde forebyggende og rehabiliterende i den tværprofessionelle og tværsektorielle indsats. Vurdere borgerens/patientens funktionsevne og kan analysere aktivitetstiltag, motivere til deltagelse i aktiviteter i relation til daglig livsførelse. Ud fra egenomsorgsevne kan planlægge, udføre og evaluere målrettet aktivitet. Træningsplaner og omsætte dem i handlinger. Anvende hjælpemidler og velfærdsteknologi i sygeplejen. Arbejdstilrettelæggelse for andre medarbejdere med udgangspunkt i gruppelederfunktionen. 32 Sundhedspædagogik og kommunikation med fokus på: Generelt om befolkningssundhed, levevis, livsformer og sundhedsopfattelser. Sundhedspædagogisk tilgang i støtten af borgeres/patienters læreprocesser der fremmer egenomsorg til at leve sundt. Inddragelse af borgere/patienter i sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende forløb. Målrettet kommunikation som redskab i sygeplejen og dokumentation af kommunikationsforløb og sundhedspædagogiske tiltag med anvendelse af fagsprog.

33 De valgfri specialefag Alle de valgfri specialefag er blevet justeret i den nye uddannelsesordning, så de understøtter væsentlige fokusområder i uddannelsen. viden fra de pågældende valgfri specialefag vil kunne anvendes i praktikken. For en elev, der fx skal i praktik på et plejecenter i anden praktikperiode, kan det være vigtigt at vide, at Palliation 1 og Demens 1 vil være en relevant faglig forberedelse. Dermed får den enkelte elev en vigtig mulighed for at fordybe sig i de centrale faglige udfordringer på netop de områder, de skal arbejde med i løbet af deres praktikforløb. Eleven vælger fortsat selv mellem de valgfag, den enkelte skole udbyder. Men som praktikvejleder kan du også på dette punkt være en vigtig sparringspartner for eleven, dels ved at uddybe, hvad de forskellige faglige områder omfatter, dels ved at forklare eleven, hvordan teoretisk Din rolle som praktikvejleder er blandt andet at sætte ord og erfaringer på fagligheden. Eleven skal selv vælge sine valgfri specialefag, men de fleste er glade for at få råd og sparring i den proces.

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012

Revision af Social- og sundhedsuddannelsen. Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Revision af Social- og sundhedsuddannelsen Nanna Højlund Temadag for praktikvejledere SOSU-afdelingen 12. April 2012 Mit oplæg (ca. 1½ t) Generelt om revision af social- og sundhedsuddannelsens Kompetencemål,

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere