2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 www.regionmidtjylland.dk"

Transkript

1 Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015

2 Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger. Det er intentionen, at styregrupperne skal undersøge deres områder bredt og vurdere alle relevante besparelsespotentialer. Der er ikke endnu konkrete forslag til eller beslutninger om besparelserne, og det er ikke sikkert, at de nævnte områder kommer til at indgå i det endelige sparekatalog. 2

3 Spareplan V. Koncerndirektør Ole Thomsen

4 Mål for besparelser Mio. kr Mål for besparelse I % af samlet budget 2,2 2,6 3,1 3,7 4

5 Overordnede principper for fordeling af besparelser på temaerne Meget begrænset mulighed for besparelser på praksissektor og medicinudgifter Somatik og psykiatri pålægges forholdsmæssigt samme spareramme sparemål i 2019 svarer til 3% af budgettet Besparelser på det somatiske område er fordelt på 4 temagrupper Somatikken og psykiatrien har et produktivitetskrav på 2% årligt ud over spareplanen som bl.a. skal indfries ved forbedrede arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenklinger Større sparekrav til administration 5% af basisbudget 2% årligt produktivitetskrav indfriet ved besparelser 5

6 Foreløbig fordeling af besparelser på 8 temaer Mio. kr Tema 1. Akutområdet Tema 2. Planlagte forløb Tema 3. Praksisområdet Tema 4. Psykiatri Tema 5. Klinisk service Tema 6. Ikke kliniske områder Tema 7. Medicin Tema 8. Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling I alt besparelser

7 Gruppe 1 Akutområdet V. Koncerndirektør Ole Thomsen

8 Tema 1: Akutområdet Fire områder som fremgår af kommissoriet Det præhospitale område Akutklinikker Akutmedicinske patienter Akuthospitalernes profiler 8

9 Det præhospitale område Analyse af enhedsomkostninger på det præhospitale område Arbejde med to spor Antal, placering, bemanding og kapacitetsudnyttelse for akutlægebiler og akutbiler. Brug af ambulancepersonale til ikke akutte udgående funktioner 9

10 Akutklinikker Der er igangsat en analyse af aktivitet, omkostninger m.v. Kan der være færre akutklinikker? Kan de have andre opgaver? Kan de have en anden bestykning og en anden åbningstid? 10

11 Akutmedicinske patienter Der er igangsat en analyse af besparelsesmulighederne ved: Samling af modtagelse af akutmedicinske patienter på færre matrikler Der er igangsat analyse vedrørende besparelsespotentiale ved: Etablering af udgående teams og understøttelse af de kommunale sundhedstilbud Oprettelse af subakutte ambulatorietider 11

12 Akuthospitalernes profiler Der analyseres på en række muligheder for rationaliseringer af kirurgisk akutberedskab og pædiatri, gynækologi og obstetrik f.eks.: Ændring af vagtlag og døgndækning færre steder Samling af ledelseslag Modtagelse af akut syge børn på færre matrikler Modtagelse af uvisiterede fødsler på færre matrikler 12

13 Gruppe 2 Planlagte patientforløb V. Koncerndirektør Ole Thomsen

14 Gruppens kommissorium Bæredygtige og robuste enheder Gruppen skal overveje organisatoriske samlinger inden for det planlagte område Bedste standarder eller fælles indikationer Fokus på optimering Udarbejde omkostningsanalyser inden for ortopædkirurgi Øvrige temaer inden for det planlagte område Ex. reducere aktivitet ved mere oplysning til og inddragelse af patienten 14

15 Spareramme Gruppen vedr. planlagte patientforløb har til opgave at finde nedenstående besparelser: Mio. kr. B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 I alt

16 Foreløbige temaer Område: Neurorehabilitering Ortopædkirurgi Fertilitetsbehandling Øvrige Omkostningsanalyser Hente besparelser ved at fastsætte bedste standarder Undersøge muligheden for at samle og reducere antallet af senge Undersøge muligheden for at reducere i antallet af regionale fertilitetsklinikker Undersøge mulighederne for: Hjemtagning: - Hjertepatienter - Rehabiliteringspatienter Besparelser ved samling af funktioner (ex. fedmekirurgi og nyrecancerkirurgi) Ændring at tilbud om respiratorbehandling Optimering af høreapparatområdet m.fl. Fokus: 16

17 Eksempel 1 inden for ortopædkirurgi hoftefrakturer og antal sengedage 17

18 Eksempel 2 inden for ortopædkirurgi hoftealloplastik og antal sengedage 18

19 Tema 3: Praksisområdet v. Vicedirektør Kjeld Martinussen

20 3. Praksisområdet Styrket økonomistyring og økonomiopfølgning Opgaveflytninger både internt i sundhedsvæsnet og til kommuner Opsigelse/indgåelse af aftaler på regionalt niveau Sparemål 2019: 30 mio. kr. 20

21 Ad. Styrket økonomistyring og økonomiopfølgning Gennemgang af overenskomster Skærpet controlling indsats: Almen praksis Speciallægepraksis Tandlægehjælp Fysioterapi Øvrige områder Generelle effektiviseringer Gennemgang og genforhandling af aftaler 21

22 Ad. Opgaveflytninger både internt i sundhedsvæsnet og til kommuner. Og dermed opsigelse/indgåelse af aftaler på regionalt niveau Opgaveflytninger på basis af sammenligning af omkostninger på hospital og honorering af: almen praksis Speciallægepraksis Statens Serum Institut 22

23 Ekstra fokus på medicinområdet Fokus på polyfarmacipatienter i almen praksis og medicingennemgange 23

24 Tema 4: Psykiatri v. direktør Gert Pilgaard

25 Tema 4: Psykiatrien Eget spor og egen spareramme 28 mio. kr. i 2016 stigende til 45 mio. kr. i 2019 Kigger på de samme temaer som i somatikkens spor - derfor fokus på at kopiere de gode ideer fra somatikkens spor 25

26 Hovedtemaerne i psykiatrisporet Akutte og planlagte patientforløb Ikke-kliniske områder Arbejdsgange og forenkling Opgaver der ikke er regionale 26

27 Akutte og planlagte patientforløb Harmonisering ift. de fem somatiske akuthospitaler Akutfunktionen Samling i bæredygtige enheder Omlægning af senge Psykiatriens Hus/ brugerstyrede senge Ledelsesstruktur Harmonisering socialrådgivere m.m. 27

28 Ikke-kliniske områder Serviceområder (rengøring, telefoni, biler) Varetagelse af administrative funktioner 28

29 Arbejdsgange og forenkling Forenkling af dokumentation og registrering Kvalitet sanering af retningslinjer Arbejdsgange IT/digital post Ledelsesspændet for funktionsledere 29

30 Besluttede besparelser og andet Museum Ovartaci Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, BUC 30

31 Tema 5: Klinisk Service v. Lægefaglig direktør HE Midt, Christian Møller-Nielsen

32 Disposition 1. Introduktion til gruppens arbejde 2. Klinisk Biokemi 3. Klinisk Mikrobiologi 4. Klinisk Immunologi 5. Patologisk Anatomi og Cytologi 6. Klinisk Genetik 7. Diagnostisk Radiologi 8. Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 9. Besparelser ved hjemtagning fra Statens Seruminstitut 10. Besparelser på socialrådgivere og kliniske diætister 32

33 Laboratorieafdelinger KM PT KI PT KI K M PT KI PT KI KM KG KI Klinisk Biokemi KM PT Klinisk Mikrobiologi Patologi KI KG Klinisk Immunologi Klinisk Genetik Satellitafdeling/-funktion /sundhedshus/-center 33

34 Billeddiagnostiske samt Klinisk Fysiologiske og Nuklearmedicinske afdelinger og satellitter KF KF KF KF KF KF Røntgen/ Billeddiagnostik KF Kl. Fysiologi/ Nuklearmedicin Satellitafdeling/-funktion /sundhedshus/-center 34

35 Klinisk Biokemi-afdelinger og -satellitter Klinisk Biokemisk Afdeling Satellitafdeling/-funktion /sundhedshus/-center 35

36 Klinisk Mikrobiologiske afdelinger KM K M KM KM Klinisk Mikrobiologisk Afdeling K M Satellitafdeling/-funktion 36

37 Klinisk Immunologiske afdelinger KI KI KI KI KI KI Klinisk Immunologisk Afdeling KI Satellitafdeling/-funktion 37

38 Patologiske institutter PT PT PT PT PT Patologisk Institut 38

39 Klinisk Genetisk Afdeling KG KG Klinisk Genetisk Afdeling 39

40 Billeddiagnostiske afdelinger og satellitter Billeddiagnostisk Afdeling Satellitafdeling/-funktion /sundhedshus/-center 40

41 Klinisk Fysiologiske og Nuklearmedicinske afdelinger og satellitter KF KF KF KF KF KF Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling KF Satellitafdeling/-funktion 41

42 Socialrådgivere og diætister på hospitaler og i behandlingspsykiatri Socialrådgiver-stillinger Aarhus Universitetshospital 18,7 Hospitalsenhed Midt 9,5 Hospitalsenheden Vest 0,0 Regionshospitalet Randers 1,0 Hospitalsenheden Horsens 0,0 I alt 29,2 Diætister Aarhus Universitetshospital 17,2 Hospitalsenhed Midt 13,4 Hospitalsenheden Vest 10,2 Regionshospitalet Randers 3,1 Hospitalsenheden Horsens 5,7 I alt 49,6 Anm.: De viste stillinger kan omfatte ansatte med andre funktioner end traditionelle socialrådgiver- eller diætistopgaver. 42

43 Temagruppe 6: ikke kliniske områder v. Konst. Koncerndirektør Christian Boel

44 Spareramme Gruppen vedr. ikke kliniske områder har til opgave at finde nedenstående besparelser: Mio. kr. B 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 I alt

45 Hvad er en effektiv administration? Skal kunne understøtte regionsrådet, direktionen, hospitalsledelserne og afdelingsledelserne. Fagligt og økonomisk bæredygtige enheder Skal kunne varetage samarbejde med andre offentlige myndigheder Lavest mulige omkostninger Kapacitet til styring, omstilling og udvikling Fælles løsninger (fx ekspertise, systemer) Fælles og ensartet implementering 45

46 Gennemgang af temaer Forsyning Indkøb Facility management vedr. bygningsdrift Centrale puljer Samordning/effektivisering af administrative funktioner Øvrige tiltag som fx. forplejning, kørsel mv. 46

47 Temagruppe 7: Medicin v. Lægefaglig direktør, HE Horsens Jørgen Schøler

48 Spor 1: Effektiv brug og håndtering af medicin Hospitalsapoteket Gennemgang af listen over vederlagsfri medicin Kortlægning af distributionsstruktur (overvejelser om udlevering fra klinik eller apotek) Overvejelser om udlevering af mængder af medicin for at minimere spild af medicin Mv. Logistik i øvrigt Spørgsmål om regional off label brug af markedsførte lægemidler 48

49 Spor 2: Praksisområdet Valg af medicin. Hvilke patienter skal have hvilke lægemidler? Hvordan vælges den billigste medicin, når lægemidlerne er lige gode? Sammenlægning af lister (hospitalernes rekommandationsliste og basislisten inden for primærsektoren) Undertemaer; evt. KOL og astmaområdet Udpege og gennemgå relevante snitflader i forhold til sekundærområdet (hospitalerne) 49

50 Spor 3: Fornuftig implementering af retningslinjer regionale og nationale Områder hvor forbrug kan/bør begrænses? (øvrig medicin?) Biosimilære lægemidler model til håndtering af potentiel besparelse (Remicade) Incitamenter Opfølgning på implementering Anden implementering af nye behandlinger i andre regioner? (Eksempler) 50

51 Temagruppe 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling v. Ditte Hughes, Afdelingschef, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø - Koncern HR

52 Kommissoriet I Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling. Ex Optimering af arbejdsgange Ex Klinisk kapacitetsudnyttelse Ex Forenklinger i registreringer Ex Sanering i regningslinjer Arbejdet omfatter lærings- og udviklingsperspektivet på tværs i regionen 52

53 IT Har vi implementeret de systemer vi allerede har? Er der ændringer, der vil lette arbejdsgange? 53

54 Kvalitet/kliniske retningslinjer Har vi de rette retningslinjer på rette tid og sted? Er der steder oplagte områder, hvor vi kan forenkle den nuværende indsats? 54

55 Arbejdsgange Kan vi optimere arbejdet på hospitalsstuerne? 55

56 Kapacitetsudnyttelse Kan vi udnytte de fysiske rum mere optimalt? Kan vi skabe læring på tværs til bedre udnyttelse af personale? 56

57 Opgaveomlægning/-flytning/- overdragelse Er der områder, hvor der skal samarbejdes yderligere med kommunerne? Er der områder, hvor der kan omlægges fra stationær til ambulant behandling? Er der områder, hvor det interne samarbejde mellem afdelinger kan forbedres? 57

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

Tema 3: Praksisområdet

Tema 3: Praksisområdet Introduktion... 2 1. Indsatser i forbindelse med ordination af ernæringspræparater... 5 2. Ændrede regler for henvisning af flergangsbrugere med ukompliceret hørenedsættelse... 10 3. Afvikling af lokal

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) [Udkast til offentlig høring version 30. juni 2015] 1 Registreringsvejledning til Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Forord

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere