Virksomhedernes Miljøguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes Miljøguide"

Transkript

1 Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at finde rundt blandt love, standarder, vejledninger, prøvnings- og testmetoder på miljøområdet. Hvilke miljøkrav gælder for den enkelte virksomhed, og hvilke muligheder har man for at opfylde kundernes og myndighedernes krav så effektivt og nemt som muligt? FORCE Technology, DHI - Institut for Vand og Miljø og Dansk Standard er gået sammen om at udvikle en hjemmeside, der skal gøre det lettere for virksomhederne hurtigt og målrettet at finde frem til relevante standarder, lovgivning, vejledninger, samt rådgivning - i første omgang inden for områderne: Affald Spildevand Luftemissioner Jord Ledelse - herunder bl.a. kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljø. Hjemmesiden findes på: eller Virksomhedernes Miljøguide er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i et projekt, som løber til udgangen af 2006, men allerede fra juli/august 2006 vil hjemmesiden være i funktion for langt de fleste emneområder. I løbet af året vil hjemmesiden blive yderligere tilpasset på baggrund af brugernes erfaringer og behov. Det er gratis at benytte hjemmesiden. Formål Det overordnede mål med hjemmesiden er at gøre det nemmere for virksomheder primært små og mellemstore virksomheder (SMV er) - at bruge og påvirke udviklingen af de standarder, der har betydning for deres virksomhed. Endvidere skal hjemmesiden skabe overblik over relateret lovgivning og hjælpe virksomhederne til selv at komme i gang med miljøarbejdet. Virksomhederne kan på hjemmesiden på let og overskuelig vis indhente facts om standarder, standardernes anvendelse og udviklingen af nye standarder, samt om lovgivning. Derudover indeholder hjemmesiden en række rådgivningssider med gode råd og anbefalinger til at komme i gang med arbejdet inden for de udvalgte områder. Metoder og værktøjer er præsenteret, og der er links til andre relevante hjemmesider. Det forventes, at hjemmesiden medvirker til, at SMV erne kan reducere deres udgifter til investeringer i miljøteknologi og virksomhedscertificering. Desuden sikres

2 en bedre kvalitet af virksomhedernes leverancer samt bedre muligheder for overholdelse af myndighedernes krav til emissioner. Ved at være på forkant med udviklingen får virksomhederne ligeledes mulighed for at få indflydelse på de kommende standarder, som har indflydelse på deres forretningsområde, ligesom de vil kunne omstille deres produktion i god tid, inden standarderne og evt. lovgivning træder i kraft. Baggrund For alle produktionsvirksomheder er det i dag nødvendigt at holde sig ajour med standarder, lovgivning og best practice. Især for små og mellemstore virksomheder (SMV er) kan det være både tids- og ressourcekrævende at få overblik over de standarder og vejledninger, der er gældende for deres område. Dertil kommer, at det langt fra altid er let at finde frem til de mest nødvendige informationer for virksomheden, fordi det bl.a. ikke er givet, at en SMV har den fornødne kompetence til at udvælge, læse,,fortolke og finde essensen i disse dokumenter. SMV har i dag ikke et sted, hvor de let kan finde målrettet information om standarder samtidig med, at de kan få vejledning og rådgivning i, hvordan standarderne skal anvendes til deres formål. Ofte kræver det ligefrem direkte deltagelse i standardiseringsarbejdet for at få den fornødne viden, og det har mange små virksomheder ikke ressourcer til. Virksomhedernes Miljøguide skaber et helt nyt og dynamisk internetbaseret værktøj, der giver SMV erne mulighed for at spare penge og ressourcer på ikke selv at skulle sortere og udvælge de centrale dokumenter, samtidig med at de vil kunne finde råd og vejledning i anvendelsen af dokumenterne. Udover at siden giver virksomhederne mulighed for at få løbende informationer om igangværende standarder tidligt i standardiseringsforløbet, får de danske virksomheder også mulighed for tidligt at påvirke udviklingen af nye standarder. En platform for kommunikation med de virksomheder, som anvender standarder, gør det også muligt for standardiseringsudvalgene hos Dansk Standard i endnu højere grad at varetage danske virksomheders interesse i arbejdet, samt at øge kvaliteten i standardiseringsarbejdet ved at kunne skabe direkte dialog med SMV'erne. Standardisering er en dynamisk proces, oftest i internationalt regi, hvor navnlig SMV'er med deres begrænsede ressourcer har vanskeligt ved at holde sig orienteret om kommende standarder, samt at få indflydelse på standardiseringsarbejdet. Hjemmesiden giver øgede muligheder for dette fremover. Også på lovgivningsområdet kan det være vanskeligt for især mindre virksomheder at holde sig opdateret. I visse tilfælde har standarderne relation til lovgivningen og inden for visse miljøområder fx for jord - sker der i øjeblikket blandt andet med strukturreformen en række lovgivningsmæssige ændringer, som det kan være vanskeligt at holde sig ajour med og dermed leve op til. Virksomhedernes Miljøguide henviser ikke blot til den gældende lov der vil også ske en rådgivning om sammenhængen mellem den pågældende lovgivning og relevante standarder, samt om hvilke forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med loven.

3 Opbygning Hjemmesiden har emnebaserede indgange. Man kan fx ud fra om miljøproblemet er relateret til affald, jord, luftemissioner, spildevand eller ledelse let og overskueligt finde frem til vejledninger, der letter forståelsen af de bagvedliggende love, bekendtgørelser og standarder. I det omfang, man direkte har brug for standarder og lovgivning, giver portalen adgang til korte beskrivelser af de centrale dokumenter indenfor de nævnte miljø- og ledelsesområder. Er man eksempelvis i tvivl om, hvordan man skal håndtere potentielt farligt affald, er der i portalen fortaget valg, der indsnævrer typen af affald og håndteringsmulighederne. Herefter bliver man kun præsenteret for de standarder og den lovgivning, man har brug for i den aktuelle sammenhæng. De seks hovedindgange er illustreret i nedenstående eksempel fra hjemmesiden: Under de fem første emner (luft, vand, jord, affald og ledelse) kan man finde lovgivning, vejledninger og standarder, der er vigtige for hvert emne samtidig med, at der ydes råd og vejledning i hvilke dele af f.eks. lovgivningen, der er centrale indenfor et område. Ligeledes er de standarder, som er anvendelige indenfor et område, sorteret i "udvalgte standarder" og "alle relevante standarder". Under udvalgte standarder, som er de standarder, man bør have kendskab til, er der givet en nærmere beskrivelse af indhold, fordele og begrænsninger i anvendelse af standarden. Under "alle relevante standarder" gives en samlet oversigt over de standarder, der har relation til emnet. Den 6. indgang på hjemmesiden kaldes rådgivning. Her kan man finde målrettet rådgivning indenfor hvert emneområde. Det kan fx være om, hvordan man kommer i gang med arbejdet inden for området, laver indledende kortlægninger, ændrer politikker, strukturer og processer mv. Udvalgte metoder og værktøjer, som virksomhederne kan bruge i deres arbejde, er også kort beskrevet med henvisning til, hvor det er muligt at søge yderligere oplysninger. Emneområderne Luft - Luftemissioner Virksomheder kan give anledning til forskellig udsendelse af stoffer (emissioner). Det kan være fra emissioner fra selve processerne, som eksempelvis svejserøg, eller emissioner fra hjælpeanlæg, som eksempelvis fyringsanlæg. Emissioner fra virksomheder er på hjemmesiden opdelt således: Støv Lugt Gasser Dampe Fyringsanlæg Reguleringen af luftemissionen fra virksomheder sker ofte som led i, at miljømyndighederne meddeler miljøgodkendelse. Det er dog ikke alle virksomheder,

4 der er underkastet et krav om miljøgodkendelse. Reguleringen af emissionerne fra de øvrige virksomheder sker f.eks. ved, at miljømyndigheden udarbejder påbud om emissionskrav.. Ved sådanne afgørelser anvender miljømyndighederne i mange tilfælde de vejledende grænseværdier som retningslinier. Endelig er der lavet flere links over til rådgivningsafsnittet, der fortæller mere om: Definitioner på støv, lugt, gasser mv. Emissionsregulering Emissionsmåling Grænseværdier Begrænsning af støv Vand - Spildevand Vandets vej fra kildevand til spildevand og videre til udledning i vandområder er lang. Virksomhedernes Miljøguide er centreret om emissioner fra virksomheder, og derfor indeholder indgangen Vand alene informationer om spildevand. Spildevand er inddelt i følgende vandtyper, som alle er omtalt i Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr. 943 af 16/09/2004 med senere ændringer: Processpildevand Sanitært spildevand Overfladeafstrømning Kølevand Drænvand Afværgevand. Hver vandtype er, i det omfang det er relevant, beskrevet med hensyn til håndtering, karakterisering, rensning, recirkulation og genanvendelse af indholdsstoffer, samt informationer om lovmæssige afgifter og bidrag. Under Vand findes tillige information om slam og kompost. Slam betragtes i denne sammenhæng som et restprodukt fra spildevandsbehandling. Udgangspunktet i forhold til karakterisering af slam og kompost er jordbrugsanvendelse. Slamhåndtering inkluderer tillige deponering, forbrænding og restproduktudnyttelse. Under rådgivning - spildevand kan man hente råd og vejledning i forhold til forbrug af vand, genbrug og rensning af spildevand samt i forhold til afledning eller udledning af virksomhedens spildevand. Rådgivningen er rettet mod enten at opfylde miljøkrav stillet af myndighederne eller at opnå økonomiske besparelser relateret til forbrug af vand, råvarer og hjælpekemikalier, uden at det øger belastningen af miljøet. På rådgivningssiden er præsenteret fire hovedområder, som er centrale for SMV'ers håndtering af spildevand: Karakterisering af spildevand med fokus på opstilling og udførelse af spildevandsmåleprogrammer

5 Lovgivning og egenkontrol i forhold til udledning, afledning samt nedsivning af spildevand Renere produktion, herunder kortlægning, valg og design af renseteknologi, udnyttelse af restprodukter, investeringer, implementering og forbedringer Rensning af spildevand herunder aktiviteter som procesdesign, laboratorieog pilotskalatest samt optimering af renseteknologi Jord - Opgravet jord I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde forekommer ofte forurenet overskudsjord. Jorden skal håndteres på en sådan måde, at det ikke indebærer risiko for grundvandsforurening eller giver anledning til sundhedsmæssige problemer. På hjemmesiden kan virksomhederne finde oplysninger om love, regler og vejledninger, som de skal kende til, når den opgravede jord skal håndteres korrekt. De kan herunder også finde de standarder, der skal bruges, når jorden skal karakteriseres og afhændes. Virksomhedernes Miljøguide giver en oversigt over, hvordan opgravet jord skal håndteres, og hvilke muligheder man har for at afhænde jorden. Der vil i fremtiden forekomme væsentlige ændringer i regelsættet for håndtering af forurenet jord som følge af: Strukturreformen I krafttrædelse af Deponeringsbekendtgørelsen (BEK 650, 2001) samt dansk implementering af Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II 1999/31/EF Revision af Genanvendelsesbekendtgørelsen. Ændringer af jordforureningsloven sommeren 2006 (LOV 507, 07/06/2006) Efterhånden som nye procedurer for håndtering af jord bliver implementeret som følge af ovennævnte, vil hjemmesiden også blive opdateret. Virksomhederne får derved stor hjælp til at få overblik over ændringerne, samt vejledning i disses implementering. Der er link direkte til tilsvarende emneområde hørende under rådgivning, hvor man kan blive vejledt om bl.a. følgende forhold vedrørende jord: Klassificering Anmeldelse Transport Genanvendelse Deponering Midlertidig lagring Afgifter

6 Affald Affaldslovgivningen er karakteriseret ved et tæt samspil mellem EU-regulering og national regulering. EU-reguleringen fastsætter de overordnede rammer og principper, men selve organiseringen og den faktiske implementering til national lovgivning udføres nationalt af de danske myndigheder. Det væsentligste EU-direktiv på affaldsområdet er Direktivet om affald (75/442/EØF). Direktivet sætter rammen for affaldslovgivning og er i øjeblikket under revision. Det såkaldte affaldsrammedirektiv er i Danmark implementeret ved bekendtgørelsen om affald (BEK nr. 619 af 27. juni 2000). Ifølge bekendtgørelsen om affald er det kommunernes opgave at fastlægge regler for affaldshåndtering. Reglerne fremgår af kommunens affaldsregulativ, som man i det fleste tilfælde kan hente på kommunernes hjemmeside. På hjemmesiden kan virksomheder finde information om affald, som omfatter karakterisering/klassificering, emballering/mærkning, transport, oparbejdning/nyttiggørelse, deponering og forbrænding af affald. Man kan vælge forskellige indgange til denne side: Hvis virksomheden ikke søger oplysninger om en specifik affaldstype, kan den vælge mellem de forskellige håndteringsmuligheder for affald: transport, mærkning, forbrænding etc. Her kan man finde generelle regler og retningslinier, samt relevant lovgivning, relevante vejledninger og standarder. Hvis virksomheden søger oplysninger om en specifik affaldsfraktion, kan den vælge mellem indgangen ikke-farligt affald og farligt affald. Her kan man finde regler og retningslinier, der gælder for disse affaldsfraktioner, men listen er dog endnu ikke udtømmende. Oplysningerne omfatter relevant lovgivning, vigtige vejledninger og standarder. For lovgivning, vejledninger og udvalgte standarder kan man finde oversigter, som giver et overblik over blandt andet emner, der er omfattet af lovgivning, indholdet af en given vejledning og fordele eller begrænsninger af en bestemt standard. Under rådgivningsdelen for affald kan virksomhederne få gode råd og anbefalinger om følgende forhold ifm. affald: Klassificering Mærkning/emballering Transport Import/eksport Forbrænding Deponering De informationer man kan finde her, er mere uddybende i forhold til det, der findes under emnet affald. Ledelse Under emneindgangen ledelse kan virksomhederne finde oplysninger om forskellige ledelsessystemer, herunder:

7 Arbejdsmiljøledelse Energiledelse Fødevaresikkerhed Kvalitetsledelse Miljøledelse Produktledelse Samfundsmæssig ansvarlighed Integrerede systemer Det er efterhånden meget udbredt, at virksomheder indfører ledelsessystemer for at gennemføre systematiske indsatser på disse områder. Ledelsessystemerne medvirker til, at virksomhederne kan gennemføre målrettede indsatser på de områder, der giver virksomheden en værditilvækst. Indførelse af et ledelsessystem bør være en strategisk beslutning i en virksomhed. Udformningen og implementeringen af en virksomheds ledelsessystem påvirkes af forskellige kulturer, forskellige behov, særlige mål, de tilvejebragte produkter, de anvendte processer samt virksomhedens størrelse og struktur. Standarder for indførelse af ledelsessystemer har til formål at forsyne organisationer med elementerne i et effektivt ledelsessystem. Som sidste skud på stammen blev der i 2005 udgivet en vejledning i opbygning af integrerede ledelsessystemer. Integration er en del af god ledelse, der gør organisationen til en helhed og dermed skaber overblik over og kontrol med bl.a. processer og procedurer. Et integreret system kan indeholde delsystemer, så der til stadighed kan skabes det nødvendige fokus på et enkeltområde indeholdt i det integrerede ledelsessystem. Hvis man ønsker rådgivning om ledelse, findes der som for de andre emneområder, et dedikeret afsnit til dette under rådgivningsdelen. Afsnittet for ledelse giver vejledning om: Kvalitetsledelse Kvalitetspolitik Ledelsens rolle Løbende forbedringer Dokumentation Audit Cerficering Rådgivning På disse sider kan man finde rådgivning inden for de allerede ovennævnte emneområder. Siderne giver et overblik over de forskellige emner og kommer med gode råd og anbefalinger til, hvordan virksomhederne kommer i gang med arbejdet, og hvor de kan hente yderligere vejledning. Der er beskrivelser af en række metoder og værktøjer inden for de områder, som portalen dækker, og hjemmesiden giver derudover vejledning og rådgivning til brugerne generelt også i forhold til

8 eksempelvis genanvendelsesteknologi, bedste tilgængelig teknik, deponering og recirkulering, ligesom der er mulighed for at kontakte rådgivere, som kan vejlede i konkrete miljøspørgsmål eller rådgive om specifikke emissionsbegrænsende teknologier. Struktur for informationer under de enkelte emneområder Lovgivning Når man har udvalgt et emneområde og et underemne, har man mulighed for at finde oplysninger om specifikke relevante love, bekendtgørelser, forskrifter, direktiver o.l. Inden for den udvalgte bekendtgørelse m.v. beskrives følgende elementer: Senere ændringer til bekendtgørelsen Relation til EU-lovgivning Indhold Emner som er omfattet Centrale elementer i lovgivningen Reference til standarder Reference til vejledninger Derudover gives, hvor det er muligt, et direkte link til lovteksten eller til Retsinformation, hvor dokumentet kan findes i sin helhed. Standarder Indgangen til punktet vedrørende standarderne er opdelt i: Udvalgte standarder Alle relevante standarder Under punktet "udvalgte standarder" finder man en beskrivelse af standarden, som omfatter: Engelsk titel Indhold Fordele Begrænsninger Relation til lovgivning Kontakt til relevant standardiseringsudvalg De udvalgte standarder er den del af standarderne, der for det valgte område vil dække de vigtigste emner og de flestes behov. Punktet "alle relevante standarder" giver en samlet oversigt over alle de standarder, der har relation til emnet. Under dette punkt gives ikke direkte rådgivning, men derimod standardoplysninger om indholdet.

9 Under begge typer standarder findes et link til bestillingen (køb) af standarden. Vejledninger Under dette punkt listes de relevante vejledninger for det specifikke område. Vejledningerne er retningslinier for myndigheder og virksomheder og anvendes f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser, ansøgninger om tilladelser og implementering af renere teknologi Mange relevante vejledninger er Miljøprojekter udgivet af Miljøstyrelsen, og disse indeholder specifikke informationer relateret til brancher, forurenende stoffer og bedst tilgængelig teknologi. Vejledningerne kan findes via link til publikationsdatabaser. Indholdet under punktet "vejledninger" følger skabelonen for lovgivning. Andre funktioner Ud over de almindelige hjemmesidefunktioner som fx kontaktinformation kan man tilmelde sig enten et nyhedsbrev inden for alle eller udvalgte områder, eller vælge at få besked, hver gang der kommer ny information inden for det område, man har interesse i at følge på nært hold. Man kan derudover få generelle oplysninger om: Hvad de dokumenttyper, der henvises til på hjemmesiden, betyder. Hvordan man kan deltage i et standardiseringsudvalg. Hvordan man får indflydelse på standarderne. Hvad miljømærkning er. Hvad standardisering er. Hvordan en standard bliver til. Hvad en DS certificering er. Dialogplatform På hjemmesiden er der indlagt en dialogplatform, som giver mulighed for udveksling af viden og behovsafstemning imellem virksomheder og standardiseringsudvalg. Dette skal sikre bedst mulige standarder, samt give danske virksomheder viden om

10 udviklingen på standardiseringsområdet så tidligt i forløbet, at der er mulighed for dels at påvirke udviklingen, dels at tilpasse sig denne. Hjemmesiden fungerer dermed som virksomhedernes talerør over for standardiseringsudvalgene i forbindelse med høringer af forslag til standarder. Med hjemmesiden får virksomhederne nemlig en platform for kommunikation med de standardiseringsudvalg, som er med til at udarbejde standarderne. På hjemmesiden kan virksomhederne: kommentere standarder stille spørgsmål til udvalgene diskutere det aktuelle standardiseringsarbejde med andre eksperter og virksomheder. Virksomhedernes Miljøguide efter 2006 Virksomhedernes Miljøguide er målrettet i forhold til vidensoverførsel til SMV er og er en god model for, hvordan vidensoverførsel til SMV erne kan finde sted også på andre områder indenfor miljø og ledelse. Hjemmesiden er opbygget i moduler og kan i princippet udvides til at omfatte alle relevante områder for en produktionsvirksomhed. Allerede inden udgangen af året vil siden således blive yderligere udbygget med et eller flere områder, ligesom flere udvidelser forventes i de kommende år. For at sikre, at hjemmesiden tilgodeser målgruppens behov, vil der løbende blive udført målinger på sidens relevans og anvendelighed. Yderligere oplysninger Virksomhedernes Miljøguide findes på følgende adresser: eller på og man kan få yderligere oplysninger hos: Dansk Standard, Maibritt Agger i spørgsmål vedr. standarder og standardisering Force Technology, Jan Poulsen i spørgsmål vedr. luftemissioner og ledelse DHI Institut for Vand og Miljø, Jette Bjerre Hansen i spørgsmål vedr. affald og jord DHI Institut for Vand og Miljø, Bodil Mose Pedersen i spørgsmål vedr. spildevand Partnerne bag projektet

11 Dansk Standard Dansk Standard er Danmarks nationale standardiseringsorganisation. DS bidrager til en styrket konkurrenceevne for erhvervsliv og samfund gennem kerneaktiviteterne standardisering, certificering, miljømærkning og videnformidling. DS har aktive standardiseringsudvalg for de områder, der indgår i projektet og deltager aktivt i de tekniske komiteer i såvel den internationale standardiseringsorganisation ISO som den europæiske CEN, hvor standarderne bliver udarbejdet. DS formidler viden bl.a. gennem kurser og konferencer, håndbøger, nyhedsbreve og fagspecifikke hjemmesider. DHI Institut for Vand og Miljø DHI er et uafhængigt GTS-institut, som udfører udviklings- og konsulentarbejde indenfor vand, miljø og sundhed samt tilhørende emner som miljøkemi, affaldshåndtering, bedst tilgængelig teknologi og vandressourcer. DHI har bl.a. gennem sin mere end 10-årige deltagelse i det danske (DS), det nordiske (Nordtest), det europæiske (CEN) og det globale (ISO) standardiseringsarbejde sikret sig en førerposition indenfor karakterisering af affald/restprodukter, jord, vand og spildevand. Gennem de seneste 5-10 år har udviklingen indenfor kvalitetssikring, akkreditering og implementering af testmetoder i både dansk og europæisk lovgivning øget betydningen af standardisering og gjort kendskab til og deltagelse i standardiseringsprocessen til et væsentligt element for DHI i rådgivningen af danske virksomheder. FORCE Technology Force er ligeledes et uafhængigt GTS-institut, som udbyder teknologisk rådgivning og service på det internationale marked bl.a. inden for områderne; Optimering af produktion og processer, materialeanvendelse, -beskyttelse og analyse, integrity management, optimering og udvikling af ledelsessystemer samt optimering af og rådgivning om energi- og miljøanlæg. FORCE Technology har igennem en meget lang årrække deltaget aktivt i både dansk, nordisk, europæisk og international standardisering. Standardisering har spillet en vigtig rolle i udviklingen af mange af FORCE s forretningsområder, ikke mindst har mange danske virksomheder igennem de sidste 20 år med FORCE s hjælp implementeret og ofte opnået certificering af ledelsessystemer inden for en lang række områder, som alle har været styret af standarder og vejledninger. FORCE Technology har ved overtagelsen af dk-teknik ENERGI & MILJØ suppleret sine eksisterende standardiseringsaktiviteter med en bred vifte af aktiviteter inden for miljø- og energiforhold.

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere?

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? Indlæg ved Carsten S. Sørensen # 1 Status EC7: Indledende afsnit baseret på 1984-normen. NKO's fortjeneste, at vi har en så fin og gennemarbejdet Eurocode

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Ensartet kommunalt administrationsgrundlag 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen mop@hvidovre.dk 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA Side1af 5 : 1. Formål Uddannelsen i Valgfaget, Energi- og vedligeholdsoptimering (OP) skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor valgfaget OP skal give den studerende

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Institut for miljø, teknologi og samfund

Institut for miljø, teknologi og samfund Kommunale miljømyndigheders mulighed for at påvirke virksomheder til at ændre adfærd i miljøinnovativ retning - med Albertslund kommune som case. Udarbejdet af: Karin Friberg Mette Søe Henriksen Jens Johansen

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 25. februar 2015 Nationalt

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere