Virksomhedernes Miljøguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes Miljøguide"

Transkript

1 Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at finde rundt blandt love, standarder, vejledninger, prøvnings- og testmetoder på miljøområdet. Hvilke miljøkrav gælder for den enkelte virksomhed, og hvilke muligheder har man for at opfylde kundernes og myndighedernes krav så effektivt og nemt som muligt? FORCE Technology, DHI - Institut for Vand og Miljø og Dansk Standard er gået sammen om at udvikle en hjemmeside, der skal gøre det lettere for virksomhederne hurtigt og målrettet at finde frem til relevante standarder, lovgivning, vejledninger, samt rådgivning - i første omgang inden for områderne: Affald Spildevand Luftemissioner Jord Ledelse - herunder bl.a. kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljø. Hjemmesiden findes på: eller Virksomhedernes Miljøguide er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i et projekt, som løber til udgangen af 2006, men allerede fra juli/august 2006 vil hjemmesiden være i funktion for langt de fleste emneområder. I løbet af året vil hjemmesiden blive yderligere tilpasset på baggrund af brugernes erfaringer og behov. Det er gratis at benytte hjemmesiden. Formål Det overordnede mål med hjemmesiden er at gøre det nemmere for virksomheder primært små og mellemstore virksomheder (SMV er) - at bruge og påvirke udviklingen af de standarder, der har betydning for deres virksomhed. Endvidere skal hjemmesiden skabe overblik over relateret lovgivning og hjælpe virksomhederne til selv at komme i gang med miljøarbejdet. Virksomhederne kan på hjemmesiden på let og overskuelig vis indhente facts om standarder, standardernes anvendelse og udviklingen af nye standarder, samt om lovgivning. Derudover indeholder hjemmesiden en række rådgivningssider med gode råd og anbefalinger til at komme i gang med arbejdet inden for de udvalgte områder. Metoder og værktøjer er præsenteret, og der er links til andre relevante hjemmesider. Det forventes, at hjemmesiden medvirker til, at SMV erne kan reducere deres udgifter til investeringer i miljøteknologi og virksomhedscertificering. Desuden sikres

2 en bedre kvalitet af virksomhedernes leverancer samt bedre muligheder for overholdelse af myndighedernes krav til emissioner. Ved at være på forkant med udviklingen får virksomhederne ligeledes mulighed for at få indflydelse på de kommende standarder, som har indflydelse på deres forretningsområde, ligesom de vil kunne omstille deres produktion i god tid, inden standarderne og evt. lovgivning træder i kraft. Baggrund For alle produktionsvirksomheder er det i dag nødvendigt at holde sig ajour med standarder, lovgivning og best practice. Især for små og mellemstore virksomheder (SMV er) kan det være både tids- og ressourcekrævende at få overblik over de standarder og vejledninger, der er gældende for deres område. Dertil kommer, at det langt fra altid er let at finde frem til de mest nødvendige informationer for virksomheden, fordi det bl.a. ikke er givet, at en SMV har den fornødne kompetence til at udvælge, læse,,fortolke og finde essensen i disse dokumenter. SMV har i dag ikke et sted, hvor de let kan finde målrettet information om standarder samtidig med, at de kan få vejledning og rådgivning i, hvordan standarderne skal anvendes til deres formål. Ofte kræver det ligefrem direkte deltagelse i standardiseringsarbejdet for at få den fornødne viden, og det har mange små virksomheder ikke ressourcer til. Virksomhedernes Miljøguide skaber et helt nyt og dynamisk internetbaseret værktøj, der giver SMV erne mulighed for at spare penge og ressourcer på ikke selv at skulle sortere og udvælge de centrale dokumenter, samtidig med at de vil kunne finde råd og vejledning i anvendelsen af dokumenterne. Udover at siden giver virksomhederne mulighed for at få løbende informationer om igangværende standarder tidligt i standardiseringsforløbet, får de danske virksomheder også mulighed for tidligt at påvirke udviklingen af nye standarder. En platform for kommunikation med de virksomheder, som anvender standarder, gør det også muligt for standardiseringsudvalgene hos Dansk Standard i endnu højere grad at varetage danske virksomheders interesse i arbejdet, samt at øge kvaliteten i standardiseringsarbejdet ved at kunne skabe direkte dialog med SMV'erne. Standardisering er en dynamisk proces, oftest i internationalt regi, hvor navnlig SMV'er med deres begrænsede ressourcer har vanskeligt ved at holde sig orienteret om kommende standarder, samt at få indflydelse på standardiseringsarbejdet. Hjemmesiden giver øgede muligheder for dette fremover. Også på lovgivningsområdet kan det være vanskeligt for især mindre virksomheder at holde sig opdateret. I visse tilfælde har standarderne relation til lovgivningen og inden for visse miljøområder fx for jord - sker der i øjeblikket blandt andet med strukturreformen en række lovgivningsmæssige ændringer, som det kan være vanskeligt at holde sig ajour med og dermed leve op til. Virksomhedernes Miljøguide henviser ikke blot til den gældende lov der vil også ske en rådgivning om sammenhængen mellem den pågældende lovgivning og relevante standarder, samt om hvilke forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med loven.

3 Opbygning Hjemmesiden har emnebaserede indgange. Man kan fx ud fra om miljøproblemet er relateret til affald, jord, luftemissioner, spildevand eller ledelse let og overskueligt finde frem til vejledninger, der letter forståelsen af de bagvedliggende love, bekendtgørelser og standarder. I det omfang, man direkte har brug for standarder og lovgivning, giver portalen adgang til korte beskrivelser af de centrale dokumenter indenfor de nævnte miljø- og ledelsesområder. Er man eksempelvis i tvivl om, hvordan man skal håndtere potentielt farligt affald, er der i portalen fortaget valg, der indsnævrer typen af affald og håndteringsmulighederne. Herefter bliver man kun præsenteret for de standarder og den lovgivning, man har brug for i den aktuelle sammenhæng. De seks hovedindgange er illustreret i nedenstående eksempel fra hjemmesiden: Under de fem første emner (luft, vand, jord, affald og ledelse) kan man finde lovgivning, vejledninger og standarder, der er vigtige for hvert emne samtidig med, at der ydes råd og vejledning i hvilke dele af f.eks. lovgivningen, der er centrale indenfor et område. Ligeledes er de standarder, som er anvendelige indenfor et område, sorteret i "udvalgte standarder" og "alle relevante standarder". Under udvalgte standarder, som er de standarder, man bør have kendskab til, er der givet en nærmere beskrivelse af indhold, fordele og begrænsninger i anvendelse af standarden. Under "alle relevante standarder" gives en samlet oversigt over de standarder, der har relation til emnet. Den 6. indgang på hjemmesiden kaldes rådgivning. Her kan man finde målrettet rådgivning indenfor hvert emneområde. Det kan fx være om, hvordan man kommer i gang med arbejdet inden for området, laver indledende kortlægninger, ændrer politikker, strukturer og processer mv. Udvalgte metoder og værktøjer, som virksomhederne kan bruge i deres arbejde, er også kort beskrevet med henvisning til, hvor det er muligt at søge yderligere oplysninger. Emneområderne Luft - Luftemissioner Virksomheder kan give anledning til forskellig udsendelse af stoffer (emissioner). Det kan være fra emissioner fra selve processerne, som eksempelvis svejserøg, eller emissioner fra hjælpeanlæg, som eksempelvis fyringsanlæg. Emissioner fra virksomheder er på hjemmesiden opdelt således: Støv Lugt Gasser Dampe Fyringsanlæg Reguleringen af luftemissionen fra virksomheder sker ofte som led i, at miljømyndighederne meddeler miljøgodkendelse. Det er dog ikke alle virksomheder,

4 der er underkastet et krav om miljøgodkendelse. Reguleringen af emissionerne fra de øvrige virksomheder sker f.eks. ved, at miljømyndigheden udarbejder påbud om emissionskrav.. Ved sådanne afgørelser anvender miljømyndighederne i mange tilfælde de vejledende grænseværdier som retningslinier. Endelig er der lavet flere links over til rådgivningsafsnittet, der fortæller mere om: Definitioner på støv, lugt, gasser mv. Emissionsregulering Emissionsmåling Grænseværdier Begrænsning af støv Vand - Spildevand Vandets vej fra kildevand til spildevand og videre til udledning i vandområder er lang. Virksomhedernes Miljøguide er centreret om emissioner fra virksomheder, og derfor indeholder indgangen Vand alene informationer om spildevand. Spildevand er inddelt i følgende vandtyper, som alle er omtalt i Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr. 943 af 16/09/2004 med senere ændringer: Processpildevand Sanitært spildevand Overfladeafstrømning Kølevand Drænvand Afværgevand. Hver vandtype er, i det omfang det er relevant, beskrevet med hensyn til håndtering, karakterisering, rensning, recirkulation og genanvendelse af indholdsstoffer, samt informationer om lovmæssige afgifter og bidrag. Under Vand findes tillige information om slam og kompost. Slam betragtes i denne sammenhæng som et restprodukt fra spildevandsbehandling. Udgangspunktet i forhold til karakterisering af slam og kompost er jordbrugsanvendelse. Slamhåndtering inkluderer tillige deponering, forbrænding og restproduktudnyttelse. Under rådgivning - spildevand kan man hente råd og vejledning i forhold til forbrug af vand, genbrug og rensning af spildevand samt i forhold til afledning eller udledning af virksomhedens spildevand. Rådgivningen er rettet mod enten at opfylde miljøkrav stillet af myndighederne eller at opnå økonomiske besparelser relateret til forbrug af vand, råvarer og hjælpekemikalier, uden at det øger belastningen af miljøet. På rådgivningssiden er præsenteret fire hovedområder, som er centrale for SMV'ers håndtering af spildevand: Karakterisering af spildevand med fokus på opstilling og udførelse af spildevandsmåleprogrammer

5 Lovgivning og egenkontrol i forhold til udledning, afledning samt nedsivning af spildevand Renere produktion, herunder kortlægning, valg og design af renseteknologi, udnyttelse af restprodukter, investeringer, implementering og forbedringer Rensning af spildevand herunder aktiviteter som procesdesign, laboratorieog pilotskalatest samt optimering af renseteknologi Jord - Opgravet jord I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde forekommer ofte forurenet overskudsjord. Jorden skal håndteres på en sådan måde, at det ikke indebærer risiko for grundvandsforurening eller giver anledning til sundhedsmæssige problemer. På hjemmesiden kan virksomhederne finde oplysninger om love, regler og vejledninger, som de skal kende til, når den opgravede jord skal håndteres korrekt. De kan herunder også finde de standarder, der skal bruges, når jorden skal karakteriseres og afhændes. Virksomhedernes Miljøguide giver en oversigt over, hvordan opgravet jord skal håndteres, og hvilke muligheder man har for at afhænde jorden. Der vil i fremtiden forekomme væsentlige ændringer i regelsættet for håndtering af forurenet jord som følge af: Strukturreformen I krafttrædelse af Deponeringsbekendtgørelsen (BEK 650, 2001) samt dansk implementering af Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II 1999/31/EF Revision af Genanvendelsesbekendtgørelsen. Ændringer af jordforureningsloven sommeren 2006 (LOV 507, 07/06/2006) Efterhånden som nye procedurer for håndtering af jord bliver implementeret som følge af ovennævnte, vil hjemmesiden også blive opdateret. Virksomhederne får derved stor hjælp til at få overblik over ændringerne, samt vejledning i disses implementering. Der er link direkte til tilsvarende emneområde hørende under rådgivning, hvor man kan blive vejledt om bl.a. følgende forhold vedrørende jord: Klassificering Anmeldelse Transport Genanvendelse Deponering Midlertidig lagring Afgifter

6 Affald Affaldslovgivningen er karakteriseret ved et tæt samspil mellem EU-regulering og national regulering. EU-reguleringen fastsætter de overordnede rammer og principper, men selve organiseringen og den faktiske implementering til national lovgivning udføres nationalt af de danske myndigheder. Det væsentligste EU-direktiv på affaldsområdet er Direktivet om affald (75/442/EØF). Direktivet sætter rammen for affaldslovgivning og er i øjeblikket under revision. Det såkaldte affaldsrammedirektiv er i Danmark implementeret ved bekendtgørelsen om affald (BEK nr. 619 af 27. juni 2000). Ifølge bekendtgørelsen om affald er det kommunernes opgave at fastlægge regler for affaldshåndtering. Reglerne fremgår af kommunens affaldsregulativ, som man i det fleste tilfælde kan hente på kommunernes hjemmeside. På hjemmesiden kan virksomheder finde information om affald, som omfatter karakterisering/klassificering, emballering/mærkning, transport, oparbejdning/nyttiggørelse, deponering og forbrænding af affald. Man kan vælge forskellige indgange til denne side: Hvis virksomheden ikke søger oplysninger om en specifik affaldstype, kan den vælge mellem de forskellige håndteringsmuligheder for affald: transport, mærkning, forbrænding etc. Her kan man finde generelle regler og retningslinier, samt relevant lovgivning, relevante vejledninger og standarder. Hvis virksomheden søger oplysninger om en specifik affaldsfraktion, kan den vælge mellem indgangen ikke-farligt affald og farligt affald. Her kan man finde regler og retningslinier, der gælder for disse affaldsfraktioner, men listen er dog endnu ikke udtømmende. Oplysningerne omfatter relevant lovgivning, vigtige vejledninger og standarder. For lovgivning, vejledninger og udvalgte standarder kan man finde oversigter, som giver et overblik over blandt andet emner, der er omfattet af lovgivning, indholdet af en given vejledning og fordele eller begrænsninger af en bestemt standard. Under rådgivningsdelen for affald kan virksomhederne få gode råd og anbefalinger om følgende forhold ifm. affald: Klassificering Mærkning/emballering Transport Import/eksport Forbrænding Deponering De informationer man kan finde her, er mere uddybende i forhold til det, der findes under emnet affald. Ledelse Under emneindgangen ledelse kan virksomhederne finde oplysninger om forskellige ledelsessystemer, herunder:

7 Arbejdsmiljøledelse Energiledelse Fødevaresikkerhed Kvalitetsledelse Miljøledelse Produktledelse Samfundsmæssig ansvarlighed Integrerede systemer Det er efterhånden meget udbredt, at virksomheder indfører ledelsessystemer for at gennemføre systematiske indsatser på disse områder. Ledelsessystemerne medvirker til, at virksomhederne kan gennemføre målrettede indsatser på de områder, der giver virksomheden en værditilvækst. Indførelse af et ledelsessystem bør være en strategisk beslutning i en virksomhed. Udformningen og implementeringen af en virksomheds ledelsessystem påvirkes af forskellige kulturer, forskellige behov, særlige mål, de tilvejebragte produkter, de anvendte processer samt virksomhedens størrelse og struktur. Standarder for indførelse af ledelsessystemer har til formål at forsyne organisationer med elementerne i et effektivt ledelsessystem. Som sidste skud på stammen blev der i 2005 udgivet en vejledning i opbygning af integrerede ledelsessystemer. Integration er en del af god ledelse, der gør organisationen til en helhed og dermed skaber overblik over og kontrol med bl.a. processer og procedurer. Et integreret system kan indeholde delsystemer, så der til stadighed kan skabes det nødvendige fokus på et enkeltområde indeholdt i det integrerede ledelsessystem. Hvis man ønsker rådgivning om ledelse, findes der som for de andre emneområder, et dedikeret afsnit til dette under rådgivningsdelen. Afsnittet for ledelse giver vejledning om: Kvalitetsledelse Kvalitetspolitik Ledelsens rolle Løbende forbedringer Dokumentation Audit Cerficering Rådgivning På disse sider kan man finde rådgivning inden for de allerede ovennævnte emneområder. Siderne giver et overblik over de forskellige emner og kommer med gode råd og anbefalinger til, hvordan virksomhederne kommer i gang med arbejdet, og hvor de kan hente yderligere vejledning. Der er beskrivelser af en række metoder og værktøjer inden for de områder, som portalen dækker, og hjemmesiden giver derudover vejledning og rådgivning til brugerne generelt også i forhold til

8 eksempelvis genanvendelsesteknologi, bedste tilgængelig teknik, deponering og recirkulering, ligesom der er mulighed for at kontakte rådgivere, som kan vejlede i konkrete miljøspørgsmål eller rådgive om specifikke emissionsbegrænsende teknologier. Struktur for informationer under de enkelte emneområder Lovgivning Når man har udvalgt et emneområde og et underemne, har man mulighed for at finde oplysninger om specifikke relevante love, bekendtgørelser, forskrifter, direktiver o.l. Inden for den udvalgte bekendtgørelse m.v. beskrives følgende elementer: Senere ændringer til bekendtgørelsen Relation til EU-lovgivning Indhold Emner som er omfattet Centrale elementer i lovgivningen Reference til standarder Reference til vejledninger Derudover gives, hvor det er muligt, et direkte link til lovteksten eller til Retsinformation, hvor dokumentet kan findes i sin helhed. Standarder Indgangen til punktet vedrørende standarderne er opdelt i: Udvalgte standarder Alle relevante standarder Under punktet "udvalgte standarder" finder man en beskrivelse af standarden, som omfatter: Engelsk titel Indhold Fordele Begrænsninger Relation til lovgivning Kontakt til relevant standardiseringsudvalg De udvalgte standarder er den del af standarderne, der for det valgte område vil dække de vigtigste emner og de flestes behov. Punktet "alle relevante standarder" giver en samlet oversigt over alle de standarder, der har relation til emnet. Under dette punkt gives ikke direkte rådgivning, men derimod standardoplysninger om indholdet.

9 Under begge typer standarder findes et link til bestillingen (køb) af standarden. Vejledninger Under dette punkt listes de relevante vejledninger for det specifikke område. Vejledningerne er retningslinier for myndigheder og virksomheder og anvendes f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser, ansøgninger om tilladelser og implementering af renere teknologi Mange relevante vejledninger er Miljøprojekter udgivet af Miljøstyrelsen, og disse indeholder specifikke informationer relateret til brancher, forurenende stoffer og bedst tilgængelig teknologi. Vejledningerne kan findes via link til publikationsdatabaser. Indholdet under punktet "vejledninger" følger skabelonen for lovgivning. Andre funktioner Ud over de almindelige hjemmesidefunktioner som fx kontaktinformation kan man tilmelde sig enten et nyhedsbrev inden for alle eller udvalgte områder, eller vælge at få besked, hver gang der kommer ny information inden for det område, man har interesse i at følge på nært hold. Man kan derudover få generelle oplysninger om: Hvad de dokumenttyper, der henvises til på hjemmesiden, betyder. Hvordan man kan deltage i et standardiseringsudvalg. Hvordan man får indflydelse på standarderne. Hvad miljømærkning er. Hvad standardisering er. Hvordan en standard bliver til. Hvad en DS certificering er. Dialogplatform På hjemmesiden er der indlagt en dialogplatform, som giver mulighed for udveksling af viden og behovsafstemning imellem virksomheder og standardiseringsudvalg. Dette skal sikre bedst mulige standarder, samt give danske virksomheder viden om

10 udviklingen på standardiseringsområdet så tidligt i forløbet, at der er mulighed for dels at påvirke udviklingen, dels at tilpasse sig denne. Hjemmesiden fungerer dermed som virksomhedernes talerør over for standardiseringsudvalgene i forbindelse med høringer af forslag til standarder. Med hjemmesiden får virksomhederne nemlig en platform for kommunikation med de standardiseringsudvalg, som er med til at udarbejde standarderne. På hjemmesiden kan virksomhederne: kommentere standarder stille spørgsmål til udvalgene diskutere det aktuelle standardiseringsarbejde med andre eksperter og virksomheder. Virksomhedernes Miljøguide efter 2006 Virksomhedernes Miljøguide er målrettet i forhold til vidensoverførsel til SMV er og er en god model for, hvordan vidensoverførsel til SMV erne kan finde sted også på andre områder indenfor miljø og ledelse. Hjemmesiden er opbygget i moduler og kan i princippet udvides til at omfatte alle relevante områder for en produktionsvirksomhed. Allerede inden udgangen af året vil siden således blive yderligere udbygget med et eller flere områder, ligesom flere udvidelser forventes i de kommende år. For at sikre, at hjemmesiden tilgodeser målgruppens behov, vil der løbende blive udført målinger på sidens relevans og anvendelighed. Yderligere oplysninger Virksomhedernes Miljøguide findes på følgende adresser: eller på og man kan få yderligere oplysninger hos: Dansk Standard, Maibritt Agger i spørgsmål vedr. standarder og standardisering Force Technology, Jan Poulsen i spørgsmål vedr. luftemissioner og ledelse DHI Institut for Vand og Miljø, Jette Bjerre Hansen i spørgsmål vedr. affald og jord DHI Institut for Vand og Miljø, Bodil Mose Pedersen i spørgsmål vedr. spildevand Partnerne bag projektet

11 Dansk Standard Dansk Standard er Danmarks nationale standardiseringsorganisation. DS bidrager til en styrket konkurrenceevne for erhvervsliv og samfund gennem kerneaktiviteterne standardisering, certificering, miljømærkning og videnformidling. DS har aktive standardiseringsudvalg for de områder, der indgår i projektet og deltager aktivt i de tekniske komiteer i såvel den internationale standardiseringsorganisation ISO som den europæiske CEN, hvor standarderne bliver udarbejdet. DS formidler viden bl.a. gennem kurser og konferencer, håndbøger, nyhedsbreve og fagspecifikke hjemmesider. DHI Institut for Vand og Miljø DHI er et uafhængigt GTS-institut, som udfører udviklings- og konsulentarbejde indenfor vand, miljø og sundhed samt tilhørende emner som miljøkemi, affaldshåndtering, bedst tilgængelig teknologi og vandressourcer. DHI har bl.a. gennem sin mere end 10-årige deltagelse i det danske (DS), det nordiske (Nordtest), det europæiske (CEN) og det globale (ISO) standardiseringsarbejde sikret sig en førerposition indenfor karakterisering af affald/restprodukter, jord, vand og spildevand. Gennem de seneste 5-10 år har udviklingen indenfor kvalitetssikring, akkreditering og implementering af testmetoder i både dansk og europæisk lovgivning øget betydningen af standardisering og gjort kendskab til og deltagelse i standardiseringsprocessen til et væsentligt element for DHI i rådgivningen af danske virksomheder. FORCE Technology Force er ligeledes et uafhængigt GTS-institut, som udbyder teknologisk rådgivning og service på det internationale marked bl.a. inden for områderne; Optimering af produktion og processer, materialeanvendelse, -beskyttelse og analyse, integrity management, optimering og udvikling af ledelsessystemer samt optimering af og rådgivning om energi- og miljøanlæg. FORCE Technology har igennem en meget lang årrække deltaget aktivt i både dansk, nordisk, europæisk og international standardisering. Standardisering har spillet en vigtig rolle i udviklingen af mange af FORCE s forretningsområder, ikke mindst har mange danske virksomheder igennem de sidste 20 år med FORCE s hjælp implementeret og ofte opnået certificering af ledelsessystemer inden for en lang række områder, som alle har været styret af standarder og vejledninger. FORCE Technology har ved overtagelsen af dk-teknik ENERGI & MILJØ suppleret sine eksisterende standardiseringsaktiviteter med en bred vifte af aktiviteter inden for miljø- og energiforhold.

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem

Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Dansk standard DS 8001 1. udgave 2005-07-11 Ledelsessystemer Vejledning i opbygning af et integreret ledelsessystem Integrated management systems DS 8001 København DS projekt: M202624 ICS: 03.120.10; 13.020.10;

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Rejefabrikker Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Nordjysk Fødevare Erhverv

Nordjysk Fødevare Erhverv Nordjysk Fødevare Erhverv PROGRAM: Kl. 14.00 Velkomst v. Hans Henrik Bruhn Kl. 14.10 Introduktion til Dansk Standard Kl. 14.25 Offensiv brug af standarder, mærkninger og ledelsessystemer: ISO BRC SQF CE

Læs mere

Hvordan ser dit medlemskab ud?

Hvordan ser dit medlemskab ud? Udvalgsydelser 2015 Hvordan ser dit medlemskab ud? Dit medlemskab af et standardiseringsudvalg består af en kerneydelse, som er ens for alle udvalgsmedlemmer. Derudover har du og udvalget selv mulighed

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5

Kvalifikationskrav ved Miljøcertificering Nr.: RL 13 og Miljøverifikation Dato: 2009.03.27 Side: 1/5 Side: 1/5 1. AFGRÆNSNING OG FORMÅL Denne retningslinje fastlægger DANAK s fortolkning af kravene til faglig kompetence, som miljøcertificeringsorganer og miljøverifikatorer skal råde over ved miljøcertificering

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund Vækst for dansk erhvervsliv - Kvalitet for det danske samfund Torben Dalsgaard National delegeret til IEC og Cenelec Fonden Dansk Standard - Lovgrundlag Alle EU-lande skal have en eller flere standardiseringsorganisationer

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM.

ATEXdirektiverne. En indføring i direktiverne omkring. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM. ATEXdirektiverne En indføring i direktiverne omkring eksplosionsfarlige atmosfærer. Eksplosionssikring af udstyr og anlæg samt beskyttelse af personel PROGRAM Kursus ATEX-direktiver A ATEX-direktiverne

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter BAT Bedste tilgængelige teknik virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter Færdige BREF-dokumenter... Cement- og kalkindustrien Klor-alkali industrien Forarbejdning af jern og metal Garverier

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt?

Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? Vil du sætte en høj standard i dit innovationsprojekt? virksomhed at indføre viden om markedet direkte i sin produktudvikling, sine ydelser eller processer. Derudover er standarder med til at åbne og effektivisere

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0500 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0500 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0500 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. september 2014 Kommissionens meddelelse om det årlige EU-arbejdsprogram for europæisk standardisering

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder

For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder For og bag kulisserne om de nye ISO14001 og ISO9001 standarder Begge med efternavnet 2015 8. november 2016 Agenda Præsentation Lidt om standarder En ny standard bliver til High Levels Structure (Fælles

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 Nationale Testfaciliteter

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0397 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0397 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0397 Bilag 1 Offentligt NOTAT J.nr. 001-11550 Ref. Jesju/jebls Den 5. september 2014 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere?

EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? EC7 skrevet af geoteknikere for geoteknikere? Indlæg ved Carsten S. Sørensen # 1 Status EC7: Indledende afsnit baseret på 1984-normen. NKO's fortjeneste, at vi har en så fin og gennemarbejdet Eurocode

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020. Kemikaliedag. 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020. Kemikaliedag. 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet Kemikaliedag 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet Medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på virksomhederne ved

Læs mere

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde

IADK - SJ1 6. december 2012. Velkommen. Gruppe SJ1 21:36 1. - præsentation af hver enkelt deltager ved dagens møde Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 6. december 2012 21:36 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 10.45 Kl. 10.45 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.25 Kl. 14.30 Velkomst ved Lasse Michael Ahm

Læs mere

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB

REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB REVISION AF BREF FOR AFFALDSFORBRÆNDING MILJØSTYRELSENS PARTNERSKAB HVAD ER BREF? BAT: Best Available Techniques (bedste tilgængelige teknikker) BREF: BAT-Reference document EIPPCB: European Integrated

Læs mere

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Pædagogisk vejledning til workshopledere Introduktion Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse er materiale til et workshopforløb, der er videreudviklet

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere