Virksomhedernes Miljøguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedernes Miljøguide"

Transkript

1 Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at finde rundt blandt love, standarder, vejledninger, prøvnings- og testmetoder på miljøområdet. Hvilke miljøkrav gælder for den enkelte virksomhed, og hvilke muligheder har man for at opfylde kundernes og myndighedernes krav så effektivt og nemt som muligt? FORCE Technology, DHI - Institut for Vand og Miljø og Dansk Standard er gået sammen om at udvikle en hjemmeside, der skal gøre det lettere for virksomhederne hurtigt og målrettet at finde frem til relevante standarder, lovgivning, vejledninger, samt rådgivning - i første omgang inden for områderne: Affald Spildevand Luftemissioner Jord Ledelse - herunder bl.a. kvalitetsstyring, miljøledelse og arbejdsmiljø. Hjemmesiden findes på: eller Virksomhedernes Miljøguide er finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i et projekt, som løber til udgangen af 2006, men allerede fra juli/august 2006 vil hjemmesiden være i funktion for langt de fleste emneområder. I løbet af året vil hjemmesiden blive yderligere tilpasset på baggrund af brugernes erfaringer og behov. Det er gratis at benytte hjemmesiden. Formål Det overordnede mål med hjemmesiden er at gøre det nemmere for virksomheder primært små og mellemstore virksomheder (SMV er) - at bruge og påvirke udviklingen af de standarder, der har betydning for deres virksomhed. Endvidere skal hjemmesiden skabe overblik over relateret lovgivning og hjælpe virksomhederne til selv at komme i gang med miljøarbejdet. Virksomhederne kan på hjemmesiden på let og overskuelig vis indhente facts om standarder, standardernes anvendelse og udviklingen af nye standarder, samt om lovgivning. Derudover indeholder hjemmesiden en række rådgivningssider med gode råd og anbefalinger til at komme i gang med arbejdet inden for de udvalgte områder. Metoder og værktøjer er præsenteret, og der er links til andre relevante hjemmesider. Det forventes, at hjemmesiden medvirker til, at SMV erne kan reducere deres udgifter til investeringer i miljøteknologi og virksomhedscertificering. Desuden sikres

2 en bedre kvalitet af virksomhedernes leverancer samt bedre muligheder for overholdelse af myndighedernes krav til emissioner. Ved at være på forkant med udviklingen får virksomhederne ligeledes mulighed for at få indflydelse på de kommende standarder, som har indflydelse på deres forretningsområde, ligesom de vil kunne omstille deres produktion i god tid, inden standarderne og evt. lovgivning træder i kraft. Baggrund For alle produktionsvirksomheder er det i dag nødvendigt at holde sig ajour med standarder, lovgivning og best practice. Især for små og mellemstore virksomheder (SMV er) kan det være både tids- og ressourcekrævende at få overblik over de standarder og vejledninger, der er gældende for deres område. Dertil kommer, at det langt fra altid er let at finde frem til de mest nødvendige informationer for virksomheden, fordi det bl.a. ikke er givet, at en SMV har den fornødne kompetence til at udvælge, læse,,fortolke og finde essensen i disse dokumenter. SMV har i dag ikke et sted, hvor de let kan finde målrettet information om standarder samtidig med, at de kan få vejledning og rådgivning i, hvordan standarderne skal anvendes til deres formål. Ofte kræver det ligefrem direkte deltagelse i standardiseringsarbejdet for at få den fornødne viden, og det har mange små virksomheder ikke ressourcer til. Virksomhedernes Miljøguide skaber et helt nyt og dynamisk internetbaseret værktøj, der giver SMV erne mulighed for at spare penge og ressourcer på ikke selv at skulle sortere og udvælge de centrale dokumenter, samtidig med at de vil kunne finde råd og vejledning i anvendelsen af dokumenterne. Udover at siden giver virksomhederne mulighed for at få løbende informationer om igangværende standarder tidligt i standardiseringsforløbet, får de danske virksomheder også mulighed for tidligt at påvirke udviklingen af nye standarder. En platform for kommunikation med de virksomheder, som anvender standarder, gør det også muligt for standardiseringsudvalgene hos Dansk Standard i endnu højere grad at varetage danske virksomheders interesse i arbejdet, samt at øge kvaliteten i standardiseringsarbejdet ved at kunne skabe direkte dialog med SMV'erne. Standardisering er en dynamisk proces, oftest i internationalt regi, hvor navnlig SMV'er med deres begrænsede ressourcer har vanskeligt ved at holde sig orienteret om kommende standarder, samt at få indflydelse på standardiseringsarbejdet. Hjemmesiden giver øgede muligheder for dette fremover. Også på lovgivningsområdet kan det være vanskeligt for især mindre virksomheder at holde sig opdateret. I visse tilfælde har standarderne relation til lovgivningen og inden for visse miljøområder fx for jord - sker der i øjeblikket blandt andet med strukturreformen en række lovgivningsmæssige ændringer, som det kan være vanskeligt at holde sig ajour med og dermed leve op til. Virksomhedernes Miljøguide henviser ikke blot til den gældende lov der vil også ske en rådgivning om sammenhængen mellem den pågældende lovgivning og relevante standarder, samt om hvilke forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med loven.

3 Opbygning Hjemmesiden har emnebaserede indgange. Man kan fx ud fra om miljøproblemet er relateret til affald, jord, luftemissioner, spildevand eller ledelse let og overskueligt finde frem til vejledninger, der letter forståelsen af de bagvedliggende love, bekendtgørelser og standarder. I det omfang, man direkte har brug for standarder og lovgivning, giver portalen adgang til korte beskrivelser af de centrale dokumenter indenfor de nævnte miljø- og ledelsesområder. Er man eksempelvis i tvivl om, hvordan man skal håndtere potentielt farligt affald, er der i portalen fortaget valg, der indsnævrer typen af affald og håndteringsmulighederne. Herefter bliver man kun præsenteret for de standarder og den lovgivning, man har brug for i den aktuelle sammenhæng. De seks hovedindgange er illustreret i nedenstående eksempel fra hjemmesiden: Under de fem første emner (luft, vand, jord, affald og ledelse) kan man finde lovgivning, vejledninger og standarder, der er vigtige for hvert emne samtidig med, at der ydes råd og vejledning i hvilke dele af f.eks. lovgivningen, der er centrale indenfor et område. Ligeledes er de standarder, som er anvendelige indenfor et område, sorteret i "udvalgte standarder" og "alle relevante standarder". Under udvalgte standarder, som er de standarder, man bør have kendskab til, er der givet en nærmere beskrivelse af indhold, fordele og begrænsninger i anvendelse af standarden. Under "alle relevante standarder" gives en samlet oversigt over de standarder, der har relation til emnet. Den 6. indgang på hjemmesiden kaldes rådgivning. Her kan man finde målrettet rådgivning indenfor hvert emneområde. Det kan fx være om, hvordan man kommer i gang med arbejdet inden for området, laver indledende kortlægninger, ændrer politikker, strukturer og processer mv. Udvalgte metoder og værktøjer, som virksomhederne kan bruge i deres arbejde, er også kort beskrevet med henvisning til, hvor det er muligt at søge yderligere oplysninger. Emneområderne Luft - Luftemissioner Virksomheder kan give anledning til forskellig udsendelse af stoffer (emissioner). Det kan være fra emissioner fra selve processerne, som eksempelvis svejserøg, eller emissioner fra hjælpeanlæg, som eksempelvis fyringsanlæg. Emissioner fra virksomheder er på hjemmesiden opdelt således: Støv Lugt Gasser Dampe Fyringsanlæg Reguleringen af luftemissionen fra virksomheder sker ofte som led i, at miljømyndighederne meddeler miljøgodkendelse. Det er dog ikke alle virksomheder,

4 der er underkastet et krav om miljøgodkendelse. Reguleringen af emissionerne fra de øvrige virksomheder sker f.eks. ved, at miljømyndigheden udarbejder påbud om emissionskrav.. Ved sådanne afgørelser anvender miljømyndighederne i mange tilfælde de vejledende grænseværdier som retningslinier. Endelig er der lavet flere links over til rådgivningsafsnittet, der fortæller mere om: Definitioner på støv, lugt, gasser mv. Emissionsregulering Emissionsmåling Grænseværdier Begrænsning af støv Vand - Spildevand Vandets vej fra kildevand til spildevand og videre til udledning i vandområder er lang. Virksomhedernes Miljøguide er centreret om emissioner fra virksomheder, og derfor indeholder indgangen Vand alene informationer om spildevand. Spildevand er inddelt i følgende vandtyper, som alle er omtalt i Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr. 943 af 16/09/2004 med senere ændringer: Processpildevand Sanitært spildevand Overfladeafstrømning Kølevand Drænvand Afværgevand. Hver vandtype er, i det omfang det er relevant, beskrevet med hensyn til håndtering, karakterisering, rensning, recirkulation og genanvendelse af indholdsstoffer, samt informationer om lovmæssige afgifter og bidrag. Under Vand findes tillige information om slam og kompost. Slam betragtes i denne sammenhæng som et restprodukt fra spildevandsbehandling. Udgangspunktet i forhold til karakterisering af slam og kompost er jordbrugsanvendelse. Slamhåndtering inkluderer tillige deponering, forbrænding og restproduktudnyttelse. Under rådgivning - spildevand kan man hente råd og vejledning i forhold til forbrug af vand, genbrug og rensning af spildevand samt i forhold til afledning eller udledning af virksomhedens spildevand. Rådgivningen er rettet mod enten at opfylde miljøkrav stillet af myndighederne eller at opnå økonomiske besparelser relateret til forbrug af vand, råvarer og hjælpekemikalier, uden at det øger belastningen af miljøet. På rådgivningssiden er præsenteret fire hovedområder, som er centrale for SMV'ers håndtering af spildevand: Karakterisering af spildevand med fokus på opstilling og udførelse af spildevandsmåleprogrammer

5 Lovgivning og egenkontrol i forhold til udledning, afledning samt nedsivning af spildevand Renere produktion, herunder kortlægning, valg og design af renseteknologi, udnyttelse af restprodukter, investeringer, implementering og forbedringer Rensning af spildevand herunder aktiviteter som procesdesign, laboratorieog pilotskalatest samt optimering af renseteknologi Jord - Opgravet jord I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde forekommer ofte forurenet overskudsjord. Jorden skal håndteres på en sådan måde, at det ikke indebærer risiko for grundvandsforurening eller giver anledning til sundhedsmæssige problemer. På hjemmesiden kan virksomhederne finde oplysninger om love, regler og vejledninger, som de skal kende til, når den opgravede jord skal håndteres korrekt. De kan herunder også finde de standarder, der skal bruges, når jorden skal karakteriseres og afhændes. Virksomhedernes Miljøguide giver en oversigt over, hvordan opgravet jord skal håndteres, og hvilke muligheder man har for at afhænde jorden. Der vil i fremtiden forekomme væsentlige ændringer i regelsættet for håndtering af forurenet jord som følge af: Strukturreformen I krafttrædelse af Deponeringsbekendtgørelsen (BEK 650, 2001) samt dansk implementering af Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II 1999/31/EF Revision af Genanvendelsesbekendtgørelsen. Ændringer af jordforureningsloven sommeren 2006 (LOV 507, 07/06/2006) Efterhånden som nye procedurer for håndtering af jord bliver implementeret som følge af ovennævnte, vil hjemmesiden også blive opdateret. Virksomhederne får derved stor hjælp til at få overblik over ændringerne, samt vejledning i disses implementering. Der er link direkte til tilsvarende emneområde hørende under rådgivning, hvor man kan blive vejledt om bl.a. følgende forhold vedrørende jord: Klassificering Anmeldelse Transport Genanvendelse Deponering Midlertidig lagring Afgifter

6 Affald Affaldslovgivningen er karakteriseret ved et tæt samspil mellem EU-regulering og national regulering. EU-reguleringen fastsætter de overordnede rammer og principper, men selve organiseringen og den faktiske implementering til national lovgivning udføres nationalt af de danske myndigheder. Det væsentligste EU-direktiv på affaldsområdet er Direktivet om affald (75/442/EØF). Direktivet sætter rammen for affaldslovgivning og er i øjeblikket under revision. Det såkaldte affaldsrammedirektiv er i Danmark implementeret ved bekendtgørelsen om affald (BEK nr. 619 af 27. juni 2000). Ifølge bekendtgørelsen om affald er det kommunernes opgave at fastlægge regler for affaldshåndtering. Reglerne fremgår af kommunens affaldsregulativ, som man i det fleste tilfælde kan hente på kommunernes hjemmeside. På hjemmesiden kan virksomheder finde information om affald, som omfatter karakterisering/klassificering, emballering/mærkning, transport, oparbejdning/nyttiggørelse, deponering og forbrænding af affald. Man kan vælge forskellige indgange til denne side: Hvis virksomheden ikke søger oplysninger om en specifik affaldstype, kan den vælge mellem de forskellige håndteringsmuligheder for affald: transport, mærkning, forbrænding etc. Her kan man finde generelle regler og retningslinier, samt relevant lovgivning, relevante vejledninger og standarder. Hvis virksomheden søger oplysninger om en specifik affaldsfraktion, kan den vælge mellem indgangen ikke-farligt affald og farligt affald. Her kan man finde regler og retningslinier, der gælder for disse affaldsfraktioner, men listen er dog endnu ikke udtømmende. Oplysningerne omfatter relevant lovgivning, vigtige vejledninger og standarder. For lovgivning, vejledninger og udvalgte standarder kan man finde oversigter, som giver et overblik over blandt andet emner, der er omfattet af lovgivning, indholdet af en given vejledning og fordele eller begrænsninger af en bestemt standard. Under rådgivningsdelen for affald kan virksomhederne få gode råd og anbefalinger om følgende forhold ifm. affald: Klassificering Mærkning/emballering Transport Import/eksport Forbrænding Deponering De informationer man kan finde her, er mere uddybende i forhold til det, der findes under emnet affald. Ledelse Under emneindgangen ledelse kan virksomhederne finde oplysninger om forskellige ledelsessystemer, herunder:

7 Arbejdsmiljøledelse Energiledelse Fødevaresikkerhed Kvalitetsledelse Miljøledelse Produktledelse Samfundsmæssig ansvarlighed Integrerede systemer Det er efterhånden meget udbredt, at virksomheder indfører ledelsessystemer for at gennemføre systematiske indsatser på disse områder. Ledelsessystemerne medvirker til, at virksomhederne kan gennemføre målrettede indsatser på de områder, der giver virksomheden en værditilvækst. Indførelse af et ledelsessystem bør være en strategisk beslutning i en virksomhed. Udformningen og implementeringen af en virksomheds ledelsessystem påvirkes af forskellige kulturer, forskellige behov, særlige mål, de tilvejebragte produkter, de anvendte processer samt virksomhedens størrelse og struktur. Standarder for indførelse af ledelsessystemer har til formål at forsyne organisationer med elementerne i et effektivt ledelsessystem. Som sidste skud på stammen blev der i 2005 udgivet en vejledning i opbygning af integrerede ledelsessystemer. Integration er en del af god ledelse, der gør organisationen til en helhed og dermed skaber overblik over og kontrol med bl.a. processer og procedurer. Et integreret system kan indeholde delsystemer, så der til stadighed kan skabes det nødvendige fokus på et enkeltområde indeholdt i det integrerede ledelsessystem. Hvis man ønsker rådgivning om ledelse, findes der som for de andre emneområder, et dedikeret afsnit til dette under rådgivningsdelen. Afsnittet for ledelse giver vejledning om: Kvalitetsledelse Kvalitetspolitik Ledelsens rolle Løbende forbedringer Dokumentation Audit Cerficering Rådgivning På disse sider kan man finde rådgivning inden for de allerede ovennævnte emneområder. Siderne giver et overblik over de forskellige emner og kommer med gode råd og anbefalinger til, hvordan virksomhederne kommer i gang med arbejdet, og hvor de kan hente yderligere vejledning. Der er beskrivelser af en række metoder og værktøjer inden for de områder, som portalen dækker, og hjemmesiden giver derudover vejledning og rådgivning til brugerne generelt også i forhold til

8 eksempelvis genanvendelsesteknologi, bedste tilgængelig teknik, deponering og recirkulering, ligesom der er mulighed for at kontakte rådgivere, som kan vejlede i konkrete miljøspørgsmål eller rådgive om specifikke emissionsbegrænsende teknologier. Struktur for informationer under de enkelte emneområder Lovgivning Når man har udvalgt et emneområde og et underemne, har man mulighed for at finde oplysninger om specifikke relevante love, bekendtgørelser, forskrifter, direktiver o.l. Inden for den udvalgte bekendtgørelse m.v. beskrives følgende elementer: Senere ændringer til bekendtgørelsen Relation til EU-lovgivning Indhold Emner som er omfattet Centrale elementer i lovgivningen Reference til standarder Reference til vejledninger Derudover gives, hvor det er muligt, et direkte link til lovteksten eller til Retsinformation, hvor dokumentet kan findes i sin helhed. Standarder Indgangen til punktet vedrørende standarderne er opdelt i: Udvalgte standarder Alle relevante standarder Under punktet "udvalgte standarder" finder man en beskrivelse af standarden, som omfatter: Engelsk titel Indhold Fordele Begrænsninger Relation til lovgivning Kontakt til relevant standardiseringsudvalg De udvalgte standarder er den del af standarderne, der for det valgte område vil dække de vigtigste emner og de flestes behov. Punktet "alle relevante standarder" giver en samlet oversigt over alle de standarder, der har relation til emnet. Under dette punkt gives ikke direkte rådgivning, men derimod standardoplysninger om indholdet.

9 Under begge typer standarder findes et link til bestillingen (køb) af standarden. Vejledninger Under dette punkt listes de relevante vejledninger for det specifikke område. Vejledningerne er retningslinier for myndigheder og virksomheder og anvendes f.eks. i forbindelse med miljøgodkendelser, ansøgninger om tilladelser og implementering af renere teknologi Mange relevante vejledninger er Miljøprojekter udgivet af Miljøstyrelsen, og disse indeholder specifikke informationer relateret til brancher, forurenende stoffer og bedst tilgængelig teknologi. Vejledningerne kan findes via link til publikationsdatabaser. Indholdet under punktet "vejledninger" følger skabelonen for lovgivning. Andre funktioner Ud over de almindelige hjemmesidefunktioner som fx kontaktinformation kan man tilmelde sig enten et nyhedsbrev inden for alle eller udvalgte områder, eller vælge at få besked, hver gang der kommer ny information inden for det område, man har interesse i at følge på nært hold. Man kan derudover få generelle oplysninger om: Hvad de dokumenttyper, der henvises til på hjemmesiden, betyder. Hvordan man kan deltage i et standardiseringsudvalg. Hvordan man får indflydelse på standarderne. Hvad miljømærkning er. Hvad standardisering er. Hvordan en standard bliver til. Hvad en DS certificering er. Dialogplatform På hjemmesiden er der indlagt en dialogplatform, som giver mulighed for udveksling af viden og behovsafstemning imellem virksomheder og standardiseringsudvalg. Dette skal sikre bedst mulige standarder, samt give danske virksomheder viden om

10 udviklingen på standardiseringsområdet så tidligt i forløbet, at der er mulighed for dels at påvirke udviklingen, dels at tilpasse sig denne. Hjemmesiden fungerer dermed som virksomhedernes talerør over for standardiseringsudvalgene i forbindelse med høringer af forslag til standarder. Med hjemmesiden får virksomhederne nemlig en platform for kommunikation med de standardiseringsudvalg, som er med til at udarbejde standarderne. På hjemmesiden kan virksomhederne: kommentere standarder stille spørgsmål til udvalgene diskutere det aktuelle standardiseringsarbejde med andre eksperter og virksomheder. Virksomhedernes Miljøguide efter 2006 Virksomhedernes Miljøguide er målrettet i forhold til vidensoverførsel til SMV er og er en god model for, hvordan vidensoverførsel til SMV erne kan finde sted også på andre områder indenfor miljø og ledelse. Hjemmesiden er opbygget i moduler og kan i princippet udvides til at omfatte alle relevante områder for en produktionsvirksomhed. Allerede inden udgangen af året vil siden således blive yderligere udbygget med et eller flere områder, ligesom flere udvidelser forventes i de kommende år. For at sikre, at hjemmesiden tilgodeser målgruppens behov, vil der løbende blive udført målinger på sidens relevans og anvendelighed. Yderligere oplysninger Virksomhedernes Miljøguide findes på følgende adresser: eller på og man kan få yderligere oplysninger hos: Dansk Standard, Maibritt Agger i spørgsmål vedr. standarder og standardisering Force Technology, Jan Poulsen i spørgsmål vedr. luftemissioner og ledelse DHI Institut for Vand og Miljø, Jette Bjerre Hansen i spørgsmål vedr. affald og jord DHI Institut for Vand og Miljø, Bodil Mose Pedersen i spørgsmål vedr. spildevand Partnerne bag projektet

11 Dansk Standard Dansk Standard er Danmarks nationale standardiseringsorganisation. DS bidrager til en styrket konkurrenceevne for erhvervsliv og samfund gennem kerneaktiviteterne standardisering, certificering, miljømærkning og videnformidling. DS har aktive standardiseringsudvalg for de områder, der indgår i projektet og deltager aktivt i de tekniske komiteer i såvel den internationale standardiseringsorganisation ISO som den europæiske CEN, hvor standarderne bliver udarbejdet. DS formidler viden bl.a. gennem kurser og konferencer, håndbøger, nyhedsbreve og fagspecifikke hjemmesider. DHI Institut for Vand og Miljø DHI er et uafhængigt GTS-institut, som udfører udviklings- og konsulentarbejde indenfor vand, miljø og sundhed samt tilhørende emner som miljøkemi, affaldshåndtering, bedst tilgængelig teknologi og vandressourcer. DHI har bl.a. gennem sin mere end 10-årige deltagelse i det danske (DS), det nordiske (Nordtest), det europæiske (CEN) og det globale (ISO) standardiseringsarbejde sikret sig en førerposition indenfor karakterisering af affald/restprodukter, jord, vand og spildevand. Gennem de seneste 5-10 år har udviklingen indenfor kvalitetssikring, akkreditering og implementering af testmetoder i både dansk og europæisk lovgivning øget betydningen af standardisering og gjort kendskab til og deltagelse i standardiseringsprocessen til et væsentligt element for DHI i rådgivningen af danske virksomheder. FORCE Technology Force er ligeledes et uafhængigt GTS-institut, som udbyder teknologisk rådgivning og service på det internationale marked bl.a. inden for områderne; Optimering af produktion og processer, materialeanvendelse, -beskyttelse og analyse, integrity management, optimering og udvikling af ledelsessystemer samt optimering af og rådgivning om energi- og miljøanlæg. FORCE Technology har igennem en meget lang årrække deltaget aktivt i både dansk, nordisk, europæisk og international standardisering. Standardisering har spillet en vigtig rolle i udviklingen af mange af FORCE s forretningsområder, ikke mindst har mange danske virksomheder igennem de sidste 20 år med FORCE s hjælp implementeret og ofte opnået certificering af ledelsessystemer inden for en lang række områder, som alle har været styret af standarder og vejledninger. FORCE Technology har ved overtagelsen af dk-teknik ENERGI & MILJØ suppleret sine eksisterende standardiseringsaktiviteter med en bred vifte af aktiviteter inden for miljø- og energiforhold.

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne

HD Regnskab HD afhandling. Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Institut for Regnskab HD Regnskab HD afhandling Opgaveløser: Brita Lind Nielsen Vejleder: Per Henrik Lindrup Grønne regnskaber - og deres informationsværdi for naboerne Handelshøjskolen i Århus Efterår

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere