IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning."

Transkript

1 IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning. Et relæanlægs hovedbestanddele er betjeningspulten og relæudstyret, som tilsammen erstatter de ældre centralapparater. Hertil kommer så - ligesom ved elektro-mekaniske sikringsanlæg - strømforsyningsanlægget samt naturligvis de mange detailler i "marken": sporskiftedrev, låse, signaler o.s.v., altsammen ting, som relæanlæggene har fælles med de el-mekaniske anlæg. Betjeningspulten. Det for beskueren mest fascinerende ved et relæsikringsanlæg er jo nok betjeningspulten; lad os først se lidt på den, og i forbindelse hermed gennemgå anlæggets betjening. De forskellige udførelsesformer for betjeningsapparatet, spændende fra store pulte til små bordapparater, fremgår af de tidligere aftrykte fotos. Fælles for alle typer er forpladens udseende og opbygning. Grundelementet i den er en perforeret jernplade, hvis kvadratiske huller er udstanset med en afstand hulmidte - hulmidte på 17 mm. I hvert hul kan anbringes en trykkontakt eller en tableaulampefatning; (fig. 12). Den perforerede plade dækkes af en sort kunststofplade, hvori sporplan, signalsignaturer, påskrift o.s.v. er indgraveret. Graveringerne fremtræder hvide på den sorte bund. Af trykkontakter og lampetableauer stikker kun henholdsvis knappen og linsen op gennem dækpladen. Kontakters og tableauers opbygning fremgår af fig. 13. Kontakten er en skiftekontakt - den midterste loddeflig sluttes skiftevis til de to yderste. Trykkontakten findes i to udførelser: med spær - d.v.s. at knappen efter nedtrykning og derpå følgende omdrejning forbliver nedtrykket - og uden spær. Knapperne fremstilles alt efter deres bestemmelse sorte, blå, gule, røde eller grønne og med forskellig indgravering. Tableaufatningerne rummer dels en special "pære", som indsættes nedefra, dels en plexiglaslinse, som leder lyset op gennem dækpladen. Linserne udføres med forskellig form og indgravering, ligesom lyset kan farves ved indsætning af et farvefilter mellem lampe og linse. Fatningerne findes i to udgaver: med plads til een og to lamper. Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-1 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

2 T R Y K K O N T A K T E N K E L T F A T N I N G D O B B E L T F A T N I N G Fig.12. Trykkontakter og indikeringslamper. Fig.13. Forpladen er anbragt i en ramme, som ved hængsler er lejret i pultens stativ; man har således ved udskiftning af lamper bekvem adgang til forpladens bagside. Ledningsforbindelserne fra kontakter og lamper er i passende ledningsbundter ført ned til klemrækker på pultens bagside. Herfra føres ledningerne i kabler til relærummet. Bliver der "kortslutning" i en sporisolation, der skal sikre et sporskifte mod utidig omstilling, vil relæudstyret "tro", at sporskiftet er besat og følgelig hindre dets omstilling. For at man dog kan afvikle trafikken, indtil skaden er udbedret, er der i betjeningspulten for hvert sporskifte anbragt en plomberet trykknap (blå med spær), med hvilken man kan hæve spærringen. Sporskiftet må dog i så tilfælde omstilles med en særlig knap (blå med indgraveret H). Centralaflåsede sporskifter af- og oplåses ved betjening af en blå kontakt med spær, anbragt ved sporskiftesignaturen. Når knappen trykkes ind og omdrejes, låses sporskiftet, og et hvidt tableau tændes i den låste gren. (En sporskiftelås aflåser kun skiftet i den ene af dets stillinger.) Ønskes sporskiftet oplåst, udtrækkes knappen, hvorpå et rundt gult tableau lyser op i skiftets anden gren medens det hvide lys slukkes. Det hernævnte gælder strengt taget kun sporskifter med magnetlås (låsen bevæges af en elektromagnet) og sporskifter med nøglelås. Ved sporskifter med motorlås (lå- Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-2 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

3 sen drives ligesom sporskiftedrevene af en el-motor) må man for at starte motoren indtrykke endnu en blå knap (uden spær), anbragt ved siden af den første. Ved pultens udstyrelse med kontakter går man ud fra det princip, at vigtige betjeningshandlinger kræver indtrykning af to kontakter. Omstilling af et sporskifte sker således i 1953-anlæg ved, at en for alle sporskifter fælles betjeningsknap (sort med indgraveret F) indtrykkes samtidig med en sort knap anbragt ved det pågældende sporskiftes signatur i sporplanen. Sporskiftets stilling meddeles af et par firkantede tableauer, anbragt midt i sporsignaturen (fig. 14), idet tableauet i den tilsluttede gren lyser hvidt. Når en sporskifteomstilling indledes, slukkes tableauet for sporskiftets oprindelige stilling, og tableauet for den nye stilling begynder at blinke samtidig med at et klokkeklimt lyder; når blinket skifter til fast lys, og et nyt klimt har lydt, har man garanti for, at omstillingen er tilendebragt. Det skorter, som man ser, ikke på virkningsfuld effekt. Det er ved 1953-anlæg de samme to knapper - individuel og fælles - der benyttes ved begge omstillingsretninger. Ved relæanlæg type 1954 har man for at forenkle strømløbene og spare relæer udeladt fællesknappen og istedet udstyret sporskifterne med en omstillingsknap for hver retning, som da er indgraveret henholdsvis + og. Da visse sporskifter af driftsmæssige grunde skal kunne betjenes både fra pulten og fra et betjeningssted ved selve sporskiftet, udstyres de med en særlig stedbetjeningsknap (sort med spær), som anbringes umiddelbart ved siden af den individuelle omstillingsknap. Når sporskiftet er stillet til stedbetjening (knappen ude) er det delvis uafhængigt af sikringsanlægget, og følgeligt kan ingen togveje, som berører skiftet, fastlægges. Når en togvej (hovedtogvej) ønskes fastlagt, indtrykkes dels en gul kontakt anbragt i sporsignaturen ud for det til togvejen hørende signal, dels en grøn kontakt, som er placeret midt i togvejssporet. Den gule knap - signalknappen - som alt efter sin bestemmelse kan være indgraveret et J (indkørselssignal) eller et U (udkørselssignal), er fælles for alle togveje fra hhv. til det pågældende signal, og den grønne togvejsknap er fælles for flere, eventuelt alle togveje gennem det pågældende spor og mærkes i overensstemmelse hermed. Hvis betingelserne herfor er opfyldte (jfr. kap. I), fastlægger relæudstyret den ønskede togvej, hvilket markeres ved, at der i hver sporisolation i togvejen (altså også i de i togvejen indgående sporskifter) tændes et firkantet enten Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-3 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

4 grønt eller rødt tableau. Er en af sporisolationerne besat af køretøjer, vil det tilhørende tableau lyse rødt, og det vil da være umuligt at bringe signalet på kør. Ved relæsikringsanlæg er altså kun signalgivningen og ikke togvejsfastlægningen afhængig af sporisolationerne. Er imidlertid alle sporisolationer ubesatte, vil samtlige isolationstableauer lyse grønt, og såfremt de øvrige betingelser for signalgivning er til stede, følger denne af sig selv, hvilket giver sig til kende ved, at signaltableauet skifter til grønt. Det må lige nævnes, at der ved 1953-anlæg som en yderligere markering af togvejsfastlægning tændes lys i et par pilformede tableauer (et gult og et hvidt) i den fastlagte togvejs endepunkter. Med hensyn til sporisolationerne og deres tableauer er i- øvrigt følgende at bemærke: Ved små relæsikringsanlæg er strømmen til sporisolationerne normalt afbrudt, når anlægget "hviler". Først idet en togvej fastlægges eller et sporskifte søges omstillet, indkobles de tilhørende isolationer, hvilket netop viser sig ved, at tableauerne tændes (ved sporskifteomstilling markeres dog kun besat spor). Vil man danne sig et overblik over stationens situation, kan man dog med en særlig trykkontakt (sort) indkoble samtlige sporisolationer. De besatte isolationer vil da lyse rødt, de ubesatte forblive slukkede. Signalerne kan når som helst bringes på stop, ved at rød knap, der er placeret ved siden af den gule signalknap, indtrykkes. Togvejsfastlægningen berøres naturligvis ikke heraf - den kan jo, jfr. kap. I og II, først hæves efter togets passage. (Togvejsopløsningen iværksættes da ved endnu et tryk på stopknappen. Indgår stationen i et automatisk linieblokanlæg, sker togvejsopløsningen dog af sig selv.) For at en fejlagtig indstillet togvej, en "togvej uden tog" ikke skal sætte hele anlægget i baglås, er det dog muligt at foretage nødopløsning af togvejene. Denne sker, når en plomberet kontakt (rød med indgraveret N) indtrykkes. Da et e- ventuelt kommende tog skal have tid til at slippe ind på (eller ud af) stationen, er nødopløsningen tidsforsinket op til et par minutter. Hvis sporisolationerne i en togvej svigter, kan de overstroppes af en plomberet kontakt (blå med indgraveret O). Ved nyere anlæg kræves hertil to kontakter, en med og en uden spær. Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-4 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

5 Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-5 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

6 Som tidligere nævnt består en gennemkørselstogvej af indkørselstogvej + tilhørende udkørselstogvej. Gennemkørselstogvejen fastlægges simpelthen ved, at de to deltogveje fastlægges, idet indkørselssignalet skifter til "kør igennem", såsnart udkørselssignalet går på "kør". Ved såkaldt "lille signalgivning" må imidlertid indkørselssignalet kun vise "kør", skønt det efterfølgende udkørselssignal står på "kør". For at forhindre indkørselssignalet i at gå på "kør igennem" foretager man derfor et særligt "kunstgreb": Efter at udkørselssignalet er stillet, indtrykkes indkørselssignalets stopknap, hvorefter signal- og togvejskontakten betjenes på normal måde. Hvis sikringsanlæggets kontrol af sporskifternes stilling svigter, kan der ikke ske normal togvejsfastlægning. For alligevel at gøre det muligt for stationen at lede toggangen ved hjælp af signalerne, kan der foretages såkaldt kunstig togvejsfastlægning (dog kun af indkørselstogvejene). Ved kunstig togvejsfastlægning fastholdes de sporskifter, som toget skal befare, men ikke dækningssporskifter, og der er ingen afhængighed af sporisolationer og fjendtlige togveje. Som følge af den stærkt reducerede sikkerhed, kan der kun vises "stop og ryk frem" fra signalet: Toget må efter at være standset ved indkørselssignalet køre langsomt ind på stationen på eget ansvar. Kunstig togvejsfastlægning iværksættes ved de først byggede anlæg ved betjening af en særlig blå knap med indgraveret T, anbragt ved siden af signalknapperne. Ved de nyeste anlæg sker den kunstige fastlægning ved samtidig indtrykning af den grønne kontakt og den røde stopkontakt. Efter togvejsfastlægningen bringes signalet på "stop og ryk frem" ved indtrykning af en grøn knap med indgraveret X, placeret ved signaltableauet. Tilbagestilling og togvejsopløsning sker ved hjælp af stopknappen. Fastlægning af rangertogveje og tænding af de tilhørende dværgsignaler sker ved indtrykning af en gul knap i togvejens begyndelsespunkt (ved signalsignaturen) og en grøn knap (mærket R) i togvejens endepunkt, jfr. fig. 15. Dværgsignalerne går på "forbikørsel tilladt", hvis rangertogvejen er fri, og på "forsigtig forbikørsel tilladt", hvis sporet er besat af vogne. Signalerne bringes på "forbikørsel forbudt" ved samtidig betjening af den gule signalknap og en rød kontakt (indgraveret F), som er fælles for samtlige rangertogveje. Endvidere kan dværgsignalerne stilles på "signalet annuleret" ved betjening af den gule knap sammen med en ligeledes fælles sort A-knap. Rangertogvejenes begyndelsesdel og slutdel opløses hver for sig efter rangertrækkets passa- Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-6 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

7 ge. Sker rangeringen ikke til togvejens endepunkt, iværksættes togvejsopløsning enten ved, at der stilles en ny togvej ud fra det pågældende spor, eller derigennem, at den røde F- knap indtrykkes sammen med R-knapperne i togvejens endepunkter. Rangertogvejes fastlægning markeres ved lys i isolationstableauerne. Fig.15. Betjening af rangertogveje Fig. 14 viser placeringen af trykkontakter, tableauer og signaturer i en betjeningspult af 1954-typen, nemlig den samme, som er afbildet i fig. 1 (kap. I). Ved at sammenholde foto og tegning vil De genkende de i det foregående beskrevne kontakter og tableauer. Kun en enke1t detaille har ikke været omtalt: den gule L-knap, som er anbragt mellem perronsporene. Den benyttes til at tænde et perron-afgangssignal. Kvadratnettet, der er trukket midt gennem hullerne i den perforerede plade, findes naturligvis ikke indgraveret i pulten. Det tjener sammen med de påskrevne cifre til at fastlægge "længde- og breddegrad" for de enkelte kontakter og tableauer. Læg iøvrigt mærke til, at signaltableauer, hastighedsvisere og isolationstableauer er sammenbygget i dobbeltfatninger. Som fig. 1 viser, er der under sporplanen, i pultens lodrette del, indbygget forskellige låse. Det er dels de tre nøgle-kontakter for omstilling mellem ubetjent station, holdested og togfølgestation, dels en lås, hvori nøglen til stationens nøgleaflåsede sporskifter kan indsættes og fastholdes. Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-7 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

8 Fig.16. Bagsiden af betjeningspulten, hvor man ser, at hele sportavlen kan drejes op i lodret stilling for åbning af pulten. Relæerne. Vi definerede i 1. artikel (kap. II) et relæ som en elektrisk betjent kontakt, hvormed der kan skabes afhængighed mellem forskellige strømløb. Sådanne afhængigheder kan også etableres på anden vis, f.eks. ved hjælp af radiorør eller transistorer; til jernbanesikringsanlæg anvendes dog endnu næsten udelukkende relæer. Den relætype, som modelbyggeren er mest fortrolig med, er nok telefonrelæet. Gamle telefonrelæer anvendes jo i vid udstrækning til modelbane-sikringsanlæg, og da telefonrelæer også finder en vis anvendelse i rigtige sikringsanlæg, ser vi først lidt på dem. Telefonrelæer findes i to former: fladrelæer og rundrelæer, navngivet efter magnetkernens form. Ved begge typer består relækontakterne af bronzefjedre, der ved ankerets bevægelse presses mod eller fra hinanden. For at spare kontaktfjedre sammenbygges de enkelte slutte- og brydekontakter, hvor strømløbene tillader det, til sammensatte kontakter, f.eks. skifte-, slutte-slutte- og slutte-før-bryde-kontakter, se fig. 18. Hvis De har i sinde at opbygge et sikringsanlæg med gamle telefonrelæer, må De tage disse sammenbyggede kontakter i betragtning ved udarbejdelsen af strømløbene. Telefonrelæer monteres side om side på lange skinner, og tilslutningsledningerne loddes direkte på kontaktfjedrene - spoletilledningerne dog på et par særlige loddeflige. Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-8 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

9 Fig. 18. Eksempler på kontaktkombinationer til telefonrelæer. I sikringsanlæg bruges telefonrelæer kun som hjælperelæer. I alle manøvre-, kontrol- og afhængighedsstrømløb anvendes specielle sikringsrelæer, som er konstrueret ud fra følgende krav, der ikke opfyldes af telefonrelæer: Relæerne skal kunne have et stort antal kontakter. Relæerne skal være lette at udskifte. Ledningstilslutningen skal være ensartet uanset kontaktantallet. Relæerne skal kunne bryde ret stærke strømme. Til gengæld betyder størrelsen og prisen ikke så meget ved sikringsrelæer som ved telefonrelæer. Fig. 19. Telefonrelækontakt og sikringsrelækontakt. De stillede krav er blevet imødekommet ved en speciel konstruktion af sikringsrelæernes kontaktsystem. Ved telefonrelæer dannes kontakten ved, at een eller to sølvnitter på kontaktfjedrene presses mod een eller to tilsvarende nitter på nabofjedrene. Der er altsa eet kontaktsted eller to parallelkoblede kontaktsteder. Ved sikringsrelæer dannes kontakten ved, at en sølvpind presses mod sølvnitter på to forskellige kontaktfjedre og derved danner forbindelse mellem disse. Der bliver således to serieforbundne kontaktsteder, og afbrydning sker følgelig med dobbelt hastighed og mindre forbrænding. Konstruktionen tillader større kontaktvandring og giver mere luft mellem kontaktfjedrene, således Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-9 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

10 at disse kan føres ud til tilslutningsklemmer (skruer) på relæets dækkasse. Fjederparrene kan endvidere principielt anbringes i et hvilket som helst antal under hinanden; man har dog ikke fundet det praktisk at bygge relæer med mere end 20 kontakter. Fig. 20. Centralapparatrelæ type RA. 1: Bundplade f. kontaktsystem 3: Tapleje 4: Spoletilslutningsklemme 5: Styretap 6: Magnetspole 7: Magnethus 9:Lineal 10: Ankerstop 11: Anker 15: Kontaktstøtte. Fig. 21. Princip for RArelæet. Som tidligere nævnt baserede DSB sine første relæanlæg på anvendelsen af forhåndenværende relæer, nemlig DSI's relæ type RA, som var blevet anvendt i elektromekaniske sikringsanlæg. Relæet, der ses på fig. 20, har to hovedbestanddele: Magnetsystemet, bestående af en trådspole med en indre magnetkerne og et ydre magnethus, der begge lader sig magnetisere af spolen og derved tiltrækker et anker, og kontaktsystemet, som er monteret foran på magnethuset. Kontaktsystemet er opbygget af en fast og en bevægelig del. Den faste udgøres af en række kontaktstøtter, som parvis er fastskruet på en isolationsplade. På kontaktstøtterne, der er forsynet med gevind for ledningstilslutning, er kontaktfjedrene fastnittet. Fjedrene bærer kontaktnitter af sølv. Kontaktsystemets bevægelige part er en lodret lejret messing-lineal, Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-10 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

11 hvorpå der med isolationsstof er fastspændt en række vandrette kontaktstave, også af sølv. Linealen løftes ved ankerets tiltrækning, og hver kontaktstav kommer derved til at slutte eller bryde forbindelsen mellem et sæt kontaktfjedre. Kontaktfjedre og -støtter er justeret, således at alle stave når, henholdsvis slipper kontaktnitterne på een gang. Linealen er gjort så tung, at de kontakter, der er sluttet ved frafaldet anker, de såkaldte brydekontakter, får et passende kontakttryk (ca. 25 g.pr. fjeder). Relæspolen må til gengæld være så kraftig (have så mange vindinger), at den dels kan løfte anker og lineal, dels kan give relæets sluttekontakter et tilsvarende kontakttryk. Af sikringsrelæer må man foruden det forannævnte kræve, at kontaktsystemet er indkapslet og dermed beskyttet mod støv og beskadigelser, og kontakterne skal endvidere trods indkapslingen være synlige og tilgængelige for afprøvning. RA-relæerne blev derfor indbygget i en plexiglas-kasse med aftageligt låg (og omdøbtes forøvrigt til RAP). I denne skikkelse fremstilledes relæerne i tre størrelser med henholdsvis 6, 10 og 20 kontakter. RAP relæerne var kun en midlertidig løsning, selvom de efter forbedringer virkede tilfredsstillende. I 1953 havde man udviklet den nuværende relætype, der også bygges i tre størrelser: RC med 6 kontakter RD med 10 kontakter RE med 20 kontakter Ved disse relæer udgøres den bærende del af en bakelit-dækkasse. Bagtil i kassen sidder det meget simple magnetsystem, og fortil er uafhængigt heraf linealen lejret i uopslidelige nylonlejer. Kontaktstøtterne med kontaktfjedre og -nitter er fastgjort i dækkassens låg; når låget sættes på, skydes kontaktfjedrene ind mellem de tilhørende kontaktstave på linealen. Kontaktstøtternes befæstigelsesskruer er ført ud gennem låget og fungerer således samtidig som tilslutningsklemmer for ledningsmontagen. De to øverste klemmer på relæet er forbeholdt tilslutningerne til relæspolen; de bærer naturligvis ingen kontaktstøtter men derimod to blik, som, når låget er påsat, klemmer mod et par fjedre, der er monteret nede i kassen, og hvortil spoleenderne er ført. Låget har i midten en spalte, hvorigennem man kan iagttage og afprøve de enkelte kontakter. Når ledningsmontagen er udført, lukkes spalten med et gennemsigtigt plexiglas-låg, der tillige dækker over tilslutnings-klemmerne. Når dette dæksel er påsat og plomberet, har man sikkerhed for, at ingen piller ved Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-11 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

12 kontakter eller ledningstilslutninger. Relæet lukkes bagtil med en jernplade. Denne har en flig, som tjener til ophængning af relæet i relæstativet. Forneden er pladen forsynet med en række udskæringer, hvis antal og placering varierer med relæets kontaktbesætning. Hvis udskæringerne passer ned over tilsvarende stifter i relæstativet, har man - også efter en eventuel udskiftning af relæet - garanti for, at den pågældende plads i stativet udfyldes af et relæ af den rigtige type. Fig. 22. Sikringsrelæer type RAP. Fig. 23. Sikringsrelæer type RE, RD og RC. De her beskrevne relætyper med 6, 10 og 20 kontakter danner grundelementet i statsbanernes relæsikringsanlæg. Herudover er der til særlige formål udviklet en lang række specialrelæer, hvoraf de vigtigste skal omtales. Mange relæer, bl.a. de, der fastlægger togvejene, skal holdes tiltrukket i normalstillingen og må først falde fra ved en bestemt betjeningshandling. Til sådanne relæfunktioner anvendes PC, PD og PE-relæer, som har samme kontaktsystem som type RC, RD og RE, men er forsynet med stålkernemagneter. Den anvendte stålsort har den egenskab at "holde" på magnetismen, d.v.s., at magnetkernen virker som permanent magnet og holder ankeret tiltrukket, efter at strømmen i re- Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-12 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

13 læspolen er afbrudt. Relæet bringes til at trække ved et kortvarigt strømstød; når det atter skal falde, sendes blot et strømstød den modsatte vej gennem viklingen. Af praktiske grunde er spolen dog forsynet med særskilt trække- og frafaldsvikling. Strømmen til frafaldsviklingen er ført over en sluttekontakt i relæet selv, således at den brydes, så snart relæet falder. Man forhindrer på denne måde frafaldsimpulsen i at opmagnetisere kernen den "gale" vej. Hele dette arrangement beslaglægger relæets 4 øverste klemmer. Ved anvendelsen af stålkernerelæer nedsættes et sikringsanlægs strømforbrug væsentligt, ligesom ulemperne ved strømafbrydelser mindskes. Fig. 24. Tidsrelæ. Fig. 25. Opskåret RC-relæ. Som nævnt under gennemgangen af betjeningspulten er nødopløsning af togveje gjort afhængig af et tidsrelæ. Et sådant er vist i fig. 24. Relæets lineal er forsynet med tænder, der er i indgreb med et tandhjul. Mod dette tandhjul kan der af en såkaldt koblingsmagnet trykkes en snekke, som gennem en palanordning drives rundt af en stepmagnet, der fødes med pulserende strøm fra en blinker. Når tidsrelæet skal arbejde, indkobles først koblingsrelæet - et telefonrelæ, der er anbragt øverst i tidsrelæets dækkasse. Dette slutter strøm- Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-13 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

14 men til koblingsmagnet og stepmagnet, og linealen begynder langsomt at løftes. Når relæets sluttekontakter lukkes, får en af disse koblingsrelæet til at falde, hvorved de to magneter bliver strømløse, snekken går ud af indgreb, og linealen falder ned igen. Tidsrelæerne er indbygget i 10-kontakters dækkasser; de bygges med tidsforsinkelser på helt op til 12 minutter. I sporskiftestrømløb anvendes et såkaldt spændings-tidsrelæ, der har til opgave at udkoble motorstrømmen, hvis sporskiftet ikke omstilles i løbet af sek. Relæet består af et almindeligt 10-kontakters sikringsrelæ, der er sammenbygget med et telefonrelæ. Sikringsrelæets tiltrækning er gjort betinget af telefonrelæet, som igen er tiltrækningsforsinket ved hjælp af en kondensator. Om kondensatorforsinkelse vil senere blive fortalt. Fig. 26. Relæ for jævnstrømslinieblok. Fig. 27. Princip for polariseret relæ. I de automatiske linieblokanlæg anvendes et specielt relæ bestående af et polariseret relæ og et almindeligt telefonrelæ, sammenbygget i en 10-kontakters dækkasse. Princippet i det polariserede relæ fremgår af fig. 26; alt efter magneti- Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-14 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

15 seringsstrømmens retning vil ankeret trækkes mod nord- eller sydpolen af en permanent magnet. Relæet får således 3 stillinger: +, og 0, idet ankeret holdes i en midterstilling, når der ingen strøm går i spolen. Det polariserede relæ skal registrere de positive og negative strømimpulser, som sendes gennem skinnestrengene ved togets passage af bloksignalerne, mens telefonrelæet overvåger besættelsen af sporisolationen mellem to bloksignaler. I linieblokanlæg for elektrificerede strækninger benyttes i stedet for det polariserede relæ et 3-stillings vekselstrømsrelæ, i hvilket kontakterne bevæges af en asynkronmotor. Fig. 28. Princip for RF-relæ. Fig. 28a. 3 RF-relæer i fælles kasse. Til brug i sikringsanlæg med stort relæbehov - det vil først og fremmest sige anlæg med rangertogveje - har DSI konstrueret en særlig lille relætype med 8 kontakter - type RF (fig. 28). Kontaktfjedrene sidder her ikke på kontaktstøtter men er fastspændt direkte i et specielt udformet bakelitstykke. Der er 4 vandrette rækker med hver 2 x 2 sammenhørende kontaktfjedre. Linealen er af bakelit, og kontaktstavene består af to indbyrdes isolerede dele, som hver slutter eller bryder een kontakt. Kontaktsystemet er monteret direkte på magnetsystemet ligesom ved RA-relæerne. Da linealen er for let til at give tilstrækkeligt kontakttryk, er den belastet med en fjeder. RF-relæerne anvendes ikke enkeltvis, men indbygges 3 ad gangen i en 10-kontakters dæk- Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-15 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

16 kasse, idet de monteres med et befæstigelsesstykke på et specielt udformet låg. I dette låg er anbragt ialt 54 klemmer for kontakter og spoletilslutninger; man har derfor måttet give afkald på inspektions- og justeringsvinduet. Kontaktfjedre og spoleender er forbundet med de tilhørende klemmer ved påloddede ledninger. I relæanlæg med rangertogveje findes ensartede grupper af relæer med analoge afhængigheder indenfor hver gruppe. Sådanne relægrupper dannes af indtil 15 RF-relæer, der indbygges i en fælles metalkasse, gennem hvis glasforside man kan iagttage relækontakterne. Ledningsforbindelserne indenfor relægruppen lægges inde i kassen, samtidig med at relæerne monteres; forbindelserne til "omverdenen" er ført til multistik på kassens bagside. Disse stik passer ind i tilsvarende stik, der er anbragt på en montageplade, som ophænges i relæstativet. Fra multistikkene føres forbindelserne via påloddede ledninger til monteringsklemmer, ligeledes placeret i montagepladen, og til disse klemmer sker så den egentlige ledningsmontage i relæstativet. Ved dette arrangement opnår man, at hele relægruppen kan udskiftes, uden at een ledning løsnes. Fig. 29. Relægruppe. Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-16 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

17 Relæstativer. Relæerne er ved de allermindste sikringsanlæg ophængt i et skab under betjeningstavlen. Ved alle større anlæg anbringes de i stativer i et særligt relærum, og betjeningspulten indeholder udover trykkontakter og lamper kun de såkaldte vækkere - alarmklokker, der markerer sporskifteomstilling, togvejsopløsning og lignende. Relæstativerne er delt i 6 etager, der benævnes 0-5 oppefra og nedefter. Endvidere opdeles stativerne i lodrette "felter" med en bredde = to relæpladser. I den øverste, 0-te etage anbringes modstande, sikringer og plader med klemmer (returklemmer), mens relæerne beslaglægger de øvrige etager. Allernederst i relæstativerne sidder endemufferne for de kabler, der fører til stativet. Felterne nummereres 01, 02, 03,... o.s.v. Et felt kan f.eks. indeholde de relæer, der styrer et sporskifte og 2-3 felter ved siden af hinanden kan indeholde relæer, modstande, sikringer o.s.v. for et signal med tilhørende togveje. Nogle felter - eventuelt et helt stativ - beslaglægges af blinkere, transformatorer, ensrettere og lignende apparater, der deltager i anlæggets strømforsyning. Klemmenummerering og ledningsføring. Hver eneste tilslutningsklemme er kendetegnet ved et nummer, der angiver klemmens placering. De to eller tre loddeflige på trykkontakter og tableaulamper har dog et fælles nummer, nemlig den pågældende kontakts eller lampes "længdeog breddegrad" (se fig. 14), altså f.eks Relæklemmernes numre er sammensat af 3 ciffergrupper, hvoraf den første gruppe angiver klemmens etage-nummer, den sidste klemmens felt-nummer og den mellemste klemmens plads i det ved etage- og felt-nummeret bestemte rum, der f.eks. kan være udfyldt af to relæer eller en relægruppe. Klemmerne sidder jo ordnet i lodrette og vandrette rækker, og det sidste ciffer i 2. gruppe angiver netop den lodrette rækkes nummer, mens det eller de to første cifre er nummeret på den vandrette række. Systemet fremgår af fig. 30. Numrene på kabelendemuffernes klemmer minder om relæklemmenumrene, kun er første ciffergruppe her altid tallet 9 og den sidste et løbenummer for endemuffen. Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-17 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

18 Fig. 30. Ledningsmontagen i relæstativ og betjeningspult udføres med plastikisoleret kobbertråd, der trækkes fra klemme til klemme. En ledningsafgrening vil således altid ske på en forhåndenværende klemme. Ledningerne sammenbindes til bundter, dog således at de enkelte ledere kan trækkes ud ved senere ændringer. Ib Nielsen: DSB s relæsikringsanlæg 4-18 Kap. IV (nr. 3/60, 6/60 & 2/61)

V. Relæsikringsanlæggenes strømløb. Strømskemasignaturer.

V. Relæsikringsanlæggenes strømløb. Strømskemasignaturer. V. Relæsikringsanlæggenes strømløb. Strømskemasignaturer. Det synes ved første øjekast mest nærliggende at afbilde et sikringsanlægs strømløb geografisk, således at de enkelte komponenter i anlægget tegnes

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility

SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5. Kort generel funktionsbeskrivelse. Mobility SIMATIC-baseret sikringsanlæg SICAS S5 Kort generel funktionsbeskrivelse Mobility 1 Sikringsanlægget SICAS S5 er et elektronisk sikringsanlæg baseret på Siemens PLC-systemet SIMATIC. I Danmark er der installeret

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

SIN-L Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad SIN-L Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 19 20 31 32 45 46 50 51 53 54 61 62 63 64 65 67 68 69 71 72 75 76 77 78 81 82 83 86 87 89 90 98 99 100 101 102 105 106

Læs mere

6. Elektrisk. 6.1 Elektrik (230V)

6. Elektrisk. 6.1 Elektrik (230V) 6. Elektrisk 6.1 Elektrik (230V) Bestemmelse: Fig.: Forklaring: 6.1.1 I modulerne må der ikke findes kabler eller ledninger som fører 230V netspænding. 6.1.2 Der må udelukkende anvendes transformere som

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Taastrup 1-2 Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s 13.07.2007 1 Lokal Rangerinstruks Taastrup 2-1 Fordeling: DSB S-tog a/s Trafiksikkerhed DSB

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG REITZELS MODELBANEBØGER Af Paul Egon Jensen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 5 1955 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Klicheerne til afsnittet

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Electrotren 2051 DSB MZ 1405

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Electrotren 2051 DSB MZ 1405 Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Electrotren 2051 DSB MZ 1405 Electrotren DSB MZ 1404 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Teknisk Meddelelse Nr. 64 / 17.01.2014 Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Forbedring af slukkefunktionen i relægruppeanlæg ved anvendelse af hjulsensor kombineret med enkel

Læs mere

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1

Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Forsøgsoversigt Magnetisme Hvilke stoffer tiltrækkes af en magnet? 5.0.1 Hvordan gøres en savklinge magnetisk? 5.5 + 5.5.note Hvordan bestemmes og testes polerne på savklingen? 5.5 + 5.5.note Hvordan fjernes

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog Codoor CD3500 DK Teknisk Håndbog Copyright Februari 2002 Bewator AB, Solna, Sverige Materiale fra den tekniske vejledning til CD3500 må kun kopieres med forudgående skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Ombygning af Roco drejeskive til digital

Ombygning af Roco drejeskive til digital Ombygning af Roco drejeskive til digital Den originale styreboks erstattes af nyt styreprint. Der skal tilsluttes 2 dekodere. Den ene dekoder er til bevægelsen af broen og er indbygget i det nye styreprint.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Freja H0 Modeltog

Freja H0 Modeltog Freja H0 Modeltog www.freja-modeltog.dk Ombygning af Viessmann armsignalmaster med Freja Modeltogs armsignaler http://www.htmj.dk/tipstricksindx.htm Montering og Installation af Viessmann armsignal Jeg

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02 (19) () (12) PATENTSKRIFT (1) Int.Cl.: E 0 C 19/00 (200.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 0094 (22) Indleveringsdato: 2012--02 (24) Løbedag: 2012--02 (41) Alm. tilgængelig: 2014-04-03 (4) Patentets meddelelse

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af

Hi01. SSB ORS 03/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af SB ORS 03/2017 Hi01 SSB ORS 03/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 03/2017 19.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gyldig

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU)

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_mcu.pdf

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 29 AC / QCAV / MTD CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder

Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Begrænsningen ligger normalt i tre forhold: Lagerstørrelse Antal indgangsenheder Antal udgangsenheder Programmerbare styresystemer Løs programmeringsenhed Det vil dog ofte være formålstjenligt af have

Læs mere

AXA Remote. Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer.

AXA Remote. Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer. AXA Remote Fjernbetjent åbning og lukning af loftvinduer og tophængte (udadgående) vinduer. AXA Remote De er nu ejer af et AXA kvalitets-produkt. For at sikre en problemfri betjening af dette produkt,

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til Vejledning til Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Boostere på modelbanen

Boostere på modelbanen Boostere på modelbanen Er der behov for mere effekt til driften af lokomotiver end fx Intelliboxen kan klare, kan installation af en eller flere boostere blive nødvendigt. Her er en beskrivelse af boostersystemet,

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport.

www.cj-montage.dk Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Elevatorlift en NEM løsning Elevatorlift udført i aluminium til persontransport. Ideel løsning ved ejendomsfornyelse. Elevatorliften kan leveres med ønsket løftehøjde op til 20 meter. Kan monteres hvor

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere