Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende"

Transkript

1 Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten af forenklet HKT (F-HKT) linjeledersløjfer på S-bane strækningen Lyngby - Hillerød, inklusiv de tilhørende stationer Lyngby, Holte, Birkerød, Allerød og Hillerød. Udarbejdet af: Michael Wessel Nielsen / Atkins Kontrolleret af: Dor, lok Godkendt af: Cask for Gee lok Gyldig fra: Gyldig til: indtil videre Normniveau: Erstatter: BN1 Ingen Underretning: Via Web, Pro Arc og fælles mail Trafikstyrelsen Sikkerhed & Kvalitet Teknisk Drift Anlæg og Fornyelse Produktion Banedanmark Amerika Plads København Ø Telefon: Telefax: Internet: ISSN: Copyright Banedanmark Teknisk meddelelse nr. 22 / SB, side 1 (7)

2 F-HKT på strækningen Lyngby - Hillerød Anvendelsesområde Denne tekniske meddelelse er gældende for stationer og fri bane på S-bane strækningen Lyngby - Hillerød. Strækningen er udstyret med F-HKT. Formålet med meddelelsen er at opstille regler for funktionaliteten inkl. opgradering af F-HKT linjelederinstallationer på strækningen. Linjelederinstallationerne tilpasses de eksisterende stations- og strækningssikringsanlæg. De trafikale køreregler fremgår af SIN (Ø) instruks 8.0 Kørsel på S-baner. Overordnet funktionsbeskrivelse Linjelederinformation udsendes ved aftastning af signalvisning eller anden status i sikringsanlægget. Hver information består af to frekvenser som udsendes skiftevis i 100 msek. Linjelederinformationen har samme opbygning som for HKTtogkontrolanlæg. Men for F-HKT er informationen begrænset til Y-information (370 Hz Hz), Stop-information (SV = 370 Hz Hz) eller Ingen-information. Linjelederinstallationerne er udstyret med forenklet HKT-sendeboks, som tillader etablering af en linjeledersløjfe på maksimalt 100 m. Den minimale linjelederlængde svarer til den maksimale informationserkendelses tid ved skift af linjelederinformation (Se afsnittet: Informationserkendelsestid ). Placering af F-HKT linjeledersløjfer I-, VI- og AM-signaler: Signalet udstyres med linjeledersløjfe på op til 100 m. Linjelederens slutpunkt placeres 25 m foran signalet. Standsningsmærke nr opstilles 30 m foran signalet (dvs. 5 m foran linjelederens slutpunkt). Den samlede bremsevej til farepunktet består af linjelederen, afstanden fra linjelederens slutpunkt til signalet og sikkerhedsafstanden efter signalet. S-toget modtager stopinformation tidligere ved anvendelse af den tilladelige linjelederlængde på 100 meter. Efter modtagelse af stopinformation udløses nødbremsning til stilstand ved ophør af linjelederen og dermed bortfald af linjelederinformation. PU-signaler: Signalet udstyres med linjeledersløjfe på op til 100 m. Linjelederen placeres ved det ekspeditionsmæssige standsningssted og ikke umiddelbart foran signalet. Ved flere PU-signaler i samme spor og køreretning etableres en enkelt linjeledersløjfe. Ved togvejsspor med PU-signaler for begge køreretninger skal de to linjeledere udlægges forskudt, så de ikke overlapper. Standsningsmærker er opstillet til angivelse af et ekspeditionsmæssigt standsningssted. Ved flere standsningsmærker i samme spor og køreretning skal linjelederen dække mærkerne, som kan placeres inden for en linjeledersløjfe på op til 100 m. Linjelederen skal som minimum dække standsningsmærket, som er placeret nærmest PU-signalet (med en margin på minimum 2 m bagved mærket). Eksempel på placering af linjeledersløjfe ved flere standsningsmærker i samme spor: Teknisk meddelelse nr. 22 / SB, side 2 (7)

3 Linjelederen skal endvidere anvendes til etablering af flankesikring for togveje med signalmæssig dækning. Ved igangsætning fra standsningsstedet skal toget nødbremses inden farepunktet, hvis stopinformation modtages fra linjelederen. I dette tilfælde er togets maksimale hastighed begrænset til 35 km/t. Afstanden til farepunktet fra linjelederens slutpunkt skal være mindst 70 m (svarende til nødbremsevejlængden fra 35 km/t). Linjelederlængden skal være mindst 37 m, dog tillades en kortere linjelederlængde på stationer med faste hastighedsnedsættelser jf. informationserkendelsestid. Bremsevejlængden inden farepunktet skal vurderes for togveje med signalmæssig dækning. Det skal fremgå af vurderingen, om der er behov for indførelse af supplerende gensidige togvejsspærringer i sikringsanlægget eller forøgelse af togvejens sikkerhedsafstand. En risikovurdering skal udarbejdes, såfremt en linjeledersløjfe ikke kan etableres i henhold til ovenstående retningslinjer på grund af lokale forhold. Risikovurderingen skal angive, om der er behov for etablering af risikoreducerende tiltag. På grundlag af vurderingen skal der ansøges om dispensation fra nærværende tekniske meddelelse. U-signaler: Signalgivning "kør" fjernes i PU-signaler ved udkørsel mod højre spor. Herved vil U- signalet ikke være togvejsendepunkt i en udkørselstogvej. Linjelederinstallationen ved U-signalet opretholdes af hensyn til udkørsel med signal stop og ryk frem fra PU-signalet samt i tilfælde af udrangering ud af stationen. Den nuværende linjelederlængde og linjelederens placering ændres ikke. VU-signaler: Signalet udstyres ikke med linjeledersløjfe. Ved udkørsel mod venstre spor viser VUsignalet altid "kør", før det foranstående PU-signal viser "kør". DV-signaler: DV-signaler, som anvendes til signalmæssig dækning af togveje, kan udstyres med linjeledersløjfe af hensyn til flankesikring. Linjelederens slutpunkt placeres 10 m foran signalet. Standsningsmærke nr opstilles 12 m foran signalet (dvs. 2 m foran linjelederens slutpunkt). I opstillings- og sidespor med tilladt hastighed på 25 km/t ved rangering etableres en linjeledersløjfe på mindst 12 m, i øvrige tilfælde gælder minimale længder som anført i afsnittet: Informationserkendelsestid Grænseflade til sikringsanlæg Forenklet HKT sendekortet kan modtage 3 forskellige indgangssignaler fra sikringsanlægget via antivalente og potentialfrie kontakter: Y-signal (indgange Y og Y inverteret) S-signal (indgange S og S inverteret) Slukkesignal (indgange sluk og sluk inverteret) På grundlag af signalerne fra sikringsanlægget udsendes følgende linjelederinformation: Y-signal aktivt Y-information udsendes S-signal aktivt Stopinformation udsendes ( Stop vandret ) Slukkesignal aktivt Ingen information udsendes Et aktivt slukkesignal har højst prioritet og slukker både Y- og Stop-information. En fejltilstand indtræffer ved samtidigt Y- og S-signal. Ved fejl udsendes stopinformation, såfremt slukkesignalet er passivt. Ved fejl i slukkesignalet udsendes ligeledes stopinformation. Teknisk meddelelse nr. 22 / SB, side 3 (7)

4 Ved fejl i en F-HKT linjelederinstallation sendes en individuel alarm til fjernstyringssystemet på S-banen (Driftscenter Hovedstad). Alarm afgives ved: en intern fejl i udstyret ved afbrydelse eller kortslutning af linjeledersløjfen ved for lav spænding eller ingen spænding til F-HKT boksen (sendekortet) Udsendelse af linjelederinformation For de enkelte signaltyper udsendes linjelederinformation som angivet i bilag 1 til denne tekniske meddelelse. I- og VI-signaler: Linjelederen skal være slukket/bortkoblet ved kørsel ad modsatrettet spor, da stopinformation ellers udsendes til S-toget. AM- og U-signaler: På et banestykke skal anvendes det samme overordnede princip for udsendelse af linjelederinformation. For et U-signal skal udsendes linjelederinformation efter samme princip som for det efterfølgende AM-signal. Linjelederen skal være slukket/bortkoblet ved kørsel ad venstre spor, da stopinformation ellers udsendes til S-toget. PU-signaler: Mulighederne for udsendelse af linjelederinformation kan være begrænset på grund af sikringsanlæggets opbygning og funktion. Togvejsfastlægning, sporskiftestilling og frigivning af et stedbetjeningsområde mv. kan indgå i betingelserne for udsendelse af linjelederinformation. Linjelederen skal være slukket ved kørsel i modsat retning af signalet, da stopinformation ellers udsendes til S-toget. Et holdende S-tog må ikke kunne modtage stopinformation fra linjelederen til PU-signalet i den modsatte køreretning. DV-signaler: Y-information udsendes ikke. Stopinformation udsendes ved signal "forbikørsel forbudt" fra DV-signalet, såfremt sporisolationen foran DV-signalet er besat. Mobilt HKT-anlæg S-tog litra SA og SE er udstyret med mobilt togkontrolanlæg af typen LZB 804/HKT. Det mobile HKT-anlæg modtager linjelederinformation fra det faste F-HKT anlæg. Stopinformation: Ved modtagelse af stopinformation indledes en driftsbremsning mod målhastigheden 25 km/t. Den beregnede driftsbremsekurve er afhængig af S-togets aktuelle hastighed V tog ved modtagelse af stopinformation. V tog 25 km/t: V tog < 70 km/t: V tog 70 km/t: Ingen driftsbremsning indledes. Målhastigheden sættes til 25 km/t Driftsbremsekurve fra V tog til 25 km/t beregnes og udføres Driftsbremskurve fra 70 km/t til 25 km/t beregnes og udføres. Nødbremsning indledes ved V tog 80 km/t Den beregnede driftsbremsekurve er 7 km/t højere end de ovennævnte hastighedsværdier, svarende til den fastlagte hastighedstolerance. Teknisk meddelelse nr. 22 / SB, side 4 (7)

5 En automatisk nødbremsning ophører, når S-togets hastighed er mindre end modtaget HKT-information + 8 km/t. Ved modtagelse af stopinformation ophører drifts- og nødbremsningen ved henholdsvis 30 km/t ( km/t) og 33 km/t ( km/t), idet en hystereseværdi på 2 km/t er indlagt i bremseaktiveringen. HKT-fejl: Nødbremsning til stilstand udløses automatisk ved ophør eller udfald af stopinformation i mere end 0,6-1,2 sekunder. Dette gælder også, hvis S-toget har passeret linjeledersløjfen ved signalet. Efter kvittering kan S-toget fremføres med højst 40 km/t. Informationserkendelsestid: Erkendelsestiden ved skift af HKT-information udgør 0,6 s under normale forhold og op til 1,2 s i en fejlsituation (som f.eks. ved manglende HKT-information). Den minimale linjelederlængde svarer til den maksimale erkendelsestid på 1,2 s. Erkendelsestiden er i nedenstående tabel omregnet til en afstand afhængig af hastigheden. Den anførte hastighed er overvågningshastigheden ved aktivering af nødbremsningen. Maksimal erkendelsestid for LZB 804/HKT Hastighed (km/t) Erkendelsestid (m) Teknisk meddelelse nr. 22 / SB, side 5 (7)

6 Bilag 1: Funktionsskemaer for linjelederinformation Bilaget indeholder et skema for hver signaltype, som forefindes på S-bane strækningen Lyngby Hillerød. Skemaet angiver hvilken linjelederinformation, som udsendes fra linjeledersløjfen ved signalet. I-signal Normalstilling Stop Stop vandret Indkørselstogvej Stop og ryk frem Stop vandret Indkørselstogvej Kør Y-information Gennemkørselstogvej Kør igennem Y-information Udkørsel til venstrespor Stop Slukket VI-signal Venstresporkørsel Stop Stop vandret Indkørselstogvej Kør Y-information Højresporkørsel Forbikørsel forbudt Slukket PU-signal Normalstilling Forbikørsel forbudt Stop vandret Indkørsels-/udkørselstogvej Stop Stop vandret Udkørselstogvej Stop og ryk frem Stop vandret Udkørselstogvej Kør Y-information Udkørselstogvej Kør igennem Y-information Togvej fastlagt modrettet Forbikørsel forbudt Slukket Rangering Signalet annulleret Slukket Rangering Forsigtig forbikørsel forbudt Slukket Rangering Forbikørsel tilladt Slukket DV-signal Normalstilling Forbikørsel forbudt Slukket Isolation foran signalet besat Forbikørsel forbudt Stop vandret Rangering Signalet annulleret Slukket Rangering Forsigtig forbikørsel forbudt Slukket Rangering Forbikørsel tilladt Slukket Teknisk meddelelse nr. 22 / SB, side 6 (7)

7 U-signal Normalstilling Stop Stop vandret SORF indkoblet Stop og ryk frem Y-information Udkørselstogvej Kør Y-information Udkørselstogvej Kør igennem Y-information Indkørsel fra venstrespor Stop Slukket VU-signal Signalet udstyres ikke med linjeledersløjfe AM-signal Højresporkørsel Stop Stop vandret SORF indkoblet Stop og ryk frem Y-information Højresporkørsel Kør Y-information Højresporkørsel Kør igennem Y-information Venstresporkørsel Stop Slukket Teknisk meddelelse nr. 22 / SB, side 7 (7)

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959

Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Teknisk Meddelelse Nr. 64 / 17.01.2014 Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 Forbedring af slukkefunktionen i relægruppeanlæg ved anvendelse af hjulsensor kombineret med enkel

Læs mere

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN2-75-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 Udgivet 01.02.2007 Side 2 af

Læs mere

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013)

Banenorm BN1-38-5a. Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer. (Udkast 11.07.2013) BN1-38-5a Godkendt til intern høring Udgivet: xx.xx.20xx Overordnet ansvar: f/spk jbnc Jacob Bech Nicolaisen 12.07.13 Godkendt: yy.yy.20yy Ansvar for indhold: bnie Bo Nielsen 12.07.13 13-00109 Ansvar for

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN1-14-2. Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar Lars Forsting Side 1 af 64 Ansvar for indhold Bo Nielsen Ansvar for fremstilling Niels Fischer-Nielsen Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer

Læs mere

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg

BN3-76-1. Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Overordnet ansvar: Marianne E L Otto Ansvar for indhold: Poul Henning Dreholm Ansvar for fremstilling Sine M Vorre Fjernstyring af sikringsanlæg Udgivet 01.02.2007 Side 2 af 99 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg

Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg Køreledningsanlæg og stærkstrømsanlæg SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Dokument: SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner Udgave: 03.00 Udgavedato: 25.06.2014

Læs mere

IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning.

IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning. IV. Relæsikringsanlæggenes praktiske udformning. Et relæanlægs hovedbestanddele er betjeningspulten og relæudstyret, som tilsammen erstatter de ældre centralapparater. Hertil kommer så - ligesom ved elektro-mekaniske

Læs mere

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar

Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Bilag 1a. Procedurer for rå kobber og delt rå kobber trådpar Dette bilag udgør bilag 1a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller

Læs mere

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG

SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG SIGNALER OG SIKRINGSANLÆG REITZELS MODELBANEBØGER Af Paul Egon Jensen VEJLEDNING OG PRAKTISKE VINK I OPBYGNING OG DRIFT AF MODELJERNBANER BOG 5 1955 C. A. REITZELS FORLAG AXEL SANDAL Klicheerne til afsnittet

Læs mere

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer

Banenorm BN2-15-2. Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Godkendt 21.12.07 Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-01 149 Kbh. K Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL

ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL 10.12 TRAFIKSTYRELSEN ANALYSE AF POTENTIALET FOR UDBYGNING AF PADBORG KOMBITERMINAL ENDELIG UDGAVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0061 DA 01.01.2007 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere