Indhold. En kort gennemgang af projektet Fra vindkraft til varmepumper. 1. Fleksibelt elforbrug. Energistyrelsen og alle interesserede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. En kort gennemgang af projektet Fra vindkraft til varmepumper. 1. Fleksibelt elforbrug. Energistyrelsen og alle interesserede."

Transkript

1 Til Energistyrelsen og alle interesserede. En kort gennemgang af projektet Fra vindkraft til varmepumper 2. maj 2012 OKJ/JUP Indhold 1. Fleksibelt elforbrug SmartGrid Ready varmepumper Flytte forbrug Optimal drift gennem online-målinger Virtual Power Plants som balanceredskab Konklusion Next step Fleksibelt elforbrug Nyt fleksibelt elforbrug inden for transport og opvarmning er væsentligt at få integreret ind i fremtidens energisystem, der er fri for fossile brændsler. Det fleksible elforbrug er nødvendigt for omstillingen bort fra olie og over mod vedvarende energi, der i Danmark primært kommer til at bestå af vindkraft. Det er derfor essentielt at det nye fleksible elforbrug, ved hjælp af Smart Grid, kan optage og supplere de store mængder vindkraft, som allerede i 2020 forventes at udgøre 50 pct. af elforbruget i Danmark. Varmepumpeprojektet "Fra Vindkraft til Varmepumper" har netop undersøgt mulighederne for, at elforbruget til varmepumper via etablering af en konkret Smart Grid-løsning og fælles it-platform kan bringes til at agere fleksibelt ud fra eksempelvis elpriser, vindkraftandel eller øjeblikkelig CO 2 -emission. Dok /12, Sag 10/3664 1/10

2 Energinet.dk har i samarbejde med to ForskEl-projekter gennemført forsøg med afprøvning af intelligent styring af varmepumper i forhold til elsystemet i 300 én-familie huse i Danmark. Projektet har kørt i perioden 2010 til De to ForskEl projekter ledes af henholdsvis Nordjysk Elhandel og Teknologisk Institut og bidrager med analyse, udvikling og demonstration af, hvordan intelligent fjernstyring af individuelle varmepumpesystemer opbygges, dimensioneres og implementeres. Alt sammen uden at forbrugerne mærker forringelse i komfort og samtidig får en økonomisk gevinst og glæden ved at bidrage til klimaindsatsen. De opnåede resultater er demonstreret i praksis ved, at en balanceansvarlig puljer en mindre del af varmepumperne i en virtuel power plant (VPP), med henblik på både at flytte forbruget og at levere regulering, balancering og systemydelser i energisystemet. Andre installationer styres individuelt efter elpriser og vejrprognoser. 2. SmartGrid Ready varmepumper Energinet.dk har fået udviklet en styre- og dataopsamlingsboks til eftermontering i de medvirkende varmepumpeinstallationer. Den kan styre varmepumpen via en simpel relæ funktion (EVU) samt måle elforbrug, varmeproduktion og en række temperaturer. Denne boks er grundlaget for projektets styring af varmepumperne og hermed det første bud på en standard for smart-gridready varmepumper. Styreboksen er udviklet efter Open Source princippet, hvor leverandøren LIAB ApS har forpligtet sig til at offentliggøre udviklet hardware og stille software kildekode til rådighed for andre aktører, så projektets resultater hurtigt kan implementeres i kommercielle produkter. Endvidere er boksen forberedt for implementering af internationale kommunikations- og sikkerhedsstandarder, der allerede i dag anvendes andre steder i elsystemet. Energinet.dk har afholdt flere seminarer om Open Source projektet, med deltagelse af kommercielle aktører og andre interesserede, hvor et mere teknisk indblik i styreboksens funktionalitet og kommunikationssnitflader blev forelagt. Der er også oprettet et Open Source Community, hvor andre inviteres til den videre udvikling af boksen. Hardware og software er dokumenteret på hjemmesiden Der er for alle de medvirkende varmepumper lavet vejledninger til, hvordan styreboksen skal forbindes til varmepumpen og hvordan varmepumpen skal indstilles for at den eksterne EVU-styring bliver funktionel. Disse vejledninger ligger ligeledes på hjemmesiden. Når styringen påbegyndes bliver husejerne kontaktet, så varmepumpen kan blive indstillet til ekstern styring. Det er op til projektets parter at sikre at denne indstilling foretages korrekt inden styringsforsøgene påbegyndes. Dok /12, Sag 10/3664 2/10

3 2.1 Flytte forbrug Varmepumper er sammen med elbiler nogle af de mest oplagte teknologier til flytbart fleksibelt elforbrug. De har det til fælles, at selve elforbruget er stort og ikke direkte tidsmæssigt knyttet til den leverede energitjeneste - indeklima og transport. I begge tilfælde kan opladningen ske forskudt, og for varmepumper kan elforbruget typisk frem- eller udskydes fra flere timer op til et døgn. For at kunne levere fleksibelt elforbrug skal det være en effektiv varmepumpe placeret i en bygning der er godt isoleret og hvor vandtank og bygning sikrer en tilpas stor lagerkapacitet til varmeenergi. Vandtanken skal samtidig muliggøre overproduktion af varme uden at bygningens temperatur stiger betydeligt, med dertil hørende indeklima gener og lavere virkningsgrad i varmepumpen. Varmepumpernes svaghed i relation til fleksibelt elforbrug er det varierende energibehov på årsbasis, hvilket sætter fokus på varmepumpernes dimensionering. I forår og efterår er opvarmningsbehovet beskedent. Her er det muligt at implementere en driftsstrategi der fokuserer på at vælge den eller de driftstimer i døgnet, hvor elprisen er lavest. Langt hovedparten af opvarmningsbehovet og dermed elforbruget finder dog sted i de kolde vintermåneder. Her er varmepumpen i drift i mange af døgnets timer, hvorfor styringsstrategien er at undgå timer, hvor elprisen er særlig høj. I de koldeste perioder har varmepumpen en meget lille fleksibilitet. Da anlægget med gængs dimensionering kører nærmest på fuld tid for at holde huset opvarmet, er dynamikken begrænset selv i forhold til at blot undgå de dyreste timer. I projektet er det dog vist, at her i februar 2012, hvor det var meget koldt, var det muligt at undgår drift i den dyreste time. Dette er også vist i DONG Energy s eflex projekt. I begge projekter er der anvendt en simpel styring, hvor der ikke er taget hensyn tilen eventuel over opvarmning af huset før varmepumpen stoppes. Der er heller ikke taget hensyn til vejrprognoser i disse simple forsøg. For varmepumper gælder for det første, at varmepumpens dimensionering bør sikre rigelig kapacitet til at forsyne bygningen med varme og varmt brugsvand, selv i meget kolde perioder. Overkapaciteten giver mulighed for at styre udenom timer med særligt dyre produktions- og distributionsomkostninger. Etablering af supplerende elpatroner som kompensation for manglende kapacitet i årets koldeste perioder, vil være direkte skadeligt for elsystemet. I årets koldeste timer har elsystemet store udfordringer med at opretholde den nødvendige produktion og distribution af el, hvorfor en ineffektiv varmeproduktion i netop disse timer vil være uheldig. For det andet ligger den økonomiske værdi for varmepumper med mange driftstimer netop i at undgå de dyre timer. Markedet for de meget lave elpriser vil blive udnyttet og udfyldt af fjernvarmeværkerne og øvrigt konvertibelt elforbrug, der kan skifte brændsler og lagre store energimængder. Dok /12, Sag 10/3664 3/10

4 Hvis varmepumperne har den rigtige dimensionering kan styring efter spotpriser i dag give en besparelse på typisk 5 øre/kwh (50 kr./mwh) eller nogle få hundrede kr. om året. Dette kan eftervises ved at se på de udsving der pt. er i elspotpriserne fra Nordpool. Varmepumperne kan med fordel kombinere spotpris-optimering med reguleringsydelser i selve produktionsdøgnet. Regulerkraftpriserne har en langt større spredning, hvilket gør det attraktivt for varmepumper med ledig kapacitet at levere reguleringsydelser. Ved en effektiv styring skønnes besparelsen til maksimalt 10 øre/kwh (100 kr./mwh) med dagens elpriser. Det skal dog bemærkes, at småforbrugeres ageren i et sådant marked forudsætter åbne regulerkraftpriser, som kundens styresystem kan få adgang til, eller tilkobling til en fælles driftsstyring (VPP). Dette er pt. ikke muligt Når vindkraftens andel stiger mod 50% forventes den økonomiske værdi ved at undgå de dyre spidslasttimer og tilbyde regulerkraft-ydelser at stige. Hertil kommer mulige besparelser som følge af netselskabernes indførsel af tidsdifferentierede nettariffer, der forventes at ligge i forlængelse af udrulningen af Smart Grid i distributionen. Tabel 1. Skønnede besparelse ved optimering af varmepumpes drift. Spotpris-optimering 5 øre/kwh Balancemarkeds-optimering 5 øre/kwh Tidsdifferentieret nettarif 5 øre/kwh Samlet, potentiel besparelse 15 øre/kwh DONG Energy s eflex projekt har afprøvet mulighederne for at flytte elforbrug væk fra de perioder, hvor elnettet er mest belastet. 75 husstande har deltaget i projektet, og det er lykkedes at flytte cirka halvdelen af forbruget væk fra de kritiske tidspunkter ved hjælp af tidsdifferentierede nettariffer og spotprisoptimering. Fleksibiliteten fra varmepumperne er faldende jo koldere det er. Netop i kolde perioder kan pålidelige vejrprognoser øge fleksibiliteten igen, så samtidigt effektforbrug fra alle varmepumper undgås. Ved at op- og aflade husene før og under en kuldespids, kan en fleksibel styring langt hen ad vejen erstatte forstærkninger af distributionsnettene. På baggrund af markedsdata fra har Energinet.dk gennemført beregninger på et standard-hus med et årligt gennemsnitligt varmebehov på 18,1 MWh. For varmepumpernes vedkommende svarer dette til et elforbrug på ca kwh ved en COP-faktor på 3, og en maksimal eleffekt på ca. 4 kw. Hvis det antages at varmepumpen kører fleksibelt og det er muligt at flytte de dyreste timer til timer med gennemsnitlige priser for driftsdøgnet, kan den årlige besparelse på elforbruget beregnes til ca. 120 kr./år. I disse overvejelser indgår kun besparelser som følge af flytning af elforbrug ud fra ændringer i spotprisen. I fremtiden hvor der eventuelt også vil blive givet mulighed for, at den enkelte forbruger kan agere på regulérkraftpriser og tids diferentierede nettariffer, vil det blive mere attraktivt for forbrugerne at styre deres elforbrug til varmepumpen så fleksibelt som muligt. For den enkelte for- Dok /12, Sag 10/3664 4/10

5 bruger vil besparelserne ved flytning af et par timers forbrug inden for det enkelte døgn dog stadig udgøre under 500 kr. årligt også i et længere perspektiv, hvor det forventes at udsvingene i spot- og regulérkraftpriserne bliver større, end de er i dag. Bliver varmepumperne derimod ikke styret fleksibelt ud fra markedets prissignaler, skal der være tilstrækkelig spidslasteffekt, som kan sikre den fornødne effekt selv i de situationer, hvor varmepumperne kører for fuld kraft. Ved en antagelse om at spidslasteffekten skal tilføres i form af gasturbiner vil prisen blive kr/mwh, eller omtrent en fordobling af den pris, som forbrugeren i dag betaler for el inkl. tariffer og afgifter. Uanset hvordan spidslasteffekten tilvejebringes, vil udbredelsen af flere ustyrlige varmepumper stille krav om højere spidslast-effekt, både i form af net- og produktionskapacitet. Projektet har vist, at selv i perioder med meget koldt vejr er det muligt både teknisk og komfortmæssigt at flytte elforbruget væk fra spidslastperioder om formiddagen og i kogespidsen mellem kl kl Hvor mange timer, der flyttes, afhænger dels af bygningens varmekapacitet og isoleringsgrad og dels af anlægsudformningen, og om der er installeret en buffertank, så mange start/stop af varmepumpen kan undgås. Varmepumper, der installeres i velisolerede og "tunge" bygninger, er mest energieffektive og egner sig bedst til fleksibelt elforbrug. 2.2 Optimal drift gennem online-målinger Varmepumper er udpeget som én af de helt centrale teknologier når Danmark skal være fri for fossile brændsler. I kontrast hertil har salget af varmepumper været ganske beskedent i de seneste år - på trods af offentlige tilskud. Set fra forbrugersynspunkt fremstår varmepumper i dag som en stor investering med en ikke ubetydelig usikkerhed om installationsomkostninger og den faktiske energieffektivitet. Sidstnævnte synes underbygget af de hidtidige målinger i demonstrationsprojektet. Energinet.dk s demonstrationsprojekt fokuserede oprindelig på, at varmepumperne skulle levere fleksibelt elforbrug. Udgangspunktet var, at disse varmeanlæg i øvrigt fungerede hensigtsmæssigt og nu blot skulle få en ekstra opgave og indtjeningsmulighed. De hidtidige erfaringer fra Energinet.dk s demonstrationsprojekt peger imidlertid på, at en del anlæg ikke kører optimalt og har behov for justeringer og fortløbende overvågning. Det skal særlig bemærkes, at det økonomiske tab ved lav energieffektivitet er væsentlig større end de mulige gevinster ved at levere fleksibelt elforbrug. Det kan være mange årsager til at en varmepumpe ikke fungerer optimalt. F.eks. forkert dimensionering og indregulering eller at bygningen ikke er egnet til en varmepumpe (f.eks. stort varmetab eller krav om høj fremløbstemperatur). En vigtig konklusion er, at betydelige offentlige tilskud ikke har kunnet fjerne forbrugernes skepsis og bane vej for at varmepumperne for alvor erstatter oliefyrene. Dok /12, Sag 10/3664 5/10

6 Den parallelle og eksplosive markedsudvikling for solceller illustrerer med al tydelighed, at det ikke er økonomien eller den store investering alene, der er hovedproblemet. Et solcelleanlæg på 6 kw-anlæg koster i dag ca. det samme som en varmepumpe, og den årlige forretning af investeringen er i begge tilfælde ca.10 pct. Enkelthed og tryghed om ydelse kan være en forklaring på forskellen. Energinet.dk s faglige interesse for varmepumper skyldes, at de på langt sigt vil få en stor betydning for det samlede elsystem. Udbredelsen af varmepumper fører til et nyt stort elforbrug, der vil sætte elsystemets kapacitet under pres. Det gælder både i forhold til produktionssiden og med hensyn til distributionen. Dette kan afhjælpes ved at varmepumper forskyder elforbruget ift. den egentlige kerneydelse - varme - og dermed leverer den nødvendige fleksibilitet i elforbruget, når vindkraftens andel vokser. Varmepumper er sammen med elbiler to oplagte teknologier til at skabe en dynamisk el-efterspørgsel der reagerer på prissignaler. Udfordringen er, at den økonomiske værdi for kunden, ved at levere fleksibelt elforbrug i dag er meget begrænset. Den aktuelle situation kan sammenfattes i, at Danmark har et stort behov for varmepumper for at gøre landet uafhængigt af olie. En kraftig udbygning med varmepumper kan bane vej for fleksibelt elforbrug. Dette forudsætter dog Smart-Grid-ready varmepumper, der kan styres ud fra en målsætning om at minimere energiforbrug og -regning i boligen og i det samlede elsystem. Ovennævnte muligheder står og falder imidlertid med om forbrugerne ser vamepumper som attraktive og sikre investeringer, og særligt usikkerheden omkring producenternes teoretiske deklaration af varmepumpernes effektivitet (COP) frembyder problemer. COP står for Coefficient Of Performance og angiver forholdet mellem pumpens producerede varme i forhold til den mængde strøm der bruges til produktionen. Den COP-værdi som fabrikanten oplyser, er bestemt efter en standard metode som kan eftervises af for eksempel Teknologisk Institut i Danmark. De konkrete målinger af COP, der er gennemført i dette projekt, har påvist store udsving i effektivitet (COP), men også en generelt lavere værdi, end den fabrikanterne oplyser ud fra beregninger efter en standardiseret metode. Sidstnævnte kan delvist forklares med at mærkningen af varmepumper på linje med bilers brændstoføkonomi sker under forenklede og optimale driftsforhold. Dette er i overensstemmelse med Måleprogrammet, som Teknologisk Institut har gennemført for Energistyrelsen. Set i relation til forbrugernes tvivl om varmepumpernes faktiske energieffektivitet, forekommer det oplagt at arbejde for, at varmepumper forsynes med en eller anden form for driftsovervågning eller effektivitetskontrol, der kan fjernaflæses via onlinemålinger. Et sådant koncept, drevet af forbrugernes skepsis overfor faktisk COP, baner vej for dels at effektiviteten kan fjernovervåges af Dok /12, Sag 10/3664 6/10

7 producenter eller installatører og dels at lade driften afhænge af elsystemets aktuelle omkostninger til produktion og leverance af el. Også i forbindelse med analyser på omstilling af energisystemet bort fra olie og over mod større elektrificering er det væsentligt at kende den reelle, årlige opnåelige COP-værdi. Dette kan projektets resultater medvirke til. Ovenstående kan sammenfattes i, at forbrugernes fokus på faktisk energieffektivitet skaber behovet for online driftsovervågning, der samtidig kan være infrastruktur for at varmepumper leverer fleksibelt elforbrug. 2.3 Virtual Power Plants som balanceredskab Fleksibelt elforbrug er grundlæggende tænkt som et frivilligt tilbud til forbrugeren, hvor denne hjælper el-systemet med at afbøde spidsbelastninger og aftage overskydende strøm i perioder med lave priser. Kunden kan belønnes for sin indsats ved lavere elpriser, anden form for økonomisk betaling eller via samlede tilbud, hvor det fleksible elforbrug er en indlejret del af en pakke. Fleksibelt elforbrug som stand alone -tilbud har den svaghed at privatøkonomien i dag ikke er gunstig. Energinet.dk har udarbejdet to analyser af muligheder og udfordringer ved det fleksible elforbrug. De opgør de samlede samfundsøkonomiske gevinster ved en omlægning af elsystemet, til 50% vindkraftdækning og en markant introduktion af fleksibelt elforbrug fra elbiler og varmepumper i både individuelle og kollektive varmeforsyningsanlæg. 1 Analyserne anslår en samlet samfundsøkonomisk gevinst (både driftsbesparelser og investeringer) på 0,5 til 1,2 mia. kr./år ved at udnytte vindkraften i prisfleksible elbiler og varmepumper og ved indførelse af Smart Grid i Danmark, svarende til en besparelse på op til 5% af de nuværende driftsomkostninger. I disse analyser er antaget et fleksibelt elforbrug på 5-7 TWh. Gevinsten for det fleksible elforbrug kan derved opgøres til øre/kwh. Det svarer til hvad forbrugerne opnår ved at spare 3-6 pct. på strømmen eller kr. per person per år. Den udviklede it-platform gør det muligt at koble flere varmepumper sammen i en Virtuel Power Plant, hvor en balanceansvarlig aktør puljer og styrer flere varmepumper på en gang, så de i forhold til elsystemet fremstår som ét fleksibelt elforbrug. Dette kan så styres efter day-ahead-spotpriser, nettariffer, intraday-elpriser og indgå i regulérkraft tilbud til Energinet.dk. Det forventes, at kommercielle aktører såsom el-handelsselskaber, leverandører af udstyr og servicekoncepter vil tilbyde fleksibelt elforbrug som led i større pakker, og hvor det er disse markedsaktører der er i kontakt med kunderne. Her er varmepumper og elbiler særlig i fokus. 1 "Smart Grid i Danmark", Dansk Energi og Energinet.dk, august 2010 og "Effektiv udnyttelse af vindkraft i Danmark", Energinet.dk, februar 2009 Dok /12, Sag 10/3664 7/10

8 Forbrugere køber ikke bevidst el og anden energi. Det er en utilsigtet og uønsket bivirkning af brug af udstyr og energitjenester. Ved at flytte fokus fra forbrug og varierende time-priser til selve indkøbssituationen og behovet for energitjenester, forbedres mulighederne for positiv kunderespons. Denne situation har fået nogle udbydere af energieffektivt udstyr til at overveje at konkurrere på kundens samlede udgift til udstyr og afledte driftsomkostninger (TCO), herunder ikke mindst energi. Ved at sælge en samlet ydelse, som kunden reelt ønsker, og hvor udbyderen påtager sig omkostninger og risici ved drift, kan kunden friholdes fra driftsopgaver og undgå økonomisk usikkerhed. Udbyders motivation er at øge salget af sin vare eller tjeneste. Ved at pakke denne ind i en driftsaftale, kan udbyderen høste stordriftsfordele og sidegevinster ved f.eks. rationel drift, fleksibelt elforbrug m.m., samtidig med kontakten til kunden fastholdes. Forbrugerne er generelt positivt indstillede i forhold til at spare på energien og reducere energiforbrugets miljøbelastning. Tilsvarende gælder forståelsen for at effektiv el-anvendelse kan være et godt alternativ til fossile brændsler, i takt med at strømmen bliver stadig mere grøn. Budskabet om vindkraftens ustabile elproduktion og behovet for fleksibelt elforbrug, er kommunikeret godt ud til befolkningen. Nogen gange er dette dog blevet afkodet som at der er behov for at vi bruger mere strøm, for at udnytte vindmøllestrømmen. Dette kan skabe tvivl hos forbrugerne om fornuften i at spare på energien og det samlede miljørationale. Med begrænsninger i såvel el-systemets produktions- som distributionskapacitet er det vigtigt at formidle budskabet om, at effektiv energiudnyttelse altid er fornuftig. Ved et lavere elforbrug er der behov for færre vindmøller og færre kwh vindmøllestrøm der skal indreguleres. Tilsvarende kan net-forstærkninger undgås eller udskydes. Omvendt gælder, at når elforbrugets størrelse er kendt og det samlede elsystem tilpasses dette niveau, skal forbruget være så fleksibelt som muligt. Grundlæggende har fleksibelt elforbrug og energibesparelser en positiv klang i befolkningen, hvorfor der næppe er behov for at ændre forbrugernes holdninger. Udfordringen er at få markedsført konkrete tilbud, der appellerer til forbrugerne og som klart kommunikerer, at fleksibelt elforbrug og energibesparelser supplerer hinanden og er omdrejningspunktet i Danmarks klimastrategi. En delkonklusion er, at hvis fleksibelt elforbrug skal blive en markeds-succes, skal dette kombineres med andre ydelser som forbrugerne lægger vægt på og som gør at tilbuddet opleves som økonomisk fornuftig. Tilbuddene skal ledsages af klar og redelig kommunikation om hvad kunden helt præcis opnår, samt garantier for at dette er godt for miljøet. For eksempel kunne man forestille sig, at energiselskaberne i stedet for at sælge strøm og styring af kundens varmepumpe, overgik til at sælge en garanteret komforttemperatur i kundens bygning. Dok /12, Sag 10/3664 8/10

9 Driftsansvar og optimering ville i så fald påhvile energiselskabet og blive en del af den solgte vare. 3. Konklusion Projektet har etableret en fælles IT-platform for de to projekter, der er ledet af henholdsvis Nordjysk Elhandel og af Teknologisk Institut. Nordjysk Elhandel bruger den fælles platform til at udvikle en Virtuel Power Plant (VPP) løsning, hvor mange varmepumper styres som ét kraftværk. Teknologisk Institut anvender platformen til at afprøve forskellige styringsstrategier, hvor varmepumperne styres via en udvidelse af deres nuværende kontrolsystemer. Energinet.dk har stået for udvikling af den fælles IT-platform, der omfatter online "kommunikationsserver", kommunikationsprotokoller, samt eftermontering af måleudstyr og "styreboks" i de enkelte huse. På denne måde har Energinet.dk sikret, at platformen kan benyttes i andre projekter og af andre aktører, samtidig med at Energinet.dk har fuld råderet til udstyr og og adgang til informationer. Intentionen med at åbne op for andre aktører er allerede udmøntet i forskningsprojekterne Smarte Sommerhuse og "FlexPower" under ForskEL som i dag benytter den samme IT-platform. Dong Energy's "eflex" projekt har anvendt "Styreboksens" dataopsamlings faciliteter. Andre, herunder udenlandske aktører, f.eks. såkaldte aggregatorer (ex. Passiv- System i England) og varmepumpefabrikanter (ex. Neura i Østrig), har henvendt sig for at deltage i projektet med deres viden og erfaring. Disse kan dels anvende data opsamlet i projektet, og dels selv lægge data ind i systemet fra egne installationer. Projektet har demonstreret de store perspektiver, der er ved at gøre varmepumper Smart-Grid-Ready. Det udviklede kommunikationskoncept kan integreres i eksisterende installationer og kan i fremtiden blive første bud på en industri-standard for nye varmepumper. Ikke alene åbner det op for de potentielle gevinster ved at pulje elforbruget til opvarmning; det kan også bane vej for udviklingen af helt nye servicekoncepter, hvor indregulering og optimal drift af pumperne kan indgå i tilbuddet til den enkelte forbruger. Energinet.dk har i projektforløbet finansieret en sekretariatsfunktion for det udviklede testmiljø, der er varetaget af firmaet ArosTeknik i Århus. 3.1 Next step Energinet.dk ønsker, at den udviklede IT-platform og de 300 testhuse forsat kan anvendes til test og demonstration af varmepumper som blandt andet fleksibelt elforbrug. Den store interesse for projektets IT-platform bør muliggøre at andre vil overtage driften og videreudviklingen af IT-platformen. Dok /12, Sag 10/3664 9/10

10 Energinet.dk opfordrer derfor interesserede parter til at videreudvikle den informations- og kommunikationsmodel, som er påbegyndt i det nuværende projekt. Der er også igangværende ForskEl projekter, der løber ud over 2012, der kunne have interesser i driften af IT-platformen. Den største udfordring er at koordinere dette og finde et samlet forslag til, hvordan driften af platformen fremover kan finansieres, hvis der er opbakning til dette. Energinet.dk ser gerne, at projektets interessenter påtager sig denne rolle efter erfaringsseminaret den 8. maj. Det kunne fx. ske ved at parterne i fællesskab understøtter den videre drift af platformen og finder sammen i et Partnerskab, der kan søge projektstøtte gennem nogle af de puljer, der støtter forskning, udvikling og demonstration af nye energiteknologier, fx. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). En videreførelse gennem eksempelvis en ansøgning indenfor EUDP-midlerne kræver projektorganisation og forretningsmæssig struktur inden ansøgning kan indsendes. Der er frist den 6. september 2012 for midler, der udløses i Den formelle overdragelse fra Energinet.dk til en ny aktør vil bero på en konkret henvendelse til Energinet.dk, hvor den nye aktør beskriver hvorledes ITplatformen drives videre både økonomisk og udviklingsmæssigt. Energinet.dk kan ikke medfinansiere IT-platformen fremadrettet. Finansiering af platformens drift er sikret året ud og support af husejere og projekter varetages af ArosTeknik. Dok /12, Sag 10/ /10

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper Erfaringsseminar den 8. maj 2012 Steen Kramer Jensen 1 Indhold 1. Elsystemet og den udviklede IT-platform 2. Projektets status og foreløbige resultater 3. Perspektiver for Smart Grid i Danmark 2 Detail

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

en lille sag for forbrugerne

en lille sag for forbrugerne Smart Grid en stor udfordring for energisystemet en lille sag for forbrugerne v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy

Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy Mulighederne, intentionerne og resultaterne bag SDVP2 Steen Kramer Jensen, Insero Energy 1 En gennemgang af mulighederne, intentionerne og resultaterne bag den åbne og standardiserede IT-platform udviklet

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012

ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 ForskEL 10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Erfaringsseminar Vind til Varme Energinet.dk 8. maj 2012 Styring af varmepumper i forhold til elmarkederne Oplæg v/ Projektleder Lotte

Læs mere

Analyse af samspil til energisystemet

Analyse af samspil til energisystemet Analyse af samspil til energisystemet Konference for demoprojekter om varmepumper Dansk Fjernvarme, Kolding, 21. januar 2016 Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 2 Vestdanmark 2015 Energiforbrug til opvarmning

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft.

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft. 1 50 % vindenergi Muligheder og udfordringer Samordnede energisystemer, aktiv medvirken af forbrugerne, nye kommunikationsnet og automatik med distribueret intelligens er nogle af de nye, spændende virkemidler,

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Smart Grid og bygningers varmesystemer

Smart Grid og bygningers varmesystemer Building Control Denmark Smart Grid og bygningers varmesystemer Steen Kramer Jensen Energinet.dk 28. februar 2012 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Praktisk implementering af Virtual Power Plant

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Praktisk implementering af Virtual Power Plant Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Praktisk implementering af Virtual Power Plant Erfaringsseminar Fra vindkraft til varmepumper hos Energinet, den 8. maj 212 Ved Henrik Stærmose Indhold

Læs mere

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB

Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat. Indhold og formål. 10. februar 2010 SUB/SUB Samspillet mellem vindkraft og varmepumper - baggrundsnotat 10. februar 2010 SUB/SUB Indhold og formål Dette baggrundsnotat gør rede for de langsigtede muligheder i et elsystem baseret på store mængder

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER

Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER Lotte Holmberg Rasmussen, R&D Project Manager, Civilingeniør INTELLIGENT FJERNSTYRING AF INDIVIDUELLE VARMEPUMPER FØRSTE PRAKTISKE ERFARINGER Nettemadag om fremtiden elsystem Trinity 24. november 2011

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Fra vindkraft til varmepumper

Fra vindkraft til varmepumper Fra vindkraft til varmepumper Udgivet af: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk juli 2012 Dok. 48975/12, Sag 10/3664 2/26 Indhold

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

UDKAST VERS 9 PRINCIPPER OG PRISSTRUKTUR FOR ANDELSHAVERE I SELSKABET INTELLIGENT ENERGISTYRING A.M.B.A. 16. marts 2014/skj

UDKAST VERS 9 PRINCIPPER OG PRISSTRUKTUR FOR ANDELSHAVERE I SELSKABET INTELLIGENT ENERGISTYRING A.M.B.A. 16. marts 2014/skj UDKAST VERS 9 PRINCIPPER OG PRISSTRUKTUR FOR ANDELSHAVERE I SELSKABET INTELLIGENT ENERGISTYRING A.M.B.A. 16. marts 2014/skj Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere med elforbrugende

Læs mere

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør

Smart Grid - fremtidens energisystem. 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Smart Grid - fremtidens energisystem 28.02.2012 David Victor Tackie, Stærkstrømsingeniør Agenda Elsystemet i dag Elsystemets fremtidige udfordringer Er smart grid løsning? Opskriften til et smart grid

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3

Slutrapport. Demonstrationsprojekt nummer 3 Slutrapport Demonstrationsprojekt nummer 3 Titel: Slutrapport: Demonstrationsprojekt nummer 3. oncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Koncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Potentiale og muligheder for fleksibelt elforbrug med særligt fokus på individuelle varmepumper

Potentiale og muligheder for fleksibelt elforbrug med særligt fokus på individuelle varmepumper Til Potentiale og muligheder for fleksibelt elforbrug med særligt fokus på individuelle varmepumper 27. januar 2011 XRMS/GW/SKR 1. Introduktion, formål og afgrænsning... 2 1.1 Klimapolitiske målsætninger...

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 413 Offentligt ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE Jørgen Skovmose Madsen Hvorfor Energiunion? EU importerer dagligt energi for mere end 8 mia.

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

DEMAND RESPONSE I SMART GRID

DEMAND RESPONSE I SMART GRID RUNE HYLSBERG JACOBSEN INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB UNI VERSITET DANMARK PÅ FOSSILFRI KURS Grøn økonomi i vækst Omstilning til et energi- og transportsystem uafhængigt af fossile brændstoffer I 2020

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

EcoGrid 2.0 er et udviklings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP

EcoGrid 2.0 er et udviklings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP Projektet EcoGrid 2.0 er et udviklings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP (Energistyrelsen) Vi vil designe et marked for fleksibilitetsydelser, som passer til Engrosmodellen (Engrosmodellen blev

Læs mere

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm

DREAM simuleringer. 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm DREAM simuleringer 15/1 2015 Henrik Hansen - Civilingeniør, stærkstrøm Introduktion til DREAM analyser. Analyserne er opdelt i 3 stadier: Indledende overfladisk analyse af områder for deres potentiale

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Elbiler og ladestandere

Elbiler og ladestandere Elbiler og ladestandere - et spørgsmål om at tænke og handle anderledes v/göran Wilke, Exergi Fokus på grænselandet mellem Energieffektivisering Grøn IT, og Forbrugerne EXERGI Opgaver Smart Grid - økonomi,

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi

Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem. 26. nov Louise Jakobsen, Dansk Energi Mobilisering af fleksibelt forbrug Nettemadag om fremtidens elsystem 26. nov. 2013 Louise Jakobsen, Dansk Energi Agenda Erfaringer med at finde fleksibilitet stammer fra to forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 v. 2.0

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 v. 2.0 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 235 v. 2. Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7 Fredericia Tlf. 7 1 22 44 www.energinet.dk Dette notat

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter og løsninger 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Indhold i workshoppen 5. november 2012 Danske Smart Grid-projekter

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen, Strategisk Planlægning, Energinet.dk 12. marts 2010 1 Indhold 1. Energinet.dk s planlægningsopgave 2. Energisystemet på vej mod 50 procent vindkraft i

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Intelligente hjem og målere

Intelligente hjem og målere Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Intelligente hjem og målere Fælles infrastruktur Ejerskab Sammenskudsgilde v/ Göran Wilke, Elsparefonden Påstand Når energieksperter kommer

Læs mere

Smart Energy eller Smart Energi

Smart Energy eller Smart Energi Smart Energy eller Smart Energi - hvad er det og nogle eksempler? v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt Energipolitisk

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere