Årsregnskab for Energinet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for Energinet.dk"

Transkript

1 Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne i virksomhedens regnskab og på de væsentligste ændringer i forhold til. tallene er proforma sammenligningstal for Energinet.dk på baggrund af de fire gamle selskaber (Gastra, Eltra, Elkraft System og Elkraft Transmission). I økonomisk forstand har Energinet.dk to funktioner. Den ene funktion omfatter systemansvaret og driften af el- og gasnettene. Denne aktivitet skal ifølge loven deles i tre, således at økonomierne i henholdsvis gassystemet og det øst- og vestdanske elsystem opgøres hver for sig. El- og gasaktiviteterne kan ikke sambeskattes. Den anden funktion er opkrævning og udbetaling af tilskud til miljøvenlig elproduktion. Denne funktion indebærer gennemfakturering, og den har således ikke indflydelse på selskabets økonomiske resultat. Denne aktivitet er derfor udeladt af nettoomsætningen. I overensstemmelse med lovgivningen er Energinet.dk s delregnskaber revideret på samme måde som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte selskaber. Energinet.dk dækker sine omkostninger gennem opkrævninger hos brugerne af systemerne. Afvigelser i opkrævningerne, dvs. over- eller underdækninger, reguleres i efterfølgende år. Et overskud i form af en pristalsregulering af egenkapitalen betragtes i lov om Energinet.dk som en nødvendig omkostning og indgår derfor i virksomhedens nødvendige omkostninger og opkræves hos brugerne. 1/9

2 Årets resultat Årets resultat i er 555 mio. DKK efter skat. Heraf er 301 mio. DKK overført til egenkapitalen, og 254 mio. DKK er overført til overdækning. Den samlede resultatopgørelse for koncernen fremgår af tabel 2.1: Tabel 1 Resultatopgørelse Tarifindtægter Indtægter fra udlandsforbindelser Balancemarked Øvrige indtægter Bruttoomsætning PSO-omkostninger i alt Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Nettab Specialregulering og modkøb 2 14 Regulerkraft Køb af el og gas Køb af reservekapacitet og systemtjenester Betaling for 150/132 kv nettet Energitilsynet og Energistyrelsen F&U i net og system 0 0 Omkostninger vedr. udenlandske net Andre eksterne driftsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiv Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat Overført til egenkapitalen Overført til overdækning Årets resultat I forhold til er koncernens tarifindtægter faldet med næsten en tredjedel. Faldet er primært begrundet i afskaffelsen af forbrugernes aftagepligt (PPtariffen). resulterede i en overdækning på 254 mio. DKK, der tilbageføres til forbrugerne i kommende år og et resultat på 301 mio. DKK, der overføres til egenkapitalen. Resultatet overført til egenkapitalen ligger 112 mio. DKK over - resultatet, dette primært som følge af nedsættelsen af selskabsskatten fra 30 til 28 pct. og den deraf følgende påvirkning af den udskudte skat. 2/9

3 Nettarif og systemtarif Nettarifferne opkræves til dækning af omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af det overordnede transmissionsnet samt udlandsforbindelserne. Systemtarifferne dækker omkostningerne ved at sikre stabil drift af elsystemet. Nettarifferne og systemtarifferne er opdelt på øst og vest. Omkostningerne i net- og systemtarifferne betales af systemets brugere. 3/9

4 Tabel 2: for net- og systempuljerne Øst Vest Systemtarif Nettarif forbrug Nettarif produktion Tarifindtægter Flaskehalsindtægter fra Nord Pool Auktionsindtægter mod Tyskland Transitindtægt fra ETSO Drift og vedligehold Kontek 0 2 Forudbetaling Kontek Indtægter fra udlandsforbindelser Balancemarked Øvrige indtægter Nettoomsætning Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Indtægter i alt Nettab Specialregulering og modkøb Regulerkraft Køb af el Køb af reservekapacitet og systemtjenester Betaling for 132/150 kv nettet Energitilsynet og Energistyrelsen Omkostninger vedr. udenlandske net Andre eksterne driftsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat Overskud, overført til egenkapitalen Årets overdækning, overført til egenkapitalen Årets resultat Overdækning, overført til egenkapital, primo Årets overdækning, overført til egenkapital Overdækning, overført til egenkapital, ultimo Årets resultat for net- og systempuljerne i øst var i på 88 mio. DKK og på 298 mio. DKK i vest. Heraf vedrører 22 mio. DKK i øst en overdækning, der tillægges den overførte overdækning fra. Den deraf akkumulerede overdækning på 43 mio. DKK tilbageføres til elforbrugerne i efterfølgende år. 4/9

5 I vest er der i en overdækning på 232 mio. DKK som modregnes i den overførte underdækning fra på 145 mio. DKK. Ved udgangen af er der derfor en overdækning på 87 mio. DKK, der tilbageføres til elforbrugerne over tarifferne. Overskuddet, der overføres til egenkapitalen, er beregnet som en pristalsregulering på 3,8 pct. af egenkapitalen. Tarifindtægterne er steget i i forhold til. Stigningen er begrundet i højere tariffer til dækning af tidligere års underdækninger. Indtægterne fra udlandsforbindelserne er steget med 47 mio. DKK i øst og 208 mio. DKK i vest. Flaskehalsindtægterne er steget som følge af øgede prisforskelle mellem prisområderne i Norden i forhold til forventningen på budgettidspunktet. Auktionsindtægterne er faldet i øst som følge af ændret handelsmønster og ophør af Kontek-auktionen i oktober måned. I vest er auktionsindtægterne steget med 70 mio. DKK. Den store stigning i udlandsindtægterne i Vestdanmark skal ses i lyset af høje el-priser fra kul- og gasbaserede systemer på Kontinentet sammenlignet med de vandkraftbaserede systemer i Norden, der ikke på samme måde er følsomme overfor høje brændsels- og CO2-kvotepriser. Konsekvensen har været stor efterspørgsel efter transportkapacitet gennem Jylland i med høje indtægter fra både transit, flaskehalse og auktion til følge. Omsætningen i balance- og regulerkraftmarkedet steg som følge af højere markedspriser end forventet samt en øget anvendelse af opregulering blandt aktørerne i Vestdanmark. Dette skyldes bl.a., at nogle aktører foretrak at handle en del af deres forbrug i balancemarkedet, da de her kunne opnå bedre priser end i spotmarkedet. Væksten i omsætningen på balancemarkedet var mest markant i vest, hvor indtægterne på balancemarkedet steg fra 69 til 283 mio. DKK og omkostningen til regulerkraft steg fra 82 til 270 mio. DKK. Overskuddet på balance- og regulerkraftmarkedet i vest var derfor uforandret på 13 mio. DKK i Vestdanmark. Øvrige indtægter er i forhold til i øst påvirket af en betaling fra Vattenfall AB på 18 mio. DKK for deres andel af omkostningerne til ombygning af Kontekforbindelsens landmuffer. Omkostningen til dækning af nettab var i højere end i som følge af højere spotpriser på el. Reservekapacitet og systemtjenester blev dyrere i øst og billigere i vest i forhold til. 5/9

6 Stigningen på 32 mio. DKK i øst var begrundet i et større køb af reserver til opregulering på Sjælland som følge af kapacitetsbegrænsninger på Øresundsforbindelserne og højere spotpriser, der indebar en højere kompensation for ikke at producere til spotmarkedet til Energi E2 ved reservation på deres anlæg. Faldet på 66 mio. i vest er begrundet i lavere priser på manuelle reserver og et mindre behov for reserver som følge af udetid på Enstedværket. Behovet for reserver er primært defineret ved, at systemet skal kunne klare udfald af største produktionsenhed. Denne størrelse er normalt sat af Enstedværket, der med sine 620 MW er største kraftværk i Vestdanmark. Andre eksterne omkostninger steg med 41 henholdsvis 57 mio. DKK i øst og vest. Stigningerne var begrundet i omkostninger til konsulenter, advokater og revisorer i forbindelsen med fusionen, sammenflytning af medarbejdere gas- og el-østmedarbejdere i Elkrafts gamle domicil i Ballerup og en overflytning af administrationsomkostninger fra PSO-puljen til systempuljen på grund af lovgivning. Personaleomkostningerne steg fra til som følge af fratrædelsesgodtgørelser og fastholdeldesaftaler samt overflytning af personaleomkostninger fra PSO-puljen til systempuljen som følge af ændret lovgivning. Af- og nedskrivninger er steget som følge af fusionen. Der er således i gennemført nedskrivninger på it-systemer og ejendomsinvesteringer, der er overflødiggjort som følge af fusionen. PSO-regnskabet PSO-tariffen opkræves til dækning af Energinet.dk's omkostninger til offentlige forpligtigelser, der er pålagt gennem elforsyningsloven. Omkostningerne består af støtte til miljøvenlig elproduktion, nettilslutning af miljøvenlig elproduktion, forskning og udvikling i miljøvenlig elproduktion og effektiv energianvendelse, betaling af mindsteproduktionskapacitet samt betaling til Sikkerhedsstyrelsen. Omkostningerne er nærmere specificeret i tabel 3 herunder, og er i det efterfølgende kommenteret. 6/9

7 Øst Vest Indtægter Tarifindtægter Overdækning til tilbagebetaling Tarifindtægter i alt Omkostninger Køb af el fra vindmøller og andre VE-anlæg Salg af el fra vindmøller og andre VE-anlæg Balancering af vindmøller og andre VE-anlæg Pristillæg til vindmøller og andre VE-anlæg Øst-vest udligning af pristillæg og balancering Tilskud til vindmøller og andre VE-anlæg Køb af el fra decentrale anlæg Salg af el fra decentrale anlæg Balancering af decentrale anlæg Grundbeløb til decentrale anlæg Tilskud til decentrale anlæg Direkte tilskud til miljøvenlig elproduktion Nettilslutning af vindmøller og decentrale anlæg Nettilslutning af havvindmøller Nettab i opsamlingsnet for vindmøller Indirekte tilskud til miljøvenlig elproduktion F&U i miljøvenlig elproduktion F&U i effektiv energianvendelse Miljøundersøgelser vedrørende havmølleparker Forskning og udvikling Sikkerhedsstyrelsen Mindsteproduktionskapacitet Øvrige PSO-omkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Finansielle omkostninger (netto) PSO-omkostninger i alt Overdækning, primo Årets overdækning Overdækning, ultimo Egenkapitalen er placeret i net- og systempuljerne og der opkræves følgelig ikke forrentning gennem PSO-tarifferne. Afvigelser mellem indtægter og omkostninger indregnes derfor fuldt ud i kommende års tariffer. Ud af en samlet omsætning i PSO-puljerne på 3,6 mia. DKK blev der en samlet overdækning på 60 mio. DKK. Tarifindtægterne faldt fra 7 mia. DKK i til 3,6 mia. DKK i. Denne markante udvikling er begrundet i afskaffelsen af elforbrugernes aftagepligt. Afskaffelsen indebar, at elforbrugerne i kunne indkøbe 100 pct. af deres elforbrug på markedet i modsætning til, hvor elforbrugerne lovmæssigt 7/9

8 var forpligtet til at aftage ca. 40 pct. af deres elforbrug fra systemansvaret. I solgte Energinet.dk den aftagepligtige produktion fra vindmøller og decentral kraftvarmeproduktion på elmarkedet og opkrævede forskellen mellem indkøbspris og salgspris på denne miljøvenlige strøm hos elforbrugerne gennem PSO-tarifferne. Tarifindtægterne er følgelig nedbragt svarende til Energinet.dk s indtægt fra salg af denne miljøvenlige elproduktion. Øst-vest udligningen er faldet, da der ikke i er sket udligning af energi mellem landsdelene, dette som følge af ophævelsen af forbrugernes aftagepligt. Den landsdækkende ramme for F&U i miljøvenlig elproduktion blev i hævet fra 100 mio. DKK til 130 mio. DKK. Gasregnskab Energiregnskabet for gassegmentet fremgår af tabel 4 nedenfor. Transporttariffer Nødforsyning Tarifindtægter Balanceserviceaftaler m.v Øvrige indtægter Nettoomsætning Arbejde udført for egen regn. og opført som aktiver 20 3 Indtægter i alt Køb af lager og nødforsyning Energitilsynet og Energistyrelsen 2 7 Eksterne driftsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (netto) Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeling af årets resultat Overskud, overført til egenkapitalen Årets overdækning, overført til egenkapitalen 0 0 Årets resultat 0 0 Resultatet er hævet fra 90 mio. DKK i til 170 mio. DKK i som følge af nedsættelsen af selskabsskatten fra 30 til 28 pct. og den deraf følgende virkning på den udskudte skat. I øvrigt er gasregnskabet for på niveau med. 8/9

9 Øvrige indtægter er steget fra 34 mio. DKK i til 66 mio. DKK i. Denne afvigelse skyldes hovedsageligt måledifferencen (gasbalancen) på 39 mio. DKK Måledifferencer er usystematiske og svinger principielt omkring 0 DKK. Gasbalancen udtrykker måledifferencen for ikke fundne målefejl ind og ud af systemet dels i Energinet.dk's egne anlæg, og dels i anlæg, der ejes af tilstødende ledningsoperatører. Måledifferencen er et udtryk for, at det målte gasaftag er større end den målte gastilførsel. Måledifferencen udgør 0,36 pct. af den samlede transporterede mængde, hvilket er lavere end Energinet.dk s tolerancemargin på 0,5 pct. Personaleomkostninger er øget som følge af fratrædelses- og fastholdelsesordninger. Af- og nedskrivninger er øget som følge af fusionen. Der er således i gennemført nedskrivninger på it-systemer og ejendomsinvesteringer, der er overflødiggjort som følge af fusionen. 9/9

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere