Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt. Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Projekt Idræt for sindslidende i Frederikshavn Kommune Projektbeskrivelse Frederikshavn Kommune Afd. for Sundhed, handicap og psykiatri September 2007

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse Projektets målgruppe, og hvordan vil de få glæde af det? Projektets succeskriterium Evaluering, dokumentation og formidling Handleplan (aktiviteter og metode) Økonomi og budget

3 1. Projektbeskrivelse Nye studier peger på at regelmæssig motion forebygger depression. Motion har ifølge overlæge Merete Nordentoft, Psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital, en lige så god effekt på depression som kognitiv terapi. Det har vist sig, at der er færre symptomer på angst og depression hos personer, der træner, i forhold til dem, der ikke træner. Samtidig har det vist sig, at personer med sindslidelser som skizofreni, personlighedsforstyrrelser og manier (bipolar) får det markant bedre igennem fysisk aktivitet 1. Den fysiske aktivitet kan være med til at bryde den sociale isolation mange sindslidende er præget af. Igennem idrætsaktiviteter, træning og motionsforløb får sindslidende mulighed for at deltage i det omgivende samfund. Den fysiske aktivitet bliver på den måde både en kulturel og social begivenhed, der giver motion en såvel psykologisk som social funktion. I Frederikshavn Kommune har man for nylig med stor succes afholdt et OL for sindslidende med mere end 100 deltagere fra Sæby, Skagen og Frederikshavn. Den store tilslutning viser, at der er et godt grundlag for igangsættelse af et projekt, der skal give de sindslidende et tilbud om idrætsaktiviteter i dagligdagen. Frederikshavn Kommune ønsker på denne baggrund at etablere et tilbud om idræt for sindslidende i kommunen. Et tilbud, der udspringer af en stor medarbejdermotivation, der efterspørger en idrætsstruktur, der kan danne ramme for alle sindslidende i kommunen. Det påtænkes i den sammenhæng at inddrage sindslidende borgere allerede, når de er indlagt. Det vil sige, at der i et forebyggelsesperspektiv etableres et samarbejde med psykiatrisk afdeling N26 (åbent sengeafsnit) med henblik på at skabe et netværk for sindslidende allerede i en indlæggelsesfase. Der er generelt en stor gruppe af unge sindslidende, der har brug for et netværkstilbud. Frederikshavn Kommune arbejder allerede med netværksdannelse i forhold til unge sindslidende (Projekt Unge/Pårørende, Socialpsykiatrisk Center, Frederikshavn). Idrætstilbudet skal således supplere og forøge udbudet af netværk til gruppen af unge sindslidende, der i særlig grad efterspørger sådanne aktiviteter. Sigtet er at idrætsaktiviteterne skal skabe nye netværk for de sindslidende uanset om man er tilknyttet socialpsykiatrien eller ikke. Gennem professionelle medarbejdere og med opbakning fra lederniveau ønskes socialpsykiatrien at blive gjort til genstand for udvikling på 1 Se bl.a. projekt: Motions betydning som forebyggelse/reduktion af vægtøgning hos skizofrene patienter målt på vægt, BMI og den maksimale iltoptagelse v. Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling (Fysioterapeuten, nr. 3, 2004) 3

4 idrætsområdet. Idrætsprojektet skal tilbyde et rum, hvor man er sammen på en sjov og hyggelig måde, og hvor man for en stund kan glemme alt det grå og triste. Mange sindslidende er præget af overvægt forårsaget af medicinske bivirkninger og har svært ved, at se sig selv i et almindeligt sportscenter. Idrætsprojektet skal derfor tilbyde et alternativ til de gense sportscentre, hvor de sindslidende kan deltage i idrætsaktiviteter med ligestillede. Frederikshavn I et organisationsperspektiv vil projektet kunne danne nye relationer og netværk på tværs i kommunen på såvel medarbejder- som brugerniveau. Projektet imødekommer Idrætsprojekt således muligheden for at tænke i helhed i forhold til den Skagen Sæby nye Frederikshavn Kommune, hvor afstanden mellem kommunens større byer er stor. Projektet kan være med til at de tre tidligere kommuner Sæby, Skagen og Frederikshavn får oplevelsen af at være én hel kommune, og samtidig drage nye erfaringer med, hvordan man arbejder sammen på trods af de store afstande i kommunen. Som et led i implementeringsprocessen vil det ideelle være, at ansætte en projektmedarbejder, der skal fungere som tovholder og koordinator i projektets startfase, og som skal sikre kontinuitet i det samlede projekt. Der søges derfor om midler til en projektmedarbejder i en tidsbegrænset ansættelse. Projektmedarbejderens arbejdsopgaver vil således blive at varetage administrative opgaver såsom at holde regnskab, aflønne instruktører, søge fonde og kommunale tilskud, opkræve kontingenter, indkalde til bestyrelsesmøder, skrive og rundsende referater m.m. Derudover skal projektmedarbejderen deltage i alle faste idrætsaktiviteter, hjælpe brugere, der kommer i vanskeligheder (f.eks. ved omklædning og lign.) samt være den faste og trygge person, de sindslidende møder til idrætsaktiviteterne. Det foreslås, at projektmedarbejderen ansættes i 37 timer pr. uge det første projekt år. Et år der byder på store arbejdsopgaver, bl.a. i forhold til først at fremmest at få motiveret brugerne til at deltage - skabt kontakt og netværk blandt de sindslidende, derefter at få motiveret de mest ressource stærke til at deltage i foreningsarbejdet, etablering af en bestyrelse og dermed en idrætsforening skabe et bæredygtigt fundament! Herudover skal der findes egnede og interesserede personer, der kan tage idrætsinstruktør kurser og dermed blive kørt i stilling til at kunne tage over i Ligesom der skal udarbejdes handleplan for, projektets videre fremtid. 4

5 Frederikshavn Kommune fordre, som den længste kommune i Danmark, megen kørsel mellem de store byer, hvor idrætsaktiviteterne samt det opsøgende arbejde kommer til at foregå. Projektlederen får en vigtig og meget central rolle i forbindelse med projektets bæredygtighed, hvorfor det anses som afgørende, at idrætskoordinatoren bydes de bedste arbejdsbetingelser i den sammenhæng. Det skal dog pointeres, at stillingen forventes nedsat i tid allerede i det andet projektår, hvor den nyetablerede idrætsforening samt de nyuddannede idrætsinstruktører langsomt begynder at tage over. 2. Projektets målgruppe, og hvordan vil de få glæde af det? Det socialpsykiatriske tilbud i Frederikshavn Kommune omfatter både dag- og døgntilbud, bostøtte samt støtte- og kontaktordning. Der er ca. 46 døgnpladser. I hver af de 3 hovedbyer i Frederikshavn Kommune er placeret et socialpsykiatrisk støttecenter. Centrene har en opsøgende funktion og fra centrene udgår ligeledes støtte-kontaktfunktionen i hjemmene. Til centeret i Skagen er der knyttet bofællesskab med 8 lejligheder. Til centeret i Frederikshavn er der et opgangsfællesskab med 8 lejligheder i tilknytning til centret samt 2 lejligheder til hhv. akut og midlertidig bolig. På Skansegården i Frederikshavn er der et dagtilbud for visiterede brugere, ligesom der er et værested, som alle sindslidende i lokalområdet kan anvende. Projektet retter sig mod alle sindslidende i Frederikshavn Kommune, man skal således ikke være tilknyttet socialpsykiatrien eller visiteret til projektet. Det er derfor hensigten, at få bredt budskabet om idrætstilbudet ud igennem oplysningsmateriale, der skal være tilgængelig for den almindelige befolkning (f.eks. på biblioteker, lægehuse og apoteker). Det er sigtet, at projektet skal styrke de deltagendes selvværd, i forhold til at være en del af et socialt netværk. Projektet skal give de sindslidende øget livskvalitet og sunde vaner, samtidig med at de bliver en naturlig og inkluderet del af et fritidsliv. Det er intentionen, at der etableres ugentlige idrætsaktiviteter rundt omkring i de større byer i kommunen samt en fælles idrætsdag for alle medlemmer en gang om måneden i Frederikshavn. Den fælles idrætsaktivitet udbydes i startfasen kun en gang månedlig, da det vurderes, at blive for svært at motivere de sindslidende til at deltage i idrætsaktiviteter op til to gange ugentligt til en start(både hjemme og i Frederikshavn). Det påtænkes dog senere, at gøre den månedlige fælles idrætsaktivitet til en ugentlig aktivitet alt efter behov og efterspørgsel. 5

6 Idrætsaktiviteterne skal foregå tæt på de sindslidendes bopæl, sådan at det ikke opleves som for stort et skridt at bevæge sig uden for egen dør. Erfaringen viser, at mange sindslidende har svært ved at forlade egen bopæl, hvorfor afstanden til idrætsaktiviteten skal virke overkommelig. En forespørgsel viser, at især brugere i Skagen føler sig belastet af ekstra udgifter til kørsel i forhold til aktiviteter i kommunen. Skagen er særlig sårbar både i forhold til en lille brugergruppe, få aktiviteter for brugergruppen i lokalmiljøet samt store afstande til relevante tilbud i kommunen. Med dette for øje ønskes transportudgifterne reduceret i opstartsfasen, for på den måde at imødegå forbeholdenhed i kommunens yderdistrikter. Det påtænkes i den sammenhæng, at yde et tilskud til transporten til den månedlige idrætsdag i Frederikshavn, som et led i forsøget på at gøre afstanden mellem bopæl og idrætsaktivitet mere overkommelig. Undersøgelser viser, at det er vigtigt med egenbetaling i forhold til, at den sindslidende får oplevelsen af, at være tilknyttet en idrætsforening på lige vilkår med andre. Der vil derfor blive opkrævet et kontingent for at være medlem af idrætsforeningen og derudover kan der forekomme en mindre brugerbetaling til enkelte idrætsaktiviteter. Projektet giver ressourcestærke sindslidende mulighed for at tage en mindre uddannelse som instruktør i forhold til konkrete idrætsaktiviteter, samt at kunne deltage i bestyrelsesarbejde i idrætsforeningen. Projektet lægger op til at de sindslidende og medarbejdere i socialpsykiatrien kan mødes på neutral grund, hvor man er fælles om at dyrke idræt. Alle er så at sige lige, hvorved forskelle mellem medarbejdere og brugere udlignes. 3. Projektets succeskriterium Projektet har til hensigt at danne en struktur, der giver sindslidende i Frederikshavn Kommune idrætstilbud med følgende succeskriterier: At få etableret nye netværk for alle sindslidende i Frederikshavn Kommune, der giver den enkelte sindslidende adspredelse og mulighed for at styrke eget netværk i samværet med ligestillede (bl.a. gennem foreningsliv, idrætsaktiviteter, landstævner m.m.) Succeskriterium: at sikre netværksdannelse Udvikling Netværk Livskvalitet Succeskriterier Sundhed 6

7 At optimere muligheden for, at de sindslidende flytter sig både sundhedsmæssigt, socialt og mentalt. Succeskriterium: at sikre udvikling At den enkelte får mulighed for at deltage i en livskvalitetsgivende aktivitet, der tager udgangspunkt i deltagerens forudsætninger og på den måde styrker den enkeltes selvtillidog selvværdsfølelse Succeskriterium: at sikre livskvalitet At den enkelte i et forebyggelsesperspektiv øger sin egen sundhed gennem fysisk aktivitet. Succeskriterium: at sikre sundhed 4. Evaluering, dokumentation og formidling Idrætskoordinatoren (projektmedarbejderen) vil forestå formative evalueringer, der bl.a. igennem spørgeskemaer forholder brugere og personaler til projektets indsatsområder. Projektets effekt dokumenteres løbende bl.a. igennem registrering af antal deltagere. Det overvejes derudover, at etablere en hjemmeside med et debatforum, hvor brugere kan udveksle erfaringer med hinanden. Projektets resultater vil blive formidlet igennem interne nyhedsbreve. Der tages desuden kontakt til pressen i forhold til at lade omverdenen få et indblik i projektets resultater og læringsprocesser. Endelig påtænkes det, at lade projektets aktiviteter fremgå på listen over kommunal information i de lokale aviser. 5. Handleplan (aktiviteter og metode) Fase 1: Idéoplæg September 2007 Oktober 2007 Det første idéoplæg tager form og præsenteres i organisationen Arbejdsgruppe etableres Orinteringsmøde med DAI og arbejdsgruppe Projektbeskrivelse formuleres Arbejdsgruppe mødes til diskussion af projektbeskrivelse 7

8 Projektbeskrivelse færdiggøres Indsendelse af projektbeskrivelse ansøgning om midler Fase 2: Motivations- og inspirationsdel November 2007: Idræts- og motivationsdag v. DAI/ Lisbeth Crafack Evaluering af idræts- og motivationsdag i arbejdsgruppen Fase 3: Konkrete handlingstiltag Januar 2008: Ansættelse af projektmedarbejder Opsøgende motivationsarbejde påbegyndes Indgåelse af aftaler omk. leje af haller osv. Februar 2008: Idrætsaktiviteter i kommunens større byer igangsættes (i forbindelse med støttecentrene/boformerne osv.) Marts 2008: Den månedlige fælles idrætsaktivitet igangsættes i Frederikshavn Maj 2008: Evalueringsmøde af opstart i abejdsgruppen Uddannelse af idrætsinstruktører August 2008: Etablering af idrætsforening, valg af bestyrelse osv. Oktober 2008: Planlægning af projekt: Idræt for sindslidende for Fase 4: Forankring Oktober 2008: Januar 2009: Februar 2009: September 2009: Januar 2010: Status og evaluering med debat omk. fremtidsudsigterne: Idræt for sindslidende 2009 Projektmedarbejder nedsættes i tid, nye opgaver og ansvarsområder fordeles Status og evaluering Status og evaluering Slutevaluering af projektet Metode 8

9 Medarbejderne i socialpsykiatrien har været meget involverede i projektet både i forhold til idéoplæg og formulering af projektbeskrivelsen. Det er intentionen, at medarbejdergruppen skal føle ejerskab i forhold til projektet, hvilket allerede synes lykkedes. Arbejdsgruppen består således af medarbejderrepræsentanter fra alle støttecentre, Mariested samt N26. Derudover deltager lederen af socialpsykiatrien, en pædagogisk konsulent og en repræsentant fra SIND også i arbejdsgruppen Det vurderes, at ca. 1-2 medarbejdere og 1 bruger fra hver enhed på sigt skal have instruktøruddannelsen som et led i at forankre projektets aktiviteter. Eftersom projektet henvender sig bredt til sindslidende i kommunen, er det svært at vurdere hvor mange brugere, der reelt vil få gavn af projektets aktiviteter. Det skønnes dog, at ca. halvdelen af de visiterede brugere i socialpsykiatrien, vil benytte sig af idrætstilbudet. Sund by i Frederikshavn Kommune vil være nærmeste samarbejdspartner i projektet. Idrætskoordinatoren/projektmedarbejderen vil i fællesskab med en styregruppe, bestående af afdelingslederen i socialpsykiatrien samt lederen af Sund by, administrere bevillingen til projektet. Projektets arbejdsgruppe består af: Navn Arbejdsplads Stilling Mathilde Beckmann Mariested Pædagog Marianne Christensen Frederikshavn Støttecenter Rita Paaske Christensen SIND Lone Husted N26 SSA Kristina Jørgensen Afd. for Sundhed, Handicap og Pædagogisk konsulent Psykiatri Jeanette Katafey Frederikshavn Støttecenter SSA Grethe Kristoffersen Skagen Støttecenter Støtte- og kontaktperson Jens Nielsen Sæby Støttecenter Støtte- og kontaktperson Lene Olsen Mariested Daglig leder på Mariested Ann Stouby Socialpsykiatrien Afdelingsleder 9

10 6. Økonomi og budget Projektmedarbejder / idrætskoordinator 37 timer pr. uge ca. kr ,- Instruktøruddannelse til medarbejdere og brugere (DAI) Trin 1: 4 dages kursus med introduktion til floorball, badminton, løbetræning og friluftsliv kr. pr. stk. Trin 2: 3 dages kursus, hvor der satses på en bestemt idrætsgren 2000 kr. pr. stk. 80 % tilskud (dog max 8000 kr. pr. år) til instruktøruddannelsen, når den er rettet mod ulønnet arbejdskraft (sindslidende, der tager uddannelsen) Rejseudgift (togbillet tur/retur Frederikshavn-Vejle) 266 kr. pr. stk. I alt for kursus og transport til de 2 kurser: 4 medarb., 4 brugere og en koordinator fratrukket de 8000,- kr. kr ,- Leje af privat/selvejende hal (245 kr. pr. time kan anvendes mellem kl ) 3 haller x 1½ time pr. uge x 52 uger + en fælles hal 1 x 1½ time pr. mdr. kr ,- Rekvisitter: Bolde 1600,- kr., stænger til stavgang 10 sæt 3000,- kr. kr ,- Kørselstilskud til den månedlige fælles idrætsaktivitet (ca. 50 %) Skagen Frederikshavn (6 zoner 10 turs kort 312,- kr.) Sæby Frederikshavn (3 zoner 10 turs kort 156,- kr.) Med udgangspunkt i 10 deltagere fra hver by pr. gang 12 x 468,- kr. kr. 5616,- Kørsel (idrætskoordinator) Afstand: Frederikshavn Skagen 41 km, Sæby Frederikshavn 13 km. Efter gældende takst pt. 3,30 kr. pr. km 10

11 (2 x Skagen 82 km., 2 x Sæby 26 km., 2 x Frederikshavn 10 km. x 3,30 kr. pr. km. = kr.) 52 uger x 778,80 kr. kr ,60 Foldere ca. 800 stk. x 2,50 kr. pr. stk. m. to farver kr. 2000,- Forplejning møder 4 x 150 kr. kr. 600,- Porto kr. 1000,- Stævner kr ,- Tlf. til koordinator kr.? I alt: kr ,60 Ansøgt beløb: kr ,- 11

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Undervisningsmateriale

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Undervisningsmateriale FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Undervisningsmateriale 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Undervisningsmateriale Fysisk aktivitet i psykiatrien Undervisningsmateriale Undervisningsmaterialet er udarbejdet

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere