Skabelon til projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon til projektbeskrivelse"

Transkript

1 Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet bygger på. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Lokalpsykiatrisk Center og Bostøtten i Silkeborg (samarbejde mellem regional og kommunal psykiatri) og er dermed en begyndelse på et samarbejde, der vil blive udbygget i det kommende Psykiatriens hus. Gennem dette samarbejde sikres, at der er sammenhæng mellem den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. I psykiatrien ses generelt en tendens til vægtøgning hos brugerne, og der er således et særligt behov for øget fokus på livsstil, herunder kost- og motionsvaner. Desuden har mange i målgruppen problemer med motivation og initiativ generelt. Sundhedsstyrelsen anbefaler fysisk aktivitet til mennesker med skizofreni og undersøgelser har vist, at motion har positiv effekt for mennesker, der lider af f.eks. depression. Kurset Løsninger for Livet er et program om sund livsstil og øget velvære udviklet specielt til brugere af psykiatrien af medicinalfirmaet Lily i samarbejde med ansatte i psykiatrien. Formålet med programmet er, at få brugere af psykiatrien til at forbedre deres kost- og motionsvaner og herigennem opnå øget velvære og livskvalitet samt forebygge livsstilssygdomme. Programmet er bygget op omkring et ugentligt undervisningstilbud i en gruppe i 12 uger. I forløbet arbejdes med motivation og forandring af vaner og emner som f.eks. måltider, søde sager, hverdagsmotion og træning. I foråret 2008 blev der afholdt et Løsninger for Livet kursus i Lokalpsykiatrisk Center med 9 brugere og 2 undervisere (en bostøtte og en fra Lokalpsykiatrien). Det gennemførte kursus har igangsat en positiv proces hos den enkelte deltager og i de to bofællesskaber, hvor nogle af brugerne bor. Der har således været talt mere om sund livsstil, men det kræver meget opbakning og opfølgning fra Bostøttens side for at brugerne får implementeret det indlærte. Det har været af stor betydning i forløbet og efterfølgende, at den enkelte er blevet bakket op og motiveret af en bostøtte i forhold til at holde fokus på den sundere livsstil. Deltagernes selvtillid er øget af at komme ud og deltage i en gruppe og at dele sin viden med andre, selvom det også har tappet en del energi at gå i en gruppe. Flere af brugerne har været afhængige af, at de blev ledsaget af personale eller blev kørt til Lokalpsykiatrisk Center, når de skulle i gruppen. I evalueringen giver deltagerne udtryk for stor tilfredshed med kurset og for at deres viden om kost og motion er øget. Flere har tabt sig i løbet af kursusperioden (mellem 0-3,3 kg). På baggrund af disse erfaringer ønsker vi nu at udvide projektet og systematisere forholdet mellem bostøtten og deltageren på livsstilskurserne, så ændringer i livsstilsvaner kan implementeres i den enkelte brugers hverdag. 3. Målgruppe: Beskriv målgruppen for projektet. 1

2 Mennesker, der har en psykiatrisk diagnose og er tilknyttet Bostøtten, Lokalpsykiatrisk Center eller begge tilbud. Der gennemføres forsamtaler m.h.p. orientering om gruppen og afklaring af motivation. 4. Formål: Beskriv det helt overordnede formål med projektet herunder hvad projektet kan bidrage med i forhold til målgruppen. Formålet er at afprøve Løsninger for Livet konceptet i 3 forskellige forløb, så der skabes erfaringer med, hvilket forløb, der giver størst mulig effekt på deltagernes sundhed og trivsel. Fremtidsperspektivet er, at vi både internt i Bostøtten og i samarbejde med Lokalpsykiatrien og i Psykiatriens hus vil have fokus på sund kost og motion og fortsætte med Løsninger for livet kurser. 5. Projektmål og succeskriterier: Beskriv målene for projektet. Angiv også succeskriteriet(er) for hvert projektmål (det er vigtig for evalueringen, at succeskriterierne er målbare). Projektmål: På deltagerniveau: 1. Stabilisering af vægten ved at kalorielet kost og fysisk aktivitet er en integreret del af dagligdagen. 2. Et øget fokus på livskvalitet og trivsel. 3. Flere isolerede og kontaktsvage brugere får mulighed for at deltage. På organisationsniveau: 1. To medarbejdere i Bostøtten opkvalificeres til at undervise på kurset Løsninger for livet. 2. I to forløb vil de deltagende brugeres bostøtter deltage i Løsninger for Livet, så de får viden om kursets indhold og dermed bedre forudsætninger for at følge op i forhold til de pågældende brugere. 3. Udarbejdelse af værktøjer til Bostøtterne, så de kan bakke op om integration af brugerens hverdag. 4. Sikre et veldokumenteret grundlag til Handicap- og Psykiatri driftsafdeling, så det kan vurderes om forløbene skal integreres i daglig Succeskriterier: På deltagerniveau: 1. Vægten er stabiliseret over 12 måneder 2. Deltagerne oplever deres hverdag som lettere og har mere lyst til at indgå i sociale sammenhænge brugere deltager i alt på de 3 forløb På organisationsniveau: 1. At der i Bostøtten er velkvalificerede medarbejdere der kan varetage kursusrækken. 2. Deltagelse af 18 Bostøtter i Løsninger for Livet. 3. Udarbejdelse af idékatalog til, hvordan bostøtterne kan arbejde med sunde livsstilsvaner med brugerne. 4. Udarbejdelse af evalueringsrapport, som fremlægges på ledelses-/chefniveau i handicapog psykiatri afdelingen samt Socialudvalget 2

3 praksis fremover. 6. Projektets indhold og metode: Hvad og hvordan gør vi? Beskriv hvordan vi vil opnå projektmålene og hvilken metode der bruges i forhold til indsatsen. Kursusmaterialet er et program om sund livsstil og øget velvære for brugere af psykiatrien med titlen: Løsninger for livet. Løsninger for Livet er et undervisningsforløb om kost og motion, tilrettelagt med få deltagere og korte undervisningsseancer kombineret med små indslag med fysisk aktivitet. Det består af et instruktionshæfte og et brugerhæfte, hvor den enkelte kan læse i brugerhæftet og bruge det til at skrive noter i og til registrering af kost og motionsvaner. Det giver mulighed for at brugeren selv kan se, om der er sket en udvikling i forløbet. På hver kursusgang, er der et teoretisk oplæg, hvor emnerne er fastlagt i materialet. Efter oplægget er der diskussion i plenum, og deltagerne gives mulighed for at fortælle om egne oplevelser/problemer i forhold til emnet. Hver kursusgang indeholder desuden en praktisk del, eksempelvis en gåtur ned for at se på varedeklarationer, eller at der 3 gange i forløbet start, midt og slut, er indlagt en gå-test for at følge en evt udvikling. Og sluttelig arbejdes der med hjemmeopgaver, hvor deltagerne i forhold til emnet, skal gå hjem og sætte sig realistiske mål, eksempelvis, at tage trappen i stedet for elevator, eller at spise 4 stykker chokolade i stedet for 5. For at sikre, at alle brugere har mulighed for at deltage i projektet vil der være støtte til at komme frem til kurset (ledsagelse). Dette ud fra en viden om, at denne målgruppe kræver en ekstra støttende indsats, for at kunne møde op og for at kunne få udbytte af projektet. Igennem projektforløbet afholdes 3 forskellige forløb for at undersøge hvilken model, der har størst mulig sundhedsfremmende og trivselsskabende effekt. Første Forløb (marts 09 juni 09 december 11). Ca. 12 brugere deltager i Løsninger for Livet uden Bostøtter. Der vil blive udleveret evalueringsskema til brugerne ved afslutningen af forløbet og et år efter. Der vil også blive uddelt evalueringsspørgeskemaer til bostøtterne omhandlende deres fokus på livsstilsvaner i deres arbejde med brugerne. Andet forløb (september 09 december 09 december 11): Ca. 12 brugere deltager i Løsninger for Livet, og Bostøtten deltager også til hver kursusgang. Der vil blive udleveret evalueringsskema til brugerne efter endt forløb og et år efter. Derudover vil bostøtterne udfylde evalueringsskema efter endt kursusforløb i forhold til deres kompetenceudviking, og igen et år efter for at undersøge, hvordan de har brugt den opnåede viden i den efterfølgende periode i relation til brugeren. Tredje forløb (marts 10 juni 10 juni 11) Ca. 12 brugere deltager i Løsninger for Livet, og Bostøtten deltager også til hver kursusgang. Derudover laves et idékatalog til, hvordan Bostøtten efter de 12 ugers Løsninger for Livet-forløb kan arbejde med sundere livsstilsvaner i det efterføgende år. Eksempelvis indkøbsture, besøg i SilkeSind, gåture med skridttællere Der vil blive evalueret som ved andet forløb. 3

4 7. Organisering af projektet: Beskriv hvordan projektet organiseres, eksempelvis om der etableres en styregruppe eller en eller flere arbejdsgrupper. Der ansættes en projektleder (stilling slås op internt), som varetager rekruttering, kontakten til Bostøtterne og Lokalpsykiatrisk center, udarbejdelse af idékatalog og evaluering Projektgruppe: Skal forestå den praktiske udførelse af projektet og består af projektlederen sammen med en medarbejder fra bostøtten og en medarbejder fra Lokalpsykiatrisk Center, begge som undervisere. Styregruppe: Skal sikre, at projektet styres efter projektbeskrivelsen samt sikre implementering og forankring. Styregruppen består af projektleder, bostøtteleder, koordinator i bostøtten (Kirsten Dencker) og en konsulent fra psykiatri- og handicap. Sundhedsfremme og Forebyggelse: Fungerer som konsulent for projektleder og styregruppen. Projektgruppe: Skal forestå den praktiske udførelse af projektet. Projektlederen deltager sammen med en medarbejder fra bostøtten og en medarbejder fra Lokalpsykiatrisk Center, begge som undervisere. 8. Tidsplan: Dato for igangsættelse: Marts 2009 Dato for afslutning: Juni 2011 Lav en foreløbig tids- og aktivitetsplan for projektet: Tidspunkt: Marts 09 juni 09 Maj 09 Juni 09 August 09 September 09 december 09 Januar 10 Februar Marts 10 juni 10 Aktivitet: 1. forløb afvikles Evalueringsplan udvikles Evaluering af 1. forløb Rekruttering af deltagere og bostøttere til 2. forløb. 2. forløb afvikles Udvikling af idékatalog til bostøtterne Rekruttering af deltagere og bostøttere til 3. forløb. 3. forløb afvikles 4

5 Juni 10 December 10 Juni 11 Opfølgningsevaluering af 1. forløb Opfølgningsevaluering af 2. forløb Opfølgningsevaluering af 3. forløb og evalueringsrapport færdiggøres. Formidling af resultater. 9. Projektudgifter og finansiering: Redegør for projektets budget. Budgetposter: Beløb: Personaletimer pr. forløb: 12 x 2 ½ time = 30 timer (Afviklingen af kurset) 10 timer (Forberedelse, herunder forsamtaler) 12 x 2 timer = 24 timer (Ledsagelse til og fra kurset ) 4 x 2 ½ timer = 10 timer (Opfølgningsdage) 74 timer á ca. 200,00 kr. i timen = ,- kr. 3 forløb x ,- kr ,- kr. Transportudgifter: 12 x 100 km x 3,47 kr. = 4164,- kr. 3 forløb x 4164,- kr ,- kr. Smagsprøver: 12 x 200,00 kr. = 2400,- kr 3 forløb x 2400,- kr ,- kr. Projektleder ansættes, med ca. 10 timer om ugen i ca. 2 år (sommer sommer 2011) 1000 timer x 225,- kr ,- kr. Samlet beløb: ,- kr. Egenfinansiering: 0 Anden finansiering: 0 I alt ansøges om: ,- kr. 10. Evaluering: Angiv hvornår og hvordan projektet skal evalueres. Hvornår Se aktivitets- og tidsplan. 5

6 Hvordan Til hvert af de tre forløb vil deltagernes vægt, alder, køn, tid i behandling og evt. diagnose registreres ved base-line. Efter 12 uger vil deltagerne svare på et spørgeskema, der omhandler vægt, livsstilsændringer og forandringer i trivsel. Samme spørgeskema udfyldes efter 12 måneder. Derudover vil Bostøtterne blive bedt om at svare på spørgeskemaer omhandlende deres viden og kompetencer indenfor livsstilsvaner efter de 12 uger, hvor de har deltaget i Løsninger for Livet. deres oplevelse af brugerens eventuelle ændringer i livsstilsvaner, og her spørges også ind til, hvordan Bostøtten arbejder med sundhed i relation til brugeren. Det er de samme spørgeskemaer, der vil blive brugt i de tre forløb, så forløbenes resultater kan sammenlignes. Derudover laves en grundig beskrivelse af de tre forløb, så de fremover kan bruges som modelforløb, herunder en procesevaluering af hvert forløb, hvor muligheder og barrierer for gennemførelse synliggøres. Angiv hvem der er ansvarlig for dataindsamling og evaluering, herunder om det er en intern eller en ekstern evaluering: Projektlederen er i samarbejde med underviserne på de forskellige forløb ansvarlige for dataindsamling, analyse og udarbejdelse af evalueringsrapport. 11. Formidling: Bostøtten er opbygget i 7 selvstyrende teams, der hver støtter en gruppe brugere. De 7 teams har ugentlige møder og ca. 2 gange årligt er der en fælles temadag for hele Bostøtten. Desuden er der ligeledes ca. 2 gange årligt, en fælles temadag for hele Socialpsykiatrien i Silkeborg Kommune. På disse halvårlige temadage, vil det være naturligt, at projektet havde et punkt på dagsordenen, således at viden kan formidles ud i organisationen. Derudover vil Socialudvalget med jævne mellemrum blive holdt orienteret om projektet. 12. Forankring: Hvordan skal projektet videreføres efter projektperioden? Projektet vil synliggøre hvilken effekt, de forskellige forløb har på deltagernes sundhed og trivsel. Hvis forløbene har en positiv effekt, vil Løsninger for Livet forhåbentligt blive et fast tilbud i Psykiatriens Hus 13. Kontaktoplysninger og underskrifter Dato: Den eller de ansvarlige for projektbeskrivelsen: 6

7 Navn, , tlf.nr. Underskrift: Kirsten Dencker, tlf. nr , Andre kontaktpersoner: Navn: Funktion i projektet: 7

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

Dobbeltdiagnoseprojekt

Dobbeltdiagnoseprojekt Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere