Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen)."

Transkript

1 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser som signalforsyning til foreningens medlemmer: Danske og udenlandske radio- og tv-kanaler. Internet og IP-telefoni. Ydelser, som kan tilbydes og distribueres over foreningens forsyningsnet og som kan tjene medlemmernes interesser. Stk. 2. Ved forsyningsnet forstås foreningens kabelnet med antennemast, alle tilhørende installationer, tilslutningspunkter, forstærkere, strømforsyninger og andet tilbehør. Den nævnte beskrivelse af forsyningsnettet er ikke udtømmende, da den teknologiske udvikling kan inddrage andre forsyningsformer. Stk. 3. Foreningen er medejer af TUKNET, som er en fællesforening for antenneforeninger i flere kommuner, og som via en leveranceaftale med en distributør leverer en samlet signalforsyning af TV- og radiokanaler, internet og IP-telefoni til Grejs Antenneforening. En leveranceaftale kan også omfatte andre produkter. Stk. 4. Foreningen kan tilslutte sig og eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens formål. Foreningen kan leje eller være medejer af et andet forsyningsnet, der ligger uden for forsyningsområdet, når det er en forudsætning for at levere til eget forsyningsnet. Stk. 5. Foreningen kan sponsorere formål, der fremmer foreningens formål. Foreningen kan tilslutte sig som medlem af Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) og lignende foreninger. 3. Geografisk område og hjemsted. Stk. 1. Foreningen kan via forsyningsnettet forsyne ejendomme i Grejs By, der i det følgende kaldes forsyningsområdet. Der er ikke tilslutningspligt inden for forsyningsområdet. Stk. 2. Foreningen kan udvide forsyningsområdet, så det geografisk og naturligt dækker den byudvikling, der fremover sker i Grejs og nært omkring Grejs. Stk. 3. Foreningen har hjemsted i Vejle kommune. Foreningen er registreret i det offentlige virksomhedsregister som ejerforening med eget CVR-nummer. 4. Medlemmer af foreningen. Stk. 1. Ved et medlem af foreningen forstås følgende, der modtager ydelser fra forsyningsnettet: 1.1. Private husstande, beliggende i foreningens forsyningsområde. Medlemskabet gælder for den husstand, der er tilsluttet forsyningsnettet. Medlemsskabet repræsenteres af en person, der bebor eller varetager boligenheden Boligselskaber, udlejningsvirksomheder og ejerlejligheder i forsyningsområdet kan også optages som medlem. Medlemsskabet gælder for hver boligenhed, der er tilsluttet forsyningsnettet. Medlemsskabet repræsenteres af den person, der er registreret som lejer eller varetager boligenheden Erhvervsvirksomheder og institutioner i forsyningsområdet kan også optages som medlem. Medlemsskabet gælder for hver tilsluttet erhvervsenhed, institutionsplads eller lokalitet, som er tilsluttet forsyningsnettet. Medlemsskabet repræsenteres af den juridiske person, der varetager enheden. Hvis der forsynes flere selvstændige enheder tæller hver enhed som medlem og repræsenteres af en person, der har nødvendigt mandat eller prokura. Stk. 2. De i stk nævnte kategorier af medlemmer modtager foreningens ydelser mod at betale kontingent samt en tilslutningsafgift. Stk. 3. Når et medlem er tilsluttet forsyningsnettet, er medlemmet pligtig til at overholde foreningens vedtægter og forskrifter. Stk. 4. Et medlem har pligt til at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen eller erhvervsenheden. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser fra foreningen. TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 1 # 8

2 Stk. 5. For medlemmer som nævnt i pkt. 1, 1.2 & 1.3. kan bestyrelsen indgå særlige aftaler om ydelser og opkrævning af kontingent og tilslutningsafgift. 5. Leverancer fra TUKNET. Stk. 1. Bestyrelsen er repræsenteret i ledelsen af TUKNET. Foreningen følger dermed de vedtægter og forskrifter, der er vedtaget i TUKNET, så længe TUKNET er organiseret som en fællesforening for antenneforeninger. Stk. 2. Foreningen deltager i de leveranceaftaler, som etableres af TUKNET. Leveranceaftaler skal godkendes af foreningens bestyrelse. Stk. 3. En eventuel udmeldelse af TUKNET skal godkendes af en generalforsamling. 6. Valg af TV- og radiokanaler og sammensætning af programpakker. Stk. 1. Så længe foreningen indgår i TUKNET aftager foreningen levering af TV- og radiokanaler, som sker med grundlag i TUKNET leveranceaftale med en distributør. Stk. 2. Valg af programmer og sammensætning af programpakker sker ved bestyrelsens samråd med TUKNET og besluttes endeligt af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering på førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 3. Såfremt TUKNET leverance ophører skal bestyrelsen vælge en anden distributør af TV og radiokanaler. En sådan beslutning skal forinden godkendes på en generalforsamling. Stk. 4. Foreningen skal ved indgåelse af leverancer sikre alsidighed ved program- og kanalvalg og sammensætning af programpakker og endvidere vælge ud fra en økonomisk vurdering af, hvad der er økonomisk og teknisk muligt i forsyningsnettet, og i forhold til konkurrence fra andre udbydere. Stk. 5. Leveranceaftaler giver mulighed for at kanaler kan tilbydes som individuelle valg, når teknik og økonomi tillader det. Bestyrelsen kan med et forudgående varsel bestemme et ophør af analoge sendinger af kanaler, så de overgår til udelukkende digital sending. Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte løbende og nødvendige ændringer og sammensætning i programkanaler, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal forelægges til orientering på den førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 7. Et medlem kan skifte TV- og radioprogrampakke (pakkeskifte) ud fra vilkår, som er bestemt af bestyrelsen. Disse vilkår kan være afhængige af aftalte leveringsvilkår med distributøren. Pakkeskifte må kun foretages af foreningen og ikke af medlemmet. Stk. 8. Bestyrelsen kan bestemme, at medlemmet skal betale et gebyr for pakkeskiftet. Gebyret fastsættes af bestyrelsen. Stk. 9. Foreningen leverer ydelserne via forsyningsnettet til et tilslutningspunkt (kaldes også tilslutningsstander) så tæt på medlemmets boligenhed eller erhvervsenhed som muligt. Placering af tilslutningspunkt fastsættes af bestyrelsen i samråd med foreningens installationsfirma. Stk. 10. Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller ulejlighed hos medlemmerne hidrørende fra afbrydelser på grund af manglende betaling, manglende levering fra distributøren eller driftsforstyrrelser, der påvirker foreningens ydelser. 7. Valg af udbyder af internet og andre ydelser. Stk. 1. Så længe foreningen indgår i TUKNET aftager foreningen den levering af internet og andre ydelser, som sker med grundlag i TUKNET leveranceaftale med distributøren. Stk. 2. Såfremt leverance fra TUKNET ophører skal bestyrelsen vælge en anden udbyder eller vælge at foreningen selv forestår udbud og drift af internetydelser og andre ydelser. Hvis foreningen selv skal varetage etablering og drift af internet og andre ydelser skal en sådan beslutning forinden godkendes på en generalforsamling. 8. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser. Stk. 1. Ydelser, som distributører eller leverandører stiller til vederlagsfrit rådighed for medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, skal fremgå af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen eller af årsregnskabet. Stk. 2. Eventuelle kontraktlige fortrolighedsklausuler skal respekteres af generalforsamlingen, herunder skal bestyrelsen udvise den fornødne fortrolighed. TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 2 # 8

3 9. Medlemmers betaling for ydelser kontingent og tilslutningsafgift. Vedtægter Stk. 1. Ydelser betales af medlemmet som et kontingent og en tilslutningsafgift. Ydelserne skal dække udgifter til foreningens tekniske anlæg og drift, administration, vedligeholdelse og fremtidige investeringer. Stk. 2 Kontingentet omfatter en andel til drift og anlægsudgifter, programafgifter fra foreningens distributør samt lovpligtige afgifter såsom ophavsretlige vederlag til COPYDAN og moms til staten. Stk. 3. Tilslutningsafgiften er en éngangsudgift, der dækker en andel i de udgifter, som foreningen afholder til anlæg af forsyningsnettet og etablering af et tilslutningspunkt for medlemmet. Tilslutningsafgiften betales af medlemmet ved den første tilslutning til forsyningsnettet. Stk. 4. I forbindelse med byggemodning af et byudviklingsområde kan bestyrelsen aftale med bygherren, at han til foreningen betaler tilslutningsafgift for det samlede antal tilslutninger i området. En sådan aftale skal som minimum dække foreningens samlede udgifter til etablering af forsyningsnettet i området. Stk. 5. Generalforsamlingen fastsætter priser for kontingent, tilslutningsafgift og andre ydelser efter forslag fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte de pågældende priser for ydelser. Stk. 6. Opkrævning af kontingent, afgifter og gebyrer er bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen fastsætter selv kontingentperiode, betalingsfrister og rykkerprocedure. Bestyrelsen kan stille krav om, at medlemmet tilmelder sig automatisk betalingsservice eller i stedet betale et opkrævningsgebyr. 10. Andre pligter for medlemmerne. Stk. 1. Medlemmerne er pligtige til at tåle gravearbejde samt placering af kabler, forstærkere, standere og andre tekniske komponenter ved eller på deres ejendom. Stk. 2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere det berørte areal. Hvis der sker markskade betaler foreningen erstatning efter gældende satser. Der følges retningslinjerne i Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord med eventuel tilpasning til de lokale forhold på stedet. Stk. 3. Medlemmet afholder udgifter til udbedring af de skader, det måtte påføre foreningens forsyningsnet på og uden for egen ejendom. Stk. 4. Eventuelle beskadigelser af foreningens forsyningsnet skal straks indberettes til bestyrelsen. Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til selv at bekoste og etablere stikledning fra den nærmeste tilslutningspunkt og ind - til og med egen husinstallation. Stk. 6. Medlemmet kan etablere egne installationer i egen boligenhed eller lokalitet. Sådanne installationer og stikledninger må ikke forstyrre forsyningsnettets transmission. Sker dette alligevel kan bestyrelsen straks frakoble tilslutningen. Tilslutningen vil i sådanne tilfælde ikke blive genåbnet før forstyrrelsen er standset. Stk. 7. Foreningen kan tilbyde medlemmet etablering, kontrol og reparation af egne installationer. Medlemmet afholder udgifterne hertil. Stk. 8. Medlemmet skal tillade foreningen og dens installatør eller servicefirma adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation. Stk. 9. Et medlem må ikke tilslutte andre boligenheder eller erhvervsenheder til forsyningsnettet uden aftale med foreningen. Stk. 10. For medlemmer som anført i 4 pkt. 1, kan foreningen kun etablere tilslutning, hvis ejeren eller administratoren er indforstået hermed, og at det aftales hvem, der betaler udgifter, herunder tilslutningsafgift. 11. Udmeldelse af foreningen. Stk. 1. Et medlem kan udmeldes af foreningen med et varsel, der fastsættes af bestyrelsen. Varslets varighed skal svare til det varsel, der følger af leveranceaftalen med distributøren. Stk. 2. Udmeldelse skal ske til foreningens bestyrelse. Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue, men kan heller ikke forpligtes til at bidrage til nedbringelse af foreningens eventuelle gæld. TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 3 # 8

4 12. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen. Stk. 1. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent eller tilslutningsafgift eller opkrævede gebyrer, kan bestyrelsen afbryde tilslutningen til forsyningsnettet. Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig 1. rykker og give en betalingsfrist. Såfremt medlemmet ikke reagerer på rykkeren og betaler sin restance, sender bestyrelsen en 2. og sidste rykker med en betalingsfrist. Hvis medlemmet efter fristens udløb ikke har betalt restancen eller bragt forholdet i orden kan bestyrelsen afbryde tilslutningen til forsyningsnettet uden yderligere varsel. Bestyrelsen kan vælge at sende sine krav til inkasso hos medlemmet. Stk. 3. Medlemmet kan gøres pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling, herunder eventuelle inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. genåbning af tilslutningen. Bestyrelsen kan fastsætte et rykkergebyr ved opkrævning og et gebyr for genåbning af en tilslutning. Stk. 4. Ved en afbrydelse af tilslutning til forsyningsnettet vil levering af alle øvrige ydelser fra eksterne leverandører via forsyningsnettet bortfalde. 13. Forsyningsnettets vedligeholdelse og udbygning. Stk. 1. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at orientere generalforsamlingen om forsyningsnettets tilstand, opgradering og investering i nye tekniske muligheder og ydelser. Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at forsyningsnettet serviceres og vedligeholdes ifølge gældende brancheaftaler. Bestyrelsen kan uden forudgående godkendelse af generalforsamlingen iværksætte følgende dispositioner vedrørende vedligeholdelse og udbygning af forsyningsnettet: Udskiftning eller ombygning af dele af anlægget, som er en følge af skader, nedslidning eller lignende. Nødvendig udvidelse af antenneanlægget til at forsyne nye medlemmer i forsyningsområdet. Iværksætte løbende teknologisk modernisering af anlægget for at tilstræbe den mest økonomiske og bedst mulige tekniske driftstilstand. Indhente fornøden rådgivning og bistand fra teknisk sagkyndige og lignende mod betaling. Tilpasse foreningens ydelser til den teknologiske udvikling, hvor dette ligger inden for foreningens formål. Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege et bestyrelsesmedlem eller et medlem af foreningen eller et autoriseret servicefirma til at have dagligt ansvar for den tekniske overvågning af anlægget. Stk. 4. Bestyrelsen indgår aftale med servicefirma gennem TUKNET om samlet service og vedligeholdelse af forsyningsnettet. Såfremt denne aftale ophører kan foreningen indgå en separat aftale med et servicefirma. Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende ajourføres. Stk. 6. Medlemmerne kan forpligtiges til at indbetale investeringsbidrag til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer, herunder opgradering, udbygning og fornyelse af forsyningsnettet. Investeringsbidraget fastsættes af generalforsamlingen. 14. Information og kommunikation. Stk. 1. Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om foreningens forhold, herunder især priser, programoversigter, medlemmers rettigheder og pligter på en hjemmeside, som foreningen driver. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve til medlemmer, der ønsker at modtage sådanne og kan anvende gængse medier ( , Facebook, Twitter og lignende). Stk. 2. Bestyrelsen kan udpege et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for foreningens hjemmeside og informationer til medlemmerne. Driften af hjemmesiden kan aftales med ekstern udbyder. 15. Administration og medhjælp. Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere til udførelse af opgaver med information, administration, regnskabsføring og lignende opgaver, svarende til vedtægterne. Stk. 2. Ved antagelse af medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgiveransvar og lignende. TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 4 # 8

5 Stk. 3. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller med virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver. 16. Ordinær generalforsamling. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. Beslutninger truffet af bestyrelsen, som generalforsamlingen skal orienteres om. Aflæggelse af regnskab. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt. Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted. Stk. 5. Indkaldelse skal ske ved annonce i et lokalt offentligt medie. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjemmeside, skal indkaldelsen tillige gengives dér. Stk. 6. Forslag til behandling skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen. Stk. 7. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på informationskanalen eller hjemmesiden, hvis foreningen driver en sådan. Stk. 8. Der vælges 2 revisorer af generalforsamlingen med én på valg hvert år. Revisorsuppleant vælges hvert år for ét år ad gangen. 17. Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/10 af medlemmerne kræver det med angivelse af forslag til dagsorden. Krav om en generalforsamling skal være konkret begrundet og med angivelse af kontaktoplysninger for de pågældende medlemmer, der ønsker en generalforsamling. Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med varsel på mindst 2 uger, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at en begæring er modtaget. Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling og gennemførelse skal ske på samme måde som ved afholdelse af en ordinær generalforsamling. Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Valg af referent og stemmetællere. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen. Eventuelt. TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 5 # 8

6 18. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger. Stk. 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen. Stk. 2. En vedtægtsmæssigt lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. Der kan dog ikke træffes beslutning om sager eller emner, der ikke er optaget på dagsordenen. Stk. 3. Et medlem har kun én stemme. Et medlem kan stemme uanset hvilken ydelse medlemmet modtager (programpakke, internet eller andre ydelser). Et medlem, som er i restance med betalinger til foreningen på dagen for generalforsamlingen, kan deltage og har taleret, men kan ikke afgive stemme. Hvis medlemmet betaler sin restance umiddelbart før generalforsamlingen har medlemmet genoprettet sin stemmeret. Stk. 4. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét - og kun ét - andet medlem. Stk. 5. Bestyrelsen kan etablere adgangskontrol for at få klarhed over, hvem der har stemmeret. Fuldmagter afleveres til dirigenten. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter. 19. Bestyrelsen. Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øvrige poster mellem sig som kasserer/økonomiansvarlig, sekretær/referent og eventuelt øvrige poster. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der ikke er henlagt til generalforsamlingen eller som ikke strider mod disse vedtægter eller beslutninger vedtaget ved generalforsamling. Endvidere har bestyrelsen pligt til at effektuere de beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen og i øvrigt loyalt udføre de opgaver, der følger af vedtægterne. Stk. 4. Bestyrelsen må ikke indgå tidsubestemte eller uopsigelige aftaler med eksterne parter, herunder leverandører eller distributører. Stk. 5. Alle beslutninger i bestyrelsen fordrer, at mindst tre medlemmer stemmer for forslaget. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. Stk. 6. Bestyrelsens mødereferater kan på forlangende forevises for dirigenten ved generalforsamlingen. Foreningens revisorer kan ligeledes forlange indsigt i protokollen. Dirigenten og revisorerne kan af bestyrelsen nægtes adgang til at læse referater, der vedrører personlige eller fortrolige forhold. Stk. 7. Bestyrelsen kan bestemme at yde vederlag og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer af foreningen eller belønne medlemmer for en særlig indsats for foreningen. Størrelsen af vederlaget og modtagere heraf skal fremgå af årsregnskabet. 20. Repræsentation og underskrifter. Stk. 1. Formanden repræsenterer foreningen udadtil - i forhold til medlemmer og leverandører samt myndigheder og pressen (offentlige medier). Stk. 2. Foreningen repræsenteres i formandens fravær af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Stk. 3. Aftaler med økonomiske forpligtelser for foreningen skal underskrives af formanden og kassereren. Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura om administration og økonomi til ansatte medarbejdere. 21. Foreningens aktiver og passiver. Stk. 1. Foreningens forsyningsnet er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de løbende ydelser, medlemmerne er forpligtet til at betale. TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 6 # 8

7 Stk. 2. Foreningens likvide midler placeres i et solidt pengeinstitut på en eller flere konti. Bestyrelsen skal sikre likviditet til at betale foreningens løbende forpligtelser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulige forrentning. Bestyrelsen må ikke på nogen måde drive finansiel spekulation med foreningens midler. Stk. 3. Foreningen kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. Foreningens aktiver kan stilles som sikkerhed for lånet. I denne forbindelse kan gives forskrivning eller virksomhedspant til långiver på fremtidige betalinger fra medlemmerne. Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 22. Økonomisk forvaltning af foreningen. Stk. 1. Kassereren fører foreningens anlægs- og driftsregnskab efter regnskabslovens regler. Kassereren gives af bestyrelsen fuldmagt til at attestere løbende indtægter og betalinger i forbindelse med anlæg og drift af forsyningsnettet, og andre udgifter besluttet af bestyrelsen. Bestyrelsen kan afholde udgifter til et regnskabssystem. Stk. 2. Bestyrelsen skal til enhver tid kunne dokumentere foreningens adkomst til dens aktiver og skal via regnskabsførelsen kunne dokumentere de investeringer, der er gjort i foreningens tekniske anlæg. Der skal foreligge dokumentation af tilbud, bekræftelser, kontrakter, fakturaer og lignende. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i den periode, der følger af regnskabslovens regler eller anden lovgivning. Stk. 3. Bestyrelsen skal sikre foreningen ubetinget ejerskab til forsyningsnettet. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af forsyningsnettet, heller ikke i forbindelse med anlægsudvidelser eller opgraderinger eller ved aftaler om levering af ydelser over forsyningsnettet. 23. Forsikringer. Stk. 1. Bestyrelsen skal tegne de nødvendige forsikringer, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstatningsansvar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg i forsyningsnettet. Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer til sikring af foreningens aktiver, herunder sikring mod it-kriminalitet. 24. Regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen i så god tid, at det kan forelægges på generalforsamlingen med fornøden revisionspåtegning. Stk. 3. Regnskabet gennemgås inden generalforsamlingen af de af foreningen valgte revisorer. Revisorerne forsyner regnskabet med en påtegning. Eftersyn af regnskabet kan finde sted, når revisorerne ønsker det. Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge revisionen udført af en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor, hvis de politisk valgte revisorer ikke er i stand til at foretage revision eller det ikke er muligt at få valgt revisorer på generalforsamlingen. 25. Vedtægtsændringer. Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede i forsamlingen stemmer for forslaget. 26. Foreningens ophør. Stk. 1. Foreningens ophør med en opløsning af foreningen, herunder salg af foreningens forsyningsnet eller sammenslutning med en anden antenneforening eller virksomhed, skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Stk. 2. På den første generalforsamling kræves, at et antal på 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning af foreningen. Såfremt et kvalificeret flertal opnås skal bestyrelsen indkalde til den anden generalforsamling, der skal afholdes inden 3 måneder efter den første generalforsamling. TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 7 # 8

8 Stk. 3. Før den anden generalforsamling afholdes skal bestyrelsen: 1. Annoncere opløsningen i lokalt offentligt medie med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være foreningen i hænde inden 1 måned fra en fastsat dato. 2. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er foreningen i hænde inden 1 måned fra en fastsat dato. 3. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder forsyningsnettet. 4. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens eventuelle formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplysning om eventuelle afgiftsmæssige, skattemæssige og kontraktlige konsekvenser heraf. Stk. 4. På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes af et antal på 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning om opløsning, såfremt minimum 20% af de stemmeberettigede medlemmer er mødt frem på den anden generalforsamlingen. Stk. 5. Bestyrelsen forelægger punkterne i stk. 3, pkt. 1-4 til beslutning, og den anden generalforsamling nedsætter et likvidationsudvalg, der udfører generalforsamlingens beslutninger. Senest 3 måneder efter denne generalforsamling sender likvidationsudvalget en skriftlig afrapportering til foreningens medlemmer om afviklingen. 27. Ikrafttræden. Stk. 1. Nærværende vedtægter træder herefter i kraft i stedet for vedtægterne for Grejs Antenneforening af 2. maj 1989, der ophæves. Vedtægterne gælder fra dirigentens underskrifts dato nedenfor. Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 5. april Navn og adresse på dirigenten: Dato og underskrift: TV Radio Internet IP/mobil telefoni Info kanal Tekst-TV Side 8 # 8

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra Nørhalne hvor det efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk forsvarligt.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra Nørhalne hvor det efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk forsvarligt. 1. Navn Foreningens navn er Nørhalne Antenneforening. 2. Formål VEDTÆGTER Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske radio-

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T. Møderet for Højesteret. Vedtægter. for Videbæk Antenneforening

A D V O K A T F I R M A E T. Møderet for Højesteret. Vedtægter. for Videbæk Antenneforening Vedtægter for Videbæk Antenneforening 1. Navn Foreningens navn er Videbæk Antenneforening. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Tørring Kabelnet (forslag til ændring, rev. 09-12-2015)

Vedtægter for Tørring Kabelnet (forslag til ændring, rev. 09-12-2015) 1. Navn Foreningens navn er Tørring Kabelnet. Vedtægter for Tørring Kabelnet (forslag til ændring, rev. 09-12-2015) 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING

Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING 1. Navn Foreningens navn er Tarm Antenneforening. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske

Læs mere

Vedtægter for Videbæk Antenneforening

Vedtægter for Videbæk Antenneforening Vedtægter for Videbæk Antenneforening 1. Navn Foreningens navn er Videbæk Antenneforening. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Vedtægter for Jerlev antenne og internetforsyning

Vedtægter for Jerlev antenne og internetforsyning Vedtægter for Jerlev antenne og internetforsyning 1. Navn Foreningens navn er Jerlev Antenneforening. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter Formål Foreningens formål er at eje og drive bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Vedtægter Formål Foreningens formål er at eje og drive bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne 1. Navn Foreningens navn er: Hårlev Antenneforening 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er: Hårlev 3. Formål Foreningens formål er at eje og drive bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Bjæverskov Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening Gundsømagle Antenneforening, maj 2011. Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Gundsømagle Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Nu værende vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet. Forslag til nye vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Nu værende vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet. Forslag til nye vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Nu værende vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet Forslag til nye vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Stege

Læs mere

VEDTÆGT FOR HORNSYLD BRÅSKOV ANTENNEFORENING

VEDTÆGT FOR HORNSYLD BRÅSKOV ANTENNEFORENING VEDTÆGT FOR HORNSYLD BRÅSKOV ANTENNEFORENING 1. Navn Foreningens navn er HORNSYLD BRÅSKOV ANTENNFORENING. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Jellingnet.

Vedtægter for Jellingnet. Vedtægter for Jellingnet. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Jellingnet. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et signalforsyningsanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1. modtage

Læs mere

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Bjæverskov Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 1. Foreningens formål er via eget bredbåndskabelanlæg

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Lejre Kabelnet. Den har hjemsted i Lejre kommune. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening Vedtægter Oksbøl Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er: Oksbøl Antenneforening. Hjemsted: 6840 Oksbøl. 2 Foreningens interesseområde er Oksbøl by og dennes afgrænsning. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for HOLEBY ANTENNELAUG

Vedtægter. for HOLEBY ANTENNELAUG HOLEBY DEN 12/06-97 Vedtægter for HOLEBY ANTENNELAUG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Foreningens navn er HOLEBY ANTENNELAUG. Foreningens interesseområde er HOLEBY BY 1 2 3 Foreningens formål er at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. Vamdrup Antenneforening 2014

VEDTÆGTER. Vamdrup Antenneforening 2014 VEDTÆGTER Vamdrup Antenneforening 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Vamdrup Antenneforening og hjemstedet er Vamdrup. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Antennelaug

Vedtægter for Kirke Hyllinge Antennelaug Vedtægter for Kirke Hyllinge Antennelaug NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kirke Hyllinge Antennelaug i Lejre kommune. 1 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for FJENNESLEV ANTENNEFORENING

VEDTÆGTER. for FJENNESLEV ANTENNEFORENING VEDTÆGTER for FJENNESLEV ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Fjenneslev Antenneforening 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

Vedtægter for Jerslev Antenneforening 2014

Vedtægter for Jerslev Antenneforening 2014 Vedtægter for Jerslev Antenneforening 2014 1 Vedtægter 2014 1 Foreningens navn er, JERSLEV ANTENNEFORENING. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et

Læs mere

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Foreningens adresse er : Hårlev Antenneforening Hovedgaden 18 4652 Hårlev Forord Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne den: 17.04.85 9.04.86 2.04.87

Læs mere

Vedtægter. for. Tørring Kabelnet

Vedtægter. for. Tørring Kabelnet Vedtægter for Tørring Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Tørring Kabelnet. 2 Foreningens interesseområde er Tørring 3 Foreningens formål er at eje og drive kabelnet primært for modtagning

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

VEDTÆGTER. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: VEDTÆGTER. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er NYKØBING SJÆLLAND ANTENNEFORENING. Foreningens cvr. nr er 12 74 55 91. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune. Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Vedtægter for Jyllinge Kabel-TV Forening Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Jyllinge Kabel-TV Forening. Adresse fremgår af foreningens hjemmeside: www.jyllingekabeltv.dk 2 Foreningens interesseområde

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. 1. Foreningens navn er NAL MedieNet. Foreningens binavn er Næsby Antennelaug af 1974.

Vedtægter. 1. Foreningens navn er NAL MedieNet. Foreningens binavn er Næsby Antennelaug af 1974. Vedtægter De aktuelle vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13/2-2013. * Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er NAL MedieNet. Foreningens binavn er Næsby Antennelaug af 1974.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Bredballe Antennelaug

Vedtægter for Bredballe Antennelaug Vedtægter for Bredballe Antennelaug 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere