Bredbåndsforeningen Firkløveren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbåndsforeningen Firkløveren"

Transkript

1 Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens interesseområde er de parceller, som omfattes af grundejerforeningerne Nyvang, Fælledbo og Kalvebod samt de 5 på Kongelundsvej Formål 3 Foreningens formål er: at etablere, eje og drive et bredbåndsanlæg, at modtage og distribuere danske og udenlandske TV- og radiokanaler, at udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsanlæg, for eksempel telefoni og Internet i det under 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, som er fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg, at varetage medlemmernes interesser over for de valgte udbydere og af de valgte ydelser. Medlemskab 4 Enhver som er tilsluttet bredbåndsanlægget, skal være medlem af Bredbåndsforeningen. Enhver som bor i Bredbåndsforeningen Firkløverens område, kan som medlem af foreningen forlange sig tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift med et tillæg på 10 %. Tilslutningsafgiften reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset fastsat af Danmarks Statistik en gang årligt hver den 1. januar. Udskrevet den 9. april 2010 Side 1 af 7

2 stk. 2 Et medlem som ikke overholder nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Samtidig afbrydes medlemmets forbindelse til bredbåndsanlægget. stk. 3 Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes tilslutningen til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende (ordinære eller ekstraordinære) generalforsamling. stk. 4 Ethvert medlem er pligtig at betale det medlemskontingent, som er fastsat på generalforsamlingen. Hvis kontingentet ikke er indbetalt indenfor 1 måned fra forfaldsdato, udsendes et rykkerbrev, som præciserer, at betaling skal finde sted inden 14 dage. Hvis der herefter heller ikke betales til tiden, udsendes endnu et rykkerbrev med krav om at betaling skal finde sted inden 8 dage. Disse rykkerbreve koster hver et gebyr, som fastsættes på generalforsamlingen. Hvis et medlem ikke har betalt kontingentet indenfor 3 måneder fra forfaldsdato, vil beløbet blive sendt til inkasso for medlemmets regning. Hertil skal lægges omkostninger vedrørende inkasso samt prisen for genåbning af forbindelsen. stk. 5 Det er muligt at vælge forskellige pakker. Det er af tekniske årsager nødvendigt at pakkerne vælges i rækkefølge, således, at ved valg af en pakke med et nummer højere end 1, så har man automatisk valgt alle pakker med lavere nummer. Dette indebærer, at der skal betales for alle de derved valgte pakker, uanset om disse skal betales direkte til leverandøren eller afregnes med bredbåndsforeningen. stk. 6 Uagtet medlemskab af bredbåndsforeningen hæfter foreningen ikke for udgifter, som enkeltmedlemmer skal betale til udbyder. Medlemmets mellemværende med udbyder er foreningen uvedkommende. Sikringsfond 5 Med henblik på at sikre, at foreningen til enhver tid kan overholde sine forpligtelser over for tredjemand, etablerer foreningen en særskilt konto der indestår i pengeinstitut. Denne konto benævnes Sikringsfond tilhørende Bredbåndsforeningen Firkløveren. Side 2 af 7 Udskrevet den 9. april 2010

3 stk. 2 Alle medlemmer er ved indmeldelse i foreningen forpligtiget til at indbetale et indmeldelsesgebyr, som indsættes på Sikringsfonden. Indmeldelsesgebyret fastsættes af generalforsamlingen. stk. 3 Det samlede og til enhver tid indestående beløb på sikringsfonden må ikke udgøre mindre end ,00 kr. ( Sikringsbeløb ). Sikringsbeløbet reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset fastsat af Danmarks Statistik en gang årligt hver den 1. januar. stk. 4 Medlemmerne hæfter pro rata for opfyldelse af denne forpligtelse, således at hvis sikringsfondens indestående beløb bliver mindre end ovenstående sikringsbeløb, er hvert medlem forpligtet til - senest 30 dage efter skriftlig meddelelse er afleveret til medlemmet - at indbetale det opkrævede beløb til sikringsfonden ved en betalingsform vedtaget på generalforsamlingen. Ekstrabeløbet for det enkelte medlem beregnes således: differencen mellem Sikringsbeløbet (minimumsbeløbet for sikringsfonden) og det faktiske (for lille) indestående beløb divideres med antal medlemmer, hvorefter resultatet heraf udviser det beløb, der opkræves hvert medlem. stk. 5 Bestyrelsen kan, for at overholde foreningens forpligtelser over for tredjemand, råde over Sikringsfondens midler. Hvis en enkelt forpligtelse overskrider halvdelen af sikringsfondens midler, skal der øjeblikkelig indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen skal redegøre for hændelsen, og hvor en eventuel ekstraordinær indbetaling til sikringsfonden skal godkendes. stk. 6 Bestyrelsen har dispositionsret over Sikringsfonden, dog skal bestyrelsen til enhver tid sikre, at Sikringsbeløbet indestår på den hertil oprettede konto. Bestyrelsens dispositioner i forbindelse med Sikringsfonden kan kun ske i overensstemmelse med formålet for disse vedtægter og tegningsretten for foreningen, jf. 3 og 14. stk. 7 Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en for ham/hende påhvilende forpligtigelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter (incl. genåbningsafgift), der er en følge af den manglende indbetaling. Morarenter fastsættes af bestyrelsen i rimelig overensstemmelse med almindelige markedsforhold. Der vil ved påkrav blive pålagt geby- Udskrevet den 9. april 2010 Side 3 af 7

4 rer, som fastsættes af generalforsamlingen og publiceres af bestyrelsen. Generalforsamling 6 Generalforsamlingen er Bredbåndsforeningens højeste myndighed. stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i april måned og indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. stk. 3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Samtidig tilsendes medlemmerne det reviderede regnskab og indkomne forslag. stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 10 punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Årsberetning). 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse. 4. Orientering om budget for det løbende regnskabsår. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr samt rykkergebyrer. 7. Indkomne forslag. 8. Valg til bestyrelse + suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ligeledes skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 28 dage efter, at mindst 40 % af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden. 7 Alle beslutninger på en generalforsamling, undtagen vedtægtsændringer og opløsning jf. 15 og 16, træffes ved almindeligt stemmeflertal. stk. 2 Den til enhver tid lovligt varslede generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt. Kun Side 4 af 7 Udskrevet den 9. april 2010

5 medlemmer, som ikke er i restance, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæller som ét medlem og har således én stemme. stk. 3 Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt højst afgive stemme for ét andet medlem. Ethvert medlem kan uden førnævnte begrænsninger give bestyrelsen fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. stk. 4 Bestyrelsen sørger for, at der er ført protokol over generalforsamlingerne, således at referat af hver generalforsamling underskrives af dirigent og bestyrelsesformand samt indsættes i protokollen. Bestyrelsen 8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis er 3 og 4 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælges af og blandt de medlemmer, som ikke er i restance og er til stede ved generalforsamlingen. stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet den selv vælger en formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens medlemmer og revisorer er ulønnede. Bestyrelsen kan om fornødent for varetagelse af administrative opgaver honoreres for dokumenterede omkostninger. 9 Bestyrelsen, der er ansvarlig for foreningens daglige drift, træffer sine beslutninger på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, for at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. stk. 2 Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af den øvrige bestyrelse. 10 Referat af bestyrelsesmøde indføres i forhandlingsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Regnskabsår Udskrevet den 9. april 2010 Side 5 af 7

6 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Ejerskifte 12 I tilfælde af ejerskifte kan den nye ejer indtræde i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen. Refusionsopgørelse mellem sælger og køber af en ejendom er foreningen uvedkommende. stk. 2 Den nye ejer betaler et indmeldelsesgebyr, som er fastsat af generalforsamlingen. Udmeldelse/udtræden 13 Udmeldelse skal ske skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer senest 1 måned før et kvartal med virkning fra udgangen af nævnte kvartal. stk. 2 Medlemmet har ved udmeldelse, eller udtræden i øvrigt, ikke krav på nogen del af foreningens formue, heller ikke på tilbagebetaling af indskudsbeløb m.v. Tegningsret 14 Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med mindst ét bestyrelsesmedlem. Den siddende bestyrelse er ansvarlig for, at leverandørerne af ydelserne er underrettet om, hvem der tegner foreningen. Vedtægtsændring 15 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for ændringen. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget om vedtægtsændring vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange tilstedeværende stemmer der er. Side 6 af 7 Udskrevet den 9. april 2010

7 stk. 2 Ændringsforslaget skal i sin fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilsendes foreningens medlemmer. Opløsning af forening 16 Foreningen kan opløses, når 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor. stk. 2 Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til ligelig fordeling blandt medlemmerne. Den ved opløsningen siddende bestyrelse har pligt til at forestå afviklingen af foreningen. --oo0oo-- Således stiftet den 8. december 2004 og vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. december Senere ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 10. maj 2005, den 19. december 2006 og 10. juni Udskrevet den 9. april 2010 Side 7 af 7

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere