Begrønning af Århus Midtby. Perioden etape

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape"

Transkript

1 Bgrøig af Århu Midtby Priod tap

2

3 S i d 3 Forord D Bgrøigpla for Århu Midtby r udarbjdt md baggrud i t budgtforlig. Hr blv bluttt at bgrø midtby for 10 millior kr i løbt af d æt 10 år priod. I projktgrupparbjdt md udarbjdl af bgrøigpla har dr dltagt rprætatr for Starkitkt Kotor, Vjkotort, Vj-og Kloakvdligholdl amt Naturforvaltig. D kokrt projktr har vært prætrt for åvl politi om brvæ amt d vætligt ldigjr. I forbidl md alægprojktr igætig vil dr bliv afholdt oritrig- og dialogmødr md d lokal forrtigdrivd amt Midtby Bborforig. D kokrt projktr vil ligld bliv forlagt Ctr for Tilgæglighd. Naturforvaltig mart 2004.

4 S i d 4 Ovrordt mål og viio Byrådt har md dt t budgtforlig bluttt, at dr kal brug 10 millior kr. i løbt af d æt 10 år til bgrøig af midtby. Målt r, at Århu Midtby frmovr kal frmtå om grør og du mr idbydd by. Bgrøig vil k udr hytag til d hitorik dtrøg, om oftt ikk vil vid vd total tilplatig, dr vil lør d mukk dforløb. Idat vil åld koctrr ig om d lokalittr, hvor bplatig vil vær brigl for ærmiljøt. D hligpla og mdfølgd idtillig forlår, at udmøtig af d 10 millior kr. kr af 3 omg. D grø møgr m.v. vil kort bliv uddybt idt i d rapport. Som dt frmgår af ovrigtkortt vil dr bliv tablrt hl grø trøg og platt klttåd trær. D ført 7 træplatigprojktr, om bkriv i d rapport, r øj udrøgt. D øvrig markrd trær r t udtryk for økt om at plat d pågældd tdr. Dt r ikk dligt afklart, hvorvidt dt r ralitik llr higtmæigt i forhold til ldigr m.v. Id frmdl af æt idtillig ka dr optå mulighdr for at plat flr trær i midtby om følg af by udviklig. D rapport bkrivr 1. tap i bgrøigpla. I løbt af påtæk dr udført 7 træplatigprojktr til amlt alægum på ca. 3 millior kr. D tidligr vdtag bgrøigpla Af ovrigtkortt på modatt id frmgår hvilk idatområdr, dr vil bliv arbjdt md i løbt af d ti år priod. Ud ovr d vit træplatig projktr r tak ogå at arbjd vidr md d grø møgr m.v., dr blv prætrt i d tidligr frmdt midtbybgrøigpla i Ovrigtkortt r blvt opdatrt id frmdl i Et klt vlplacrt træ ka giv mgt grø d

5 Sid 5 Træplatigprojktr Fi Sigaturforklarig: Ekit. trær Ny llr gplatd trær Træplatig afvtr yt projkt Fr d To rv Fr d d M jl d gh t d i r li j Ky tv Nordha vd bak k o d Rid dr tr æ d d Dy ka r k Ama li d To ld g a d r A ll Fr Ryd br trg Spai d Værkm bo dg rg Sø d N Mathild Fibig Havr d ar al H k d træ Sch a rff do S Ha rtvig Ha Park All gård B a pl r d gå y Ba d i d M d Fr Str æ d d do rff Sø d rg Bu Tl fo d mø g Ba ll r Bø dk rik g d t ia Ch ri ri k All Fr d Va ld ma rg Orla Lhma All i k k th rg u m øg Skt. Kud Torv Joha Bjrg G Bagårdd at TK a Skibbrod Ho aj k t. N ico l Gaau d d r S k o l g yd la pap J All atz g p to r vt o Eu r a Rokr d d Bi pl i M Sk om Po Øt rg Sø d Th Paa g yd rg Fi G år d fo to rv t kirk Skold pl t rd va l ou Rådhu l m Dom Åb B i p g a d Sk t. C St ræ r T orv Ga d orv Skol Bor lm Skt.O luf rt d Fi t A ll g a d rva Ma Sm r Gy d d I mm Sto Skt. C ls V r Kæ Mj lg Ro gpo rt ig rg k u d ri g Havd trv S t t prap - g amblgd m a Em Ga v Ta t Lill Torv aag Grø r All Vt jr S Mjld Pu R o Ta paa g m tr øg t ard ulv Åbo ør k Ga d d a d rv Vo l d rto Ba d tu g Gra v T l J. M. M r d ud St Gul d mdg t E mil V tt P rport Fru Kirk pl t V Fru Kirkpl Mø llg Nø r d Borgd or t Klotrp rk d Tglv æ Klotrti d d d d Klo rt a ti Møll po Klotrd B Jrhar Stræ dt d Vtrd Vtrd Rå Lii dma b Ga jrg d d a di Par Mukd Gamml l V Nyd olt ø Gr g La Klotr d rv To ro b r t d d rr A h a lø Nø d d u k N or Ny M d g d lla Lo All rr Nø d g To rv d S G kov by ø øg Thu Sj æ lla Grøig d ø Sjr lm a ø d ytg Fæ Søl r Hja d ø m Sa Mi d t

6 S i d 6 Træplatigr i 2004 og 2005 Vd valgt af d ført platprojktr r dr lagt vægt på ctral placrig, å projktt blivr yligt for flt mulig af d mag borgr, dr færd i by. Drudovr r dr lagt vægt på, at d 7 projktr ka udfør umiddlbart ud at ku forik af r projktr, dr vt. kull udfør idløbd. Hvi valgt kull træff al ud fra ctral placrig, vill dt vær oplagt at tart i Park Allé og på Bagårdpl, m hr afvt, å træplatig ka k i ammhæg md trafikomlægig mv. D projktr dr kal udfør i 1. tap r: Chriti Frdrikd - gåd Nørrport Bipd og Mjld Borgd Vor Fru Kirkpl Frdd Chriti Borgd Vor Fru Kirkpl Frdrikd Bipd Nørrport Frdd Træartvalg D valgt lokalittr r vidt forkllig pædd fra dt mgt tor drum i Nørrport til d ævr Frdrikd. Drmd r dt vidt forkllig ffkt, d trær, dr plat, kal hav. I Nørrport kal dr plat ogl tor trær, dr ka lv op til d kala, dr r i dbilldt. Hvi dr plat må trær vil d druk i kilt og dblyig. Samtidig kal trær ikk hav vætlig gr på d drt dl af tamm, da dr kal hold frihøjd på 4,5 mtr ovr kørba. I Frdrikd r plforhold mgt ævr, og dbilldt mgt fit på dl af trækig. Hr kal vælg må lak trær, dr ka vær md til at udrtrg dt fi gådmiljø. Og trær kal vær lak i form llr vil dr k påkørlkr, hvi dr f.k. kal t tort brrdigkørtøj id. Dud vil trær gr hurtigt å fac, hvi trær har brd væktform. I platvalgt vil dr dvidr bliv lagt vægt på, at trær ka hold præci form ud, at dr kal brug kræftr på årlig bkærigr. Dud r trær md bkærigår mr udatt for ygdomagrb, d trær dr ikk bkær. Edlig øg at vælg flr forkllig ud træortr. Drmd kull t å yligt fald i dt grø ilæt i dbilldt, om ma oplvd md lmyg, gr udgå. Hvi dr at på mag forkllig typr, vil trær ikk vær å årbar for vtull agrb af ygdom. Trær vil bliv platt md udrjordik opbidig, åld at trær har t færdigt udtryk fra tart. Ovr jord vil trær bliv ikrt mod påkørlr md optillig af tlr llr hævd katt.

7 S i d 7 Valg af plattd og økoomi Vd valgt af plattd kal dr tag hy til forhold ovr jord, åvl om udr. Dr r ldigr, åom fjrvarm- og afløbldigr, tort t all tdr i midtby didr. Dt btydr, at ma rlt ikk ka plat rt mag tdr, hvi dr ikk flytt ldigr. Kokv af ikk at flytt ldigr vil vær tilfældig, parom og uammhægd platig rudt i by. Dt ka by æpp vær tjt md. I tdt r dr u pgt på d tdr i by, hvor træplatig, ud fra faglig og ættik vurdrig, vil vær brigl for by og d borgr. Træplatig vil ku udfør vætlig billigr, hvi ma ku vælgr at plat d få tdr dt r muligt ud at flytt ldigr. Rultatt vill om hidtigr ævt, bliv bliv tilfældig, parom og uammhægd platig. Drfor r dr valgt at bkriv d dyrr løig md flytig af ldigr. Dt påførr projktt mrudgift på ca. 20%, m dt r ødvdig udgift for at opå t flot amlt rultat. Udgift ka i følg Trafikmiitrit æpp påfør ldigjr, hvi træplatig ikk udfør af vjtkik hy. I di tilfæld r dr ikk vjtkik åragr til træplatig. Gmg af d udvalgt projktr I dt følgd bkriv d klt projktr mr idgåd mht. ovrvjlr om trær placrig i drummt, træartvalg, ovrlagpri mv.

8 S i d 8 Chriti Chriti r bliggd mllm Vtr Allé og Åboulvard. Bygigr i d r høj, mukk og md palæagtigt udtryk. Arrthut, om r bliggd for d af Chriti mod Vtr Allé, liggr tilbagtrukkt fra Chriti ligom Købmkol på d modatt id. I 1980 blv dr platt 6 lidtrær på d ordlig dl af d mod Åboulvard. Trær r u halvdød. D fjr, og dr gplat ftr dr r tablrt bdr væktvilkår md bdr pl til trærøddr. G grø tygd r i dag ud for kut- bygig md d tor og ml trær dr hvælvr ig ud ovr fortovt. Hr r ikk bhov for platig af dtrær. Når dr gplat mod Åboulvard, vil dt vær oplagt ogå at plat trær i d ydlig dl af d mod Vtr Allé, åld at dr opå t ammhægd bplatigforløb, om på igt kal trækk ig ovr i Grød. Dr plat ialt 13 trær. Trær plat i d udparrd afalt og hæv til fortovivau md graitkatig. Dr kal dlægg 3 parkrigplr, for at ku plat trær. Dr forlå platt blomtrd træart, dr ka pill op til kirbærtrær lag Vtr All, mlig Pyru caucaica - prydpær. Dt r t oprt og malt træ på op til m. I april/maj blomtrr dt md må hvid blomtr, og i ommr kommr dr må bærligd frugtr. Trær får mukk rødgul høtfarvr. Samlt pri icl. udgravig af plathullr, trær, platig, blægirbjdr, uforudt udgiftr og projktrig/tily ca kr Pri pr. træ ca kr

9 S i d 9 Frdrikd Frdrikd r forholdvi mal gåd md artt blægig md forækt afløbrd i hvr id af d. Fltt mllm d to afløbrdr kal frihold for all formr for byivtar og udtilld varr af hy til frmkommlighd og trøgt udformig iøvrigt. Brrdigkørtøjr og ambulacr r d t form for trafik, dr må kør i d. Trær kal åld plat mllm afløbrdr og hufacr. Dtt tykk har varird brdd, og dt r ku d brdt tdr dt r muligt at plat trær. D forlåd placrig kr ud fra vurdrig af d klt fac udtryk. Såld r trær forlåt platt t i ovrg mllm to hu llr på t artt factykk. Dr r mag ldigr i dforløbt, å dr vil bliv dl udgiftr til flytig af di. Dr forlå platt Cratagu moogya Stricta - ort af hvidtjør - om r t malt op til 6 mtr højt træ. Træt får hvid blomtr amlt i halvkærm i maj-jui. Samlt pri icl. udgravig af plathullr, trær, platig, blægirbjdr, flytig af ldigr, uforudt udgiftr og projktrig/tily ca Pri pr. træ. ca kr. Frdrikd md t af d frmtidig trær idtgt

10 S i d 10 Nørrport Nørrport r t mgt brdt drum md 3 vjbar i hvr i rtig, cyklti og midr vj id til Studd. Bplatig i dag btår af bøghækk amt klt midr tmpltrær, dr mitriv. Nørrport virkr på d trækig mgt rå og uidbydd. For at dæmp d mgt tor trafikår påvirkig af omgivlr plat hr tor aktrær i bøghækk, hvilkt ka giv vj lidt modpil. Dr vil bliv platt trær i mgt tor tørrl, åld at platig får ffkt allrd umiddlbart ftr tablrig. For at ikr platr god tablrig plat ku hvor dr ka kab tiltrækklig brd platbd. Dt vurdr, at bd kal vær miimum 3 mtr brd for at hold trær fri af påkørlr og voldomm altkr. D lill vj paralllt md Nørrport idævr åld, at dr ogå ka plat i vj vtlig id. D vj ka midk til 3,5 mtr i brdd. For at ku plat på hl trækig vil dr kull flytt dl ldigr, lig om d midtrhll, hvor Århu Sporvj ættr paagrr af og på, kal udvid. Dt givr rlativt tor udgiftr, m for at få grø ffkt, kal dr ogå plat i vj vtlig id, hvorfor d xtra udgift r ødvdig. Eftrhåd om trær vokr ig tor, kol d åld, at dr ikk r vætlig idgr før i ovr 4,5 mtr højd. Drmd hidr kr fra påkørlr. Dr forlå platt Fraxiu xlior, om r almidlig ak. Dr r i forvj platt ak i midtrrabatt lægr opp Nørrport, og dr vokr ak fit. Ak ka på dtt td bliv op til 20 mtr højt, og r om ugt træ rt lakt, m dt om ældr blivr brdr, hvilkt par fit på dtt td. Træt får flott gul høtfarvr, og r mgt tolrat ovr for vid. Samlt pri icl. udgravig af plathullr, trær, platig, blægirbjdr, flytig af ldigr, uforudt udgiftr og projktrig/tily ca kr Pri pr. træ. ca kr. Træplatig vd Nørrport

11 S i d 11 Bipd og Mjld Bygigr varirr mllm lav og mgt høj bygigr. Mag dr mudr ud i Mjld, hvoraf r Rod. På hjørt af Rod og Mjld liggr Kvidmut md lill parkrigpl md bøghæk omkrig ig. På modatt id liggr Århu Katdralkol. Vd platig af t klt træ på hjørt vil dt få tor virkig, idt trækro vil ku i Mjldforløbt. Bipd Bipd r lill d bliggd op mod Rod. På d id af d liggr Hotl Royal md idgpartit ud mod Bipd og på d id liggr Nykrdit bygig. Syd-øt for d r Domkirk bliggd. I dag bytt d til aflæig og parkrig, hrudr latvogparkrig og aflæig fra latvog. I ftrårt 2001 blv dr platt 5 lidtrær i Rod. Trær r placrt i t hævt bd md graitkat i t blægigmøtr btåd af brot og chaut. Dr kal flytt klt ldig for at ku plat træt. Træt plat i forlægl af d kitrd trær i Rod, å dr da ammhægd hlhd. Træart : Tilia var. Pallida - Kjrlid. Trær har hjrtformt kro md højd op til 20 m. Samlt pri icl. udgravig af plathullr, trær, platig, blægirbjdr, flytig af ldig, uforudt udgiftr og projktrig/tily ca kr. Pri pr. træ. ca kr. For at kab hlhd omkrig bygigrumm og d kitrd træplatigr, plat dr 3 lidtrær lag Bipd. Trær plat, om i Rod, md hævt graitkat i parkriralt lag Nykrdit bygig. Dr kal dlægg 5 kattparkrigplr for at ku plat trær. Lidtrær vil vær om i Rod: Tilia vulri Pallida - kjrlid. Mjld Mjld trækkr ig fra Øtbatorv til Domkirkpl. Ny trær i Bipd idtgt. Bilr ka ikk parkr hr frmovr.

12 S i d 12 Borgd Trær r ftrhåd fjrt på grud af mivækt og d få trær dr tilbag, r ikk bvarigværdig. Vd d y træplatig plat 2 trær ovrfor hi vd hholdvi idkørl til Borgd og vd udkørl mod Nørrd. Imllm di plat 2 trær parvi i højr id af d åda at drummt tramm op, dr hvor bygigr t r placrt tilbagtrukkt llr hvor dr ig bygig r. Trær plat i d udparrd afalt og kat md hævt graitkatt. Dr kal dlægg 2 parkrigplr for at ku ralir projktt. På hjørt af Klotrd mod Borgd plat t klt træ. Dtt træ vil få tor virkig i dforløbt, båd t fra Nørrd og hl Klotrdforløbt. Da Borgd r mal d kal dt y træ vær t malkrot og gt bytræ. Dr forlå platt Pyru commui Bch Hill - prydtræ, om r t oprt træ, ægformt og år højd på 6-8 m. I april/maj blomtr dt md må hvid blomtr. Eftr blomtrig da dr må pærligd frugtr. Borgd r mal d, om forbidr Nørrd og Klotrd. Bygigr r høj, og har forrtigr i divau. G r mgt trafikrt, og dr r parkrig i bgg idr. I 1979 blv dr platt 6 lidtrær, om tod parvi ovrfor hi, amt t klt på hjørt mod Klotrd. Platig ka udfør ud at flytt ldigr i Borgd. På hjørt vd Klotrd blivr dt muligvi ødvdigt at flytt klt ldig. Samlt pri icl. udgravig af plathullr, trær, platig, blægirbjdr, flytig af ldigr, uforudt udgiftr og projktrig/tily ca kr. Pri pr. træ. ca kr.

13 S i d 13 Vor Fru Kirkpl D trær, dr hidtil har ovrlvt ærkotakt md bur, blivr tåd, på ær t klt træ om r i mgt dårlig vækt. Dr plat 5 y Robiia pudoacacia Umbraculifra kuglacacir i tor tørrl, å d ogå umiddlbart ftr platig får tor ffkt. Dr vil ikk vær omkotigr til flytig af ldigr vd dtt projkt. Samlt pri icl. udgravig af plathullr, trær, platig, blægirbjdr, uforudt udgiftr og projktrig/tily ca kr. Pri pr. træ. ca kr. Ekitrd kuglakair vd Vor Fru Kirk Mllm Vor Fru Kirk og Klotrtorvt tår rtr af dlvi to rækkt kuglacaci platig. D bplatig upplr i d rækk, dr r lægt væk fra kørba. D rækk dr, r tættt på kørba, r udat for påkørl af bur, hvorfor hr ikk upplr.

14 S i d 14 Frdd Projktt ka udfør ud udgiftr til flytig af ldigr. Samlt pri icl. udgravig af plathullr, trær, platig, blægirbjdr, uforudt udgiftr og projktrig/tily ca kr. Pri pr. træ. ca kr. Vjkotort fortår i forårt 2004 platig i d d af Frdd, dr vdr op mod Øtrd. D platig udfør om dl af t trafikrgulrigprojkt. For at ikr at trær i Frdd tablr oglud amtidig, vælgr vi md dtt træplatigprojkt at plat d idt 3 trær, dr var påtækt i d d, i ftrårt Dr forlå platt Pyru commui Bch Hill - prydpær, om r t oprt træ, ægformt og år højd på 6-8 m. I april/maj blomtrr dt md må hvid blomtr. Eftr blomtrig da dr må pærligd frugtr.

15 S i d 15 Økoomik ovrlag Atal Idkøb af Lokalitt Trætyp trær trær Platpri Blægig Ldigr Adt I alt Vor Fru Kirkpl kuglacaci Frdrikd tjør Bipd/ Mjld kjrlid Nørrport ak Borgd prydpær Chriti prydpær Frdd prydpær I alt I priovrlagt r dr mdrgt prir til idkøb af trær, udgravig af plathul, opfyld md frik muld, gtablrig af blægig og katt, opætig af tlr amt omlægig af udrjordik ldigr. Skøt for omlægig af ldigr ka vær ogt uikkrt, lvom all ldigplar r idhtt, og dr har vært afholdt mød md divr ldigjr, om har oplyt vjldd lbm. prir. Når gravig påbgyd, r dt ikk ualmidlig, at dr dukkr uvtd ldigr op. D øvrig prir r bart på Vjkotort og Naturforvaltig rfarigtal fra d idt licitatior. Vd træprir r rgt md katalogprir md frrag af d rduktio, d flt trprørr opår vd btillig af flr trær. Udr t r afat 5 % af d amld um til uforudt udgiftr og 12,5 % til projktrig og tily. Ud ovr d hr aført udgiftr kal dr pårg idtægttab på 10 parkrigplr. All projktr vil bliv udbudt i bgræt licitatio md dltagl af 5 ktr trprørr amt GDA, Naturforvaltig udførr, om afgivr t kotrolbud.

16 S i d 16 Bgrøig af Århu Midtby Dt bgrøigprojkt dr blv frmdt til Byrådt i 2001 btod af 5 tmar Åb drum Trær i dr Trær på plr D hmmlig by D tmporær by D 1. tap koctrrr ig udlukkd om tmat Trær i dr. Ndfor prætr kort itio md d 5 tmar. at fathold rumm omkrig Domkirk i t amld grb. På plr i dt ml ctral Århu vil dr hllr ikk bliv platt ydrligr trær. Hr tæk på Biptorvt, Stor Torv og Lill Torv. Di plr og d ovævt drum frihold om åb drum ud ydrligr bplatig. Trær i dr Åb drum Århu r i forvj rt grø by. Vor priviligrd placrig midt mllm kov og hav, har afmittd virkig på vor holdig til, hvorda vor by kal frmtræd. Århu har it hitorik udprig omkrig Domkirk, hvor dr åld r dr md ærlig hitorik karaktr. Gr r typik mall, brotblagt hldr, dr lukkr ig rlativt tæt om d mkr, dr færd i dr. I di dr r dt d færrt tdr, dt vil vær oplagt at plat trær. Platig hr vil kræv mgt grudig ovrvjlr for at udgå at lør dt typik træk vd kvartrt. E af udtaglr r Bipd, hvor dr md d idtillig forlå platt trær for Dr r i midtby lag rækk tdr, hvor dt vil vær oplagt at kab markat platigr - dt vær ig hl allé forløb llr klt mgt markat trær. Hr ka for kmpl æv Park Allé, hvor dt vil vær muligt at (g) kab 300 mtr lag allé i af by mt ctral dr. Adr mulighdr r bl.a. Grød og Chriti, hvor dr tag fat på platig i idtævt d md d tap. Som kmpl på t træ, dr ka giv t hlt dforløb t grø løft ud at karaktr af mml by vækk, ka æv træt i Mjld

17 S i d 17 Trær på plr Århu r by md mag forkllig pldalr og byrum. Dt bør tiltræb at tyrk forkllighdr i æom og gmført bhlig af plr. For kmpl ka Frd Torv udform om t mgt grøt torv, m Tlfotorvt bør bliv t mr bymæigt torv md klt trær. Som dt idt kmpl ka æv bukrpl vd Grav. Hr bør bukr alæggt fjr, hvorvd dr ka da lill grø pl, dr md vlplacrd trær ka giv hl d t grøt løft. D hmmlig by ovrdådighd af lygplatr. Smøgr ka vær kyggfuld frodig pau fra virvart i d virklig by. D hmmlig by omfattr Pothumøg, Toldrti, Bødkr Ball Gård, Klotrti, Brhard J Stræd, Tatrmøg, Ropaag, Svrig, Emil Vtt Paag og Møllti. Platig kal k dl på offtlig aralr, dl på privat aralr ftr forhlig md jr. D tmporær by Århu r blomtrd by. By blomtr r md til at mid o om d kiftd årtidr. Blomtrkummr avd i midtby miljø på bfætd aralr, primært torv og trøgforløb. Kummr vil i år frmovr bliv placrt tort t om d har tåt i 2003, å idat på dtt områd blivr ikk øgt. Sammmfatig Midtby i Århu r t tværk af møgr og mutvj, dr dlvi ka omda til grø korridorr, hvor facr og plakværkr r grø og blomtrd. Di mutvj r ført og frmmt kdt af by g idbyggr, hvorfor vi md vi rt ka tal om d hmmlig by. D r vor lokal hmmlighd, dr, på by bagid, ka ovrvæld o md grø Bygktivitt m.v. påvirkr midtby ovr årrækk. Dt r drfor væligt at fathold klar grø profil i by. Samtidig kal dt grø vær å magfoldigt og robut i it udtryk, at forrigr i bytruktur ikk ødlæggr for tram grø truktur. Md di 5 tmar prætr hovdtak bag d bgrøig, dr kal k i midtby frmovr. I d 1. tap r idat koctrt omkrig trær i dr. I d følgd tapr vil idat vær amlt omkrig trær i dr, trær på plr og d hmmlig by, m d to øvrig tmar hvilr i ig lv ud ydrligr tiltag.

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

10 år med matematik, matematik og matematik

10 år med matematik, matematik og matematik Prill Pid og Forlagt Pid og Bjrrs 10 års jubilæum Lidt om d først 10 år som slvstædig, hvorda ma ka fst matmatisk og vors matrialr. På midtropslagt r vist Möbiusdug, vi havd fåt frmstillt til jubilæumsfst.

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Frederiksværk-Hundested kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Frdriksværk-Hudstd kommu Nøgltal for bustrafikk Jauar 27 April 27 Idholdsfortgls Idldig Bus- og togtrafik Trafikkort Passagrtal Hrdag Lørdag Sø- og hlligdag Id- og udfor kommu Bgrbsafklarig Idldig Nærværd

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

9 BRAND 1. 9.1 Beton 2 9.1.1 Zonemetoden 3 9.1.1.1 Temperaturbestemmelse 3 9.1.1.2 Tværsnits- og styrkereduktion 4

9 BRAND 1. 9.1 Beton 2 9.1.1 Zonemetoden 3 9.1.1.1 Temperaturbestemmelse 3 9.1.1.2 Tværsnits- og styrkereduktion 4 BETONELEMENTER, SEP. 009 9 BRAND 9 BRAND 9. Bton 9.. Zonmtodn 3 9... Tmpraturbtmml 3 9... Tværnit- og tyrkrduktion 4 9. Armring 6 9.. Forpændingtål 7 9.3 Ekmpl Tmpraturbtmml og tyrkrduktion 8 9.3. Brgningforudætningr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

399,- 189,s 1999,- 1695,- messe. Nyhed. Wildbird luxus. 2 Med eller uden duft. 8 Lækker vildtfugleblanding 20 kg

399,- 189,s 1999,- 1695,- messe. Nyhed. Wildbird luxus. 2 Med eller uden duft. 8 Lækker vildtfugleblanding 20 kg L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Sptmbr 2012 Sptmbr 2012 Jolly Ball 2 Md llr udn duft 2 tk. Wildbird luxu 8 Lækkr vildtfuglblanding 20 kg 399,- 189, 3 Salvana ht minral Minral og vitaminfodr til ht TILBUD 25

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

LOKALPLAN 1-2-103 NØRRESUNDBY MIDTBY ERHVERV OG BOLIGER, LINDHOLM BRYGGE AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 1-2-103 NØRRESUNDBY MIDTBY ERHVERV OG BOLIGER, LINDHOLM BRYGGE AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN --0 ERHVERV OG BOLIGER, LINDHOLM BRYGGE NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 00 Nærmr oplysigr Aalborg Kommu Tkik- og Miløforvaltig Stigsborg Brygg, Postboks

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus

Kvarteret. 17 / december 2015. boligkontoret århus 17 / dcmbr 2015 BEBOERBLAD for boligkotort århus Kvartrt Portræt: Vi bsøgr tr kvartrr Afdlig skal vær som lill ladsby Mød sriøs samlr af tog og bussr Fokus: Kommr ffktivitt før god srvic? Ldr Af Mort Homa

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Hovedkontor. Region Nord. Kontor Egelundvej 3 8800 Viborg Tlf.: 8727 5030. Region Midt. Vejmarkering. Tlf.: 7567 8355. Region Syd.

Hovedkontor. Region Nord. Kontor Egelundvej 3 8800 Viborg Tlf.: 8727 5030. Region Midt. Vejmarkering. Tlf.: 7567 8355. Region Syd. Ktaktifo www.scoop-rklam...md...md Shhh! Skru d for vjstøj... Støjrduktir på æst 7 db! Hovdktor käi, Nørrskov Bakk 1, 86 Silkbo, tlf.: 8722 15 Rgi Nord Ktor Egludvj 3 88 Vibo Tlf.: 8727 53 Rgi Midt Ktor,

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI OLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIOLIG.DK DATO: 22.05.2015 DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 nr. 21 nr. 23 nr. 25 nr. 27 nr. 29 EYGGESESPLAN

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere