Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis."

Transkript

1 Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08

2 Lokalsamfund 1 - Midtbyn

3 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg, Vstrbro, Trøjborg og Havnn, samt D Bynær Havnaralr. Midtbyn bor dr ca prsonr. Midtbyns bbygglssmønstr r karaktrisrt vd stor tæthd. Karréformn r dn ovrvjnd, fra middlaldrkrnn og udftr mod dn afgrænsnd ringgad prægt af stignd rglmæssighd i strukturn. Karrérns gnnmsnitshøjd r 4-5 tagr plus n i stignd grad udnyttt tagtag. Udn for City r karrérns indr undr omdannls til opholdsaralr for bborn og kan i mindr omfang rumm bbyggls til ikk-gnrnd rhvrv. Et væsntligt strukturtræk i City r strøgaksn Søndrgad-Rysgad, dr md bygningn af Skt. Clmns Bro i 1880'rn kom til at forbind Domkirkpladsrn md Bangårdspladsn. Nyr planlægning har udvidt dtt énstrngd anlæg vd at tablr Åboulvardn md dn gnåbnd å som t tværgånd strøg, samtidig md at dr via n ændrt trafikstruktur r tablrt n frdliggjort, indr bykrn, omkranst af Allégadringn. Bykrnn og dns rum, gadr, torv og pladsr, r gnstand for omfattnd rnovring på iniatiativ af såvl privat jr af jndomm som dt v/århus Kommun. Udn for City bryds karrémønstrt i områdr vd ringgadrn af bbyggls i form af fritliggnd blokk i grønn parkmiljør fra dt 20. århundrd, såsom Aarhus Univrsitt, dn højr trrasshusbbyggls Vstrvang og fir højhusblokk langs Marslis Boulvard. Andr lignnd, åbn bbygglssstrukturr r Amtssyghust og Kommunhospitalt. City bidragr bbygglsr i Rådhus/Musikhus/Scandinavian Cntr/Tinghus/Møllpark-områdt tilsammn væsntligt til billdt af Århus som kulturby. Karréstrukturn afslutts markant i "Havnfrontn" langs dn oprindlig kystlini. Byns ovrgang til d ignnm mr nd 150 år indvundn havnaralr md drs stort dimnsionrd rhvrvsanlæg og -bbygglsr formidls af bygningr som d cntralt bliggnd, byorintrd Europahust, Hotl Atlantic, Politigårdn og Badanstaltn. Til dn karaktrmæssig formidling bidragr på havnn dn frdd Toldkammrbygning, Pakhus 13, Århus Havns administrationsbygning Havnhust og Stvdorcompagnit samt vd Nordhavnn dt - i dt ydr udtryk - maritimt inspirrd komplks Klintgårdn og dn ny bbyggls Langlini. Gnrlt r D Bynær Havnaralr udpgt som rlvant til omdannls, hvor havnns rhvrvsmæssig araldispositionr i øvrigt tilladr dt. Sålds r omdannlsn af Pir 4 ydrst på Nordhavnn, Midtkraftaralt og dt cntral områd omkring Toldkammrt allrd i fuld gang planlægningsmæssigt såvl som fysisk. Bbygglssstrukturn vil hrvd ændrs i ovrgangszonn mllm by og havn, til gavn såvl visult som funktionlt for Havnbyn Århus, dns borgr og dns kulturll ansls. Andr Midtbyområdr anvndt til trafiktknisk, industrirhvrv og, dr r ndslidt llr af andr årsagr gnstand for potntil omdannls, r jrnbanaralrn, hrundr Cntralværkstdrns og Godsbangårdns aralr, samt Midtbyområdrn omkring ån udn for City, samlt bnævnt Crskiln og Amtssyghust. D udgør væsntlig aralrsrvr for frmtidig, midtbyrlvant funktionr og indbærr md drs bliggnhd unikk mulighdr for at styrk byns imag som n by i vækst. TRAFK Midtbyn r som Århus Kommuns cntral lokalsamfund aralmæssigt vldfinrt vd dt afgrænsnd ringgadssystm, Nordr, Vstr og Søndr Ringgad og Marslis Boulvard. D stor radialvj Grnåvj, Randrsvj, Viborgvj, Silkborgvj, Skandrborgvj og Oddrvj skærr ringgadrn og samls i Allégadringn, dr omkransr City. Dr r udarbjdt n trafikplan for Midtbyn, Vj til frmtidn 2020, som r styrnd for infrastrukturudviklingn. Plann har to hovdmål. For dt først må biltrafikkn på tværs af Ringgadn ikk stig. Dt skal primært sk vd at rducr dn gnnmkørnd trafik. For dt andt skal n størr dl af dn samld trafik forgå på cykl llr md kollktiv transportmidlr, og drfor skal d fysisk forhold forbdrs for diss transportmidlr. Plann omfattr også trafikdæmpnd foranstaltningr langs havnn, på strækningn mllm Dynkarkn og Skovvjn for at sikr bdr sammnhæng mllm City og D Bynær Havnaralr. ovrnsstmmls md trafikplann r dr udarbjdt n cyklhandlingsplan for hl kommunn. Plann udpgr syv indsatsområdr, som skal styrks for at få flr til at cykl. forhold til dn kollktiv trafik anlæggs busbanr på Nørrbrogad og Randrsvj, som forløbr for t ltbanprojkt. Marslis Boulvard r udpgt som frmtidig hovdadgangsvj fra dt ovrordnd vjnt til rhvrvshavnn. Vjn r planlagt udbyggt md t tunnlanlæg. GRØN STRUKTUR Midtbyns aral indgår grønn områdr md stor indbyrds variation i såvl karaktr som omfang. D grønn områdr r udviklt som n dl af bystrukturn, fra dt ældst landskabslmnt i bykrnn, Århus Å, og dns opstuvningsaralr i Møllngn, nu bvart som landskabsrum i Møllparkn i kantn af City. Btydlig bylandskabr r karaktrgivnd for bydln i n ring omkring krnn - fra vst og mod nord i Vstrbro/Trøjborg: "Crskiln" md Århus Å, Botanisk Hav, Univrsittsparkn, Vnnlystparkn og Nordr Kirkgård, og mod syd i kantn af City: Rådhus- og Musikhusparkn. Udn for "dn indr grønn ring" mod syd i dt omkring år 1900 planlagt Frdriksbjrg liggr bydlns cntral Boldbanaral, mod øst Skansparkn og mod vst dn snst anlagt Frdriksbjrg bypark. kantn mod syd dannr Tangkrogn bindld til bugtn, kystn og Mar- L1

4 slisborgskovn, ligsom mod nord Risskov afgrænsr Midtbyn visult, rkrativt og funktionlt md sin skovklædt skræntr. Århus r så hldig at hav n tydlig topografisk struktur md få klar og mgt markant lmntr: bugtns lini, ådaln, dr løbr hlt ind i - og ignnm - byn og d to skov ud mod vandt nord og syd for byn. Alt samlr sig mod midtn, mod domkirkn. Dnn nkl struktur vidrførs i d grønn hovdkorridorr, dr skal skaff lt og smuk adgang fra bymidtn til omgnns naturområdr for d blød trafikantr: En korridor langs vandt mod nord, n korridor mod syd langs vandt og ignnm skovn. Hrimllm n havnpromnad på D Bynær Havnaralr. En korridor mod vst, dr følgr Århus å ind i dt åbn land til Brabrand Sø og Årslv Engsø og og får drvd forbindls til såvl dn ydr grønn ring som landskabsringn. Hrudovr r dr planr om at skab grønn forbindlsr mllm d grønn områdr og parkr i dn indr grønn ring - Rådhusparkn, Musikhusparkn, Botanisk Hav, Univrsittsparkn og Nordr Kirkgård - og på dn måd skab n indr grøn ringvj llr -korridor. CENTERSTRUKTUR City r Kommunns og rgionns handlsmæssig, srvicmæssig, kulturll og historisk cntrum. Områdt har status som Kommunns hovdcntr til butikkr. Dt afspjls i bbygglssstrukturn, dr md sin tæthd og bvarls af træk fra dn oprindlig bykrn bidragr til t aktivt og oplvlssrigt handlsmiljø, dr samtidig stimulrs turistmæssigt af dt stor antal institutionr af kulturl art. Også ovrordnd landskabstræk som kanalmiljøt omkring dn gnåbnd å i City og mødt md bugtn i D Bynær Havnaralr r vigtig lmntr hri. Udn for City r hovdlmntrn i Midtbyns cntrstruktur d radial strøggadr, på Trøjborg Tordnskjoldsgad og på Frdriksbjrg M.P.Bruuns Gad og Frdriks Allé. Dsudn indgår Godsbanaralrn i dt samld Cityområd. D supplrs af såvl nklt tværgånd strøggadr som sprdt butiksforkomstr i karrébbygglsrns stutagr. SKOLER OG UNDERVSNNG Midtbyn rummr d 3 kommunal skolr Samsøgads Skol, N.J.Fjords Gads Skol og Læssøsgads Skol og gymnasit Aarhus Katdralskol, forudn n rækk og privat undrvisningsinstitutionr af forskllig art. Af særlig btydning for Midtbyns bbygglss- og aktivittsmæssig struktur r undrvisnings- og forskningsområdrn Aarhus Univrsitt, Forskrparkn, Kommunhospitalt og Amtssyghust samt Arkitktskoln i Aarhus, all placrt i dn nord- og vstlig dl af Midtbyn. Dt r t højt prioritrt hnsyn at tilgods diss funktionrs vækstbhov. ÅRHUS HAVN Aralmæssigt har Århus Havn i modsætning til dn øvrig dl af Midtbyn udvidlssmulighdr. Kommunplanns rammr omfattr forudn dn ksistrnd havn ny indvindingsområdr mod øst. Udbygningn skr i forhold til havnns hovdfunktionr Containrtrminaln, Multitrminaln og Olihavnn ftr følgnd ovrordnd disponring, dr bstmmr områdrns frmtidig anlægs- og bbygglsskaraktr. Som rtningslini for dn forvntlig visull frmtrædn r citrt d vigtigst af områdrns maksimal højd- og rumfangsbstmmlsr: SYDHAVNEN Udbygningn af dn ksistrnd Multitrminal skr på østsidn af Olihavnn og omfattr t ca. 2 km langt kajanlæg, idt dt ksistrnd kajanlæg forlængs mod nordøst. Aralrn forvnts primært anvndt til stykgods, trafik md rullcontainr af og på godsfærgr og skundært til håndtring af tørt massgods til lagr bag kajn llr lagr udn for havnn. En 100 m brd zon langs kajkantn friholds til åbn lagrpladsr og trafikaral. Dn rstrnd dl af aralt anvnds til pakhus md tilhørnd kontorfacilittr. Maksimal bygningshøjd r 20 m, på t særskilt aral dog 30 m, og maksimalt bygningsrumfang r 6 m 3 pr. m 2 af dt samld ny landaral. ØSTHAVNEN Vd udbygningn af Østhavnn r dn tidligr Miljøhavn blvt inddragt som baglandsområd for Bulktrminaln. Fra t nyt områd til udvidls af Marslisborg Lystbådhavn (dr liggr i lokalsamfund 11) r havnns sydøstlig græns mod nordøst forlængt i t ca. 2,5 km langt, rtlinit forløb af dn ny dækmol, dr sammn md n ny miljøhavn ydrst mod øst indrammr d ny havnområdr. Udn på dækmoln indlds nu n ny planlægning for ydrligr t havnafsnit som følg af Nordhavnns omdannls til by og dn positiv vækst i havnaktivittrn. forbindls md dnn planlægning skal dr ndvidr finds plads til n udflytning af Marslisborg Rnsanlæg, og dt skal undrsøgs, om dr kan opstills vindmøllr og tablrs n hliport. Langs sydøstgrænsn tilførs havnfunktionrn n facadvirkning mod dn sydlig dl af bugtn, bstånd af dls t bånd af byggfltr til af mindr dimnsionr, højst i 3½ tag og afvkslnd md bplantning, dls t rkrativt lmnt i form af n promnad. dt inddæmmd aral indn for havnns sydøstlig ryg, og drjt lt i n vinkl i forhold til dnn, r indplacrt t aral, som indholdr dn ny containrtrminal md tilhørnd srvicfunktionr. Dn primær funktion af dnn flad r transport og oplagring af containr (dr ikk må stabls til n størr samlt højd nd 14,5 m). Dt rstrnd aral indn for havnns rygaralr r udlagt til havn og rhvrvsvirksomhd md naturlig tilknytning hrtil. Dt r inddlt i 4 områdr, dr har maksimal bygningshøjdr, rgnt sydfra, på hnholdsvis 20, 30, 60 og 20 m. Maksimalt bygningsrumfang r 6 L2

5 m 3 pr. m 2 af aralrn, bortst fra områdt md dn størst højd, hvor dr r tilladt 15 m 3 pr. m 2 af grundaralt. NORDHAVNEN Nordhavnn r n dl af D Bynær Havnaralr og som nævnt ovnfor undr omdannls til andr by. ndtil dr r sikrt udflytningsmulighd for Mols- Linin fastholds Pir 3 til havn. SAMSPL HAVN/BY Fastlægglsn af rammr for udvidls af Århus Havn hvilr på, at dt områd mllm havn og by, dr liggr omkring dn oprindlig kystlini, miljømæssigt skal styrks i takt md ralisringn af d stor havnudvidlsr mod øst. Drfor skal dr iværksætts n planlægning for d nklt dlområdr indn for dtt områd, som kan mdvirk til dls n lokal, miljømæssig forbdring, dls n gnrl styrkls af samspillt mllm havn og by. Hvor midlt hrtil r ændring i anvndls og bbygglsskaraktr i forhold til gældnd rammr, skal dtt i forbindls md lokalplanlægningn muliggørs vd tillæg til kommunplann. En sådan planlægning skal vartag hnsyn til bgg sidr. På såvl by- som havnsidn finds rgistrrd, bvaringsværdig kvalittr af byarkitktonisk, historisk og andn art, og dt skal sikrs, at diss kvalittr ikk forrings llr sætts ovr styr. På havnsidn skal vntull ny, såvl havn- som byfunktionr indarbjds i dn miljømæssig sammnhæng, sålds at samspilsmulighdrn indn for grænsfladn udnytts maksimalt. L3

6 010101RE Områdt må ikk bbyggs Rkrativt områd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 590 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 6 Max. bbygglssprocnt: 340 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 250 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 250 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 360 Bbygglsn må opførs md 5 tagr. Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 120 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 150 Max. tagantal: 5 Opholdsaralr i samspil md ån, parkaralr og trafikaralr. Facadr mod Åboulvardn må vær i 6 fuld tagr. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Anvndlsn i undrtagn langs ån, bortst fra jndommn matr. nr. 166a (Skt. Clmnsborg), skal vær publikumsorintrt i form af butikkr og lignnd. Facadr mod Åboulvardn må vær i 6 fuld tagr. For jndommn matr. nr. 166a (Skt. Clmnsborg) gældr, at anvndlsn i d 2 ndrst tagr skal vær publikumsorintrt i form af butikkr og lignnd, samt at bbygglsn på hl jndommn må vær i 6 tagr, samt n tagtag på maksimalt 700 m2 tilbagtrukkt fra gadlinin. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. For matr. nr. 799a og 799b gældr, at randbbyggls mod Åboulvardn må indrtts md n tilbagrykkt tagtag ovr d anført 5 tagr. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Anvndlsn i undrtagn langs ån, skal vær publikumsorintrt i form af butikkr og lignnd. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Facadr mod Åboulvardn må dog tilføjs ydrligr n tagtag llr tilbagtrukkt tag. Dr vil kunn planlæggs for t maksimalt bruttotagaral på m2 for stormagasint. Karréns vjaral indgår i brgningn af bbygglssprocntn. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Karréns indr skal gnnm tilføjls af bbyggls ftr n samlt plan kunn frmtræd som t klart afgrænst byrum, fortrinsvis md hnblik på supplrnd parkring til strøggadrn. Karréns vjaral indgår i brgningn af bbygglssprocntn. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Karréns indr skal gnnm tilføjls af bbyggls ftr n samlt planlægning kunn frmtræd som t llr flr klart afgrænsd byrum, fortrinsvis md hnblik på fodgængrfærdsl og -ophold. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Udn for karrérn kan dr i forbindls md torvforbdring vntult opførs ny bbyggls på Pustrvig Torv. Dn maksimal bbygglssprocnt brgns for aralt mllm Rosnsgad og Domkirkpladsn undr ét. Anvndlsn af områdt r fastlagt til i form af kirk, tatr, musr mv. Ydrligr byggri i områdt kan kun find std nord for Domkirkpladsn. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Områdt omkring Vor Fru Kirk må ikk bbyggs ydrligr. 1

7 010112CY Max. tagantal: 5 Facadr mod Åboulvardn må vær i 6 fuld tagr Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd Max. bbygglssprocnt: 340 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 260 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 210 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 165 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 425 Max. tagantal: 13 Max. bbygglssprocnt: 640 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 280 Max. tagantal: 3 Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Anvndlsn i undrtagn langs ån skal vær publikumsorintrt i form af butikkr og lignnd, dr skal tablrs bag n kolonnad md åbn forbindls til færdslsaralt langs ån. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Facad mod Rådhuspladsn og hjørnt af Amaligad og Søndr Allé må vær i 6 fuld tagr. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dr r ud ovr dn maksimal bbygglssprocnt mulighd for ny bbyggls i form af parkringshus vd Søndr Allé øst for Frdnsgad. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Facad mod Åboulvardn må vær i 6 fuld tagr. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Udn for karrérn kan dr i forbindls md torvforbdring vntult opførs ny bbyggls på Vstrbro Torv. Bbygglsn i karrén mod Vstrbro Torv må opførs i 8 tagr. Dr skal udlæggs opholdsaralr på mindst 20% af bbygglsns opholdsaral. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Dr må ikk tablrs særskilt butikkr i områdt. 2

8 010216BL 11 - Blandt byområd Max. tagantal: 3 Max. bbygglssprocnt: 120 ssrn 1-2 «PLANNR» «AnvTyp» - «AnvTypNav n» ssrn «MNMLJO» - «MAXMLJO» Max. tagantal: «MAXETAGER» Max. bygningshøjd: «MAXBYGNHJD» m Max. bbygglssprocnt: «BEBYGPCT» Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig «M3_M2» m3 pr. m2 grundaral og dt bbyggd aral må ikk ovrstig 50 % af grundns aral «NOTBEBYGOM» «NOTOMRANV» «NOTAT» CY 21 - Cityområd Max. tagantal: 5 Dn maksimal bbygglssprocnt r angivt for hvr nklt karré på rammkortt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn CY 21 - Cityområd Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 175 På aralr langs Havnbann fra Århus Hovdbangård til Sydog Østhavnn, hvor dn frmtidig blastning md støj og vibrationr ovrstigr Miljøstyrlsns vjldnd grænsværdir for støj og vibrationr fra jrnbantrafik, kan dr ikk tillads bbyggls m.m. til støjfølsomm, hrundr hotl- og kontor, md mindr dr vd støjafskærmning llr bygningskonstruktion sikrs t tilfrdsstillnd støjnivau vd udndørs opholdsaralr og t tilfrdsstillnd støj- og vibrationsnivau i sov- og opholdsrum, hrundr kontorlokalr o.l. Dt maksimal tagantal r fastsat i forhold til gadnivau md mulighdr for nklt stdr at bygg højr ftr n konkrt vurdring. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Områdt kan bl.a. anvnds til facilittr til dn kollktiv trafik, rhvrvs (butikkr, kontorr og lignnd), r og parkringsanlæg CY 21 - Cityområd OF Max. bbygglssprocnt: 110 Max. bbygglssprocnt: 85 På aralr langs Havnbann fra Århus Hovdbangård til Sydog Østhavnn, hvor dn frmtidig blastning md støj og vibrationr ovrstigr Miljøstyrlsns vjldnd grænsværdir for støj og vibrationr fra jrnbantrafik, kan dr ikk tillads bbyggls m.m. til støjfølsomm, hrundr hotl- og kontor, md mindr dr vd støjafskærmning llr bygningskonstruktion sikrs t tilfrdsstillnd støjnivau vd udndørs opholdsaralr og t tilfrdsstillnd støj- og vibrationsnivau i sov- og opholdsrum, hrundr kontorlokalr o.l. Bbyggls af områdt må kun sk ftr fastlagt byggfltr og i n højd fastsat undr hsyntagn til omliggnd bbyggls, hrundr Musikhust. Musikhus, kunstmusum, kulturfacilittr, mv. Bbyggls af områdt må kun sk ftr fastlagt byggfltr og i n højd fastsat undr hsyntagn til områdts hlhdskaraktr og omliggnd bbyggls. Dn dl af musikhusparkn, som liggr udn for d fastlagt byggfltr, skal friholds for bbyggls. 3

9 010306OF CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd Max. tagantal: 6 Max. bbygglssprocnt: 280 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 210 Max. tagantal: 5 Rådhus. Øvrst tag må vær n fuld tag. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. bbygglssprocnt r anført karrévis på kort. Karrén vd Bangårdspladsn må vær i 6 tagr. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. 4

10 010309CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 260 Max. tagantal: 7 Max. bbygglssprocnt: 310 Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Punktvis i områdt kan opførs bbyggls på op til 17 tagr og mdmaksimal højd på 64 m i forhold til spornivau. Langs Jægrgårdsgad må bbyggls opførs i maksimalt 4 tagr og md maksimal højd på 16 m CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd BL 11 - Blandt byområd ssrn CY 21 - Cityområd TA 81 - Tknisk anlæg TA 81 - Tknisk anlæg Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 200 Max. bbygglssprocnt: 190 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 180 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 180 På aralr langs Havnbann fra Århus Hovdbangård til Sydog Østhavnn, hvor dn frmtidig blastning md støj og vibrationr ovrstigr Miljøstyrlsns vjldnd grænsværdir for støj og vibrationr fra jrnbantrafik, kan dr ikk tillads bbyggls m.m. til støjfølsomm, hrundr hotl- og kontor, md mindr dr vd støjafskærmning llr bygningskonstruktion sikrs t tilfrdsstillnd støjnivau vd udndørs opholdsaralr og t tilfrdsstillnd støj- og vibrationsnivau i sov- og opholdsrum, hrundr kontorlokalr o.l. Dr skal sikrs n vjforbindls ignnm bangravn til btjning af områdt. På aralr langs Havnbann fra Århus Hovdbangård til Sydog Østhavnn, hvor dn frmtidig blastning md støj og vibrationr ovrstigr Miljøstyrlsns vjldnd grænsværdir for støj og vibrationr fra jrnbantrafik, kan dr ikk tillads bbyggls m.m. til støjfølsomm, hrundr hotl- og kontor, md mindr dr vd støjafskærmning llr bygningskonstruktion sikrs t tilfrdsstillnd støjnivau vd udndørs opholdsaralr og t tilfrdsstillnd støj- og vibrationsnivau i sov- og opholdsrum, hrundr kontorlokalr o.l. Hovdbangårdn (bygning mod Bangårdspladsn og vandrhalln) og Postbygningn skal bvars i sin bygningsmæssig form. På aralr langs Havnbann fra Århus Hovdbangård til Sydog Østhavnn, hvor dn frmtidig blastning md støj og vibrationr ovrstigr Miljøstyrlsns vjldnd grænsværdir for støj og vibrationr fra jrnbantrafik, kan dr ikk tillads bbyggls m.m. til støjfølsomm, hrundr hotl- og kontor, md mindr dr vd støjafskærmning llr bygningskonstruktion sikrs t tilfrdsstillnd støjnivau vd udndørs opholdsaralr og t tilfrdsstillnd støj- og vibrationsnivau i sov- og opholdsrum, hrundr kontorlokalr o.l. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Trafikanlæg i form af bantrræn. Dr må ikk opførs bbyggls bortst fra i mindr omfang bygningr, dr r nødvndig for områdts drift llr som har n naturlig tilknytning til dnn. Dr skal rsrvrs aral til n ny havnban, som skal forløb fra Århus Hovdbangård til Sydog Østhavnn. Trafikanlæg i form af bantrræn. Dr må ikk opførs bbyggls bortst fra i mindr omfang bygningr, dr r nødvndig for områdts drift llr som har n naturlig tilknytning til dnn. 5

11 010317BL Max. tagantal: 4 Maks. bbygglssprocnt r anført karrévis på kort Blandt byområd ssrn TA 81 - Tknisk anlæg CY Max. tagantal: 8 Trafikanlæg i form af bantrræn. Dr må ikk opførs bbyggls bortst fra i mindr omfang bygningr, dr r nødvndig for områdts drift llr som har n naturlig tilknytning til dnn Cityområd BL Max. bbygglssprocnt: 250 Max. tagantal: Blandt byområd Max. bbygglssprocnt: 140 ssrn 1-2 «PLANNR» «AnvTyp» - «AnvTypNav n» ssrn «MNMLJO» - «MAXMLJO» Max. tagantal: «MAXETAGER» Max. bygningshøjd: «MAXBYGNHJD» m Max. bbygglssprocnt: «BEBYGPCT» Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig «M3_M2» m3 pr. m2 grundaral og dt bbyggd aral må ikk ovrstig 50 % af grundns aral «NOTBEBYGOM» «NOTOMRANV» «NOTAT» CY Max. tagantal: Cityområd BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr OF Max. bbygglssprocnt: 85 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 4 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Skol, institutionr mv CY 21 - Cityområd RE 44 - Rkrativt områd Max. tagantal: 5 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Områdt skal friholds for andn bbyggls nd dn, som r nødvndig for at driv områdt som bypark. 6

12 020106OF Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 75 Ældrr, lokalcntr mv. 7

13 020107ER ssrn CY Max. bbygglssprocnt: 200 Max. tagantal: 5 Maks. husdybd 10 m Cityområd BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr OF OF CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd BO 5 - Etag i karrékvartr RE 44 - Rkrativt områd CY 21 - Cityområd BO 7 - Etag BO 7 - Etag BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 80 Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 150 Max. tagantal: 3 Max. bbygglssprocnt: 115 Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 4 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Undrvisnings- og kulturfacilittr, institutionr mv. Kirk, mødlokalr mv. Dr må ikk opførs ydrligr bbyggls i områdt. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Områdt skal friholds for andn bbyggls nd dn, dr r nødvndig for at driv områdt som park. Områdts lgplads kan dog anvnds til dagtilbuds. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. 8

14 020404OF CY 21 - Cityområd BO Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 100 Undrvisningsfacilittr, institutionr mv. Max. tagantal: 4 Maks. husdybd 10 m. Max. tagantal: Etag BO 5 - Etag i karrékvartr OF OF RE 45 - drætsanlæg OF OF CY Max. bbygglssprocnt: 100 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 80 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 125 Max. tagantal: 5 Max. bygningshøjd: 24 m Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Kirk, mødlokalr mv. Dr må ikk opførrs ydrligr bbyggls i områdt. Kirkn r undtagt undtagt i forbindls md dn maksimal bygningshøjd. Skol og andr undrvisningsfacilittr, institutionr mv. Eksistrnd bygningsvolumnr, dr ovrstigr dt angivn tagantal, kan tillads ombyggt md dt nuværnd bygningsvolumn. Dr må i områdt kun opførs ny bbyggls, dr r nødvndig for områdts drift til idræt, dog maksimalt 10 m2 tagaral. Undrvisnings- og institutionsområd mv. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Eksistrnd bygningsvolumnr, dr ovrstigr dt angivn tagantal, kan tillads ombyggt md dt nuværnd bygningsvolumn. Undrvisnings- og uddannlssinstitutionsområd mv. Dr må i områdt maksimalt opførs m2 tagaral. Bbygglsn må ndvidr opførs md n supplrnd tagtag, dr aln må indhold tknikrum og andr funktionr, dr r nødvndig af hnsyn til bbygglsns drift og indrtning. Områdt må ikk bbyggs, mn kan anvnds til torvhandl Cityområd CY Max. tagantal: 5 Maks. husdybd 10 m Cityområd BO 7 - Etag BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr OF Max. tagantal: 12 Max. bbygglssprocnt: 110 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 75 Maks. husdybd 10 m. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. For fritliggnd nhus gældr dog n maks. bbygglssprocnt på 50. Maks. husdybd 10 m. Bortst fra fritliggnd nhus skal bbygglsn som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Skol, institutionr mv. 9

15 030106BO 6 - Lav BO 5 - Etag i karrékvartr CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd OF OF OF Max. bbygglssprocnt: 50 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 50 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 100 Max. tagantal: 4 Grund må ikk udstykks md n mindr størrls nd 800 m2. Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund. For jndomm md n grundstørrls ovr m2 kan dr dog sk lmplsr md hnsyn til antal pr. jndom og tagantal, hvor dtt kan virk frmmnd for bvarlsn af kvartrts karaktr og gnart. For fritliggnd nhus gældr dog n maks. bbygglssprocnt på 40. Maks. husdybd 10 m. Bortst fra fritliggnd nhus skal bbygglsn som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Brandstation mv. Såfrmt funktionn ophørr vil jndommn kunn omdanns til institutionr mv., administration og rhvrv. Undrvisning, institutionr mv. Dr kan ndvidr tablrs op til m2 rhvrv på dn tidligr Ny Munkgad Skol. Ældrr, institutionr mv. og kirk BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr CY 21 - Cityområd BO 5 - Etag i karrékvartr OF CY Max. bbygglssprocnt: 135 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 3 Max. bbygglssprocnt: 50 Max. tagantal: 3 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. nstitutionr, kulturfacilittr mv. Mod Saltholmsgad kan som randbbyggls opførs ungdomsr llr lignnd Cityområd OF Max. bbygglssprocnt: 110 Kirk, mødlokalr mv. Dr må ikk opførs ydrligr bbyggls. 10

16 030210RE 44 - Rkrativt områd CY 21 - Cityområd CY 21 - Cityområd CY Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 1 Områdt skal ovrgå til park og skal friholds for andn bbyggls nd dn, dr r nødvndig for at driv områdt som park. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dr må ikk opførs ydrligr bbyggls i områdt Cityområd CY 21 - Cityområd TA 81 - Tknisk anlæg ssrn ER ssrn BL 11 - Blandt byområd ssrn OF Max. tagantal: 6 Max. bbygglssprocnt: 150 Max. tagantal: 3 Max. tagantal: 4 Max. bygningshøjd: 15 m Max. bbygglssprocnt: 80 Max. tagantal: 10 Max. bygningshøjd: 36 m Max. bbygglssprocnt: 134 Max. tagantal: 3 Max. bbygglssprocnt: 55 Områdt r udpgt til byomdannls. Dn tidligr godsbangårds bygningr skal omdanns til kulturproduktionscntr. Trafikanlæg i form af bantrræn og bygningr tilknyttt bandriftn. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. På jndomm ud mod Sørn Frichs Vj skal bbygglsn opførs md facadvirkning. områdt kan rsrvrs aral til tablring af n værkstdsby. Md hnblik på tablring af n altrnativ liniføring af Brabrandstin, skal dr rsrvrs aral til n stiforbindls gnnm områdt. Dr kan tablrs n i tilknytning til dn nklt virksomhd. Etagantallt r ksklusiv tagtrrass. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Bbygglsn skal holds i n principil afstand af 30 m fra ån, mn kan dog punktvis ovrskrid dnn afstand. Gnnm bvaring af dn ksistrnd bplantnings- og landskabskaraktr skal områdt indgå som t naturligt lmnt i Århus Ådal. Dr skal tablrs t offntligt tilgængligt stiforløb langs ån. Bbygglsn skal holds i n principil afstand af 30 m fra ån, mn kan dog punktvis ovrskrid dnn afstand. For at opnå n god hlhdsvirkning og planlægningsmæssig sammnhæng, skal lokalplanlægningn i tag udgangspunkt i t bbygglssprincip bstånd af punkthus placrt i n facadlini mod Sørn Frichs Vj. Enklt punkthus kan placrs ind i områdt, hvor grunddybdn og åbygglinin tilladr dt. Gnnm bvaring af dl af dn ksistrnd bplantnings- og landskabskaraktr og n gnrl forstærkning hraf, skal områdt indgå som t naturligt lmnt i Århus Ådal. Dr skal tablrs t offntligt stiforløb langs ån. Ældrr, lokalcntr mv. Gnnm bvaring af dn ksistrnd bplantnings- og landskabskaraktr, skal områdt indgå som t naturligt lmnt i Århus ådal. 11

17 030306ER Max. bygningshøjd: 15 m Max. bbygglssprocnt: 110 Områdt r udpgt som byomdannlssområd. n mindr dl af områdt kan dr ftr n lokalplan opførs bbyggls md n højd på 20 m. Crshavn skal som parkanlæg indgå i visul sammnhæng md d rkrativ aralr langs ån. Dt md særlig signatur markrd aral må sålds ikk bbyggs. ssrn BL 11 - Blandt byområd ssrn ER ssrn BL 11 - Blandt byområd ssrn RE 44 - Rkrativt områd OF BO 7 - Etag CY 21 - Cityområd BO 5 - Etag i karrékvartr Max. tagantal: 6 Max. bbygglssprocnt: 110 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 110 Max. bbygglssprocnt: 140 Max. tagantal: 3 Max. tagantal: 11 Max. bygningshøjd: 35 m Max. bbygglssprocnt: 110 Max. tagantal: 6 Max. bbygglssprocnt: 150 Max. tagantal: 5 Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Maks. bygningshøjd for aralrn langs Daugbjrgvj og Dollrupvj 15 m. Bbygglsn i åns nærhd skal tilnærms n nordsydgånd orintring, og dr dr skal tablrs n bplantningsmæssig sammnhæng md aralrn langs Brabrandstin. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Bbyggls mod Silkborgvj må ikk opførs md mr nd tr tagr forudn kældr og ikk md n størr højd nd 12 m målt i forhold til Silkborgvj. Bbyggls mod Daugbjrgvj må ikk opførs md mr nd fir tagr forudn kældr og ikk md n størr højd nd 15 m målt i forhold til Daugbjrgvj. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i gadlini md facadvirkning mod Silkborgvj og Daugbjrgvj. Dt samld bruttotagaral til dtailhandlsvirksomhd må ikk ovrstig m2. Områdt skal friholds for andn bbyggls nd dn, dr r nødvndig for at driv områdt som park. Dt ksistrnd parkringsaral må ikk udvids. Musum. Dr må ikk opførs ydrligr bbyggls i områdt. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Bbygglsn i åns nærhd skal tilnærms n nord-sydgånd oritring, og dr dr skal tablrs n bplantningsmæssig sammnhæng md aralrn langs Brabrandstin. Etagantallt r inklusiv taghav. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Områdts udviklingsmulighdr, hrundr mulighdn for tablring af n multiarna, skal nærmr fastlæggs i n dispositionsplan for godsbanområdt. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. 12

18 030402BO 6 - Lav BO 5 - Etag i karrékvartr BO 7 - Etag OF RE 44 - Rkrativt områd OF BO 7 - Etag BO 5 - Etag i karrékvartr ER ssrn BO Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 150 Max. tagantal: 6 Max. bbygglssprocnt: 150 Max. tagantal: 4 Max. bygningshøjd: 15 m Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 160 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 3 Max. bygningshøjd: 11 m Max. bbygglssprocnt: 110 Max. tagantal: 6 Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund. Grundstørrlsn må ikk vær mindr nd 800 m2 for tohus og ikk mindr nd 400 m2 for hvr halvdl af dobblthus. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Langs Thomas Nilsns Gad og Silkborgvj må dog ikk opførs ny bbyggls. Nybyggri i områdt skal mdvirk til at undrstøtt karréstrukturn. Bbygglssprocntn for områdt kan vntult forøgs på baggrund af rsultatt af n byplankonkurrnc for områdt. Områdt r udpgt som byomdannlssområd. Dn aktull anvndls r syghus. ndtil n udflytning af syghusfunktionrn har fundt std, må dr ikk opførs ydrligr bbyggls nd dn, dr r nødvndig for syghusts drift. Områdts byggmulighd må kun ralisrs i forbindls md n omdannls af områdt til blandt byområd. Dr skal tablrs adgangsforhold fra d omgivnd gadr til områdts grønn aralr. En lokalplan, dr træffr bstmmlsr for områdt, skal omfatt hl områdt. Botanisk Hav. Områdt skal friholds for andn bbyggls nd dn, dr r nødvndig for at driv områdt som park og forskningsområd (driftsbygningr, væksthus mv.). På baggrund af n lokalplan kan væksthust supplrs md bygningr til univrsitts md nær tilknytning til Botanisk Hav. "Dn Gaml By". Nybyggri og ændringr i øvrigt kan aln sk som udvidls af "Dn Gaml By" og som nytablring af Dansk Plakatmusum. En udbygning i områdt skal sk på grundlag af n samlt plan omfattnd Dn Gaml Bys udvidls, Dansk Plakatmusums nybyggri og afgrænsningn til Botanisk Hav. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. s østligst spids r dt max. tagantal dog 19 tagr og dn max. bygningshøjd 60 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. 7 - Etag BO 6 - Lav BO 6 - Lav Max. bbygglssprocnt: 125 vær 40. Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund for åbn lav bbyggls. Grundstørrlsn må ikk vær mindr nd 800 m2 for tohus og ikk mindr nd 400 m2 for hvr halvdl af dobblthus. Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund. Grundstørrlsn må ikk vær mindr nd 800 m2 for tohus og ikk mindr nd 400 m2 for hvr halvdl af dobblthus. 13

19 030504BO 6 - Lav BO BO Max. bbygglssprocnt: 40 Max. tagantal: 7 Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund. Grundstørrlsn må ikk vær mindr nd 800 m2 for tohus og ikk mindr nd 400 m2 for hvr halvdl af dobblthus. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. 7 - Etag BO 5 - Etag i karrékvartr OF RE 44 - Rkrativt områd BO 5 - Etag i karrékvartr OF BO 6 - Lav BO 6 - Lav BO BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr BO 5 - Etag i karrékvartr Max. bbygglssprocnt: 65 Max. tagantal: 3 Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 3 Max. bygningshøjd: 11 m Max. bbygglssprocnt: 70 Max. bbygglssprocnt: 50 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Max. tagantal: 5 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Langs Poul Martin Møllrs Vj må dog ikk opførs ny bbyggls. Univrsitts-, forsknings- og kulturfacilittr mv. Områdt skal friholds for andn bbyggls nd dn, dr r nødvndig for at driv områdt som park, bortst fra bbygg ls til fælls og offntlig forsyning. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Langs Chr. Molbchs Vj må dog ikk opførs ny bbyggls. forbindls md lvatortårn og lignnd må bygningshøjdn gå op til 13 m. Pljr md tilhørnd facilittr. Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund. Grundstørrlsn må ikk vær mindr nd 800 m2 for tohus og ikk mindr nd 400 m2 for hvr halvdl af dobblthus. Dr må højst opførs llr indrtts to r på hvr grund. Grundstørrlsn må ikk vær mindr nd 800 m2 for tohus og ikk mindr nd 400 m2 for hvr halvdl af dobblthus. Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund. Grundstørrlsn må ikk vær mindr nd 800 m2 for tohus og ikk mindr nd 400 m2 for hvr halvdl af dobblthus. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dr må ikk sk huludfyldning langs Trøjborgvj, før dr r skt n udtynding af karrén. 14

20 040109BO Max. tagantal: Etag OF Max. bbygglssprocnt: 105 Max. tagantal: 3 Undrvisningsfacilittr, administration mv OF Max. bbygglssprocnt: 110 Max. tagantal: 3 Undrvisningsfacilittr, institutionr, administration mv. «PLANNR» «AnvTyp» - «AnvTypNav n» ssrn «MNMLJO» - «MAXMLJO» Max. bbygglssprocnt: 140 Max. tagantal: «MAXETAGER» Max. bygningshøjd: «MAXBYGNHJD» m Max. bbygglssprocnt: «BEBYGPCT» Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig «M3_M2» m3 pr. m2 grundaral og dt bbyggd aral må ikk ovrstig 50 % af grundns aral «NOTBEBYGOM» «NOTOMRANV» «NOTAT» «PLANNR» «AnvTyp» - «AnvTypNav n» Max. tagantal: «MAXETAGER» Max. bygningshøjd: «MAXBYGNHJD» m «NOTBEBYGOM» «NOTOMRANV» «NOTAT» Max. bbygglssprocnt: «BEBYGPCT» Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig «M3_M2» m3 pr. m2 grundaral og dt bbyggd aral må ikk ovrstig 50 % af grundns aral CE 22 - Bydlscntr Max. bbygglssprocnt: 140 Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn CE 22 - Bydlscntr Max. tagantal: 5 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Dr må ikk sk huludfyldning langs Trøjborgvj, før dr r skt n udtynding af karrén OF Max. tagantal: 3 Kirk, institutionr mv RE 44 - Rkrativt områd RE 44 - Rkrativt områd BO 5 - Etag i karrékvartr Max. tagantal: 4 Anvndlsn r fastlagt til rkrativ i form af skov- og strandområdr. Ny bbyggls kan kun opførs, hvis dn har til at undrstøtt anvndlsn til skov- og strand. Ny bbyggls kan kun opførs, hvis dn har til at undrstøtt anvndlsn til rkrativ. Områdt kan dsudn anvnds til forsinklssbassin. På jndommn omfattnd Klintgårdn kan bbygglsn dog opførs i 6 tagr. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs 15

21 som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn BO 5 - Etag i karrékvartr OF OF OF Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 80 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Undrvisningsfacitlittr, pljhjm, syghusfacilittr, institutionr mv. Kirkgård. Ny bbyggls kan kun opførs, hvis dn har til at undrstøtt dnn anvndls. Kirkgård. Ny bbyggls kan kun opførs, hvis dn har til at undrstøtt dnn anvndls. 16

22 040307BL 11 - Blandt byområd ssrn BO 5 - Etag i karrékvartr Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 100 Max. tagantal: 5 Max. bbygglssprocnt: 92 Eftr n konkrt vurdring kan dr t nklt std byggs op til fm og syv tagr såfrmt bbygglsn ikk vil vær til hindr for udkig fra Riis Skov og dn bagvd bliggnd bbyggls og dt kan dokumntrs at bbygglsn hrvd vil bliv styrkt i arkitktonisk hnsnd. Mindst 15% af områdt skal indrtts til friaral fælls for områdt. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn BO 5 - Etag i karrékvartr BO 6 - Lav RE 45 - drætsanlæg BO 5 - Etag i karrékvartr OF OF BL 11 - Blandt byområd ssrn BO 7 - Etag OF OF OF Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 3 Max. bbygglssprocnt: 50 Max. tagantal: 4 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 50 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 150 Max. tagantal: 3 Max. bbygglssprocnt: 65 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 135 Max. tagantal: 4 Max. bbygglssprocnt: 90 Max. tagantal: 7 Max. bbygglssprocnt: 120 Max. tagantal: 4 Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Grund må ikk udstykks md n mindr størrls nd 800 m2. Dr må kun opførs llr indrtts én på hvr grund. For jn dom m md n grundstørrls ovr m2 kan dr dog sk lmplsr md hnsyn til antal pr. jndom og tagantal, hvor dtt kan virk frmmnd for bvarlsn af kvartrts karaktr og gnart. Tnnisbanr. Ny bbyggls må kun opførs, hvis dn har til at undrstøtt dnn anvndls. Maks. husdybd 10 m. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Undrvisningsfacilittr, institutionr mv. Uddannlssinstitutionr md tilknyttd funktionr og parkring. Bbygglsn skal som hovdrgl opførs som sluttt bbyggls i facadlini md nabobbygglsn. Husdybdn af facadbbygglsn langs Kirkgårdsvj må ikk ovrstig 10 m. områdt skal udlæggs opholdsaralr på mindst 25% af bbygglsns aral. Langs Kirkgårdsvj skal bbygglsn i ovrvjnd grad opførs som sluttt bbyggls i facadlini. Uddannlssinstitutionsområd md univrsitt, sminarium, institutionr mv. Øvrst tag må vær n fuld tag. Syghusområd mv. Områdt r udpgt som byomdannlssområd mn fastholds til syghus indtil bygningrn rømms. En ændrt anvndls af områdt skal sk på grundlag af n samlt planlægning, når tidspunktt for hospitalts udflytning nærmr sig. Univrsittområd mv. Max. bbygglssprocnt:

23 040504OF RE 44 - Rkrativt områd RE 44 - Rkrativt områd ER 33 - Havnområd ssrn ER 33 - Havnområd ssrn 4-6 Max. bygningshøjd: 50 m Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig 8 m3 pr. m2 grundaral. Max. bygningshøjd: 50 m Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig 6 m3 pr. m2 grundaral. Univrsittsområd. Udbygningsmulighdr r fastlagt jf. bvarnd lokal plan nr Områdt skal friholds for andn bbyggls nd dn, dr r nødvndig for at driv områdt som park. Områdt skal friholds for andn bbyggls nd dn, dr r nødvndig for at driv områdt som park. Grundaralt brgns som s samld landaral. Rumfangsbstmmlsn anvnds aln vd halbygningr og lign. Anvndlsn r fastlagt til havnrlvant produktions, grovvar-, stykgods og havn og sådann industri-, værkstds-, håndværks-, handls-, oplags-, kontor- og kantin samt forsynings, som har naturlig tilknytning til n massgods-, stykgods-, ro-ro og grovvarhavn, hvori dr forgår industril forarbjdning af d importrd råvarr, og hvori dr omsætts grovvarr, stykgods og bygningsmatrialr. Vjadgang fra bbygglsr til havnns primærvj (Sydhavnsgad, Slipvj, Olihavnsvj) skal koncntrrs og må kun tillads så få stdr som muligt. Dr skal forfinds 1 parkringsplads pr. 300 m2 tagaral. Dr skal rsrvrs aral til n ny havnban, som skal forløb fra Århus Hovdbangård til Syd- og Østhavnn. Offntlighdns adgang på tværs af Havnsport skal sikrs i form af krydsnd vj- og stiforbindlsr, hrundr skal krydsning i nivau udforms undr hnsyn til at bgræns gnrn for dn krydsnd trafik i forbindls md togpassag og dr skal oprtholds accptabl adgangsforhold i forbindls md udrykningskørsl til havnn. Grundaralt brgns som s samld landaral. Rumfangsbstmmlsn anvnds aln vd halbygningr og lign. Anvndlsn r fastlagt til grovvar-, stykgods- og havn mv. og sådann produktions-, værkstds-, håndværks-, handls-, oplags-, kontor- og kantin samt forsynings, som har naturlig tilknytning til n havn, hvori dr omsætts grovvarr, stykgods, bygningsmatrialr mm. Dr skal forfinds 1 parkringsplads pr. 200 m2 tagaral, vt. placrt på tilgrænsnd områdr ER 33 - Havnområd ssrn 4-6 Max. bygningshøjd: 30 m Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig 5 m3 pr. m2 grundaral. Grundaralt brgns som s samld landaral. Rumfangsbstmmlsn anvnds aln vd halbygningr og lign. Anvndlsn r fastlagt til massgods- (såvl fast som flydnd) og stykgodshavn og sådann industri-, værkstds-, håndværks-, handls-, oplags-, kontor- og kantin samt forsynings, som har naturlig tilknytning til n massgods- og stykgodshavn. Dr skal forfinds 1 parkringsplads pr. 100 m2 tagaral. 18

24 050205ER 33 - Havnområd ssrn ER 34 - Nyt havnområd ssrn ER 34 - Nyt havnområd ssrn 4-6 Max. bygningshøjd: 50 m Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig 3 m3 pr. m2 grundaral. Max. bygningshøjd: 20 m Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig 6 m3 pr. m2 grundaral. Max. bygningshøjd: 30 m Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig 6 m3 pr. m2 grundaral. Grundaralt brgns som s samld landaral. Rumfangsbstmmlsn anvnds aln vd halbygningr og lign. Dn maksimal bygningshøjd må dog vær 75 m for to størr bygningr. Rumfangsbstmmlsn omhandlr s total landaral. Dt samld rumfang må udgør 15 m3 pr. m2 på nærmr fastlagt aralr til to størr bygningr. Anvndlsn r fastlagt til havn og sådann industri-, værkstds-, håndværks-, handls-, oplags-, kontor- og kantin samt forsynings, som har naturlig tilknytning til n massgods-, stykgods-, containr- og ro-ro-havn. Dr skal forfinds 1 parkringsplads pr. 200 m2 tagaral. På jndommn Olihavnsvj 18 på Århus Havn kan tablrs virksomhd (s Not) til bhandling af oliaffald og andt farligt affald. Dt forudsætts, at missionn fra virksomhdn ovrholdr Miljøstyrlsns vjldnd grænsr. For så vidt angår lugt forudsætts grænsværdin for virksomhdns lugtbidrag vd områdr dog skærpt i forhold til Miljøstyrlsns vjldnd grænsværdir. Grundaralt brgns som s samld landaral. Rumfangsbstmmlsn anvnds aln vd halbygningr og lign. Kranr og lossanlæg r undtagt højdbstmmlsrn. Anvndlsn r fastlagt til havn og sådann industri-, værkstds-, håndværks-, handls-, oplags-, kontor- og kantin samt forsynings, som har naturlig tilknytning til n massgods-, stykgods-, containr- og ro-ro- havn. Områdt indtil n afstand af 100 m fra kajkant udlæggs til åbn lagrpladsr/ trafik- og opmarcharalr. områdt udlagt til åbn lagrpladsr/ trafik- og opmarcharalr, må dr kun opførs mindr bygningr til områdts tknisk forsyning og drift. Dr skal forfinds 1 parkringsplads pr. 200 m2 tagaral. Grundaralt brgns som s samld landaral. Rumfangsbstmmlsn anvnds aln vd halbygningr og lign. Kranr og lossanlæg r undtagt højdbstmmlsrn. Anvndlsn r fastlagt til havn og sådann industri-, værkstds-, håndværks-, handls-, oplags-, kontor- og kantin samt forsynings-, som har naturlig tilknytning til n massgods-, stykgods-, containr- og ro-ro-havn. Dr skal forfinds 1 parkringsplads pr. 200 m2 tagaral. Virksomhdn r VVMpligtig. Bskrivls af projktt og vurdring af dts virkningrpå miljøt frmgår af rapportn: VVM-rdgørls for Jysk Miljørns A/S Anlæg på Århus Havn til bhandling af bl.a. oliholdigt affald. forbindls md vdtaglsn af kommunplantillæggt for havnudvidlsn r dt forudsat, at dn Østr Molarm gørs 1-1,5 m lavr i forbindls md rnovring af konstruktionrn, når d ny ydrmolr for containrtrminaln r byggt. Endvidr r dt forudsat, at bbyggls på Multitrminalns ydrst områd skal undgås af udsigtsmæssig grund, mdmindr d samm hnsyn kan tilgodss i forbindls md lokalplanlægningn for områdt, dr fastlæggr dn ndlig placring og udformning af vntult byggri ER 33 - Havnområd ssrn 4-6 Max. bygningshøjd: 20 m Dt samld rumfang af bbygglsn må ikk ovrstig 4 m3 pr. m2 grundaral. Grundaralt brgns som s samld landaral. Rumfangsbstmmlsn anvnds aln vd halbygningr og lign. Kranr og lossanlæg r undtagt højdbstmmlsrn. For flyddokkn kan dog tillads ss 7. Anvndlsn r fastlagt til skibsbygnings- og skibsrparations llr til - såfrmt førnævnt virksomhd ophørr - havn såsom stykgods- og/llr grovvaromsætning og sådann industri-, værkstds-, håndværks-, handls-, oplags-, kontor- og kantin samt forsynings, som har naturlig tilknyt-ning til primært t skibsværft, altrnativt n grovvarog/llr stykgodshavn llr ro-ro og færghavn. Dr skal forfinds 1 parkringsplads pr. 100 m2 tagaral. 19

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK

DOMI BOLIG 16 BOLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI BOLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIBOLIG.DK DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 DOMI OLIG TORNØEGADE 12 8300 ODDER TLF 70 27 97 97 WWW.DOMIOLIG.DK DATO: 22.05.2015 DOMI OLIG 16 OLIGER - ØSTERVÆNGET 21-40 nr. 21 nr. 23 nr. 25 nr. 27 nr. 29 EYGGESESPLAN

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut)

Forurening vurderes at stamme fra Nybrovej 83. Der er i 1999 påvist op til 310 µg/l TCE i nedre sekundære magasin (8-10 mut) Ermlundn Kortlægnings-nr 173-00010 157-00038, aralanvndls Kortlægning s status Jægrsborg Dyrhav fyldplads. V2 Høj Sandtoftn 10, Nybrovj 83, Rustfri Stålmontag, mtalaffdtning/ Mtal ovrfladb handling. Bl.a.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere