Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro"

Transkript

1 Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro

2 Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls af dt aral og d bygningr, som lokalplann omfattr, bbygglsns art, omfang og udformning, friaralrs anvndls, fællsanlæg, afskærmnd foranstaltningr, bplantning, vj- og stiforhold m.m. Lokalplann r dlt op i to dl: En rdgørlssdl, dr rdgør for planns intntionr og forhold til andn lovgivning. En bstmmlssdl, dr fastlæggr bindnd bstmmlsr for grundjr, ljr og brugr. Hvornår skal dr lavs n lokalplan? Ifølg Planlovn skal dr lavs n lokalplan, når dt r nødvndigt for at ralisr kommunplann. Dr skal også lavs n lokalplan, før dr gnnmførs størr udstykningr llr størr bygg- og anlægsarbjdr, hrundr ndrivning af bbyggls. Byrådt kan ndvidr på thvrt tidspunkt bslutt at udarbjd t forslag til n lokalplan. Hvad r virkningn af n lokalplan? Dr må ikk tablrs forhold, som r i strid md n lokalplan llr t lokalplanforslag. Lokalplann rgulrr dog kun frmtidig forhold. Dt btydr, at lovlig, ksistrnd bbyggls llr anvndls kan fortsætt som hidtil, slvom dn r i strid md n lokalplan llr t lokalplanforslag. Offntliggørls af lokalplann Før n lokalplan kan vdtags ndligt, skal dr frmlæggs t forslag til offntlig høring i mindst 8 ugr. I dtt tidsrum kan all md intrss komm md indsiglsr, idér, kommntarr og forslag til lokalplanforslagt.

3 Indholdsfortgnls Rdgørls Baggrund Lokalplanns områd Afgrænsning Landskab og bplantning Vjforhold Lokalplanns formål og indhold Disponringn af områdt Vj, stir og parkring Bbyggls Fælls friaralr Forhold til andn planlægning og lovgivning Rgionplann Kommunplann Sundhdspolitik Zonforhold Miljølovgivningn Habitatbkndtgørlsn Musumslovn Vjlovgivningn Forsyning Miljøvurdring Srvituttr Klagvjldning til lokalplann...17 Bstmmlsr Lokalplanns formål Områd- og zonstatus Lokalplanområdts anvndls Udstykning Bbygglsns omfang og placring Bbygglsns ydr frmtrædn Trrænrgulring Vj, stir, parkring og blysning Tknisk anlæg Ubbyggd aralr Grundjrforning Srvituttr Forudsætning for ibrugtagning af ny bbyggls Lokalplanns rtsvirkningr...28 Vdtaglsspåtgning...29 Bilag Bilag 1 Matrikulær forhold...33 Bilag 2 Lokalplankort...35 Bilag 3 Illustrationstgning...37 Bilag 4 Illustrationstgning - tæt lav bbyggls...39 Bilag 5 Scrning for miljøvurdring...40

4

5 Rdgørls

6 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Nærværnd rdgørls til Lokalplan 54/2011 r udarbjdt i hnhold til Planlovns 16. Rdgørlsn oplysr om lokalplanns formål, intntionr og forhold til andn planlægning og lovgivning, dr mått gæld for lokalplan områdt. 1. Baggrund Lokalplann r udarbjdt ftr t ønsk fra grundjr om, at dr blivr mulighd for at udvikl t nyt attrativt boligområd, som båd skal omfatt tæt-lav og åbn-lav boligr. Områdt r t af d sidst uudnyttd boligområdr i gå afstand fra Hobro bymidt, som samtidig kun liggr 5,5 km fra motorvjn. Illustration 1: Ovrsigtskort ovr lokalplanområdts placring i forhold til Hobro og Mariagr Fjord. Illustration 2: Luftfoto ovr lokalplanområdt md højdkurvr og nklt højdtal indtgnt. Dn hvid signatur visr lokalplanområdt. 2. Lokalplanns områd Lokalplanområdt udgør t områd på ca. 7 ha i dn sydlig dl af Hobro og r bliggnd i landzon. Områdt udnytts landbrugsmæssigt og r ubbyggt. 2.1 Afgrænsning Lokalplanområdt r mod nord afgrænst af landbrugsbygningr på Stolbjrvj 11 og af boligbbygglsn Stoldaln. Øst for lokalplanområdt løbr n sti, dr dannr afgrænsning mod boligkvartrt Søndrtoftn. Mod syd afgrænss områdt af t græsaral, dr i dag bindr boligkvartrt Søndrtoftn sammn md Farvrvængt. Lokalplanområdt følgr dtt græsaral rundt mod vjn, Håndværkrparkn. Vst for lokalplanområdt liggr boligkvartrt Vstr Altan dr mod syd udmundr i Vstr Bakkr. Nordvst for lokalplanområdt liggr Hobro Syghus. 2.2 Landskab og bplantning Lokalplanområdt liggr i kuprt trræn, dr mod sydvst udmundr i n slugt, som r n dl af landskabt omkring Onsild Ådal. Slugtn åbnr landskabt op mod sydvst, hvorvd dr skabs god udsigtsoplvlsr ud ovr Onsild Ådal og d omkringliggnd ngaralr. S illustration 3 og 4. Hobro Syghus Fyrkatvj 15,5 Stoldal Stolbjrgvj Onsild Ådal 2,5 18 Vstr Bakkr Vstr Altan ,5 D 41 Lokalplanområd B 44 slugt 48, Søndrtoftn Randrsvj 49 14,5 53,5 50 Stolbjrgvj A 46 rgnv.bassin / græsaral C Farvrvængt Håndværkrparkn Sdr. Ringvj sid 6

7 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Lokalplanområdts højst punkt r midt på strækningn mod Søndrtoftn. Hrfra faldr trrænt kuprt i all rtningr. Dt har dog n hævt flad mod nordvst, indn dt ign faldr nd mod jndommn på Vstr Altan, som r t boligområd bliggnd på skræntn nd mod ådaln. D lavst områdr indn for lokalplanområdt r, hvor viw A har udgangspunkt, og så i dt nordvstlig hjørn, hvor dr r n mulig adgang til Vstr Altan, som vist på illustration 10. Nord, øst og sydøst for lokalplanområdt planr landskabt mr ud, mn r dog liniært stignd mod sydøst. Lokalplanområdt hnliggr som n mark, udn størr bplantning. Langs områdts sydlig græns r dr dog træ- og buskbplantning mllm markn og rgnvandsbassint. Mod sydvst og vst finds træbplantning omkring jndommn vd Vstr Bakkr og Vstr Altan, hvilkt r tæt bplantt og drmd indrammr lokalplanområdt. Mod nord afgrænss lokalplanområdt af stdvis bplantning mod hnholdsvis bbyggls fra Vstr Altan, Stoldaln og Stolbjrgvj 11. Mllm Søndrtoftns sti og lokalplanområdt r dr t afgrænsnd bplantningsbælt. 2.3 Vjforhold Gnnm områdt løbr n hulvj, dr r adgangsvj til Stolbjrgvj 13. Vjn fortsættr forbi Stolbjrgvj 13 og drftr forbi Hohøjgård, hvor dn ndr vd Nr. Onsildvj. Hulvjn dlr sig lig indn Stolbjrgvj 13 og sikrr n forbindls til Fyrkatvj. Lokalplanområdts sydlig tang gribr fat i Håndværkrparkn, dr udgår fra dt stor vjkryds hvor Randrsvj og Søndr Ringvj møds, s illustration 2. Håndværkrparkn fortsættr Søndr Ringvjs kurs og r ankomstvj for Farvrvængts bbor og divrs virksomhdr på Randrsvjs vstlig sid. Håndværkrparkn r idag blind, mn dr r forbholdt aral langs md Farvrvængt til n fortsættls af vjn, s illustration 9. Illustration 3: Viw A. St mod nordnordvst Vstr Altan Stoldaln slugt Lokalplanområd Illustration 4: Viw B. St mod sydvst Stolbjrgvj Farvrvængt Onsild Ådal Stolbjrgvj Lokalplanområd sid 7

8 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Dlområd 1 Dlområd 3 Dlområd 2 3. Lokalplanns formål og indhold Dt r lokalplanns formål at udlægg områdt til boligr i båd åbn-lav og tæt-lav bbyggls. Formålt md lokalplann r at skab t attraktivt boligområd md n vj- og stistruktur, dr båd bindr områdt godt sammn intrnt og på tværs af d omkringliggnd boligområdr. 3.1 Disponringn af områdt Lokalplanområdt r disponrt md tr dlområdr, s illustration 5. Dlområd 1 og 2 vil bliv udnyttt til åbn-lav bbyggls i form af parclhus, hvor dlområd 3 vil indhold mindr grund dr skal udnytts til tæt-lav i form af kædhus, dobblthus og rækkhus. Dlområd 1 liggr nd mod Vstr Altan og dlområd 2 liggr længst mod syd md Søndrtoftn som nabo. Dlområd 3 liggr mod nordøst, nærmst Hobro midtby. Illustration 5: Disponring af lokalplanområdt. 3.2 Vj, stir og parkring D tr dlområdr r vjbtjnt af n stamvj langs lokalplanområdt sydvstlig afgrænsning og langs stamvjn løbr ligldss n primær hovdsti. I hvrt dlområd r dr n boligvj, dr r formt som n løkk, så dr skabs n naturlig bvægls i trafikkn, da diss løkkr r tænkt nsrttd, s illustration 6. Nord for bbygglsn i dlområd 1 og 3, går n hovdsti fra Vstr Altan til Søndrtoftn. Dnn sti r, sammn md hovdstin vd stamvjn, n primær hovdsti, dr udovr at srvicr lokalplanområdt, også koblr hl dn sydvstlig bydl bdr sammn på tværs. I og imllm d tr dlområdr r dr mindr intrn stir, som skal giv mulighd for at styrk dt social fællsskab i områdt. 3.3 Bbyggls Indn for dlområd 1 kan bbyggls vær i op til 2 tagr, for drvd at skab mulighd for udsigt mod Onsild Ådal. Dlområd 1 udlægg til t åbn-lav boligområd og kommr til at ligg på toppn af dn skråning, ovnfor Vstr Altan. Vstr Altans bbyggls r ovrvjnd 1½ plans hus, dr r byggt ind i skræntn og drfor frmstår som 2 tagr nd ad skræntn. Landskabt vd dlområd 1 r forholdsvis plant, og dt r ikk muligt at bygg ind i Illustration 6: Princip for vj. Grå r boligvj. Sort r stamvj. Illustration 7: Princip for stir. Mørk lini r hovdstir. Stiplt lini r intrn gangstir. Illustration 8: Princip for fælls fri aralr. sid 8

9 Rdgørls Lokalplan 54/2011 skræntn, som på Vstr Altan. Dr r udlagt n bygglini mod Vstr Altan på 10 mtr, sålds at Vstr Altan ikk vil før sig gnrt af ny bbyggls Bbyggls i dlområd 2 skal højst vær 1½ tag og vær åbn-lav bbyggls. Områdt kommr til at ligg nabo til Søndrtoftn, hvis byggri r prægt af byggri i 1-1½ tag. Dlområd 2 vil drmd ikk afvig fra dtt, mn fortsætt dt allrd ksistrnd princip. Illustration 9: Viw C: Lokalplanområdt vjbtj ns af Håndværkrparkn dr liggr op til lokalplanområdt mod syd. Indn for dlområd 3 kan bbygglsn kun opførs i n tag. Bbygglsn skal opførs tæt-lav i form af klyng-, dobblt- og/llr rækkhus, s illustration 17, hvilkt vil givområdt n fortættt karaktr. Dt skal drfor også vær sti op langs Søndrtoftn frmtidig vjadgang til lokalplanområd rgnvandsbassin Vstr Bakkr Vstr Altans bbyggls liggr bag bplantning Mulig adgang til Vstr Altan Lokalplanområd Illustration 10: Viw D. St mod sydvst. muligt at bygg i skl. Dr r indlagt bygglinir, mod dlområd 1 og mod Søndrtoftn, på 5 mtr. Rækkhusbbyggls kan frmstå kompakt mod t åbn-lav kvartr og bygglinirn vil oprthold luft i bbygglsn. Carport, garagr og udhus skal liglds kunn byggs sammn to og to, for at fortætt bbygglsn ydrligr. Illustration 11 : Samlt princip for lokalplanområdt. 3.4 Fælls friaralr I hvrt dlområd skal dr vær t fælls friaral på minimum 500 m2. D fælls friaralr kommr til at ligg md n sid mod vjaralrn og vil drfor visult frmstå intgrrt md boligvjn. D fælls friaralr r lang cntrrt i d tr dlområdr og hvilkt kan styrk t områds social fællsskab. D intrn gangstir koblr sig op på d fælls friaralr, så dr skabs liv på tværs af dlområdrn. I dlområd 1 og 2 r dt op til grundjrforningrn at bstmm, hvordan d vil indrtt drs fælls friaralr. I dlområd 3 skal dt fælls friaral vær græsblagt. Dr må grn opsætts lgrdskabr, bænk og bord og lignnd på d fælls friaralr. Dr må dog ikk opførs byggri indn for aralrn. sid 9

10 Rdgørls Lokalplan 54/ Forhold til andn planlægning og lovgivning I dtt afsnit rdgørs nærmr for lokalplanns forhold til rgionplann og kommunplann og til dn øvrig planlægning for lokalplanområdt. 4.1 Rgionplann Grundvandsbskyttls Vand- og Natura 2000-planrn r implmntrt i dn dansk lovgivning i Miljømålslovn, og dt r Naturstyrlsn, dr udarbjdr planrn. Kommunplann for Mariagrfjord Kommun kan ikk indhold rtningslinjr for mnr, dr r omfattt af miljømålslovns bstmmlsr. Indtil Vand- og Natura 2000-planrn r vdtagt, r dt sålds rtningslinjrn i rgionplann for Nordjyllands Amt, dr gældr. Md strukturrformn fastholds Rgionplan 2005 for Nordjyllands Amt md rtsvirkning som landsdirktiv, indtil dn hidtidig rgionplanrtningslini afløss af n rtningslini i Mariagrfjord Kommunplan Vandplanrn r frmlagt i offntlig høring fra dn 4. oktobr 2010 og t halvt år frm, hvorftr Naturstyrlsn vil udarbjd d ndlig vandplanr. Illustration 12: OSD-områd Lokalplanområdts nordvstlig dl liggr indn for t områd, som i Rgionplann for Nordjyllands Amt r udpgt som t områd md særlig drikkvandsintrssr, OSD-områd. Indn for OSD-områdt r dt vurdrt at sårbarhdn r lill. Risikon for fourning r drfor minimal, da lokalplanforslagt drudovr stillr skærpd forholdsrglr. Rstn af lokalplanområdt liggr indn for t områd md almindlig drikkvandsintrssr. Lokalplanområdt liggr hvrkn i t nitratfølsomt områd llr i t indvindigsopland til t almnt vandværk. D skærpd vilkår, dr r indarbjdt i lokalplanns bstmmlsr, r følgnd: Ovrfladvand fra vj- og parkringsaralr skal opsamls til kloak. Kloakanlæg skal tætningsprøvs Dr må ikk anvnds slaggr og flyvask i vj og bfæstd aralr. Oli- og kmikalitank skal tablrs ovrjordisk og sikrs mod lækag (dobbltbund, opsamlingskar m.v.) Mariagrfjord Kommun vurdrr hrftr, at nærværnd lokalplan ikk r i strid md rtningslinirn i rgionplann. 4.2 Kommunplann Rammr for lokalplanlægning Lokalplanområdt r omfattt af rammbstmmls for rammområd HOB.B.34 og HOB.B.1 for Hobro i Mariagrfjord Kommunplan , dr fastlæggr anvndlsn for områdt til boligformål. HOB.B.1 omfattr kun dn lill dl af lokalplanområdt, hvor dr r mulighd for at tablr Stamvj A-A. Lokalplann r i ovrnstmmls md kommunplann. I Mariagrfjord Kommunplan r dt bskrvt for HOB.B.34, at n mgt lill dl af rammn r rgistrrt som bskyttt natur ftr naturbskyttlsslovns 3. Dnn formulring r t lvn fra n tidligr Hobro Kommu- sid 10

11 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Illustration 13: Eksistrnd kommunplanrammr fra Kommunplan for Mariagrfjord Kommun. Grøn skravrt r bskyttt natur i hnhold til naturbskyttlsslovns nplan, som skull vær blvt fjrnt vd sidst rvision af kommunplann. D omtalt 3-områdr liggr længr mod sydvst. Mariagrfjord Kommun vurdrr ikk at lokalplanområdt påvirkr diss. Gologisk intrssområd Ifølg rtningslinj i Mariagrfjord Kommunplan r dn nordvstlig dl af lokalplanområdt t gologisk intrrssområd. Ifølg rtningslinjn skal diss områdr friholds for byggri dr vil mdfør, at mulighdrn for at rknd dn gologisk dannls, dr r grundlagt for udpgningn, slørs llr forsvindr. Eftr at områdt r bbyggt, vil dt stadig vær muligt at få n fornmmls af dt samld landskab, dts dannls og dts blotningr, idt boligvjn indn for intrssområdt liggr på langs af kotrn og drmd styrkr landskabts gologisk udformning. Illustration 14: Gologisk intrssområd Mariagrfjord Kommun har sålds vurdrt, at dt ikk r btænkligt at udnytt aralt til boligbbyggls st i forhold til dn bskyttls, dr r i pågældnd rtningslinj. Kystnærhdszonn Ifølg rtningslinj i Mariagrfjord Kommunplan liggr hl lokalplanområdt indn for kystnærhdszonn. Kystnærhdszonn r t ca. 3 km brdt bælt rundt langs kommunns kystlinj. Ifølg rtningslinjn skal kystnærhdszonn som udgangspunkt friholds for ydrligr for byggls, som vil forring kystns naturmæssig, landskablig og rkrativ værdi. sid 11

12 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Mllm lokalplanområdt og kystn liggr hl Hobro by og umiddlbart foran lokalplanområdt r bbygglsn af højr karaktr nd dn r planlagt indn for lokalplanområdt. Mariagrfjord Kommun har sålds vurdrt, at dt ikk r btænkligt at udnytt aralt til boligbbyggls st i forhold til dn bskyttls, dr r i pågældnd rtningslinj. 4.3 Sundhdspolitik Mariagrfjord Kommuns sundhdspolitik støttr op om dn ovrordnd vision om, at dt skal vær attraktivt at bo, lv og arbjd omkring Danmarks smukkst fjord. Sundhdspolitikkns ovrordnd mål r at skab flksibl rammr og bdr vilkår for dt god liv for all kommunns borgr. Dt r naturligt, at tilgangsvinkln i lokalplanlægningn r sundhdspolitikkns fokusområd; dt fysisk nærmiljø. Hvor dr vil vær fokus på at vors omgivlsr givr mulighdr for sund valg. Lokalplanområdt, dr r udlagt som boligområd, givr mulighd for god rammr til at anlægg cykl og gangstir, og fælls friarlar indn for områdt og i sammnhæng md områdr udn for lokalplanområdt. 4.4 Zonforhold Lokalplanområdt liggr i landzon, dr md lokalplann ovrførs til byzon. 4.5 Miljølovgivningn Jordforurning Lokalplanområdt r ikk rgistrrt som kortlagt i forhold til jordforurningslovn. Udpgd byzonr btragts som lttr forurnt, jf. Rgulativ for anmldls af flytning af jord i Mariagrfjord Kommun af 1. maj Vd offntliggørlsn af nærværnd lokalplans vdtagls r dtt drfor gældnd indn for lokalplanområdt. Dt btydr, at jr har pligt til at undrsøg jordn, indn dr kørs jord bort fra områdklassificrd jndomm og at jordflytningn skal anmlds til kommunn. Rglrn for anmldls og dokumntation i forbindls md flytning af jord fra jndommn frmgår af jordflytningsbkndtgørlsn (bkndtgørls nr af 12. dcmbr 2007 om anmldls og dokumntation i forbindls md flytning af jord). Hvis dr undr bygg-, anlægs- og jordarbjd træffs forurning, skal arbjdt standss og kommunn undrrtts. Dr skal fortags n vurdring af forurningn i forhold til grundvand og aralanvndls m.m. Dr hnviss i øvrigt til Miljøbskyttlsslovn og Jordforurningslovn. Støj Virksomhdr indn for lokalplanområdt r til nhvr tid undrlagt dn gældnd miljølovgivning. Dtt btydr, at dr uanst lokalplanns bstmmlsr, sid 12

13 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Illustration 15: Vjldnd grænsværdir for støjblastningn fra vrksomhdr målt udndørs (db(a)). Områdtyp Tidsrum Mandag - frdag kl lørdag kl Mandag - frdag: kl Lørdag: kl Søn- og hlligdag kl All dag kl Erhvrv- og industriområdr Erhvrvs- og industriområdr md for bud mod gnrnd virksomhdr 3. Områdr for blandt bolig- og rhvrvsbbyggls, cntr områdr Etagboligområdr Boligområdr for åbn og lav boligbbyggls 6. Sommrhusområdr og offntligt tilgænglig rkrativ områdr. Særlig naturområdr ikk kan tablrs virksomhdr, som påførr ksistrnd boligr llr andn miljøfølsom anvndls, urimlig støjgnr. Som vjldning til administration af støj har Miljøstyrlsn udsndt Vjldning nr. 5 om kstrn støj fra virksomhdr i Hri r dr fastlagt støjgrænsr i forhold til forskllig anvndlsrtypr, som dannr udgangspunkt for fastsættlsn af støjnivaut i dt konkrt områd, s illustration 15. En virksomhd skal ikk aln ovrhold dn grænsværdi, dr gældr for dt områd, indn for hvilkt virksomhdn r bliggnd. Virksomhdn skal også ovrhold d grænsværdir, dr gældr for d omliggnd områdr, f. ks. offntlig områdr, dr blasts af støj fra virksomhdn. Nærværnd lokalplan r udlagt som boligområd. På dn baggrund fastlæggs støjnivaut for nærværnd lokalplanområd til 45/40/35 db(a), Områdtyp 5. Samtidig skal lokalplanområdt, som bskrvt ovnfor, ovrhold støjgrænsrn for d omkringliggnd områdr, hvilkt i dtt tilfæld r boligområdr. 4.6 Habitatbkndtgørlsn Intrnational naturbskyttlssområdr Ifølg Habitatbkndtgørlsns 6 skal dr i rdgørlsn til t lokalplanforslag, som ntn i sig slv llr i forbindls md andr planr kan påvirk t Natura 2000-områd væsntligt, undr hnsyn til bvaringsmålsætningn for områdt, indgå n vurdring af forslagts virkningr på dt intrnational naturbskyttlssområd. Dtt gældr også for planr, dr omfattr områdr udn for Natura 2000-områdt, når plann kan påvirk artr llr naturtypr på udpgningsgrundlagt væsntligt. Mariagrfjord Kommun vurdrr, at dt kan udlukks, at lokalplanforslagt påvirkr t intrnationalt naturbskyttlssområd væsntligt, da dt nærmst bliggnd Natura 2000-områd, r områdt vd Glnstrup Sø 1, som liggr ca 7 km fra lokalplanområdt. 1 Natura 2000-områd nr. 30; Lovns Brdning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simstd og Nørr Ådal, samt Skravad Bæk. sid 13

14 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Særligt bskyttd artr På samm vis gældr dt ifølg Habitatbkndtgørlsns 11, at t lokalplanforslag, som ntn i sig slv llr i forbindls md andr planr kan bskadig llr ødlægg yngl- llr rastområdr i dt naturlig udbrdlssområd for d dyrartr, dr r optagt i Habitatdirktivts bilag IV, ikk kan vdtags, hvis gnnmførlsn af plann har virkningr som nævnt. Mariagrfjord Kommun har ingn konkrt vidn om forkomstr af bskyttd artr jf. Habitatdirktivts bilag IV, dr har lvstdr, som vil bliv påvirkt af lokalplanforslagt. Dt r drfor Mariagrford Kommuns vurdring, at lokalplann ikk vil ødlægg llr bskadig bilag IV-artrs lvstdr. 4.7 Musumslovn Dr r ikk rgistrrt fund og fortidsmindr indn for lokalplanområdt, og lokalplanområdt liggr ikk indn for n 100 mtr bskyttlsszon omkring fortidsmindr. Forud for iværksættls af jordarbjd skal Musumslovns iagttags. Diss bstmmlsr vdrørr arkæologisk forundrsøglsr, udgravningr og anmldls af fund. Lovn givr byghrrn mulighd for at få n udtalls om sandsynlighdn for fund af arkæologisk btydning samt information om d finansiringsmæssig forhold. Aalborg Historisk Musum har ikk vurdrt på om dr r stor sandsynlighd for at påtræff fortidsmindr undr trræn vd anlægsarbjdr og byggri. Finds dr undr jordarbjdt spor af fortidsmindr, fx knoglr, flint- llr mtalrdskabr, lrkarskår, stnanlæg, koncntrationr af trækul og ildpåvirkd stn m.m., skal arbjdt standss i dt omfang, dt brørr fortidsmindt. Fortidsmindt skal straks anmlds til must. Evntull spørgsmål hrom kan rtts til Nordjyllands Historisk Musum. 4.8 Vjlovgivningn Lokalplanområdt vjbtjns fra dn offntlig vj, Håndværkrparkn, som udgår fra vjkrydst vd Søndr Ringvj og Randrsvj, dr r dn gnnmgånd vj i Hobro. Håndværkrparkn liggr syd for lokalplanområdt. Lokalplaområdt r dog udformt så Håndværkrparkn blot kan forlængs vd ralisringn af plann. Lokalplanforslagt skabr ikk mulighd for vjbtjning fra Stolbjrgvj, som dt r tilfældt i dag for områdt. Mariagrfjord Kommun vurdrr, at Stolbjrgvj ikk har n optimal udkørsl til Randrsvj, dr vill kunn bær dn kstra trafik fra boligkvartrt. Da Stolbjrgvj vjbtjnr Stolbjrgvj 13 skal dr tablrs n ovrkørsl fra Håndværkrparkn. S kortbilag 2. Indn vj, stir og ovrkørslr tablrs skal dr indsnds vjprojktringsmatrial i hnhold til d til nhvr tid gældnd bstmmlsr i Lov om privat sid 14

15 Rdgørls Lokalplan 54/2011 fællsvj og Lov om offntlig vj til Mariagrfjord Kommuns godkndls. Parkring Parkring i områdt skal sk i hnhold til dt gældnd parkringsrgulativ/ norm i Mariagrfjord Kommun. Parkringsnormn bstmmr at åbn-lav boligbyggri, dlområd 1 og 2, skal hav 2 parkringspladsr på gn grund. Tæt-lav boligbyggri, dlområd 3, skal hav 2 parkringspladsr på gn grund, llr som minimum skal hav 1 parkringsplads på gn grund og ½ parkringsplads i t fælls anlæg. 4.9 Forsyning Spildvandsplann Kloakforsyningn af områdt skal sk i hnhold til dn til nhvr tid gældnd spildvandsplan for Mariagrfjord Kommun. På nuværnd tidspunkt r lokalplanområdt omfattt af Forslag til Spildvandsplan for Mariagrfjord Kommun , dr forskrivr at lokalplanområdt skal spildvandskloakrs. Dt områd indn for lokalplamområdt, dr r t OSD-områd skal sparatkloakrs, da ovrfladvand ikk må ndsiv hr, s afsnit grundvandsbskyttls. Vandforsyningsplann Vandforsyningn af områdt skal sk i hnhold til dn til nhvr tid gældnd vandforsyningsplan. På tidspunktt for dnn lokalplans ndlig vdtagls r lokalplan områdt vandforsynt fra Hobro Vandværk. Varmplann Varmforsyningn af områdt skal sk i hnhold til dn til nhvr tid gældnd varmplan for Mariagrfjord Kommun. På tidspunktt for dnn lokalplans ndlig vdtagls r områdt forsynt md naturgas. Indn for nærværnd lokalplanområd skal bbyggls tilslutts kollktiv varmforsyning. Ifølg Planlovns 19 skal kommunalbstyrlsn dispnsr fra lokalplanns bstmmls om pligt til tilslutning til t kollktivt varmforsyningsanlæg, når bbygglsn opførs som t lavnrgibbyggls Miljøvurdring Når Mariagrfjord Kommun udarbjdr n lokalplan, skal dr ifølg 3, stk. 1 i Lov om miljøvurdring af planr og programmr udarbjds n miljøvurdring sid 15

16 Rdgørls Lokalplan 54/2011 i følgnd tilfæld: Hvis lokalplann fastlæggr ramm for frmtidig anlægstilladlsr til projktr, dr r omfattt af lovns bilag 3 og 4. Hvis indholdt af lokalplann kan påvirk t udpgt intrnationalt naturbskyttlssområd væsntligt. Hvis dr fastlæggs rammr for frmtidig anlægstilladlsr til projktr, som kommunn vurdrr kan få væsntlig indvirkning på miljøt. Dr fastlæggs ikk rammr for frmtidig anlægstilladlsr til t projkt, som r omfattt af lovns bilag 3 og 4. Md hnblik på at få afklart, om lokalplann fastlæggr rammr for frmtidig anlægstilladlsr til projktr, som Mariagrfjord Kommun vurdrr kan få væsntlig indvirkning på miljøt, r dr fortagt n scrning i hnhold til Lov om miljøvurdring af planr og programmr. Scrningn r indsat som bilag 5 til lokalplann. Rsultatt af scrningn r, at Mariagrfjord Kommun vurdrr, at lokalplanns positiv og ngativ indvirkningr på miljøt ikk r væsntlig, samtidig md at planns samld ffkt ikk vurdrs at få væsntlig indvirkning på miljøt. Dr skal drfor ikk udarbjds n miljøvurdring. 5. Srvituttr Privat tilstandssrvituttr (dvs. srvituttr, dr sikrr n bstmt tilstand oprtholdt), dr r ufornlig md lokalplann, fortrængs af lokalplann jf. Planlovns 18. Rådighdssrvituttr (dvs. srvituttr, dr givr rt til at råd ovr andrs jndom) kan ifølg planlovns 47 ksproprirs af kommunn, når dt r væsntligt for at gnnmfør n plan. Dr r vd udarbjdls af lokalplann gnnmført n srvitutundrsøgls. Lokalplanområdt r omfattt af n rækk srvituttr, dr har btydning for ralisringn af lokalplann. Dokumnt om forsynings-/afløbsldningr mv. vdr. 14f, 54b og 66a af Srvituttn ss ikk at vær til hindr for ralisringn af lokalplann. Dokumnt om forsyningaf-/afløbsldningr mv., s akt, vdr. 14 f og 54 b af Srvituttn sikrr t kabl tracé til lysldrkabl gnnm lokalplanområdt. Kablrn skal flytts indn ralisring af lokalplann. Dokumnt om forsyningaf-/afløbsldningr mv., s akt, vdr. 14 f og 54 b af Srvituttn sikrr t kabl tracé til fibrkabl gnnm lokalplanområdt. Kablrn skal flytts indn ralisring af lokalplann. Dokumnt om byggrtligt skl m.v vdr. 14 f af Srvituttn omhandlr t byggrtligt skl vd Vstr Altan 27. Dr r sid 16

17 Rdgørls Lokalplan 54/2011 planlagt, at dr skal vær rabat og hovdsti indn for dt byggrtlig skl, hvilkt btydr at dr ikk blivr byggt hr indnfor. Mariagrfjord Kommun ikk at srvituttn ss til hindr for ralisringn af lokalplann. Ikk tinglyst anlæg Man skal vær opmærksom på, at ikk all rør, kablr og ldningr r tinglyst. Drfor bør intt jordarbjdt påbgynds før d rlvant forsyningsslskabr r hørt. Dt kan f.ks. drj sig om l-, tlfon-, tl- og tv-kablr, vandldningr, fjrnvarmldningr, gasldningr og spildvandsldningr. For vjaralr gældr spcifikt at nhvr, dr rhvrvsmæssigt udførr gravarbjdr på n vj, uanst om dt r n offntlig vj llr n privat fællsvj, har pligt til at forspørg i ldningsrgistrt (LER) forud for gravarbjdt. Gnrlt Ejr, byghrr og drs rådgivr bør sikr sig t ovrblik ovr tinglyst srvituttr, dr har btydning for bygg- og anlægsarbjdr. Man skal vær opmærksom på, at ikk all rør, kablr llr ldningr r tinglyst. Drfor bør rlvant forsyningsslskabr hørs, forindn jordarbjdr påbgynds. Dt kan f.ks. drj sig om l-, tlfon-, tl- og tv-kablr, vandldningr, fjrnvarmldningr, gasldningr og spildvandsldningr. 6. Klagvjldning til lokalplann Dn ndlig plan kan ifølg rglrn i Planlovns kap. 14 påklags til Naturog Miljøklagnævnt, for så vidt angår rtslig spørgsmål. Dt kan vær svært at afgør, om dt man ønskr at klag ovr r t rtligt spørgsmål. I korthd kan sigs, at rtlig spørgsmål drjr sig om, hvorvidt lovns - især planlovns rglr r ovrholdt dvs. om lokalplan ns procdur og indhold r udarbjdt, som dt forskrivs i dn gældnd lovgivning. Dr kan drimod ikk klags ovr lokalplanns indhold. I klagn bør dr så vidt muligt pgs på, hvilk rglr man mnr r tilsidsat. Spørgsmål om rimlighdn llr hnsigtsmæssighdn af afgørlsr, dr ovrholdr gældnd rglr, r ikk rtlig spørgsmål og vil bliv afvist af Natur- og Miljøklagnævnt. For at spar tid r dt vigtigt, at man i klagbrvt klart idntificrr dn afgørls, dr klags ovr og bgrundr klagn. Vdlæg så vidt muligt n kopi af kommunns afgørls. Hvis dr klags ovr n planvdtagls, f.ks. n lokalplan, bør nummr og titl på plann oplyss. Klagn bds så vidt muligt snds lktronisk til llrs pr. brv til Natur- og Miljøklagnævnt, Rntmstrvj 8, 2400 Købnhavn NV. En klag skal vær nævnt i hænd indn 4 ugr fra offntliggørlsn af afgørlsn, hvilkt vil sk samtidig md offntliggørlsn af forslagt til lokalplann. Dt r n btingls for Natur- og Miljøklagnævnts bhandling af din klag, at du indbtalr t gbyr til nævnt. Klaggbyrt r fastsat til 500 kr. for privatprsonr og kr. for all andr klagr, hrundr virksomhdr, organisationr og offntlig myndighdr. sid 17

18 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Nævnt vil ftr modtaglsn af klagn snd Dm n opkrævning på g-byrt. D skal bnytt dnn opkrævning vd indbtaling af gbyrt. Natur- og Miljøklagnævnt modtagr ikk chck llr kontantr. Natur- og Miljøklagnævnt påbgyndr bhandlingn af klagn, når gbyrt r modtagt. Btals gbyrt ikk på dn anvist måd og indn for dn fastsatt frist på 14 dag, afviss klagn fra bhandling. Vjldning om gbyrordningn kan finds på Natur- og Miljøklagnævnts hjmmsid Gbyrt tilbagbtals, hvis 1) klagsagn førr til, at dn påklagd afgørls ændrs llr ophævs, 2) klagrn får hlt llr dlvis mdhold i klagn, llr 3) klagn afviss som følg af ovrskrdt klagfrist, manglnd klagbrttigls llr fordi klagn ikk r omfattt af Natur- og Miljøklagnævnts komptnc. Ønsks afgørlsn indbragt for domstoln, skal dtt sk indn for 6 måndr fra modtagls af afgørlsn fra Natur- og Miljøklagnævnt. sid 18

19 Bstmmlsr

20 Bstmmlsr Lokalplan 54/2011 Lokalplan 54/ Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro. I hnhold til Lovbkndtgørls nr. 937 af 24. sptmbr 2009 om planlægning md snr ændringr, fastsætts hrmd følgnd bstmmlsr for dt i 2 nævnt områd: 1 Lokalplanns formål Dlområd 1 Dlområd Lokalplanns formål r at sikr: områdts frmtidig anvndls til hnholdsvis til åbn-lav og til tætlav boligbbyggls. at dr indn for lokalplanområdt tablrs stir dr skal bind områdt sammn på tværs af bbygglsn indn for lokalplanområdt og bind lokalplanområdt sammn md ksistrnd boligkvartrr. Dlområd 2 2 Områd- og zonstatus Illustration 16: Disponring af lokalplanområdt. 2.1 Lokalplann afgrænss som vist på kortbilag 1 og omfatts af n dl af matr. nr. 14f, 54b og 66a Hobro Markjordr og n dl af vjlitra 7000bo samt all parcllr, dr ftr offntliggørls af dn ndligt vdtagn lokalplan udstykks fra dn nævnt jndom. 2.2 Lokalplanområdt r opdlt i dlområd 1, 2 og 3 som vist på kortbilag Md byrådts offntlig bkndtgørls af dn ndligt vdtagn lokalplan ovrførs hl lokalplanområdt fra landzon til byzon. Kædhus 3 Lokalplanområdts anvndls 3.1 Lokalplanområdt må kun anvnds til boligbbyggls til hlårsbbols. Rækkhus 3.4 Dlområd 1 og 2 må anvnds til åbn-lav boligbbyggls i form af parclhus. 3.5 Dlområd 3 må anvnds til tæt-lav boligbbyggls i form af rækkhus, kædhus llr dobblthus. Dobblthus Illustration 17: Eksmplr på Tæt-lav. 3.2 Byrådt kan tillad, at dr på d nklt jndomm indn for lokalplanområdt drivs sådan virksomhd, som almindligvis kan udførs i bbolssområdr undr forudsætning af: at virksomhdn drivs af dn, dr bbor jndommn, at virksomhdn ftr Byrådts skøn drivs på n sådan måd, at jndommns karaktr af bbolssjndom ikk forandrs, hrundr vd skiltning og lignnd, og områdts karaktr af boligområd ikk ændrs, at virksomhdn ikk mdførr ulmp for områdts øvrig bbor, sid 20

21 Bstmmlsr Lokalplan 54/2011 at virksomhdn ikk mdførr bhov for parkring, dr ikk r plads til dn pågældnd jndom, at rklamskilt, flag og lignnd ikk opsætts på jndommn jf. dog Dr kan indn for lokalplanområdt opførs anlæg til områdts tknisk forsyning jf Udstykning 4.1 Udstykning skal forgå ftr følgnd princippr: Vj, stir, fælls friaralr, skal placrs og udforms i princippt som illustration 19. Udstykning i dlområd 3 skal forgå ftr n samlt plan, i princippt som vist på illustration 19 og bilag 4. 5 Bbygglsns omfang og placring Illustration 19: Samlt princip for lokalplanområdt. Fælls 5.1 Bbygglssprocntn skal højst vær 30 %. Vd brgning af bbygglssprocntn skal dr ikk mdrgns andl af vj, sti llr fællsaralr, indn for dlområd 1 og Intt punkt af n bygnings ydrvæg llr tagflad må vd byggri i 1 tag ovrstig 6 mtr. Bygninghøjdn måls fra ksistrnd trræn til bygningns højst punkt, llr t af Mariagrfjord Kommun fastligt nivauplan. 5.3 Intt punkt af n bygnings ydrvæg llr tagflad må vd byggri i 1½ tagr ovrstig 8,5 mtr. Bygninghøjdn måls fra ksistrnd trræn til bygningns højst punkt, llr t af Mariagrfjord Kommun fastligt nivauplan. 5.4 Intt punkt af n bygnings ydrvæg llr tagflad må vd byggri i 2 tagr ovrstig 7,5 mtr. Bygninghøjdn måls fra ksistrnd trræn til bygningns højst punkt, llr t af Mariagrfjord Kommun fastligt nivauplan. 5.5 Bygningshøjdn for carport, garagr og andr småbygningr må ikk ovrstig 4 mtr. Dlområd Vd brgning af bbygglssprocntn skal dr ikk mdrgns andl af vj, sti llr fælls friaralr, indn for dlområd Bbygglsn i dlområd 1 må tablrs i højst 2 tagr. sid 21

22 Bstmmlsr Lokalplan 54/ Bbyggls af nhvr art, indn for dlområd 1, skal placrs mindst 10 mtr fra lokalplanafgrænsning. S bygglini på kortbilag 2. Dlområd Vd brgning af bbygglssprocntn skal dr ikk mdrgns andl af vj, sti llr fælls friaralr, indn for dlområd Bbygglsn i dlområd 2 må tablrs i højst 1½ tag. Dlområd Vd brgning af bbygglssprocntn skal dr mdrgns andl af boligvj, sti og fælls friaralr, indn for dlområd Bbygglsn i dlområd 3 må tablrs i 1 tag Bbyggls af nhvr art, indn for dlområd 3, skal placrs mindst 5 mtr fra hholdsvis dlområdafgrænsning og lokalplanafgrænsning. S bygglini på kortbilag Indnfor dlområd 3 må dr opførs højst 6400 m 2 boligtagaral og 2000 m 2 tagaral til carport, srvicbygningr llr garagr fordlt på mindst 50 bolignhdr Indn for dlområd 3 skal bbyggls opførs som rækk-, kæd-, llr dobblthus kun adskilt af gangstirn Indn for dlområd 3 må al bbyggls placrs i skl mod nabo, dog jf. 5.8 og Bbygglsns ydr frmtrædn Fælls 6.1 Bbygglsns ydrmur skal bstå af blank mur i tglstn llr som pudsd llr mald facadr. Mindr bygningsdl som kvist, karnappr mv. kan dog udførs i træ, stål, glas, aluminium samt bklæds md zink llr kobbr. 6.2 Mindr bygningr som f.ks. udhus, carport llr garagr kan udførs i andr matrialr og farvr, mn bygningrn skal vær nsartd og harmonr md dn tilhørnd bolig. 6.3 Bbyggls i én tag skal hav n taghældning på højst Bbyggls i 1½ tag skal hav n taghældning på højst Bbyggls i 2 tagr skal hav n taghældning på højst Carport, garagr llr udhus kan opførs md fladt tag llr md samm taghældning som dn tilhørnd bolig. sid 22

23 Bstmmlsr Lokalplan 54/ Dr må ikk anvnds rflktrnd tagmatrial md højr glanstal nd Dl af tagfladrn kan forsyns md solfangr og solcllr, hvis diss frmstår som n intgrrt dl af bygningns arkitktur. 6.9 Skiltning for rhvrv jf. 3.2 skal sk vd postkass llr hovddør som dørskilt på højst 30x21 cm Dr må ikk opsætts udvndig antnnr. Dog kan parabolantnnr placrs på facadr. Parabolantnnr skal opsætts sådan, at d ss mindst muligt fra vjn og fra nabojndomm. Hvor dt r muligt af hnsyn til modtagrforholdn, må parabolantnnr højst placrs 1 mtr ovr trræn. Dlområd Bbyggls indn for dlområd 3 skal opførs i samm matrialr, hav samm farvr og skal udforms så dr sikrs n arkitktonisk hlhd indn for hl dlområdt. 7 Trrænrgulring 7.1 Indn for dlområd 1 og 2 må fortags rgulring af dt ksistrnd trræn i forbindls md på op til +/- 0,5 mtr. Ydrligr trrænrgulring må kun fortags md Mariagrfjord Kommuns tilladls 1, 7.2 Indn for dlområd 3 må fortags rgulring af dt ksistrnd trræn i forbindls md byggmodningsfasn på op til +/- 1,5 mtr. Ydrligr trrænrgulring må kun fortags md Mariagrfjord Kommuns tilladls, 8 Vj, stir, parkring og blysning 8.1 Vj og stir skal tablrs i princippt som vist på illustration 19. Parkring kan tablrs langs boligvj D-D, s kortbilag 4. 2,5 m 8.2 Indn vj, stir og fælls p-pladsr anlæggs, skal dr indsnds vjprojktringmatrial i hnhold til d nhvr tid gældnd bstmmlsr i Lov om offntlig vj og Lov om privat fællsvj til vjmundighdns godkndls. 1,5 m Illustration 12: Princip for bbyggls i t kuprt trræn. 1 Mariagrfjord Kommun r indstillt på at dispnsr fra d +/- 0,5 mtr, hvis dr r tal om byggri, dr skal placrs på t kuprt trræn. Byggri skal så vidt dt r muligt tilpasss dt ksistrnd trræn, mn hvor trræn r fór kuprt, skal bbyggls byggs ind i trrænt, frmfor at fyld på trrænt, s illustration 12. Tærrnrgulring indn for dt bbyggd aral (områd hvor bygningr r placrt) må højst vær +1,5 mtr og -2,5 mtr. sid 23

24 Bstmmlsr Lokalplan 54/2011 Vj - fælls bstmmlsr 8.3 Lokalplanområdt har vjadgang fra dn offntlig vj, Håndværkrparkn. 8.4 Dr udlæggs t aral til vj i n brdd af 8,5 mtr, hvoraf 6 mtr anlæggs til stamvj A-A. Dr skal anlæggs 2 mtr græsrabat på dn sydlig sid af Stamvj A-A og 0,5 mtr græsrabat på dn nordlig sid af Stamvj A-A. S kortbilag Dr udlæggs t aral til vj i n brdd af 12 mtr, hvoraf 6 mtr anlæggs til stamvj B-B. 3 mtr græsrabat anlæggs på bgg sidr af stamvj B-B. S kortbilag Stolbjrgvj 13 skal sikrs vjadgang fra Håndværkrparkn. Vjadgang skal tablrs indnfor dt markrd områd, dr r vist på kortbilag Dr må kun tablrs én ovrkørsl pr. jndom. Vj - Dlområd I dlområd 1 udlæggs aral til vj i n brdd af 9 mtr, hvoraf 5 mtr anlæggs til boligvj C-C. Mindst 2 mtr anlæggs til græsrabat på bgg sidr af boligvjn. S kortbilag Ovrkørsl til dn nklt bolig i dlområd 1 kan højst tablrs i n brdd af 4 mtr. Vj - Dlområd I dlområd 2 udlæggs aral til vj i n brdd af 9 mtr, hvoraf 5 mtr anlæggs til boligvj D-D. Mindst 2 mtr anlæggs til græsrabat på bgg sidr af boligvjn. S kortbilag Ovrkørsl til dn nklt bolig i dlområd 1 kan højst tablrs i n brdd af 4 mtr. Vj - Dlområd I dlområd 3 udlæggs aral til vj i n brdd af 7,5 mtr, hvoraf 5 mtr anlæggs til boligvj E-E. Mindst 1,5 mtr anlæggs til græsrabat i dn n sid af boligvj E-E. S kortbilag 3 og 4. Stir 8.13 Hovdsti a-a udlæggs i n brdd af 4,5 mtr hvoraf 3 mtr anlæggs til sti og 1,5 mtr anlæggs til græsrabat mod lokalplanafgrænsning. Hovdsti a-a skal ligg syd for Stamvj A-A. S kortbilag Hovdsti b-b udlæggs i n brdd af 3,5 mtr, hvoraf 3 mtr anlæggs til sti og 0,5 mtr anlæggs til græsrabat mod lokalplanafgrænsning. sid 24

25 Bstmmlsr Lokalplan 54/2011 Hovdsti b-b skal placrs vst for Stamvj B-B. S kortbilag Hovdsti c-c og hovdsti d-d udlæggs i n brdd af 4 mtr, hvoraf 3 mtr anlæggs til sti og 0,5 mtr anlæggs til græsrabat mod lokalplanafgrænsning og 0,5 mtr anlæggs til græsrabat mod udstykning. S kortbilag 3. Hvor Hovdsti d-d liggr vd sidn af Boligvj C-C og Boligvj D-D udlæggs Hovdsti d-d i n brdd af 3,5 mtr, hvoraf 3 mtr anlæggs til sti og 0,5 mtr anlæggs til græsrabat mod lokalplanafgrænsning og mod boligvj afslutts sti md kantstn. S kortbilag Gangstirn - udlæggs i n brdd af 3 mtr, hvoraf 1,5 mtr anlæggs til sti og 0,75 mtr anlæggs til græsrabat på bgg sidr af sti. S kortbilag 3 og 4. Parkring 8.17 Indn for dlområd 1 og 2 skal dr pr. bolig tablrs mindst 2 p-pladsr på gn grund, hvoraf carport llr garag kan udgør dn n Indn for dlområd 3 skal dr mindst tablrs 1½ p-pladsr pr. bolig, hvoraf n parkringsplads skal vær på gn grund. Carport llr garag udgør n parkringsplads. Blysning 8.19 Blysning skal sk md park md n lyspunkthøjd på højst 3,5 mtr. Blysning skal vær af afskærmnd karaktr. Blysningn kan supplrs af lavr blysning fra pullrtr af afskærmnd karaktr Blysning af Stamvj A-A kan hav n højr lyspunkthøjd nd 3,5 mtr. 9 Tknisk anlæg 9.1 All kablr indn for lokalplanområdt skal frmførs som jordkablr. 9.2 Anlæg til områdts tknisk forsyning må hav n højd af højst 2,5 mtr ovr trræn og højst fyld 20 m2 bbyggt aral. 9.3 Anlæg til områdts tknisk forsyning skal placrs og udforms på n sådan måd, at drs synlighd fra fælls- og offntlig aralr, hrundr vj og stir, bgrænss mst muligt. Dtt skal sk på baggrund af Byrådts vurdring i dt nklt tilfæld. 9.4 Dr må ikk placrs anlæg til områdts tknisk forsyning på d tr fælls friaralr indn for lokalplanområdt. sid 25

26 Rdgørls Lokalplan 54/ Ubbyggd aralr 10.1 Dr udlæggs fælls friaralr i princippt som vist på illustration 19 og kortbilag 3 og 4. D fælls friaralr skal som minimum vær 500 m D fælls friaralr må ikk bbyggs Lgrdskabr, udndørs aktivittr (ksmplvis ptangu), og bænk og bord må grn tablrs på d fælls friaralr Hgn må kun tablrs i form af lvnd hgn og må ikk plants nærmr skl mod vj og sti nd 0,3 mtr. Dr kan som supplmnt til lvnd hgn opsætts trådhgn på indrsidn af hgnt, når trådhgnt ikk r højr d dt lvnd hgn. Fast hgn må opsætts som afskærmning af trrassr, dog ikk tættr nd 1,75 mtr fra skl Dr må ikk i n priod længr nd 4 ugr hnstills båd llr størr uindrgistrrd kørtøjr indn for lokalplanområdt Længrvarnd oplagring må ikk sk udn for bygningr llr særligt afskærmnd aralr I dlområd 3 skal dt fælls friaral vær græsblagt. 11 Grundjrforning 11.1 Dr skal oprtts n grundjrforning for hvrt dlområd md mdlmspligt for samtlig grundjr indn for dlområdt Grundjrforningn oprtts snst når 2/3 af områdt r udstykkt og llr når Mariagrfjord Kommun krævr dt Grundjrforningn skal vartag drift og vdligholdls af gangstirn, boligvjn, blysning og fælls friaralr (jf. 8 og 10) 11.3 Grundjrforningrn skal tablr t fælls vjlaug hvor d i forning vartagr drift og vdligholdls af Stamvjn og /llr vartagr drift og vdligholdlsn af all hovdstirn, md mindr at d omtalt vj og stir udlæggs som offntlig vj og stir. (jf. 8) 11.5 Grundjrforningn r brttigt til vd opkrævning hos mdlmmrn og/llrvd optagls af lån, at frmskaff d økonomisk midlr, dr r nødvndig for udførlsn og administrationn af forningns opgavr, samt at kræv fornødn sikkrhd hrfor. sid 26

27 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Hvis dr r oprttt lokal vjlaug llr andr fællsskabr jf. 11.3, skal grundjrforningrn ovrlad dn n passnd andl af driftsmidlrn Grundjrforningn har pligt til at tag skød på vj, stir, vjblysning og all fælls friaralr Grundjrforningn skal i forbindls md dns oprttls udarbjd t sæt vdtægtr, som skal godknds af Mariagrfjord Kommun Grundjrforningn kan vartag mdlmmrns fælls intrssr af hvr art i forbindls md d jndomm, dr hørr undr forningns områd Grundrforningn skal ftr krav fra Mariagrfjord Kommun optag mdlmmr fra tilstødnd områdr Grundjrforningn skal ftr krav fra Mariagrfjord Kommu sammnslutt sig md én llr flr bstånd grundjrforningr for tilgrænsnd områdr, llr opdl forningn i to llr flr slvstændig forningr 12 Srvituttr 12.1 Privat tilstandssrvituttr (dvs. srvituttr, dr sikrr n bstmt tilstand oprtholdt), dr r ufornlig md lokalplann, fortrængs af lokalplann jf. Planlovns Forudsætning for ibrugtagning af ny bbyggls 13.1 Før ny bbyggls tags i brug, skal følgnd vær opfyldt: Dr skal vær tablrt boligvj, gangstir, fælls friaral og drtilhørnd blysning ind for dt nklt dlområd (jf. 8 og 10). Dr skal vær tablrt stamvj, i dn længd dt r nødvndigt for at btjn dt nklt dlområd. Stamvjn skal først vær færdigtablrt når dlområd 1 skal udstykks (jf. 8) Dr skal vær tablrt vjadgang for Stolbjrgvj 13 (jf. 8.6) Dr skal vær tablrt vntul fælls parkring vd ibrugtagning af dlområd 3 (jf. 8.18) Indn lokalplanområt r fuldt udnyttt skal all hovdstir vær tablrt (jf 8.8). Bbyggls skal vær tilsluttt spildvandsforsyningn i ovrnstmmls md spildvandsplann (jf. rdgørlsns afsnit 4.9) Bbyggls skal vær tilsluttt almn vandforsyning (jf. rdgørlsns afsnit 4.9) Bbyggls skal vær tilsluttt kollktiv varmforsyning (jf. rdgørlsns afsnit 4.9) sid 27

28 Rdgørls Lokalplan 54/ Lokalplanns rtsvirkningr 14.1 Når lokalplann r ndligt vdtagt og offntliggjort, må jndomm, dr r omfattt af plann, ifølg Planlovns 18 kun udstykks, bbyggs llr anvnds i ovrnsstmmls md plann, mdmindr dr mddls dispnsation ftr rglrn i Planlovns Dn ksistrnd lovlig anvndls af n jndom kan fortsætt som hidtil. Lokalplann mdførr ikk i sig slv pligt til tablring af d anlæg m.v., dr r indholdt i plann Byrådt kan dispnsr fra lokalplann jf. Planlovns 19, hvis dispnsationn ikk r i strid md principprn i lokalplann Skønns n ansøgning om dispnsation at brør nabor, skal dr fortags n naboorintring, før dispnsationn kan givs Nyt byggri, anlæg og ændrt anvndls, som r i strid md planns princippr, kan kun tablrs vd udarbjdls af n ny lokalplan I hnhold til Planlovns 47 kan dr fortags kspropriation af privat jndomm llr privat rttighdr ovr fast jndom, når kspropriationn vil vær af væsntlig btydning for virkliggørlsn af lokalplann. sid 28

29 Rdgørls Lokalplan 54/2011 Vdtaglsspåtgning Foranstånd r vdtagt som forslag til Lokalplan 54/2011 for t boligområd d Håndværkrparkn i Hobro af Mariagrfjord Byråd, dn 25. august Hans Christian Maarup Borgmstr Nils Højgaard Kommunaldirktør I hnhold til 27 i planlovn r foranstånd Lokalplan 54/2011 for t boligområd d Håndværkrparkn i Hobro vdtagt ndligt af Mariagrfjord Byråd, dn 15. dcmbr H.C. Maarup Borgmstr Nils Højgaard Kommunaldirktør Vdtaglsn af lokalplann r offntliggjort dn 27. dcmbr sid 29

30

31 Bilag

32

33 v 0m 33p 33q 33r 15al ax 5bb c 15ay 36l 33n 33f 34d 33o 33 15bg 15bh 41g 41h 41b 3,00m 33m 33k 41i 2,50m 41k 49a 14q 14r 14s 14k 14h 14i 14o 14n 14g 3,77m 4m 14d 14f 4l 14 v" 44ad 44a 44z 46a 46c 46 46d 44ac 46f 46g 1 14dm 14dl 14dk 14dn 14di 14d 14dh 14dd 14d 1 14df 14dg 14dc 14db 14da "au" "bh" 14a 44x 44v 4t 14 "ar" 15bm 15bn 15bk 15bl 15bi 14f 14cø 14b 14cz 14cæ 14x 14cy 14cx 14cv 26m "bi" 14cr 14cs 14ct 14c 0d 30bo 26a 434f Hobro Markjordr k d 106c 106b 14cq 14cn 14co 14cp 14c 14ch 14cg 14 14cf 14c 14cd cæ 32b ,77m b Bilag 1 Matrikulær forhold bo 136 SIGNATUR Lokalplangræns Byzon 135 Byvj Dr tags forbhold for ændrt målforhold vd print og kopi af bilagt Hadsund By, Hadsund p 66q 66r 66s 66t 66u 66v a 66d 108b Mariagrfjord Kommun 66y 66z 66æ 66ø 66aa Tknik & Miljø Østrgad 22, 9510 Ardn 66ab 66ac 66 Tlf: d 66af 66ag Bilag 1: Matrikulær 66ah forhold 66ai 66ak Lokalplan 54/2011 for t boligområd vd 66al Håndværkrparkn i Hobro 66am 66dd Målforhold: 1:2500 Dato: Sagbh.: Plan ap 66aq 66ar 66as

34

35 10 mtr Dlområd 1 5 mtr 10 mtr 5 mtr Dlområd 3 Dlområd 2 SIGNATUR Lokalplanområd Bilag 2 Lokalplankort Dlområd Skl Ovrkørsl til Stolbjrgvj nr. 13 Vjadgang til lokalplanområdt Bygglinir Mariagrfjord Kommun Tknik & Miljø Østrgad 22, 9510 Ardn Tlf: Bilag 2: Lokalplankort Lokalplan 54/2011 for t boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Dr tags forbhold for ændrt målforhold vd print og kopi af bilagt. Målforhold: 1:2500 Dato: Sagbh.: Plan

36

37 c d d C C B c b D D E E SIGNATUR Lokalplanområd A a b B A a Stamvj Bilag 3 Illustrationstgning Boligvj Fælls friaralr Hovdsti Gangsti / mindr opholdaralr Tæt-lav bbyggls Åbn-lav bbyggls Mariagrfjord Kommun Tknik & Miljø Østrgad 22, 9510 Ardn Tlf: Bilag 3: Illustrationplan Lokalplan 54/2011 for t boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Dr tags forbhold for ændrt målforhold vd print og kopi af bilagt. Målforhold: 1:2500 Dato: Sagbh.: Plan

38

39 d d Fællsfriaral B b Bilag 4 Illustrationstgning - tæt lav bbyggls D D SIGNATUR E Lokalplanområd Stamvj Boligvj Fælls friaralr Hovdsti Gangsti / mindr opholdaralr Tæt-lav bbyggls b B Mariagrfjord Kommun Tknik & Miljø Østrgad 22, 9510 Ardn Tlf: Bilag 4: Illustrationplan - tæt lav bbyggls Lokalplan 54/2011 for t boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Dr tags forbhold for ændrt målforhold vd print og kopi af bilagt. E 1:2500 Målforhold: 1:1000 Dato: Sagbh.: Plan

40 MILJØVURDERING AF PLANER Bilag 5 Scrning for miljøvurdring Scrning af forslag til Lokalplan 54/2011 for t boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro. Dr r fortagt n scrning af planforslagn, fordi d jf. 3, stk. 1, nr. 3 i Lov om miljøvurdring af planr og programmr fastlæggr rammrn for frmtidig anlægstilladlsr. Scrningn tagr udgangspunkt i dt miljøbgrb, dr r dfinrt i lovns 1, stk. 2. Vd afgørls af, om lokalplann og kommunplantillæggt må antags at kunn få væsntlig indvirkning på miljøt, r dr jf. lovns 4, stk. 2 tagt hnsyn til kritrirn i bilag 2. PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET, MILJØPARAMETRE Ikk rlvant Væsntlig ngativ virkning Ingn væsntlig virkning Væsntlig positiv virkning EVENTUELLE BEMÆRKNINGER Har plann indflydls på andr planr, hrundr også planr dr indgår i t hirarki? Lokalplann r dn ndrst plan i planhirkit, og har dirkt rtsvirkning for borgrn. Dn har drfor ikk indflydls på andr planr. Frmmr plann bærdygtig udvikling? Er dr miljøproblmr af rlvans for plann? Har plann rlvans for gnnmførls af mijøstyrlsns støjvjldning, Miljøbskyttlsslovn llr Jordforurningslovn? Bhandls på d kommnd sidr i scrningn. Er dr sandsynlig, varig, hyppig llr prmannt indvirkningr på miljøt? Givr plann samlt st anldning til væsntlig indvirkning på miljøt? Har plann indvirkning af grænsovrskridnd karaktr? Er plann til far for mnnskrs sundhd llr miljøt? (f.ks. på grund af ulykkr) Bhandls på d kommnd sidr i scrningn. Påvirkr plann t stort gografisk områd llr n stor bfolkningsgrupp? Er dr særlig karaktristisk naturtræk llr kulturarv indn for områdt? Bhandls på d kommnd sidr i scrningn. Givr lokalplann anldning til udldningr dr ovrskridr grænsværdir? (Anvndls af kobbr og zink, støj, virksomhdr llr aktivittr md risiko for grundvandt) Er dr tal om intnsiv araludnyttls indn for områdt? Indvirkr lokalplann på områdr llr landskabr, som har n anrkndt bskyttlssstatus på nationalt plan llr intrnationalt plan. Bhandls på d kommnd sidr i scrningn. D grå fltr indikrr at mnt r uddybt på d kommnd sidr af scrningn.

41 PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET, MILJØPARAMETRE Ikk rlvant Væsntlig ngativ virkning Ingn væsntlig virkning Væsntlig positiv virkning EVENTUELLE BEMÆRKNINGER Bfolkning og sundhd Sundhdstilstand Særlig gruppr (f.ks. handicappd) I hl dlområd 3 skal dr byggs i èt plan. Dr r også mulighd for at bygg i èt plan i dlområd 1 og 2. Friluftsliv/rkrativ intrssr Lokalplanområdt vil vær omkranst af stir, som så vidt dt r muligt vil bliv bundt sammn md byns øvrig stisystm. Drudovr vil dr indnfor lokalplanområdt vær god mulighd for at færds boligområdrn imllm, da dr skal tablrs mindr stir ind mllm grundn. Dr tablrs t fælls friaral indnfor hvrt dlområd. Biologisk mangfoldighd Dyrliv Plantliv Sjældn, udryddlsstrud l. frdd dyr, plantr l. naturtypr Nærliggnd naturbskyttlss- og fuglbskyttlssområdr Dr liggr ikk nogt naturbskyttlssområd i nærhdn af lokalplanområdt. Habitat-områdr Dt nærmst habitat-områd liggr 7 km fra lokalplanområdt. Sprdningskorridorr, barrirr Naturbskyttlsslovns 3-aralr Områdt r ikk omfattt af 3-områdr. Grønn områdr Skovrjsning/skovndlæggls Frdning Landskab Landskablig værdi, æsttik, Naturbskyttlsslovns bskyttlsslinir Lokalplanområdt grænsr op til t, i Mariagrfjord Kommunplan udpgt, særligt værdifuld landskab. Anvndlsn af lokalplanområdt forvnts ikk at påvirk dt særligt værdifuld landskab. Gologisk særpræg En dl af lokalplanområdt liggr indn for t gologisk intrssområd. Anvndlsn af lokalplanområdt forvnts ikk at påvirk dt gologisk intrssområd væsntligt, da Mariagrfjord Kommun vurdrr at ralisringn af lokalplann ikk på nogn måd slørr grundlagt for udpgningn af dt gologisk intrssområd. Visull sammnhæng Kulturarv Kulturhistorisk værdir Arkæologisk værdir Dr r ikk rgistrrt fund af arkæologisk værdi indn for lokalplanområdt. Kirkr Frdd/ bvaringsværdig bygningr og sammnhæng Bystruktur

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere