Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1

2 1. INDLEDNING KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING BOLIGINDRETNING/ BOLIGSKIFT EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE HVEM KAN FÅ HJÆLP OG TIL HVAD? HVORDAN SØGES OM BOLIGINDRETNING/HVORDAN ER SAGSGANGEN HJÆLPENS OMFANG HVEM FORETAGER BOLIGINDRETNING/FRITVALGSORDNINGEN REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE EJENDOMSRET OG KRAV OM TILBAGELEVERING DRIFT, UDSKIFTNING OG REPARATION REETABLERING BOLIGSKIFT GENERELLE DEL BORGERENS RETTIGHEDER OG PLIGTER AFGØRELSE OM/AFSLAG PÅ ANSØGNINGER OM BOLIGINDRETNING/BOLIGSKIFT KLAGE YDELSESBESKRIVELSER ADGANGSFORHOLD UDENDØRS RAMPER DØRÅBNERE PLATFORMS-LIFT MINDRE ÆNDRINGER INDE I BOLIGEN STØTTE GREB FJERNELSE/ELIMINERING AF DØRTRIN GELÆNDER STØRRE ÆNDRINGER INDE I BOLIGEN UDVIDELSE AF DØRÅBNINGER ETABLERING AF SKYDEDØR STOLELIFT INDRETNING AF BADEVÆRELSE VÆGMONTEREDE TOILETSTØTTER

3 6.4.2 VASKE/TØRRE TOILET KØRESTOLS VASK - FASTMONTERET KØRESTOLSVASK - HÆVE/SÆNKE FUNKTION BRUSEPLADS/FJERNELSE AF BADEKAR BLANDINGSBATTERI/ARMATUR INDRETNING AF KØKKEN ÆNDRING AF KØKKENBORDSHØJDE HÆVE/SÆNKE KØKKENBORD

4 1. Indledning 1.1 Kvalitetsstandarden et redskab for kommunen og borgerne Denne kvalitetsstandard beskriver de ydelser, som Visitationsenheden i Glostrup Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som der er politisk ønske om på områderne for: Boligindretning/boligskift, Servicelovens 116 Kvalitetsstandarden henvender sig til både dig som borger i kommunen, ansatte i kommunens Visitationsenhed, samt kommunale eller private leverandører, der udfører boligindretning. Kvalitetsstandarden kan give dig eller dine pårørende et overblik over, hvilke ydelser Glostrup Kommune tilbyder, og hvordan du kan få dem tildelt. Du kan bruge kvalitetsstandarden som en kilde til information om, hvordan man søger hjælp til boligindretning. Ved at give svar på disse spørgsmål, giver kvalitetsstandarden et overblik over kommunens tilbud og praksis på området Ansatte i kommunen kan bruge kvalitetsstandarden som et referencepunkt for det serviceniveau, der er politisk vedtaget i kommunen. Internt i kommunen er kvalitetsstandarden et værktøj til løbende at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de forventninger, der er til serviceniveauet, levering af hjælpen, og de midler der er afsat på budgettet. Kvalitetsstandarden bliver revurderet én gang hvert andet år. Ændringer i standarderne skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Kvalitetsstandarden er inddelt i to hovedafsnit. Indledningen beskriver, hvilke regler der generelt gælder for tildeling af Boligindretning/boligskift. Andet afsnit består af ydelsesbeskrivelser for de enkelte typer boligindretning 1.2 Visitation en generel vejledning Generel vejledning i forbindelse med visitation efter Lov om Social Service Boligindretning/ boligskift efter lov om social service Hvem kan få hjælp og til hvad? Der vil efter Servicelovens 116 kunne gives hjælp til indretning af din bolig, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp til boligindretning ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig, kan der, hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne gives hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden egnet bolig. 4

5 Hjælpen anses for nødvendig, når en boligændring eller et boligskift, set i forhold til din funktionsevne, skønnes at kunne afhjælpe eller i betydelig grad formindske de boligmæssige ulemper ved ophold i dit eget hjem. Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er det afgørende, men i hvilken udstrækning indretningen af boligen hindrer, at du kan fungere i eget hjem med din funktionsnedsættelse. Dette vil bero på en samlet vurdering, som inkluderer alle væsentlige forhold af betydning for sagen, herunder blandt andet dine sociale og helbredsmæssige forhold. Uddrag af lov om social service, 116. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk. 2. I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, som dækker den pågældendes behov. Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter 96. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om, i hvilket omfang hjælp efter stk. 1 og 2 skal tilbagebetales, herunder i hvilket omfang det tilbagebetalingspligtige beløb kan sikres ved pant i ejendommen. Formål med hjælpen Formålet med hjælp til boligindretning eller skift af bolig er at medvirke til, at du, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og din familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Samtidig skal hjælpen medvirke til at gøre dig mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres bistand i dagligdagen, ligesom hjælpen også kan være med til at lette andres arbejde i forhold til den hjælp du får. Formålet med hjælp til boligindretning eller skift af bolig er også at medvirke til, at børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at blive i hjemmet hos familien og dermed undgå at blive anbragt udenfor hjemmet. Endelig skal hjælp til boligindretning eller boligskift medvirke at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig. 5

6 Hjælp til boligindretning eller skift af bolig gives efter behov uden hensyn til dine økonomiske forhold, indkomst og formue. Hvis du modtager social pension, kan du dog ikke få hjælp til boligskift, medmindre du har en hjælpeordning efter Servicelovens Hvordan søges om boligindretning/hvordan er sagsgangen Ansøgning om hjælpemidler kan ske digitalt. Du kan gå ind på kommunes hjemmeside eller på Her findes ansøgningsskema til Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Du kan også kontakte Visitationsenheden i Glostrup Kommune. Fra kommunalbestyrelsens side er fastlagt en frist for, hvornår der senest skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal du have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Tidsfristen for behandling af sager om boligindretning er fastsat til 3 måneder. Når ansøgningen er modtaget i Visitationsenheden, vurderes om: Der skal aflægges et hjemmebesøg hos dig med henblik på at belyse og indhente relevante sagsoplysninger Du vil modtage et brev, hvori det fremgår, at sagen er på venteliste, samt en dato for hvornår der aflægges hjemmebesøg Der kan normalt ikke gives hjælp til boligindretning og/eller boligskift, der er iværksat før bevilling foreligger. Tildeling af hjælp foregår efter en konkret og individuel vurdering. Hjælpen ydes til etablering af den bedst egnede og billigste løsning. 3. Hjælpens omfang Hjælp til boligindretning omfatter nødvendig hjælp til ændring og indretning af din bolig. Der vil endvidere kunne gives hjælp til opførelse af en tilbygning til værelse eller lignende for eksempel et ekstra værelse til hjælpere, depotrum, når dette skønnes nødvendigt. Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning i dit sommerhus, kolonihave og lignende. Hjælp kan gives, uanset om du bor til leje, er andelshaver eller ejer af den bolig du bebor, eller at du har varigt ophold hos familie eller andre. Det er en betingelse, at der er tale om indretning af dit hjem. Hvis du bor i bofællesskaber vil dette også være at betragte som dit hjem. Hvis der er tale om et barn, som har separerede eller fraskilte forældre, og hvor barnet har samvær med begge forældre, vil begge forældres hjem kunne være omfattet af boligbegrebet. 6

7 Boligindretning vedrører mur- og nagelfaste genstande. Som boligindretning anses selve installationen og den genstand, som for eksempel fastgøres på en særlig måde i mur, loft, væg eller gulv, eller andre ændringer eller fastgørelse af genstande i en bolig, som hvis de fjernes, vil efterlade synlige og usædvanlige spor, der ikke er sammenlignelige med sædvanligvis forekommende reparationer i en bolig. Mindre ændringer af boligen Ofte vil det kun være påkrævet at foretage mindre omfattende ændringer, for eksempel fjernelse af dørtrin, opsætning af gelændere og håndtag, ramper og lignende Mere omfattende ændringer af boligen Ved vurderingen af sager om mere omfattende og bekostelige ændringer, for eksempel hjælp til etablering af elevator og om- og tilbygninger med henblik på indretning af værelse og lignende, skal kommunen undersøge, om en mere hensigtsmæssig løsning til afhjælpning af boligforholdene eventuelt kan etableres ved flytning. Det bør i denne forbindelse tages i betragtning, at boligen skal være egnet til benyttelse gennem et længere tidsrum, og at udgifterne ved ændringerne må anses for rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele. Istandsættelse, almindelig eller modernisering Der kan ikke gives hjælp til boligmæssige foranstaltninger, som alene eller overvejende har karakter af istandsættelse, almindelig eller modernisering. 3.1 Hvem foretager boligindretning/fritvalgsordningen. Bygherre: Det er bygningens ejer, som er bygherre og dermed har det endelige ansvar for byggeriet. Kommunen er forpligtet til at yde råd og vejledning samt føre tilsyn med byggeriet. Hvis du bor til leje, indhenter kommunen skriftlig tilladelse til at udføre boligindretningen hos udlejer og laver en skiftlig aftale om efterfølgende reetablering af boligindretningen. Kommunen har en generel aftale med flere boligselskaber i kommunen om, at der kan foretages mindre boligindretning uden skriftlig aftale, mod at kommunen efterfølgende står for reetableringen. Når kommunen har bevilget hjælp til boligindretning har du mulighed for at benytte en anden håndværker end den, som kommunen har valgt. Du har også mulighed for at vælge andre materialer end dem, kommunen har valgt. Visitationsenheden yder ikke råd og vejledning til at finde en anden håndværker eller vælge andre materialer Hvis du bor til leje og ønsker at benytte dig af frit valg, forudsætter dette, at du indgår en aftale med din udlejer. 7

8 Hvis du vælger en anden håndværker end en kommunen har valgt, og dette medfører en dyrere løsning en den om kommune har bevilget, kan udlejeren nægte lejeren at få foretaget ændring, da der kun foreligger kommune garanti i forhold til reetablering for en del af beløbet. Når du benytter dig af kommunens tilbud: Kommunen vælger og laver aftale med de håndværkere, der skal udføre boligindretningen Mindre boligændringer som opsætning af greb, fjernelse af dørtrin, gelænder mm udføres af hjælpemiddelcentret og lokale håndværkere Montering af loftlift, døråbnere, hæve/sænke vask og lignende, der kræver specialviden, foretages af de enkelte leverandører Ved større boligændringer indhentes tilbud fra flere håndværkere eller arbejdet udbydes i licitation Kommunen vælger de billigst egnede materialer Kommunen har det fulde ansvar for etableringen af boligindretningen. Når du benytter dig af fritvalgsordningen til håndværker: Du får skriftlig bevilling fra kommunen, hvoraf det vil fremgå, hvilke krav der er til boligindretningen Du kan højst få dækket udgifter svarende til den pris, som kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, som kommunen har valgt. Denne pris vil fremgå af bevillingen Det er dit ansvar at sikre, at kravene til boligindretningen opfyldes Det er en betingelse, at håndværkeren har den relevante håndværksmæssige baggrund, er faglært og er momsregistreret Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen Håndværkeren skal kunne fakturere elektronisk Håndværkeren afregner din andel med dig. Når du benytter dig af fritvalgsordningen til materialer: Du får skriftlig bevilling fra kommunen, hvoraf det vil fremgå, hvilke krav der er til de materialer, som indgår i boligindretningen Det er en betingelse, at de materialer du vælger opfylder kravene til boligindretningen. Det er dit ansvar at sikre dette Du kan højst få dækket udgifter til materialer svarende til kommunens anskaffelsespris. Denne pris vil fremgå af bevillingen Du har som udgangspunkt ejendomsretten til boligindretningen. I visse tilfælde vil kommunen dog indgå aftale med dig om tilbagelevering efter brug Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen Håndværkeren afregner din andel med dig Der vil ikke blive taget pant i en eventuel værdiforøgelse af huset opstået som følge af andet materialevalg. 8

9 Frit valg af både håndværker og materialer Hvis du både benytter dig af frit valg i forhold til håndværker og materiale, skal det tydeligt fremgå af fakturaen til kommunen, hvilke materialer der er anvendt. 3.2 Borgeren skal selv afholde udgifter til almindelig reparation og af boligindretningen med mindre andet fremgår af bevillingen. Ønskes yderligere oplysninger om frit valg kan du kontakte Visitationsenheden på tlf Ejendomsret og krav om tilbagelevering I det omfang kommunen yder hjælp til boligindretning i form af mur- og nagelfaste genstande, der fastmonteres, vil du få ejendomsretten til boligindretningen. Kommunen vil derfor ikke have krav på at få den mur- og nagelfaste genstand returneret efter endt brug. Kommunen kan indgå særlig aftale om tilbagelevering. F. eks vil du formentlig ikke have glæde af f.eks. en trappelift efter endt brug, og kommunen vil ofte kunne genbruge en sådan og derfor vil alle parter oftest være interesserede i at indgå aftale om tilbagelevering. 3.4 Drift, udskiftning og reparation af bevilget boligændring Det påhviler som udgangspunkt dig selv at afholde udgifter til almindelig reparation og af en bevilget boligændring. I ganske særlige tilfælde kan der gives hjælp til lovpligtige serviceeftersyn, for eksempel af elevatorer og reparation af en bevilget boligændring, hvis udgiften til serviceeftersyn og reparation i det konkrete tilfælde må anses som en nødvendig merudgift som følge af funktionsnedsættelsen. Hjælpen gives da efter Servicelovens 41 eller 100. Glostrup kommune yder hjælp til lovpligtig service, reparation og af loftlifte, da det er en boligindretning, der alene anvendes af hjælperne. Glostrup Kommune yder hjælp til reparation af boligindretning, hvis det udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko for borger eller personale. Forsikring Der kan ikke stilles krav om, at du skal holde boligindretningen særskilt forsikret. Beskadiges en boligindretning eller går boligindretningen til grunde, kan kommunen, hvis du eller skadevolderen har familieforsikring, undersøge, om skaden kan dækkes af forsikringen. 9

10 Hvis ikke dette er tilfældet, skal kommunen vurdere ud fra en konkret, individuel vurdering, om du stadig kan få hjælp efter servicelovens 116, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, er det kommunen, der dækker udgiften. 3.5 Ejerbolig Når der gives hjælp til boligændringer i en ejerbolig, kan der som udgangspunkt ikke gives tilsagn om dækning af udgifter til nødvendig reetablering af boligen. I det omfang det aftales, at en bevilget trappelift, elevator og lignende skal leveres tilbage til kommunen efter endt brug, vil der dog kunne indgås aftale om reetablering i forbindelse med bevillingen af boligændringen. Aftalen skal fremgå af bevillingen og bør indeholde en beskrivelse af, hvordan reetableringen skal ske. Lejebolig Hvis der er tale om en boligindretning i en lejebolig, skal der som udgangspunkt indgås aftale om reetablering. Aftalen skal indgås i forbindelse med bevillingen af boligændringen. Aftalen skal fremgå af bevillingen og bør indeholde en beskrivelse af, hvordan reetableringen skal udføres og foregå. Kommunen har en generel aftale med flere boligselskaber i kommunen om, at der kan foretages mindre boligindretninger uden skriftlig aftale mod, at kommunen står som ansvarlig for reetableringen. Hvis du har benyttet dig af frit valg og kommunen har indgået aftale om reetablering af boligindretningen, har kommunen alene pligt til at foretage reetablering i forhold til den boligindretning, som kommunen har ydet støtte til. Yderligere udgifter til reetablering, som er opstået som følge af dit frie valg, skal du selv afholde. Andelsbolig Det kan i nogle tilfælde tillige være relevant at indgå aftale om reetablering i forbindelse med bevilling af en boligændring i en andelsbolig. En andelshavers ret til at lave ændringer i sin bolig vil ofte være reguleret i andelsboligens vedtægter, som kan indeholde begrænsninger i forhold til andelshaverens ret til at foretage ændringer. Hvis andelsforeningens vedtægter anser det for påkrævet at der indgås aftale om reetablering, vil denne aftale i lighed med det anførte om lejeboliger være en aftale mellem andelshaver og kommunen. Aftalen skal indgås samtidig med bevillingen, og det bør fremgå, hvordan reetableringen skal udføres. 10

11 Pant og tilbagebetalingspligt Reglerne om pant og tilbagebetalingspligt findes i Socialministeriets bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og skift af bolig. Reglerne er fastsat med hjemmel i Servicelovens 116, stk. 4. Der kan alene stilles krav om tilbagebetaling af hjælp givet til boligindretning efter Servicelovens 116, stk. 1, hvis hjælpen er givet til indretning af en ejerbolig. Dernæst gælder det, at du skal være ejer af boligen, for at der kan stilles krav om tilbagebetaling. Se dog nedenfor om handicappede børn og unge under 18 år. Det fremgår af 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og boligskift, at såfremt en boligindretning i en ejerbolig medfører en ikke ubetydelig forøgelse af boligens værdi også for andre, ydes den del af hjælpen, der modsvarer denne værdiforøgelse, i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte. Værdiforøgelsen fastsættes på baggrund af den offentlige vurdering af ejendommen før og efter boligændringen. Til sikkerhed for kommunens lån oprettes og tinglyses et pantebrev i den ejendom, som boligindretningen vedrører. Udgifterne ved oprettelse af pantebrev osv. afholdes af kommunen som administrationsudgift. Lånet forfalder alene ved ejerskifte. Lånet forfalder ikke ved hensidden i uskiftet bo. Kommunen kan kun stille krav om tilbagebetaling af den hjælp, som modsvarer værdiforøgelsen, hvis den person, som boligindretningen vedrører, er ejer af ejendommen. Den eneste undtagelse herfra er den situation, hvor den handicappede person er et barn eller en ung under 18 år, og barnets eller den unges forældre eller en af forældrene er ejer af ejendommen. I dette tilfælde kan kommunen stille krav om tilbagebetaling af den hjælp, som modsvarer værdiforøgelsen, samt stille krav om, at der oprettes og tinglyses pantebrev i ejendommen. 4. Boligskift I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp efter Servicelovens stk. 1 ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig. Det er en betingelse, at der ikke kan anvises anden bolig, so m dækker den pågældendes behov. Du kan få hjælp til boligskift, hvis du har en betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt handicap eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskader. Bestemmelsen omfatter både børn og voksne uanset forsørgelsesgrundlag. 11

12 Dog er personer, der modtager social pension ikke omfattet af Servicelovens 116, stk. 2, jf. servicelovens 116, stk. 3, medmindre den pågældende samtidig har en hjælpeordning efter Servicelovens 96. Inden der tages stilling til flytning, bør der foreligge en plan for, hvorledes kommunen bedst muligt kan afhjælper dit behov på såvel kort som på længere sigt. Denne plan skal udarbejdes i samarbejde med dig og din familie. I planen skal indgå en vurdering af familiens økonomiske muligheder for at opretholde det kommende boligniveau. Er der tale hjælp til boligskift til et barn, og en del af hjælpen gives efter merudgiftsbestemmelsen i Servicelovens 41, vil hjælpen bortfalde, når barnet fylder 18 år, optages i døgninstitution eller afgår ved døden. I det tilfælde, hvor den unge efter det fyldte 18. år vedbliver med at bo hjemme, må kommunen efter ansøgning fra den unge overveje, om hjælp til merudgifter kan dækkes efter Servicelovens Generelt om hjælpen ved boligskift Ejerbolig Der kan efter Servicelovens 116, stk. 2, kun gives hjælp til anskaffelse af en ejerbolig. Såfremt der kan anvises en egnet bolig, kan man ikke få hjælp efter servicelovens 116, stk. 2. Flytning fra lejebolig/andelsbolig/ejerbolig til ejerbolig Efter Servicelovens 116, stk. 2, kan der kun gives hjælp til de udgifter, der vedrører anskaffelsen af den nye ejerbolig. Som eksempler på udgifter, der vedrører anskaffelsen af den nye ejerbolig, som kan gives efter Servicelovens 116, stk. 2, kan nævnes løbende højere boligudgifter i form af betaling til kreditforening samt udbetaling på ejerboligen. Derimod skal forhøjede s- og forbrugsudgifter som følge af boligskiftet for eksempel lys, el, varme mv. ydes efter Servicelovens 41 eller 100, jf. SM C Hjælpen skal, jf. kompensationsprincippet, udmåles således, at du kompenseres for de merudgifter, der er forbundet med anskaffelsen af den nye ejerbolig. Hjælp til opførelse af ny bolig Hvis det ikke er muligt at finde en eksisterende ejerbolig, der er egnet til at dække dit behov, kan der undtagelsesvist gives hjælp til opførelse af en ny bolig efter Servicelovens 116, stk. 2. Flytteudgifter, salgsomkostninger mv. Hjælp, som ikke vedrører anskaffelse af en ejerbolig, herunder eksempelvis udgifter til afhændelse af tidligere bolig samt udgifter i forbindelse med selve flytningen fra lejebolig/ejerbolig skal vurderes efter reglerne om hjælp til dækning af merudgifter ved forsørgelsen, jf. Servicelovens 41 og 100. Som eksempler kan nævnes udgifter til flyttevogn, salgsomkostninger ved salg af ejerbolig, ejendomsmæglersalær og nødvendig maling af den nye bolig mv. 12

13 Dobbelte boligudgifter I nogle tilfælde vil der i en periode kunne blive tale om, at der skal betales boligudgifter til såvel den tidligere bolig som den fremtidige bolig. Situationen vil typisk kunne opstå i de tilfælde, hvor den tidligere ejerbolig ikke er solgt på tidspunktet for overtagelsen af den nye ejerbolig. Det må dog forudsættes, at du har medvirket til, at boligen sælges inden rimelig tid. Overskud ved salg af tidligere ejerbolig Hvis der ved salget af den tidligere ejerbolig fremkommer et nettoprovenu (friværdi), kan du selv disponere over overskuddet. Begrundelsen for afgørelsen var, at hjælp til boligskift efter Serviceloven er uafhængig af indkomst og formue. Du er således ikke forpligtet til at anvende dit overskud i forbindelse med flytning til en ny ejerbolig. Pant og tilbagebetalingspligt Reglerne om pant og tilbagebetalingspligt findes i Socialministeriets bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og boligskift. Reglerne er fastsat med hjemmel i Servicelovens 116, stk. 4. I de tilfælde, hvor kommunen yder hjælp til skift af bolig til en ny ejerbolig, ydes den del af hjælpen, der svarer til forskelsværdien af den offentlige vurdering af den nuværende ejerbolig og den tidligere ejerbolig ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning og boligskift i form af et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte. Lånet udmåles som et beløb, der svarer til forskelsværdien af den offentlige vurdering af den nuværende ejerbolig og den tidligere ejerbolig. Til sikkerhed for lånet tinglyses et pantebrev i den nye ejendom. Udgifterne til oprettelse og tinglysning af pantebrevet afholdes af kommunen som en administrationsudgift. Lånet forfalder alene ved ejerskifte. Lånet forfalder ikke ved hensidden i uskiftet bo. 5. Generelle del 5.1 Borgerens rettigheder og pligter Aktindsigt Du har ret til aktindsigt i din sag, jf. Forvaltningslovens 9. Bisidder Du har ret til at møde med en bisidder ved alle samtaler Du har ret til at give din fuldmagt til en anden til at varetage dine interesser, jf. Forvaltningslovens 8. Borgerens medvirken Du skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af din sag iht. Retssikkerhedslovens 4 13

14 Indhentning af oplysninger Du giver tilsagn om tilladelse til at myndigheden kan indhente relevante oplysninger f.eks. lægeoplysninger for at kunne behandle din ansøgning. Notatpligt Forvaltningsmyndigheden har pligt til at notere oplysninger, som gives mundtligt i forhold til en sags afgørelse. Det gælder for alle oplysninger, som omhandler sagens faktiske omstændigheder, og med betydning for afgørelsen, jf. Offentlighedslovens 6. Oplysning af sagen Iht. Retssikkerhedslovens 11 kan myndigheden anmode dig, der søger hjælp, om: At medvirke til at få oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til At lade dig undersøge eller blive indlagt til observation og behandling Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen jf. Retssikkerhedslovens 11. Partshøring Partshøring foretages hvis myndigheden er i besiddelse af oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, der er til ugunst for dig og disse oplysninger har væsentlig betydning for afgørelsen jf. Forvaltningslovens Afgørelse om/afslag på ansøgninger om boligindretning/boligskift Du har krav på en skriftlig afgørelse, der indeholder: Begrundelse for afgørelsen, hvilke oplysninger der ligger til grund for afgørelsen, og hvordan oplysningerne er vægtet Klagevejledning med oplysning om tidsfrist i forbindelse med klage over afgørelsen. 5.3 Klage Såfremt du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage mundtligt eller skriftligt. Klagen skal være Glostrup Kommune i hænde senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Glostrup Kommune er forpligtet til at revurdere en afgørelse ved modtagelse af klage. Er der ikke nye oplysninger i sagen, og kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen til Ankestyrelsen i Ålborg. Fristen er 4 uger fra Glostrup Kommune modtager klagen til den videresendes til Det Sociale Nævn 14

15 6. sbeskrivelser 6.1 Adgangsforhold Udendørs ramper Lovgrundlag Serviceloven 116 Formål At du bliver i stand til at komme ud og ind af din bolig på trods af niveauforskel ved adgangsforholdene til din bolig og ikke har mulighed for at få adgang på anden vis end ved etablering af en fast rampe.. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være En rampe er nødvendig for at udligne niveauforskel ved indgangen til bolig Du er kørestolsbruger Du har svært nedsat gangfunktion, og det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes på en rampe. Der ydes hjælp til etablering af den billigste og bedst egnede løsning: Rampe hvor der lægges fliser, eller eksisterende fliser lægges om til en rampe. Rampe i elefantrist eller aluminium Rampe i træ. Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering af i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet. Der etableres som udgangspunkt kun rampe ved én indgang. Hældningen på rampen skal være i overensstemmelse med Bygningsreglementet 1995 (BR95). 15

16 6.1.2 Døråbnere Formål At du bliver i stand til selvstændigt at komme ud og ind af egen bolig. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være At du ikke er i stand til at åbne og lukke sin hoveddør/gadedør At du, der er fast kørestolsbruger, og på grund af trange pladsforhold ikke er i stand til åbne døren At du har betydeligt nedsat kraft i overekstremiteterne og ikke er i stand til åbne gadedøren At du har et væsentlig og dagligt behov for at komme ud. At du ikke har en hjælper, der kan åbne døren At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt. Døråbner monteret på hoveddør/gadedør med dørkontakt, nøglekontakt eller fjernbetjening. Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering af i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet. Der ydes som hovedregel kun døråbner på én udgang Platforms-lift Formål At du bliver i stand til at selvstændigt at komme ind i egen bolig. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At en platformslift er nødvendig for at du kan komme ind og ud af din bolig 16

17 vedligeholdels e At du ikke er i stand til at gå på trapper/klare niveauforskelle ved indgangen til din bolig At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt. Udgiften til etablering af en platformslift skal være rimelige i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele. Platformslift til brug udendørs eller i trappeopgang. Du er ansvarlig for den almindelige af platformslift/ stolelift Det er lovpligtigt at lave et årligt eftersyn på liftene. Eftersyn foretages af leverandøren for din egen regning. Hvis der er lavet aftale om reetablering, dvs. at liften afleveres retur til kommunen, vil Visitationen kunne yde hjælp til det lovpligtige eftersyn. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering efter nærmere aftale. Visitationsenheden laver skriftlig aftale om reetablering med boligselskabet. Ved opsætning af stolelift i opgang, skal Brandmyndigheden godkende forholdene. 6.2 Mindre ændringer inde i boligen Støtte greb Formål At du bliver i stand til færdes sikkert i hjemmet og på badeværelse At du bliver i stand til at klare niveauforskelle i hjemmet og ved adgangsforhold. De generelle betingelser jf. Lov om social service skal være At du har nedsat gangfunktion og har behov for støtte til at klare niveauforskelle inden og uden for boligen At du har behov for greb for at kunne færdes sikkert i boligen og især på badeværelse, hvor det ofte kan være vanskeligt at medbringe ganghjælpemiddel At du kan klare personlig pleje og toiletbesøg selvstændigt eller med hjælp 17

18 Støtte greb findes i forskellige længder Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet. Den daglige leder i hjemmeplejen er ansvarlig for arbejdsmiljøet i hjemmet, når greb bevilges som APV hjælpemiddel. Greb bevilget som APV hjælpemiddel er ikke omfattet af frit valgsordningen Fjernelse/eliminering af dørtrin Formål At du bliver i stand til at færdes sikkert i eget hjem. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være Du færdes indendørs med rollator eller kørestol Du har en usikker gangfunktion, hvor dørtrin udgør en faldrisiko. Fjernelse af dørtrin til de rum hvor du kommer i/opholder dig i dagligt. Hvor det er hensigtsmæssig løses problemet ved etablering af slisker. Etablering af ramper ved dørtrin til hoveddør og ved badeværelse, hvor det ikke er muligt at fjerne dørtrin. Du er ansvarlig for den almindelige. Der ydes hjælp til reetablering af i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. 18

19 6.2.3 Gelænder Formål At du bliver i stand til at færdes sikkert på trappe inde i boligen, på trappeopgang eller ved udvendig trappe. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At du ikke er i stand til at benytte trappen uden gelænder At du har nedsat kraft eller funktion i den ene hånd og derfor har behov for gelænder i begge sider for at kunne færdes sikkert op og ned af trappen At du har behov for et ekstra gelænder for at kunne færdes sikkert, pga. eksisterende gelænder er placeret uhensigtsmæssig i forhold til trappens udformning At du har behov for gelænder ved trappe til kælder. Det skal vurderes, om du kan færdes sikkert på trappen og har daglige gøremål i kælderen. Montering af billigst og bedst egnede gelænder/ støttebøjle I opgange monteres gelænder efter aftale med boligselskabet Der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet. Hvis der ikke er opsat gelænder ved en trappe, og det vurderes, at det ville have været hensigtsmæssigt, også for personer, der ikke har funktionsnedsættelse, vil der være tale om modernisering af boligen, og hjælpen kan ikke ydes iht. Servicelovens

20 6.3 Større ændringer inde i boligen Udvidelse af døråbninger Formål At du bliver i stand til selvstændigt færdes i egen bolig. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At du er fast kørestolsbruger og døråbninger i boligen er for smalle til, at du kan passere hensigtsmæssigt At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt. Udvidelse af døråbninger, isætning af ny dør og karme Evt. flytning af stikkontakt eller andre installationer Der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer. Du er ansvarlig for den almindelige. Der ydes ikke hjælp til reparation. Der ydes hjælp til reetablering af i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet Etablering af skydedør Formål At du bliver i stand til at færdes selvstændigt i eget hjem. De generelle betingelser,jf. Lov om social service skal være At du er fast kørestolsbruger og på grund af trange pladsforhold har svært ved at åbne/lukke en almindelig dør En skydedør vil afhjælpe pladsforholdene f.eks. på badeværelse At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt. Etablering af skydedør Evt. flytning af stikkontakt eller andre installationer. 20

21 Du er ansvarlig for den almindelige. Der ydes ikke hjælp til reparation Der ydes hjælp til reetablering i lejeboliger. Glostrup Kommune laver skriftlig aftale herom med boligselskabet. Der kan bevilges mere end en supporter, hvis der benyttes toilet på flere etager Stolelift Formål At du bliver i stand til at færdes selvstændigt i egen bolig. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At du ikke er i stand til at gå på trapper/klare niveauforskelle i boligen At en stolelift er nødvendig, for at du kan færdes indendørs, og at du har et væsentligt behov for at komme på flere etager At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt Udgiften til etablering af en stolelift skal være rimelig i forhold til de opnåede brugsmæssige fordele. Stolelift til indendørs niveauforskelle og etageadskillelse. Du er ansvarlig for den almindelige af platformslift/ stolelift Det er lovpligtigt at lave et årligt eftersyn på liftene Eftersyn foretages af leverandøren for din egen regning Hvis der er lavet aftale om reetablering, dvs. at liften afleveres retur til kommunen, vil Visitationen kunne yde hjælp til det lovpligtige eftersyn. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering efter nærmere aftale. 21

22 Visitationsenheden laver skriftlig aftale om reetablering med boligselskabet 6.4 Indretning af badeværelse Vægmonterede toiletstøtter Formål At du bliver i stand til selvstændigt at klare forflytning til og fra toilet. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At du er kørestolsbruger og har behov for særlig støtte for at klare forflytning til og fra toilet At du har behov for særlig støtte for selvstændigt at klare at få tøj af og på ved toiletbesøg At du ikke kan afhjælpes med almindelig armlæn monteret på toiletbræt supporter. Toilet og armstøtter, der fås i forskellige udformninger. Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet Vaske/tørre toilet Formål At du bliver helt eller delvis selvhjulpen med toiletbesøg. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være Du har problemer med at klare personlig hygiejne i forbindelse med toiletbesøg Du har hyppige urinvejsinfektioner 22

23 Montering af vaske/skylle sæde på eksisterende toilet Montering af toilet med vaske/skylle funktion I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte dit toilet Etablering af strøm og vandforsyning til vaske/tørretoilettet. Hvis der er lavet aftale om reetablering, dvs. at vaske/skylle toilet afleveres retur til kommunen, vil Visitationen kunne yde hjælp til det lovpligtige eftersyn OBS - studs til skyllefunktion skal afkalkes, se brugsvejledning, der medgives ved levering. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering efter nærmere aftale. Visitationsenheden laver skriftlig aftale om reetablering med boligselskabet. Vaske/skylle toilet kan ikke benyttes sammen med bade/bækkenstol Der kan være situationer, hvor et vaske/tørretoilet ikke kan anvendes Kørestols vask - fastmonteret Formål At du bliver i stand til at klare personlig hygiejne ved håndvasken selvstædigt eller med hjælp. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At du er fast kørestolsbruger og har behov for at få speciel håndvask, der er særligt udformet til kørestolsbruger. Håndvask, fastmonteret i individuel tilpasset højde. Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. 23

24 Der ydes hjælp til reetablering af i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet Kørestolsvask - Hæve/sænke funktion Formål At du bliver i stand til at klare personlig hygiejne ved håndvasken At andre personer i husstanden kan benytte håndvasken hensigtsmæssigt. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At du er fast kørestolsbruger og har behov for at få håndvasken sænket At der er andre personer i husstanden, der benytter håndvasken, og der derfor er behov for højdeindstilling. Håndvask monteret på højde-indstillelig konsol evt. monteret på en skinne, så den også kan forskydes sidevers Højdeindstillingen kan være hydraulisk eller elektrisk Monteres med flexslager på vand og afløb. Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet Bruseplads/fjernelse af badekar Formål At du bliver i stand til at tage bad selvstændigt eller skabe tilstrækkelige pladsforhold til hjælper. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være 24

25 At du har nedsat funktion og balanceproblemer og ikke er i stand til at benytte badekar eller badekar med badebræt Det er ikke mulighed for at sidde på badetabuet foran håndvask eller på toilet og tage bad eller der mangler afløb i gulvet At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt. Fjernelse af badekar og gulvet reetableres. Der opsættes fliser, hvor badekarret har været. Der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer. Du er ansvarlig for den almindelige. Der ydes hjælp til reetablering af i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet Blandingsbatteri/Armatur Formål At du bliver i stand til selvstændig at betjene vandhaner i køkken og på badeværelse. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være At du har nedsat funktion/kraft i den ene hånd og har behov for en-hånds betjent blandingsbatteri At du har nedsat funktion/kraft i den ene hånd og har problemer med at regulere vandets temperatur og at åbne og lukke for vandet At du pga. nedsat kraft ikke er i stand til at betjene en almindelig vandhane men har behov for kølegreb. Det vurderes, om det kan være hensigtsmæssig at løse problemet ved vandhanegreb. Montering af et håndsbetjent blandingsbatteri med kølegreb i køkken og håndvask på badeværelse Montering af termostatblandingsbatteri til bruser Der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer. vedligeholdel- Du er ansvarlig for den almindelige. 25

26 se Der ydes ikke hjælp til reparation Der ydes hjælp til reetablering i lejeboliger. Visitationsenheden laver skriftlig aftale herom med boligselskabet. Der ydes ikke hjælp til udskiftning af blandingsbatteri, der kan være svære at åbne eller lukke pga. dårlig. 6.5 Indretning af køkken Ændring af køkkenbordshøjde Formål At du bliver i stand til selvstændige at klare daglige aktiviteter i køkkenet At andre personer i husstande kan benytte køkkenet hensigtsmæssigt. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være Du er fast kørestolsbruger og kan kun udføre daglige aktiviteter i køkkenet siddende med fri plads under køkkenbord, køkkenvask og komfur At du har et væsentlig og dagligt behov for at foretage aktiviteter i køkkenet At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt. Køkkenbord monteres med en fast bordhøjde beregnet til kørestolsbrugere Etablering af bordkomfur, indbygningsovn og lavbundet køkkenvask Hvis det er muligt kan der kompenseres for de manglende underskabe Der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer. Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering efter nærmere aftale. Visitationsenheden laver skriftlig aftale om reetablering med boligselskabet 26

27 6.5.2 Hæve/sænke køkkenbord Formål At du bliver i stand til selvstændige at klare daglige aktiviteter i køkkenet At andre personer i husstande kan benytte køkkenet hensigtsmæssigt. De generelle betingelser, jf. Lov om social service skal være Du er fast kørestolsbruger og kan kun udføre daglige aktiviteter i køkkenet siddende med fri plads under køkkenbord, køkkenvask og komfur Det er en betingelse, at der er andre personer i husstanden, der benytter køkkenet, og at der er behov for højdeindstilling af køkkenbord At du har et væsentligt og dagligt behov for at foretage aktiviteter i køkkenet At boligen som udgangspunkt er egnet som opholdssted for dig og vil være egnet på længere sigt. Køkkenbord monteres på højde-indstillelig konsol Installationer monteres med flexslager til vand og afløb Etablering af bordkomfur, indbygningsovn og lavbundet køkkenvask Hvis det er muligt kan der kompenseres for de manglende underskabe Der ydes kun hjælp til billigst egnede materialer. Du er ansvarlig for den almindelige. Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til nødvendige reparationer efter forudgående aftale med Visitationsenheden. Der ydes hjælp til reetablering efter nærmere aftale. Visitationsenheden laver skriftlig aftale om reetablering med boligselskabet. Der vil ofte være behov for forstærkning af væggen, der skal bære den højde-indstillelige konsol. 27

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift

Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelt. Kapitel 2 Boligindretning efter 116, stk. 1. Kapitel 3 Frit valg af boligindretning. Kapitel 4 Boligskift.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Mindre boligindretninger Serviceloven 116

Kvalitetsstandarder for Mindre boligindretninger Serviceloven 116 Kvalitetsstandarder for Mindre boligindretninger Serviceloven 116 Greb, gelændere og dørtrin Ramper Lifte, trappekørere Fjernelse af badekar Dør- og vindues åbnere/lukkere Toiletter med skylle- og tørrefunktion

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 4. april 2008 om hjælp til personer med vidtgående handicap Historisk I medfør af 3 stk. 2, 5, 8 stk. 3, 8 a, 11, 12, 15, 18 stk. 3, 18 a stk. 3, 20 stk. 3, 22 stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service BILAG 1 Eksempel på modellen Særligt personlige hjælpemiddel, jf. 7.1.4 til senere overvejelse Fremsat den {FREMSAT} den * af socialminister ( ) {AF} Forslag til lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed

Ankestyrelsens principafgørelse 93-15 om hjælpemidler - servicehund - psykisk funktionsnedsættelse - væsentlighed KEN nr 11294 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2140-22064 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015

Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 16.12.2015 Indhold Kvalitetsstandarder for plejeboliger, plejehjem og ældreboliger i Skanderborg Kommune... 3 Kvalitetsstandard for plejebolig / plejehjem... 4 Kvalitetsstandard for Glashuset v. Kildegården, Kildevej

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere