Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø"

Transkript

1 Spildevandsplan miljøvenlig, effektiv og økonomisk

2 Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010

3 Indhold 1 Indledning MILJØVURDERING AF SPILDEVANDSPLANEN Forhold til anden planlægning LANDSPLANDIREKTIV MILJØMÅLSLOVEN KOMMUNEPLAN VANDFORSYNINGSPLAN Mål og indsats KLIMATILPASNING VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE Spildevand i Kalundborg KLOAKEREDE OMRÅDER RENSEANLÆG DET ÅBNE LAND SOMMERHUSOMRÅDER Tid og økonomi HANDLEPLAN ØKONOMIPLAN Administrationspraksis BETALINGSVEDTÆGT TØMNINGSORDNING Litteraturliste 51 Bilag Ordliste Bilag 1 Områder med ændret kloakstatus Bilag 2 Forklaring til skemaer Bilag 3 Oplandsskemaer Bilag 4 Udløbsskemaer Bilag 5 Renseanlægsskemaer Bilag 6 Eksempel på deklarationstekst Bilag 7 Vilkår for overtagelse af kloakanlæg Bilag 8

4

5 1 Indledning Kalundborg Kommunes spildevandsplan erstatter de tidligere kommuners spildevandsplaner, der således ikke længere er gældende. Spildevandsplanen følger Kalundborg Kommunes mål: At indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning At arbejde for en helhedsorienteret udvikling At være på forkant med klimaforandringerne. Spildevandsplanen har stor betydning for vandmiljøet. Den er afgørende for, hvor ofte vi vil se oversvømmelser af f.eks. veje og kældre og den indeholder muligheder for at skabe anderledes naturområder og rekreative områder. Der er store udfordringer for spildevandsområdet i de kommende år. Både miljømæssigt i forhold til opfyldelsen af kravene i EU s vandrammedirektiv og økonomisk i forhold til det omfattende vedligeholdelses- og renoveringsbehov på kloakker. Spildevandsplanen drejer sig blandt andet om: Spildevandsrensning i byområderne Spildevandsrensning i det åbne land Strukturændringer på spildevandsområdet Klima og spildevand Spildevandsplanen lægger grundlaget for, hvordan et flercifret millionbeløb skal administreres og handler om forhold, der kommer tæt på borgere og virksomheder. Det handler om badevandskvalitet, sundhed, klima, natur og ikke mindst vandmiljø. Mål Den bærende vision for spildevandsplanlægningen i Kalundborg Kommune, er at sikre et tilfredsstillende serviceniveau og økonomi samt en miljømæssig sammenhæng på tværs af vandkredsløbet, og i tæt forankring med den øvrige planlægning i kommunen. Serviceniveau Serviceniveau fortæller noget om hvor ofte kommunen vil acceptere opstuvning i kloakken, der kan medføre at vand eller spildevand trænger op på det omgivende terræn. Spildevandsplanen fokuserer derfor særligt på kommunalbestyrelsens mål for spildevandsområdet jf. Kommuneplanen: Arbejde for en miljøvenlig, effektiv og økonomisk rensning af spildevandet med henblik på at opfylde Regionplanen og de kommende statslige vandplaners målsætninger for vandforekomsterne Effektivisere spildevandsområdet ved at centralisere renseanlægsstrukturen Udarbejde en ambitiøs spildevandsplan, der gennemfører de nødvendige forbedringer af spildevandsrensningen inden for kloakoplandene og tiltag til en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Leve op til EU s vandrammedirektiv ved at sikre en god økologisk tilstand i vandløb, søer og kystvande inden 2015 Konsekvenserne ved stigende nedbør som følge af klimaforandringerne indarbejdes i den kommende spildevandsplan med hen- Side 1

6 syn til dimensionering af spildevandstekniske anlæg Regnvand nedsives lokalt ved ny kloakering, eller hvor nedsivning ikke lader sig gøre, så vidt muligt forsinkes i rekreative løsninger Det fremtidige klimaperspektiv skal tænkes ind i forholdet mellem befæstet areal og grønne arealer ved nybyggeri Sådan vil vi møde udfordringerne Kalundborg Kommune vil løse udfordringerne i tæt dialog med Kalundborg Spildevandsforsyningsselskab. Der skal tænkes på tværs af vandkredsløbet og dermed kommunalforvaltningen og findes løsninger, der kan give mere værdi til flere borgere og et forbedret vandmiljø. Multifunktionelle løsninger En multifunktionel løsning vil både kunne reducere udledninger, give muligheder for vandområder i byen (rekreative områder) og forøge grundvandsdannelsen samt indgå i klimatilpasningen, så vi kan håndtere de ekstreme regnhændelser i fremtiden. Kommunen vil arbejde for en åben dialog med bl.a. borgere, erhvervsliv og kommunens øvrige forvaltninger. Udfordringerne skal mødes med multifunktionelle og bæredygtige løsninger, der ofte vil have flere og anderledes værdier end traditionelle metoder til håndtering af regnvand. Planperioden I planperioden fokuseres på de umiddelbare udfordringer inden for spildevandsområdet: Bidrage til at kommunen kan leve op til EU s vandrammedirektiv ved at sikre god økologisk tilstand i vandløb, søer og kystvande inden 2015 Effektivisere spildevandsområdet ved at centralisere renseanlægsstrukturen med nedlæggelse af de første 7 anlæg inden udgangen af 2015 Belyse og indarbejde konsekvenser som følge af klimaforandringerne i en klimastrategi Perspektivperioden I perspektivperioden efter 2015 forventer Kalundborg Kommune at fortsætte arbejdet med centralisering af renseanlægsstrukturen. I perspektivperioden vil der fortsat blive anvendt bæredygtige løsninger, hvor regnvandet holdes på overfladen, som for eksempel regnvandssøer, der fungerer som element i grønne områder og kanaler, der gennemløber byområder. Herved får vi kapacitet til forøgede regnmængder, nye rekreative områder og mindre belastning af vandløb og renseanlæg. Dialog og formidling Kalundborg Kommune ønsker, at borgere og erhvervsliv er med til at løse fremtidens problemer i forhold til klimaproblematikken og vandmiljøet. Kalundborg Kommune vil fokusere på dialog og formidling ved at sikre adgang til spildevandsplanen på kommunens hjemmeside og offentliggøre planer og tiltag i den lokale presse. Viden og inddragelse vil sikre bedre forståelse og opbakning for de tiltag, der er nødvendige. Derfor vil Kalundborg Kommune inspirere til inddragelse og forankring af et fælles ansvar for bæredygtighed hos borgere og virksomheder. Så kan vi i fællesskab leve op til målsætningerne i Kalundborg Kommunes Lokal Agenda 21- strategi om bæredygtig drift, planlægning og erhverv. Samarbejdet mellem Kalundborg Spildevandsforsyningsselskab og Kalundborg Kommune sikres ved løbende dialog, videndeling mv. om spildevandsteknik og vandmiljø. Side 2

7 1.1 Miljøvurdering af spildevandsplanen Kalundborg Kommune har foretaget en screening af forslaget til spildevandsplanen. Tiltagene i spildevandsplanen har som udgangspunkt ikke nogen væsentlig negativ indvirkning. Screeningen kan ses af Notat vedr. screening for Miljøvurdering af forslag til Kalundborg Kommunes spildevandsplan /1/. Planen vurderes især at få væsentlig positiv betydning for de spildevandspåvirkede vandløb, eftersom der sker en centralisering af renseanlægstrukturen, der medfører færre overløb med udledning af urenset spildevand til følge. Ligeledes kan tiltagene medføre positiv indvirkning på parametre som grundvand, lugtforhold, visuelle påvirkninger, menneskesundhed, boligmiljø og rekreative værdier. Med hensyn til etablering af trykledninger og bassiner er det vigtigt, at anlæg så vidt muligt sker uden for naturbeskyttede eller fredede områder, så det sikres, at der ikke sker en negativ miljøpåvirkning som følge af spildevandsplanens tiltag. Samlet set vurderes det, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, og der er derfor ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages intern og ekstern høring i kommunen af redegørelsen for screeningen mens den offentlige høring af forslaget til spildevandsplanen er i offentlig høring. Beslutning om ikke at miljøvurdere spildevandsplanen kan derfor foretages inden spildevandsplanen endelig vedtages. Side 3

8 Side 4

9 2 Forhold til anden planlægning Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen indebærer, at Kalundborg Kommune skal udarbejde en samlet plan for at håndtere spildevandet i kommunen. Spildevandsplanlægningen udmønter visionerne i kommuneplanen /2/, planstrategien /3/ samt Agenda 21-strategien /4/ og vil derfor samvirke med den øvrige dynamiske planlægning i Kalundborg Kommune. 2.1 Landsplandirektiv Som følge af kommunalreformen og gennemførelse af vandrammedirektivet bliver Regionplan 2005 /5/ fremover erstattet af et landsplandirektiv, kommuneplanen og en vandplan. Regionplan 2005, der på nuværende tidspunkt er ophævet til landsplandirektiv, vil være gældende indtil de nye planer træder i kraft. Kommuneplanen /2/ forventes endelig vedtaget ultimo 2009 og vandplanerne forventes primo Regionplanen udstikker rammerne for den fysiske planlægning i det tidligere Vestsjællands Amt, hvilket blandt andet omfatter Kalundborg Kommune. Regionplan 2005 er udarbejdet af det tidligere Vestsjællands Amt og fastlægger de overordnede rammer for byudvikling, erhvervsudvikling, infrastruktur og miljø i det amt frem til Af relevante forhold for spildevandsplanlægningen er blandt andet krav til vandmiljøet og regionplanen indeholder målsætninger for kystvande, søer og vandløb samt krav om forbedret rensning til en række ejendomme i det åbne land: Generelle og specifikke retningslinjer for spildevandhåndtering Stedspecifikke krav for regnbetingede udledninger Kvalitetskrav for målsatte vandløb, søer og kystnære farvande 2.2 Miljømålsloven Vandrammedirektivet Vandrammedirektivet er en rammelov, der fastsætter en række miljømål, der skal opfyldes inden for en fastsat frist. Vandrammedirektivet opstiller desuden overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. Målet er, at vandområderne i Europa generelt har opnået god økologisk tilstand inden Dansk lovgivning vil fremover kræve, at myndighederne iværksætter de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af miljømålene. Miljømålsloven er et led i gennemførelse af vandrammedirektivet i dansk lovgivning. Miljømålsloven indeholder blandt andet overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning. Arbejdsplanen for vandrammedirektivet er beskrevet i hæftet Ny vandplanlægning i Danmark /6/ fra Miljøministeriet og består af basisanalyser og vandplaner. Basisanalyserne er gennemført af alle EU-lande som led i at tilvejebringe et ensartet grundlag for vandplanlægningen i Europa. Side 5

10 I henhold til miljømålsloven skal staten gennem miljøcentrene udarbejde vandplaner, som skal vedtages i Vandplanerne skal sikre, at kravene i vandrammedirektivet gennemføres i Danmark. Kalundborg Kommune skal på baggrund af vandplanerne udarbejde en handleplan, der viser, hvordan man vil leve op til målsætningerne for vandforekomster i kommunen. Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af målsætningerne i Regionplan 2005, der er gældende indtil vandplanerne er vedtaget. Vandplanerne og handleplanen forventes blandt andet at indeholde tiltag på spildevandsområdet, der skal indarbejdes i spildevandsplanen. Kalundborg Kommune har fremsendt input til miljømålslovens idéfase til Miljøcenter Roskilde. Pt. er de endelige mål og aktiviteter for at nå målene ikke kendt, da Vandplanerne og dermed handlingsplanen for Kalundborg Kommune endnu ikke er udarbejdet. 2.3 Kommuneplan Kommuneplanen for Kalundborg Kommune fastlægger hovedstrukturen for udvikling og arealanvendelsen i kommunen. Det vil for eksempel sige udbygning med boliger og arbejdspladser, trafikbetjening, serviceforsyning og rekreative områder. Kommuneplanen udstikker de fysiske rammer som spildevandsområdet skal operere indenfor og desuden beskriver kommunalbestyrelsen her målsætninger for spildevandsområdet, der også skal indarbejdes i spildevandsplanens målsætninger. klima- og energiplan. Planen vil blandt andet behandle klimatilpasning. Herunder også på spildevandsområdet. 2.4 Vandforsyningsplan Kalundborg Kommune har endnu ikke udarbejdet en samlet vandforsyningsplan, der gælder for hele den nye kommune. Indtil dette er gjort, gælder de 4 vandforsyningsplaner, der er udarbejdet i de gamle kommuner: Bjer gsted Kommune 1998 (omfatter ikke Sejerø) Hvi debæk Kommune Gørl ev Kommune 2007 Kalundborg Kommune 1998 Høn g kommune Der er ikke udarbejdet vandforsyningsplan Drikkevandsforsyningen i Kalundborg Kommune varetages af 1 offentlig og 65 private vandværker. Desuden forsynes en række ejendomme fra enkelt-indvindingsanlæg med egen brønd eller boring. Der er registreret 420 enkelt-indvindere, hovedsageligt landejendomme. Herudover er der registreret ca. 65 erhvervs-indvindere, der indvinder vand fra enten egen brønd/boring eller overfladevand fra søer eller vandløb. I Kommuneplan /2/ har kommunalbestyrelsen opstillet mål for spildevandsområdet som nævnt i kapitel 1, Indledning. Klima- og energiplan I forlængelse af kommuneplanen har Kalundborg Kommune igangsat udarbejdelsen af en Side 6

11 3 Mål og indsats Dette kapitel beskriver hovedmål og indsatserne, hvormed Kalundborg Kommune vil møde udfordringerne i den kommende 6-årige planperiode for spildevandsplanen: Kommunalbestyrelsens mål for spildevandsområdet kan sammenfattes i 2 hovedemner, som beskrives i dette kapitel: Udstedelse af udledningstilladelser Tilladelse for hel eller delvis udtræden af Kalundborg spildevandsforsyningsselskab Beslutning om der skal være en tømningsordning i kommunen for samletanke, bundfældningstanke samt for fedt- og olieudskillere Klimatilpasning En mere effektiv vandsektor Vandløb, søer og kystvande Kalundborg Kommune ønsker at se fremtidens vandhåndtering i lyset af både klimatilpasning og vandrammedirektivet, der stiller krav til udledningen i recipienterne. Operationelle og realiserbare muligheder for at inddrage det komplette vandkredsløb og tænke vand i hele planlægningen fra starten, vil i sidste ende resultere i den bedste løsning. Myndighed og driftsselskab Med baggrund i den politiske aftale om en mere effektiv vandsektor, der blev indgået 1. februar 2007, vedtog Folketinget den 28. februar 2009 Vandsektorloven og Konsekvensloven. Vandsektorloven siger, at myndighed og drift skal adskilles hurtigst muligt efter Kalundborg Kommune har været på forkant med udviklingen og udskilt driften for vand-, varme- og afløbsforsyning af kommunen som Kalundborg Forsyning A/S pr Konsekvensloven siger hvem, der har ansvar for de forskellige aktiviteter Kalundborg Kommune som myndighed er bl.a. ansvarlig for: Serviceeftersynet blev gennemført med regeringens udspil Grøn markedsøkonomi mere miljø for pengene fra april Her blev det tilkendegivet, at vandsektorens organisering skulle gennemgås med henblik på at vurdere, om sektoren kan opnå øget omkostningseffektivitet, og om der kan skabes mere konkurrence i sektoren. Serviceeftersynet har resulteret i Vandsektorloven, der bl.a. indeholder følgende punkter: - Krav om benchmarking - Selskabsdannelse - Anvendelse af årsregnskabsloven - Økonomisk regulering baseret på prisloft Kalundborg Forsyning har som spildevandsforsyningsselskab bl.a. ansvar for: Drift og vedligehold af spildevandsforsyningsselskabets kloaksystem, herunder o Sørge for at kloaksystemet er i god stand o Føre tilsyn med selskabets kloaksystem inkl. bassiner og bygværker o Foretage skridt til udbedring, hvis man har positiv viden om problemer, f.eks. rødder eller andre fremmedlegemer i kloaksystemet Fastsætte funktionskrav/serviceniveau udtrykt ved minimumskrav eller skærpet funktionskrav og overholde dette At fastsætte størrelsen af vandafledningsbidraget Udarbejdelse af en spildevandsplan Udarbejde betalingsvedtægt Side 7

12 Administration af evt. tømningsordning 3.1 Klimatilpasning Fremtidens klimaændringer stiller krav på grund af øgede regnmængder. Det er ikke længere et spørgsmål om det sker, men nærmere hvor hurtigt og hvor kraftigt vi mærker fremtidens regnhændelser som følge af klimaforandringerne. Højere temperaturer, øget vinternedbør og mindre sommernedbør, som vil falde sjældnere, men voldsommere, vil bl.a. få betydning for afledning af regn og spildevand samt for vore vandløb, søer og have. Her er tale om meget store og langsigtede investeringer, hvor man ved nyanlæg og renoveringer allerede nu kan fremtidssikre med forholdsvis små ekstraomkostninger. Spidsbelastninger af afløbssystemerne forekommer, når der falder store regnmængder i løbet at kort tid. Klimaændringer vil øge spidsbelastningen som følge af kraftigere regnhændelser. Konsekvensen af, at et regnvandssystem ikke kan klare en spidsbelastning, kan være oversvømmelse af kældre og lavtliggende områder (inklusive bebyggede områder) samt overløb af urenset spildevand til vandmiljøet. Derfor skal der ske ændringer af kloaksystemet, og foretages overvejelser om alternative afledningsmuligheder for regnvandet. Der vil være krav til serviceniveau overfor borgere og virksomheder, og krav til sikring af borgernes sundhed. Kalundborg Kommune skal danne rammerne for at Kalundborg spildevandsforsyningsselskab kan fremtidssikre afløbsnettet. Dette indebærer, at der skal tages hensyn til parametre som fortætning af befæstede arealer, permanente havspejlsstigninger og flere ekstreme vejrsituationer i form af kraftigere og længerevarende nedbør samt hyppigere stormflodshændelser. Kommunerne har en forpligtigelse til at tage højde for dette i planlægningen og spildevandsforsyningsselskabet i driften, både i forhold til akutte løsninger ved håndteringen af de ødelæggelser og skader som klimaudviklingen kan forvolde, men også i forhold til den mere langsigtede planlægning. Anlægs- samt drifts- og vedligeholdelsesudgifterne ved traditionel udbygning, kapacitetsudvidelse og separering af det eksisterende kloakanlæg er væsentlig højere end, ved en kombineret løsning, hvor vandet inddrages rekreativt i bymiljøet. En bæredygtig løsning er en kombineret løsning af flere muligheder, som f. eks. følgende: traditionel udvidelse af kloaksystemet separatkloakering af eksisterende fællekloakerede områder rekreativ anvendelse af vandet magasinering af overskudsvand nedsivning og lokal infiltration af regnvand via faskiner, grøfter, regnbede, gennemtrængelige (permeable) belægninger m.m. forsinkelse af vandet i rekreative bassiner (søer, vådområder), anvendelse af regnvand til wc-skyl, tøjvask mm. En multifunktionel løsning vil både kunne reducere skader fra oversvømmelser, give muligheder for vandområder i byen og forøge grundvandsdannelsen. En rekreativ og multifunktionel løsning vil bidrage til at bevare vandets kredsløb med større grundvandsdannelse som modstykke til fremtidens flere tørre somre. Desuden vil det reducere belastningen af kloaknettet og betyde færre aflastninger til recipienterne i sidste ende en miljømæssig og økonomisk gevinst. I de fælleskloakerede områder vil nedsivning af tag- og overfladevand og vand i bymiljøet ved grønne oaser nedsætte tilledningen til kloaksystemet og dermed reducere udgifterne til renseanlægget. De samlede anlægsudgifter til rør og bassiner er langt højere end til faskiner eller grønne regnbede, sø-anlæg, oaser o.lign. Sam- Side 8

13 tidig er vedligeholdelsesudgifterne væsentligt lavere. Serviceniveau Når der kommer kraftigere regn bliver de eksisterende kloaksystemer gradvist mere belastede, og flere steder vil der ikke være kapacitet nok til vandet, hvilket vil betyde vand på terræn oftere end tidligere. Ikke alle steder vil det give problemer, de fleste steder vil vandet bare blive liggende på vejen, til der er plads i kloakken igen. Men hvor der er lavninger i terrænet vil vandet samle sig, og om der er risiko for oversvømmelse afhænger af veje, fortove, grønne områder, parcellen, boligen, kloaksystemet mv. Serviceniveauet fastsættes i princippet af Kalundborg Kommune, idet Kalundborg spildevandsforsyningsselskab skal leve op til kommunens natur og miljøpolitik. Eksisterende kloakanlæg De eksisterende kloakanlæg er dimensioneret efter følgende regler/praksis: Fælleskloakker er dimensioneret, så rørkapaciteten bliver fuldt udnyttet hvert andet år med deraf følgende mulig oversvømmelse af dybe kældre Separatkloakken er dimensioneret, så regnvandsledningerne bliver fuldt udnyttet én gang årligt Ved fremtidig punktrenovering og spredt renovering, ændres normalt ikke på den eksisterende dimensionering Gentagelsesperiode Arealanvendelse for fuld udnyttelse af rørkapacitet. Fælleskloak: Bolig- og erhvervsområder 2 år Separatkloak: Bolig- og erhvervsområder 1 år Tabel 3.1 Funktionskrav gældende for eksisterende kloakanlæg Nye kloakanlæg Nye afløbssystemer skal som minimum dimensioneres, så de lever op til de funktionskrav, der er beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 /7/. Skrift 27 fra 2005 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn er en anbefaling af en ny fælles dansk praksis for, hvorledes afløbssystemer skal fungere under regn. Blandt meget andet lægger skriftet op til: Mindste gentagelsesperiode for opstuvning til valgt kritisk kote. Udgangspunkt i den oplevede effekt og ikke i den beregningsmæssige. Skrift 27 tager udgangspunkt i de faktiske hændelser af opstuvninger og ikke som tidligere i de opstillede beregninger (til fuld rørkapacitet). Tilladelig gentagelsesperiode ved op- Arealanvendelse stuvning til terræn. Fælleskloak: Bolig- og erhvervsområder 10 år Separatkloak: Bolig- og erhvervsområder 5 år Separat regnvand: Grønne områder 5 år Tabel 3.2 Anbefalede minimumskrav for kloakanlæg etableret efter jf. Spildevandskomiteens Skrift 27. Jf. Skrift 27 skønnes minimumskravene for opstuvning til terræn i tabel 3.2 mindst at svare til værdierne for fuld udnyttelse af rørkapacitet i tabel 3.1. Til dimensionering af mindre afløbssystemer, Niveau 1 jf. Skrift 27, anvendes derfor intensiteter som vist i tabel 3.3: Side 9

14 Dimensionerende intensitet for Niveau 1 Arealanvendelse Fælleskloak: Bolig- og erhvervsområder 190 l/s/ha i 10 min Separatkloak: Bolig- og erhvervsområder 140 l/s/ha i 10 min Tabel 3.3 Dimensioneringsintensiteter for nye mindre kloakanlæg Sikkerhedstillæg For at tage højde for kommende klimaændringer og statistisk modelusikkerhed, har Spildevandskomitéen udarbejdet Skrift 29 /8/. I tabel 3.4 er beskrevet sikkerhedstillæg som bør indgå i beregninger ved fremtidig dimensionering. Afhængig af beregningsniveau, anlæggets funktion og levetid skal anvendes sikkerhedstillæg i form af en faktor i intervallet 1,26 1,43, se tabel 3.4. Usikkerhed Sikkerhedstillæg Statistisk 5-10 % Klimaforandringer % Befæstede arealer 0 % Vandstandsstigninger 0,25-1 meter Tabel 3.4 Sikkerhedstillæg for klimatilpasning ved dimensionering af nye kloakanlæg og ved sammenhængende renoverede områder jf. skrift 29 /8/. Kalundborg spildevandsforsyningsselskab har ansvar for, at der tages stilling til sikkerhedstillæggenes størrelser og at der gennemføres hydrauliske beregninger. Til beregninger af Kalundborg spildevandsforsyningsselskabs ledningsnet skal anvendes en dynamisk edb-model kombineret med historiske regn jf. Spildevandskomitéens Skrift 27. Skrift Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer. Angiver forslag til klimafaktorer ved dimensionering og analyse af afløbssystemer. Lokale løsninger for regnvand Kalundborg Kommune ønsker at se klimaforandringerne som en mulighed for at udvikle rekreative bymiljøer, øge nedsivning til grundvandet og samtidig sikre borgerne mod oversvømmelser. Det er Kalundborg Kommunes mål, at så meget regnvand som muligt ikke bliver ledt til kloakken. Hovedparten af kloakkerne etableret før 2010 kan ikke modtage kraftigere regnmængder end ved nuværende normal nedbør. Nedsivning af regnvand Figur 3.1 viser potentialet for nedsivning ud fra de øverste jordlag. Jordartskortet er baseret på de øverste jordlag og kun vejledende for nedsivningspotentialet i kommunen. For at vurdere hvor vidt der kan nedsives på en specifik ejendom skal en række krav opfyldes. Der er en række andre parametre, der har indflydelse på et områdes egnethed til nedsivning. Jordartsskortet skal sammenholdes med grundvandsstanden og eventuelle vandboringer. Høj grundvandsstand og vandboringer kan umuliggøre nedsivning. Hvor jordbunden er egnet og grundvandet ikke skades, ønsker Kalundborg Kommune at tag- og overfladevand bortskaffes ved nedsivning på den enkelte grund. Det påhviler bygherren at sørge for, at der udføres forundersøgelser, således at tag- og overfladevand kan nedsives lovligt for hver enkelt ejendom i bebyggelsen. Nedsivningsanlæg for regnvand skal dimensioneres efter leverandørens anvisninger eller efter Spildevandskomitéens Skrift nr. 25 /9/. Teknologisk Institut har desuden udgivet Rørcenteranvisning 009 nedsivning af regnvand i faskiner /10/. Dispensation for ikke at etablere nedsivning, kræver dokumentation for, at nedsivning ikke er muligt. Hvis det kun er muligt at nedsive for en Side 10

15 del af regnvandet (f.eks. for tagvand alene), kan der også dispenseres ved, at der f.eks. etableres nedsivning med overløb til kloakken. Dette giver således ikke fritagelse for tilslutningsbidrag for regnvand. Side 11

16 Jordarter egnet til nedsivning SEJERØ SEJERØ BUGT O D S H E R R E D NEKSELØ SALTBÆKVIG Snertinge Kalundborg H O L B Æ K Svebølle SKARRESØ Ubby JAMMERLAND BUGT TISSØ Nedre Halleby Å Gørlev S O R Ø Høng MUSHOLM BUGT Egnet til nedsivning Måske egnet til nedsivning Uegnet til nedsivning S L A G E L S E Figur 3.1: Områder egnet til nedsivning Side 12

17 Maksimal afløbskoefficient De befæstede arealer vokser og det er kommunens ønske at bremse denne udvikling ved f.eks. at stille krav til virksomheder og borgere, og inddrage rekreative løsninger i den tidlige planlægningsfase ved f.eks. lokalplanlægning o.lign. Gennem kommuneplan og lokalplaner er de forskellige typer arealer inddelt i kategorier efter, hvad de må anvendes til. For arealer indenfor kloakoplande, som tillader afledning af regnvand til kloaksystemet angiver afløbskoefficienten, hvor meget regnvand, der maksimalt må afledes til kloaksystemet fra matriklens samlede areal uden forsinkelse. Det betyder, at der er krav til, hvor meget regnvand, der må afledes til kloaksystemet fra f.eks. tage, indkørsler, flisebelagte arealer mv. En afløbskoefficient på 0 % svarer til, at intet regnvand må afledes til kloaksystemet, mens en maksimal afløbskoefficient på 50 % svarer til, at regnvand fra halvdelen af matriklens samlede areal må ledes til kloaksystemet uden forsinkelse. Arealanvendelse jf. kommuneplanen Maksimalt tilladelige afløbskoefficient Boligområder, åben og tæt/lav 30 % Boligområder, etage 50 % Centerområder 50 % Lettere erhverv 60 % Tungere erhverv 60 % Offentlige formål 40 % Rekreative områder 0 % Tabel 3.5 Maksimal tilladte afløbskoefficient på grunden ved eksisterende tilslutninger De fastsatte værdier skal følges, når der etableres nye tilslutninger, eller når eksisterende tilslutninger ændres. Eksisterende tilslutninger I fælles- og separatkloakerede oplande har grundejeren ret til at aflede tag- og overfladevand til kloakken fra grundens eksisterende befæstede arealer. Tilbygninger medfører større mængder regnvand fra matriklen og må ikke give anledning til, at den samlede regnmængde fra matriklen overstiger, hvad den eksisterende regnmængde var før tilbygningen m.m. Der må således etableres nedsivning ved tilbygninger o. lign. til eksisterende tilslutninger, for at overholde den maksimale afløbskoefficient jf. tabel 3.5. Nye tilslutninger Hvor det ikke er muligt at nedsive, skal regnvandet forsinkes på udstykningen inden det ledes til kloaksystemet. Den samlede tilledning til kloaksystemer tilhørende Kalundborg spildevandsforsyningsselskab fra bebyggede og befæstede områder, herunder veje, skal reduceres til naturlig afstrømning svarende til 2 l/sek./ reduceret ha. Denne begrænsning er nødvendig for, at Kalundborg spildevandsforsyningsselskab kan overholde de krav, der er fastsat i de tilladelser, som myndigheden meddeler til udledningerne fra Kalundborg spildevandsforsyningsselskabs kloaksystem. Overskridelse af maksimal afløbskoefficient Det er grundejerens ansvar at afledning af regnvand lever op til ovenstående retningslinjer. Når borgere og virksomheder søger om byggetilladelse, må den fastsatte afløbskoefficient ikke overskrides. Eventuel dispensation for de maksimale afløbskoefficienter ansøges af grundejeren i forbindelse med byggetilladelser. Hvis grundejeren ikke følger retningslinjerne, skal grundejeren for egen regning etablere foranstaltninger til reduktion af afledningen. Grundejeren kan f.eks.: Mindske det befæstede areal. F.eks. ved at reducere areal med asfalt eller fliser eller ved at bygge grønne tage Nedsive tag- og overfladevand Etablere forsinkelse på grunden, f. eks. et bassin Side 13

18 Plan for klimatilpasning Kalundborg Kommune ønsker et tæt samarbejde med Kalundborg spildevandsforsyningsselskab, for at iværksætte de mest optimale tiltag for klimatilpasningen. Af hensyn til en målrettet analyse og indsats er det vigtigt først at kortlægge risikoområderne. Dernæst udarbejde datamodeller og yderligere analyser med henblik på at kunne beskrive konsekvenser og mulige løsninger i de enkelte områder. Vurderingen af konsekvenserne af fremtidens oversvømmelser, både menneskeligt og økonomisk, kan ske med udgangspunkt i type af område, beboelse, erhverv, institutioner, kulturarv eller lign. mv. For at kunne målrette klimatilpasningen, er det nødvendigt at prioritere områderne i kommunen ud fra disse anskuelser. I 2010 udarbejder Kalundborg Kommune en klima- og energiplan, der blandt andet vil belyse behovet for klimatilpasning. På spildevandsområdet kan strategien for at sikre serviceniveauet og vandmiljøet blandt andet indeholde. Identifikation af områder med risiko for oversvømmelse i forbindelse med regn Vurdering og kvantificering af skader som følge af oversvømmelser Opstilling af planer til forebyggelse og minimering af skader Udarbejdelse af et mulighedskort for nedsivning, der kan bidrage til at få klarlagt mulighederne for nedsivning Afdækkelse af interessen for nedsivning af regnvand på egen grund, f.eks. ved en spørgeskemaundersøgelse Resultatet af sådanne aktiviteter vil bl.a. være en række prioriterede områder, hvor det vil være nødvendigt at gennemføre konkrete tiltag. Side 14

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Bilag 7 Afløbskoefficient

Bilag 7 Afløbskoefficient Bilag 7 Afløbskoefficient Oversigt over afløbskoefficienter og kendelser fra landvæsenskommissionen Indledning I denne spildevandsplan indføres der krav til den maksimale afledning af regnvand fra en ejendom

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune - Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Bilag 1: Andre kommers serviceniveau Revision 1 8. september 2009 Indhold Hvidovre Kommune 2 Greve Kommune 2 Herlev kommune 3 Gribskov kommune

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandsplan for Brøndby Kommune for miljø, sundhed og sikkerhed

Spildevandsplan for Brøndby Kommune for miljø, sundhed og sikkerhed Spildevandsplan for Brøndby Kommune 2010 - for miljø, sundhed og sikkerhed 1 Spildevandsplan for Brøndby Kommune Planperiode: 2010-2013 Forsidefoto: Brøndby Kommune Foto side 32: Veg Tech November 2009

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune Klimatilpasning til mere regn NOTAT Til Allerød Kommune Fra Orbicon Sag 363090005 Dato 10. september 2009 Projektleder HLA Kvalitetssikring TSB, HETA, GIH, CRP Revisionsnr. 2 Godkendt af

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Resumé...5 1.2 1.3 Baggrund for tillægget...5 Lovgrundlag...6 1.4 Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplanen...6 1.5 Forhold til anden planlægning...6 2 2.1

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere