Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013."

Transkript

1 Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan Høringsperiode Byrådet godkendte 28. maj 2013 at udsende forslag til Spildevandsplan 2013 i høring. Forslaget blev offentliggjort i lokalavisen den 3. juni Favrskov Kommune Teknik og kultur Skovvej Hinnerup Tlf Miljøcenter Århus, nabokommuner samt en række foreninger - blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet - er blevet orienteret om forslaget til Spildevandsplan Endvidere er der udarbejdet en pjece vedrørende omlægning af kloaksystem fra fællessystem til separatsystem herunder blandt andet også de økonomiske konsekvenser heraf. Disse pjecer er sendt ud til ca ejendomme, blandt andet til 233 ejendomme i Søften, ca. 500 ejendomme i Ulstrup, 201 ejendomme i Selling og 144 ejendomme i Laurbjerg. Der er også sendt orienteringsbrev ud til 10 ejendomme i det åbne land, som i henhold til forslaget til Spildevandsplan 2013 er udpeget til at skulle kloakeres. Disse ejendomme har ikke været medtaget i tidligere spildevandsplaner. 13. august 2013 Sagsbehandler: Henrik Thue Pedersen Tlf Sagsnr Dokument nr Spildevandsplan 2013 har sammen med den tilhørende miljøvurdering kunnet ses på Favrskov Kommunes hjemmeside i hele høringsperioden. Høringsperioden sluttede den 12. august Der er modtaget 11 høringssvar fra kommunens borgere samt et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening vedrørende udkastet til spildevandsplanen. Endvidere har Århus og Silkeborg Kommune meldt tilbage, at de ikke har bemærkninger til spildevandsplanen. Der er ikke modtaget svar fra Miljøcenter Århus, øvrige nabokommuner samt hovedparten af de orienterede foreninger. Der er ikke modtaget høringssvar til miljøvurderingen af Spildevandsplan Administrative ændringer til spildevandsplanen Der er i høringsfasen fundet tre oplande, hvor de i tidligere spildevandsplaner og i udkast til Spildevandsplan 2013 oplyste kloaktyper (separatkloakeret, fælleskloakeret etc.) ikke var korrekte. Dette berigtiges hermed i den endelige udgave af Spildevandsplan 2013.

2 Det omfatter følgende oplande: Del af opland A01 i Aidt (ejendomme langs Nedergårdsvej og Overgårdsvej). Opland THO23 i Thorsø (ejendomme langs Brunhøjvej, Thorsgade, Kirkegade etc.). Del af opland SEL03 i Selling (ejendommene Skjoldborgs Vej 1-9 og 2-10). For de tre oplande er det gældende, at disse hidtil er registreret som separatkloakeret. Det har vist sig, at det alene er vejvandet i områderne, der afledes til regnvandskloakken, mens ejendommene er fælleskloakeret. På baggrund heraf angives vejarealerne i disse tre oplande i Spildevandsplan 2013 som separatkloakeret, mens ejendommene angives som fælleskloakeret. I de seneste måneder er der blevet nykloakeret to ejendomme. Det omfatter Ødumvej 3 og Toustrup Stationsvej 35. På baggrund heraf angives i Spildevandsplan 2013 disse to ejendomme med status som spildevandskloakeret. Endvidere er området ved Miravej og en del af Kvottrupvej i Søften ved en fejl blevet angivet i forslag i Spildevandsplan 2013 til at skulle separatkloakeres. Denne fejl berigtiges hermed og området angives i Spildevandsplan 2013 som fælleskloakeret såvel i status som i plan. Introduktion til skema med høringssvar Skemaet på næste side indeholder oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan Skemaet er opdelt i 4 kolonner. 1. kolonne: Nr. på høringssvar henvisning til de enkelte høringssvar. 2. kolonne: Kort resume af de enkelte høringssvar. 3. kolonne: Bemærkninger til høringssvar. 4. kolonne: Indstilling til Byrådets svar til høringssvar og dermed til indholdet i den endelige spildevandsplan. Der er modtaget 12 skriftlige høringssvar. Svarene er nummereret efter, hvornår de er indkommet og fremgår af nedenstående: 1 Vejlaug på Filippavej i Søften. 2 Poul Erik Møller i Thorsø. 3 Dennis og Christina Caludann i Søften. 4 Kent Kristiansen i Thorsø. 5 Dennis Caludann i Søften. 6 Michael Søe og Marianne S. Jensen i Søften. 7 Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov Afdeling. 8 Agnethe Dahl i Søften. 9 Alice Broer-Hansen i Ulstrup. 10 Mogens D. Larsen i Søften 11 Mads T. Jensen og Pernille B. Andersen i Søften 12 Underskriftsindsamling i Søften (underskrevet af 122 personer fra 84 ejendomme). 2

3 Skema til behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Nr. på høringssvar 1 Oplyser at grundejerne på Filippavej for fem år siden dannede et vejlaug for at udbedre vejen og fortovet. Dengang oplyste Favrskov Kommune, at der ikke var planer om at omkloakere området ved Filippavej. Da vejlauget på Filippavej i Søften for fem år siden forespurgte Favrskov Kommune, var der ingen planer eller tanker om at omlægge kloaksystemet i området. Disse planer er først blevet aktuelle i forbindelse med udarbejdelsen af Spildevandsplan Favrskov Kommune har således oplyst det på daværende tidspunkt gældende plangrundlag. Anmodning om passende økonomisk kompensation efterkommes ikke. I udkast til Spildevandsplan 2013 er området nu udpeget til at skulle separatkloakeres. Det er grundejernes oplevelse, at kommunen har et medansvar i, at vejens grundejere helt unødigt har bekostet renovering af vejen for fem år siden. Ved omlægningen af kloakken i Filippavej vil det sandsynligvis være nødvendigt at opgrave en større del af vejen. Dette betyder, at Favrskov Spildevand A/S efterfølgende forestår en fuld reetablering af vejen inklusiv nyt slidlag uden økonomiske udgifter for grundejerne. Grundejerne på Filippavej kan således se frem til at få en fuld nyrenoveret vej ca. 6-7 år efter deres eget vejprojekt. Det foreslås, at vejens grundejere tildeles en passende økonomisk kompensation. 2 Oplyser at vedkommendes ejendom på Sallvej er separatkloakeret. Oplysning er taget til efterretning. Det viser sig ofte, at en del af ejendommene i de områder, hvor kloaksystemet skal omlægges fra fællessystem til separatsystem, allerede er separatkloakeret på egen grund. Det har lodsejeren typisk fået lavet i forbindelse med renovering eller udbygning af ejendommen, omlægning af fliser eller tilsvarende.

4 3 Angiver at grundejerne på Hjortevej ikke engang får 2 år til at spare op til udgift til separatkloakering på egen grund. Grundejere i andre byer har med Spildevandsplan 2013 fået et varsel 5-7 år ud i fremtiden. Omlægningen af kloaksystemet i Søften foretages i perioden 2013 til og med Når de nye hovedkloakledninger er etableret giver Favrskov Kommune påbud til grundejerne om separatkloakering på egen grund. For de områder i Søften, som ikke tidligere har været udpeget til separatkloakering i spildevandsplanen, vil det ske i løbet af Administrativ praksis: Det præciseres, at de ejendomme som ikke tidligere har været udpeget til separatkloakering i spildevandsplanen, tidligst får påbud om separatkloakering På baggrund heraf foreslås det, at grundejerne på Hjortevej i Søften får længere tid til at få lavet separatkloakering på egen grund. Først varsler Favrskov Kommune påbuddet til grundejerne. Varsling vil almindeligvis tage 1-2 måneder. Herefter meddeles påbud om at separere spildevandet. Hidtil har Favrskov Kommune givet en frist på 6 måneder til at efterkomme kravet. Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet gives en frist på 12 måneder. Herved gives samme frist som den hidtidige praksis ved meddelelse af påbud om at foretage forbedret spildevandsrensning i det åbne land. på egen grund i 2015, såle- des at selve separatkloakeringen på egen grund først skal være udført i løbet af Til orientering har Århus Kommune og Viborg Kommune oplyst, at de giver en tidsfrist på 6 måneder, mens Silkeborg Kommune giver en tidsfrist på 12 måneder ved påbud om separering. De ejendomme som ikke tidligere har været udpeget til separatkloakering i spildevandsplanen, vil dermed tidligst få påbud om separatkloakering i 2015, således at selve separatkloakeringen på egen grund først skal være udført i løbet af ca. 3 år efter udkastet til spildevandsplan 2013 blev offentliggjort. 4 Angiver at det på grund af de økonomiske forhold er dårligt timet at påbyde separatkloakering på egen grund. Oplysning tages til efterretning. Som beskrevet ved høringssvar nr. 3 vil de ejendomme som ikke tidligere har været udpeget til separatkloakering i spildevandsplanen, tidligst få påbud om separatkloakering i 2015, således at selve separatkloakeringen på egen grund først skal være udført i løbet af 2016.

5 5 Oplyser at en række ejendomme ved Hjortevej i Søften har sætningsskader på grund af jordbunden. Oplysning er taget til efterretning. Forud for større kloakarbejder foretages der en vurdering af skadesrisiko herunder også risiko for sætningsskader. På baggrund heraf kan der iværksættes en række tiltag for at reducere eller fjerne risikoen. 6 Angiver at der er en forholdsvist kort frist for at udføre separatkloakering på egen grund. Foreslår på baggrund heraf følgende: 1: Der gives en frist på 6-8 år inden den enkelte husejer er tilslutningspligtig eller at der ved salg af ejendommen inden tilslutningsfristen, skal bekostes en tilslutning af enten sælger eller køber af ejendommen. Dermed får grundejere i Søften samme vilkår til at budgettere separatkloakeringen som grundejere i de byer, der først skal separatkloakeres i : Kommunen tilbyder en afdragsordning, så de berørte borgere kan afdrage beløbet over minimum 8 år. 3: Kommunen bør forestå indhentning af tilbud på separatkloakering hos de enkelte grundejere og tilbyde hver enkelt grundejer at forestå separatkloakeringen til en fast pris baseret på en stor kontrakt. I nedenstående er de 3 forslag besvaret: 1: En frist på 6-8 år vil ud fra et miljømæssigt synspunkt ikke være fornuftig, da den fulde miljømæssige gevinst ved kloakprojektet således først vil ske 6-8 år efter separatkloakeringen er udført. Den miljømæssige gevinst ved projekterne er en mindre udledning af opspædet spildevand til vandløbene fra overløbsbygværkerne, forbedret rensning på renseanlæggene samt færre udgifter til bortpumpning af regn- og spildevand. 2: Der er til dette dagsordenpunkt vedlagt notat vedrørende mulighederne for at yde lån. 3: Separatkloakering på egen grund er et privat anliggende. Favrskov Kommune og Favrskov Spildevand A/S må og kan derfor ikke forestå indhentning af tilbud og udførelse. Den enkelte grundejer har ret til selv at vælge projektomfang, metode og entreprenør. Der vil endvidere være et meget forskelligt udgangspunkt for de enkelte grundejere, eksemplificeret ved, at nogen i dag har en nedslidt kloak og rotteproblemer, så kloakken fuldstændig skal udskiftes, mens andre har et kloaksystem, som er i fornuftig stand og vil kunne genbruges.

6 7 Oplyser, at man generelt er tilfreds, men har følgende forslag: 1: Ejendomme ved Ebbestrup, Kalstrup og Bygballe, som har tilløb til Ebbestrup Bæk og Nibæk Nord, ønskes kloakeret eller spildevandsrenset. 2: Når Hvalløs Renseanlæg er blevet nedlagt ønskes den kunstige kanal ved Alling Bæk fyldt op. 3: Det anmodes om, at udløbet fra Hammel Renseanlæg omlægges, så det ikke udmunder i en lille sø, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. I nedenstående er de 3 forslag besvaret: 1: Ejendommene ved Kalstrup og Bygballe er beliggende i Århus Kommune. Tiltag om forbedret rensning ved disse ejendomme eller kloakering skal således afklares med Århus Kommune. Spildevandsplan 2013 omfatter ikke håndtering af spildevandet fra ejendomme i det åbne land, idet Favrskov Kommune afventer vedtagelsen af statens vandplaner. Når disse foreligger, vil Favrskov Kommune vurdere nødvendige tiltag ved ejendommene ved Ebbestrup, såfremt disse er udpeget i vandplanen. 2: Forud for nedlæggelsen af Hvalløs Renseanlæg, er det hensigten at omlægge kloaksystemet i byen fra fællessystem til separatsystem. Dette betyder, at der efter nedlæggelsen af renseanlægget fortsat vil være et udløb med udledning af regnvand fra et nyt regnvandsbassin. Der vil således fortsat være behov for at anvende den kunstige kanal, som for øvrigt har en rensende og hydraulisk regulerende effekt til gavn for vandløbet nedstrøms for kanalen. 3: I 2005 blev udløbet af renset spildevand fra Hammel Renseanlæg omlagt, så det fremover ikke længere blev udledt til Søbygård sø. I den forbindelse gav Århus Amt tilladelse til at lede vandet via en lille sø syd for Vadstedvej og ud i Rytterbro Bæk. Ved etableringen blev søen oprenset. Det vurderes, at vandstrømningen af renset vand fra renseanlægget gennem søen miljømæssigt er en fordel, da det bevirker en klar sø. Dette underbygges af luftfoto fra 2012 og fra før 2004, idet søen tidligere var fuldstændig tilgroet, hvilket ikke er tilfældet i dag. Derudover har søen en sikkerhedsmæssig betydning, idet den i tilfælde af uheld på renseanlægget vil kunne tilbageholde vandet, så det ikke forurener en større del af Rytterbro Bæk.

7 8 Angiver at der er en forholdsvist kort frist for at udføre separatkloakering på egen grund. I princippet kan grundejerne få en regning af en betydelig størrelse om 1-2 år. Foreslår på baggrund heraf derfor, at den enkelte grundejer får en 6-8 års frist, inden man er tilslutningspligtig. Dermed får alle grundejere i Favrskov Kommune samme betingelser. Som beskrevet under høringssvar nr. 6 vil en frist på 6-8 år ikke være fornuftig set ud fra et miljømæssigt synspunkt, da den fulde miljømæssige gevinst ved kloakprojektet således først vil ske 6-8 år efter separatkloakeringen er udført. Den miljømæssige gevinst ved projekterne er en mindre udledning af opspædet spildevand til vandløbene fra overløbsbygværkerne, forbedret rensning på renseanlæggene samt færre udgifter til bortpumpning af regn- og spildevand. Som beskrevet ved høringssvar nr. 3 vil de ejendomme som ikke tidligere har været udpeget til separatkloakering i spildevandsplanen, tidligst få påbud om separatkloakering i 2015, således at selve separatkloakeringen på egen grund først skal være udført i løbet af ca. 3 år efter udkastet til spildevandsplan 2013 blev offentliggjort. 9 Oplyser, at der årligt ledes 200 mio. liter vand fra vandløb til renseanlægget i Ulstrup. På baggrund af indlægget foreslås følgende: 1: Favrskov Kommune skal betale vandafledningsbidrag til Favrskov Forsyning for tilledning af vand fra vandløb til renseanlægget i Ulstrup. 2: Spildevandsplan 2013 skal have tilført en hel del information vedrørende kloakkerne i Ulstrup. I nedenstående er de 2 forslag besvaret: 1: Betaling af vandafledningsbidrag fastlægges på baggrund af reglerne i betalingsvedtægten. Spildevandsplanen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen ikke omfatte og behandle eventuelle betalingsforhold mellem en eller flere parter. 2: I Spildevandsplanens kortmateriale og tekst er angivet den aktuelle viden om kloaksystemet i Ulstrup blandt andet baseret på opmålinger af kloakbrønde og TV-inspektion af kloakledningerne.

8 10 Angiver at der er en kort frist for at udføre separatkloakering på egen grund. I princippet har grundejerne en frist på max. 2,5 år for endelig tilslutning. For en del grundejere kan det blive en ret stor udgift, som man ikke har haft mulighed for at budgettere med. I nedenstående er de 2 forslag besvaret: 1: Som beskrevet under høringssvar nr. 6 vil en frist frem til 2020 ikke være fornuftig set ud fra et miljømæssigt synspunkt, da den fulde miljømæssige gevinst ved kloakprojektet således først vil ske 6-7 år efter separatkloakeringen er udført. Den miljømæssige gevinst ved projekterne er en mindre udledning af opspædet spildevand til vandløbene Ønsker derfor en længere tilslutningsfrist, så der er samme frist som i eksempelvis Selling, der først skal separatkloakeres i fra overløbsbygværkerne, forbedret rensning på rensean- læggene samt færre udgifter til bortpumpning af regn- og spildevand. Foreslår følgende: 1: Alle hovedledninger i vejene udføres som planlagt, og skelbrønde afsættes som planlagt ved hver enkelt grund. Endelig tilslutning for den enkelte grundejer kan trækkes til 2020, som andre steder i Favrskov Kommune. 2: Der er til dette dagsordenpunkt vedlagt notat vedrørende mulighederne for at yde lån. 2: Kommunen kan tilbyde en rentefri afdragsordning, hvis man fortsat står fast på, at det skal udføres inden for den korte frist grundejerne i Søften har fået.

9 11 Omkostninger i forbindelse med separatkloakering på egen grund kan blive en udfordring, som med det korte varsel i væsentlig grad vil påvirke økonomien. Foreslår derfor, at tilslutningsfristen for Hjortevej i Søften ligestilles med den varslede tidsperiode, som nogle af nabovejene har fået. Som beskrevet under høringssvar nr. 6 vil en forlængelse af fristen ikke være fornuftig set ud fra et miljømæssigt synspunkt, da den fulde miljømæssige gevinst ved kloakprojektet således først vil ske 6-7 år efter separatkloakeringen er udført. Den miljømæssige gevinst ved projekterne er en mindre udledning af opspædet spildevand til vandløbene fra overløbsbygværkerne, forbedret rensning på renseanlæggene samt færre udgifter til bortpumpning af regn- og spildevand. 12 Angiver at der er en meget kort frist for at tilslutte sig den nye kloakseparering set i forhold til grundejere ved andre veje og byer. Det vil for den enkelte grundejer betyde en stor udgift, som man ikke har haft mulighed for at budgettere med på så kort sigt. Som beskrevet under høringssvar nr. 6 vil en frist frem til 2020 ikke være fornuftig set ud fra et miljømæssigt synspunkt, da den fulde miljømæssige gevinst ved kloakprojektet således først vil ske 6-7 år efter separatkloakeringen er udført. Den miljømæssige gevinst ved projekterne er en mindre udledning af opspædet spildevand til vandløbene fra overløbsbygværkerne, forbedret rensning på renseanlæggene samt færre udgifter til bortpumpning af regn- og spildevand. Foreslår på baggrund heraf derfor, at den enkelte grundejer får en 6-8 års frist, inden man er tilslutningspligtig eller at der ved salg af ejendommen inden tilslutningsfristen, skal bekostes en tilslutning af enten sælger eller køber af ejendommen. Dermed får grundejerne i Søften de samme vilkår som grundejerne i de byer, der skal separatkloakeres i

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011)

35. Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 35 Økonomirapporter pr. 31. januar 2012 (2011) 36 Indberettet likviditet

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere