Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland"

Transkript

1 Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med følgende indsatser: Styrke Danmark som produktionsland Der iværksættes et vækstprogram for op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder i hele landet med fokus på vækstpotentialet i fx øget automatisering og digitalisering. Der iværksættes et intensivt sparrings- og acceleratorforløb for op til 150 vækstvirksomheder. Programmet skal inddrage ledende forretningsfolk og serieiværksættere efter inspiration fra bl.a. USA, hvor store virksomheder og succesfulde iværksættere oftere er involveret i det lokale iværksættermiljø og geninvesterer deres tid og penge i at hjælpe en ny generation af vækstvirksomheder. Der udvikles træningsforløb for medarbejdere i produktionserhverv med fokus på at øge ressourceeffektiviteten i virksomhederne. Samarbejde om forbedring af bredbånds- og mobildækning i Region Sjælland Der foretages en kortlægning af de lokale udfordringer med bredbånds- og mobildækningen i regionen. På den baggrund vil parterne drøfte konkrete muligheder, der kan bidrage til at løse udfordringerne i disse områder med inddragelse af relevante kommuner, Region Sjælland og tele- og bredbåndsselskaber. Øget ressource-effektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion Der samarbejdes om at fremme virksomheders strategiske miljøarbejde og forebyggelse af affald. Der indgås en dialog med Symbiose Centreret om, hvordan deres erfaringer fremover kan bidrage til at fremme udbredelse af industrisymbioser, herunder om samarbejdsmuligheder med Invest in Denmark, State of Green samt innovationsnetværk, GTS er m.v. Det drøftes, hvordan bioøkonomien kan fremmes lokalt og regionalt og kan skabe synergi til arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel. Der samarbejdes om at fremme energiomstillingen væk fra fossile kilder i virksomheder i regionen. Styrke vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen små og mellemstore virksomheders potentialer for vækst i Region Sjælland og Hovedstaden i tilknytning til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen afdækkes. Østersøpartnerskabet iværksættes med henblik på at gøre den danske Østersø, herunder Femernområdet, attraktivt og kendt. Kvalificeret arbejdskraft Quickstart skal opkvalificere kortuddannede og ufaglærte med henblik på at varetage jobs, særligt i anlægsbyggerierne. Der iværksættes en styrket indsats for at øge andelen af unge og voksne, der får relevante erhvervsrettede kompetencer. Samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats styrkes på tværs af erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

2 Indledning Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling. For at skabe de bedst mulige rammer for vækst og jobskabelse har regeringen gennemført en række reformer og vækstinitiativer, herunder fremlagt vækstplaner på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft og senest er der indgået Aftaler om Vækstpakke Tilsvarende vil Vækstforum Sjælland med sin Regionale Vækst og Udviklingsstrategi sætte fokus på at øge produktiviteten blandt andet gennem ressourceeffektive løsninger og ved at udnytte de store anlægsinvesteringer, der er i Region Sjælland i de kommende år. Kvalificeret arbejdskraft spiller en klar rolle i at øge væksten og beskæftigelsen i Region Sjælland. Parterne er enige om at styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling, og iværksætter med den regionale vækstpartnerskabsaftale 2014 konkrete fælles vækstinitiativer. Initiativerne gennemføres inden for eksisterende økonomiske og administrative rammer. Parterne vil med inddragelse af Danmarks Vækstråd løbende overvåge fremdriften i aftalen om vækstpartnerskabet. o Styrke Danmark som produktionsland Danmark har siden 00 erne oplevet et større fald i antallet af produktionsarbejdspladser end i vores nabolande. Produktionsvirksomhederne er en væsentlig drivkraft for vækst og velstand, og der er mange arbejdspladser knyttet til produktion både i produktionserhvervene og inden for byggeri, transport og andre serviceerhverv. Danmark skal derfor være et attraktivt produktionsland. Samtidig skal vi understøtte, at flere nye virksomheder vokser sig større og i højere grad bidrager til vækst og jobskabelse. Der gennemføres nedenstående initiativer: a. Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Parterne vil i efteråret 2014 indkalde ansøgninger med henblik på at finde en operatør til vækstprogrammet for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Vækstprogrammet vil have særligt fokus på at fremme avanceret produktion. Vækstprogrammet bliver en landsdækkende indsats, der kan styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder. Dermed skabes en effektiv, fælles platform for at tilbyde små og mellemstore produktionsvirksomheder højt specialiseret rådgivning om avanceret produktion. Vækstprogrammet tilpasses regionalt i forhold til indsatser, der allerede gennemføres eller planlægges i forhold til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Det vil fx indebære, at virksomheder efter et indledende Væksttjek kan blive henvist til andre regionale eller nationale programmer, samt at Vækstprogrammet koordineres med den specialiserede erhvervsservice i væksthusene. b. Team Vækst Danmark - Etablering af et fælles program for vækstvirksomheder. Parterne vil fremme et tættere samarbejde mellem succesfulde vækstvirksomheder, erfarne erhvervsfolk og det danske iværksættermiljø ved at etablere et program, hvor op til 150 vækstvirksomheder fra kan komme igennem et intensivt sparrings- og acceleratorforløb for potentielle vækstvirksomheder. De regionale vækstfora vil invitere relevante ministerier til at deltage i udarbejdelsen af en model for programmet ultimo Indsatsen organiseres i fagligt fokuserede og specialiserede kompetencecentre. Indsatsen vil omfatte et intensivt træningsforløb og en mentorordning med mentorer bl.a. fra toppen af dansk 2

3 erhvervsliv. Der stiles mod, at den samlede volumen under programmet er på op til 100 mio. kr. Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager med 10 mio. kr. i 2015 fra den nationale pulje af EU regional- og socialfondsmidler. De øvrige midler søges tilvejebragt via de regionale vækstfora samt privat medfinansiering. Adgang til kapital er vigtigt for, at virksomheder kan foretage fornuftige investeringer og komme ind i solide vækstforløb. Der er med bl.a. Vækstplan DK og Vækstpakke 2014 taget en række initiativer, som styrker små og mellemstore virksomhedernes adgang til kapital, herunder bl.a. etablering af iværksætterlån, udvidelse af vækstkautionsordningen og forlængelse af vækstlåneordningen. De regionale vækstfora har igangsat en gap-analyse, der skal analysere om der er mangel på risikovillig lånekapital. Parterne er enige om at drøfte analysens resultater, når de forelægger. Indsatsen under Team Vækst Danmark kan også bidrage til at tiltrække iværksættere til Danmark. Med reformen for international rekruttering, som træder i kraft pr. 1. januar 2015, vil staten etablere en ny Start-Up-Denmark ordning for iværksættere for 3. lande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Projektet tager afsæt i erfaringer fra udlandet. Succesfulde etablerede virksomheder og serieiværksættere er kun i begrænset omfang involveret i det lokale iværksættermiljø i Danmark. Det står i modsætning til bl.a. USA, hvor store virksomheder og succesfulde iværksættere oftere er involveret i det lokale iværksættermiljø og geninvesterer deres tid og penge i at hjælpe en ny generation af vækstvirksomheder. c. Nyt træningsforløb for medarbejdere med henblik på at øge virksomheders ressourceeffektivitet. Parterne er enige om at udvikle grundlaget for nye træningsforløb for medarbejdere i produktionserhverv inden for ressourceeffektiv produktion. Erfaringer fra både Danmark og udlandet viser, at kompetencerne hos medarbejderne kan bidrage til innovation og til at optimere processer i virksomheden. Grundlaget for træningsforløbene fastlægges i et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og de regionale vækstfora i dialog med Miljøministeriet, Undervisningsministeriet samt arbejdsmarkedets parter. Der kan fx bygges videre på de erfaringer, der er opnået med symbioseuddannelsen, der er gennemført af SymbioseCenteret, Moestrup og Copenhagen Cleantech Cluster (nu CLEAN). Træningsforløbene skal gennemføres af uddannelsesaktører og rådgivere, der skal give virksomhederne tilbud om at løfte arbejdsstyrkens kvalifikationer inden for ressourceeffektiv produktion. Resultatet skal på langt sigt være øget beskæftigelse og værdiskabelse. Forløbene skal gennemføres i form af et projekt, som forankres hos en operatør, der står for administration og implementering. Forløbene gennemføres som en landsdækkende indsats, men kan tilpasses regionale styrkepositioner. Initiativet skal medfinansieres af EU s socialfond under den nationale pulje af strukturfondsmidler. o Samarbejde om forbedring af bredbånd og mobildækning i Region Sjælland. Regeringen har sat som mål, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og mindst 30 Mbit/s upload. Der forventes 3

4 fortsat i de kommende år at være områder i Region Sjælland, hvor virksomheder og forbrugere ikke kan få den bredbåndshastighed eller mobilforbindelse, som de ønsker til en rimelig pris. Det kan hæmme erhvervsudvikling og bosætning i regionen. Parterne vil fortsætte samarbejdet og er enige om følgende leverancer og målsætninger: d. Samarbejde om forbedring af bredbånds- og mobildækningen i Region Sjælland. Erhvervs- og Vækstministeriet og Vækstforum Sjælland vil styrke samarbejdet med at kortlægge de lokale udfordringer med bredbånds- og mobildækningen i regionen. På den baggrund vil parterne i fællesskab drøfte konkrete muligheder, der vurderes at kunne bidrage til at løse udfordringerne i disse områder. De relevante kommuner, Region Sjælland og tele- og bredbåndsselskaberne inddrages, når det har betydning for at finde konkrete løsninger. Region Sjælland vil gennemføre en kortlægning af mobildækningen i regionen. Her overvejer Region Sjælland eventuelt at anvende app en Mobilog, hvis den vurderes egnet. Der vil være en dialog mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Vækstforum Sjælland om kortlægningen. Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder desuden en interaktiv kortlægning, der vil give et detaljeret billede af bredbåndsdækningen på lokalt niveau. Vækstforum Sjælland og Erhvervs- og Vækstministeriet vil inden for de eksisterende rammer drøfte mulige løsningsmodeller for områder med særlige udfordringer, fx på Lolland-Falster. Det kan bidrage til at gøre det mere attraktivt for tele- og bredbåndsselskaber at investere i hurtigt bredbånd i de udfordrede områder. Det kan fx være modeller for samarbejde mellem staten, kommuner, erhvervsinteresser, tele- og bredbåndsselskaber og lokale aktører om løsning af lokale udfordringer. I drøftelsen af modeller vil Erhvervs- og Vækstministeriet bidrage med vejledning og viden om erfaringer fra andre lokalområder. De relevante kommuner, Region Sjælland og tele- og bredbåndsselskaberne inddrages, når det vurderes, at de kan bidrage til at finde konkrete løsninger, herunder udvikle koncepter, der matcher de enkelte områders udfordringer. Erhvervsstyrelsen vil bidrage med at sørge for, at den erfaring, der opnås med de mulige løsninger bliver vidensdelt med de relevante parter. Kortlægningen og de mulige løsningsmodeller understøtter dermed bl.a. kommunernes arbejde med at opstille klare handlinger for, hvordan bredbånds- og mobildækningen kan forbedres. e. Samarbejde om at udnytte europæiske programmer til at styrke mobil- og bredbåndsdækning. Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil sammen med Vækstforum Sjælland undersøge mulighederne for at anvende de europæiske programmer LEADER-indsatsen under Landdistriktsprogrammet og eventuelt Connecting Europe Facility, til at understøtte udbredelsen af bredbånds- og mobildækningen. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i den forbindelse stille data til rådighed, som kan indgå i en eventuel ansøgning og indgå i dialog med Vækstforum Sjælland om mulige modeller for en indsats. o Øget ressourceeffektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion Regeringen og Vækstforum Sjælland satte med den regionale vækstpartnerskabsaftale i 2013 en række indsatser i gang der skal forbedre virksomhedernes rammer for at håndtere udfordringer knyttet til høje/svingende råvarepriser og samtidig udnytte nye markedsmuligheder ved at øge genanvendelsen af råvarer og ressourcer. Parterne vil i 2014 fortsætte samarbejdet om øget ressourceeffektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion. Parterne vil arbejde for følgende initiativer: 4

5 f. Teknologisk udvikling og markedsmodning i affaldssektoren. Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen vil ultimo 2014 indlede dialog med vækstforum om muligheden for at understøtte teknologisk udvikling og markedsmodning med særligt henblik på, at affald skal ses som en ressource, der kan genanvendes. Dialogen skal derfor fokusere på, hvordan der kan opnås en mere ressourceeffektiv håndtering af affaldsmængderne, så de minimeres. I dialogen skal det drøftes, hvordan privat involvering i affaldssektoren kan styrkes fx gennem offentlig-privat samarbejde og gennem eksisterende indsatser i Grøn teknologi eller Grøn Omstillingsfond. Desuden er der i 2013 indgået et partnerskab mellem Region Sjælland, Region Midtjylland og Miljøministeriet omkring udvikling af automatiserede centrale affaldssorteringsanlæg. Dette partnerskab ønsker parterne at fortsætte. g. Fremme af virksomhedernes strategiske miljøarbejde og forebyggelse af affald. Miljøministeriet vil primo 2015 invitere Vækstforum Sjælland - og andre relevante vækstfora - til en fælles drøftelse af muligheder for lokalt at styrke og understøtte virksomheders frivillige strategiske miljøarbejde for øget ressourceeffektivitet. Dette vil ske som et led i en kommende national strategi for affaldsforebyggelse, hvor ressourceeffektive og konkurrencedygtige virksomheder er et særligt tema. Vækstforum Sjælland har reserveret midler til medfinansiering af projektet Bæredygtig håndtering af byggeaffald, hvor der er indsendt ansøgning til MUDP. Vækstforum Sjælland vil arbejde for, at flere kommuner i regionen - udover Slagelse - deltager i dette projekt. Den kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (gældende fra 2015) har som mål, at ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne. Vækstforum Sjælland faciliterer en dialog med regionale aktører og virksomheder om, hvordan der opnås en mere ressourceeffektiv affaldshåndtering. Vækstforum Sjælland vil bl.a. konkret tilbyde virksomheder mulighed for hjælp til at indføre grønne forretningsplaner. h. Udbredelse af industriel symbiose. Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet vil inden udgangen af 2014 indgå en dialog med Vækstforum Sjælland om hvordan Symbiose Centrets erfaringer fremover kan bidrage til at fremme udbredelse af industrisymbioser, herunder om mulige samarbejdsmuligheder med Invest in Denmark, State of Green samt innovationsnetværk, GTS er m.v. Symbiosecentret kan stille sig til rådighed for at etablere et nationalt virksomhedsnetværk for symbiosevirksomheder over hele landet. Vækstforum Sjælland og Symbiosecenteret forventer i 2015 at kortlægge hvilke virksomheder, der har ressourcestrømme, som kan indgå som en ressource i andre virksomheders produktion eller produkter. Der etableres et samarbejde med Miljøministeriet og Erhvervsstyrelsen, der bidrager til kortlægningen med de relevante data, som de hver især har adgang til, samt Invest in Denmark, som kan anvende kortlægningen overfor potentielle tilflyttende virksomheder, der ønsker informationer om, hvilke steder i Danmark de kan lokalisere sig, hvis de gerne vil indgå i symbiosesamarbejder. Regeringen opretter endvidere en task-force, der skal afdække barrierer for virksomheders ressourceeffektivitet til gavn for både miljø, innovation og produktivitet. Task-forcen skal arbejde for en effektiv og opdateret regulering og skal som led heri komme med forslag til regelforenklinger, hvilket bl.a. kan være med til at understøtte udbredelsen af industriel symbiose. 5

6 i. Styrket nationalt-regionalt samspil inden for bioøkonomi. Regeringen har nedsat et Nationalt Bioøkonomipanel, der bl.a. skal anvise konkrete muligheder for at fremme den bæredygtige bioøkonomi på kort og langt sigt, herunder ved at øge udbuddet af billig og bæredygtig biomasse. Fødevareministeriet vil fra efteråret 2014 gå i dialog med Vækstforum Sjælland, Vækstforum for Region Midtjylland og andre relevante parter om, hvordan bioøkonomien kan fremmes lokalt og regionalt. Dette skal blandt andet ske for at skabe synergier i forhold til arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel. Dialogen kan fx omhandle muligheden for at gennemføre en kortlægning af de virksomheder, der har det største vækstpotentiale i forhold til bioøkonomiske værdikæder, hvordan større reststrømme kan udnyttes og ikke-udnyttede typer af biomasse kan indgå i produktion af højværdiprodukter. Der kan fx sættes fokus på brancher, der arbejder med fødevareproduktion, fødevareingredienser og farmaceutisk produktion. Derudover kan dialogen omhandle mulighederne for at understøtte udviklingen af nye forretningsmuligheder fx med udgangspunkt i eksisterende stærke produktionsmiljøer på det bioøkonomiske område fx inden for sensorer samt måle- og procesudstyr. j. Fremme af bioenergianlæg. Med udgangspunkt i den nationale Energiaftale af 2012 og resultaterne fra projektet Bioenergi Sjælland vil Region Sjælland yderlige understøtte udviklingen fra fossile energianlæg til et regionalt energisystem baseret på biomasse og andre vedvarende energikilder. Forudsat at EU- Kommissionen godkender statsstøtte af anvendelse af biogas til proces vil Vækstforum Sjælland og Klima- og Energi- og Bygningsministeriet i foråret 2015 aftale et tættere samarbejde, der understøtter virksomhedernes deltagelse i energiomstillingen. Samarbejdet kan fx omfatte formidling af muligheder for støtte til virksomheder, som omstiller deres procesenergi, kortlægning af sjællandske virksomheders muligheder og interesse for at producere og/eller anvende biogas - herunder casestudier hos 3-5 udvalgte relevante virksomheder samt kortlægning af virksomhedernes barrierer for at anvende vedvarende energi / biogas og af mulighederne for at reducere barriererne. Kortlægningen bygger på tre grundlæggende principper: 1) cirkulær økonomi, 2) ressourceeffektivitet og 3) mobilisering af regionale vedvarende energiressourcer. k. Risø Park Parterne er enige om at se på vækstmulighederne i Risø Park, herunder afklare de barrierer som knytter sig til DTU s investeringer. o Udnytte vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen Parterne har etableret et langsigtet samarbejde om at udnytte vækstmulighederne relateret til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Regeringen vil styrke innovationsmiljøet omkring Femern Bælt-forbindelsen og Vækstforum Sjælland vil bruge anlægget af den faste forbindelse under Femern Bælt, som fyrtårnsprojekt for innovation og udvikling. Indsatsen skal være med til at sikre, at virksomheder bliver bedre rustede til at udnytte potentialet for vækst og innovation i forbindelse med etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Parterne vil arbejde for følgende initiativer: 6

7 l. Udnytte vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen. Parterne er enige om at igangsætte en konkret indsats, der afdækker og udnytter potentialerne i tilknytning til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Målet med aktiviteterne er at styrke innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder med særligt fokus på de muligheder og opgaver, der opstår i forbindelse med etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Virksomheder i de tilstødende regioner inddrages i indsatsen. Regeringen afsætter op til 40 mio. kr. over 3 år til GTS-institutternes deltagelse i Femern Bælt-initiativet, hvilket vil fremgå af resultatkontrakterne med relevante GTS-institutter. Udover Uddannelses- og Forskningsministeriet og de regionale vækstfora vil en række GTS-institutter, innovationsnetværk og relevante ministerier blive inddraget i arbejdet. I 2014 fastlægges en tids- og handlingsplan for arbejdet frem til sommeren m. Opfølgning på relevante dele af hovedstadsstrategiens erhvervsrettede dele. Parterne vil i foråret 2015 drøfte, hvordan der samarbejdes om at eksekvere de relevante dele af hovedstadsstrategien med henblik på at forbedre produktiviteten og væksten i hovedstadsområdet. Samarbejdet kunne fx omfatte en indsats for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er mangel på arbejdskraft med særlige kompetencer, fælles markedsføring af Copenhagen samt en indsats for at styrke erhvervssamarbejdet i Øresundsregionen og udnytte potentialerne i forskningsfaciliteten European Spallation Source (ESS). Det skal ske i kobling med det nationale arbejde for at fremme samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og myndigheder om anvendelse af ESS. Endvidere bakker regeringen op om COPENHAGEN-samarbejdet og vil indgå i samarbejde om relevante indsatser. n. Styrket dansk-tysk samarbejde. Regeringen igangsætter et dansk/tysk arbejde med henblik på at gøre status over det eksisterende dansk-tyske samarbejde samt identificere eventuelle indsatser, der kan styrke vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Arbejdet tager udgangspunkt i de lokale og regionale erfaringer samt eksisterende samarbejder, og indledes med afholdelsen af en opstartskonference primo 2015, hvor Vækstforum Sjælland og andre relevante aktører inviteres. o Kvalificeret arbejdskraft Det er en fælles opgave at sikre, at virksomhedernes kompetencebehov imødekommes, så de kan tage del i et kommende opsving, uanset hvor i landet de er placeret. Parterne vil videreudvikle det virksomhedsrettede fokus i kompetenceindsatsen via nedenstående initiativer: o. Quickstart - Etablering af Håndværkerakademi Sjælland Region Sjælland står i de kommende år over for massive anlægsinvesteringer, hvilket vil give stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Regionalt og kommunalt vil man på Sjælland opkvalificere kortuddannede og ufaglærte med henblik på at varetage jobs særligt i anlægsbyggerierne. Vækstforum Sjælland etablerer i samarbejde med bygge- og anlægsskolerne i Region Sjælland et Håndværkerakademi, som dels kan sikre fleksible opkvalificeringsmuligheder for virksomheder og jobcentre og dels styrke udviklingen af efterspørgselsstyrede efteruddannelsestilbud. Indsatsen sker via et samarbejde med de eksisterende institutioner og koordineres via VEU-centrene, der også kan melde ønsker ind til 7

8 efteruddannelsesudvalgene, der udvikler nye uddannelser. Regeringen og vækstforum vil understøtte, at arbejdsmarkedsuddannelser er fleksible og tilpasset virksomhedernes og brugernes behov. Vækstforum Sjælland vil invitere Undervisningsministeriet til at orientere om de forskellige muligheder for fleksibel AMU-uddannelse inden for de eksisterende rammer samt drøfte eventuelle barrierer herfor. p. Initiativer der kan styrke indsatsen for at unge og voksne får erhvervsrettede kompetencer i samspil med virksomhedernes behov. Alt for mange unge i Østdanmark har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er ikke i arbejde. Det kan have store personlige omkostninger for den enkelte, og det betyder samtidig, at en stor gruppe unge ikke bidrager til at skabe vækst og udvikling. Derfor er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Kommunekontaktråd Hovedstaden, Kommunekontaktråd Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland nu gået sammen om en Fælles ungeindsats i Østdanmark, der skal bringe flere unge i uddannelse og arbejde. Undervisningsministeriet og vækstforum vil fra 2015 samarbejde om at iværksætte konkrete initiativer, bl.a. via Socialfonden, der kan understøtte: - kompetenceløft til ufaglærte, fx via samarbejder om opkvalificering af ufaglærte til faglærte og målrettet efteruddannelse. Et muligt tiltag kunne være opkvalificering af de årige bl.a. i forbindelse med mangel på arbejdskraft til store offentlige anlægsprojekter i Østdanmark. - at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Undervisningsministeriet og vækstforum vil specifikt have fokus på at samarbejde om at øge andelen af unge under 30 år, der gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. De initiativer der igangsættes for de unge, som forlader folkeskolen uden at kunne opfylde karakterkravene til erhvervsuddannelserne på 2 i dansk og matematik, hvilket i dele af Region Sjælland er op mod 1/3 af 9. klasses eleverne, samtænkes. q. Bedre rammer for en koordineret virksomhedsrettet indsats. Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet nedsætter en arbejdsgruppe, der i dialog med Vækstforum, VEU-centre og de nye regionale arbejdsmarkedsråd senest i foråret 2015 udarbejder et beslutningsgrundlag for at styrke samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats på tværs af områderne. Arbejdet tager blandt andet afsæt i Vækstforum Sjællands indgåede samarbejdsaftale mellem Det Regionale Beskæftigelsesråd og VEU-centrene. Beslutningsgrundlaget omfatter: fælles analyser og kortlægning af arbejdsmarkedets kompetencebehov, således at man udnytter viden på tværs af de tre systemer og optimerer udnyttelse af ressourcerne, tilrettelæggelse af tilbud på baggrund af virksomhedernes behov. Med afsæt i analyser og det virksomhedsopsøgende arbejde kan man tilrettelægge konkrete uddannelsestilbud til virksomhedernes brug, bruge relevante beskæftigelsespolitiske ordninger og eventuelt opstille fælles mål. videndeling blandt medarbejdere i de tre systemer, kan bidrage til at sikre en ensartet høj service til virksomhederne. Det kan fx ske via fælles møder for medarbejderne, tværgående netværk eller fælles indsatser til at håndtere mangel på arbejdskraft. afdækning af, om et fælles digitalt værktøj kan understøtte en koordineret kontakt til virksomhederne. Parterne vil afdække fordele, ulemper og omkostninger ved et enkelt, 8

9 digitalt værktøj, der kan trække data om virksomhedsbesøg fra de eksisterende digitale systemer. Parterne vil i den forbindelse vurdere om hyppige og ukoordinerede henvendelser i det virksomhedssøgende arbejde er et problem for virksomhederne. Vækstforum Sjælland er regionalt i dialog med VEU og Væksthuset ved undersøge muligheder for at dele information med afsæt i de eksisterende systemer. Vækstforums erfaringer vil indgå i den nationale afdækning. o En styrket og koordineret turismeindsats Som følge af den politiske aftale mellem regeringen og Folketingets partier, har regeringen i efteråret 2014 fremsat forslag til Lov om dansk turisme, der medfører etablering af et Nationalt Turismeforum, som i tæt samarbejde med VisitDenmark og de tre nye udviklingsselskaber, vil have ansvaret for at fastlægge strategi og større udviklingsinitiativer i den fremtidige offentlige turismefremmeindsats. Parterne aftaler endvidere: r. Madoplevelser til turister. De regionale vækstfora etablerer et samarbejde med FOOD, hvor der i løbet af 2015 igangsættes et projekt med fokus på bedre madoplevelser til turisterne i områder uden for de større byer. Dette kan fx ske i samarbejde med det kommende udviklingsselskab Dansk Kyst- og Naturturisme. Viden fra regionale indsatser indgår i en større og ambitiøs fælles satsning. Lokale fødevarer er en central forudsætning for gode mad- og spiseoplevelser, som gavner tiltrækningen af turister uden for de større byer. Ved at sætte fokus på dette element og facilitere et kvalitetsløft af spiseoplevelserne og lokal fødevareproduktion kan man være med til at fastholde og understøtte en positiv turismeudvikling. s. Østersøpartnerskab. Vækstforum Sjælland vil i regi af Kyst- og naturturisme varetage en ledende rolle i etableringen af Østersøpartnerskabet. Der skal i tæt samarbejde med VisitDenmark tages initiativ til indsatser, der gør Den Danske Østersø herunder Femernområdet - mindst lige så attraktiv og kendt som Den Danske Vestkyst og Den Tyske Østersø. Parterne er enige om, at etableringen af den faste forbindelse over Femern giver nye muligheder i forhold til tiltrækning af tyske turister. Disse muligheder skal udvikles og udnyttes. 9

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 INDHOLD Forord af Jens Stenbæk 3 Vision 4 Fremtidens Region Sjælland 4 Sammenfatning 6 Målsætninger 8 Principper for vores arbejde 10 TEMAER Fokuseret

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen

Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Grøn Omstillingsfond v./ Erhvervsstyrelsen Hub North den 21. januar 2014 v./ Malene Baunsgaard Hvorfor? Derfor! promising opportunity for the Nordic countries to stimulate growth and generate new jobs,

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere